Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013"

Transkrypt

1 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata Praca napisana W Katedrze Finansów i Rachunkowości Pod kierunkiem dr Tomasza Nawrockiego Siedlce 2014

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP KOMPUTRONIK S.A. - Ogólne informacje ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Bilans Spółki w latach Rachunek Zysków i Strat Spółki w latach Analiza wskaźnikowa Spółki KOMPUTRONIK S.A Wskaźniki płynności finansowej Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia) Wskaźniki rentowności PODSUMOWANIE

3 1.1. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie i przedstawienie analizy finansowej spółki KOMPUTRONIK S.A. na podstawie udostępnionych rocznych sprawozdań i raportów finansowych za lata od 2011 do 2013 roku. Podstawowym celem analizy finansowej jest sprawdzenie efektywności i sprawności działania przedsiębiorstwa oraz określenie stanu jego finansów i możliwości rozwoju, w tym określenie potencjału gospodarczego i zdolności generowania nadwyżek finansowych. Analiza finansowa dostarcza informacje o stanie finansów firmy, które mogą być wykorzystywane przez władze (kierownictwo) spółki, ale również przez podmioty zewnętrzne (np. banki, kontrahenci, akcjonariusze). Niniejszą analizę oparto o dane finansowe zawarte w bilansach za lata na podstawie, których dokonano analizy wskaźnikowej obejmującej wskaźniki płynności finansowej, wypłacalności (zadłużenia) oraz rentowności. Pracę podzielono na trzy zasadnicze części obejmujące wstęp i wprowadzenie do przedsiębiorstwa, analizę wskaźnikową oraz podsumowanie i wnioski. Część pierwsza oprócz wstępu wprowadzającego do pracy, zawiera również najważniejsze informacje na temat spółki KOMPUTRONIK S.A. takie jak przedmiot działalności, strategia działania, strukturę akcjonariatu oraz władze spółki. Cześć druga zawiera analizę wskaźnikową wraz z danymi finansowymi za lata obejmującą: 1. Wskaźniki płynności finansowej; 2. Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia); 3. Wskaźniki rentowności. Część trzecia to krótkie podsumowanie i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy KOMPUTRONIK S.A. - Ogólne informacje. KOMPUTRONIK S.A., powstała z przekształcenia spółki Komputronik Sp. z o.o. w spółkę akcyjna, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 grudnia 2006 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym dla miasta Poznania VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Wołczyńskiej 37 w Poznaniu, Poznań. Siedziba Spółki jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności. Skład Zarządu (stan na dzień 16 czerwca 2014r.): Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu Krzysztof Nowak - Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej Spółki (stan na dzień 16 czerwca 2014r.) wchodzili: Krzysztof Buczkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Buczkowski Członek Rady Nadzorczej Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej 1 KOMPUTRONIK S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Komputronik. Od 1996 roku zajmuje się z sprzedażą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesorii elektro- 1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 MARCA 2014 ROKU opublikowane na stronie internetowej [dostęp r.] 2

4 nicznych. Z czasem oferta została rozszerzona o sprzedaż produktów AGD i RTV. Za pośrednictwem sklepu internetowego Komputronik.pl oraz sieci ponad 200 sklepów i salonów prowadzona jest sprzedaż detaliczna. Za pośrednictwem Komputronik Biznes, będący częścią Grupy Komputronik, obsługiwane są instytucje publiczne i przedsiębiorstwa. Ponadto KOMPUTRONIK S.A. jest partnerem wielu firm komputerowych na terenie Polski i dostarcza im podzespoły komputerowe. Podstawą działalności spółki jest Sklep Internetowy Komputronik.pl oraz sieć salonów sprzedaży, które zapewniają stały dostęp do nowinek technologicznych. Asortyment Sklepu obejmuje około pozycji dzięki temu jest jednym z największych sklepów internetowych prowadzących działalność na terenie Polski. Oferta Sklepu oraz jakość świadczonych usług była niejednokrotnie nagradzana i wyróżniana zarówno przez klientów detalicznych, jaki i przez klientów instytucjonalnych. W 2013 roku sklep internetowy został zwycięzcą VI edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi w kategorii Sklepy komputerowe. Został uhonorowany prestiżową nagrodą: Gwiazda Jakości Obsługi 2013 uzyskując najwyższy spośród konkurencji Wskaźnik Satysfakcji Konsumenta, czyli CSI (Customer Satisfaction Index), który wyniósł 87,6%. 2 Struktura akcjonariatu Spółki. Wykres 1. Struktura akcjonariatu Spółki KOMPUTRONIK S.A. według procentowego udziału 3. W skład Grupy Kapitałowej Komputronik wchodzą: Komputronik S.A., Komputronik API, Komputronik Biznes, Benchmark, Cogitary, Idea Nord, LOG Systems, Movity oraz Komputronik GmbH (działalność na terenie Niemiec) i K24 International s.r.o. (działalność na terenie Czech). 2 [dostęp r.] 3 [dostęp r.] 3

5 2. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2.1. Bilans Spółki w latach Tabela 1. Bilans spółki KOMPUTRONIK S.A. w latach (w tys. złotych). Pozycja bilansu w roku AKTYWA Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Należności i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu umów o usługę budowlaną Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży PASYWA Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki Kapitał podstawowy Akcje własne (-) (499) (499) - Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane: Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki Udziały niedające kontroli Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Opracowanie własne na podstawie sprawozdań bilansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. opublikowanych na stronie internetowej [dostęp r.]. 4

6 Rokrocznie wartość aktywów i pasywów spółki KOMPUTRONIK S.A. wzrasta. W 2011r. wynosiła tys. zł, w 2012r tys. zł i tys. zł w 2013r. Porównując te wartości uzyskamy poziom wzrostu (dynamikę) i tak w 2012r. nastąpił wzrost w wysokości około 8,57% w stosunku do 2011r., a w 2013r. o około 14,92% w stosunku do 2012r. Wykres 2. Struktura aktywów i pasywów Spółki KOMPUTRONIK S.A. w latach Opracowanie własne na podstawie sprawozdań bilansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. opublikowanych na stronie internetowej [dostęp r.]. Wartość aktywów trwałych i kapitału własnego w analizowanym okresie jest w zasadzie na niezmienionym poziomie, występują wahania w granicy 1%. Wzrost wartości aktywów związany jest ze wzrostem aktywów obrotowych, natomiast wzrost pasywów związany jest ze wzrostem wartości zobowiązań. Zarówno aktywa obrotowe, jak i zobowiązania w okresie od 2011r. do 2013r. wzrosły o około 40%. 5

7 2.2. Rachunek Zysków i Strat Spółki w latach Tabela 2. Rachunek zysków i strat spółki KOMPUTRONIK S.A. w latach (w tys. złotych). Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów Koszt sprzedanych usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metoda praw własności (+/-) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (1 678) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający: - akcjonariuszom podmiotu podmiotom niekontrolującym Opracowanie własne na podstawie sprawozdań bilansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. opublikowanych na stronie internetowej [dostęp r.]. W analizowanym okresie Spółka KOMPUTRONIK S.A. rokrocznie notowała wzrost przychodów ze sprzedaży. W roku 2012 przychód ze sprzedaży był wyższy o około 20% niż w roku 2011, natomiast przychód roku 2013 był wyższy o około 34% w stosunku do roku W badanym okresie, każdego roku, Spółka KOMPUTRONIK S.A. zanotowała zysk. W 2011r. wyniósł on tys. zł, w 2012r. w wysokości tys. zł i w 2013r. na kwotę tys. zł. Niższy poziom zysku w latach związany jest z niższym poziomem pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych. Nastąpił również znaczny wzrost kosztów finansowych Analiza wskaźnikowa Spółki KOMPUTRONIK S.A. Analiza finansowa służy do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Za jej pomocą ocenia się także stopień efektywności przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. 4 Analiza wskaźnikowa jest podstawowym instrumentem analizy finansowej i ma na celu dokładne zbadanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy użyciu wskaźników, które są najczęściej matematycznym wzorem, jednakże uzyskane wartości pozwalają dokonać oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i ustalić jego potencjał gospodarczy. Analiza wskaźnikowa wraz z ogólną analizą bilansu oraz rachunku zysków i strat mogą stanowić podstawę strategicznych decyzji (finansowych, inwestycyjnych) dotyczących przedsiębiorstwa. 4 Finanse. Wydanie 6 zmienione i rozszerzone, J. Ostaszewski (red.), Difin, Warszawa 2013, s

8 Na potrzeby analizy finansowej opracowanych zostało bardzo wiele wskaźników. W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostały najpopularniejsze, a jednocześnie najważniejsze wskaźniki: 1. Wskaźniki płynności finansowej: a. Wskaźnik płynności bieżącej (Wp - Current Ratio) b. Wskaźnik szybkiej płynności (Wq - Quick Ratio) c. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (Wg - Cash Ratio) 2. Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia): a. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (Woz) b. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (Wzd) c. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Wzk) 3. Wskaźniki rentowności: a. Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI - Return on Investment) b. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA - Return On Assets) c. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE - Return on Equity) d. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS - Return On Sales) Wskaźniki płynności finansowej. Posiadanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo oznacza jego zdolność do bieżącego regulowania powstających zobowiązań. Nie oznacza to, że przedsiębiorstwo winno mieć zabezpieczone na kontach takie ilości pieniędzy (gotówki), które pozwolą na swobodne spłacanie zobowiązań zarówno krótkoterminowych, ale też długoterminowych. Posiadanie płynności finansowej należy rozumieć, jako zdolność sterowania wydatkami i wpływami w sposób zapewniający stały wzrost wartości przedsiębiorstwa. Wskaźnik płynności bieżącej (Wp) informuje o zdolności przedsiębiorstwa do spłacenia wszystkich zobowiązań bieżących poprzez upłynnienie zasobów majątku obrotowego. 5 Wp = Aktywa obrotowe Zobowiązania bieżące Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe Wp = 1,02 1,01 1,03 Optymalną wartością wskaźnika płynności bieżącej (Wp) jest poziom pomiędzy 1,60 a 1,90. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. poziom wskaźnika płynności bieżącej jest zbyt niski. Oznaczać to może poważne kłopoty z płynnością finansową spółki i możliwością zaspokajania bieżących zobowiązań. Sytuacja taka spowodowana jest systematycznym wzrostem zapasów, które w 2013r. osiągnęły poziom niemalże równy poziomowi należności otrzymanych ze sprzedaży towarów i usług. Wskaźnik szybkiej płynności (Wq) informuje o możliwości spłaty na bieżąco zobowiązań krótkoterminowych. 6 Wq = Aktywa obrotowe Zapasy Zobowiązania bieżące 5 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

9 Aktywa obrotowe Zapasy Zobowiązania krótkoterminowe Wq = 0,68 0,62 0,58 Wartością optymalną wskaźnika szybkiej płynności (Wq) jest wartość zbliżona do 1,00. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. rzeczywista wartość wskaźnika znacznie odbiega od wartości optymalnej i rokrocznie maleje. Jak już wspomniano wcześniej, za zaistniałą sytuację odpowiadać może zbyt wysoki poziom zapasów, których wartość od 2011r. wzrosła niemalże dwukrotnie. Wskaźnik płynności wyrażony w formie cash flows (Wcf) informuje o możliwości spłaty na bieżąco zobowiązań krótkoterminowych. 7 Wcf = Cash Flow operacyjne (Zysk netto + Amortyzacja) Zobowiązania bieżące Zysk netto Amortyzacja Zobowiązania krótkoterminowe Wcf = 0,13 0,04 0,07 W przypadku wartości wskaźnika wyrażonego w formie cash flows (Wcf) pożądana jest wartość przekraczająca poziom 0,40. Im wyższy wskaźnik tym większe możliwości bezzwłocznej spłaty zobowiązań bieżących. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. wartość wskaźnika jest daleka od optymalnej. Wartości wskaźnika wskazują, że Spółka może bezzwłocznie zaspokoić około 7% bieżących zobowiązań (w 2013r.), co jest wielkością zbyt daleką od pożądanej i wskazywać mogą na coraz większe problemy z wypłacalnością. Należy zauważyć, że wartość wskaźnika po spadku do poziomu 4% w 2012r. z poziomu 13% w 2011r. wzrosła o 3 pp. w 2013r. Wykres 3. Graficzne przedstawienie wskaźników płynności finansowej. Opracowanie własne. 7 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

10 Analiza wskaźników płynności finansowej wskazuje, że Spółka KOMPUTRONIK S.A. może mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Wszystkie wskaźniki są dalekie od optymalnych i pożądanych przez inwestorów i kredytodawców. Należy jednak zauważyć, że działalność Spółki skoncentrowana jest wokół sklepu internetowego komputronik.pl. W związku z tym płynność finansowa Spółki zależy w głównej mierze od wyników sprzedaży uzyskiwanych przez sklep oraz od specyfiki rynku IT. Utrzymanie przez Spółkę płynności finansowej oraz wypracowanie zysku jest możliwe wyłącznie dzięki bezpośredniemu finansowaniu zakupu towarów środkami finansowymi pozyskanymi ze sprzedaży towarów. Natomiast gwałtowny wzrost zapasów może świadczyć o błędnych decyzjach inwestycyjnych Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia). Wskaźniki zadłużenia wykorzystywane są do badania struktury finansowania przedsiębiorstwa. Określają poziom jego zadłużenia i tym samym oceniają jego wypłacalność w długim okresie. Poziom zadłużenia długo- i średnioterminowego ocenia się w stosunku do kapitału własnego, ewentualnie stałego. 8 Wskaźnik ogólnego zadłużenia (Woz) jest stosunkiem zobowiązań ogółem do wartości majątku przedsiębiorstwa. 9 Woz = Zobowiązania ogółem Suma pasywów Zobowiązania PASYWA Woz 0,60 0,64 0,66 Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia wskazuje, że udział zobowiązań w majątku przedsiębiorstwa stanowi 2/3 wartości majątku. Oznacza to, że znaczna część majątku jest finansowana z kapitału obcego. Za prof. Januszem Ostaszewskim należy powtórzyć, że optymalny udział kapitału obcego w majątku przedsiębiorstwa powinien wynosić 57 67% (według standardów rynku amerykańskiego). Wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia spółki KOMPUTRONIK S.A. znajdują się w przedziale wartości optymalnych, które zapewniają płynne finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, że w badanym okresie wartość wskaźnika wzrosła o 10%, co może wskazywać na pogarszającą się sytuację finansów spółki. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (Wzd) informuje o stopniu obciążenia majątku przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi. Jest stosunkiem zobowiązań długoterminowych przedsiębiorstwa do wysokości kapitału własnego. Wzd 10 = Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Wzd 0,06 0,04 0,04 Z wysokości wskaźnika zadłużenia długoterminowego wynika, że zobowiązania długoterminowe nie stanowią zagrożenia dla finansów spółki. Optymalnym poziomem wskaźnika jest przedział pomiędzy 0,50 a 1,00. Jednakże wartość wskaźnika zbliżona do wysokości 1,00 lub przekraczająca 1,00 11 oznaczałaby poważne zagrożenie w finansowaniu działalności spółki, gdyż w ta- 8 Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, WSB w Poznaniu, 1997, s Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., Prof. dr hab. Alicja Ryszkiewicz - Analiza finansowa przedsiębiorstwa, str. 11, opublikowane na stronie internetowej [dostęp r.] 11 Por. Piotr Bórawski - Analiza wskaźników płynności i zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych, str. 80, opublikowane na stronie interneto- 9

11 kim przypadku cały kapitał własny przedsiębiorstwa zabezpieczałby jedynie (w całości lub częściowo) zobowiązania długoterminowe. Poziom zobowiązań długoterminowych spółki KOMPUTRONIK S.A. jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza, że zagrożenie dla finansów spółki stanowić mogą zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Wzk) jest stosunkiem kapitałów własnych do wartości majątku przedsiębiorstwa. 12 Wzk = Kapitał własny Suma pasywów Kapitał własny PASYWA Wzk 0,40 0,36 0,34 Wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego spółki KOMPUTRONIK S.A. rokrocznie ulega obniżeniu. Wskazuje to na coraz niższy udział kapitału własnego w finansowaniu działalności Spółki. Jednocześnie bardzo niski poziom zobowiązań długoterminowych wskazuje, że największym obciążeniem finansowym są zobowiązania krótkoterminowe. Wykres 4. Graficzne przedstawienie wskaźników wypłacalności (zadłużenia). Opracowanie własne. Z przeprowadzonej analizy wypłacalności spółki KOMPUTROMIK S.A. wynika, że majątek przedsiębiorstwa nie jest nadmiernie obciążony udziałem zobowiązań długoterminowych i kapitału własnego. Jedynie wskaźnik zadłużenia ogólnego utrzymuje się na optymalnym poziomie. Pozostałe wskaźniki znacznie odbiegają od optymalnych i pożądanych. Poziom zobowiązań długoterminowych znajduje się na bardzo niskim poziomie, a zwiększenie jego poziomu może stanowić zbyt duże obciążenie dla finansów Spółki. wej [dostęp r.] 12 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., 495l. 10

12 Łącznie wartości wskaźników wypłacalności informują o pogarszającej się kondycji finansowa spółki KOMPUTRONIK S.A. W szczególności wskazują na to: wzrost zadłużenia ogólnego oraz zmniejszający się udział kapitału własnego w majątku przedsiębiorstwa Wskaźniki rentowności. Internetowe wydanie encyklopedii PWN definiuje rentowność, jako nadwyżkę przychodów nad kosztami ponoszonymi w celu ich uzyskania. 13 Wskaźniki rentowności pozwalają określić i ocenić poziom nakładów, jakie ponosi przedsiębiorstwo w celu uzyskania zysku. Ponadto pozwalają ustalić dochodowość przedsiębiorstwa, określić jego źródło i rząd wielkości. Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI - Return on Investment) jest ilorazem zysku operacyjnego i wartości majątku. 14 ROI = Zysk operacyjny Majątek (suma aktywów) X 100% Zysk operacyjny AKTYWA ROI 6,59 % 2,52 % 3,76 % Wartość wskaźnika zwrotu inwestycji ROI informuje o wysokości zysku osiąganego przez przedsiębiorstwo z każdej jednostki wartości aktywów. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. wysokość osiągniętego zysku operacyjnego wyniosła niespełna 4% w 2013r. Uogólniając, każda złotówka aktywów Spółki przyniosła 4% zysku operacyjnego w 2013r. Osiągnięty wynik jest wyższy niż w roku 2012 o 1pp i niższy o 3pp od wyniku z roku Wskaźnik rentowności aktywów (ROA - Return on Assets) jest ilorazem zysku netto i aktywów. ROA = Zysk netto X 100% Aktywa Zysk netto AKTYWA ROA 5,21 % 1,15 % 2,65 % Wartość wskaźnika rentowności aktywów ROA informuje, jaki jest udział zysku netto w aktywach przedsiębiorstwa. Zysk netto spółki KOMPUTRONIK S.A. stanowił w 2013r. 2,65% wartości aktywów, 1,15% w 2012r. i 5,21% w 2011r. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE - Return on Equity) jest ilorazem zysku netto i kapitału własnego. 15 ROE = Zysk netto Kapitał własny X 100% Zysk netto Kapitał własny ROE 13,08 % 3,18 % 7,76 % Wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE informuje jakiej wysokości stopę zwrotu uzyskano z jednostki pieniężnej kapitału własnego. W 2013r. kapitał własny spółki 13 [dostęp r.] 14 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

13 KOMPUTRONIK S.A. osiągnął stopę zwrotu w wysokości 7,76%, przy stopie zwrotu ponad 3% w roku 2012 i ponad 13% w roku Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS - Return on Sales) jest ilorazem zysku operacyjnego i przychodu ze sprzedaży. 16 ROS = Zysk operacyjny Przychód ze sprzedaży X 100% Zysk operacyjny Przychody ze sprzedaży ROS 2,36 % 0,82 % 1,05 % Wartość wskaźnika rentowności sprzedaży ROS informuje o wysokości udziału zysku operacyjnego w przychodach ze sprzedaży. Spółka KOMPUTRONIK S.A. w roku 2013 osiągnęła stopę zwrotu na poziomie 1%, natomiast w roku 2012 udział był na poziomie 0,82%, a w roku 2011 osiągnął poziom 2,36%. Oznacza to, że przychody ze sprzedaży przyniosły zysk w wysokości około 1% w 2012 i 2013r. oraz ponad 2% w 2011r. Wykres 5. Graficzne przedstawienie wskaźników rentowności. Opracowanie własne. Z przeprowadzonej analizy rentowności (dochodowości) spółki KOMPUTRONIK S.A. za lata wynika, że w analizowanym okresie Spółka nieprzerwanie osiągała zysk. W roku 2012 nastąpił gwałtowny spadek wszystkich wskaźników rentowności, gdzie zysk ze sprzedaży (ROS) wyniósł tylko 0,82%. W roku 2013 wszystkie wskaźniki zanotowały wzrost, co może wskazywać, że spadki roku 2012 były przejściowe. 3. PODSUMOWANIE Z przeprowadzonej analizy wynika, że spółka KOMPUTRONIK S.A. znajduje się w nienajlepszej kondycji finansowej z perspektywą jej dalszego pogorszenia. 16 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

14 Płynność finansowa Spółki jest zachowana dzięki szybkiemu i sprawnemu zarządzaniu przychodami ze sprzedaży, które są w zasadzie w całości przeznaczane na zakup towarów. Wypracowanie zysku jest możliwe tylko dzięki dużej ilości przeprowadzonych operacji zakup sprzedaż. Wskaźniki rentowności wykazują dochodowość przedsiębiorstwa na minimalnym poziomie, prawie na granicy opłacalności. Uzyskiwane przychody i zysk nie pozwalają na większą niż obecna dywersyfikację źródeł uzyskiwanego przychodu, gdyż przeznaczenie środków finansowych na nową inwestycję, lokatę lub inny długoterminowy instrument finansowy może być powodem całkowitej utraty płynności finansowej. Jednocześnie wskaźniki wypłacalności (zadłużenia) wskazują, że obciążenie majątku Spółki udziałem zobowiązań długoterminowych i kapitału własnego systematycznie ulega obniżeniu, a to z kolei wskazuje na coraz poważniejsze obciążenie majątku Spółki zobowiązaniami krótkoterminowymi. Utrzymywanie zapasów na poziomie należności uzyskiwanych ze sprzedaży produktów i usług jest zbytnim obciążeniem finansowym Spółki. Zapasy stanowią prawie połowę aktywów obrotowych i ponad 1/3 całej wartości aktywów. Pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej, na jaką wskazują wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności, spółka KOMPUTRONIK S.A. osiąga zysk zarówno z przychodu ze sprzedaży, jak i z posiadanych aktywów i kapitału własnego, na co wskazują wskaźniki rentowności. Wynika z tego, że Spółka posiada potencjał gospodarczy, który umiejętnie wykorzystany pozwoli na poprawienie kondycji finansowej Spółki, a z czasem na większą dywersyfikację źródeł finansowania w celu zwiększenia zabezpieczenia finansowego Spółki. Niezależnie od przeprowadzonej analizy finansowej spółki KOMPUTRONIK S.A. ważne jest też, aby przyjęta strategia marketingowa oraz wyznaczone cele marketingowe pozwalały dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu mikro i makro ekonomicznym Spółki oraz pozwalały podejmować działania adekwatne do zmieniającej się sytuacji na rynku IT, który ze względu swoją specyfikę i szybki rozwój, wymaga od przedsiębiorców nie tylko szybkich, ale i trafnych decyzji inwestycyjnych oraz finansowych. 13

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) z siedzibą w Poznaniu (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Poznań, 15 maja 2014 roku strona 1 z 29 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 9

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2007 r.

Poznań, październik 2007 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w I półroczu 2007 r. Poznań, październik 2007 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Komputronik Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2014/15 ROK OBROTOWY 2014/15. Warszawa/czerwiec 1

RAPORT ROCZNY 2014/15 ROK OBROTOWY 2014/15. Warszawa/czerwiec 1 RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2014/15 Warszawa/czerwiec 1 2015 Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK POZNAŃ, DNIA 18.03.2015 SPIS TREŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009 Grupa BRE Banku Raport Roczny 2009 2009 I RAPORT ROCZNY GRUPY BRE BANKU 2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia 2013 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo