Kaizen Costing nowoczesn metod zarz dzania kosztami Kaizen Costing new and modern cost management method

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaizen Costing nowoczesn metod zarz dzania kosztami Kaizen Costing new and modern cost management method"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Niedzió ka Akademia Podlaska w Siedlcach mgr Agata Piasek Doktorantka SGH Kaizen Costing nowoczesn metod zarz dzania kosztami Kaizen Costing new and modern cost management method Streszczenie: Wymagania gospodarki globalnej stymuluj przedsi biorstwa do kreatywnego my lenia i innowacyjnego podej cia do zarz dzania. Nowe, praktyczne koncepcje s konieczne do osi gania coraz bardziej z o onych celów. W ten obraz wpisuje si potrzeba efektywnego zarz dzania kosztami, tak by dzi ki zastosowanym metodom i narz dziom, uzyska jak najwy sze finansowe sukcesy przedsi biorstwa. W trudnych warunkach rynkowych wiele firm szuka mo liwo ci ograniczenia kosztów funkcjonowania przedsi biorstwa. Organizacje te, patrz c wycinkowo na swoj dzia alno, na podstawie ogólnych informacji o nadmiernych kosztach podejmuj cz sto nieprzemy lane decyzje. Brak analizy kosztów w odniesieniu do ca ego a cucha tworzenia warto ci dodanej dla klienta oraz brak definicji procesów biznesowych w organizacji, daj b dne wnioski i decyzje kosztowe. Wiele firm korzysta w tej sytuacji z metody benchmarkingu, czyli porównywania si z najlepszymi, uczenia si od innych oraz bazowania na najlepszych z do wiadczeniach. Zastosowanie znajduj narz dzia zarz dzania jako ci tj.: JiT (Just in Time), QFD (Quality Function Deployment), APQP (Zaawansowane Planowanie Jako ci), SPC (Statistical Process Control), MRP (Material Requirements Planning), Lean Management oraz japo skie narz dzia s u ce do obni enia kosztów g ównie w aspekcie zarz dzania kosztami wytworzenia produktów Target Costing i Kaizen Costing. Niniejszy artyku analizuje metod Kaizen Costing w odniesieniu do zarz dzania kosztami w ramach projektów. Koncepcja ta, ju przy wst pnym zapoznaniu si, pokazuje swoj u yteczno zastosowania do zarz dzania kosztami projektu, czyli bud etowania projektu. Dzia alno projektowa, tak jak dzia alno ka dego przedsi biorstwa, nakierowana jest na osi ganie maksymalnej satysfakcji klienta oraz na uzyskanie wysokiej rentowno ci w najkrótszym czasie. 1 Z o ono obecnych struktur rynkowych i coraz wy sze wymagania klientów sk aniaj przedsi biorstwa do rozwoju i inwestycji poprzez organizowanie dzia alno ci w formie projektów, a w nowoczesnych firmach, podporz dkowanie projektom nawet ca ego systemu funkcjonowania organizacji. 2 Bud et jest jednym z najwa niejszych narz dzi zarz dzania projektem. W projekcie planowany jest prospektywnie, a koszty poszczególnych dzia a warunkuj jego planow realizacj. Z perspektywy zarz du, projekt jest zawsze kosztem dla firmy. W zale no ci od jego charakteru jest to koszt poniesiony na dorównanie konkurencji, dostosowanie si do wymaga rynkowych, usprawnienie podstawowych procesów biznesowych czy inwestycje i rozwój. 1 Karma ska A., Bareja K., Rachunkowo zarz dcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsi biorstwa, Wyd. Difin, Warszawa Nowak E., Janczyk-Strza a E., Strategiczne zarz dzanie kosztami: Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 209.

2 80 M. Niedzió ka, A. Piasek Abstract: Nowadays, the global market conditions stimulate organizations to creative and innovative approach in management. New, practical conceptions are necessary to achieve goals. That is why, to be successful, companies have to manage its cost in effective way. Unfortunately, in difficult market conditions many organizations seek for the best practices of cost reduction, by looking only on a part of their cost information. That is how ill-considered decisions comes up. The luck of appropriate cost analysis, which is based on the whole chain of value added for clients and business processes definitions in the organization, takes effect in untrue conclusions and wrong cost decisions. Many companies use benchmarking to learn from leaders and base on the best branch and market practices. The quality management tolls as JiT (Just in Time, QDF (Quality Function Deployment), APQP (Advanced Quality Planning), SPC (Statistical Process Control), MRP (Material Requirements Planning), Lean Management (Target Costing and Kaizen Costing) are also very often implemented. The following article analyze the Kaizen Costing Method in project cost management. From the very beginning this conception shows its usage in project cost management so in the project budgeting. Project performance, the same as any organization s performance is oriented on customer satisfaction maximization and high profitability in the short time. Complex market structure and wider client demands, incline companies to develop by investing in projects. In modern organizations the whole system is subordinated to projects. Budget is one of the most important tolls in project managing. Project budget is planned in prospective way, while particular costs are conditions of its realization. From the Board of Management side project is always some kind of cost for the company. Due to the character of that cost, the company use it for following competitors, adapting to the market demands, business processes improvement or investments and development. Istota i zasady Gemba Kaizen i rachunku kosztów ci g ego doskonalenia Kaizen (z japo skiego kai zmiana, zen dobry) to dobra zmiana, zmierzaj cy do lepszego, czyli proces ci g ego doskonalenia. Gemba, to japo skie s owo oznaczaj ce rzeczywiste miejsce lub jak t umaczy si to mniej dos ownie miejsce pracy. cz c te s owa otrzymuje si koncepcj ci g ego doskonalenia w miejscu pracy. Kaizen to filozofia bazuj ca na ci g ym doskonaleniu i usprawnianiu, czyli podnoszeniu jako ci we wszystkich obszarach organizacji. Kaizen jest metod ma ych kroków, która nie poci ga za sob du ych wydatków. Mo e to stanowi znaczne ród o oszcz dno ci zasobów organizacji. Kaizen ma za zadanie w czy ca kadr firmie w proces doskonalenia. Wszyscy pracownicy maj za zadanie ci g analiz procesów, zasad post powania, sposobów i standardów pracy. Pozwala to na odnalezienie i wyeliminowanie b dów i niedoskona o ci w dzia aniu ca ego przedsi biorstwa. 3 Filozofia Kaizen w rachunkowo ci zarz dczej to tzw. Kaizen Costing, czyli rachunek kosztów ci g ego doskonalenia. Koncepcja Kaizen Costing jest obecnie traktowana jako narz dzie strategicznego podej cia do nieustannego obni enia kosztów. Koncentruje si na ci g ym szukaniu i wprowadzaniu usprawnie do ca ego a cucha tworzenia warto ci: dostawca organizacja klient oraz dla poprawy i udoskonalenia produktywno ci pracy w kontek cie kosztowym. Bezpo rednim skutkiem jej stosowania jest obni ka kosztów oraz poprawa wydajno ci pracy. 3 Masaaki Imai, Gemba Kaizen Zdroworozs dkowe, niskokosztowe podej cie do zarz dzania: Wyd. MT Biznes we wspó pracy z KAIZEN Institute Polska, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

3 Kaizen Costing nowoczesn metod zarz dzania kosztami 81 Zarz dzanie kosztami w koncepcji Kaizen Costing obejmuje m.in.: planowanie kosztów w celu zmaksymalizowania mar y pomi dzy kosztami a przychodami, redukcj kosztów ogólnych w Gemba (miejscu pracy), planowanie inwestycji przez najwy sze kierownictwo firmy. 4 Istot Kaizen Costing jest: nacisk na redukcj kosztów, nieustanne doskonalenie procesu wytwarzania, ci g e podnoszenie efektywno ci operacyjnej, d enie do osi gni cia zak adanej stopy (poziomu) redukcji kosztów, comiesi czne ustalanie celów redukcji kosztów, analiza odchyle przy porównaniu docelowych i realizowanych wielko ci redukcji kosztów, konsultowanie i ustalanie docelowych poziomów redukcji kosztów z pracownikami wytwórczymi. Bardzo istotnym czynnikiem w ród wy ej wymienionych zasad jest dokonywanie systematycznej oceny skuteczno ci prowadzonych dzia a w uj ciu kosztowym, czyli takie planowanie kosztów dzia a, aby uzyska zaplanowane, oczekiwane wyniki. Kaizen Costing mo e by doskona ym narz dziem zarz dzania kosztami w kierunku ci g ego ograniczania wszystkich sk adowych kosztów projektowanego i wytwarzanego produktu w ca ym jego cyklu ycia (rys. 1). Pomaga to skutecznie realizowa strategie przywództwa kosztowego w przedsi biorstwie. Koncepcja ci g ego wprowadzania usprawnie jest spójna z za o eniami systemu rachunku kosztów docelowych. Mo na j traktowa jako swego rodzaju uzupe nienie systemu rachunkowo ci zarz dczej. Etapy Kaizen Costing: Etap I okre lenie miesi cznych kwot obni enia kosztów. Sukcesywne stosowanie takich dzia a pozwala na osi gni cie docelowej ceny i docelowego kosztu w ramach rachunku Target Costing. Etap II analiza odchyle na poziomie docelowych zysków i kosztów. Aby ustali odchylenia, wymagane jest precyzyjne okre lenie kwot obni ki kosztów wed ug koncepcji Kaizen Costing oraz rzeczywistych kwot zmniejszenia kosztów w danym okresie. Ci g e usprawnianie odbywa si w trakcie ca ego roku w celu osi gni cia docelowego zysku lub zmniejszenia ró nicy pomi dzy docelowym a przewidywanym zyskiem. Etap III w przypadku wyst pienia odchyle, w sytuacji, gdy za o one kwoty obni ki kosztów wed ug koncepcji Kaizen Costing nie s osi gni te. Na tym etapie dokonuje si ich analizy z punktu widzenia przyczyn ich powstania, miejsc i osób za nie odpowiedzialnych. 4 Tam e, s. 83. ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

4 82 M. Niedzió ka, A. Piasek Rysunek 1. Model cznego funkcjonowania Target Costing z Kaizen Costing Fig. 1. Model of total functioning Costing Target from Kaizen Costing ród o: IFS Research & Development AB, Kaizen Costing and Value Analysis, 2001, s. 3. Podsumowuj c koncepcj Kaizen Costing, nale y zauwa y, i jej g ównym za o eniem jest zarz dzanie kosztami procesu rozwoju, produkcji, sprzeda y wyrobów i us ug dobrej jako ci. Ma ona za zadanie doprowadzi do obni enia kosztów lub utrzymania ich na dotychczasowym poziomie, je- eli istnieje gro ba ich wzrostu. 5 Umiejscowienie koncepcji Kaizen Costing w systemie informacji zarz dczej przedsi biorstwa Koszty s jedn z podstawowych informacji determinuj cych wyniki finansowe przedsi biorstwa. Wp ywaj na ród a finansowania przedsi biorstwa, okre laj c wymagane rodki finansowe na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej oraz determinuj wymiar podatku dochodowego. Polityka cenowa przedsi biorstwa, czyli m.in. przywództwo kosztowe i pozycja konkurencyjna równie ci le zale y od kszta towania si kosztów w firmie. Metoda zarz dzania kosztami Kaizen Costing jest wa n metod zarz dzania organizacj. Pomaga w osi gni ciu wy szej rentowno ci pro- 5 Tam e. Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

5 Kaizen Costing nowoczesn metod zarz dzania kosztami 83 dukcji i umo liwia realizacj daleko id cych celów przedsi biorstwa. Niski koszt metody pozwala na zastosowanie jej w ma ych, rednich i du ych przedsi biorstwach. Organizacja wymagaj ca zmiany i udoskonalenia procesów biznesowych staje przed wyborem pomi dzy wprowadzeniem stosunkowo drogiej innowacji, a zastosowaniem d ugofalowej, lecz niedrogiej metody Kaizen. Przy odpowiednio okre lonych i zastosowanych wytycznych, pomo e ona w standaryzacji i okre leniu najbardziej efektywnych dzia a kszta tuj cych koszty przedsi biorstwa. S abe i mocne strony Kaizen Costing Metody zarz dzania dostosowywane s do przedmiotu dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstwa, jak równie do celów, jakie stawiane s w strategii rozwoju przedsi biorstwa. W procesie tym istotne jest okre lenie korzy ci z zastosowania danej metody, jej dobre strony i ewentualne dodatkowe korzy ci, nieosi galne przy stosowaniu innych metod. + Ci g a redukcja kosztów Kaizen Costing cechuje po dany w ka dym przedsi biorstwie efekt ci g ej redukcji kosztów. Niezale nie od sytuacji firmy, d y si tu do regularnego obni ania poziomu kosztów, analizy tego procesu i wdra ania dzia- a zaradczych w celu uzyskania za o onych planów redukcyjnych. W zale no ci od przedmiotu dzia alno ci firmy, okresy redukcyjne okre lane s przez miesi ce lub okresy wytwórcze w organizacji. + Zaanga owanie pracowników Dodatkowym atutem jest wymóg zaanga owania do kreowania rzeczywisto ci Kaizen wszystkich pracowników przedsi biorstwa. Kluczem do odnalezienia luk w systemie zarz dczym jest skrupulatna i rzeczywista ocena wszystkich uczestników procesu zarz dczego w firmie. Kadra zarz dzaj ca nie jest zaanga owana w ka dy proces biznesowy w firmie, nie jest wi c w stanie okre li wszystkich mo liwych i pozytywnych zmian, które generuj redukcj kosztów. Dlatego metoda Kaizen, opieraj ca si na anga- owaniu w planowanie rzeczywisto ci biznesowej firmy pracowników od najni szego szczebla w hierarchii organizacji, jest tak skutecznym ród em informacji zarz dczej. + Ci g e doskonalenie procesów Dzi ki ocenie wszystkich procesów biznesowych w firmie przez bezpo rednich wykonawców i udzia owców, kadra zarz dcza mo e wprowadza pozytywne i efektywne zmiany, nieustannie udoskonalaj c prac w organizacji i standaryzuj c j wed ug najlepszych praktyk. + Niskie koszty kolejnych zmian Metoda Kaizen opiera si g ównie na kwestionariuszowej lub elektronicznej, regularnej ocenie pracowniczej. Koszt przeprowadzenia takich ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

6 84 M. Niedzió ka, A. Piasek dzia a nie jest du y. Najwi kszym problemem jest wprowadzenie standardu takiej oceny do cyklicznych dzia a firmy. Poniewa w procesach usprawniaj cych zak ada si uczestnictwo za ogi danego przedsi biorstwa, oznacza to wykorzystanie wewn trznych zasobów firmy, bez konieczno ci op acania zewn trznych specjalistów. Patrz c od strony zarz dczej, jedynym kosztem jest system motywacyjny, który ma wynagradza pracowników za dobre i wdra alne usprawnienia oraz nowo ci zarz dcze. W zale no ci od wagi i ilo ci wykorzystanych pomys ów poszczególnych pracowników, przyznawane s im dodatki do wynagrodze (w formie pieni nej lub innej). + Ma e ryzyko Metoda Kaizen nie wymaga wprowadzania drogich procesów zarz dczych, jest wi c ma o ryzykowna w odniesieniu do utrzymania procesu ci g o ci zarz dczej w przedsi biorstwie. Dodatkowo nie anga uje specjalistów zewn trznych, utrzymuj c w ten sposób know-how wewn trz organizacji. Jak ka da metoda i stosowane w niej narz dzia, wyst puj tu okre lone braki i luki w informacji zarz dczej przedsi biorstwa. S to: - Brak widocznych efektów w krótkim okresie Wprowadzenie efektywnego systemu oceny procesów biznesowych przez pracowników wymaga okre lonego nak adu czasu. Samo stworzenie tego systemu nie gwarantuje jeszcze oczekiwanych wyników. Wa na jest regularno przeprowadzania ocen oraz odpowiedni system analizy otrzymanych rezultatów. Niestety zebranie ocen, analiza wyników oraz decyzja i wdro enie poszczególnych dzia a wymagaj do d ugiego czasu. Efekty widoczne s w d ugiej perspektywie czasowej, co cz sto zniech ca przedsi biorstwa staj ce w sytuacji potrzeby pilnych zmian w celu obni enia strat. - Trudno ci w ocenie efektywno ci dzia a usprawniaj cych 6 Patrz c na efekty wdra anych usprawnie w odniesieniu do kosztów przedsi biorstwa, atwo jest zauwa y redukcj kosztów. Ale je li chodzi o mo liw wielko lub efektywno tych zmian, nie jest to jednoznaczne i proste w ocenie. Warunki zastosowania Kaizen Costing w przedsi biorstwie Metoda Kaizen Costing nie wymaga od organizacji ogromnych nak adów finansowych. Jedynym warunkiem sprawnego jej zastosowania jest zaanga owanie ca ego zespo u pracowników. Kaizen skupia si na ludzkich wysi kach i tylko dzi ki nim mo na osi gn za o one cele. Wa nym i nieod cznym elementem jest system motywacyjny. Bez odpowiednich bod ców i czynników motywacyjnych, pracownicy nie b d 6 Masztalerz M., Bud etowanie w systemie Kaizen Costing: Controlling i Rachunkowo Zarz dcza, nr 3, Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

7 Kaizen Costing nowoczesn metod zarz dzania kosztami 85 nale ycie wykonywa swojej pracy i ocenia jej pod k tem warto ci dla przedsi biorstwa i redukcji kosztów z tym zwi zanych. Znanych jest kilka przyk adów wprowadzenia metody Kaizen bez uprzedniego zaplanowania systemu motywuj cego, co zawsze ko czy o si fiaskiem. Bior c pod uwag czynniki motywacyjne, nale y równie zwróci uwag na efekt przeciwny. A mianowicie, zbyt cz sty wymóg oceny procesów biznesowych w firmie i za du y nacisk na pracowników mo e równie spowodowa nieefektywno stosowania metody Kaizen. Jednym z rezultatów procesu oceny dzia alno ci firmy jest standaryzacja wykonywanych czynno ci oraz wykorzystywanie najlepszych praktyk. W zwi zku z tym organizacja powinna by ukierunkowana na utrzymanie i doskonalenie standardów. Brak standaryzacji procesów i niestosowanie okre lonych procedur utrudnia lub wr cz uniemo liwia pe ne zastosowanie metody Kaizen. Dlatego tak wa ne jest tu równie my lenie procesowe, które zak ada, e aby poprawi wyniki, nale y usprawni proces. Wyst puje ma e, ale stopniowe usprawnianie w efekcie ponoszonych wysi ków. Planuj Rób Sprawd Dzia aj, Standaryzuj Rób Sprawd Dzia aj, to przyk ady procesów wykorzystywanych w metodzie Kaizen, pomagaj cych w standaryzacji procesów biznesowych przedsi biorstwa. Kaizen wymaga kultury organizacji ucz cej si. Je li organizacja nie wykorzystuje swojego do wiadczenia, nie uczy si na swoich b dach, nie rozwija i nie analizuje sukcesów, nie jest w stanie efektywnie funkcjonowa. Procesy usprawniania oraz redukcji kosztów osadzaj si ci le na informacji zgromadzonej z przesz o ci oraz na posiadanym do wiadczeniu pracowników. Wykorzystanie Kaizen nie wymaga du ych nak adów pieni nych, a jedynie nak adów wewn trzzasobowych firmy. Wa ne w tej kwestii mog by zasady Kaizen: 1. Problemy stwarzaj mo liwo ci. 2. Pytaj 5 razy Dlaczego?. 3. Bierz pomys y od wszystkich. 4. My l nad rozwi zaniami mo liwymi do wdro enia. 5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy. 6. Wymówki, e czego si nie da zrobi, s zb dne. 7. Wybieraj proste rozwi zania nie czekaj c na te idealne. 8. U yj sprytu zamiast pieni dzy. 9. Pomy ki koryguj na bie co. 10. Ulepszenie nie ma ko ca. 7 Stosuj c w sposób przemy lany i logiczny powy sze zasady jeste my w stanie osi gn sukces zarz dczy. Podsumowanie Analizuj c uwarunkowania Kaizen Costing, mo na zauwa y, i jest to metoda wpisuj ca si cz ciowo w zarz dzanie kosztami projektów. Bu- 7 ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

8 86 M. Niedzió ka, A. Piasek d etowanie projektów oparte jest na szacunkach ex ante, czyli patrz c perspektywicznie w przysz o, ale opieraj c si na do wiadczeniach i informacjach z przesz o ci. Bud et okre lany jest na etapie planowania projektu i nie jest korygowany wprost co do wielko ci w trakcie jego realizacji. Podj ta decyzja co do wielko ci bud etu projektu jest podejmowana wy cznie w fazie planowania projektu, pó niej otrzymujemy jedynie informacje na temat jego wykonania. Niektóre elementy filozofii Kaizen oraz niektóre elementy Kaizen Costing tj.: nacisk na redukcj kosztów, za o enie nieustannego doskonalenia procesu wytwarzania, ci g e podnoszenie efektywno ci operacyjnej, analiza odchyle przy porównaniu docelowych i realizowanych wielko ci redukcji kosztów, d enie do osi gni cia zak adanej stopy (poziomu) redukcji kosztów, konsultowanie i ustalanie docelowych poziomów redukcji kosztów z pracownikami wytwórczymi itp., mo na zastosowa w bud etowaniu projektu, ale po szczegó owej analizie mog stwierdzi, i nie jest to metoda mo liwa do zastosowania wprost do zarz dzania kosztami w projekcie. Plany redukcyjne zgodnie z zasad Kaizen Costing - comiesi czne ustalanie celów redukcji kosztów, nie mog by wykonywane w takim stopniu w zarz dzaniu projektami. Bud et projektu planowany jest zawsze na wyrost, w celu zabezpieczenia nieprzewidzialnych w planie, zakresie i harmonogramie dzia a. Natomiast analiza odchyle od zaplanowanego bud etu jest prowadzona na bie co. W momencie zako czenia zada lub przej- cia terminu wykonania kamieni milowych w projekcie, przeprowadzana jest szczegó owa analiza post pu realizacji bud etu, a tym samym post pu prac projektowych. Dlatego te, redukcja kosztów projektowych mo e by dokonywana wy cznie w ca ym projekcie. Oznacza to okre lanie poziomów redukcji kosztów na etapie planowania projektu, na podstawie do wiadczenia prowadzenia i realizacji poprzedniego, podobnego w strukturze i zakresie przedsi wzi cia. Pracownicy firm, które doceni y metod Kaizen, spotykaj si regularnie na kó kach jako ciowych. Podczas spotka w ma ych grupach osób z tego samego obszaru dzia ania analizuj swoj prac, jej niedoskona o ci oraz proponuj zmiany, które maj j ulepszy. Dok adnie tak pracuje zespó projektowy, planuj c, realizuj c, a nast pnie analizuj c efekty swojej pracy. W ten sposób tworzona jest wewn trzna metodyka pracy w danym zespole projektowym. Redukcja kosztów w Gemba (miejscu pracy), czyli w zespole projektowym, to praca nad procesami zarz dzania projektem, przeprowadzania analizy oraz procesami wytwórczymi (produktów, systemów, map procesów czy procedur). Dzi ki spotkaniom podsumowuj cym prace w projekcie Kierownik Projektu mo e zaplanowa inwestycje i rozwój wymaganych procesów zarz dzania projektami zgodnie z uwagami i sugestiami cz onków ze- Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

9 Kaizen Costing nowoczesn metod zarz dzania kosztami 87 spo u projektowego. Wszystko to prowadzi do nieustannego doskonalenia procesów analitycznych oraz opracowania metodyki wytwarzania oprogramowania i zarz dzania wersjami systemu. Literatura ztow_w_przedsiebiorstwie.html Kaplan R.S., Cooper R., 2000: Zarz dzanie kosztami i efektywno ci : Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków Karma ska A. (red.), 2004: Rachunek kosztów i rachunkowo zarz dcza: poj cia, problemy, zadania: Wyd. Diffin, Warszawa. Karma ska A. (red.), 2007: Zarz dzanie kosztami jako ci, logistyki, innowacji, ochrony rodowiska a rachunkowo przedsi biorstwa: Wyd. Difiin, Warszawa. Karma ska A., Bareja K., 2006: Rachunkowo zarz dcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsi biorstwa: Wyd. Diffin, Warszawa. Karma ska A., Bareja K., 2006: Rachunkowo zarz dcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsi biorstwa; Wyd. Diffin, Warszawa. Masaaki Imai, 2006: Gemba Kaizen. Zdroworozs dkowe, niskokosztowe podej cie do zarz dzania: Wyd. MT Biznes we wspó pracy z KA- IZEN Institute Polska, Warszawa. Masztalerz M., 2006: Bud etowanie w systemie Kaizen Costing: Controlling i Rachunkowo Zarz dcza, nr 3. Nowak E., Janczyk-Strza a E., 2006: Strategiczne zarz dzanie kosztami: Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s Wasilewski L., 1992: Japo skie techniki zarz dzania: Centrum Informacji Mened era, Warszawa ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

10 88 M. Niedzió ka, A. Piasek Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI SUCCES 2004: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28.XI.2004, t.2, s. 69-76 pod red. E. Skrzypek, UMCS Lublin 2004

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 7. Rachunek kosztów rachunek kosztów celu (target costing), rachunek redukcji kosztów (kaizen costing). Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA Jak oceniać, by wspierać rozwój ucznia PLAN PREZENTACJI: 1. Wstęp 2. Atmosfera w szkole 3. Zajęcia edukacyjne 4. Ocenianie ucznia 5. Współpraca w szkole 6. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo