SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os."

Transkrypt

1 SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu spośród następujących zagadnień: Zamówienia publiczne (2h) Psychologia i techniki sprzedaży (2h) Niematerialne sposoby promocji i budowania wizerunku firmy (2h) Budowanie marki produktu (2h) Drugi cykl szkoleniowy pn. UTRZYMAĆ; Wybór jednego kursu spośród następujących zagadnień: Programy lojalnościowe (projektowanie, optymalizacja, wdrażanie; 2h) Profesjonalna obsługa klienta (2h) Budowanie przewagi konkurencyjnej (2h) Badanie satysfakcji klientów i posprzedażowa obsługa klienta (2h) Trzeci cykl szkoleniowy pn. ZARZĄDZAĆ; Wybór jednego kursu spośród następujących zagadnień: Zarządzanie przez cele budowa i wdrażanie (2h) Lean Manufacturing (2h) Systemy ocen i motywowanie pracowników (2h) Zarządzanie inwestycjami wg. FIDIC (2h) Warsztaty umiejętności miękkich; Wybór jednego kursu spośród następujących zagadnień: Skuteczna komunikacja (16h) Techniki pokonania stresu w miejscu pracy (16h) Rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów (16h) Autoprezentacja i savoir vivre w biznesie (16h) Negocjacje i podejmowanie decyzji (16h) Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; II spotkanie 2h/os. i III spotkanie 2 h/os.; Regon: ,

2 INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE DORADCA BIZNESU Przed rozpoczęciem kursów uczestnicy projektu wezmą udział w indywidualnych sesjach coachingowych, które mają na określić cele szkoleniowe, a następnie wdrożyć je w życie. Cykle coachingowe umożliwią wzmocnienie siły organizacyjnej firmy poprzez jednostkowy rozwój pracowników. Pierwsza sesja coachingowa (2h/1 os.) Pierwsze spotkanie obejmie m.in. omówienie obowiązków związanych z wykonywanym stanowiskiem w pracy, celów organizacji (przedsiębiorstwa), w której uczestnik pracuje, celów uczestnika projektu w jego pracy zawodowej oraz na podstawie deficytów wiedzy i umiejętności określona zostanie ścieżka uczestnictwa w projekcie. Druga sesja coachingowa (2h/1 os.) Drugie spotkanie odbędzie się po zakończeniu udziału w kursach przez uczestnika projektu. Spotkanie polegać będzie na weryfikacji prawidłowości dotychczasowej ścieżki udziału w projekcie. Trzecia sesja coachingowa (2h/1 os.) Trzecie spotkanie odbędzie się po zakończeniu udziału w kursach przez uczestnika projektu. Jego celem będzie weryfikacja zdobytej wiedzy oraz wprowadzenie tej wiedzy do codziennych czynności zawodowych. Regon: ,

3 CYKLE SZKOLENIOWE Cykle składają się z powiązanych ze sobą trzydniowych szkoleń w wymiarze 2h. Każde szkolenie w cyklu stanowi zamkniętą całość. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniach wybranych w procesie badania potrzeb na etapie rekrutacji do projektu. Łącznie każdy Beneficjent Ostateczny objęty zostanie trzema szkoleniami (jednym szkoleniem z każdego cyklu). Szkolenia wzajemnie się uzupełniają. Cykl I to nabywanie wiedzy pozwalającej pozyskiwać klientów i zlecenia. Cykl II to metody utrzymywania relacji z klientami, spełnianie ich oczekiwań oraz potrzeb. Cykl III to nabywanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania firmy. Wiedza ta związana jest z zarządzaniem. Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ: Zamówienia publiczne (2h) Psychologia i techniki sprzedaży (2h) Niematerialne sposoby promocji i budowania wizerunku firmy (2h) Budowanie marki produktu (2h) Drugi cykl szkoleniowy pn. UTRZYMAĆ: Programy lojalnościowe (projektowanie, optymalizacja, wdrażanie (2h) Profesjonalna obsługa klienta (2h) Budowanie przewagi konkurencyjnej (2h) Badanie satysfakcji klientów i posprzedażowa obsługa klienta (2h) Regon: ,

4 Trzeci cykl szkoleniowy pn. ZARZĄDZAĆ: Zarządzanie przez cele budowa i wdrażanie (2h) Lean Manufacturing (2h) Systemy ocen i motywowanie pracowników (2h) Zarządzanie inwestycjami wg. FIDIC (2h) Regon: ,

5 Z AKRES TEMA TYCZNY I CYKL SZKOLENIOWY: POZYSKAĆ KURS - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Kurs konwersatoryjno-wykładowy. Ma na celu przybliżenie teoretycznej i praktycznej strony funkcjonowania prawa zamówień publicznych oraz sposobu interpretacji, a także najczęściej popełnianych błędów z perspektywy potencjalnych wykonawców. Tematyka dobrana została dla sektora mikro/małych/średnich przedsiębiorstw. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli podnieść jakość ofert składanych przez przedsiębiorców w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU Wprowadzenie do zamówień publicznych Przygotowanie i złożenie oferty 1. Charakterystyka ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów z nią związanych 2. Uczestnictwo w postępowaniu: Osoby fizyczne i osoby prawne 3. Zasady udzielania zamówień: uczciwa konkurencja, równość, jawność, bezstronność i obiektywizm, pisemność. Tryby udzielania zamówień 5. Miejsce i tryb publikacji ogłoszeń 6. Ogłoszenia o planowanych zamówieniach 7. Sposób przekazywania ogłoszeń i ich dokumentowanie 8. Sposób porozumiewania się w postępowaniu 9. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przez Zamawiającego 10. Wykluczenie osób występujących po stronie zamawiającego 11. Warunki udziału w postępowaniu 12. Formalne wymogi ofert 13. Oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 1. Oferta wariantowa i częściowa 15. Kryteria oceny ofert 16. Dokumenty załączone do oferty: forma i aktualność 1. Składanie ofert 2. Formy wadium, zatrzymanie i zwrot wadium 3. Okres związania ofertą LICZBA GODZIN 8 8 Regon: ,

6 3. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Otwarcie ofert 5. Badanie ofert 6. Przesłanki odrzucenia oferty 7. Oferta z rażąco niską ceną 8. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych 9. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 10. Przesłanki unieważnienia postępowania, zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania 11. Zawarcie umowy, możliwość ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty 12. Dokumentowanie postępowań o zamówienie 1. Forma pisemna i jawność umów 2. Solidarna odpowiedzialność wykonawców 3. Czas trwania umowy (wyjątki). Zakaz zmian zawartej umowy 5. Odstąpienie od umowy, 6. Nieważność umowy 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: zasady wnoszenia, formy zabezpieczenia, zaspokojenie zamawiającego 8. Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej: wykonawcy, uczestnicy konkursów, organizacje przedsiębiorców 9. Protest: wymogi formalne, termin złożenia, sposób rozpatrzenia 10. Odwołanie: wymogi formalne, termin złożenia, postępowanie przed zespołem arbitrów 11. Skarga do sądu 8 Regon: ,

7 I CYKL SZKOLENIOWY: POZYSKAĆ KURS PSYCHOLOGIA I TECHNIKI SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Kurs konwersatoryjno-warsztatowy. Ma na celu przybliżenie teoretycznej i praktycznej strony mechanizmów nabywania towarów i usług przez klientów. Uczestnictwo w zajęciach pomoże uczestnikom rozwinąć umiejętności rozpoznawania i wzbudzania potrzeb klientów, prezentacji korzyści oraz ceny, zarządzania ustępstwami i odpowiadania na zastrzeżenia. Szkolenie odnosi się do realiów handlowych oraz zawiera dużą dawkę ćwiczeń związanych z finalizowaniem sprzedaży. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU Wprowadzenie do technik sprzedaży Autoprezentacja i mechanizmy psychologiczne w procesie sprzedaży Zaawansowana analiza procesu 1. Identyfikacja, charakterystyka i ocena czynników wpływających na sprzedaż 2. Sprzedaż dostosowana do charakterystyki nabywców 3. Proces decyzyjny. Typowe sytuacje zakupowe 5. Źródła wiedzy o klientach 6. Znajomość oferty konkurencyjnej 7. Proces skutecznej sprzedaży bezpośredniej 8. Selekcja i profilowanie klientów 9. Obsługa posprzedażowa klientów 10. Wpływ satysfakcji klienta na firmę 1. Pierwsze wrażenie i zasady autoprezentacji a. Strategie przełamywania lodów b. Zwiększane wiarygodności 2. Wzbudzanie sympatii: a. Technika współpracy, b. Wyrażanie zainteresowania, c. Technika podobieństwa, d. Stosowanie komplementów i przejawianie sympatii 3. Mowa ciała i wygląd handlowca. Zasady postępowania z klientami kluczowymi elementy savoir vivre 1. Aktywne słuchanie i badanie potrzeb klientów a. Zasady mówienia i słuchania w trakcie rozmowy LICZBA GODZIN Regon: ,

8 sprzedaży handlowej b. Zadawanie pytań sondujących c. Model rozmowy handlowej d. Wzbudzanie potrzeb: zadawanie pytań sugerujących i znaczenie parafrazowania 2. Prezentacja oferty a. Zasady prezentacji w trakcie rozmowy handlowej b. Prezentacja w trakcie prelekcji c. Język korzyści i język zmysłów d. Model Cecha Korzyść Dowód - Przykład e. Style komunikacji perswazyjnej: Argumentacja jednostronna czy dwustronna, Argumenty emocjonalne czy racjonalne, Dane statystyczne czy jednostkowy przykład? 3. Prezentacja ceny i zarządzanie ustępstwami a. Zasady prezentowania ceny b. Zasady negocjacji cenowych Regon: ,

9 I CYKL SZKOLENIOWY: POZYSKAĆ KURS NIEMATERIALNE SPOSOBY PROMOCJI I BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY Bez względu na rodzaj działalności jest potrzebna reklama. Na zajęciach przedstawionych zostanie kilka sposobów na niematerialną i nisko kosztową promocję własnej firmy. Tylko duże przedsiębiorstwa stać na reklamę w telewizji bądź ogólnopolskich gazetach, mimo to Alternatywnych sposobów na rozreklamowanie małej lub średniej firmy jest wiele. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU 1. Wprowadzenie 2. Narzędzia promocji 1. W jakim celu chcemy się zajmować promocją? 2. Co chcemy przez to osiągnąć? 3. W czym może nam to pomóc?. Określenie grupy docelowej 5. Analiza możliwych działań promocyjnych 6. Plan promocji i kanałów dystrybucyjnych 1. Organizacja spotkań i uczestnictwo w nich a. Konferencje b. Sympozja c. Szkolenia 2. Dlaczego warto zorganizować event? a. Jaki event zorganizować? b. Ustalanie celów c. Program i harmonogram wydarzenia 3. Obecność na forach internetowych i portalach społecznościowych, czyli epr a. Jak przeanalizować swoją stronę www pod kątem adekwatności jej struktury i treści dla klientów? b. Optymalizacja serwisu c. Promocja w internecie d. Działalność na forach e. Działalność na portalach społecznościowych. Kontakty z mediami a. Prasa b. Radio c. Telewizja 5. Marketing szeptany 6. Marketing wirusowy LICZBA GODZIN 8 Regon: ,

10 3.. Znaczenie kontaktów bizesowych Ocena skuteczności działań promocyjnych i wizerunkowych 1. Dlaczego kontakty biznesowe są takie przydatne? 2. Jak utrzymywać relacje biznesowe? 3. Przysługa, za przysługę, czyli przykłady podtrzymywania relacji biznesowych. Jak to jest mieć dużo krewnych? Czy mi to pomoże? 1. Mechanizmy persfazji w reklamie 2. Utrwalanie bodźców 3. Weryfikacja efektywności reklamy 8 Regon: ,

11 I CYKL SZKOLENIOWY: POZYSKAĆ KURS BUDOWANIE MARKI PRODUKTU CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Udział w tych zajęciach pozwoli na zwiększenie wiedzy dotyczącej budowania marki. Uczestnicy poznają praktycznie użyteczne informacje w zakresie strategii budowania rynkowego wizerunku (image) marki, określania pożądanego pozycjonowania marki/marek w otoczeniu rynkowym oraz zapoznają się z elementami budowania tożsamości marki. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU Wprowadzanie w temat Co powinniśmy wiedzieć o naszym odbiorcy 3. Czym jest marka?. Jak budować markę firmy i produktów 5. Zmiany zachodzące w marketingu 6. Orientacja marketingowa w małej i średniej firmie 7. Marketing a sprzedaż 8. Znak firmowy, tożsamość i wizerunek firmy 9. Marka firmy i marki produktów 10. Narzędzia komunikacji marketingowej 1. Zaspokojenie potrzeb a zachwyt klienta 2. Grupa docelowa, kim jest nasz odbiorca 3. Lojalność klientów. Proces podejmowania decyzji zakupowych 5. Rozum i emocje w odbiorze marki 6. Reakcje klienta na zabiegi marketingowe 7. Satysfakcja i dysonans pozakupowy 1. Architektura marki, czyli dopasowanie firmy i oferty rynkowej 2. Budowanie spójnego wizerunku marki w oparciu o elementy marketingu mix 3. Poziomy produktu, produkt materialny i niematerialny. Cechy produktu, a wartości i korzyści dla klienta 5. Osobowość i skojarzenia w odbiorze marki 6. Obietnica marki wytrwałość w jej dotrzymywaniu 7. Poziomy znaczenia marki 8. Nazwy i loga, czyli symbolika marki. Diagnozowanie marki, ocena stanu obecnego 5. Definiowanie pożądanego odbioru 6. System budowy świadomości marki (branding) 7. Zastosowanie marki w prezentacji i oznakowaniu firmy LICZBA GODZIN 8 8 Regon: ,

12 8. Księga identyfikacji wizualnej formalny zapis symboli i nośników 9. Opakowania, stylistyka i wzornictwo produktów 10. Narzędzia marketingu w budowaniu marki zintegrowana komunikacja marki 11. Działania reklamowe i promocyjne, Public Relations 12. Nowoczesne instrumenty komunikacji z klientem przydatne w małej i średniej firmie 13. Pracownicy w procesie budowania marki Regon: ,

13 Z AKRES TEMATYCZ NY II CYKL SZKOLENIOWY: UTRZYMAĆ KURS PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Uczestnicy szkolenia poznają takie zagadnienia, jak zasady funkcjonowania nowoczesnych programów lojalnościowych, poznanie etapów i zasad tworzenia programu lojalnościowego, poznanie sprawdzonych metod budżetowania i określania kosztów programu czy zapoznanie z kluczowymi aspektami organizacji i logistyki programów lojalnościowych. Uczestnictwo w kursie pozwoli na zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania takim programem oraz umożliwi poznanie wskaźników pomiaru rentowności programów lojalnościowych. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU LOJALNOŚĆ wprowadzenie i podstawowe zagadnienia Lojalność w szerszej perspektywie Program lojalnościowy Wdrożenie programu lojalnościowego 1. Co to jest lojalność? 2. Definicje 3. Lojalność jako postawa. Lojalność jako zachowanie 5. Lojalność jako postawa i zachowanie 6. Proces powstawania efektu lojalności klienta 7. Podstawowa struktura i standardowa klasyfikacja lojalności 8. Lojalny Klient - mit czy rzeczywistość? 1. Wartość postrzegana przez Klienta 2. Satysfakcja Klienta 3. Wewnętrzna organizacja firmy a Klient (opis struktury, zależności i przykłady) Interesariusze Procesy Zasoby Organizacja. Wewnętrzne i zewnętrzne warunki kształtowania lojalności 1. Program lojalnościowy a. Model tworzenia programu b. Ustalenie celów programu c. Segmentacja i budowa zaangażowania d. Konflikty w programach lojalnościowych e. Case study 1. Organizacja promocji sprzedaży w programie a. Cele promocji i grupa docelowa b. Organizacja i realizacja promocji c. Case study LICZBA GODZIN 8 8 Regon: ,

14 II CYKL SZKOLENIOWY: UTRZYMAĆ KURS PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Główny potencjał firmy to zadowoleni klienci. Nie sam produkt czy usługa decyduje o sukcesie firmy, lecz gotowość i profesjonalne podejście do procesu obsługi klienta. Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich, którzy mają na co dzień kontakt z klientem, a więc budują wizerunek firmy. Skupia się ono na dwóch biegunach pracy: pokazuje jak dbać o interesy klienta dbając jednocześnie o interes firmy oraz jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami czy trudnymi klientami. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU Podstawowe zasady profesjonalnej i efektywnej obsługi klienta Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem Psychologiczne aspekty kontaktu z klientem Etapy nawiązywania kontaktu z klientem 1. Jakość obsługi klienta a realizacja celów biznesowych firmy 2. Cechy idealnego pracownika Działu obsługi klienta 3. Elementy niezbędne oraz ryzykowne (niepożądane) w kontaktach z klientami. Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów Firmy 1. Empatia jako fundament pozytywnych relacji 2. Umiejętność dostosowania się jako funkcja pozytywnej relacji z klientem 3. Drzewo umiejętności opracowanie zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego handlowca 1. Psychologiczna sylwetka klienta i jej wpływ na procesy decyzyjne klienta Typologia trudnych klientów 2. Trafne zdefiniowanie stylu zachowania klienta kluczem do poznania i oceny jego oczekiwań 1. Nawiązanie kontaktu 2. Identyfikacja typu, sytuacji i dążeń klienta 3. Sposoby prezentacji rozwiązania. Reakcja na obiekcje i negocjacje 5. Zamknięcie kontaktu (techniki zamknięcia, LICZBA GODZIN Regon: ,

15 5. 6. Podstawowe elementy komunikacji werbalnej i niewerbalne Trudne sytuacje w kontakcie z klientem reakcja na manipulację, budowanie relacji, techniki wywierania wpływu) 1. Aktywne słuchanie - jak słychać klienta? 2. Techniki zadawania pytań cele pytań, jak zbierać informacje, jak kontrolować przebieg rozmowy, sugerowanie na tak, jak nie zadawać pytań 3. Argumentowanie i uzasadnianie. Konstruktywna odmowa - jak powiedzieć klientowi nie 5. Mowa ciała jako jeden z czynników komunikacji pozawerbalnej 1. Formy reagowania na pretensje i zarzuty klienta 2. Zdenerwowany klient jak zmienić wroga w przyjaciela? 3. Przejmowanie kontroli nad rozmową i emocjami klienta. Rozwiązywanie sytuacji trudnych Regon: ,

16 II CYKL SZKOLENIOWY: UTRZYMAĆ KURS BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Przedstawione na zajęciach informacje pozwolą uczestnikom kursu ugruntować swoją wiedzę z zakresu zarządzania i staną się impulsem do określenia optymalnych rozwiązań prowadzących do budowy przewagi własnego przedsiębiorstwa. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU Zarządzanie marką korporacyjną Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialno ści przedsiębiorstw a Społeczna odpowiedzialno ść biznesu wobec interesariuszy wewnętrznych organizacji Kapitał ludzki jako element 1. Istota marki korporacyjnej 2. Czynniki sprzyjające wykorzystaniu marki korporacyjnej 3. Zalety i wady stosowania marki korporacyjnej. Specyfika wizerunku marki korporacyjnej 5. Kluczowe decyzje w zarządzaniu marką korporacyjną 6. Strategiczne wyzwania w procesie zarządzania marką korporacyjną 1. Wpływ wybranych czynników na rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 2. Korzyści osiągane przez przedsiębiorstwa z tytułu stosowania CSR 3. Działania społeczne podejmowane przez przedsiębiorstwa. Działania przedsiębiorstw na rzecz poprawy standardu życia i zadowolenia pracowników 5. Wpływ podejmowanych działań na wyniki finansowe 6. Zaangażowanie partnerów biznesowych w społeczną odpowiedzialność 1. Przykłady interesariuszy 2. Kodeksy etyki w przedsiębiorstwie 3. Możliwości kształcenia i rozwoju w organizacji. Korzyści wynikające z angażowania się w działania na rzecz personelu 1. Pojęcie kapitału ludzkiego 2. Poziom i struktura podaży w Polsce LICZBA GODZIN 3 3 Regon: ,

17 otoczenia przedsiębiorstw a Znaczenie szkoleń w działalności przedsiębiorstw a Strategie pozycjonowani a produktu Informatyczne systemy zarządzania i ich bezpieczeństwo 3. Pożądane zmiany w zasobach pracy w Polsce. Perspektywy kształtowania się poziomu i jakości kapitału ludzkiego w Polsce 1. Istota szkoleń pracowniczych 2. Proces szkolenia 3. Korzyści z prowadzenia szkoleń. Pozytywne i negatywne zależności ostatnich dekad 1. Istota pozycjonowania 2. Rodzaje strategii pozycjonowania a. Pozycjonowanie konkurencyjne b. Pozycjonowanie imitacyjne c. Ze względu na cechy jakościowe/korzyści d. Ze względu na klienta 1. Istota interakcji i przesyłu informacji 2. Elementy systemów informacyjnych 3. Kategorie systemów informatycznych. Korzyści i przeciwskazania do inwestowania w systemy informatyczne 3 3 Regon: ,

18 II CYKL SZKOLENIOWY: UTRZYMAĆ KURS BUDOWANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW I POSPRZEDAŻOWA OBSŁUGA KLIENTA CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Prawidłowa, przynosząca zyski działalność organizacji w znacznej mierze powinna wykorzystywać badanie satysfakcji klienta. Jest to obszar firmy, który należy kontrolować na bieżąco i który mobilizuje pracowników do ciągłego doskonalenia, poprawy jakości wytwarzanych produktów i usług, a co za tym idzie zwiększenia satysfakcji klientów Kurs umożliwi przygotowanie się do inicjatyw na rzecz utrzymania klienta. LP MODUŁ LICZBA GODZIN 1. Badanie satysfakcji klienta, jako czynnik wpływający na sukces przedsiębiorstwa 2 2. Wymagania ISO 9001:2000 w odniesieniu do analizy zadowolenia klienta 2 3. Czynniki wymuszające badanie zadowolenia klienta 3. Metody zbierania informacji o kształtowaniu się satysfakcji klienta /metody bezpośrednie, metody pośrednie/ 3 5. Zasady budowy i wykorzystania kwestionariusza /zasady formułowania pytań, projektowania kwestionariusza i poszczególnych jego części, skale pomiarowe - dobór w konkretnych badaniach, określanie 3 wielkości próby, analiza rzetelności badań/ 6. Analiza danych ankietowych /metody statystyczne, prezentowanie danych ankietowych/ 2 7. Metoda CSI /Customer Satisfaction Index/, metoda SERVQUAL, metoda CIT /Customer Incident Techniques/, metoda Myster Shopping - istota, 3 tworzenie, rezultaty stosowania 8. Analiza zmian w zadowoleniu klientów 2 9. Praktyczne wykorzystanie informacji o kształtowaniu się satysfakcji klienta /przedstawienie i analiza przykładowych procedur badania satysfakcji klienta/ Regon: ,

19 III CYKL SZKOLENIOWY: ZARZĄDZAĆ KURS ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE BUDOWA I WDRAŻANIE CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności kierowania organizacją za pomocą dobrze sformułowanych celów jest niezwykle cenne. Efektem zastosowania zdobytych umiejętności będzie nie tylko przejrzystość oczekiwań, ale też umiejętność motywowania do ich osiągania i wzrost rzetelności oceny ich realizacji. Wiedza i umiejętności z tego zakresu wyraźnie poprawiają jakość zarządzania, a co za tym idzie, również efektywność pracy zespołu. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU 1. Wprowadzenie do zarządzania przez cele i wyniki 1. Skuteczność - zdolność do realizacji celów. 2. Rozpoznanie "dołka", - kiedy wyznaczyć nowy cel. 3. Coaching, jako wsparcie do osiągania celów. 1. Czym jest zarządzanie przez cele. LICZBA GODZIN 3 2. Zasady i kluczowe elementy ZPC. 2. Zarządzanie przez cele 3. "Pułapki" ZPC - na starcie.. Gdzie i kiedy stosować ZPC Wady i zalety ZPC. 1. Określenie obszarów odpowiedzialności. 3. Przygotowanie lidera do zarządzania przez cele 2. Określenie wkładu w realizację celów. 3. Wybór obszarów celów.. Określenie i wybór wskaźników oceny działania.. Wyznaczanie celów 1. Cele ogólne, szczegółowe i zasada SMART. 2. Proces planowania celów i określanie priorytetów. Regon: ,

20 1. Elementy ZPC, a strategia firmy. 2. Współpraca w zespole, zadania i status zespołu. 5. Przygotowanie zespołu do ZPC 3. Zrozumienie miejsca zespołu w realizacji celów organizacji.. Narzędzia liderów: metoda warsztatowa ukierunkowania celów zespołu. 6. Motywacja i komunikacja zespołu w realizacji celów 1. Elementy efektywnej motywacji. 2. Komunikacja we współpracy zespołu Pomiar i ocena wyników działania zespołu 1. Kontrola realizacji celów 2. Rozmowy monitorujące i oceniające 3. Punkty milowe i odpowiedzialność za wyniki 3 Regon: ,

21 III CYKL SZKOLENIOWY: ZARZĄDZAĆ KURS LEAN MANUFACTURING CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Lean Manufacturing jest filozofią zarządzania, polegającą na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa, zdefiniowanego jako wszystkie czynności, inwestycje i procesy nie dodające wartości do produktu lub usługi z punktu widzenia klienta. Istotą Lean Manufacturing jest nieustanne zwiększanie wydajności pracy, aby umożliwić przedsiębiorstwu konkurowanie z sukcesem na rynku. Osiąga się go nie poprzez redukcję w zatrudnieniu czy zwiększanie obciążenia pracą, lecz dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w permanentny proces doskonalenia systemu, proces oparty przede wszystkim na zdrowym rozsądku. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU 1. Podstawowe definicje 2. Filozofia szczupłego wytwarzania LICZBA GODZIN 1. Wprowadzenie do Lean Management 3. Trochę historii. Podstawowe zasady Lean 5. Narzędzia wykorzystywane w Lean Manufacturing 6. Dlaczego wdrażać i stosować narzędzia Lean 1. 7 typów marnotrawstwa 2. Czynności generujące wartość dodaną 2. Identyfikacja marnotrawstwa 3. Czynności nie dodające wartości. Marnotrawstwo oczywiste 3. Lean a system produkcyjny Toyoty (TPS) 5. Marnotrawstwo ukryte 1. Domek Toyoty 8 Regon: ,

22 2. Heijunka 3. Jidoka. JIT 5. One Piece Flow 6. System ciągniony 7. Kanban 8. Chaku-chaku 1. Lead Time 2. Mapa stanu obecnego 3. Mapa stanu przyszłego. Mapowanie strumienia wartości (VSM). Selekcja 5. Sotowanie 8 6. Sprzątanie 7. Standaryzacja 8. Samodyscyplina Regon: ,

23 III CYKL SZKOLENIOWY: ZARZĄDZAĆ KURS SYSTEMY OCEN I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i nauczenie jak buduje się system ocen pracowniczych. System ocen powinien być tak zbudowany, aby stał się pozytywnym motywatorem do pracy. Jest to szkolenie dla pracowników działów HR, kadr, dla kierowników średniego i wyższego szczebla, którzy aktywnie uczestniczą w ocenie pracowników oraz w tworzeniu systemów ocen. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU 1. Podstawowe teorie motywacyjne 1. Teoria Maslowa 2. Teoria Herzberga 3. Teoria Mc Gregora 1. Motywowanie przez nagradzanie i karanie 2. Pomysły na działania motywujące 3. Finansowe i pozafinansowe motywatory LICZBA GODZIN 2. Zasady motywowanie pracowników. Komunikacja z pracownikiem 5. Motywowanie przez delegowanie uprawnień 6. Czego potrzebują ludzie by być zmotywowanym? 6 7. Postawa menedżera a motywacja pracownika 8. Pochwała i krytyka jak je stosować by były skuteczne 1. Motywacyjny system wynagradzania za pracę 3. Systemy motywacyjne 2. Planowanie ścieżek rozwoju i kariery 3. Zaangażowanie stopniowane Regon: ,

24 1. Słabe i mocne strony systemów ocen. Zasady prowadzenia oceny pracowniczej 2. Tworzenie formularzy oceny i arkuszy obserwacyjnych 3. Przygotowanie pracowników do wdrożenia systemu ocen 6. Udzielanie informacji zwrotnej 5. Prowadzenie rozmów motywującooceniających z pracownikiem 1. Efektywna rozmowa 2. Etapy prowadzenia rozmowy 3. Umiejętności interpersonalne podczas rozmowy Regon: ,

25 III CYKL SZKOLENIOWY: ZARZĄDZAĆ KURS ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI WG. FIDIC CZAS TRWANIA 2H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy oraz wszelkiego rodzaju Fundusze Strukturalne oraz Fundusze Spójności. Są one stosowane przede wszystkim przy robotach inżynieryjnobudowlanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU 1. FIDIC - Międzynarodowa Organizacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów 2. Ogólne zasady realizacji projektów inwestycyjnych według procedur FIDIC LICZBA GODZIN 1. Wprowadzenie 3. Podmioty kontraktu. Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy w realizacji projektu 5. Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym 8 6. Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu 2. Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych 1. prawo budowlane 2. prawo cywilne 3. prawo zamówień publicznych Regon: ,

26 1. procedury Zamówień Publicznych 3. Warunki Szczegółowe FIDIC 2. zasady sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej) 3. wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC 1. zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian 2. wprowadzenie do Warunków Ogólnych 3. wprowadzenie do Warunków Szczególnych. Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC. przegląd dokumentów Kontraktu 5. standardy FIDIC w projektach unijnych 6. zakres i reguły stosowania 7. wymogi formalne poszczególnych programów 8. praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych 1. budżet projektu 5. Rozliczanie kontraktów 2. wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu 3. metodyka monitorowania, raportowania Regon: ,

27 WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH Celem warsztatów jest wzrost umiejętności miękkich w zakresie tematycznym, w którym coach zdiagnozował obszary deficytowe. Zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami przez trenerów posiadających niezbędne do tego doświadczenie. Liczba edycji warsztatów z poszczególnych obszarów umiejętności miękkich będzie zależna od zainteresowania uczestników projektu i wyników cyklów coachingowych. Tematyka warsztatów umiejętności miękkich: Skuteczna komunikacja (16h) Techniki pokonania stresu w miejscu pracy (16h) Rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów (16h) Autoprezentacja i savoir vivre w biznesie (16h) Negocjacje i podejmowanie decyzji (16h) Regon: ,

28 WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH KURS SKUTECZNA KOMUNIKACJA CZAS TRWANIA 16H CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników dodatkowych umiejętności z zakresu komunikacji. LP MODUŁ ELEMENTY MODUŁU Podstawowe zasady komunikacji Komunikacja werbalna i niewerbalna 3. Emocje. 5. Sztuka argumentowania i perswazji Komunikacja w praktyce 1. Koło komunikacji i najważniejsze elementy decydujące o zrozumieniu przekazywanego komunikatu 2. Intonacja jeden z kluczowych czynników wywierania wpływu 3. Postawa empatii (wczucia) w sytuację rozmówcy. Lejek komunikacyjny od tego co mówimy d tego co odbiorca zapamiętuje 5. Przekazywanie informacji zwrotnej 6. Sztuka oddzielenie informacji kluczowej od szumu informacyjnego 7. Skąd się bierze plotka? 8. Przepływ informacji pionowy i poziomy 1. Słuchanie jeden z najważniejszych elementów komunikacji 2. Mowa ciała niewerbalny przekaz informacji 3. Parafraza sztuka powtórzeń i hamowania emocji 1. Jak budować satysfakcjonujące relacje z klientem, podwładnymi, współpracownikami i przełożonymi 2. Postawa empatii (wczucia) w sytuację rozmówcy 3. Budowanie samoświadomości zarządzania emocjami 1. Rozpoznawanie i obrona przed manipulacją 2. Sztuka argumentowania i wywierania wpływu 3. Teoria dwóch mózgów umiejętność dobru argumentacji. Przekonywanie innych do swoich racji 1. Sztuka prowadzenia rozmów 2. Tworzenie kultury zarządzania informacją LICZBA GODZIN Regon: ,

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży 1 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Projekt Kierunek dobra praca podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w, SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE luty - kwiecień 1. Inteligencja emocjonalna w biznesie 24 lutego 2017 (piątek) 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. P R O G R A M S Z K O L E N I A K O M P E T E N C J E H A N D L O W E Moduł I Negocjacje i techniki sprzedaży CZĘŚĆ. 1. NEGOCJACJE (12 h): Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw negocjacji m.in.

Bardziej szczegółowo

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność Oferta szkoleniowa Elastyczność Jak działamy? prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji Rzetelność nie akceptujemy status quo szukamy najlepszych rozwiązań dokładne zapoznajemy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o.

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny sp. z o.o.- www.ook.com.pl oprócz szerokiej gamy szkoleń otwartych, do uczestnictwa, w których serdecznie Państwa zapraszamy, proponuje również organizację

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

Grupa CONTENT zaprasza na szkolenie:

Grupa CONTENT zaprasza na szkolenie: Grupa CONTENT zaprasza na szkolenie: PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Wzoruj się na najlepszych! Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 O

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem PROGRAM DLA BASENÓW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem dla kasjerów, działów obsługi Klienta, służby ratowniczej itp. Obiekty sportowe kierujące swoją ofertę do ogółu społeczności

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2290.00 zł Program DZIEŃ 1 Blok

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems!

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów Prawa przygotowaliśmy dostosowaną do wymogów prawniczego rynku pracy ofertę szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Motywowanie Pracowników -

Motywowanie Pracowników - Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby nasi ludzie dali z siebie wszystko! Cel warsztatów: Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów motywujących do pracy, zdobycie informacji jak łączyć indywidualne

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 02.07.2014, godz. 10.00-15.00 s. 415, AIP ul. Bankowa 14, Lipiec 2014 r. Zasady pracy zespołowej Capgemini, p. Anna Pałka

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

szkolenia dzień szkolenia (od do)

szkolenia dzień szkolenia (od do) Data/daty szkolenia dzień Nr/oznaczenie grupy EFEKTYWNA KOMUNIKACJA: Tytuł Szkolenia Prowadzący Liczba uczestników Miejsce Szkolenia (w tym dokładny adres) Godziny szkolenia (od do) l. godz. szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114,

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114, Projekt Postaw na siebie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Postaw na siebie realizowanego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

TELEMARKETING SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ TELEFON

TELEMARKETING SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ TELEFON TELEMARKETING SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ TELEFON OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 Perfect Consulting ul. Świętojańska 18/2, 81-368 Gdynia tel.: 48 58 690 60 60, faks: 48 58 690 60 90 perfect@perfectconsulting.pl,

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta. Serdecznie zapraszamy do współpracy. szkolenia@sprzedaz-malopolska.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta. Serdecznie zapraszamy do współpracy. szkolenia@sprzedaz-malopolska.pl Serdecznie zapraszamy do współpracy Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta Standardy obsługi Klienta w kontakcie bezpośrednim 7 lutego 2015 r. Telefoniczna obsługa Klienta. Przygotowanie argumentów

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Cele Szkolenie pozwoli uczestnikom: Data: 9-11 grudnia 2013 Miejsce: Warszawa Cena: 1650 PLN +23%

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO GRUPOWE - I KWARTAŁ 2015 R. C I ip K Z BYDGOSZCZ

PORADNICTWO GRUPOWE - I KWARTAŁ 2015 R. C I ip K Z BYDGOSZCZ C I ip K Z BYDGOSZCZ STYCZEŃ UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE, JAKO KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ POŻĄDANA PRZEZ PRACODAWCÓW NIE DAJ SIĘ STRESOWI JAK NIM ZARZĄDZAĆ? Uczestnicy będą mili możliwość przyjrzeć się swojemu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel.

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. OFERTA SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. 501 165 622 e-mail: info@illustro.pl www.illustro.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny TEMAT MODUŁU Coaching zespołu (część 1 i 2) 2 x 1. Standardy i komptencje roli trenera wymagania kompetencyjne w roli trenera etapy rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU. Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych

Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU. Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych Spis

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo