RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK DNB Bank Polska S.A.

2 Spis treści Informacje o Banku i Grupie DNB 3 Wyniki finansowe Banku 4 Działalność Banku w roku Planowany rozwój Banku 7 DNB - ekspercki bank korporacyjny 8 Wybrane dane finansowe 10 Opinia niezależnego biegłego rewidenta 13 2

3 Informacje o Banku i Grupie DNB DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od DNB NA ŚWIECIE 2002 roku. Jego jedynym akcjonariuszem jest największy bank i grupa finansowa Norwegii DNB Bank ASA. Obsługuje ona ponad połowę mieszkańców tego kraju, jest liderem w bankowości korporacyjnej, ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami. DNB prowadzi działalność w 20 krajach, ma przedstawicielstwa w najważniejszych centrach finansowych świata (m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze), a jego akcje notowane są na giełdach w Oslo i Londynie. DNB jest też jednym z największych na świecie banków finansujących międzynarodowe firmy żeglugowe oraz sektor energetyczny. DNB może się pochwalić wysokimi długoterminowymi ratingami (A+ wg Standard & Poor s oraz A1 wg Moody s), a jednocześnie najwyższym (wśród skandynawskich konkurentów) indeksem satysfakcji Klientów (Greenwich customer satisfaction index). Koncentrując się na obsłudze wybranych sektorów, Grupa DNB stawia na rozwój kompetencji branżowych w ramach międzynarodowych zespołów ekspertów, analizujących na bieżąco sytuację w sektorach strategicznych na poziomie globalnym. Ma to swoje przełożenie na rynki lokalne Grupa jest w stanie zaoferować nie tylko rozwiązania finansowe dostosowane do danej branży, ale też fachowe doradztwo na wszystkich rynkach, na których jest obecna. DNB Bank Polska S.A. to specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów. W ramach Grupy DNB Polska zaliczana jest do rynków strategicznych, dlatego polscy Klienci mają dostęp do najlepszych rozwiązań. Oprócz bieżącej obsługi przedsiębiorstw, DNB Bank Polska oferuje finansowanie projektów inwestycyjnych i kredytowanie działalności firm, w szczególności finansowanie krótko- i średnioterminowe, a także długoterminowe finansowanie strukturyzowane. Ponadto Bank jest organizatorem i uczestnikiem konsorcjów kredytowych. Zapewnia kompleksową ofertę z zakresu finansowania handlu, a także faktoringu i instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Jako część skandynawskiej grupy finansowej proponuje wspólną platformę obsługi norweskich Klientów Korporacyjnych w obszarze Centralnej i Wschodniej Europy. 3

4 Wyniki finansowe Banku Rok 2013 przyniósł dla Banku wiele zmian, związanych z wdrażaną strategią na lata Nowa wizja funkcjonowania DNB Bank Polska S.A. przewiduje koncentrację na obszarze bankowości korporacyjnej i jednoczesne wycofywanie się z pozostałych, obsługiwanych wcześniej segmentów rynku (bankowość detaliczna, MSP, wspólnoty mieszkaniowe). W 2013 roku Bank, zgodnie z założeniami strategii, zakończył proces restrukturyzacji oraz dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodziły elementy będące poza strategicznymi obszarami zaangażowania Banku. Podejmowane działania znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. W 2013 roku Bank odnotował stratę netto w wysokości tys. zł, co było efektem przede wszystkim kosztów restrukturyzacji, decyzji o wycofaniu się z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz segmentu Klientów detalicznych, a także kompleksowego przeglądu istniejących ekspozycji kredytowych. Rok 2013 Bank zakończył z sumą bilansową na poziomie tys. zł Całkowite przychody Banku z działalności operacyjnej w 2013 roku spadły o 22% w stosunku do roku 2012, co w głównej mierze jest pochodną zmian wynikających z wdrażania nowej strategii, której kluczowym elementem wpływającym na obniżenie przychodów była wspomniana już sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Największą pozycję w przychodach Banku stanowił wynik z tytułu odsetek (46% wszystkich przychodów). W dalszej kolejności na przychody składały się wynik z działalności handlowej (32%) oraz wynik z tytułu opłat i prowizji (12%). Wszystkie te trzy pozycje stanowiły łącznie ok. 90% przychodów z działalności operacyjnej uzyskanych przez Bank. STRUKTURA PRZYCHODÓW BANKU UZYSKANYCH W 2013 ROKU ORAZ DYNAMIKA ICH PRZYROSTU W STOSUNKU DO WYNIKÓW UZYSKANYCH W ROKU Rok zakończony Udział % w tys. PLN Rok zakończony Przyrost 2013/2012 Wynik z tytułu odsetek % % Wynik z tytułu opłat i prowizji % % Wynik na działalności handlowej % % Pozostałe przychody operacyjne % % Przychody z działaności operacyjnej % % 4

5 Należy jednocześnie podkreślić, że spadkowi przychodów towarzyszyło również odpowiednie pomniejszenie bazy kosztowej - w 2013 roku koszty działalności operacyjnej spadły o 31% w stosunku do roku Największą pozycję stanowiły koszty świadczeń pracowniczych (40% wszystkich kosztów Banku). W 2013 roku zaobserwowano znaczący spadek tej pozycji w stosunku do roku 2012 (rzędu 36%), co stanowi efekt konsekwentnie wdrożonego procesu restrukturyzacji i związanej z nim redukcji zatrudnienia - do poziomu odpowiedniego do realizacji nowej strategii Banku. Kolejne pozycje w strukturze kosztów zajmują odpowiednio: koszty informatyczne i koszty usług (po 12%) oraz koszty lokalowe i amortyzacja (po 9%). We wszystkich pozycjach kosztów - poza kosztami informatycznymi - odnotowano spadek w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost kosztów związanych z usługami i systemami informatycznymi spowodowany był głównie pracami związanymi z migracją Klientów przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i kontynuowanym procesem restrukturyzacji. STRUKTURA KOSZTÓW BANKU UZYSKANYCH W 2013 ROKU ORAZ DYNAMIKA ICH PRZYROSTU W STOSUNKU DO KOSZTÓW PONIESIONYCH W ROKU Rok zakończony Udziały % Rok zakończony w tys. PLN Przyrost 2013/2012 Koszty świadczeń pracowniczych % % Amortyzacja % % Koszty rzeczowe % % Podatki i opłaty % % Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych % % 588 0% % Koszty informatyczne % % Koszty telekomunikacyjne % % Koszty marketingu % % Koszty usług % % Koszty lokalowe % % Pozostałe koszty administracyjne % % Wyniki na lokacyjnych papierach wartościowych 372 0% 373 0% Pozostałe koszty operacyjne % % Koszty działalności operacyjnej % % 5

6 Działalność Banku w roku 2013 W 2013 roku Bank przeorganizował model biznesowy, którego efektem jest koncentracja na bankowości korporacyjnej. Linie biznesowe znajdujące się poza obszarem nowej strategii zostały w znaczniej części sprzedane - jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Bank zlikwidował też działalność biura maklerskiego. Zgodnie z założeniami nowej strategii Bank zakończył proces restrukturyzacji, której efektem jest obniżenie bazy kosztowej. Restrukturyzacja była traktowana jako proces o kluczowym znaczeniu, w który na bieżąco zaangażowany był Zarząd Banku, a kwestie ryzyka operacyjnego były monitorowane zgodnie z przyjętymi zasadami. Jako efekt dostosowania się do nowego modelu biznesowego, jak i sprzedaży w maju 2013 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Getin Noble Bank, Bank zredukował o 434 liczbę etatów w porównaniu z czwartym kwartałem 2012 r. Proces ten wsparty był wypłatami odpraw, a także pakietem świadczeń dodatkowych umożliwiających reorientację zawodową pracownikom dotkniętym restrukturyzacją. Z uwagi na zmianę strategii Banku polegającą na skoncentrowaniu się na Klientach korporacyjnych z wybranych sektorów gospodarki, Bank zainicjował w trzecim kwartale 2013 roku głęboki przegląd portfela kredytowego. Przegląd ten kontynuowany był w czwartym kwartale 2013 roku. Należy zauważyć, iż sytuacja ta miała charakter nadzwyczajny, a odpisy utworzone zostały w przeważającej mierze na ekspozycje kredytowe podmiotów, które miały status default i reprezentowały sektory gospodarki znajdujące się poza nową strategią Banku - takie jak nieruchomości komercyjne czy sektor budowlany. Równolegle do prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, Bank koncentrował się na rozwoju docelowego modelu działania w obszarze bankowości korporacyjnej, pozyskując nowych oraz zacieśniając relacje z dotychczasowymi Klientami z branż będących dla DNB strategicznym obszarem działania. Pomimo zmiany strategii, Bank zapewnił i będzie dalej zapewniał profesjonalną obsługę pozostającym w portfelu Banku Klientom detalicznym, Wspólnotom Mieszkaniowym i firmom z segmentu MSP. 6

7 Planowany rozwój Banku Zgodnie z nową strategią - głównym, strategicznym obszarem dla Banku jest bankowość korporacyjna (firmy o obrotach powyżej 80 mln PLN rocznie) i w tym obszarze planowane jest skupienie działań mających na celu rozwój w 2014 roku. Nowa strategia DNB Banku Polska zakłada: Koncentrację na branżach strategicznych oraz najlepszych Klientach o niskim profilu ryzyka aktywne pozyskiwanie Klientów z branż strategicznych, dalszy rozwój modelu segmentacji Klientów i dostosowanie procesów operacyjnych do poszczególnych segmentów, kontynuacja procesu wychodzenia z relacji niestrategicznych. Wzmacnianie pozycji partnera biznesowego w ramach sektorów uznanych za strategiczne wzmacnianie długoterminowych relacji z istniejącymi Klientami, rozwój strategicznych kompetencji branżowych we wszystkich obszarach działania Banku, organizacja konferencji branżowych oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach zewnętrznych. Rozwój produktów rozwój produktów rozliczeniowych i skarbowych pozwalający na zwiększenie przychodów prowizyjnych, zwiększenie stabilnej bazy depozytowej oraz lepsze wykorzystanie kapitałów własnych, wdrożenie i rozwój Terminowych Transakcji Towarowych, stanowiących dopełnienie oferty produktów skarbowych. Dalszą integrację z Grupą DNB wykorzystywanie istniejących rozwiązań dostępnych w ramach grupy DNB (w obszarze produktowym, procesowym i organizacyjnym), współpraca w obszarze branżowym (wymiana najlepszych praktyk, program wymiany kadr, wspólnie realizowane projekty, współuczestnictwo w wydarzeniach branżowych). Bank będzie jednocześnie kontynuował profesjonalną obsługę Klientów z segmentów detalicznego i MSP, którzy pozostali w portfelu po sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz wypełniał wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych z Klientami umów. Pomimo zmiany strategii, Bank będzie brał pod uwagę interesy Klientów Detalicznych i MSP podczas podejmowania kluczowych decyzji. 7

8 DNB ekspercki bank korporacyjny Bankowość korporacyjna dla wybranych sektorów i branż tak w skrócie określić można specjalizację DNB Bank Polska. Z jednej strony korzysta on z wiedzy, doświadczenia, siły kapitałowej i specjalizacji branżowej swojego właściciela największego banku norweskiego DNB Bank ASA, zaś z drugiej - zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, rozumiejących specyfikę poszczególnych branż i firm w nich działających, posiadających doświadczenie w realizacji i finansowaniu nawet najbardziej złożonych projektów. W ten sposób budowany jest bank ekspercki, rozwijający w Polsce kompetencje w takich segmentach jak TMT (telekomunikacja, media, technologie), sektor energetyczny i paliwowy (w tym odnawialne źródła energii i paliwa), sektor detaliczny, sektor publiczny, sektor motoryzacyjny, żywność, usługi, opakowania, sektor farmaceutyczny. DNB branże o charakterze strategicznym TMT (technologia, media, telekomunikacja) Sektor energetyczny i paliwowy (w tym ropa, gaz, energia odnawialna, infrastruktura energetyczna) Sektor detaliczny (handel hurtowy i detaliczny, w tym sieci handlowe) Sektor publiczny (jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, spółki komunalne i NGO) Sektor motoryzacyjny (producenci pojazdów dostawczych i autobusów, komponentów i części) Żywność (spółki produkcyjne i przetwórcze, w szczególności seafood ) Usługi (transportowe, logistyczne, ochrony, sprzątania, obsługi obiektów komercyjnych) Opakowania (spółki produkcyjne) Sektor farmaceutyczny (producenci farmaceutyków oraz firmy z branży med- tech) Ambicją DNB Bank Polska jest nie tylko dostarczanie odpowiednich rozwiązań finansowych, ale przede wszystkim budowa z Klientami długotrwałych, partnerskich relacji biznesowych. Służą temu między innymi inicjatywy podejmowane przez Bank, które pozycjonują go jako eksperta i jednocześnie animatora wydarzeń poświęconych istotnym zagadnieniom gospodarczym, mającym wpływ na funkcjonowanie firm w poszczególnych branżach. Przykładem takiego działania jest inicjatywa Kierunki. Obejmuje ona opracowanie, we współpracy z firmą doradczą Deloitte, szczegółowych raportów gospodarczych, analizujących czynniki, które mogą kształtować sytuację polskiej gospodarki, a co za tym idzie mieć realny wpływ na działalność przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach. Raporty stają się następnie przedmiotem szerokiej debaty ze środowiskami gospodarczymi i menedżerami najwyższego szczebla działających w Polsce firm, a także czołowymi mediami gospodarczymi. Tematy, które do tej pory były przedmiotem Kierunków to m.in. gaz łupkowy, wpływ gospodarki chińskiej na PKB Polski, konkurencyjność polskiego przemysłu czy czynniki determinujące handel. 8

9 W najbliższym czasie planowane sa kolejne raporty dotyczące przemysłu motoryzacyjnego i energetyki. Inna bankowa inicjatywa to organizacja cyklu Spotkań liderów. Są to cykliczne wydarzenia, w których uczestniczą przedstawiciele najważniejszych firm z poszczególnych branż, w których specjalizuje się Bank (np. TMT, handel, sektor spożywczy), na których poruszane są kwestie istotne dla danej branży, prezentowane analizy dotyczące trendów, możliwości rozwoju czy modeli finansowania projektów. Bank bierze też aktywny udział w najważniejszych konferencjach branżowych, występując w roli partnera merytorycznego, a eksperci bankowi zapraszani są do paneli dyskusyjnych i indywidualnych wystąpień. DNB - co nas wyróżnia? Liczący się bank w finansowaniu sektora energii (przede wszystkim ropa naftowa i gaz). Wspieranie odnawialnych źródeł energii - finansowanie farm wiatrowych o łącznej mocy 102 MW i wartości 175 mln EUR (na całym świecie Grupa DNB sfinansowała budowę farm wiatrowych o łącznej wartości 3223 mln EUR oraz mocy 1550 MW). Udział w finansowaniu największych transakcji w branży TMT przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce głównie fuzje i przejęcia. Znacząca pozycja w obsłudze firm z sektora motoryzacyjnego; aktualnie współpraca z 18 dużymi Klientami. Jeden z liderów rynkowych w obszarze finansowania samorządów lokalnych; ponad zrealizowanych projektów dla samorządów lokalnych. Wiodąca pozycja wśród banków emitentów obligacji komunalnych; 260 programów emisji obligacji komunalnych. Finansowanie publicznej służby zdrowia - jako jeden z pierwszych banków komercyjnych w Polsce. 9

10 Wybrane dane finansowe SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa w tys. PLN Kasa i środki w Banku Centralnym 247, ,611 Należności od banków 72, ,280 Pochodne instrumenty finansowe 38,296 42,472 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 62 Kredyty i należności od klientów 7,941,219 9,775,888 Lokacyjne papiery wartościowe: 994, ,995 dostępne do sprzedaży 718, ,500 utrzymywane do terminu zapadalności 276, ,495 Inwestycje w jednostki zależne 65,575 65,575 Wartości niematerialne 29,210 34,116 Rzeczowe aktywa trwałe 10,994 21,296 Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3,514 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41,933 18,600 Inne aktywa 25,462 31,284 AKTYWA RAZEM 9,471,141 11,300,366 Zobowiązania Zobowiązania wobec innych banków 4,669,307 4,953,033 Pochodne instrumenty finansowe 39,526 53,935 Zobowiązania wobec klientów 3,345,071 4,765,374 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 2,309 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 7,670 Pozostałe zobowiązania 71,697 70,098 Rezerwy 19,442 35,075 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 8,145,043 9,887,494 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał akcyjny 1,257,200 1,257,200 Pozostałe kapitały 156, ,299 Niepodzielony wynik finansowy (87,576) (16,627) KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 1,326,098 1,412,872 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY WŁASNE RAZEM 9,471,141 11,300,366 10

11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. PLN Rok zakończony Rok zakończony Przychody z tytułu odsetek 347, ,880 Koszty odsetek (224,874) (406,013) Wynik z tytułu odsetek 122, ,867 Przychody z tytułu opłat i prowizji 58,545 72,752 Koszty z tytułu opłat i prowizji (26,114) (26,254) Wynik z tytułu opłat i prowizji 32,431 46,498 Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej 85, ,889 Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (372) (373) Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (153,195) (53,125) Ogólne koszty administracyjne (203,455) (264,096) Pozostałe przychody operacyjne 28,035 15,346 Pozostałe koszty operacyjne (6,959) (39,884) Wynik na działalności operacyjnej (95,756) (14,686) Zysk/strata brutto (95,756) (14,686) Podatek dochodowy 8,180 (1,941) Zysk/strata netto (87,576) (16,627) Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1,257,200,000 1,039,771,038 Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (PLN) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał akcyjny Niepodzielony wynik finansowy Pozostałe kapitały w tys. PLN Razem Stan na dzień 1 stycznia ,257,200 (16,627) 172,299 1,412,872 Całkowite dochody za okres 0 (87,576) 802 (86,774) Podział wyniku poprzedniego roku oraz lat ubiegłych 0 16,627 (16,627) 0 Stan na dzień 31 grudnia ,257,200 (87,576) 156,474 1,326,098 Stan na dzień 1 stycznia ,200 95,606 75, ,165 Całkowite dochody za okres 0 (16,627) 1,334 (15,293) Podział wyniku poprzedniego roku oraz lat ubiegłych 0 (95,606) 95,606 0 Emisja akcji serii I,J 552, ,000 Stan na dzień 31 grudnia ,257,200 (16,627) 172,299 1,412,872 11

12 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Rok zakończony dnia w tys. PLN Rok zakończony dnia Zysk/strata brutto (95,756) (14,686) Korekty razem: 127,601 (497,319) Zapłacony podatek dochodowy (26,526) (21,083) Amortyzacja 18,550 19,069 Wynik na działalności inwestycyjnej (3,300) 26,840 Zmiana należności od banków ,440 Zmiana pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów przeznaczonych do obrotu (10,171) 29,828 Zmiana stanu kredytów i należności od klientów 1,842, ,006 Zmiana stanu lokacyjnych papierów wartościowych (41,304) (40,456) Zmiana stanu innych aktywów 5,822 (462) Zmiana stanu depozytów od banków (283,726) (1,569,224) Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów (1,360,321) 388,493 Zmiana stanu rezerw (15,633) 16,730 Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 1,599 (22,500) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31,845 (512,005) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej 21,636,504 4,169,549 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie i wykup lokacyjnych papierów wartościowych 21,630,504 4,169,460 Zbycie aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży Zbycie wierzytelności 5,716 0 Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (21,756,253) (4,112,973) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (13,308) (20,436) Nabycie lokacyjnych papierów wartościowych (21,742,945) (4,092,537) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (119,749) 56,576 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej 0 557,726 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 5,726 Emisja akcji 0 552,000 Wydatki z działalności finansowej (62,291) (245,928) Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od innych niż banki podmiotów sektora finansowego (57,650) (26,982) Wykup dłużnych papierów wartościowych (2,236) (11,375) Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 (193,462) Inne wydatki finansowe (2,405) (14,109) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (62,291) 311,798 Przepływy pieniężne netto, razem (150,195) (143,631) Środki pieniężne na początek roku obrotowego 470, ,056 Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 320, ,425 o ograniczonej możliwości dysponowania 212, ,422 12

13 Opinia niezależnego biegłego rewidenta 13

14 14

15

RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK

RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK DNB Bank Polska S.A. Informacje o Banku i Grupie DNB DNB NA ŚWIECIE Spis treści Informacje o Banku i grupie DNB 3 Wyniki fianansowe Banku 4 Działalność Banku w roku 2014 6 Planowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Prezes Zarządu Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Szymon Midera Piotr Gawron Michał Sobiech Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informacje uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2012 rok. WYRÓŻNIAJĄ NAS LUDZIE. WSZYSTKO, CO

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Banku BGŻ 2012

Raport roczny Banku BGŻ 2012 Raport roczny Banku BGŻ 2012 Spis treści Strategia rozwoju Banku BGŻ na lata 2011 2014...3 List prezesa Zarządu...4 Warunki zewnętrzne funkcjonowania Grupy Kapitałowej Banku BGŻ...5 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo