Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013"

Transkrypt

1 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata Praca napisana W Katedrze Finansów i Rachunkowości Pod kierunkiem dr Tomasza Nawrockiego Siedlce 2014

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP KOMPUTRONIK S.A. - Ogólne informacje ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Bilans Spółki w latach Rachunek Zysków i Strat Spółki w latach Analiza wskaźnikowa Spółki KOMPUTRONIK S.A Wskaźniki płynności finansowej Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia) Wskaźniki rentowności PODSUMOWANIE

3 1.1. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie i przedstawienie analizy finansowej spółki KOMPUTRONIK S.A. na podstawie udostępnionych rocznych sprawozdań i raportów finansowych za lata od 2011 do 2013 roku. Podstawowym celem analizy finansowej jest sprawdzenie efektywności i sprawności działania przedsiębiorstwa oraz określenie stanu jego finansów i możliwości rozwoju, w tym określenie potencjału gospodarczego i zdolności generowania nadwyżek finansowych. Analiza finansowa dostarcza informacje o stanie finansów firmy, które mogą być wykorzystywane przez władze (kierownictwo) spółki, ale również przez podmioty zewnętrzne (np. banki, kontrahenci, akcjonariusze). Niniejszą analizę oparto o dane finansowe zawarte w bilansach za lata na podstawie, których dokonano analizy wskaźnikowej obejmującej wskaźniki płynności finansowej, wypłacalności (zadłużenia) oraz rentowności. Pracę podzielono na trzy zasadnicze części obejmujące wstęp i wprowadzenie do przedsiębiorstwa, analizę wskaźnikową oraz podsumowanie i wnioski. Część pierwsza oprócz wstępu wprowadzającego do pracy, zawiera również najważniejsze informacje na temat spółki KOMPUTRONIK S.A. takie jak przedmiot działalności, strategia działania, strukturę akcjonariatu oraz władze spółki. Cześć druga zawiera analizę wskaźnikową wraz z danymi finansowymi za lata obejmującą: 1. Wskaźniki płynności finansowej; 2. Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia); 3. Wskaźniki rentowności. Część trzecia to krótkie podsumowanie i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy KOMPUTRONIK S.A. - Ogólne informacje. KOMPUTRONIK S.A., powstała z przekształcenia spółki Komputronik Sp. z o.o. w spółkę akcyjna, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 grudnia 2006 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym dla miasta Poznania VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Wołczyńskiej 37 w Poznaniu, Poznań. Siedziba Spółki jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności. Skład Zarządu (stan na dzień 16 czerwca 2014r.): Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu Krzysztof Nowak - Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej Spółki (stan na dzień 16 czerwca 2014r.) wchodzili: Krzysztof Buczkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Buczkowski Członek Rady Nadzorczej Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej 1 KOMPUTRONIK S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Komputronik. Od 1996 roku zajmuje się z sprzedażą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesorii elektro- 1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 MARCA 2014 ROKU opublikowane na stronie internetowej [dostęp r.] 2

4 nicznych. Z czasem oferta została rozszerzona o sprzedaż produktów AGD i RTV. Za pośrednictwem sklepu internetowego Komputronik.pl oraz sieci ponad 200 sklepów i salonów prowadzona jest sprzedaż detaliczna. Za pośrednictwem Komputronik Biznes, będący częścią Grupy Komputronik, obsługiwane są instytucje publiczne i przedsiębiorstwa. Ponadto KOMPUTRONIK S.A. jest partnerem wielu firm komputerowych na terenie Polski i dostarcza im podzespoły komputerowe. Podstawą działalności spółki jest Sklep Internetowy Komputronik.pl oraz sieć salonów sprzedaży, które zapewniają stały dostęp do nowinek technologicznych. Asortyment Sklepu obejmuje około pozycji dzięki temu jest jednym z największych sklepów internetowych prowadzących działalność na terenie Polski. Oferta Sklepu oraz jakość świadczonych usług była niejednokrotnie nagradzana i wyróżniana zarówno przez klientów detalicznych, jaki i przez klientów instytucjonalnych. W 2013 roku sklep internetowy został zwycięzcą VI edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi w kategorii Sklepy komputerowe. Został uhonorowany prestiżową nagrodą: Gwiazda Jakości Obsługi 2013 uzyskując najwyższy spośród konkurencji Wskaźnik Satysfakcji Konsumenta, czyli CSI (Customer Satisfaction Index), który wyniósł 87,6%. 2 Struktura akcjonariatu Spółki. Wykres 1. Struktura akcjonariatu Spółki KOMPUTRONIK S.A. według procentowego udziału 3. W skład Grupy Kapitałowej Komputronik wchodzą: Komputronik S.A., Komputronik API, Komputronik Biznes, Benchmark, Cogitary, Idea Nord, LOG Systems, Movity oraz Komputronik GmbH (działalność na terenie Niemiec) i K24 International s.r.o. (działalność na terenie Czech). 2 [dostęp r.] 3 [dostęp r.] 3

5 2. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2.1. Bilans Spółki w latach Tabela 1. Bilans spółki KOMPUTRONIK S.A. w latach (w tys. złotych). Pozycja bilansu w roku AKTYWA Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Należności i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu umów o usługę budowlaną Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży PASYWA Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki Kapitał podstawowy Akcje własne (-) (499) (499) - Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane: Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki Udziały niedające kontroli Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Opracowanie własne na podstawie sprawozdań bilansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. opublikowanych na stronie internetowej [dostęp r.]. 4

6 Rokrocznie wartość aktywów i pasywów spółki KOMPUTRONIK S.A. wzrasta. W 2011r. wynosiła tys. zł, w 2012r tys. zł i tys. zł w 2013r. Porównując te wartości uzyskamy poziom wzrostu (dynamikę) i tak w 2012r. nastąpił wzrost w wysokości około 8,57% w stosunku do 2011r., a w 2013r. o około 14,92% w stosunku do 2012r. Wykres 2. Struktura aktywów i pasywów Spółki KOMPUTRONIK S.A. w latach Opracowanie własne na podstawie sprawozdań bilansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. opublikowanych na stronie internetowej [dostęp r.]. Wartość aktywów trwałych i kapitału własnego w analizowanym okresie jest w zasadzie na niezmienionym poziomie, występują wahania w granicy 1%. Wzrost wartości aktywów związany jest ze wzrostem aktywów obrotowych, natomiast wzrost pasywów związany jest ze wzrostem wartości zobowiązań. Zarówno aktywa obrotowe, jak i zobowiązania w okresie od 2011r. do 2013r. wzrosły o około 40%. 5

7 2.2. Rachunek Zysków i Strat Spółki w latach Tabela 2. Rachunek zysków i strat spółki KOMPUTRONIK S.A. w latach (w tys. złotych). Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów Koszt sprzedanych usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metoda praw własności (+/-) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (1 678) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający: - akcjonariuszom podmiotu podmiotom niekontrolującym Opracowanie własne na podstawie sprawozdań bilansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. opublikowanych na stronie internetowej [dostęp r.]. W analizowanym okresie Spółka KOMPUTRONIK S.A. rokrocznie notowała wzrost przychodów ze sprzedaży. W roku 2012 przychód ze sprzedaży był wyższy o około 20% niż w roku 2011, natomiast przychód roku 2013 był wyższy o około 34% w stosunku do roku W badanym okresie, każdego roku, Spółka KOMPUTRONIK S.A. zanotowała zysk. W 2011r. wyniósł on tys. zł, w 2012r. w wysokości tys. zł i w 2013r. na kwotę tys. zł. Niższy poziom zysku w latach związany jest z niższym poziomem pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych. Nastąpił również znaczny wzrost kosztów finansowych Analiza wskaźnikowa Spółki KOMPUTRONIK S.A. Analiza finansowa służy do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Za jej pomocą ocenia się także stopień efektywności przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. 4 Analiza wskaźnikowa jest podstawowym instrumentem analizy finansowej i ma na celu dokładne zbadanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy użyciu wskaźników, które są najczęściej matematycznym wzorem, jednakże uzyskane wartości pozwalają dokonać oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i ustalić jego potencjał gospodarczy. Analiza wskaźnikowa wraz z ogólną analizą bilansu oraz rachunku zysków i strat mogą stanowić podstawę strategicznych decyzji (finansowych, inwestycyjnych) dotyczących przedsiębiorstwa. 4 Finanse. Wydanie 6 zmienione i rozszerzone, J. Ostaszewski (red.), Difin, Warszawa 2013, s

8 Na potrzeby analizy finansowej opracowanych zostało bardzo wiele wskaźników. W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostały najpopularniejsze, a jednocześnie najważniejsze wskaźniki: 1. Wskaźniki płynności finansowej: a. Wskaźnik płynności bieżącej (Wp - Current Ratio) b. Wskaźnik szybkiej płynności (Wq - Quick Ratio) c. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (Wg - Cash Ratio) 2. Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia): a. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (Woz) b. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (Wzd) c. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Wzk) 3. Wskaźniki rentowności: a. Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI - Return on Investment) b. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA - Return On Assets) c. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE - Return on Equity) d. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS - Return On Sales) Wskaźniki płynności finansowej. Posiadanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo oznacza jego zdolność do bieżącego regulowania powstających zobowiązań. Nie oznacza to, że przedsiębiorstwo winno mieć zabezpieczone na kontach takie ilości pieniędzy (gotówki), które pozwolą na swobodne spłacanie zobowiązań zarówno krótkoterminowych, ale też długoterminowych. Posiadanie płynności finansowej należy rozumieć, jako zdolność sterowania wydatkami i wpływami w sposób zapewniający stały wzrost wartości przedsiębiorstwa. Wskaźnik płynności bieżącej (Wp) informuje o zdolności przedsiębiorstwa do spłacenia wszystkich zobowiązań bieżących poprzez upłynnienie zasobów majątku obrotowego. 5 Wp = Aktywa obrotowe Zobowiązania bieżące Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe Wp = 1,02 1,01 1,03 Optymalną wartością wskaźnika płynności bieżącej (Wp) jest poziom pomiędzy 1,60 a 1,90. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. poziom wskaźnika płynności bieżącej jest zbyt niski. Oznaczać to może poważne kłopoty z płynnością finansową spółki i możliwością zaspokajania bieżących zobowiązań. Sytuacja taka spowodowana jest systematycznym wzrostem zapasów, które w 2013r. osiągnęły poziom niemalże równy poziomowi należności otrzymanych ze sprzedaży towarów i usług. Wskaźnik szybkiej płynności (Wq) informuje o możliwości spłaty na bieżąco zobowiązań krótkoterminowych. 6 Wq = Aktywa obrotowe Zapasy Zobowiązania bieżące 5 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

9 Aktywa obrotowe Zapasy Zobowiązania krótkoterminowe Wq = 0,68 0,62 0,58 Wartością optymalną wskaźnika szybkiej płynności (Wq) jest wartość zbliżona do 1,00. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. rzeczywista wartość wskaźnika znacznie odbiega od wartości optymalnej i rokrocznie maleje. Jak już wspomniano wcześniej, za zaistniałą sytuację odpowiadać może zbyt wysoki poziom zapasów, których wartość od 2011r. wzrosła niemalże dwukrotnie. Wskaźnik płynności wyrażony w formie cash flows (Wcf) informuje o możliwości spłaty na bieżąco zobowiązań krótkoterminowych. 7 Wcf = Cash Flow operacyjne (Zysk netto + Amortyzacja) Zobowiązania bieżące Zysk netto Amortyzacja Zobowiązania krótkoterminowe Wcf = 0,13 0,04 0,07 W przypadku wartości wskaźnika wyrażonego w formie cash flows (Wcf) pożądana jest wartość przekraczająca poziom 0,40. Im wyższy wskaźnik tym większe możliwości bezzwłocznej spłaty zobowiązań bieżących. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. wartość wskaźnika jest daleka od optymalnej. Wartości wskaźnika wskazują, że Spółka może bezzwłocznie zaspokoić około 7% bieżących zobowiązań (w 2013r.), co jest wielkością zbyt daleką od pożądanej i wskazywać mogą na coraz większe problemy z wypłacalnością. Należy zauważyć, że wartość wskaźnika po spadku do poziomu 4% w 2012r. z poziomu 13% w 2011r. wzrosła o 3 pp. w 2013r. Wykres 3. Graficzne przedstawienie wskaźników płynności finansowej. Opracowanie własne. 7 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

10 Analiza wskaźników płynności finansowej wskazuje, że Spółka KOMPUTRONIK S.A. może mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Wszystkie wskaźniki są dalekie od optymalnych i pożądanych przez inwestorów i kredytodawców. Należy jednak zauważyć, że działalność Spółki skoncentrowana jest wokół sklepu internetowego komputronik.pl. W związku z tym płynność finansowa Spółki zależy w głównej mierze od wyników sprzedaży uzyskiwanych przez sklep oraz od specyfiki rynku IT. Utrzymanie przez Spółkę płynności finansowej oraz wypracowanie zysku jest możliwe wyłącznie dzięki bezpośredniemu finansowaniu zakupu towarów środkami finansowymi pozyskanymi ze sprzedaży towarów. Natomiast gwałtowny wzrost zapasów może świadczyć o błędnych decyzjach inwestycyjnych Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia). Wskaźniki zadłużenia wykorzystywane są do badania struktury finansowania przedsiębiorstwa. Określają poziom jego zadłużenia i tym samym oceniają jego wypłacalność w długim okresie. Poziom zadłużenia długo- i średnioterminowego ocenia się w stosunku do kapitału własnego, ewentualnie stałego. 8 Wskaźnik ogólnego zadłużenia (Woz) jest stosunkiem zobowiązań ogółem do wartości majątku przedsiębiorstwa. 9 Woz = Zobowiązania ogółem Suma pasywów Zobowiązania PASYWA Woz 0,60 0,64 0,66 Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia wskazuje, że udział zobowiązań w majątku przedsiębiorstwa stanowi 2/3 wartości majątku. Oznacza to, że znaczna część majątku jest finansowana z kapitału obcego. Za prof. Januszem Ostaszewskim należy powtórzyć, że optymalny udział kapitału obcego w majątku przedsiębiorstwa powinien wynosić 57 67% (według standardów rynku amerykańskiego). Wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia spółki KOMPUTRONIK S.A. znajdują się w przedziale wartości optymalnych, które zapewniają płynne finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, że w badanym okresie wartość wskaźnika wzrosła o 10%, co może wskazywać na pogarszającą się sytuację finansów spółki. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (Wzd) informuje o stopniu obciążenia majątku przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi. Jest stosunkiem zobowiązań długoterminowych przedsiębiorstwa do wysokości kapitału własnego. Wzd 10 = Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Wzd 0,06 0,04 0,04 Z wysokości wskaźnika zadłużenia długoterminowego wynika, że zobowiązania długoterminowe nie stanowią zagrożenia dla finansów spółki. Optymalnym poziomem wskaźnika jest przedział pomiędzy 0,50 a 1,00. Jednakże wartość wskaźnika zbliżona do wysokości 1,00 lub przekraczająca 1,00 11 oznaczałaby poważne zagrożenie w finansowaniu działalności spółki, gdyż w ta- 8 Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, WSB w Poznaniu, 1997, s Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., Prof. dr hab. Alicja Ryszkiewicz - Analiza finansowa przedsiębiorstwa, str. 11, opublikowane na stronie internetowej [dostęp r.] 11 Por. Piotr Bórawski - Analiza wskaźników płynności i zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych, str. 80, opublikowane na stronie interneto- 9

11 kim przypadku cały kapitał własny przedsiębiorstwa zabezpieczałby jedynie (w całości lub częściowo) zobowiązania długoterminowe. Poziom zobowiązań długoterminowych spółki KOMPUTRONIK S.A. jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza, że zagrożenie dla finansów spółki stanowić mogą zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Wzk) jest stosunkiem kapitałów własnych do wartości majątku przedsiębiorstwa. 12 Wzk = Kapitał własny Suma pasywów Kapitał własny PASYWA Wzk 0,40 0,36 0,34 Wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego spółki KOMPUTRONIK S.A. rokrocznie ulega obniżeniu. Wskazuje to na coraz niższy udział kapitału własnego w finansowaniu działalności Spółki. Jednocześnie bardzo niski poziom zobowiązań długoterminowych wskazuje, że największym obciążeniem finansowym są zobowiązania krótkoterminowe. Wykres 4. Graficzne przedstawienie wskaźników wypłacalności (zadłużenia). Opracowanie własne. Z przeprowadzonej analizy wypłacalności spółki KOMPUTROMIK S.A. wynika, że majątek przedsiębiorstwa nie jest nadmiernie obciążony udziałem zobowiązań długoterminowych i kapitału własnego. Jedynie wskaźnik zadłużenia ogólnego utrzymuje się na optymalnym poziomie. Pozostałe wskaźniki znacznie odbiegają od optymalnych i pożądanych. Poziom zobowiązań długoterminowych znajduje się na bardzo niskim poziomie, a zwiększenie jego poziomu może stanowić zbyt duże obciążenie dla finansów Spółki. wej [dostęp r.] 12 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., 495l. 10

12 Łącznie wartości wskaźników wypłacalności informują o pogarszającej się kondycji finansowa spółki KOMPUTRONIK S.A. W szczególności wskazują na to: wzrost zadłużenia ogólnego oraz zmniejszający się udział kapitału własnego w majątku przedsiębiorstwa Wskaźniki rentowności. Internetowe wydanie encyklopedii PWN definiuje rentowność, jako nadwyżkę przychodów nad kosztami ponoszonymi w celu ich uzyskania. 13 Wskaźniki rentowności pozwalają określić i ocenić poziom nakładów, jakie ponosi przedsiębiorstwo w celu uzyskania zysku. Ponadto pozwalają ustalić dochodowość przedsiębiorstwa, określić jego źródło i rząd wielkości. Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI - Return on Investment) jest ilorazem zysku operacyjnego i wartości majątku. 14 ROI = Zysk operacyjny Majątek (suma aktywów) X 100% Zysk operacyjny AKTYWA ROI 6,59 % 2,52 % 3,76 % Wartość wskaźnika zwrotu inwestycji ROI informuje o wysokości zysku osiąganego przez przedsiębiorstwo z każdej jednostki wartości aktywów. W przypadku spółki KOMPUTRONIK S.A. wysokość osiągniętego zysku operacyjnego wyniosła niespełna 4% w 2013r. Uogólniając, każda złotówka aktywów Spółki przyniosła 4% zysku operacyjnego w 2013r. Osiągnięty wynik jest wyższy niż w roku 2012 o 1pp i niższy o 3pp od wyniku z roku Wskaźnik rentowności aktywów (ROA - Return on Assets) jest ilorazem zysku netto i aktywów. ROA = Zysk netto X 100% Aktywa Zysk netto AKTYWA ROA 5,21 % 1,15 % 2,65 % Wartość wskaźnika rentowności aktywów ROA informuje, jaki jest udział zysku netto w aktywach przedsiębiorstwa. Zysk netto spółki KOMPUTRONIK S.A. stanowił w 2013r. 2,65% wartości aktywów, 1,15% w 2012r. i 5,21% w 2011r. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE - Return on Equity) jest ilorazem zysku netto i kapitału własnego. 15 ROE = Zysk netto Kapitał własny X 100% Zysk netto Kapitał własny ROE 13,08 % 3,18 % 7,76 % Wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE informuje jakiej wysokości stopę zwrotu uzyskano z jednostki pieniężnej kapitału własnego. W 2013r. kapitał własny spółki 13 [dostęp r.] 14 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit., Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

13 KOMPUTRONIK S.A. osiągnął stopę zwrotu w wysokości 7,76%, przy stopie zwrotu ponad 3% w roku 2012 i ponad 13% w roku Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS - Return on Sales) jest ilorazem zysku operacyjnego i przychodu ze sprzedaży. 16 ROS = Zysk operacyjny Przychód ze sprzedaży X 100% Zysk operacyjny Przychody ze sprzedaży ROS 2,36 % 0,82 % 1,05 % Wartość wskaźnika rentowności sprzedaży ROS informuje o wysokości udziału zysku operacyjnego w przychodach ze sprzedaży. Spółka KOMPUTRONIK S.A. w roku 2013 osiągnęła stopę zwrotu na poziomie 1%, natomiast w roku 2012 udział był na poziomie 0,82%, a w roku 2011 osiągnął poziom 2,36%. Oznacza to, że przychody ze sprzedaży przyniosły zysk w wysokości około 1% w 2012 i 2013r. oraz ponad 2% w 2011r. Wykres 5. Graficzne przedstawienie wskaźników rentowności. Opracowanie własne. Z przeprowadzonej analizy rentowności (dochodowości) spółki KOMPUTRONIK S.A. za lata wynika, że w analizowanym okresie Spółka nieprzerwanie osiągała zysk. W roku 2012 nastąpił gwałtowny spadek wszystkich wskaźników rentowności, gdzie zysk ze sprzedaży (ROS) wyniósł tylko 0,82%. W roku 2013 wszystkie wskaźniki zanotowały wzrost, co może wskazywać, że spadki roku 2012 były przejściowe. 3. PODSUMOWANIE Z przeprowadzonej analizy wynika, że spółka KOMPUTRONIK S.A. znajduje się w nienajlepszej kondycji finansowej z perspektywą jej dalszego pogorszenia. 16 Opis, wzór i wartość optymalną wskaźnika podano za Finanse. Wydanie 6 op.cit.,

14 Płynność finansowa Spółki jest zachowana dzięki szybkiemu i sprawnemu zarządzaniu przychodami ze sprzedaży, które są w zasadzie w całości przeznaczane na zakup towarów. Wypracowanie zysku jest możliwe tylko dzięki dużej ilości przeprowadzonych operacji zakup sprzedaż. Wskaźniki rentowności wykazują dochodowość przedsiębiorstwa na minimalnym poziomie, prawie na granicy opłacalności. Uzyskiwane przychody i zysk nie pozwalają na większą niż obecna dywersyfikację źródeł uzyskiwanego przychodu, gdyż przeznaczenie środków finansowych na nową inwestycję, lokatę lub inny długoterminowy instrument finansowy może być powodem całkowitej utraty płynności finansowej. Jednocześnie wskaźniki wypłacalności (zadłużenia) wskazują, że obciążenie majątku Spółki udziałem zobowiązań długoterminowych i kapitału własnego systematycznie ulega obniżeniu, a to z kolei wskazuje na coraz poważniejsze obciążenie majątku Spółki zobowiązaniami krótkoterminowymi. Utrzymywanie zapasów na poziomie należności uzyskiwanych ze sprzedaży produktów i usług jest zbytnim obciążeniem finansowym Spółki. Zapasy stanowią prawie połowę aktywów obrotowych i ponad 1/3 całej wartości aktywów. Pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej, na jaką wskazują wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności, spółka KOMPUTRONIK S.A. osiąga zysk zarówno z przychodu ze sprzedaży, jak i z posiadanych aktywów i kapitału własnego, na co wskazują wskaźniki rentowności. Wynika z tego, że Spółka posiada potencjał gospodarczy, który umiejętnie wykorzystany pozwoli na poprawienie kondycji finansowej Spółki, a z czasem na większą dywersyfikację źródeł finansowania w celu zwiększenia zabezpieczenia finansowego Spółki. Niezależnie od przeprowadzonej analizy finansowej spółki KOMPUTRONIK S.A. ważne jest też, aby przyjęta strategia marketingowa oraz wyznaczone cele marketingowe pozwalały dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu mikro i makro ekonomicznym Spółki oraz pozwalały podejmować działania adekwatne do zmieniającej się sytuacji na rynku IT, który ze względu swoją specyfikę i szybki rozwój, wymaga od przedsiębiorców nie tylko szybkich, ale i trafnych decyzji inwestycyjnych oraz finansowych. 13

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 16 maja 2013 r. Plan wykładu ; ;. 2 kredyt Powody oceny rzetelność kontrahenta inwestycje

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ Analiza ekonomiczna Wykład 2 Analiza bilansu Plan wykładu Istota danych zasobowych Aktywa a rozwój przedsiębiorstwa Analiza sytuacji majątkowej Analiza sytuacji kapitałowej Pozioma analiza bilansu Dane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017 Przedmiot: Kierunek: Prowadzący: Forma zajęć: Analiza finansowa przedsiębiorstw Rachunkowość i Finanse mgr Joanna Sikora (jsikora@wsb.gda.pl, sikorajoanna.com) ćwiczenia, 16 godzin, zaliczenie pisemne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie Analiza Kondycji Finansowej Prognoza PROJEKT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA ROK 2006 SP ZOZ w Lipnie Nr KR04-00272 PROJEKT BILANSU AKTYWA PASYWA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2015 31 grudnia 2015 TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK Organizacja Pożytku Publicznego Jednostka Mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo