From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim"

Transkrypt

1

2

3

4

5 From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007

6 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A. with co-operation of Ostrów Wielkopolski Municipal Museum FP SPOMAX S.A. przy współpracy Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ISBN Text edition Opracowanie tekstów Witold Banach, Judyta Cegiełka-Kuroszczyk Printed by Druk Poligrafia ZWD Zakład Wydawniczo-Drukarski Ostrów Wielkopolski ul. Żółkiewskiego 3 Illustrations and photos Ilustracje i zdjęcia Archive FP SPOMAX, collections of Ostrów Wielkopolski Municipal Museum, State Archives in Kalisz and Poznań, Regional Museum of Kalisz, Krzysztof Kowalczyk (pages 39,40,41), Krzysztof Maleszka (pages 42, 43) Archiwum FP SPOMAX, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Archiwum Państwowe w Kaliszu i Poznaniu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krzysztof Kowalczyk (strony 39,40,41), Krzysztof Maleszka (strony 42, 43) FP SPOMAX S.A. and the authors would like to thank the following persons for making accessible materials to this publication: FP SPOMAX S.A. oraz autorzy wyrażają serdeczne podziękowanie niżej wymienionym osobom, które udostępniły materiały do niniejszego wydawnictwa: Henryk Bąk Jacek Horyza Andrzej Janoś Zbysław Jeżewski Stefania Jędrzejak Mieczysław Kryjom Barbara Kuczma Rudolf Nowak Marian Rychlicki Włodzimierz Szulc 2

7

8 Dear Sirs! In your hands you hold a monograph relating to the 125 th anniversary of the company SPOMAX one of the oldest and long-functioning industrial plants in Ostrów Wielkopolski. As a mayor of the city and also as a citizen of Ostrów I browse the pages of this book with care and interest. In the company s past we can find the people of many generations, whose work, knowledge and experience decided about the development of the company and composed its history. Some of these people look proudly from old photographs, many more remained anonymous, each of them however, by their work gave a part of themselves to the company. Looking at these old illustrations, we can also find the other Ostrów Wielkopolski. We look at the pictures of the city that no longer exists. It is shown on these very pictures how economical history of the city was influenced Szanowni Państwo! Trzymacie w rękach monografię dotyczącą 125-lecia obecnego SPOMAX-u, jednego z najstarszych i zarazem najdłużej funkcjonujących zakładów przemysłowych w Ostrowie Wielkopolskim. Jako Prezydent Miasta, ale także jako ostrowianin z uwagą i zainteresowaniem przeglądam karty tej książki. Odnajdujemy w historii firmy ludzi wielu pokoleń, których praca, wiedza i doświadczenia decydowały o rozwoju i złożyły się na jej dzieje. Niektórzy z nich spoglądają dumnie ze starych fotografii, znacznie więcej pozostało jednak anonimowymi, każdy jednak swoją pracą oddał firmie cząstkę siebie. Przeglądając te stare ryciny odnajdujemy także inny Ostrów Wielkopolski. Widzimy obrazy miasta, którego dziś już nie ma. Właśnie te fotografie pokazują jak wielki wpływ na dzieje gospodarcze miasta miał ten zakład. 4

9 by this company. We often say that such companies were a blood-system around which housing estates, roads and new technologies were created, that is the infrastructure deciding about the development of the city. In the world of today, so much different from the one, in which SPOMAX founders lived, economy is one of important measures of economic potential development. Size and diversity of companies guarantee the development of each urban complex and determine its attractiveness. Therefore the development and support to enterprise are the priorities of contemporary administrative Ostrów Wielkopolski authorities. On this occasion, I would like to wish many more anniversaries to the Proprietors, Management Board and to all employees of the company. I hope your company will continue its development by co-operating with new contractors and winning new markets. Yours faithfully, Radosław Torzyński Ostrow Wielkopolski City Mayor Często mówimy, że firmy te były swoistym krwiobiegem, wokół którego powstawały osiedla, drogi, nowe technologie, słowem cała infrastruktura decydująca o rozwoju miasta. We współczesnym świecie, tak innym od tego, w jakim przyszło żyć twórcom SPOMAX-u, miarą rozwoju potencjału gospodarczego każdego miasta jest także gospodarka. Wielość i różnorodność firm jest gwarantem rozwoju każdej aglomeracji i marą atrakcyjności. Dlatego rozwój i wspieranie przedsiębiorczości są priorytetem obecnych władz samorządowych Ostrowa Wielkopolskiego. W tym miejscu chciałbym złożyć Właścicielom, Zarządowi oraz wszystkim Pracownikom firmy serdeczne gratulacje i życzenia, wielu dalszych Jubileuszy. Niech wasza firma dalej się rozwija zdobywając nowych kontrahentów i nowe rynki zbytu. Z poważaniem Radosław Torzyński Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 5

10 Dear Sirs, With great pleasure and real satisfaction I would like to present our company FP SPOMAX S.A. and its achievements. Currently, FP SPOMAX S.A. is one of the world-wide recognized suppliers of grain milling plants, Roots type blowers and rolls chills for food industry. A supplier that gains reputation of a good and reliable partner in the most demanding markets in the world. Our company is one of the oldest manufacturers of this kind of devices in the world its roots date back to These 125 years has been a complicated history of production profile changes and ownership transformations that could be enough for a screenplay about Poland s history of that time. For us, recent years have been the time of intense work. In our company, the period of systemic reforms and economical transformations after 1989 yielded many changes in company and production management structure. There are new challenges ahead, and further changes, too. The journey is long, but interesting. Everything to achieve the goal of more complex responses to the needs of our customers. If our customers will need us, our company will be developing as well. In my opinion, each company consists mainly of the people who work for it. Their skills, involvement and work decide about success of organization for which they work. It is also true for us. Our contemporary achievements are the result of people s work and involvement. Together, we create a company with a strong position in many markets and, what s rare these days, operates in the same industry for 125 years. Our success is based on consistent values we want to identify with, like partnership, understanding, responsibility and trust. We can congratulate ourselves on these features. One cannot predict the future, but one can prepare for it by drawing conclusions from the past. At the end, a few quotations. I hope that the wisdom in them will be as much inspiring for you as it is for me. Genius is one per cent inspiration, ninety-nine per cent perspiration. Thomas A. Edison ( ) Success in business requires training and discipline and hard work. But if you re not frightened by these things, the opportunities are just as great today as they ever were. David Rockefeller ( ) There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell ( ) Wojciech Leśniak President of Supervisory Board Owner of FP Engineering Ltd. Holder of FP SPOMAX S.A. index control block shares 6

11 Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością i prawdziwą satysfakcją chcę zaprezentować Państwu naszą firmę FP SPOMAX S.A. i jej dorobek. Obecnie FP SPOMAX jest jednym z liczących się na świecie dostawców instalacji przemiału zbóż, dmuchaw typu Rootsa oraz walców dla przemysłu spożywczego. Dostawcą zyskującym reputację dobrego i solidnego partnera na najbardziej wymagających rynkach świata. Nasza firma jest jednym z najstarszych producentów tego typu urządzeń na świecie jej korzenie sięgają 1882 roku. Te 125 lat to skomplikowana historia zmian profilu produkcji i przekształceń własnościowych, która mogłaby stanowić ciekawy scenariusz dla filmu opowiadającego o historii Polski tego okresu. Ostatnie lata to dla nas czas wytężonej pracy. Okres reformacji systemowych i transformacji gospodarczych, po 1989 roku, nasza firma zakończyła wieloma zmianami w strukturze zarządzania firmą i produkcją. Przed nami kolejne wyzwania i dalsze zmiany. Droga daleka, ale i ciekawa. To wszystko po to, ażeby bardziej kompleksowo odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Jeżeli zaś nasi klienci będą nas potrzebować, to i nasza firma będzie się dalej rozwijać. Wychodzę z założenia, że każda firma to przede wszystkim ludzie w niej pracujący. Ich umiejętności, zaangażowanie i praca decydują o sukcesie organizacji dla której pracują. Tak jest i u nas. Nasze dotychczasowe osiągnięcia są wynikiem pracy i zaangażowania. Wspólnie stworzyliśmy firmę, która posiada silną pozycję na wielu rynkach i, co rzadko się zdarza, funkcjonuje w tym samym przemyśle od 125 lat. Nasz sukces odnieśliśmy dzięki spójnym wartościom, z jakimi chcemy się utożsamiać, takimi jak: partnerstwo, zrozumienie, odpowiedzialność i zaufanie. Możemy sobie wszyscy tego serdecznie pogratulować... Przyszłości nie można przewidzieć, ale wyciągając wnioski z przeszłości można się na nią przygotować. Na koniec kilka cytatów. Mam nadzieję, że zawarta w nich mądrość będzie dla Państwa równie inspirująca, jak jest dla mnie. Sukces to 1% talentu i 99% ciężkiej pracy. Thomas A. Edison ( ) Aby odnieść sukces w biznesie potrzeba praktyki, dyscypliny i ciężkiej pracy. Jeżeli nie obawiasz się tych rzeczy, dzisiaj sposobności są tak wielkie, jak były zawsze. David Rockefeller ( ) Tajemnica sukcesu nie istnieje. Jest on rezultatem przygotowania, ciężkiej pracy i uczenia się na błędach. Colin Powell ( ) Wojciech Leśniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Właściciel FP Engineering Ltd. posiadającej pakiet kontrolny FP SPOMAX S.A. 7

12 Dear Sirs, Production Plant of Machines for Agriculture, Steel and Zinc-Bronze Foundry, Production Plant of Machines and Equipment for Food-Processing Industry SPOMASZ, Production Plant of Machines for Food Processing SPOMASZ S.A. or FP SPOMAX S.A all these names are inseparably related to the city and community of Ostrów Wielkopolski, to food-processing and agricultural industry as well as to the tradition of economical management and high quality of this region. For 125 years, these names, which symbolize the efforts of many generations of people, have been an important part of economical reality in our region. We hereby would like to present this publication, in which we wish to confer our achievements from the last many years covering the background and the history of our company that is permanently written in the history of Ostrów Wielkopolski. With pride and satisfaction, we can today present ourselves as a modern company that understands and fulfils the needs of our customers and is focussed on continuous development. We would not have become such a company without two basic elements: without shareholders that constantly motivate and mobilize us to even more effective activity and without employees that work passionately, with involvement and awareness, that at the end of the process there is always someone who is the most important for us our customer. In the year of our anniversary we would like to wish ourselves, that the name FP SPOMAX S.A., listed chronologically among historical names of our company, would become the synonym of success. This wish will only come true when our customers will also be successful. Therefore we would like to assure that FP SPOMAX S.A. in the future years of its activity, will make every effort that is necessary to contribute to the success of you, our valued customer. Sławomir Jarczak President of the Management Board 8

13 Szanowni Państwo, Fabryka Machin dla Rolnictwa, Lejarnia Żelaza i Spiżu, Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego SPOMASZ, Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ S.A., czy też FP SPOMAX S.A. wszystkie te nazwy nieodłącznie związane są, po pierwsze z miastem i społecznością Ostrowa Wielkopolskiego, po drugie z przemysłem rolno spożywczym, po trzecie wreszcie, z wielkopolską tradycją gospodarności i wysokiej jakości. Już 125 lat nazwy te, za którymi kryje się trud pracy wielu pokoleń ludzi, są ważną częścią rzeczywistości gospodarczej naszego regionu. Oddajemy w Państwa ręce publikację, w której pragnęliśmy przedstawić nasze osiągnięcia ostatnich kilku lat na tle historii naszej firmy wpisanej na stałe w historię miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Z dumą i satysfakcją możemy przedstawić się dzisiaj jako nowoczesna firma rozumiejąca potrzeby swoich klientów, nakierowana na ich zaspokajanie i skoncentrowana na ciągłym rozwoju. Nie bylibyśmy taką firmą, bez dwóch podstawowych elementów: bez akcjonariuszy ciągle motywujących i mobilizujących nas do jeszcze efektywniejszego działania oraz bez pracowników, którzy to, co robią, robią z pasją, zaangażowaniem i świadomością, że na końcu tego procesu jest zawsze ktoś dla nas najważniejszy nasz klient. W roku naszego jubileuszu życzylibyśmy sobie, aby nazwa FP SPOMAX S.A. wymieniona na wstępie w chronologicznej kolejności wśród innych, historycznych nazw naszej firmy, stała się synonimem sukcesu. Życzenie nasze spełni się tylko wtedy, gdy sukces odniosą nasi klienci. Zapewniamy więc, we własnym interesie, że FP SPOMAX S.A. w kolejnych latach swojej działalności zrobi wszystko, co niezbędne, aby przyczynić się do Państwa sukcesu. Sławomir Jarczak Prezes Zarządu 9

14 Company s Mission Being Open-mined, Observing The Tradition Of The Highest Quality And Performance, And To Meeting The Full Extent Of Our Clients Needs. Misja firmy Otwarci na zmiany, pamiętając o tradycji najwyższej jakości, kompleksowo zaspokajamy potrzeby naszych klientów. 10

15 Statutory bodies Organy statutowe Statutory bodies of the FP SPOMAX S.A. are as follows: Organy statutowe firmy FP SPOMAX S.A. stanowią: General Meeting of Shareholders Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Supervisory Board chaired by Wojciech Leśniak General Director of FP Engineering Ltd., the company that holds 33% of shares of FP SPOMAX Rada Nadzorcza, której przewodniczy Wojciech Leśniak współwłaściciel i zarazem dyrektor generalny FP Engineering Ltd. - firmy będącej właścicielem 33% pakietu akcji FP SPOMAX Board of Directors consisting of: Zarząd w następującym składzie: Sławomir Jarczak Marek Lewicki Zenon Pabich - President of the Board General Manager Prezes Zarządu Dyrektor Generalny - Vice-President of the Board Trade and Marketing Director Wiceprezes Zarządu Dyrektor Marketingu i Handlu - Vice-President of the Board Technical Director Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczno-Produkcyjny Shareholders Akcjonariusze FP Engineering Ltd shares/akcji 33% shares/akcji Weronika Leśniak shares/akcji 29,76% shares/akcji State Treasury Skarb Państwa shares/akcji 25% shares/akcji Private shareholders including factory employees Osoby fizyczne, w tym pracownicy Spółki shares/akcji 12,24% shares/akcji 11

16 ISO 9001 Certificate Certyfikat ISO 9001 FP SPOMAX S.A. is a middle-sized private enterprise, family company with well-established position on the market. It is known worldwide as a manufacturer and supplier of high quality machines, equipment and complete production plants for milling and fodder industry. Our company s offer also includes equipment for pressure blowers and transportation of loose materials. FP SPOMAX has also significant successes in production and sales of centrifugally cast iron rolls. The company supports customers with making decisions from the planning and design phase through and until realization of the investment. At each stage, carefully selected and involved employees are at investor s disposal because customer satisfaction is the most appreciated value in our company. FP SPOMAX S.A. jest średniej wielkości przedsiębiorstwem prywatnym, firmą rodzinną o ugruntowanej od wielu już lat pozycji rynkowej. Znana jest w świecie jako producent i dostawca wysokiej jakości maszyn, urządzeń i kompletnych linii produkcyjnych dla młynarstwa i przemysłu paszowego. Oferta firmy obejmuje także urządzenia do sprężania gazów oraz transportu materiałów sypkich. FP SPOMAX odnosi znaczące sukcesy również w produkcji i sprzedaży walców odlewanych metodą odśrodkową. Firma towarzyszy klientom przy podejmowaniu decyzji od fazy planowania i projektu aż do ukończenia inwestycji. Na każdym etapie jej realizacji starannie dobrani i zaangażowani pracownicy firmy są do dyspozycji inwestora - zadowolenie klienta jest bowiem wartością najbardziej cenioną w firmie. 12

17 Based on 125 years of experience, FP SPOMAX offers reliable products of the highest quality adapted to customer needs, that ensure fast and safe return of the incurred financial costs. Innovations are embedded into company s history from the very beginning of its existence. Thanks to them and to constant observation of worldwide trends, it is possible to address our customers needs. FP SPOMAX have obtained Nine patents and Five protection rights for its products. Our Company s Research & Development Department continuously modernises existing machines and equipment, and also implements new ones, with respect to customer needs. The increasing number of satisfied clients is the result of our special care to ensure their satisfaction. Bazując na 125-letnim doświadczeniu FP SPOMAX oferuje najwyższej jakości produkty dostosowane do potrzeb klientów, niezawodne, gwarantujące szybki i bezpieczny zwrot poniesionych nakładów finansowych. Innowacje wpisane są w historię firmy od początku jej istnienia. Tylko dzięki nim i nieustannemu śledzeniu światowych trendów możliwe jest sprostanie potrzebom klientów. FP SPOMAX uzyskała na swoje produkty 9 patentów i 5 praw ochronnych. Dział badań i rozwoju firmy nieustannie unowocześnia już istniejące maszyny i urządzenia oraz wprowadza nowe, uwzględniając potrzeby odbiorców. Rosnące wciąż grono klientów to efekt szczególnej troski o ich zadowolenie. Flexibility in production and offer are some Elastyczność produkcji i oferty jest jednym of the reasons for success in our company. Despite the history of delays with foreign customers, caused by political situation after the Second World War, FP SPOMAX successfully competes on the global market. Without concerns, it offers its products to customers all over the world and FP SPOMAX brand is now better recognized in all continents year by z czynników sukcesu firmy. Mimo, spowodowanych sytuacją polityczną po II wojnie światowej, opóźnień w kontaktach z klientami zagranicznymi, FP SPOMAX z powodzeniem konkuruje na rynku globalnym. Bez kompleksów oferuje swoje produkty odbiorcom na całym świecie, a marka FP SPOMAX z roku na rok jest coraz lepiej znana na wszystkich kontynentach. year. FP SPOMAX jest stabilną, FP SPOMAX is a stable, nowocześnie zarządzaną spółką. progressively managed company and its development strategy is focussed on the client and his needs. Complexity of our company s offer has been emphasized with full determination. In response to market needs, during some two years, the construction of milling sites was accomplished from concept to realization Strategia rozwoju firmy koncentruje się na kliencie i jego potrzebach. Z pełną determinacją postawiono na kompleksowość oferty. Odpowiadając na potrzeby rynku, w ciągu zaledwie dwóch lat osiągnięto zdolność realizacji obiektów młyńskich według zasady pod klucz. according to the turn-key principle. Firma wyposażona jest w The company is equipped nowoczesne maszyny i urządzenia with modern machines and production FP SPOMAX Head Office/Siedziba firmy produkcyjne firm znanych na całym 13

18 equipment made by companies recognized worldwide. Components for the offered equipment are manufactured with highest precision on up-to-date processing centres. Technical and design utilities allow manufacturing of both standard machines and equipment, as well as special machines that fulfil various customer requirements. The needs of the client are a challenge for the company challenges which are realized on time, with the best professional approach. A satisfied customer is the best advertisement for the company and all people employed in FP SPOMAX are fully aware of that fact. FP SPOMAX sells its products in over 40 countries on all continents. Figures of export sales are growing year by year. Distribution in foreign markets is realized through the extensive network of agencies. Our Company s agents are carefully selected, because the company is often perceived in a given market based on their knowledge and professional skills. The task of agents is to keep contacts with contemporary and potential clients of the company before, during and after finishing of investment, because FP SPOMAX s attitude is to maintain long-term relations with its clients. świecie. Elementy oferowanych urządzeń produkowane są z największą precyzją na najnowszej generacji centrach obróbczych. Zaplecze techniczne i projektowe umożliwia produkcję zarówno standardowych maszyn i urządzeń, jak i maszyn specjalistycznych spełniających różnorodne wymagania klientów. Klient i jego potrzeby są wyzwaniem dla firmy podjęte wyzwanie realizowane jest terminowo, z najwyższym profesjonalizmem. Zadowolony klient jest najlepszą reklamą dla firmy i wszyscy zatrudnieni w FP SPOMAX są tego w pełni świadomi. FP SPOMAX swoje produkty sprzedaje w ponad 40 krajach na wszystkich kontynentach. Rokrocznie sprzedaż eksportowa firmy wzrasta. Dystrybucja na rynkach zagranicznych odbywa się poprzez rozbudowaną sieć agentów. Agenci firmy są bardzo starannie dobierani, od ich wiedzy i fachowości zależy w dużym stopniu, jak firma na danym rynku jest postrzegana. Zadaniem agentów jest przecież kontakt z obecnymi i potencjalnymi klientami firmy kontakt przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji, ponieważ FP SPOMAX nastawiona jest na długotrwałe relacje ze swoimi klientami. Export markets/ Kierunki eksportu 14

19 There are not many places in the world, that the company has not yet reached with its offer. They are not however forgotten places and surely FP SPOMAX will attempt to enter these markets. Much attention in the company is paid to close relationship with the client. Years of experience have shown that having an agent on the market might not be enough and some customers expect more. This is why, according to expectations of the market, decision was made to open offices in Brazil and Argentina. This decision appeared to be the right one and FP SPOMAX has experienced the first significant successes on South American markets. Mało jest takich miejsc na mapie świata, gdzie firma nie dotarła jeszcze ze swoją ofertą. Nie są to jednak miejsca zapomniane i z pewnością FP SPOMAX podejmie próbę wejścia na te rynki. W firmie dużą wagę przykłada się do bliskiego kontaktu z klientem. Lata doświadczeń pokazały, że nie na wszystkich rynkach osoba agenta jest wystarczająca, a klienci oczekują czegoś więcej. To właśnie zgodnie z oczekiwaniami rynku podjęto decyzję o otwarciu biur handlowych firmy w Brazylii i Argentynie. Decyzja okazała się bardzo trafiona i FP SPOMAX cieszy się już pierwszymi znaczącymi sukcesami na rynkach Ameryki Południowej. Export markets/ Kierunki eksportu Each year FP SPOMAX promotes its equipment in domestic and foreign fairs. In Poland at food industry fairs POLAGRA-FOOD and ecological fairs POLEKO. Both events take place in the area of International Poznan Fairs. Abroad, FP SPOMAX stands can be visited at fair events such as, among others: Annual IAOM North America Conference and Expo in United States, Annual IAOM Mideast & Africa District Conference & Expo, VICTAM in Holland, ABITRIGO FP SPOMAX corocznie prezentuje swoją ofertę na targach krajowych i zagranicznych. W Polsce na targach spożywczych POLAGRA-FOOD i ekologicznych POLEKO. Obie imprezy odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Za granicą stoiska FP SPOMAX można odwiedzać na imprezach targowych, takich jak, m.in.: Annual IAOM North America Conference and Expo w Stanach Zjednoczonych, Annual IAOM 15

20 in Brazil, IPACK-IMA in Italy. These fairs are most often organized by domestic or international miller associations. The company carefully prepares itself to participate in these fairs. They are places for meetings with existing and prospective clients. During fair events, the newest products and technical solutions are presented, and contacts often become long-term co-operations. In the 125 years that have passed since the beginnings of FP SPOMAX, are the years when successive generations of motivated and dedicated individuals worked on what we now have as today s worldwide company and high reputation. Though the company changed its owners and name and there were political system changes, but still constant innovations and creativity of owners and employees allowed the company to develop and create individual solutions according to customers needs. FP SPOMAX is closely related to the city and community of Ostrów Wielkopolski. The tradition to participate in social life of the town is an inseparable element of company s activity. FP SPOMAX supports local sport, culture and education. Since the beginning of the prestigious Mideast & Africa District Conference & Expo, VICTAM w Holandii, ABITRIGO w Brazylii, IPACK-IMA we Włoszech. Targi te najczęściej organizowane są przez krajowe lub międzynarodowe stowarzyszenia młynarzy. Firma starannie przygotowuje się do udziału w targach. Są one miejscem spotkań z obecnymi i przyszłymi klientami. Podczas imprez targowych prezentowane są najnowsze produkty i rozwiązania technologiczne firmy, a nawiązane kontakty, bardzo często przeradzają się w wieloletnią współpracę. 125 lat, które dzielą nas od początków istnienia FP SPOMAX, to lata, kiedy kolejne pokolenia umotywowanych i zaangażowanych pracowników zapracowały na dzisiejszą światową reputację firmy, która zmieniała właścicieli i swoją nazwę, nastąpiły zmiany ustroju, jednak ciągłe innowacje i kreatywność właścicieli i pracowników umożliwiły jej rozwój oraz tworzenie indywidualnych rozwiązań zgodnie z potrzebami klientów. FP SPOMAX blisko związana jest z miastem i społecznością Ostrowa Wielkopolskiego. Tradycja uczestniczenia w życiu społecznym miasta jest nieodłącznym elementem działalności firmy. Annual IAOM North American Conference and Expo,

21 festival Chopin in the colours of autumn (the 25th festival took place last year), the company participates in financing concerts of the most outstanding representatives of Polish and foreign piano composers. The company also supports the local basketball team that since 1998 participates in first grade league contests with substantial success. FP SPOMAX wspiera ostrowski sport, kulturę i oświatę. Od początku istnienia prestiżowego festiwalu Chopin w barwach jesieni (w minionym roku odbył się 25. festiwal) firma uczestniczy w finansowaniu koncertów najwybitniejszych przedstawicieli polskiej i światowej pianistyki. Wspiera także ostrowską drużynę koszykówki, która od 1998 roku uczestniczy w rozgrywkach ekstraligi, odnosząc znaczące sukcesy. Medal for Stal Ostrów basketball team Medal dla Stali Ostrów Medal from Minister of Education, 1990 Medal od Ministra Oświaty, 1990 Chopin in the colours of autumn advert in festival catalogue Chopin w barwach jesieni reklama Diploma Gift of Heart, 2006 Dyplom Dar Serca,

22 Turn-key mills Młyny pod klucz

23 Turn-key mills Młyny pod klucz For decades, FP SPOMAX has had considerable successes in designing, manufacturing and installing mills all over the world. Since the seventies, the company has completed over 120 sites in forty countries. In our design office, where the best specialists are employed, the company is able to operate freely regarding these complicated matters throughout the global market. Each of FP SPOMAX installations involve many years of experience, the highest world-quality standards as well as consistent and well-thought design, which best respond to complete client expectations. Knowledge acquired during realization of projects all over the world assures the customer that installation and start-up will be carried out according to adopted schedule without interference or interruption. In its projects, the company also considers so called soft factors for example, local customs requirements. FP SPOMAX supplies machines and equipment for the cleaning section, the mill proper, mixing/blending and packing sections. The company offers full turn-key project, starting with client consultation, planning and design through delivery, erection and commissioning to personnel Od dziesięcioleci FP SPOMAX odnosi sukcesy w projektowaniu, produkcji i instalacji młynów na całym świecie. Tylko od początku lat siedemdziesiątych firma dokonała realizacji ponad 120 obiektów w czterdziestu krajach. Biuro projektowe, w którym zatrudnieni są najlepsi specjaliści, pozwala firmie na swobodne poruszanie się w tej niełatwej dziedzinie na rynku globalnym. Każda z instalacji FP SPOMAX jest wypadkową wieloletniego doświadczenia, najwyższych standardów jakościowych oraz spójnego i przemyślanego projektu, który w sposób najbardziej pełny odpowiada oczekiwaniom klientów. Wiedza zdobyta podczas realizacji projektów dokonywanych na całym świecie, daje klientom gwarancję, że instalacja i uruchomienie przebiegną zgodnie z ustalonym harmonogramem i bez zakłóceń. W swoich projektach firma uwzględnia także czynniki miękkie takie jak, np.: lokalne zwyczaje żywieniowe. FP SPOMAX dostarcza urządzenia czyszczarni, młyna właściwego, mieszalni i pakowni. Firma oferuje pełen zakres usług począwszy od doradztwa, planowania i projektu poprzez dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie, 19

24 training and follow-up service. FP SPOMAX turn key projects comprise of the erection of new plants, modernization of existing sites as well as erection of specialized installations. We realise that proper control of manufacturing processes and their automation are the key to success in a modern mill. The technology supplied by our company allows easy and elastic control of the mill with simultaneous production of high quality flour to match market demands. In investments realized by our company, great attention is paid to computer control of preparation procedure of product mixes and finished products for individual customers. Such capacity in mills manufactured by FP SPOMAX, is achieved due to using modern balance devices and computer supervision of production in the mill. The client receives an infinite number of methods to prepare precisely defined product for an individual customer, and in the whole engineering process, repeatability of the finished product is assured. Receipts are stored in computer memory and customer satisfaction is guaranteed. aż do szkolenia pracowników i serwisu urządzeń. FP SPOMAX podejmuje się zarówno budowy nowych obiektów, jak i modernizacji już istniejących oraz wykonywania instalacji specjalistycznych. Odpowiednia kontrola procesów i ich automatyzacja są kluczem do sukcesu w nowocześnie zarządzanym i sterowanym młynie. Dostarczana przez FP SPOMAX technologia pozwala na łatwe i bardzo elastyczne sterowanie młynem, przy jednoczesnym uzyskiwaniu wysokiej jakości mąki, tak by sprostać wymaganiom rynku. W realizowanych przez firmę inwestycjach bardzo dużą wagę przywiązuje się do sterowana za pomocą komputerów procedurą przygotowania mieszanek produktowych i gotowych produktów dla poszczególnych odbiorców. Takie możliwości uzyskuje się dzięki stosowaniu w młynach, produkowanych przez FP SPOMAX, nowoczesnych urządzeń wagowych oraz komputerowego systemu nadzoru produkcji w młynie. Klient otrzymuje nieskończenie wiele możliwości przygotowywania ściśle określonego produktu dla konkretnego odbiorcy, a w całym procesie technologicznym zapewniona jest powtarzalność produktu gotowego. Receptury przechowywane są w pamięci komputera, a satysfakcja klienta jest gwarantowana. 20

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

The YKK Group as a global company in Poland

The YKK Group as a global company in Poland http://dx.doi.org/10.18778/7969-832-5.09 The YKK Group as a global company in Poland Yuji Noguchi Factory Director of YKK Poland Sp. z o.o. The YKK Group is a Japanese group of manufacturing companies.

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo