Satysfakcja klienta. związany z tym, na ile produkt oferowany Klientowi spełnia jego wymagania, co przekłada się na sukces finansowy firmy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Satysfakcja klienta. związany z tym, na ile produkt oferowany Klientowi spełnia jego wymagania, co przekłada się na sukces finansowy firmy."

Transkrypt

1 Satysfakcja klienta Satysfakcja (lub jej brak ) to stan emocjonalny pojawiający się u nabywcy w wyniku dokonania zakupu. Jest rezultatem skonfrontowania jego oczekiwań co do produktu z jego doświadczeniem z produktem. Poziom satysfakcji nabywcy jest związany z tym, na ile produkt oferowany Klientowi spełnia jego wymagania, co przekłada się na sukces finansowy firmy. 2 W ujęciu potocznym satysfakcja jest pojmowana jako zadowolenie związanym z korzystaniem (konsumpcją) dóbr i usług. Często podkreśla się jej związek z wysoką jakością oferowanych produktów. Satysfakcja pojmowana jako pozytywne lub negatywne odczucie klienta w związku z wartością otrzymaną w wyniku korzystania z oferty produktowej, w konkretnej sytuacji. Jeśli to odczucie stanowi bezpośrednią reakcję na korzystanie z produktu to mówimy o satysfakcji transakcyjnej (transaction-specific satisfaction), w przypadku której: wskazuje się na krótkowzroczność doświadczeń klienta z produktem lub usługą, przebiega od transakcji do transakcji, przypisuje się duże znaczenie elementowi emocjonalnemu w ocenie tego rodzaju satysfakcji, doświadczenia klienta odgrywają niewielką rolę. Jeśli jest z kolei efektem całkowitej reakcji na serię doświadczonych sytuacji satysfakcja skumulowana (cumulative satisfaction), wówczas: analizowana jest przez pryzmat doświadczenia klienta z danym dobrem lub usługą, co wymaga czasu, jest postrzegana na równi z dobrym samopoczuciem (psychologia ekonomiczna) jej powstawanie można opisać za pomocą różnych modeli w zależności od znaczenia warstwy poznawczej, czy warstwy emocjonalnej. 3 4

2 MODEL OCZEKIWANEJ NIEZGODNOŚCI o dużym znaczeniu warstwy poznawczej MODELE POWSTAWANIA SATYSFAKCJI KLIENTA MODEL SPRAWIEDLIWEJ WYMIANY o dużym znaczeniu warstwy emocjonalnej MODEL EMOCJONALNY MODEL OCZEKIWANEJ NIEZGODNOŚCI satysfakcja jako emocjonalna odpowiedź wywołana przez proces oceniająco poznawczy. Klient porównuje postrzegane cechy produktu ze swoją wizją wartości (potrzebami, pragnieniami). również R. Oliver definiuje satysfakcję jako: ocenę postrzeganej rozbieżności między wcześniejszymi oczekiwaniami a faktycznym działaniem produktu. 5 6 MODEL SPRAWIEDLIWEJ WYMIANY satysfakcja pojawia się, gdy Klient uzna, że relacja jego własnych korzyści z posiadania produktu do nakładów poniesionych na pozyskanie dobra jest sprawiedliwy. do kosztów zaliczymy: pieniądze, wysiłek, czas, profitami będą: korzyści i zobowiązania wynikające z wymiany. porównanie relacji zysk/koszty pozwala stwierdzić, kto zyskał, a kto stracił i wpływa na to, czy klient doświadczy: satysfakcji, obojętności, niezadowolenia. Przyjmując, że wykonanie danego dobra składa się z dwu podokresów: wykonania narzędziowego, związanego z technicznym świadczeniem usługi (strzyżenie u fryzjera)) wykonania emocjonalnego, związanego z psychologicznym wymiarem świadczenia usługi (wszelkie dodatkowe wrażenia doznawane podczas świadczenia usługi: napoje, prasa, rozmowa z Klientem, wygodny fotel) Pierwsze jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia satysfakcji, ale nie jest to warunek wystarczający. Dopiero po spełnieniu obydwu można mówić o pełnej satysfakcji. 7 8

3 MODEL EMOCJONALNY satysfakcja to stan pozytywnej reakcji emocjonalnej, towarzyszącej ocenie rezultatów użycia produktu. możliwe rezultaty to sukces lub porażka, sukces wywołuje stan zadowolenia, porażka związana jest z nagromadzeniem emocji negatywnych u Klienta, co wprowadza go w stan niezadowolenia. Im więcej emocji budzi produkt (zarówno pozytywnych i negatywnych), tym większych wpływ zadowolenia lub jego braku na przyszłe zachowania Klienta związane z ponowieniem zakup, zmianą marki, składaniem skarg, reklamacji. 9 Poziom satysfakcji Wymagania/potrzeby Niezadowolenie cechy wyrobu nie odpowiadają Podstawowe (threshold) wcześniejszym oczekiwaniom klienta: Zadowolenie cechy wyrobu spełniają Wymagane (performance) oczekiwania klienta. Wysokie zadowolenie cechy wyrobu wykraczają poza wcześniejsze oczekiwania klienta Wywołujące zachwyt (exciting) rzadko artykułowane bezpośrednio przez klienta muszą być spełnione często są nieuświadomione klient jest ich świadomy i je wyraża; można je rozumieć jako parametry, które klient chciałby mieć w miarę upływu czasu parametry wymagane stają się podstawowymi. klient nie uzmysławia ich sobie, bo poza jego oczekiwaniami, wiedzą czy wyobraźnią (są kształtowane na podstawie oferty dostępnej aktualnie na rynku) ich spełnienie może wywołać zachwyt. 10 Cele badania satysfakcji dostarczenie informacji na temat stopnia zadowolenia klientów, określenie priorytetów klientów, ustalenie oczekiwań klientów i marginesu ich tolerancji co do poziomu obsługi, określanie jakości firmy w oczach klienta, w porównaniu z konkurencją, podjęcie działań doskonalących. Metodyka badania satysfakcji Przystępując do badania satysfakcji, należy: 1. Określić perspektywę badania. Odpowiedni kontekst badania. Zazwyczaj badania prowadzi się jedynie przez pryzmat jakości i właściwości produktu danego dostawcy. 2. Przyjąć perspektywę klienta, co wymaga określenia: 1. kryteriów oceny, jakimi kieruje się, 2. jak klient pozycjonuje poszczególne elementy, 3. jak wartościuje poszczególne kryteria (jakich skal używa), 4. z jakimi innymi produktami / usługami porównuje produkt/usługę, 5. słownictwo używane przez klienta, 6. do jakich zwierząt, postaci, sytuacji porównuje produkt. Informacje uzyskane w fazie eksploracyjnej pozwalają na dobór odpowiednich narzędzi badawczych (pytania ankietowe, skale pomiarowe) 11 12

4 3. Dokonać porównania z konkurencją. Pozwoli to na wybór najwłaściwszych cech zdaniem klienta przy uwzględnieniu cech wyrobów konkurencyjnych. 4. Przeprowadzić badanie podwójne. Pierwsze uwzględniające oczekiwania klienta, ich system wartości (związane z perspektywą klienta). Na tym etapie badanie powinno mieć charakter bardziej ogólny, a nie służący ocenie firmy, która przeprowadza badanie, np. pytanie o najlepszy produkt i jego cechy W drugim etapie badanie ma na celu już ocenę jakości produktu / usługi oraz satysfakcji ze współpracy. Również stosowane skale pomiarowe, czy zadawane pytania powinny być podobne. Takie podejście pozwala na ocenę oczekiwań i wartości klienta, a na ich tle na ocenę firmy. Porównywalność sprzyja ustaleniu luki pomiędzy między oczekiwaniami a ofertą firmy. 5. Zachować cykliczność badań. Wskazane są badania panelowe czyli cykliczny pomiar tej samej grupy, ze stosowaniem tych samych kwestionariuszy, co umożliwi stały monitoring zadowolenia klienta. Aby te badania były wiarygodne i porównywalne należy zachować odpowiedni dystans czasowy pomiędzy badaniami. Zbyt długi zagrożenie zmian preferencji klientów, pojawienie się nowych produktów, konkurentów, innych zdarzeń wpływających na ocenę klientów Metody badania satysfakcji Metody badania satysfakcji Pomiar zadowolenia klienta pozwala na określenie: Jak Klienci reagują na produkty/usługi firmy W jakim stopniu są zadowoleni z produktów oferowanych przez firmę Jakie czynniki wpływają na zadowolenie klienta Jak Klienci oceniają poszczególne produkty na podstawie różnych cech funkcjonalnych Jakie produkty/ usługi w danej branży są wg Klienta najbardziej wartościowe Co należy zmienić, by podnieść poziom zadowolenia Klienta 1. Badania marketingowe: eksploracyjne (rozpoznawcze), opisowe, przyczynowe. 2. Badanie tajemniczy klient 3. Indeks satysfakcji klienta, 4. Metoda TRI*M, 5. Analiza poziomu utraty klientów, 6. Analiza skarg i zażaleń, 7. Monitorowanie poziomu sprzedaży. 8. Wskaźniki satysfakcji klienta 15 16

5 Badania marketingowe jako źródło wiedzy EKSPLORACYJNE (ROZPOZNAWCZE) mają na celu zidentyfikowanie czynników wpływających na poziom satysfakcji klientów, określenie kryteriów, którymi posługują się klienci podczas dokonywania wyboru, stworzenie rankingu ich istotności w oparciu o informacje uzyskane od nabywców oraz ekspertów; OPISOWE umożliwiają określenie stopnia wpływu poszczególnych czynników (ustalonych w fazie rozpoznawczej) na ogólny poziom satysfakcji klientów, mają na celu wskazanie kierunku zmian, jakie należy wprowadzić, by podnieść poziom zadowolenia. umożliwiają także ocenię zmiany poziomu satysfakcji w czasie, zwłaszcza w wyniku działań podjętych w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania PRZYCZYNOWE pozwalają (np. na podstawie eksperymentu) określić zależności przyczynowo-skutkowe, definiowanie czynników o pozytywnym, lub negatywnym wpływie na zmianę poziomu satysfakcji klienta oraz określenie poziom ich wpływu. I.METODA "TAJEMNICZY/TAJNY KLIENT" (MYSTERY SHOPPING, GHOST SHOPPING) polega na zbieraniu informacji o mocnych i słabych stronach organizacji za pośrednictwem osób udających potencjalnych nabywców. cele badania to ocena : jakości obsługi klienta i zachowania standardów firmowych; jakości obsługi telefonicznej w zakresie obsługi bądź reklamacji; jakości obsługi w porównaniu z konkurencją; zachowania pracowników w sytuacjach ekstremalnych

6 METODA "TAJEMNICZY/TAJNY KLIENT" (MYSTERY SHAPING, GHOST SHOPPING) ETAPY BADANIA: Etap 1. określenie profilu standardowego klienta wg następujących kryteriów: wiek, płeć, znajomość produktów, standardowe zachowania; Etap 2. ustalenie przedmiotu badania oraz kryteriów oceny ocenie podlegają, np.: umiejętności handlowe i interpersonalne, zaangażowanie pracowników, ich kompetencje, szybkość obsługi, poprawność procedur, ekspozycja towarów, czystość obiektu; METODA "TAJEMNICZY/TAJNY KLIENT" (MYSTERY SHAPING, GHOST SHOPPING) Etap 3. realizacja badania na podstawie zasad ustalonych w poprzednich etapach - przebiega w trzech fazach: faza 1. "tajny klient" - podstawieni klienci sprawdzają poziom oferowanych usług; faza 2. badanie ankietowe - przeprowadzane wśród klientów według ustalonych kryteriów; faza 3. "jawny klient" - podstawieni klienci, tym razem po wcześniejszym powiadomieniu pracowników o wizycie, sprawdzają poziom świadczonych usług, co pozwala stwierdzić, jakie są maksymalne możliwości pracowników; METODA "TAJEMNICZY/TAJNY KLIENT" (MYSTERY SHAPING, GHOST SHOPPING) ETAP 4. przedstawienie raportu zawierającego informacje o silnych i słabych strony badanych pracowników. Przeprowadzone badanie dostarcza informacji na temat jakości serwisu oraz tego, jak personel firmy potrafi sobie poradzić w określonych sytuacjach. Scenariusze, jakie można stosować w mystery shopping, powinny być: stosowne: przeznaczone do zbadania konkretnej usługi, z której potrzebne są dane, wiarygodne: niezbyt ambitne, ale przekonujące w naśladowaniu naturalnego zachowania klienta. Używanie żargonu czy języka technicznego może narazić przedsięwzięcie na niepowodzenie, praktyczne: proste, zwięzłe i odpowiednie. Skomplikowane lub nierealistyczne scenariusze odbijają się negatywnie na jakości danych i całym przedsięwzięciu oraz pociągają za sobą nadmierne obciążenie czasowe personelu, bezpieczne: nie stwarzające ryzyka dla osób odgrywających tajemniczego klienta, obiektywne: skupione na faktycznych informacjach. Aby być konsekwentnym w ocenie uzyskanej od różnych klientów należy raczej rejestrować to co się stało, a nie odczucia klienta na ten temat. Można jednak posłużyć się bardziej subiektywnymi ocenami w interpretacji danych. Mogą one obejmować np. postrzeganą pewność siebie personelu 23 lub ogólną satysfakcję z usługi. 24

7 II. INDEKS SATYSFAKCJI KLIENTA (CUSTOMER SATISFACTION INDEX - CSI) Metoda ilościowa pomiaru poziomu zadowolenia klienta, pozwalająca na określenie: jakie są oczekiwania klienta wobec produktu/usługi; które z tych oczekiwań są najważniejsze dla klienta; w jakim stopniu produkt/usługa spełnia te oczekiwania; w jakim stopniu konkurencja spełnia te oczekiwania; w które elementy należy inwestować i rozwijać, a które są przeinwestowane. Obejmuje dwie fazy: eksploracyjną diagnostyczną (ilościową) 25 INDEKS SATYSFAKCJI KLIENTA (CUSTOMER SATISFACTION INDEX - CSI) Faza eksploracyjna polega na: zdefiniowaniu czynników generujących zadowolenie lub niezadowolenie klientów z produktu/usługi; badania rozpoznanie kryteriów oceny poziomu zadowolenia stosowane przez klientów oraz określa się (w postaci słownego opisu) ich relatywną wagę. Jakościowe Semiilościowe zogniskowanych wywiadów grupowych wywiad ankieterskiego na (focus group interviews) pogłębione wywiady indywidualne reprezentatywnej próbie nabywców Ustala się : (in-depth interviews) na celowo ważność wyróżnionych w badaniu dobranych próbach: pracowników, finalnych użytkowników produktu oraz ekspertów jakościowym kryteriów oceny stopnia zadowolenia, wzajemne związki pomiędzy nimi oraz relatywne wagi każdego z nich. 26 INDEKS SATYSFAKCJI KLIENTA (CUSTOMER SATISFACTION INDEX - CSI) faza diagnostyczna (ilościowa) : pomiar stopnia zadowolenia z produktu/usługi na poziomie cech ważnych z punktu widzenia nabywcy. Punkt wyjścia stanowi badanie ilościowe, do którego dane gromadzone są za pomocą wywiadu kategoryzowanego: Respondenci oceniają te cechy produktu, które w fazie eksploracyjnej zidentyfikowano jako istotne, nadając im wagi. INDEKS SATYSFAKCJI KLIENTA (CUSTOMER SATISFACTION INDEX - CSI) Efekty badań zestawia się w macierzy obrazującej, jak prezentują się w opinii konsumentów - poszczególne cechy produktu na tie cech produktów konkurencji. Macierz pozwala na porównania poziomu zadowolenia z produktów konkurencji z produktami danej firmy, co umożliwia kształtować własny produkt tak, aby jak najlepiej spełniał wymagania klientów. Ustala się oceną ważoną poszczególnych cech oraz wartość indeksu satysfakcji klienta w postaci średniej z ważonych ocen wszystkich czynników analizowanych cech

8 III. METODA TRI*M (TRI:M) Metoda ilościowe służąca do pomiaru i monitorowania zadowolenia klienta z produktów lub usług oraz zarządzania zadowoleniem, co znalazło odzwierciedlenie w jej nazwie. Skrót TRI*M odnosi się do: MEASURING = pomiar, MANAGING = zarządzanie, MONITORING = monitorowanie Narzędzia stosowane w metodzie to: Wskaźnik TRI*M, który: mierzy jakość relacji organizacja-klient. uwzględnia racjonalny i emocjonalny aspekt zadowolenia oraz intencje i wyróżniki lojalności. pozwala na pomiar zadowolenia, obserwację zmian indeksu w czasie oraz porównanie na tle konkurencji. 29 Metoda TRI*M (TRI:M) metoda ilościowa Przedział Interpretacja < 40 pkt. Potrzeba gruntownej zmiany dotychczasowej strategii związku lub rezygnacji Związek zakwalifikowany w bazie jako do wymiany Liczne słabości związku pkt. Potrzeba zmian, by go udoskonalić Związek zakwalifikowany w bazie jako do korekty pkt. Silna relacja z klientem Należy kontynuować przyjętą strategię związku Związek zakwalifikowany w bazie jako do zachowania 30 Metoda TRI*M (TRI:M) W oparciu o indeks TRI*M można wyróżnić 4 typy klientów: apostołów (zadowolony i lojalny), zakładników (lojalni, niezadowoleni), chciwcy (zadowoleni, nielojalni), terroryści (niezadowoleni, nielojalni) Mapa TRI*M obrazuje rozkład atrybutów produktów (usług) w trzech wymiarach: deklarowanej przez klientów ważności poszczególnych atrybutów produktu/usługi; faktycznej ważności tych atrybutów; poziomu zadowolenia klientów z poszczególnych atrybutów i skłonność do zachowania lojalności 31 Metoda TRI*M (TRI:M) W oparciu o mapę TRI*M wyróżnia się 4 typy cech produktów (usług): motywatory - cechy, w które warto inwestować, gdyż uważane są przez klienta za ważne i motywujące do kupna/lojalności; cechy higieniczne - cechy niezbędne, ale niewystarczające, żeby klient był zadowolony i dokonał zakupu; należy je utrzymywać na odpowiednim poziomie, pamiętając jednak, że skupienie się wyłącznie na nich nie zwiększy poziomu sprzedaży; oszczędzacze - cechy odczuwane przez klientów jako mało ważne i jednocześnie mało motywujące do zakupu; można w nie nie inwestować; ukryte możliwości - cechy określane przez klientów jako mało lub średnio istotne, ale wbrew deklaracjom, mające istotny wpływ na decyzję o kupnie; inwestowanie w nie może przynieść przewaga nad konkurencją. CASE Y 32

9 W a ż n o ś ć c e c h y Metoda TRI*M (TRI:M) WSPIERAJĄCE Cechy uważane jako ważne, ale słabo motywujące do kupna NIEISTOTNE Cechy uważane przez klienta za mało ważne i niemotywujące do zakupu MOTYWATORY Cechy uważane jako ważne i motywujące do zakupu UKRYTE MOŻLIWOŚCI Cechy uważane jako mało i średnio istotne, ale wbrew deklaracjom mające duży wpływ na zakup Wpływ cechy na zakup / motywacja do zakupu Taka segmentacja pozwala na wybór właściwej strategii działania. Firma powinna inwestować w te cechy produktu, które są ważne dla Klienta i motywują go do zakupu. Występują jednak i takie cechy, które są uznawane przez Klienta za ważne, ale nie mają wielkiego wpływu na zakup bądź odwrotnie niektóre cechy Klient uznaje za mało ważne, ale mają one duży wpływ na zakup. Taka sytuacja może wynikać z faktu, że Klient nie uświadamia sobie wpływu tych cech lub nie mówi prawdy IV. ANALIZA POZIOMU UTRATY KLIENTÓW Zakłada, że jeśli odchodzi znaczna liczba klientów, to zachodzi prawidłowość, że istnieje wspólna przyczyna powodująca utratę klientów. Ta metoda ma na celu ustalenie przyczyny niskiego odsetka klientów pozostających. Gdy firma traci klientów, to : wskazuje to, że klient dostrzega pogorszenie się oferty przedsiębiorstwa bądź też znalazł lepszą, a zatem zaoferowana mu wartość jest w jego ocenie niewystarczająca; utrata klientów spowoduje zmniejszenie wpływów ze sprzedaży, jeśli nie uda się pozyskać nowych, dostatecznie dochodowych klientów, którzy zrekompensują utracone zyski. 35 V. ANALIZA SKARG I REKLAMACJI zgłaszanie reklamacji jest niepopularną metodą sygnalizowania niezadowolenia zaledwie 5% nabywców wyraża swoje niezadowolenie zgłaszając skargę, pozostali najczęściej rezygnują z usług przedsiębiorstwa Wskaźnik chęci dokonania ponownych zakupów przez nabywców (badania McKinsey): którzy są niezadowoleni, ale nie zgłaszają reklamacji - wynosi 9%; którzy składają reklamacje - niezależnie od tego, jak zostały rozpatrzone wzrasta do 19%; których reklamacje rozpatrzono pozytywnie - wynosi 54%; których reklamacje rozpatrzono szybko i pozytywnie - wzrasta do 82%. Właściwie prowadzona polityka przedsiębiorstwa w zakresie reklamacji w znaczniej mierze przyczynia się do poprawy kontaktów z klientami i zarazem zwiększa ich lojalność. Z kolei ignorowanie skarg i reklamacji nie tylko grozi utratą niezadowolonych klientów, ale także przyczynia się do rozprzestrzeniania się złych opinii o firmie 36

10 Przyczyny rezygnacji klienta z reklamacji Zaangażowanie klienta w zakup jest niewielkie, Cena produktu nie jest wysoka dla klienta, Istnieje wiele produktów, które mogą zastąpić produkt, z którego klient nie był zadowolony, Kontakt pomiędzy firmą a klientem jest bardzo ograniczony, REKLAMACJA UZNANIE: Wyjaśnić, w jaki sposób będzie załatwiona BADANIE ZAŁATWIENIE: polecenie podjęcia działań zaradczych Niemożliwa do załatwienia SPRAWDZIĆ: Czy zastosowano środki zaradcze Przekazać do właściwego działu Poinformować reklamującego Klient zgłaszał swoje uwagi, ale zostały one źle przyjęte przez personel (np. jako osobista uwaga), Procedura zgłaszania skargi, reklamacji jest trudna, wymaga czasu i może być nieprzyjemna dla klienta ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA: wpisanie reklamacji do rejestru (rodzaj reklamacji, podjęte działania) KOMPILACJA: strategiczna analiza reklamacji Puścić w obieg do kierownictwa, związków, kół jakości 37 Opracować sposoby skorzystania z danych dotyczących reklamacji Niemożliwe do załatwienia: System informowania kierownictwa Proces tworzenia polityki firmy VI. MONITOROWANIE POZIOMU SPRZEDAŻY Nie pozwala na jednoznaczne określenie, czy klienci są zadowoleni z produktów i usług, ponieważ jej spadek może być spowodowany innymi czynnikami, np. zła koniunktura w branży. Analiza w przekroju na produkty i klientów, handlowców, w ujęciu regionalnym może wskazać na symptomy niezadowolenia. Wskaźnik satysfakcji klientów (suma punktów przyznanych przez klienta w poszczególnych kategoriach) (liczba kategorii) Obliczenie satysfakcji klientów przeprowadzane jest na stałym gronie klientów. Jej poziom informuje o zadowoleniu w odniesieniu do całej oferty firmy oraz jej poszczególnych składowych. Obliczenie wskaźnika wymaga przeprowadzenia badań ankietowych, w których zawarte będą pytania o kilka czynników (tzn. cech produktów lub usług) uznanych przez klientów za najważniejsze i decydujące o dokonaniu danego zakupu

11 Każdemu czynnikowi badana osoba przyznaje określoną liczbę punktów, która jest wynikiem oceny poziomu zadowolenia z badanej cechy (np. od - 3 do +3). Jeśli jedne badane cechy wpływają w większym stopniu na decyzje zakupowe niż inne, wówczas konieczne jest przypisanie im odpowiednich wag (z przedziału od 0 do 1). Im cecha ważniejsza, tym waga będzie większa. Na podstawie poziomu satysfakcji pojedynczych klientów można obliczyć średnią wartość dla wszystkich nabywców. Warto porównać wyniki uzyskane dla różnych grup odbiorców oraz przez poszczególne cechy produktu/usługi. Dzięki temu uzyskamy odpowiedź na pytanie: jakie programy działania zastosować w odniesieniu do poszczególnych klientów i jak zmodyfikować cechy oferty. Poszerzony wskaźnik satysfakcji klientów suma punktów przyznana przez klientów w poszczególnych kategoriach x odpowiednia waga liczba kategorii Jest to pojedynczy miernik, zwykle wyrażony jako procent, reprezentujący ogólny poziom zadowolenia klienta. Przy badaniu satysfakcji, wykorzystując ten wskaźnik, należy wcześniej ustalić zadowalający nas poziom satysfakcji i do niego dążyć. Można przy obliczaniu tego wskaźnika posłużyć się 10-punktową skalą. Kolejno określa się badane cechy, którym przydzielane są punkty od 1 do 10. Poszczególnym cechom przydzielane są odpowiednie wagi uzależnione od ważności danej cechy CASE Y 1. Określenie cech w Metodzie TRI*M Metoda TRI*M (TRI:M) Urząd Miar Group 4 force 2. Opracowanie ankiety satysfakcji Klienta odnośnie jakość świadczonych usług przez wybrane przedsiębiorstwo przykłady ankiet KOMPAS ArtStudio MPEC 43 44

METODYKA POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO. Rafał Haffer

METODYKA POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO. Rafał Haffer METODYKA POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO Rafał Haffer Toruń, grudzień 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie..... 3 2. Pojęcie i istota satysfakcji klienta..

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Gdańsk 2014 Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Copyright held by the authors Redakcja naukowa: Beata A. Basińska Igor Garnik Recenzent: Prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Wydawca: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej Raport końcowy Publikacja w ramach projektu Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA JAKO SPOSÓB ZDOBYCIA PRZEWAGI NAD KONKURENCJĄ

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA JAKO SPOSÓB ZDOBYCIA PRZEWAGI NAD KONKURENCJĄ BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA JAKO SPOSÓB ZDOBYCIA PRZEWAGI NAD KONKURENCJĄ CZYM JEST BSK? W dobie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii, jedynym sposobem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo