nie taki LEASING straszny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nie taki LEASING straszny"

Transkrypt

1 nie taki LEASING straszny 11

2 redakcja Izabela Nieznańska autorzy tekstów Michał Bednarczyk Dominika Kaczmarek Monika Kaczmarek Agnieszka Lipińska Izabela Nieznańska Marta Rakowska Paulina Stafińska Agnieszka Wypych Marta Zientarska oprawanie graficzne: Studio projektowania i reklamy FRESH DESIGN WITAJCIE! Z ogromną przyjemnością publikujemy pierwsze (jeszcze gorące!) wydanie BIZNE$MANIAKa! Jest to nasz nowy projekt i mamy nadzieje, że spodoba się jak największej liczbie studentów. Przygotowaliśmy dla Was artykuły głównie z zakresu ekonomii, ale mamy nadzieję że każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie. Na początek proponujemy Wam artykuł o finansowym lingo! Po przeczytaniu go będziecie już wiedzieć jakimi językiem posługują się rekiny finansjery i nie popełnicie żadnego faux pas! Ponadto poznacie tajniki giełdy i zauważycie, że to wszystko nie jest wcale takie trudne. Z dalszych artykułów dowiecie się, że karty zbliżeniowe nie są takie straszne, o bardzo dobrym sposobie finansowania jakim jest leasing, o tym jakimi cechami charakteryzuje się dobry manager, a nawet mamy też coś dla Was z prawa pracy oraz wiele innych artykułów, które mamy nadzieję przypadną Wam do gustu. Gorąco polecamy nasze nowe jeszcze małe dzieło, mamy nadzieję że z każdym kolejnym wydaniem będzie coraz obszerniejsze, coraz ciekawsze i zainspiruje Was do bawienia się ekonomią, tak ja robimy to my! Zapraszamy do lektury! Redakcja BIZNE$MANIAKa ISBN Wszelkie uwagi możecie przesyłać nam na nasz adres mailowy: Więcej o działalności naszego koła na: Druk: ESUS Agencja Reklamowo- Wydawnicza Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 2

3 $PIS TREŚCI Lingo bingo! Jak być dobrym menedżerem? Zainwestujesz? Nie taki leasing straszny, jak go malują Polskie realia w europejskiej idei, czyli flexicurity w polskiej gospodarce Karty zbliżeniowe: utrapienie czy wygoda? E-gmina, czyli kilka słów o podpisie elektronicznym Umowy śmieciowe Prawne aspekty fuzji i przejęć

4 LINGO BINGO! Każda dziedzina naukowa, jak i grupa ludzi danego zawodu posiada swój własny wypraco- wany przez lata żargon (ang. lingo), czyli specjalny język odznaczający się swoistym, odrębnym zasobem słownictwa. Często słownictwo to jest niepoprawne gramatycznie, pełne oksymoronów, ale właśnie dlatego wyróżniające się wśród innych. Finanse to dziedzina, która również posiada swój lingo. Czerwony śledź, biały słoń, jajko w gniazdku, któż z Was wie co to znaczy? Warto zaznaczyć, że owe wyrażenia mogą się Wam przydać, jeśli wiążecie swoją karierę z rynkiem finansowym, giełdą tudzież inną dziedziną ekonomiczną. Bańka spekulacyjna to zjawisko nadaktywno- ści handlowej. Powstaje ono, gdy handel sam się napędza, ale jednocześnie nie powoduje to jego równego cyklu wzrostu. Następstwem tego, są wysokie ceny, które nie są spójne z podażą i popytem. Bańka taka w końcu pęka i ceny spadają. Jajko w gniazdku to odkładanie pewnej kwoty pieniędzy na przyszłą emeryturę, zazwyczaj ulokowane w jakiejś inwestycji, z której z czasem i dzięki troskliwej opiece wykluje się coś bardziej wartościowego. Biały rycerz w ekonomii to osoba, która ratuje spółkę przed przejęciem jej przez wroga. W czasie licytacji biały rycerz jest popierany przez zarząd, który uważa, że oferta owej osoby jest najlepsza. Biały słoń natomiast, to duży projekt lub akty- wa, które posiadają małą wartość, ponieważ są przestarzałe, nieefektywne i nie znajdujące chętnych na rynku, nikt nie chce ich finanso- wać. Nazwa pochodzi od birmańskiego wierze- nia, że białe słonie są święte, zatem nie można ich wykorzystywać dla własnych korzyści. Czarna skrzynka, która często kojarzyć się może z tematyką lotniczą. W ekonomii zaś czarna skrzynka to proces polegający na przetwarzaniu danych i rozwiązywania problemów, który dokonywany jest często przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych bądź analiz zdolności kredytowej. Użytkownik nie musi więc znać wewnętrznych procesów czy formuł, ale może oprzeć się na wymienionych narzędziach, jeśli ma do nich zaufanie. Czerwony śledź to potoczna nazwa dokumentu informacyjnego, publikowanego przez emitenta papierów wartościowych, który jest skierowany do potencjalnych akcjonariuszy. Nazwa wywo- dzi się od czerwonego atramentu, który używa- ny był na okładce w celu ostrzeżenia przyszłych inwestorów, że treść jest ważna choć nie zaw- sze ostateczna. Firma-wydmuszka to określenie przedsiębiorstwa, które nie posiada aktywów i zdolności tworzenia dochodów. Choć prowadzą one swoją działalność zgodnie z prawem, to często biorą udział w różnego rodzaju oszustwach bądź nielegalnych transakcjach. Jak da się zauważyć w świecie finansów istnieje wiele różnych zwrotów i wyrażeń, które posiadają jeszcze jedno znaczenie oprócz tego, które podpowiada nam logika. Przedstawione przykła- dy, to tylko ułamek całego zasobu słownictwa używanego wśród ekonomistów. Na koniec pozostaje nam życzyć, byście nigdy nie byli do góry burtą... ;) Opracowanie: Paulina Stafińska Marta Rakowska 4

5 Współczesny świat bardzo szybko rozwija się, podlega ciągłym zmianom przez co stwarza nowe możliwości, a jednocześnie niesie za sobą nowe wyzwania. Zjawiska te, w szczególności, można spostrzec na poziomie organizacji. Rola kierownika podlega ciągłemu kształtowaniu i ulega przeobrażeniom, w zależności od wymo- gów otoczenia. Współczesny menedżer musi umieć wykazać się umiejęt- nością wykorzystywania szans jakie daje dzisiejsza rzeczywistość, a równocześnie powinien unikać potencjalnych zagrożeń. JAK BYĆ DOBRYM MENEDŻEREM? Rosnące znaczenie wiedzy, postęp techniczny oraz szybkie tempo zachodzących zmian zmuszają menedżera do obrania ściśle określo- nej strategii postępowania. Zarówno warunki otoczenia jak i predyspozycje wewnętrzne mają wpływ na stosowanie wybranego stylu kiero- wania. Wśród menedżerów można spotkać osoby od skrajnie konserwatywnych, despo- tycznych, demokratycznych, przez ryzykantów, asekurantów, przedsiębiorców, negocjatorów, po inwestorów czy liberałów. Typ kierownika wiąże się ściśle z dominującą jego cechą (np. może nią być skłonność do ryzyka lub jej brak). Menedżer działa na wielu płaszczyznach. Wiąże się to ze złożonością działań na stanowi- sku kierowniczym. Menedżer musi pełnić funk- cję interpersonalną, informacyjną, zarządzającą i usprawniającą. Współczesny menedżer powi- nien rozwijać twórcze rozwiązania, nie może ulegać modom i działać schematycznie. Powi- nien wspierać innowacyjne rozwiązania, udział w dyskusji oraz dobierać metody kierowania tak, aby rozbudzić współpracę w zakresie po- szukiwania rozwiązań i jednocześnie odbiegać od rozwiązań szablonowych. Działanie menedżera jest zależenie tylko od specyfiki organizacji, ale także od poziomu kierowania. Innymi umiejętnościami charakte- ryzować się powinien kierownik operacyjny, a innymi dyrektor strategiczny. Na poziomie strategicznym menedżer musi wykazać się umiejętnością formułowania celów długofalo- wych, w warunkach niepewności i ryzyka. Ponadto menedżer musi zapewnić warunki organizacyjne, a także pozytywną motywację wykonawcom oraz kontrolę realizacji. Kreuje politykę firmy, co wiąże się ze zdolnościami przywódczymi. Ten stopień zarządzania wymaga od naczelnego kierownictwa także umiejętności związanych z reprezentowaniem firmy w kontaktach zewnętrznych. Poziom operacyjny wymaga koordynacji i nadzorowania, kierowa- nia realizacją celów, dostosowania warunków i doboru odpowiednich metod realizacji poszcze- gólnych zadań. Menedżer nie może skupiać się na krótkiej perspektywie. Jego działania wyma- gają zaangażowania i gotowości spojrzenia w przyszłość. Nie wystarczy reagować na bieżące zmiany konkurencji. Aby osiągnąć sukces trzeba te zmiany wyprzedzać. Do realizacji poszczególnych zadań, bez względu na szczebel w hierarchii organizacji, niezbędna jest dobra komunikacja. Jest to zarówno komunikacja werbalna jak i pisemna forma przekazu. Oprócz umiejętności komunikacyjnych niezbędne w pracy menedżera są umiejętności interpersonalne takie jak zdecydowanie, negocjacyjność czy praca w zespole. Poza nimi menedżer powinien być zorganizo- wany, pomysłowy i odporny na stres, co po- winno ułatwić rozwiązywanie sytuacji konflik- towych oraz umożliwić twórcze, konstruktywne podejście do zaistniałych problemów. Kierowanie musi przebiegać w sposób odpowiedzialny, kompetentny i efektywny. Aby zyskać poparcie, menedżer musi w umiejętny sposób podchodzić do ludzi. Niezbędna jest osobowość, charyzma, dzięki, której zyska zwolenników wśród swoich podwładnych. Warunkiem koniecznym umożliwiającym 5

6 otwartość na ludzi i ich problemy, jest partner- skie podejście do pracowników. Kolejnym atrybutem menedżera jest pasja z jaką wykonuje swoją pracę. Oddanie realizacji zadań stanowi i siłę i przykład dla innych. Z drugiej strony koncentracja na zadaniach nie może stanowić bariery w realnej ocenie zmian otoczenia. Poczucie pewności daje menedżero- wi wiara we własne siły, pewność siebie, a wraz z nią odwaga do prezentowania i obrony wła- snych idei oraz umiejętność przyznania się do ewentualnych błędów. Ważnym czynnikiem jest szczególne zwrócenie uwagi menedżera na czynnik ludzki w organizacji. Do sukcesu orga- nizacji mogą przyczynić się zdecydowanie menedżera, nieprzeciętna energia, takt i ela- styczność w działaniu, szeroki horyzont my- ślowy, poczucie więzi grupowej, stałość charak- teru i wysoki poziom moralny. Doskonalenie menedżera powinno obejmować trzy płaszczyzny jego umiejętności. Podstawę stanowią umiejętności merytoryczne, w zakresie prowadzonej działalności. Jest to doskonalenie umiejętności wykorzystania ist- niejących zasobów, wprowadzania zmian, promowania innowacji czy tworzenia nowych organizacji. Niezwykle ważne są umiejętności przywódcze. Ich rozwój opiera się na waniu siły charakteru i takich cech jak otwar- tość, prawość, etyka, odwaga wola działania. Ostatnia płaszczyzna doskonalenia, to sfera osobistej efektywności mająca na celu łączenie celów osobistych i zawodowych. Często, aby trafić do pracowników czy odbiorców, menedżer zmuszony jest zmieniać swój styl kierowania, wzorce zachowań. Obec- nie organizacje nie potrzebują menedżerów lecz liderów, przywódców, szefa z charyzmą, człowieka, który odnajduje się we współczesnych czasach, potrafi inspirować, zarazić entuzjazmem działania i poprowadzić do założonego celu. Opracowanie: Dominika Kaczmarek Źródło: J. Penc Menedżer w działaniu, wyd. C. H. Beck Warszawa 2003, t. I J. Bieda Menedżer w perspektywie jutra, wyd. ŚWSZ Katowice 2004 Z. Dowgiałło, W. Zadworny Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyd. Znicz Szczecin 2005 J. Bieda Menedżer w perspektywie jutra, wyd. ŚWSZ Katowice 2004 [w:] Ch. Handy Nowy język organizacji i jego znaczenie dla liderów/ Lider przyszłości wyd. Business Press Warszawa 1997 Z. Dowgiałło, W. Zadworny Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyd. Znicz Szczecin 2005 J. Bieda Menedżer w perspektywie jutra, wyd. ŚWSZ Katowice 2004 [w:] J. Penc Menedżer w organizacji uczącej się wyd. PŁ Łódź

7 ZAINWESTUJESZ? Wdzisiejszych czasach ludzie coraz częściej posiadają niewykorzystany kapitał, który inwestują na giełdzie zachęceni wzrostem wykresów czy też pozytywnymi prognozami w TV. Przy korzystnych kursach może to być sposób na szybkie pomnożenie kapitału. Osoba która odniesie sukces na giełdzie może zamieszkać i pracować w dowolnym miejscu na świecie. Ma szanse stać się prawdziwie wolną, może zdobyć niezależność, uwolnić się od rutyny i podejmować samodzielne decyzje. Jednak zanim zaczniemy inwestować na giełdzie należy poznać mechanizmy nią rządzą- ce, gdyż osoba świeża, nie posiadająca do- świadczenia ma bardzo małe szanse na odnie- sienie sukcesu. Po pierwszej większej stracie amator traci entuzjazm i chcąc chronić resztki swojego kapitału, ucieka z giełdy. Osoby prze- grywające są jednak ważna częścią łańcucha giełdowego, gdyż zostawiają tam swoje pienią- dze, co jest niezbędne do podtrzymania dobrej koniunktury w przemyśle inwestycyjnym. Żeby jedna osoba mogła zarobić inne muszą stracić. Ponadto od każdej transakcji kupna/sprzedaży pobierana jest przez biuro maklerskie prowizja, jest to bardzo niewielki procent wysokości transakcji (0,39% transakcji, minimalna wyso- kość prowizji wynosi 5zł), jednak przy więk- szych kwotach może okazać się ona bardzo znacząca. Wróćmy jednak do pojęcia giełdy. Giełda to nic innego jak zorganizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkanie handlo- we. Sprzedawane są tam określone towary, a ich ceny ogłaszane są w codziennych notowa- niach. Transakcje na giełdzie dokonywane pomiędzy jej członkami zgodnie z obowiązują- cym regulaminem. Dzisiejsze giełdy poddaje się regulacji i kontroli ze strony państwa. To ono udziela koncesji na ich działanie, jak również określa sposoby ich nadzorowania. Do prawidłowego rozumienia rynku niezbędne jest znanie pojęcia transakcji. W ekonomii transakcję tłumaczymy jako czynność zachodzącą miedzy sprzedającym i kupującym, kończąca się zawarciem umowy sprzedaży. Decydując się na zainwestowanie sporej sumy na giełdzie, musimy być przygotowani na wiele godzin przeglądania zmieniających się słupków i prognoz, często wyzwalających w nas skrajne emocje. Nie musimy obawiać się jednak każdego spadku, gdyż giełda często zachowuje sie jak osoba przygotowująca sie do skoku - musi się cofnąć, by wziąć rozbieg i wznieść się wyżej. Na przykład przedsiębiorstwo zatrzymuje produkcję i cena akcji spada, jednak w tym czasie wprowadza innowacje i gdy znów za- czyna produkować wykonuje to dużo lepiej, co ma odwzorowanie w skoku cen akcji. Przez dziesiątki lat wielu inwestorów, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy na giełdzie uważało, iż odkryli uniwersalny sposób na prognozowanie wahań rynku są to tak zwani guru. Jednak żaden z nich nie odniósł długofalowego zysku, gdyż giełda cały czas ulega zmianom i sposób na sukces, który doskonale działał 4 lata temu, dzisiaj może nas wprowadzać w błąd. Więc jak w życiu: bez ryzyka nie ma zabawy. W następnych odsłonach naszej gazetki postaramy się przybliżyć kolejne aspekty mechanizmu giełdowego. Opracowanie: Michał Bednarczyk Źródło: dr Alexander Elder, Zawód inwestor giełdowy, Oficyna Ekonomiczna, gielda.biznes-i-ekonomia.com/gielda-%e2%80%93- -cenne-informacje/ 7

8 NIE TAKI LEASING STRASZNY, JAK GO MALUJĄ. Wkodeksie cywilnym w art przez umowę leasingu rozumie się, że finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od ozna- czonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystające- mu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobo- wiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Z leasingu zazwyczaj korzystają podmioty gospodarcze, które nie dysponują wystarcza- jącymi środkami zapewniającymi sfinansowa- nie danego projektu, bądź nie posiadają zdolno- ści kredytowej koniecznej do pozyskania kapi- tałów obcych w formie kredytów bankowych. Obiektami leasingu mogą być zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchome, które służą celom zarobkowym użytkownika oraz wyna- lazki, prawa autorskie czy papiery wartościowe. Natomiast przedmiotem leasingu nie mogą być prawa majątkowe. Podstawowymi formami leasingu są leasing bezpośredni i leasing pośredni. W leasingu bezpośrednim nie występuje żadna wyspecjalizowana firma leasingowa, której zadaniem jest nabywanie od producenta przedmiotu leasingu, a następnie przekazanie go do leasingobiorcy. Jest to najmniej skompli- kowana forma leasingu, a zarazem jego najtań- sza postać. W leasingu bezpośrednim udział biorą dwa podmioty: leasingodawca (tj. producent) oraz leasingobiorca. Dla produ- centa leasing bezpośredni jest formą sprzedaży oraz marketingu wyprodukowanych dóbr. Zasadniczą różnicą między leasingiem pośrednim a bezpośrednim jest liczba występu- jących podmiotów (występują co najmniej trzy). Pomiędzy producentem a użytkownikiem pojawia się trzecia strona, którą jest wyspecjali- zowana firma, która nabywa dobro a następnie użycza korzystającemu w zamian za stosowne opłaty. Leasing można również podzielić z punk- tu widzenia czasu trwania transakcji oraz charakteru zobowiązań wynikających z umowy na leasing operacyjny i leasing finansowy. W leasingu operacyjnym transakcja za- wierana jest na krótszy okres czasu niż normatywny czas zużycia danego dobra (okres ten w praktyce wynosi od 2 do 5 lat). Leasingodawca ma prawo do odliczenia odpisów amortyzacyj- nych z tytułu posiadania środka trwałego w postaci przedmiotu leasingowego oraz do zwro- tu części naliczonego podatku VAT. Natomiast leasingobiorca część kapitałową i odsetkową raty leasingu wlicza w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, a podatek VAT od rat leasingowych staje się dla niego podatkiem naliczeniowym. Leasing operacyjny dzieli się na: leasing mokry wraz z udostępnieniem przedmiotu leasingu leasingodawca świadczy dodatkowe usługi na rzecz leasingobiorcy. 8

9 leasing suchy - leasingodawca udostępnia tylko przedmiot leasingu, a leasingobiorca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu. Umowa w ramach leasingu finansowego zawierana jest na znacznie dłuższy czas niż w przypadku leasingu operacyjnego (od 3 do 10 lat), który zbliżony jest do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu. Umowa zawiera również klauzulę mówiącą o możliwości wykupienia przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po jej zakończeniu. Występuje również leasing zwrotny. W tej formie leasingu zarówno dostawca przedmiotu leasingu jak i korzystający jest jedną i tą samą osobą. Leasing zwrotny polega na tym, że przyszły leasingobiorca sprzedaje własny majątek finansującemu, a następnie na podstawie zawartej umowy leasingowej na czas określony korzysta z tego majątku. Tego typu transakcja przynosi wiele korzyści dla leasingobiorcy m.in. : nie tracąc płynności finansowej może nadal użytkować środek trwały względem, którego utracił prawo własności; pozyskanie wolnych środków finansowych, które może przeznaczyć na nowe inwestycje. ZALETY I WADY LEASINGU ZALETY możliwość finansowania do 100% inwestycji ze środków obcych; elastyczność finansowania inwestycji; uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych; uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych; minimalizacja całkowitych kosztów inwestycji; korzyści podatkowe; korzyści bilansowe; ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii. WADY wieloznaczność i nieostrość pojęciowa leasingu; korzystający ponosi wysokie koszty transakcji; negatywne i dotkliwe skutki niedotrzymania terminowych rozliczeń;uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych; wątpliwość dotycząca praw korzystającego wobec dostawcy; ponoszenie ryzyka cenowego i rzeczowego przez firmę korzystającą; ponoszenie odpowiedzialności za produkty przez korzystającego, mimo iż prawnie do niego nie należy. Opracowanie: Izabela Nieznańska Źródło: G. Michalczuk, J. Michałków, J. Sikorski, Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006 K. Safin, Zarządzanie małą firmą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, art

10 POLSKIE REALIA EUROPEJSKIEJ IDEI czyli flexicurity w polskiej praktyce gospodarczej. T ruizmem jest stwierdzenie, iż wszechobecnie postępujący proces globalizacji zmierza do ujednolicenia rynków. Za tym ujednoliceniem idzie absorpcja idei mogących przynieść wymierne korzyści z punktu widzenia organizacji. Przemiany globalizacyjne mają kluczowy wpływ na zmiany realiów funkcjonowania rynku pracy. Przekształcenia dokonywać się muszą po obu stronach stosunku pracy. Przedsiębiorstwa chcąc utrzymać się na rynku muszą szybko adaptować się do nowych warunków, co wymaga dostosowania zarówno ilości, jakości, jak i ceny zasobów pracy. Z kolei pracownicy, aby zachować pracę, muszą być przygotowani na konieczność świadczenia bardzo zróżnicowanych jej form, wykorzystanie nowoczesnych technologii, gotowość do mobilności zawodowej czy przestrzennej. Rosnąca konkurencja w działaniach przedsiębiorstw, postęp techniczny, a co za tym idzie zapotrzebowanie na nowe kompetencje czy umiejętności bądź nowe zdefiniowanie już istniejących zagadnień, zmusza do reorganizacji stosunku pracy poprzez wzrost elastyczności i bezpieczeństwa jej wykonywania. Połączenie elastyczności pracy i bezpieczeństwa socjalnego znalazło wyraz w koncepcji flexicurity. Neologizm ten powstał w wyniku połączenia wyrazów flexibility - elastyczność, giętkość - oraz security - bezpieczeństwo, ochrona - uczestników stosunku pracy. Flexicurity = flexibility + security Elastyczność zatrudnienia przejawia się w łatwym procesie zatrudniania i zwalniania pracowników, natomiast bezpieczeństwo socjalne oznacza rozbudowany system zabezpieczeń społecznych oraz wysokie świadczenia socjalne. Ochrona zatrudnienia jest niewielka, ale zwalniani pracownicy szybko znajdują nową pracę. Krajami, w których praktycznie zastosowano model flexicurity i które stanowią pewnego rodzaju wzorzec stosowania rozwiązań służących osiągnięciu równowagi pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem zatrudnienia są Holandia i Dania. O skuteczności idei flexicurity świadczy fakt, iż oba te kraje charakteryzuje wysoka stopa zatrudnienia oraz bardzo niskie stopy bezrobocia, również bezrobocia młodzieży i długotrwałego. Wersja holenderska polega na upowszechnianiu elastycznych form zatrudnienia przy jednoczesnym dążeniu do obejmowania możliwie pełną ochroną socjalną nietypowych pracowników. Popularnym rozwiązaniem jest również praca na niepełny etat, pozwalająca godzić obowiązki zawodowe i rodzinne. Jeszcze innym produktem modelu holenderskiego są agencje pracy tymczasowej. Wersja duńska to ułatwianie firmom zwalniania pracowników w okresie trudności ekonomiczny przy równoczesnym oferowaniu zwalnianym aktywizujących form wsparcia. Danii zawdzięczamy również powiązanie flexicurity z programami aktywizującej polityki społecznej. Unijne staranie implementacji modelu flexicurity Idea flexicurity cieszy się coraz większym zainteresowaniem na rynku europejskim. Rodzi się więc pytanie, czy sukces wynikający z implementacji komponentów flexicurity może mieć miejsce również w Polsce? Według Unii Europejskiej flexicurity jest najlepszą drogą do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej dzięki lepszemu przystosowywaniu rynków pracy do zmian oraz tworzeniu większej liczby produktywnych miejsc pracy. Unia Europejska wspiera poszczególne kraje w wysiłkach wprowadzenia koncepcji flexicurity, między innymi poprzez treść Europejskiej Strategii Zatrudnienia czy szereg instrumentów prawnych oraz współfinansowanie projektów. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej został zobowiązany do wprowadzenia rozwiązań flexicurity. Polska również stoi obecnie przed wyborem odpowiedniej drogi dojścia do własnego modelu flexicurity. Trzeba jednak zaznaczyć, że 10

11 nie ma jednego obowiązującego modelu flexicurity, który sprawdziłby się w każdych warunkach. Stosowane rozwiązania powinny być dostosowane do specyfiki i potrzeb danego rynku pracy. Komisja Europejska sformułowała w 2008 roku rekomendacje dotyczące działań, które Polska powinna podjąć w zakresie wdrażania modelu flexicurity. Uznała ona, że w Polsce za najpilniejsze powinno przyjąć się działania, które służą efektywności wdrożenia tego modelu. Komisja Europejska rekomenduje lepsze ukierunkowanie aktywnej polityki rynku pracy na potrzeby grup, które są najbardziej narażone na problemy z podtrzymywaniem zatrudnienia, jak również wdrożenie strategii uczenia się przez całe życie, ulepszenie systemu edukacji i szkoleń z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, a także przeprowadzenie przeglądu systemu świadczeń społecznych. Przemiany stosunku pracy a idea flexicurity Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy, którego treść jednoznacznie ewoluuje, dostosowując się do zmieniającej sytuacji gospodarczej i społecznej oraz nowych warunków wykonywania pracy. Dzisiaj ma miejsce następny ważny etap w ewolucji prawa pracy, które coraz wyraźniej oddala się od swojego XIX-wiecznego pierwowzoru, dostosowując się do obecnych warunków, które wymagają znacznie większej dynamiki i elastyczności niż realia społeczeństwa industrialnego. Obecne warunki wykonywania pracy w ich wymiarze faktycznym są nieporównywalne z tymi, które miały miejsce w wieku XIX, ale także z tymi, które znane są nam z końca wieku XX. Odejście od umowy o pracę jako zjawiska na szeroką skalę pojawiła się wraz z przejściem od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej. W poprzednim systemie, w którym zakłady pracy nie były zmuszane do skrupulatnego liczenia kosztów pracy, nie widziały też one potrzeby zastępowania umów o prace umowami o świadczenie usług, czy swoistego pozorowania, że nawiązywana jest umowa cywilnoprawna, gdy w istocie także pracodawcy chodziło o to, by praca była wykonywana w warunkach podporządkowania i przy wypełnieniu pozostałych cech znamionujących stosunek pracy. W ostatnich latach dla konstrukcji i pojmowania stosunku pracy szczególnie istotne znaczenie miało wprowadzenie unormowań dotyczących pracy tymczasowej i telepracy. Regulacje prawa pracy pozwalają pracodawcy i pracownikowi na uelastycznianie standardowego modelu pracy, czyli umowy o pracę na czas nieokreślony. W rozumieniu prawa pracy zatrudnienie jest to odpłatne wykonywanie pracy na rzecz zatrudniającego w oparciu o określony rodzaj stosunku pracy. Prawo zakłada, że praca może być świadczona w sposób niesamodzielny, jak również samodzielny. Oprócz podziału na zatrudnienie samodzielne i niesamodzielne prawo pracy wprowadza rozróżnienie na typowe i nietypowe formy zatrudnienia. Typowym jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy na czas nieokreślony. Nietypowe formy zatrudnienia to zarówno praca na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również praca na wezwanie, praca tymczasowa czy też praca na podstawie umów terminowych i w niepełnym wymiarze czasu. Rośnie wyraźnie zainteresowanie wykorzystaniem pracy tymczasowej, regulowanej Ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W 2007 roku skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej zostało blisko 490 tysięcy osób, prawie 200 tysięcy pracowników więcej niż w roku W 2007 roku odsetek pracowników tymczasowych osiągnął 3% w stosunku 11

12 do pracowników najemnych. Obecne regulacje ograniczają nieco jej rozwój. Chodzi tu głównie o limit czasowy pracy pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy oraz ograniczenie zatrudniania pracowników tymczasowych u pracodawców, którzy dokonali zwolnień grupowych. Ważnym zagadnieniem z zakresu flexicurity na gruncie polskim jest wprowadzenie w 2007 roku telepracy jako nowej formy zatrudnienia. Telepracę określono jako pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca w stosunku do telepracownika ma obowiązek dostarczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy, pokrywa również koszty związane z jego instalacją i serwisem. Pracodawca ma prawo kontrolowania wykonywania pracy przez telepracownika. Prawo pracy stwierdza jednoznacznie, że telepracownik nie może być dyskryminowany. Dotyczy to między innymi warunków zatrudnienia, awansu oraz dostępu do szkoleń. Zapotrzebowanie na telepracowników jest szacowane w oparciu o różne źródła i wyniki badań. Według Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2006 roku 5,6% polskich przedsiębiorstw zatrudniało osoby w systemie telepracy. Mimo krótkiego okresu od wprowadzenia okazało się, że dzięki elastyczności takiej formy zatrudnienia, osoby dotychczas dyskryminowane na rynku pracy, takie jak kobiety wychowujące dzieci czy niepełnosprawni uzyskują szansę na stałe zatrudnienie. Pracownicy pracujący w niepełnym wymiarze czasu objęci są pełną ochroną i tak samo traktowani, jak pracujący w pełnym wymiarze czasu. Na pewno warto byłoby nastawić się na wspieranie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, przede wszystkim ze względu na umożliwienie godzenia życia osobistego z pracą. Zwalnianie i zatrudnianie w zależności od potrzeb sprawia, że rynek pracy jest bardziej dynamiczny, łatwiej jest więc znaleźć pracę. Polskie prawo pracy a model flexicurity Do regulacji, które można uznać za wpisujące się w koncepcje flexicurity, można zaliczyć część przepisów ustawy z 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej dalej ustawą antykryzysową. Rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje pracodawców było wprowadzenie w art. 9 ustawy antykryzysowej możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Mogą to uczynić wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, czy też nie. Każdy pracodawca może też do 31 grudnia 2011 roku ustalić swoim pracownikom w indywidualnych rozkładach czasu pracy ruchome godziny rozpoczynania i kończenia pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. W ustawie antykryzysowej przewidywano też rozwiązanie sprzyjające godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym, które ma zastosowanie do pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 14 roku życia lub opiekujących się członkiem rodziny wymagającym ich osobistej opieki. Pracownik będący w takiej sytuacji może złożyć przedsiębiorcy pisemny wniosek dotyczący ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Do prawnych instrumentów sprzyjających zwiększeniu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy przepis art. 942 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Informacja powinna być przekazana w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez każdego pracownika zakładu. Jako przykład regulacji, która utrudnia realizację koncepcji flexicurity, można wskazać art. 39 Kodeksu pracy, przewidujący zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata 12

13 do osiągnięcia wieku emerytalnego. Przepis ten sprzyja wykluczeniu z rynku pracy osób po 50 roku życia. Z drugiej jednak strony, osoby po 50 roku życia mogą liczyć na dodatkową pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej, poza wsparciem, jakie otrzymują wszyscy bezrobotni. Od 1 lipca 2009 roku pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy za kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat, bez względu na podstawę wykonywania pracy. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje się też stosowanie dodatkowych działań w stosunku do innych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osobami takimi są miedzy innymi bezrobotni do 25 roku życia, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia oraz niepełnosprawni bezrobotni. Do instrumentów zachęcających pracodawców do zatrudniania takich bezrobotnych należy między innymi zwolnienie z obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opracowanie: Agnieszka Wypych Źródło: HYPERLINK Krysińska E., Partnerzy społeczni w tworzeniu modelu flexicurity w Polsce, Florek L, Pisarczyk Ł. (Red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, LexisNexis, Warszawa 2011 Ponad 11 tys. firm wypożycza pracowników,,,gazeta Prawna z dnia Na rynku coraz więcej ofert telepracy, , wiadomosci/artykul/na;rynku;coraz;wiecej;ofert;telepracy,254,0, html Florek L, Pisarczyk Ł. (Red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, LexisNexis, Warszawa 2011, s

14 KARTY ZBLIŻENIOWE wygoda czy utrapienie? T eoretycznie karty zbliżeniowe, zwane także bezdotykowymi czy bezstykowymi, miały być znacznym ułatwieniem oraz oszczędnością czasu podczas płacenia. Zasada jest prosta- zbliżamy kartę do czytnika i gotowe, płatność dokonana. W Polsce liczba użytkowników kart z tą funkcją to już blisko 7 milionów. Polacy mają jednak coraz częściej wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa używania tzw. bezdotykówek. Dlaczego? Czy obawy są uzasadnione czy wynikają jedynie z braku zaufania do tej stosunkowo nowej metody płacenia? Wygoda i oszczędność czasu Nie oszukujmy się - większość z nas narzeka na ciągły brak czasu i masę obowiązków, dlatego lubimy korzystać z uproszczeń i szybkich rozwiązań. Banki, dostosowując się do otaczającej nas rzeczywistości, proponują klientom nową funkcję, dodawaną zazwyczaj do kart kredytowych, która ma pomagać szybko uiszczać mikropłatności - karty zbliżeniowe. Podstawowym plusem karty z funkcją zbliżeniową jest krótki czas płatności. Cała operacja zajmuje bowiem ok. 5 sekund - to krócej niż płacenie gotówką czy zwykłą kartą kredytową. Karty bezstykowej nie trzeba nawet przesuwać przez czytnik. Wystarczy ją zbliżyć, co wpływa także na zmniejszenie jej zużycia mechanicznego i zwiększenie trwałości. Transakcja taka odbywa się bez wpisywania PIN-u, bez składania podpisu, szybko i sprawnie. Forma takiej płatności jest także wygodniejsza niż płacenie gotówką, gdyż stojąc przy kasie nie musimy szukać w portfelu odpowiednich monet i banknotów, czując na sobie zniecierpliwiony wzrok kasjera i osób stojących za nami w kolejce. Trzeba jednak zaznaczyć, że karty zbliżeniowe mają przede wszystkim zastosowanie przy płaceniu za niewielkie zakupy, gdyż limit jednorazowej transakcji wynosi 50 zł. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty opiewającej na większą sumę, lecz to wymaga już wprowadzenia numery PIN oraz podpisania paragonu. Wątpliwości Mimo zalet płynących z posiadania kart zbliżeniowych Polacy mają do nich ograniczone zaufanie. Jedną z najczęściej występujących obaw jest strach przed przypadkowym uaktywnieniem się karty w pobliżu terminala i zapłacenie za czyjeś zakupy. Banki zapewniają nas jednak, że historie takie można uznać za mit, gdyż zasięg karty jest niewielki - zazwyczaj do 10 cm, a specjalnie wbudowana w karcie antena uaktywnia się dopiero po wydaniu polecenia przez kasjera. Za realniejsze zagrożenie należy uznać możliwość dostania się bezdotykówki w ręce niepowołanej osoby. Mając naszą kartę złodziej może od sklepu do sklepu dokonywać zakupów do kwoty 50 zł bez znajomości naszego PIN-u. Tutaj jednak występuje pewne zabezpieczenie, którym jest łączna dzienna wartość kwoty transakcji. Jest ona ustalana przez bank lub właściciela karty, a przekroczenie tego dziennego limitu choćby o złotówkę będzie już wymagało od klienta podania PIN- -u. Nie istnieje również możliwość wypłacenia pieniędzy z bankomatu bez znajomości numeru PIN. W kwestii kradzieży najlepszą radą dla posiadaczy kart z funkcją zbliżeniową jest po prostu bycie czujnym, a na ewentualną kradzież należy reagować jak najszybciej poprzez jej zgłoszenie i zablokowanie karty. Dodatkowo większość banków oferuje ubezpieczenie kart, jednak zazwyczaj jest to opcja odpłatna. Odnośnie technologii kart bezdotykowych Polacy narzekają również na częściowy brak kontroli nad wydatkami. Powodem jest fakt, iż transakcje odbywają się w trybie off-line -podczas operacji terminal nie musi od 14

15 razu łączyć się z bankiem i dokonywać (trwającej nawet kilkadziesiąt sekund) weryfikacji. Stąd taki krótki czas dokonywania mikropłatności, który jest przecież wyróżnikiem i podstawowym walorem bezdotykówek. Rozliczenie może nastąpić w ciągu dwóch dni od dnia faktycznej transakcji. W efekcie widząc stan swojego konta możemy dostać fałszywy obraz pieniędzy, które w rzeczywistości już wydaliśmy. Jak sobie radzić? Karty z funkcją zbliżeniową powoli przestają być jedynie ciekawostka i nowinką, a zaczynają być standardem. Zdania na ich temat są podzielone, zdobyły już grono zwolenników jak i przeciwników. Jednak pomysłowość tych drugich nie zna granic; na forach internetowych można nawet znaleźć informacje zamieszczane przez internautów odnośnie sposobów zniszczenia bezdotykówek. Podgrzanie karty w mikrofalówce czy przedziurawienie jej za pomocą dziurkacza to tylko niektóre z propozycji Osobiście nie polecamy stosowania żadnej z tych metod. Karty bezstykowe powstały po to, by ułatwić konsumentom codzienność, lecz trzeba przyznać, że nie są raczej rozwiązaniem dla osób roztargnionych. W dużym stopniu niechęć do nich budowana jest na fundamentach ludzkiej nieuwagi. Jeśli jesteśmy dobrze zorganizowani i zorientowani w swoich wydatkach karty zbliżeniowe nie powinny być nam straszne. Opracowanie: Marta Zientarska Źródła: HYPERLINK pl/rynek/poradniki/ ,1,karty-zblizeniowe.read 15

16 E-GMINA, CZYLI KILKA SŁÓW O PODPISIE ELEKTRONICZNYM. Na początku XXI wieku coraz trudniej wyobrazić sobie życie bez Internetu. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niespełna 10 lat temu mało kto słyszał o tym medium. Świat znajduje się u progu nowej ery. Stara era, gdzie rządziła elektryczność i przemysł stalowo-mechaniczny odchodzi w zapomnienie. Podstawowym zasobem nowej ery jest wiedza, powstała na skutek przetworzenia zbioru informacji. Czas społeczeństwa informacyjnego, dla którego kluczowe znaczenie odgrywa produkt cyfrowy i usługa cyfrowa, stawia przed polskimi gminami bardzo duże wyzwanie. To właśnie jednostki terytorialne, miejsce najczęstszego kontaktu przeciętnego człowieka z władzą, odgrywają istotną rolę w stymulowaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Sama gmina może w ten sposób bardzo wiele zyskać. W ostatnich latach pojawiły się w wielu krajach tendencje reformowania sektora publicznego, głównie w wyniku aspiracji mieszkańców, którzy formułują nowe wymagania wobec swoich władz. Mieszkańcy wymagają od sprawujących władzę jak najlepszych wyników i efektywności, odpowiedzialności i zaufania publicznego oraz skupiania uwagi na dostarczaniu lepszych usług i rezultatów w możliwie nowoczesny sposób. Podpis elektroniczny Podając za F. Rosengarten: podpis może oznaczać stwierdzenie obecności, przyjęcie czegoś do wiadomości, potwierdzenie odbioru, zaświadczenie o istnieniu danego stanu faktycznego, złożenie pewnego oświadczenia woli itd., a wszystko to zależy od treści dokumentu, na którym podpis został umieszczony (...), podpis stanowi na ogół afirmację tego dokumentu. Bywa, że może mieć sam podpis swoją treść - np. na odwrocie weksla. podpis własnoręczny powinien poza tym: spełniać kryterium własnoręczności, pozwalać na stwierdzenie jego autentyczności, pozwalać na identyfikację podpisu, posiadać pewne cechy trwałości, z reguły być umieszczony pod pismem do którego się odnosi. Z uwagi na coraz większe znaczenie Internetu m.in. w kontaktach urząd - obywatel, koniecznym stało się zapewnienie możliwości posługiwania się takim instrumentem, który w środowisku elektronicznym zastąpiłby funkcje podpisu własnoręcznego. Tym właśnie wymaganiom sprostał podpis elektroniczny. Pojęcie podpis elektroniczny (electronic signature) jest wprowadzone przez unijną Dyrektywę 1999/93/EC i jednoznacznie określa, że jest to operacja podpisywania konkretnych danych (dokumentu) przez osobę fizyczną. Bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem, jest jedną z instytucji prawnych, które wywarły największy wpływ na zachodzące zmiany w e-administracji. W praktyce zrozumienie przez zwykłych użytkowników komputerów zasad działania tego podpisu przysparza wiele trudności. A taka nieznajomość wytycznych użytkowania powoduje niechęć i strach obywateli przed jego użytkowaniem. Podstawy prawne podpisu elektronicznego W ustawie definicja podpisu elektronicznego przedstawiona została w sposób bardzo skomplikowany i zawiły. Biorąc pod uwagę fakt, iż podpis elektroniczny ma na celu ułatwienie życia, początek uregulowań w tym zakresie raczej zniechęca do posługiwania się nim. Znaczenie prawne podpisu elektronicznego jest bardzo duże. W tym miejscu trzeba wskazać dwie podstawowe zasady zamiesz- 16

17 czone w ustawie o podpisie elektronicznym. Są to podstawy do ewentualnych dalszych rozważań czy interpretacji przepisów: Pierwsza to zasada równoważności wyrażona w art. 5 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym. Zgodnie z tym przepisem dane w postaci elektronicznej opatrzone osobistym przepisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ujmując te zasadę innymi słowami - jeżeli jakikolwiek przepis w prawie polskim wymaga, by czynność została dokonana pisemnie, to dokonanie tej czynności elektronicznie i sygnowanie osobistym podpisem spełnia wymóg pisemności. Drugim przepisem na który trzeba zwrócić uwagę jest art. 78 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, iż oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone osobistym podpisem elektronicznym jest równoważne z oświadczeniem woli w formie pisemnej. Kontrola transakcji finansowych za pomocą e-podpisu Elektroniczne podatki Deklaracja w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 1997 roku Ordynacja podatkowa to zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. W sierpniu 2006 roku weszły w życie przepisy umożliwiające składanie deklaracji na elektronicznych nośnikach. Rodzaje deklaracji, które mogą być składane przy użyciu owych środków, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji, zostały określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego. Gminne deklaracje elektroniczne Od sierpnia 2006 roku, rady gmin otrzymały kompetencje do określania, w drodze uchwały, warunków i trybu składania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o: gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, lasach oraz deklaracji na podatek leśny. Odnośnie do informacji przekazywanych elektronicznie, rady gmin będą mogły w szczególności określić: ich format elektroniczny, sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. Jednakże w przypadku tego podatku wspomniany zakres regulacji odnośnie informacji i deklaracji wskazywać będzie w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. Opłata skarbowa Opłata skarbowa pobierana jest za składanie podań, załączników do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia i zwolnienia w odpowiednich znaczkach, gotówką lub bezgotówkowo. Gotówkowe lub bezgotówkowe uiszczanie tej opłaty wymaga skorzystania z tzw. dowodu wpłaty. Ma on stwierdzić, iż wpi- 17

18 sana w nim kwota pod danymi określonego podmiotu została wpłacona. Przeszkodą w kontaktach z instytucjami publicznymi przez Internet może stać się właśnie wykazanie, iż opłata ta została uiszczona. Rozwiązanie tej kwestii, które można określić zdecydowanie niepraktycznym, spróbował przynieść prawodawca przewidując postać elektroniczną dowodu wpłaty. Zgodnie z ust. 3 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobów prowadzenia rejestrów tej opłaty dowód wpłaty może mieć formę elektroniczną, jeżeli zawiera dane identyfikujące wpłacającego oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym złożonym przez uprawnionego pracownika banku lub innej instytucji finansowej realizującej zlecenia płatnicze. W przypadku, w którym zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, odpis dowodu wpłaty lub wydruk komputerowy dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy, na: podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania o dokonanie czynności urzędowej, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, albo na protokole stwierdzającym dokonanie czynności, albo na dokumencie zgłoszenia zamieszcza się adnotację, w której stwierdza się wysokość datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta). Innymi słowy, jeżeli podanie wniesiemy za pomocą poczty elektronicznej, to nie możemy tą samą drogą wskazać organowi, iż uiściliśmy elektronicznie opłatę skarbową. Możemy bowiem załączyć jedynie wydruk komputerowy dowodu wpłaty w postaci elektronicznej. Zauważyć jednak należy, iż brak dowodu wpłaty opłaty skarbowej nie musi sam przez się tamować możliwości dokonania czynności przez Internet. Są oczywiście sytuacje, gdzie czynności ze strony instytucji publicznej nie zostaną wszczęte bez uiszczenia odpowiedniej opłaty skarbowej. Ale są też sytuacje, w których raz uiszczona opłata pozwala na dalsze kontynuowanie czynności poprzez elektroniczną komunikację. Wreszcie są przypadki, w których opłata nie ma znaczenia dla wszczęcia i przebiegu postępowania, a jedynie może rodzić skutki odpowiedzialności karnej skarbowej. Lokalny rozwój gospodarczy to proces, dzięki któremu samorząd podnosi jakość życia swoich mieszkańców, tworząc przez to nową społeczność i pobudzając postęp gospodarczy. Zintegrowany system zarządzania ma zapewniać: skuteczniejsze spełnianie oczekiwań wspólnoty, niemarnowanie środków na działania niepotrzebne, rozwiązywanie w pierwszej kolejności problemów dla wspólnoty najważniejszych, wybór najefektywniejszych sposobów działania. Pojęcie administracja z języka łacińskiego brzmi administrare oznacza to być pomocnym. Poprzez dodanie przedrostka e- następuje całkowita zmiana pierwotnego znaczenia pojęcia administracja. Pojęcie e-administracji rozumiane jest jako administracja bezpośrednia, która wykorzystuje środki informa- 18

19 tyki, telekomunikacji, z uwzględnieniem zasady dobrej organizacji pracy. Należy pamiętać, że rejestracja pojazdu, działalności gospodarczej, czy wydanie dowodu osobistego, to usługi administracyjne, których standard i koszt w znaczący sposób wpływają na stosunek klienta do gminy i jego zadowolenie z bycia jej mieszkańcem. Dlatego też tak ważne jest świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Pozwala to na oszczędność czasu oraz zasobów finansowych, gdyż całość procedur realizowana jest za pośrednictwem Internetu. Opracowanie: Agnieszka Wypych Źródło: Frontczak Tomasz, Polska gmina wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003 r. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130, poz ze zm.). Butkiewicz Marcin, Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2006 r. Ganczar Małgorzata, Informatyzacja administracji publicznej: Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2009 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz ze zm.). Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin. Przykłady dobrych rozwiązań, MUNICIPIUM, Warszawa 1999 r. 19

20 UMOWY ŚMIECIOWE W polskim systemie prawnym umową, na podstawie której w większości przypadków świadczona jest praca to umowa o pracę. Polskiemu prawu oprócz wspomnianej umowy o pracę, regulowanej przepisami kodeksu pracy, znane są i często wykorzystywane inne formy zatrudnienia, a mianowicie umowy cywilnoprawne. Wśród najczęściej występujących umów cywilnoprawnych, na podstawie których wykonywana jest praca należy wyróżnić umowę o dzieło, umowę zlecenie i umowę agencyjną. Umowy te podlegają reżimowi prawa cywilnego i uregulowane są w Kodeksie cywilnym. W ostatnich latach szeroko rozpowszechnia się tendencja do rezygnacji z umowy o pracę i zastępowanie jej umowami cywilnoprawnymi. Polska jest w czołówce państw europejskich zatrudniających na podstawie tych umów, które niekiedy nazywane są pogardliwie śmieciowymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że ten typ umów stanowi podstawę prawną zatrudnienia dla ponad 60% młodych ludzi (raport Młodzi 2011 ). Dzieje się tak, ponieważ pracodawcy, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, zainteresowani są obniżeniem kosztów pracy. Chętniej sięgają po umowy cywilnoprawne również ze względu na mniejszy zakres ochrony niż ten, który daje zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę o pracę, jak również brak obowiązków, jakie wiążą się ze stosunkiem pracy związane między innymi ze współfinansowaniem ubezpieczeń społecznych osoby zatrudnionej, obowiązkiem udzielania płatnych urlopów wypoczynkowych, współfinansowania funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, funduszu pracy czy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Cechy charakterystyczne umów cywilnoprawnych to przede wszystkim: brak podporządkowania zleceniobiorcy podmiotowi zatrudniającemu i brak nadzoru pracodawcy, jak również brak możliwości ingerencji podmiotu zlecającego w sposób wykonania pracy i ponoszenie przez wykonawcę ryzyka niewykonania zadania. Najczęściej w praktyce spotykaną cywilnoprawną podstawą zatrudnienia pracowników jest umowa zlecenia. Zgodnie z art k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie jeżeli wynika to z umowy, ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności (np. chorobę). W takim przypadku zleceniobiorca odpowiada jedynie za brak należytej staranności w wyborze zastępcy, a jeżeli nie zawiadomi zleceniodawcy o zastępstwie to ponosi solidarną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego określonej pracy, w określonym terminie, za określone wynagrodzenie, przy czym jest odpowiedzialny za odpowiednie spełnianie zadań mu powierzonych, a nie za ich rezultat (umowa starannego działania). Dla pracodawców umowa zlecenia jest atrakcyjną formą zatrudniania pracowników, ponieważ unikają w ten sposób części kosztów związanych z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę, miedzy innymi nie pociąga za sobą obowiązku odprowadzania 20

21 składek na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zleceniodawca opłaca również połowę kosztów ponoszonych przez zleceniobiorcę na składkę rentową i emerytalną. Wykonawca natomiast płaci składkę na ZUS (jeśli umowa zlecenie jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego) ma prawo do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych. Nie przysługuje mu jednak prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego ani wychowawczego. Nie ma także prawa do zasiłku opiekuńczego, a w przypadku stwierdzenia oszustwa ze strony pracodawcy, zleceniobiorca może go skarżyć jedynie na drodze cywilnej (nie jest przewidziana odrębna procedura jak jest to w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - sądy pracy). Kolejną formą zatrudnienia o charakterze cywilnoprawnym jest umowa o dzieło. Zgodnie z art. 627 k.c. w ramach umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, o charakterze wzajemnym. W umowie tej strona zobowiązuje się do osiągnięcia w przyszłości indywidualnie oznaczonego rezultatu, a druga strona zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia w pieniądzach lub w naturze. Świadczenie wykonawcy dzieła polega na osiągnięciu pewnego rezultatu. Ryzyko osiągnięcia umówionego rezultatu i przekazania go zamawiającemu zasadniczo obciąża wykonawcę - obciąża go odpowiedzialność za wadliwość dzieła, a także jego uszkodzenie lub utratę do chwili odebrania go przez zamawiającego. Koniecznym elementem umowy o dzieło jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie to ma być ekwiwalentem świadczenia wykonawcy dzieła, ceną za dzieło. Umowa o dzieło, w odróżnieniu od umowy o pracę, cechuje się znaczną swobodą i samodzielnością wykonawcy w zakresie wykonywania umówionego dzieła. Nie podlega on bezpośrednim poleceniom przełożonego i w zasadzie sam decyduje o sposobie wykonania dzieła. Wykonawca dzieła nie podlega też normom czasu pracy, jak to jest w przypadku pracownika, który ponadto w razie pracy ponad normy ma prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Umowa o dzieło nie zobowiązuje zleceniodawcy do udzielania urlopów czy świadczeń takich, jak odprawy czy zasiłki. Wykonawca musi płacić podatek dochodowy. Nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Odpowiada on za efekt swojej pracy, rezultat końcowy np. napisanie książki. Zleceniobiorca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych. Nie ma również prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego. Ogólna zasada rządząca prawem cywilnym - zasada swobody umów, która wyrażona jest w art k.c. stanowi: strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 21

22 Nie zawsze jednak pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę cywilnoprawną. Jeżeli praca jest wykonywana osobiście, w sposób ciągły, wykonywanie poleceń przełożonych oraz wykonywanie pracy odbywa się w określonym miejscu oraz w określonym czasie, a wszystkie te warunki występują łącznie, powinna być świadczona w ramach umowy o pracę. Oznacza to, że bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy przy spełnieniu tych przesłanek dany stosunek łączący strony zostanie potraktowany jako umowa o pracę. Ponadto nie jest również dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu wykonywania pracy w tych warunkach. Przepis ten ma zapobiegać zawieraniu umów cywilnoprawnych. Jeżeli zawarta umowa wykazywałaby wspólne cechy dla umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług z jednakowym ich nasileniem, o jej typie (rodzaju) będzie decydować ostatecznie zgodny zamiar stron i cel umowy, który może być wyrażony także w przyjętej przez strony nazwie umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1998 r. - I PKN 191/98, OSNP 1999/14/449). Umowa o pracę jest najczęściej spotykaną w praktyce podstawą świadczenia pracy. Jest ona czynnością prawną, która wyraża zgodny zamiar stron (pracodawcy i pracownika) nawiązania stosunku pracy oraz wykonywania obowiązków określonych w tej umowie i wynikających z przepisów prawa pracy. Gwarantuje pracownikowi przywileje pracownicze, takie jak prawo do płatnego urlopu, gwarancję minimalnego wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego. Jej atutem jest szczególna ochrona niektórych grup pracowników, np. kobiet w ciąży lub osób w tzw. okresie ochronnym przed emeryturą, unormowanie czasu pracy oraz określona procedura wypowiadania takich umów przewidziana w przepisach kodeksu pracy. Umowy cywilnoprawne, tzw. śmieciowe stały się ostatnio przewodnim motywem w mediach, nie tylko za sprawą ostatniej kampanii wyborczej, ale i dlatego ze wywołują sporo kontrowersji. Ten sposób zatrudniania niewątpliwie ma swoje zalety jak i wady. Należy jednak podkreślić, że w ostatnich latach wraz ze wzrostem liczby zawieranych umów cywilnoprawnych zmalało bezrobocie. Praca w oparciu o umowy cywilnoprawne wiąże się z dużą swobodą w organizowaniu pracy, dużą elastycznością w kwestii regulowania ustalania wzajemnych praw i obowiązków i nieograniczoną ilością zarobków, z drugiej jednak strony między innymi z brakiem poczucia bezpieczeństwa i stabilności związanej z niepewnością zatrudnienia. Opracowanie: Agnieszka Lipińska 22

23 PRAWNE ASPEKTY FUZJI I PRZEJĘĆ. Postępujący coraz bardziej i w coraz szybszym tempie proces globalizacji wpływa na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, często wymuszając na nich określoną aktywność. Znaczny wzrost konkurencyjności funkcjonowania na globalnych rynkach, sprawia, że powszechną w działalności przedsiębiorstw staje się tendencja do konsolidacji kapitału. Od dziesiątków lat fuzje stopniowo zaczęły się upowszechniać by stać się dzisiaj stałym elementem gospodarki światowej. Polska gospodarka problematykę zjawiska fuzji zaczęła podejmować od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Fuzje na gruncie polskim często przebiegają równolegle z procesami prywatyzacji i są niejako wkomponowane w gruntowne przeobrażenia dokonujące się w ramach transformacji gospodarczej i społecznej. Terminologia Z fuzją (konsolidacją, ang. merger) mamy do czynienia, gdy przynajmniej dwa działające wcześniej jako odrębne podmioty gospodarcze łączą się w celu utworzenia jednego, nowego podmiotu. W takim przypadku dotychczasowi właściciele łączących się przedsiębiorstw otrzymują tytuły własności w przedsiębiorstwie powstałym w wyniku połączenia, a przedsiębiorstwa funkcjonujące przed połączeniem zostają wykreślone z rejestru przedsiębiorstw. Za charakterystyczną cechę fuzji uznaje się zgodne i dobrowolne działanie partnerów. Z kolei przejęcie (nabycie, ang. acquisitions) to przedsięwzięcie, w czasie którego następuje transfer aktywów lub udziałów (akcji) od sprzedającego do kupującego, umożliwiający kupującemu objęcie kontroli nad nabytym przedsiębiorstwem. Nabycie akcji lub udziałów nie musi mieć oznaczać przejęcia nad nią kontroli. Jeśli nabycie ma charakter przyjazny (ang. friendly takeover), wówczas sprzedający dobrowolnie uczestniczy w transakcji kupna- -sprzedaży, natomiast wrogi (ang. hostile takeover), gdy transakcja ma miejsce wbrew woli kierownictwa nabywanej firmy. Czynnikiem pozwalającym odróżnić fuzję od nabycia jest to, co dzieje się z osobowością prawną podmiotów. W przypadku fuzji następuje utrata osobowości prawnej przez przynajmniej jeden z łączących się pomiotów, w przypadku nabycia obie firmy utrzymują swoje osobowości prawne. Dyrektywy Unii Europejskiej Istota fuzji jest złożona. Sam proces przybiera różnorodne formy, jak również regulowany jest odmiennie przez przepisy prawne występujące w krajach, z których pochodzą przedsiębiorstwa podejmujące fuzje. Przepisy Unii Europejskiej wielokrotnie wyznaczają zasady jakimi ma się kierować polski ustawodawca, konstruując wewnętrzne akty prawne. Ma to na celu ochronę uczestników fuzji i przejęć, jak również osób, które mogą zostać dotknięte ich skutkami. W kwestię łączenia spółek prawodawstwo europejskie ingeruje przez kilka dyrektyw, wyznaczając kierunki krajowych regulacji prawnych. Są to: 23

24 Trzecia dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej nr 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 roku dot. łączenia spółek akcyjnych. Szósta dyrektywa Rady nr 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 roku dotyczy podziału spółek akcyjnych, a więc ma zastosowanie także w przypadku przejęć polegających na nabyciu części aktywów spółki podlegającej podziałowi. Problematyka ochrony konkurencji i konsumentów przez kontrolę koncentracji przedsiębiorców dotyczy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady nr 98/27/WE z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów. W zakresie prawa pracy duże znaczenie dla fuzji i przejęć na Dyrektywa nr 2001/23 z 23 marca 2001 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie ochrony praw pracowników w razie przejścia/transferu przedsiębiorstw, zakładów pracy lub części zakładów pracy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady nr 2004/25/WE z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie ofert przejęcia zawiera regulacje w obszarze kontroli nad publicznym obrotem papierami wartościowymi. Regulacje prawne fuzji i przejęć w Polsce Z prawnego punktu widzenia fuzje i przejęcia przedsiębiorstw są procesami o wysokim stopniu złożoności. Procesy te obejmują niemal wszystkie dziedziny prawa. W polskich regulacjach prawnych odnoszących się do fuzji i przejęć szczególne znaczenie przypisuje się dwóm działom: prawu cywilnemu i prawu handlowemu. Za istotne w transakcjach fuzji i przejęć przyjmuje się regulacje kodeksu cywilnego, które określają ramy prawne dotyczące umowy fuzji i przejęcia oraz regulują stosunki między stronami transakcji. Z kolei regulacje ustanowione w kodeksie spółek handlowych określają formy organizacyjno-prawne nabywania przedsiębiorstw oraz metody sprawowania nadzoru właścicielskiego nad nimi. Dla skutecznego prowadzenia transakcji fuzji i przejęć ważne są regulacje Kodeksu spółek handlowych. Określa on sposoby łączenia się przedsiębiorstw. Zgodnie z polskim Kodeksem spółek handlowych (art. 492, par. 1) istnieją dwa sposoby łączenia się spółek: przejęcie, przy którym następuje przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą i zawiązanie nowej spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek. Szczególnie ważna dla nabywcy przedsiębiorstwa i wierzycieli zbywcy jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego kwestia zobowiązań związanych z przejmowanym przedsiębiorstwem. Wiele problemów rodzą nieuregulowane zobowiązania zaciągnięte przez nabywaną firmę czasem nawet uniemożliwiają one przejęcie przedsiębiorstwa. Prawo podatkowe i zawarte w nim regulacje mogą silnie wpływać na decyzje o nabyciu przedsiębiorstwa oraz na prawną formę nabycia, decydują bowiem o tzw. podatkowych kosztach nabycia, które są zróżnicowane w zależności od formy nabycia. Wysokość obciążeń podatkowych może w dość istotny sposób wpłynąć na cenę transakcji, a w skrajnych wypadkach nawet podważyć jej opłacalność. Na decyzje o nabyciu może mieć także wpływ zmiana wysokości 24

25 obciążeń podatkowych po nabyciu. Polskie prawo podatkowe nie zawiera kompleksowych regulacji dotyczących fuzji i przejęć. Poszczególne czynności prawne występujące w kolejnych etapach procesów integracyjnych rodzą różne skutki podatkowe, prowadzące niekiedy do sytuacji, w której jedna czynność prawna wywołuje powstanie obowiązku podatkowego w kilku typach podatków. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi reguluje szczególne zasady związane z nabywaniem znacznych pakietów akcji. Zasadniczą kwestią w procesie przejmowania przedsiębiorstw jest regulacja zobowiązująca do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nabyciu lub zbyciu akcji spółki publicznej. Fuzje i przejęcia mogą wywołać problemy na gruncie prawa pracy, przede wszystkim w takich kwestiach, jak: pływ zmiany pracodawcy na umowę o pracę, regulacje dotyczące zwolnień grupowych, które często towarzyszą przekształceniom, przejmowaniu i łączeniu przedsiębiorstw. Istotnym zagadnieniem pojawiającym się w ramach procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw jest kwestia zmian w umowach o pracę w związku ze zmianą pracodawcy. Nie wszystkie sytuacje związane z fuzjami i przejęciami muszą oznaczać wprowadzenie tego typu zmian. Jeżeli fuzja i przejęcie odbywają się na drodze uzyskania kontroli nad spółką kapitałową to nie dochodzi do żadnych zmian w umowach o pracę po stronie pracodawcy nadal występuje ten sam podmiot. Inne rozwiązanie wymusza sytuacja, w której dochodzi do sprzedaży przedsiębiorstw w znaczeniu przedmiotowym, a także do podziału lub połączenia firm. Uznanie, że w momencie zmiany właściciela przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym musi nastąpić wypowiedzenie umów o pracę, byłoby nieracjonalne, dlatego ustawodawca przyjął zasadę, że w razie przejęcia firmy lub jej części przez innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Zwolnienia grupowe pracowników stanowią często nieodzowny element i wynik zmian organizacyjnych oraz restrukturyzacji zatrudnienia, do których dochodzi nie tylko w ramach fuzji i przejęć. Tryb i warunki takich zwolnień reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do: odpowiednio wczesnego powiadomienia o zwolnieniach grupowych zakładowych organizacji związkowych i organów zatrudnienia, konsultacji zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi, wypłacenia pracownikom odpraw i odszkodowań. Uprawnienia do ograniczenia procesów łączenia się i przejmowania przedsiębiorstw w sytuacjach, które mogłyby naruszyć zasady swobodnej konkurencji, daje państwu prawo antymonopolowe. Zasadniczym celem regulacji antymonopolowych jest ochrona swobodnej konkurencji przez wszczynanie postępowań przeciwko przedsiębiorstwom mającym pozycję dominującą i stosującym praktyki monopolistyczne oraz zapobieganie nadmiernej koncentracji podmiotów gospodarczych. Jeśli chodzi o samo postępowanie 25

26 połączeniowe, które składa się z trzech faz: czynności przygotowawcze, podjęcie uchwał o połączeniu, rejestracja i ogłoszenie. W fazie czynności przygotowawczych działają przede wszystkim zarządy spółek uczestniczących w łączeniu. Są one zobowiązane do przygotowania tzw. planu połączenia, będącego wynikiem uzgodnień zarządów łączących się spółek. Szczegółowe regulacje dotyczące tego, co plan powinien obejmować zawiera artykuł 499 par. 1 i par. 2 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia należy zgłosić do sądu rejestrowego łączących się spółek (art. 500 par 1 K.s.h). Jest on badany przez biegłego, którego obowiązkiem jest zbadanie poprawności i rzetelności planu połączenia i sporządzenia z tego opinii (art. 503 par 1 K.s.h.). Plan połączenia należy udostępnić wspólnikom łączących się spółek. Kodeks spółek handlowych zobowiązuje zarząd do zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia. Zawiadomienia dokonuje się w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń (art. 504 par 2 K.s.h.). O przyjęciu uchwały decyduje większość. W spółkach nienotowanych na giełdzie uchwała połączeniowa musi być podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności reprezentantów połowy kapitału zakładowego. Spółki publiczne biorą udział w połączeniu na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów bez ograniczeń co do kworum. Na podstawie złożonych wniosków o połączeniu sąd dokonuje najpierw rejestracji podwyższenia kapitału spółki przejmującej albo powstałej w efekcie fuzji. Jest to chwila rzeczywistego połączenia. Dopiero potem możliwe jest wykreślenie podmiotów podlegających wcieleniu lub tworzących nową spółkę. Wykreślenie spółki przejętej odbywa się bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Skutkiem połączenia wspólnicy spółki przejętej stają się wspólnikami spółki przejmującej lub nowo zawiązanej. Po wykreśleniu spółki z rejestru następuje powiadomienie sądów rejestrowych przejętych lub połączonych spółek. Fuzje i przejęcia wywierają znaczący wpływ na rynkową siłę przedsiębiorstw przyczyniając się do tworzenia nowej równowagi na rynku. Nie sposób oceniać ich jednoznacznie pozytywnie lub negatywnie, ponieważ wywoływane przez nie efekty bywają niezwykle złożone. Nie ulega wątpliwości, że do tego typu działań należy przystępować ze szczególną rozwagą, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę prawną tych transakcji. Opracowanie: Agnieszka Wypych Źródło: Machała R., Fuzje i przejęcia. Wpływ na wartość firm, Unimex, Wrocław 2006 Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2011 Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1988 Nowicki B., Uchwały w sprawie połączenia. Kodeks spółek handlowych (59), Rzeczpospolita, nr 102 (5875),

27 Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania SKN Stratolog 27

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA pod redakcją Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN

Bardziej szczegółowo