Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013"

Transkrypt

1 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata Praca napisana W Katedrze Finansów i Rachunkowości Pod kierunkiem dr Tomasza Nawrockiego Siedlce 2014

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP KOMPUTRONIK S.A. - Ogólne informacje ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Bilans Spółki w latach Rachunek Zysków i Strat Spółki w latach Analiza wskaźnikowa Spółki KOMPUTRONIK S.A Wskaźniki płynności finansowej Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia) Wskaźniki rentowności PODSUMOWANIE

3 1.1. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie i przedstawienie analizy finansowej spółki KOMPUTRONIK S.A. na podstawie udostępnionych rocznych sprawozdań i raportów finansowych za lata od 2011 do 2013 roku. Podstawowym celem analizy finansowej jest sprawdzenie efektywności i sprawności działania przedsiębiorstwa oraz określenie stanu jego finansów i możliwości rozwoju, w tym określenie potencjału gospodarczego i zdolności generowania nadwyżek finansowych. Analiza finansowa dostarcza informacje o stanie finansów firmy, które mogą być wykorzystywane przez władze (kierownictwo) spółki, ale również przez podmioty zewnętrzne (np. banki, kontrahenci, akcjonariusze). Niniejszą analizę oparto o dane finansowe zawarte w bilansach za lata na podstawie, których dokonano analizy wskaźnikowej obejmującej wskaźniki płynności finansowej, wypłacalności (zadłużenia) oraz rentowności. Pracę podzielono na trzy zasadnicze części obejmujące wstęp i wprowadzenie do przedsiębiorstwa, analizę wskaźnikową oraz podsumowanie i wnioski. Część pierwsza oprócz wstępu wprowadzającego do pracy, zawiera również najważniejsze informacje na temat spółki KOMPUTRONIK S.A. takie jak przedmiot działalności, strategia działania, strukturę akcjonariatu oraz władze spółki. Cześć druga zawiera analizę wskaźnikową wraz z danymi finansowymi za lata obejmującą: 1. Wskaźniki płynności finansowej; 2. Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia); 3. Wskaźniki rentowności. Część trzecia to krótkie podsumowanie i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy KOMPUTRONIK S.A. - Ogólne informacje. KOMPUTRONIK S.A., powstała z przekształcenia spółki Komputronik Sp. z o.o. w spółkę akcyjna, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 grudnia 2006 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym dla miasta Poznania VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Wołczyńskiej 37 w Poznaniu, Poznań. Siedziba Spółki jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności. Skład Zarządu (stan na dzień 16 czerwca 2014r.): Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu Krzysztof Nowak - Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej Spółki (stan na dzień 16 czerwca 2014r.) wchodzili: Krzysztof Buczkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Buczkowski Członek Rady Nadzorczej Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej 1 KOMPUTRONIK S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Komputronik. Od 1996 roku zajmuje się z sprzedażą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesorii elektro- 1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 MARCA 2014 ROKU opublikowane na stronie internetowej [dostęp r.] 2

4 nicznych. Z czasem oferta została rozszerzona o sprzedaż produktów AGD i RTV. Za pośrednictwem sklepu internetowego Komputronik.pl oraz sieci ponad 200 sklepów i salonów prowadzona jest sprzedaż detaliczna. Za pośrednictwem Komputronik Biznes, będący częścią Grupy Komputronik, obsługiwane są instytucje publiczne i przedsiębiorstwa. Ponadto KOMPUTRONIK S.A. jest partnerem wielu firm komputerowych na terenie Polski i dostarcza im podzespoły komputerowe. Podstawą działalności spółki jest Sklep Internetowy Komputronik.pl oraz sieć salonów sprzedaży, które zapewniają stały dostęp do nowinek technologicznych. Asortyment Sklepu obejmuje około pozycji dzięki temu jest jednym z największych sklepów internetowych prowadzących działalność na terenie Polski. Oferta Sklepu oraz jakość świadczonych usług była niejednokrotnie nagradzana i wyróżniana zarówno przez klientów detalicznych, jaki i przez klientów instytucjonalnych. W 2013 roku sklep internetowy został zwycięzcą VI edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi w kategorii Sklepy komputerowe. Został uhonorowany prestiżową nagrodą: Gwiazda Jakości Obsługi 2013 uzyskując najwyższy spośród konkurencji Wskaźnik Satysfakcji Konsumenta, czyli CSI (Customer Satisfaction Index), który wyniósł 87,6%. 2 Struktura akcjonariatu Spółki. Wykres 1. Struktura akcjonariatu Spółki KOMPUTRONIK S.A. według procentowego udziału 3. W skład Grupy Kapitałowej Komputronik wchodzą: Komputronik S.A., Komputronik API, Komputronik Biznes, Benchmark, Cogitary, Idea Nord, LOG Systems, Movity oraz Komputronik GmbH (działalność na terenie Niemiec) i K24 International s.r.o. (działalność na terenie Czech). 2 [dostęp r.] 3 [dostęp r.] 3

5 2. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2.1. Bilans Spółki w latach Tabela 1. Bilans spółki KOMPUTRONIK S.A. w latach (w tys. złotych). Pozycja bilansu w roku AKTYWA Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Należności i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu umów o usługę budowlaną Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży PASYWA Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki Kapitał podstawowy Akcje własne (-) (499) (499) - Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane: Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki Udziały niedające kontroli Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Opracowanie własne na podstawie sprawozdań bilansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. opublikowanych na stronie internetowej [dostęp r.]. 4

6 Rokrocznie wartość aktywów i pasywów spółki KOMPUTRONIK S.A. wzrasta. W 2011r. wynosiła tys. zł, w 2012r tys. zł i tys. zł w 2013r. Porównując te wartości uzyskamy poziom wzrostu (dynamikę) i tak w 2012r. nastąpił wzrost w wysokości około 8,57% w stosunku do 2011r., a w 2013r. o około 14,92% w stosunku do 2012r. Wykres 2. Struktura aktywów i pasywów Spółki KOMPUTRONIK S.A. w latach Opracowanie własne na podstawie sprawozdań bilansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. opublikowanych na stronie internetowej [dostęp r.]. Wartość aktywów trwałych i kapitału własnego w analizowanym okresie jest w zasadzie na niezmienionym poziomie, występują wahania w granicy 1%. Wzrost wartości aktywów związany jest ze wzrostem aktywów obrotowych, natomiast wzrost pasywów związany jest ze wzrostem wartości zobowiązań. Zarówno aktywa obrotowe, jak i zobowiązania w okresie od 2011r. do 2013r. wzrosły o około 40%. 5

7 2.2. Rachunek Zysków i Strat Spółki w latach Tabela 2. Rachunek zysków i strat spółki KOMPUTRONIK S.A. w latach (w tys. złotych). Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów Koszt sprzedanych usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metoda praw własności (+/-) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (1 678) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający: - akcjonariuszom podmiotu podmiotom niekontrolującym Opracowanie własne na podstawie sprawozdań bilansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. opublikowanych na stronie internetowej [dostęp r.]. W analizowanym okresie Spółka KOMPUTRONIK S.A. rokrocznie notowała wzrost przychodów ze sprzedaży. W roku 2012 przychód ze sprzedaży był wyższy o około 20% niż w roku 2011, natomiast przychód roku 2013 był wyższy o około 34% w stosunku do roku W badanym okresie, każdego roku, Spółka KOMPUTRONIK S.A. zanotowała zysk. W 2011r. wyniósł on tys. zł, w 2012r. w wysokości tys. zł i w 2013r. na kwotę tys. zł. Niższy poziom zysku w latach związany jest z niższym poziomem pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych. Nastąpił również znaczny wzrost kosztów finansowych Analiza wskaźnikowa Spółki KOMPUTRONIK S.A. Analiza finansowa służy do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Za jej pomocą ocenia się także stopień efektywności przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. 4 Analiza wskaźnikowa jest podstawowym instrumentem analizy finansowej i ma na celu dokładne zbadanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy użyciu wskaźników, które są najczęściej matematycznym wzorem, jednakże uzyskane wartości pozwalają dokonać oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i ustalić jego potencjał gospodarczy. Analiza wskaźnikowa wraz z ogólną analizą bilansu oraz rachunku zysków i strat mogą stanowić podstawę strategicznych decyzji (finansowych, inwestycyjnych) dotyczących przedsiębiorstwa. 4 Finanse. Wydanie 6 zmienione i rozszerzone, J. Ostaszewski (red.), Difin, Warszawa 2013, s

8 Na potrzeby analizy finansowej opracowanych zostało bardzo wiele wskaźników. W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostały najpopularniejsze, a jednocześnie najważniejsze wskaźniki: 1. Wskaźniki płynności finansowej: a. Wskaźnik płynności bieżącej (Wp - Current Ratio) b. Wskaźnik szybkiej płynności (Wq - Quick Ratio) c. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (Wg - Cash Ratio) 2. Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia): a. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (Woz) b. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (Wzd) c. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Wzk) 3. Wskaźniki rentowności: a. Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI - Return on Investment) b. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA - Return On Assets) c. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE - Return on Equity) d. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS - Return On Sales) Wskaźniki płynności finansowej. Posiadanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo oznacza jego zdolność do bieżącego regulowania powstających zobowiązań. Nie oznacza to, że przedsiębiorstwo winno mieć zabezpieczone na kontach takie ilości pieniędzy (gotówki), które pozwolą na swobodne spłacanie zobowiązań zarówno krótkoterminowych, ale też długoterminowych. Posiadanie płynności finansowej należy rozumieć, jako zdolność sterowania wydatkami i wpływami w sposób zapewniający stały wzrost wartości przedsiębiorstwa. Wskaźnik płynności bieżącej (Wp) informuje o zdolności przedsiębiorstwa do spłacenia wszystkich zobowiązań bieżących poprzez upłynnienie zasobów majątku obrotowego. 5 Wp = Aktywa obrotowe Zobowiązania bieżące Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe Wp = 1,02 1,01 1,03 Optymalną wartością wskaźnika płynności bieżącej (Wp) jest poziom pomiędzy 1,60 a 1,90. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. poziom wskaźnika płynności bieżącej jest zbyt niski. Oznaczać to może poważne kłopoty z płynnością finansową spółki i możliwością zaspokajania bieżących zobowiązań. Sytuacja taka spowodowana jest systematycznym wzrostem zapasów, które w 2013r. osiągnęły poziom niemalże równy poziomowi należności otrzymanych ze sprzedaży towarów i usług. Wskaźnik szybkiej płynności (Wq) informuje o możliwości spłaty na bieżąco zobowiązań krótkoterminowych. 6 Wq = Aktywa obrotowe Zapasy Zobowiązania bieżące 5 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

9 Aktywa obrotowe Zapasy Zobowiązania krótkoterminowe Wq = 0,68 0,62 0,58 Wartością optymalną wskaźnika szybkiej płynności (Wq) jest wartość zbliżona do 1,00. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. rzeczywista wartość wskaźnika znacznie odbiega od wartości optymalnej i rokrocznie maleje. Jak już wspomniano wcześniej, za zaistniałą sytuację odpowiadać może zbyt wysoki poziom zapasów, których wartość od 2011r. wzrosła niemalże dwukrotnie. Wskaźnik płynności wyrażony w formie cash flows (Wcf) informuje o możliwości spłaty na bieżąco zobowiązań krótkoterminowych. 7 Wcf = Cash Flow operacyjne (Zysk netto + Amortyzacja) Zobowiązania bieżące Zysk netto Amortyzacja Zobowiązania krótkoterminowe Wcf = 0,13 0,04 0,07 W przypadku wartości wskaźnika wyrażonego w formie cash flows (Wcf) pożądana jest wartość przekraczająca poziom 0,40. Im wyższy wskaźnik tym większe możliwości bezzwłocznej spłaty zobowiązań bieżących. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. wartość wskaźnika jest daleka od optymalnej. Wartości wskaźnika wskazują, że Spółka może bezzwłocznie zaspokoić około 7% bieżących zobowiązań (w 2013r.), co jest wielkością zbyt daleką od pożądanej i wskazywać mogą na coraz większe problemy z wypłacalnością. Należy zauważyć, że wartość wskaźnika po spadku do poziomu 4% w 2012r. z poziomu 13% w 2011r. wzrosła o 3 pp. w 2013r. Wykres 3. Graficzne przedstawienie wskaźników płynności finansowej. Opracowanie własne. 7 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

10 Analiza wskaźników płynności finansowej wskazuje, że Spółka KOMPUTRONIK S.A. może mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Wszystkie wskaźniki są dalekie od optymalnych i pożądanych przez inwestorów i kredytodawców. Należy jednak zauważyć, że działalność Spółki skoncentrowana jest wokół sklepu internetowego komputronik.pl. W związku z tym płynność finansowa Spółki zależy w głównej mierze od wyników sprzedaży uzyskiwanych przez sklep oraz od specyfiki rynku IT. Utrzymanie przez Spółkę płynności finansowej oraz wypracowanie zysku jest możliwe wyłącznie dzięki bezpośredniemu finansowaniu zakupu towarów środkami finansowymi pozyskanymi ze sprzedaży towarów. Natomiast gwałtowny wzrost zapasów może świadczyć o błędnych decyzjach inwestycyjnych Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia). Wskaźniki zadłużenia wykorzystywane są do badania struktury finansowania przedsiębiorstwa. Określają poziom jego zadłużenia i tym samym oceniają jego wypłacalność w długim okresie. Poziom zadłużenia długo- i średnioterminowego ocenia się w stosunku do kapitału własnego, ewentualnie stałego. 8 Wskaźnik ogólnego zadłużenia (Woz) jest stosunkiem zobowiązań ogółem do wartości majątku przedsiębiorstwa. 9 Woz = Zobowiązania ogółem Suma pasywów Zobowiązania PASYWA Woz 0,60 0,64 0,66 Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia wskazuje, że udział zobowiązań w majątku przedsiębiorstwa stanowi 2/3 wartości majątku. Oznacza to, że znaczna część majątku jest finansowana z kapitału obcego. Za prof. Januszem Ostaszewskim należy powtórzyć, że optymalny udział kapitału obcego w majątku przedsiębiorstwa powinien wynosić 57 67% (według standardów rynku amerykańskiego). Wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia spółki KOMPUTRONIK S.A. znajdują się w przedziale wartości optymalnych, które zapewniają płynne finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, że w badanym okresie wartość wskaźnika wzrosła o 10%, co może wskazywać na pogarszającą się sytuację finansów spółki. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (Wzd) informuje o stopniu obciążenia majątku przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi. Jest stosunkiem zobowiązań długoterminowych przedsiębiorstwa do wysokości kapitału własnego. Wzd 10 = Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Wzd 0,06 0,04 0,04 Z wysokości wskaźnika zadłużenia długoterminowego wynika, że zobowiązania długoterminowe nie stanowią zagrożenia dla finansów spółki. Optymalnym poziomem wskaźnika jest przedział pomiędzy 0,50 a 1,00. Jednakże wartość wskaźnika zbliżona do wysokości 1,00 lub przekraczająca 1,00 11 oznaczałaby poważne zagrożenie w finansowaniu działalności spółki, gdyż w ta- 8 Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, WSB w Poznaniu, 1997, s Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., Prof. dr hab. Alicja Ryszkiewicz - Analiza finansowa przedsiębiorstwa, str. 11, opublikowane na stronie internetowej [dostęp r.] 11 Por. Piotr Bórawski - Analiza wskaźników płynności i zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych, str. 80, opublikowane na stronie interneto- 9

11 kim przypadku cały kapitał własny przedsiębiorstwa zabezpieczałby jedynie (w całości lub częściowo) zobowiązania długoterminowe. Poziom zobowiązań długoterminowych spółki KOMPUTRONIK S.A. jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza, że zagrożenie dla finansów spółki stanowić mogą zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Wzk) jest stosunkiem kapitałów własnych do wartości majątku przedsiębiorstwa. 12 Wzk = Kapitał własny Suma pasywów Kapitał własny PASYWA Wzk 0,40 0,36 0,34 Wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego spółki KOMPUTRONIK S.A. rokrocznie ulega obniżeniu. Wskazuje to na coraz niższy udział kapitału własnego w finansowaniu działalności Spółki. Jednocześnie bardzo niski poziom zobowiązań długoterminowych wskazuje, że największym obciążeniem finansowym są zobowiązania krótkoterminowe. Wykres 4. Graficzne przedstawienie wskaźników wypłacalności (zadłużenia). Opracowanie własne. Z przeprowadzonej analizy wypłacalności spółki KOMPUTROMIK S.A. wynika, że majątek przedsiębiorstwa nie jest nadmiernie obciążony udziałem zobowiązań długoterminowych i kapitału własnego. Jedynie wskaźnik zadłużenia ogólnego utrzymuje się na optymalnym poziomie. Pozostałe wskaźniki znacznie odbiegają od optymalnych i pożądanych. Poziom zobowiązań długoterminowych znajduje się na bardzo niskim poziomie, a zwiększenie jego poziomu może stanowić zbyt duże obciążenie dla finansów Spółki. wej [dostęp r.] 12 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., 495l. 10

12 Łącznie wartości wskaźników wypłacalności informują o pogarszającej się kondycji finansowa spółki KOMPUTRONIK S.A. W szczególności wskazują na to: wzrost zadłużenia ogólnego oraz zmniejszający się udział kapitału własnego w majątku przedsiębiorstwa Wskaźniki rentowności. Internetowe wydanie encyklopedii PWN definiuje rentowność, jako nadwyżkę przychodów nad kosztami ponoszonymi w celu ich uzyskania. 13 Wskaźniki rentowności pozwalają określić i ocenić poziom nakładów, jakie ponosi przedsiębiorstwo w celu uzyskania zysku. Ponadto pozwalają ustalić dochodowość przedsiębiorstwa, określić jego źródło i rząd wielkości. Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI - Return on Investment) jest ilorazem zysku operacyjnego i wartości majątku. 14 ROI = Zysk operacyjny Majątek (suma aktywów) X 100% Zysk operacyjny AKTYWA ROI 6,59 % 2,52 % 3,76 % Wartość wskaźnika zwrotu inwestycji ROI informuje o wysokości zysku osiąganego przez przedsiębiorstwo z każdej jednostki wartości aktywów. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. wysokość osiągniętego zysku operacyjnego wyniosła niespełna 4% w 2013r. Uogólniając, każda złotówka aktywów Spółki przyniosła 4% zysku operacyjnego w 2013r. Osiągnięty wynik jest wyższy niż w roku 2012 o 1pp i niższy o 3pp od wyniku z roku Wskaźnik rentowności aktywów (ROA - Return on Assets) jest ilorazem zysku netto i aktywów. ROA = Zysk netto X 100% Aktywa Zysk netto AKTYWA ROA 5,21 % 1,15 % 2,65 % Wartość wskaźnika rentowności aktywów ROA informuje, jaki jest udział zysku netto w aktywach przedsiębiorstwa. Zysk netto spółki KOMPUTRONIK S.A. stanowił w 2013r. 2,65% wartości aktywów, 1,15% w 2012r. i 5,21% w 2011r. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE - Return on Equity) jest ilorazem zysku netto i kapitału własnego. 15 ROE = Zysk netto Kapitał własny X 100% Zysk netto Kapitał własny ROE 13,08 % 3,18 % 7,76 % Wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE informuje jakiej wysokości stopę zwrotu uzyskano z jednostki pieniężnej kapitału własnego. W 2013r. kapitał własny spółki 13 [dostęp r.] 14 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

13 KOMPUTRONIK S.A. osiągnął stopę zwrotu w wysokości 7,76%, przy stopie zwrotu ponad 3% w roku 2012 i ponad 13% w roku Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS - Return on Sales) jest ilorazem zysku operacyjnego i przychodu ze sprzedaży. 16 ROS = Zysk operacyjny Przychód ze sprzedaży X 100% Zysk operacyjny Przychody ze sprzedaży ROS 2,36 % 0,82 % 1,05 % Wartość wskaźnika rentowności sprzedaży ROS informuje o wysokości udziału zysku operacyjnego w przychodach ze sprzedaży. Spółka KOMPUTRONIK S.A. w roku 2013 osiągnęła stopę zwrotu na poziomie 1%, natomiast w roku 2012 udział był na poziomie 0,82%, a w roku 2011 osiągnął poziom 2,36%. Oznacza to, że przychody ze sprzedaży przyniosły zysk w wysokości około 1% w 2012 i 2013r. oraz ponad 2% w 2011r. Wykres 5. Graficzne przedstawienie wskaźników rentowności. Opracowanie własne. Z przeprowadzonej analizy rentowności (dochodowości) spółki KOMPUTRONIK S.A. za lata wynika, że w analizowanym okresie Spółka nieprzerwanie osiągała zysk. W roku 2012 nastąpił gwałtowny spadek wszystkich wskaźników rentowności, gdzie zysk ze sprzedaży (ROS) wyniósł tylko 0,82%. W roku 2013 wszystkie wskaźniki zanotowały wzrost, co może wskazywać, że spadki roku 2012 były przejściowe. 3. PODSUMOWANIE Z przeprowadzonej analizy wynika, że spółka KOMPUTRONIK S.A. znajduje się w nienajlepszej kondycji finansowej z perspektywą jej dalszego pogorszenia. 16 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

14 Płynność finansowa Spółki jest zachowana dzięki szybkiemu i sprawnemu zarządzaniu przychodami ze sprzedaży, które są w zasadzie w całości przeznaczane na zakup towarów. Wypracowanie zysku jest możliwe tylko dzięki dużej ilości przeprowadzonych operacji zakup sprzedaż. Wskaźniki rentowności wykazują dochodowość przedsiębiorstwa na minimalnym poziomie, prawie na granicy opłacalności. Uzyskiwane przychody i zysk nie pozwalają na większą niż obecna dywersyfikację źródeł uzyskiwanego przychodu, gdyż przeznaczenie środków finansowych na nową inwestycję, lokatę lub inny długoterminowy instrument finansowy może być powodem całkowitej utraty płynności finansowej. Jednocześnie wskaźniki wypłacalności (zadłużenia) wskazują, że obciążenie majątku Spółki udziałem zobowiązań długoterminowych i kapitału własnego systematycznie ulega obniżeniu, a to z kolei wskazuje na coraz poważniejsze obciążenie majątku Spółki zobowiązaniami krótkoterminowymi. Utrzymywanie zapasów na poziomie należności uzyskiwanych ze sprzedaży produktów i usług jest zbytnim obciążeniem finansowym Spółki. Zapasy stanowią prawie połowę aktywów obrotowych i ponad 1/3 całej wartości aktywów. Pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej, na jaką wskazują wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności, spółka KOMPUTRONIK S.A. osiąga zysk zarówno z przychodu ze sprzedaży, jak i z posiadanych aktywów i kapitału własnego, na co wskazują wskaźniki rentowności. Wynika z tego, że Spółka posiada potencjał gospodarczy, który umiejętnie wykorzystany pozwoli na poprawienie kondycji finansowej Spółki, a z czasem na większą dywersyfikację źródeł finansowania w celu zwiększenia zabezpieczenia finansowego Spółki. Niezależnie od przeprowadzonej analizy finansowej spółki KOMPUTRONIK S.A. ważne jest też, aby przyjęta strategia marketingowa oraz wyznaczone cele marketingowe pozwalały dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu mikro i makro ekonomicznym Spółki oraz pozwalały podejmować działania adekwatne do zmieniającej się sytuacji na rynku IT, który ze względu swoją specyfikę i szybki rozwój, wymaga od przedsiębiorców nie tylko szybkich, ale i trafnych decyzji inwestycyjnych oraz finansowych. 13

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 16 maja 2013 r. Plan wykładu ; ;. 2 kredyt Powody oceny rzetelność kontrahenta inwestycje

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

A Fundusze własne 203 562,43 150 666,28. II Rzeczowe aktywa trwałe 78 592,90 71 445,32 II Fundusz z aktualizacji wyceny 18 976,49 18 976,49

A Fundusze własne 203 562,43 150 666,28. II Rzeczowe aktywa trwałe 78 592,90 71 445,32 II Fundusz z aktualizacji wyceny 18 976,49 18 976,49 Bilans na dzień 31.12.2014 r. Regon 690238661 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Zespół Szkół Społecznych

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems S.A.

Benefit Systems S.A. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Benefit Systems S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Benefit Systems S.A.

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Benefit Systems S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Benefit Systems S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo