nie taki LEASING straszny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nie taki LEASING straszny"

Transkrypt

1 nie taki LEASING straszny 11

2 redakcja Izabela Nieznańska autorzy tekstów Michał Bednarczyk Dominika Kaczmarek Monika Kaczmarek Agnieszka Lipińska Izabela Nieznańska Marta Rakowska Paulina Stafińska Agnieszka Wypych Marta Zientarska oprawanie graficzne: Studio projektowania i reklamy FRESH DESIGN WITAJCIE! Z ogromną przyjemnością publikujemy pierwsze (jeszcze gorące!) wydanie BIZNE$MANIAKa! Jest to nasz nowy projekt i mamy nadzieje, że spodoba się jak największej liczbie studentów. Przygotowaliśmy dla Was artykuły głównie z zakresu ekonomii, ale mamy nadzieję że każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie. Na początek proponujemy Wam artykuł o finansowym lingo! Po przeczytaniu go będziecie już wiedzieć jakimi językiem posługują się rekiny finansjery i nie popełnicie żadnego faux pas! Ponadto poznacie tajniki giełdy i zauważycie, że to wszystko nie jest wcale takie trudne. Z dalszych artykułów dowiecie się, że karty zbliżeniowe nie są takie straszne, o bardzo dobrym sposobie finansowania jakim jest leasing, o tym jakimi cechami charakteryzuje się dobry manager, a nawet mamy też coś dla Was z prawa pracy oraz wiele innych artykułów, które mamy nadzieję przypadną Wam do gustu. Gorąco polecamy nasze nowe jeszcze małe dzieło, mamy nadzieję że z każdym kolejnym wydaniem będzie coraz obszerniejsze, coraz ciekawsze i zainspiruje Was do bawienia się ekonomią, tak ja robimy to my! Zapraszamy do lektury! Redakcja BIZNE$MANIAKa ISBN Wszelkie uwagi możecie przesyłać nam na nasz adres mailowy: Więcej o działalności naszego koła na: Druk: ESUS Agencja Reklamowo- Wydawnicza Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 2

3 $PIS TREŚCI Lingo bingo! Jak być dobrym menedżerem? Zainwestujesz? Nie taki leasing straszny, jak go malują Polskie realia w europejskiej idei, czyli flexicurity w polskiej gospodarce Karty zbliżeniowe: utrapienie czy wygoda? E-gmina, czyli kilka słów o podpisie elektronicznym Umowy śmieciowe Prawne aspekty fuzji i przejęć

4 LINGO BINGO! Każda dziedzina naukowa, jak i grupa ludzi danego zawodu posiada swój własny wypraco- wany przez lata żargon (ang. lingo), czyli specjalny język odznaczający się swoistym, odrębnym zasobem słownictwa. Często słownictwo to jest niepoprawne gramatycznie, pełne oksymoronów, ale właśnie dlatego wyróżniające się wśród innych. Finanse to dziedzina, która również posiada swój lingo. Czerwony śledź, biały słoń, jajko w gniazdku, któż z Was wie co to znaczy? Warto zaznaczyć, że owe wyrażenia mogą się Wam przydać, jeśli wiążecie swoją karierę z rynkiem finansowym, giełdą tudzież inną dziedziną ekonomiczną. Bańka spekulacyjna to zjawisko nadaktywno- ści handlowej. Powstaje ono, gdy handel sam się napędza, ale jednocześnie nie powoduje to jego równego cyklu wzrostu. Następstwem tego, są wysokie ceny, które nie są spójne z podażą i popytem. Bańka taka w końcu pęka i ceny spadają. Jajko w gniazdku to odkładanie pewnej kwoty pieniędzy na przyszłą emeryturę, zazwyczaj ulokowane w jakiejś inwestycji, z której z czasem i dzięki troskliwej opiece wykluje się coś bardziej wartościowego. Biały rycerz w ekonomii to osoba, która ratuje spółkę przed przejęciem jej przez wroga. W czasie licytacji biały rycerz jest popierany przez zarząd, który uważa, że oferta owej osoby jest najlepsza. Biały słoń natomiast, to duży projekt lub akty- wa, które posiadają małą wartość, ponieważ są przestarzałe, nieefektywne i nie znajdujące chętnych na rynku, nikt nie chce ich finanso- wać. Nazwa pochodzi od birmańskiego wierze- nia, że białe słonie są święte, zatem nie można ich wykorzystywać dla własnych korzyści. Czarna skrzynka, która często kojarzyć się może z tematyką lotniczą. W ekonomii zaś czarna skrzynka to proces polegający na przetwarzaniu danych i rozwiązywania problemów, który dokonywany jest często przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych bądź analiz zdolności kredytowej. Użytkownik nie musi więc znać wewnętrznych procesów czy formuł, ale może oprzeć się na wymienionych narzędziach, jeśli ma do nich zaufanie. Czerwony śledź to potoczna nazwa dokumentu informacyjnego, publikowanego przez emitenta papierów wartościowych, który jest skierowany do potencjalnych akcjonariuszy. Nazwa wywo- dzi się od czerwonego atramentu, który używa- ny był na okładce w celu ostrzeżenia przyszłych inwestorów, że treść jest ważna choć nie zaw- sze ostateczna. Firma-wydmuszka to określenie przedsiębiorstwa, które nie posiada aktywów i zdolności tworzenia dochodów. Choć prowadzą one swoją działalność zgodnie z prawem, to często biorą udział w różnego rodzaju oszustwach bądź nielegalnych transakcjach. Jak da się zauważyć w świecie finansów istnieje wiele różnych zwrotów i wyrażeń, które posiadają jeszcze jedno znaczenie oprócz tego, które podpowiada nam logika. Przedstawione przykła- dy, to tylko ułamek całego zasobu słownictwa używanego wśród ekonomistów. Na koniec pozostaje nam życzyć, byście nigdy nie byli do góry burtą... ;) Opracowanie: Paulina Stafińska Marta Rakowska 4

5 Współczesny świat bardzo szybko rozwija się, podlega ciągłym zmianom przez co stwarza nowe możliwości, a jednocześnie niesie za sobą nowe wyzwania. Zjawiska te, w szczególności, można spostrzec na poziomie organizacji. Rola kierownika podlega ciągłemu kształtowaniu i ulega przeobrażeniom, w zależności od wymo- gów otoczenia. Współczesny menedżer musi umieć wykazać się umiejęt- nością wykorzystywania szans jakie daje dzisiejsza rzeczywistość, a równocześnie powinien unikać potencjalnych zagrożeń. JAK BYĆ DOBRYM MENEDŻEREM? Rosnące znaczenie wiedzy, postęp techniczny oraz szybkie tempo zachodzących zmian zmuszają menedżera do obrania ściśle określo- nej strategii postępowania. Zarówno warunki otoczenia jak i predyspozycje wewnętrzne mają wpływ na stosowanie wybranego stylu kiero- wania. Wśród menedżerów można spotkać osoby od skrajnie konserwatywnych, despo- tycznych, demokratycznych, przez ryzykantów, asekurantów, przedsiębiorców, negocjatorów, po inwestorów czy liberałów. Typ kierownika wiąże się ściśle z dominującą jego cechą (np. może nią być skłonność do ryzyka lub jej brak). Menedżer działa na wielu płaszczyznach. Wiąże się to ze złożonością działań na stanowi- sku kierowniczym. Menedżer musi pełnić funk- cję interpersonalną, informacyjną, zarządzającą i usprawniającą. Współczesny menedżer powi- nien rozwijać twórcze rozwiązania, nie może ulegać modom i działać schematycznie. Powi- nien wspierać innowacyjne rozwiązania, udział w dyskusji oraz dobierać metody kierowania tak, aby rozbudzić współpracę w zakresie po- szukiwania rozwiązań i jednocześnie odbiegać od rozwiązań szablonowych. Działanie menedżera jest zależenie tylko od specyfiki organizacji, ale także od poziomu kierowania. Innymi umiejętnościami charakte- ryzować się powinien kierownik operacyjny, a innymi dyrektor strategiczny. Na poziomie strategicznym menedżer musi wykazać się umiejętnością formułowania celów długofalo- wych, w warunkach niepewności i ryzyka. Ponadto menedżer musi zapewnić warunki organizacyjne, a także pozytywną motywację wykonawcom oraz kontrolę realizacji. Kreuje politykę firmy, co wiąże się ze zdolnościami przywódczymi. Ten stopień zarządzania wymaga od naczelnego kierownictwa także umiejętności związanych z reprezentowaniem firmy w kontaktach zewnętrznych. Poziom operacyjny wymaga koordynacji i nadzorowania, kierowa- nia realizacją celów, dostosowania warunków i doboru odpowiednich metod realizacji poszcze- gólnych zadań. Menedżer nie może skupiać się na krótkiej perspektywie. Jego działania wyma- gają zaangażowania i gotowości spojrzenia w przyszłość. Nie wystarczy reagować na bieżące zmiany konkurencji. Aby osiągnąć sukces trzeba te zmiany wyprzedzać. Do realizacji poszczególnych zadań, bez względu na szczebel w hierarchii organizacji, niezbędna jest dobra komunikacja. Jest to zarówno komunikacja werbalna jak i pisemna forma przekazu. Oprócz umiejętności komunikacyjnych niezbędne w pracy menedżera są umiejętności interpersonalne takie jak zdecydowanie, negocjacyjność czy praca w zespole. Poza nimi menedżer powinien być zorganizo- wany, pomysłowy i odporny na stres, co po- winno ułatwić rozwiązywanie sytuacji konflik- towych oraz umożliwić twórcze, konstruktywne podejście do zaistniałych problemów. Kierowanie musi przebiegać w sposób odpowiedzialny, kompetentny i efektywny. Aby zyskać poparcie, menedżer musi w umiejętny sposób podchodzić do ludzi. Niezbędna jest osobowość, charyzma, dzięki, której zyska zwolenników wśród swoich podwładnych. Warunkiem koniecznym umożliwiającym 5

6 otwartość na ludzi i ich problemy, jest partner- skie podejście do pracowników. Kolejnym atrybutem menedżera jest pasja z jaką wykonuje swoją pracę. Oddanie realizacji zadań stanowi i siłę i przykład dla innych. Z drugiej strony koncentracja na zadaniach nie może stanowić bariery w realnej ocenie zmian otoczenia. Poczucie pewności daje menedżero- wi wiara we własne siły, pewność siebie, a wraz z nią odwaga do prezentowania i obrony wła- snych idei oraz umiejętność przyznania się do ewentualnych błędów. Ważnym czynnikiem jest szczególne zwrócenie uwagi menedżera na czynnik ludzki w organizacji. Do sukcesu orga- nizacji mogą przyczynić się zdecydowanie menedżera, nieprzeciętna energia, takt i ela- styczność w działaniu, szeroki horyzont my- ślowy, poczucie więzi grupowej, stałość charak- teru i wysoki poziom moralny. Doskonalenie menedżera powinno obejmować trzy płaszczyzny jego umiejętności. Podstawę stanowią umiejętności merytoryczne, w zakresie prowadzonej działalności. Jest to doskonalenie umiejętności wykorzystania ist- niejących zasobów, wprowadzania zmian, promowania innowacji czy tworzenia nowych organizacji. Niezwykle ważne są umiejętności przywódcze. Ich rozwój opiera się na waniu siły charakteru i takich cech jak otwar- tość, prawość, etyka, odwaga wola działania. Ostatnia płaszczyzna doskonalenia, to sfera osobistej efektywności mająca na celu łączenie celów osobistych i zawodowych. Często, aby trafić do pracowników czy odbiorców, menedżer zmuszony jest zmieniać swój styl kierowania, wzorce zachowań. Obec- nie organizacje nie potrzebują menedżerów lecz liderów, przywódców, szefa z charyzmą, człowieka, który odnajduje się we współczesnych czasach, potrafi inspirować, zarazić entuzjazmem działania i poprowadzić do założonego celu. Opracowanie: Dominika Kaczmarek Źródło: J. Penc Menedżer w działaniu, wyd. C. H. Beck Warszawa 2003, t. I J. Bieda Menedżer w perspektywie jutra, wyd. ŚWSZ Katowice 2004 Z. Dowgiałło, W. Zadworny Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyd. Znicz Szczecin 2005 J. Bieda Menedżer w perspektywie jutra, wyd. ŚWSZ Katowice 2004 [w:] Ch. Handy Nowy język organizacji i jego znaczenie dla liderów/ Lider przyszłości wyd. Business Press Warszawa 1997 Z. Dowgiałło, W. Zadworny Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyd. Znicz Szczecin 2005 J. Bieda Menedżer w perspektywie jutra, wyd. ŚWSZ Katowice 2004 [w:] J. Penc Menedżer w organizacji uczącej się wyd. PŁ Łódź

7 ZAINWESTUJESZ? Wdzisiejszych czasach ludzie coraz częściej posiadają niewykorzystany kapitał, który inwestują na giełdzie zachęceni wzrostem wykresów czy też pozytywnymi prognozami w TV. Przy korzystnych kursach może to być sposób na szybkie pomnożenie kapitału. Osoba która odniesie sukces na giełdzie może zamieszkać i pracować w dowolnym miejscu na świecie. Ma szanse stać się prawdziwie wolną, może zdobyć niezależność, uwolnić się od rutyny i podejmować samodzielne decyzje. Jednak zanim zaczniemy inwestować na giełdzie należy poznać mechanizmy nią rządzą- ce, gdyż osoba świeża, nie posiadająca do- świadczenia ma bardzo małe szanse na odnie- sienie sukcesu. Po pierwszej większej stracie amator traci entuzjazm i chcąc chronić resztki swojego kapitału, ucieka z giełdy. Osoby prze- grywające są jednak ważna częścią łańcucha giełdowego, gdyż zostawiają tam swoje pienią- dze, co jest niezbędne do podtrzymania dobrej koniunktury w przemyśle inwestycyjnym. Żeby jedna osoba mogła zarobić inne muszą stracić. Ponadto od każdej transakcji kupna/sprzedaży pobierana jest przez biuro maklerskie prowizja, jest to bardzo niewielki procent wysokości transakcji (0,39% transakcji, minimalna wyso- kość prowizji wynosi 5zł), jednak przy więk- szych kwotach może okazać się ona bardzo znacząca. Wróćmy jednak do pojęcia giełdy. Giełda to nic innego jak zorganizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkanie handlo- we. Sprzedawane są tam określone towary, a ich ceny ogłaszane są w codziennych notowa- niach. Transakcje na giełdzie dokonywane pomiędzy jej członkami zgodnie z obowiązują- cym regulaminem. Dzisiejsze giełdy poddaje się regulacji i kontroli ze strony państwa. To ono udziela koncesji na ich działanie, jak również określa sposoby ich nadzorowania. Do prawidłowego rozumienia rynku niezbędne jest znanie pojęcia transakcji. W ekonomii transakcję tłumaczymy jako czynność zachodzącą miedzy sprzedającym i kupującym, kończąca się zawarciem umowy sprzedaży. Decydując się na zainwestowanie sporej sumy na giełdzie, musimy być przygotowani na wiele godzin przeglądania zmieniających się słupków i prognoz, często wyzwalających w nas skrajne emocje. Nie musimy obawiać się jednak każdego spadku, gdyż giełda często zachowuje sie jak osoba przygotowująca sie do skoku - musi się cofnąć, by wziąć rozbieg i wznieść się wyżej. Na przykład przedsiębiorstwo zatrzymuje produkcję i cena akcji spada, jednak w tym czasie wprowadza innowacje i gdy znów za- czyna produkować wykonuje to dużo lepiej, co ma odwzorowanie w skoku cen akcji. Przez dziesiątki lat wielu inwestorów, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy na giełdzie uważało, iż odkryli uniwersalny sposób na prognozowanie wahań rynku są to tak zwani guru. Jednak żaden z nich nie odniósł długofalowego zysku, gdyż giełda cały czas ulega zmianom i sposób na sukces, który doskonale działał 4 lata temu, dzisiaj może nas wprowadzać w błąd. Więc jak w życiu: bez ryzyka nie ma zabawy. W następnych odsłonach naszej gazetki postaramy się przybliżyć kolejne aspekty mechanizmu giełdowego. Opracowanie: Michał Bednarczyk Źródło: dr Alexander Elder, Zawód inwestor giełdowy, Oficyna Ekonomiczna, gielda.biznes-i-ekonomia.com/gielda-%e2%80%93- -cenne-informacje/ 7

8 NIE TAKI LEASING STRASZNY, JAK GO MALUJĄ. Wkodeksie cywilnym w art przez umowę leasingu rozumie się, że finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od ozna- czonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystające- mu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobo- wiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Z leasingu zazwyczaj korzystają podmioty gospodarcze, które nie dysponują wystarcza- jącymi środkami zapewniającymi sfinansowa- nie danego projektu, bądź nie posiadają zdolno- ści kredytowej koniecznej do pozyskania kapi- tałów obcych w formie kredytów bankowych. Obiektami leasingu mogą być zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchome, które służą celom zarobkowym użytkownika oraz wyna- lazki, prawa autorskie czy papiery wartościowe. Natomiast przedmiotem leasingu nie mogą być prawa majątkowe. Podstawowymi formami leasingu są leasing bezpośredni i leasing pośredni. W leasingu bezpośrednim nie występuje żadna wyspecjalizowana firma leasingowa, której zadaniem jest nabywanie od producenta przedmiotu leasingu, a następnie przekazanie go do leasingobiorcy. Jest to najmniej skompli- kowana forma leasingu, a zarazem jego najtań- sza postać. W leasingu bezpośrednim udział biorą dwa podmioty: leasingodawca (tj. producent) oraz leasingobiorca. Dla produ- centa leasing bezpośredni jest formą sprzedaży oraz marketingu wyprodukowanych dóbr. Zasadniczą różnicą między leasingiem pośrednim a bezpośrednim jest liczba występu- jących podmiotów (występują co najmniej trzy). Pomiędzy producentem a użytkownikiem pojawia się trzecia strona, którą jest wyspecjali- zowana firma, która nabywa dobro a następnie użycza korzystającemu w zamian za stosowne opłaty. Leasing można również podzielić z punk- tu widzenia czasu trwania transakcji oraz charakteru zobowiązań wynikających z umowy na leasing operacyjny i leasing finansowy. W leasingu operacyjnym transakcja za- wierana jest na krótszy okres czasu niż normatywny czas zużycia danego dobra (okres ten w praktyce wynosi od 2 do 5 lat). Leasingodawca ma prawo do odliczenia odpisów amortyzacyj- nych z tytułu posiadania środka trwałego w postaci przedmiotu leasingowego oraz do zwro- tu części naliczonego podatku VAT. Natomiast leasingobiorca część kapitałową i odsetkową raty leasingu wlicza w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, a podatek VAT od rat leasingowych staje się dla niego podatkiem naliczeniowym. Leasing operacyjny dzieli się na: leasing mokry wraz z udostępnieniem przedmiotu leasingu leasingodawca świadczy dodatkowe usługi na rzecz leasingobiorcy. 8

9 leasing suchy - leasingodawca udostępnia tylko przedmiot leasingu, a leasingobiorca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu. Umowa w ramach leasingu finansowego zawierana jest na znacznie dłuższy czas niż w przypadku leasingu operacyjnego (od 3 do 10 lat), który zbliżony jest do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu. Umowa zawiera również klauzulę mówiącą o możliwości wykupienia przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po jej zakończeniu. Występuje również leasing zwrotny. W tej formie leasingu zarówno dostawca przedmiotu leasingu jak i korzystający jest jedną i tą samą osobą. Leasing zwrotny polega na tym, że przyszły leasingobiorca sprzedaje własny majątek finansującemu, a następnie na podstawie zawartej umowy leasingowej na czas określony korzysta z tego majątku. Tego typu transakcja przynosi wiele korzyści dla leasingobiorcy m.in. : nie tracąc płynności finansowej może nadal użytkować środek trwały względem, którego utracił prawo własności; pozyskanie wolnych środków finansowych, które może przeznaczyć na nowe inwestycje. ZALETY I WADY LEASINGU ZALETY możliwość finansowania do 100% inwestycji ze środków obcych; elastyczność finansowania inwestycji; uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych; uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych; minimalizacja całkowitych kosztów inwestycji; korzyści podatkowe; korzyści bilansowe; ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii. WADY wieloznaczność i nieostrość pojęciowa leasingu; korzystający ponosi wysokie koszty transakcji; negatywne i dotkliwe skutki niedotrzymania terminowych rozliczeń;uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych; wątpliwość dotycząca praw korzystającego wobec dostawcy; ponoszenie ryzyka cenowego i rzeczowego przez firmę korzystającą; ponoszenie odpowiedzialności za produkty przez korzystającego, mimo iż prawnie do niego nie należy. Opracowanie: Izabela Nieznańska Źródło: G. Michalczuk, J. Michałków, J. Sikorski, Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006 K. Safin, Zarządzanie małą firmą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, art

10 POLSKIE REALIA EUROPEJSKIEJ IDEI czyli flexicurity w polskiej praktyce gospodarczej. T ruizmem jest stwierdzenie, iż wszechobecnie postępujący proces globalizacji zmierza do ujednolicenia rynków. Za tym ujednoliceniem idzie absorpcja idei mogących przynieść wymierne korzyści z punktu widzenia organizacji. Przemiany globalizacyjne mają kluczowy wpływ na zmiany realiów funkcjonowania rynku pracy. Przekształcenia dokonywać się muszą po obu stronach stosunku pracy. Przedsiębiorstwa chcąc utrzymać się na rynku muszą szybko adaptować się do nowych warunków, co wymaga dostosowania zarówno ilości, jakości, jak i ceny zasobów pracy. Z kolei pracownicy, aby zachować pracę, muszą być przygotowani na konieczność świadczenia bardzo zróżnicowanych jej form, wykorzystanie nowoczesnych technologii, gotowość do mobilności zawodowej czy przestrzennej. Rosnąca konkurencja w działaniach przedsiębiorstw, postęp techniczny, a co za tym idzie zapotrzebowanie na nowe kompetencje czy umiejętności bądź nowe zdefiniowanie już istniejących zagadnień, zmusza do reorganizacji stosunku pracy poprzez wzrost elastyczności i bezpieczeństwa jej wykonywania. Połączenie elastyczności pracy i bezpieczeństwa socjalnego znalazło wyraz w koncepcji flexicurity. Neologizm ten powstał w wyniku połączenia wyrazów flexibility - elastyczność, giętkość - oraz security - bezpieczeństwo, ochrona - uczestników stosunku pracy. Flexicurity = flexibility + security Elastyczność zatrudnienia przejawia się w łatwym procesie zatrudniania i zwalniania pracowników, natomiast bezpieczeństwo socjalne oznacza rozbudowany system zabezpieczeń społecznych oraz wysokie świadczenia socjalne. Ochrona zatrudnienia jest niewielka, ale zwalniani pracownicy szybko znajdują nową pracę. Krajami, w których praktycznie zastosowano model flexicurity i które stanowią pewnego rodzaju wzorzec stosowania rozwiązań służących osiągnięciu równowagi pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem zatrudnienia są Holandia i Dania. O skuteczności idei flexicurity świadczy fakt, iż oba te kraje charakteryzuje wysoka stopa zatrudnienia oraz bardzo niskie stopy bezrobocia, również bezrobocia młodzieży i długotrwałego. Wersja holenderska polega na upowszechnianiu elastycznych form zatrudnienia przy jednoczesnym dążeniu do obejmowania możliwie pełną ochroną socjalną nietypowych pracowników. Popularnym rozwiązaniem jest również praca na niepełny etat, pozwalająca godzić obowiązki zawodowe i rodzinne. Jeszcze innym produktem modelu holenderskiego są agencje pracy tymczasowej. Wersja duńska to ułatwianie firmom zwalniania pracowników w okresie trudności ekonomiczny przy równoczesnym oferowaniu zwalnianym aktywizujących form wsparcia. Danii zawdzięczamy również powiązanie flexicurity z programami aktywizującej polityki społecznej. Unijne staranie implementacji modelu flexicurity Idea flexicurity cieszy się coraz większym zainteresowaniem na rynku europejskim. Rodzi się więc pytanie, czy sukces wynikający z implementacji komponentów flexicurity może mieć miejsce również w Polsce? Według Unii Europejskiej flexicurity jest najlepszą drogą do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej dzięki lepszemu przystosowywaniu rynków pracy do zmian oraz tworzeniu większej liczby produktywnych miejsc pracy. Unia Europejska wspiera poszczególne kraje w wysiłkach wprowadzenia koncepcji flexicurity, między innymi poprzez treść Europejskiej Strategii Zatrudnienia czy szereg instrumentów prawnych oraz współfinansowanie projektów. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej został zobowiązany do wprowadzenia rozwiązań flexicurity. Polska również stoi obecnie przed wyborem odpowiedniej drogi dojścia do własnego modelu flexicurity. Trzeba jednak zaznaczyć, że 10

11 nie ma jednego obowiązującego modelu flexicurity, który sprawdziłby się w każdych warunkach. Stosowane rozwiązania powinny być dostosowane do specyfiki i potrzeb danego rynku pracy. Komisja Europejska sformułowała w 2008 roku rekomendacje dotyczące działań, które Polska powinna podjąć w zakresie wdrażania modelu flexicurity. Uznała ona, że w Polsce za najpilniejsze powinno przyjąć się działania, które służą efektywności wdrożenia tego modelu. Komisja Europejska rekomenduje lepsze ukierunkowanie aktywnej polityki rynku pracy na potrzeby grup, które są najbardziej narażone na problemy z podtrzymywaniem zatrudnienia, jak również wdrożenie strategii uczenia się przez całe życie, ulepszenie systemu edukacji i szkoleń z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, a także przeprowadzenie przeglądu systemu świadczeń społecznych. Przemiany stosunku pracy a idea flexicurity Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy, którego treść jednoznacznie ewoluuje, dostosowując się do zmieniającej sytuacji gospodarczej i społecznej oraz nowych warunków wykonywania pracy. Dzisiaj ma miejsce następny ważny etap w ewolucji prawa pracy, które coraz wyraźniej oddala się od swojego XIX-wiecznego pierwowzoru, dostosowując się do obecnych warunków, które wymagają znacznie większej dynamiki i elastyczności niż realia społeczeństwa industrialnego. Obecne warunki wykonywania pracy w ich wymiarze faktycznym są nieporównywalne z tymi, które miały miejsce w wieku XIX, ale także z tymi, które znane są nam z końca wieku XX. Odejście od umowy o pracę jako zjawiska na szeroką skalę pojawiła się wraz z przejściem od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej. W poprzednim systemie, w którym zakłady pracy nie były zmuszane do skrupulatnego liczenia kosztów pracy, nie widziały też one potrzeby zastępowania umów o prace umowami o świadczenie usług, czy swoistego pozorowania, że nawiązywana jest umowa cywilnoprawna, gdy w istocie także pracodawcy chodziło o to, by praca była wykonywana w warunkach podporządkowania i przy wypełnieniu pozostałych cech znamionujących stosunek pracy. W ostatnich latach dla konstrukcji i pojmowania stosunku pracy szczególnie istotne znaczenie miało wprowadzenie unormowań dotyczących pracy tymczasowej i telepracy. Regulacje prawa pracy pozwalają pracodawcy i pracownikowi na uelastycznianie standardowego modelu pracy, czyli umowy o pracę na czas nieokreślony. W rozumieniu prawa pracy zatrudnienie jest to odpłatne wykonywanie pracy na rzecz zatrudniającego w oparciu o określony rodzaj stosunku pracy. Prawo zakłada, że praca może być świadczona w sposób niesamodzielny, jak również samodzielny. Oprócz podziału na zatrudnienie samodzielne i niesamodzielne prawo pracy wprowadza rozróżnienie na typowe i nietypowe formy zatrudnienia. Typowym jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy na czas nieokreślony. Nietypowe formy zatrudnienia to zarówno praca na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również praca na wezwanie, praca tymczasowa czy też praca na podstawie umów terminowych i w niepełnym wymiarze czasu. Rośnie wyraźnie zainteresowanie wykorzystaniem pracy tymczasowej, regulowanej Ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W 2007 roku skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej zostało blisko 490 tysięcy osób, prawie 200 tysięcy pracowników więcej niż w roku W 2007 roku odsetek pracowników tymczasowych osiągnął 3% w stosunku 11

12 do pracowników najemnych. Obecne regulacje ograniczają nieco jej rozwój. Chodzi tu głównie o limit czasowy pracy pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy oraz ograniczenie zatrudniania pracowników tymczasowych u pracodawców, którzy dokonali zwolnień grupowych. Ważnym zagadnieniem z zakresu flexicurity na gruncie polskim jest wprowadzenie w 2007 roku telepracy jako nowej formy zatrudnienia. Telepracę określono jako pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca w stosunku do telepracownika ma obowiązek dostarczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy, pokrywa również koszty związane z jego instalacją i serwisem. Pracodawca ma prawo kontrolowania wykonywania pracy przez telepracownika. Prawo pracy stwierdza jednoznacznie, że telepracownik nie może być dyskryminowany. Dotyczy to między innymi warunków zatrudnienia, awansu oraz dostępu do szkoleń. Zapotrzebowanie na telepracowników jest szacowane w oparciu o różne źródła i wyniki badań. Według Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2006 roku 5,6% polskich przedsiębiorstw zatrudniało osoby w systemie telepracy. Mimo krótkiego okresu od wprowadzenia okazało się, że dzięki elastyczności takiej formy zatrudnienia, osoby dotychczas dyskryminowane na rynku pracy, takie jak kobiety wychowujące dzieci czy niepełnosprawni uzyskują szansę na stałe zatrudnienie. Pracownicy pracujący w niepełnym wymiarze czasu objęci są pełną ochroną i tak samo traktowani, jak pracujący w pełnym wymiarze czasu. Na pewno warto byłoby nastawić się na wspieranie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, przede wszystkim ze względu na umożliwienie godzenia życia osobistego z pracą. Zwalnianie i zatrudnianie w zależności od potrzeb sprawia, że rynek pracy jest bardziej dynamiczny, łatwiej jest więc znaleźć pracę. Polskie prawo pracy a model flexicurity Do regulacji, które można uznać za wpisujące się w koncepcje flexicurity, można zaliczyć część przepisów ustawy z 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej dalej ustawą antykryzysową. Rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje pracodawców było wprowadzenie w art. 9 ustawy antykryzysowej możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Mogą to uczynić wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, czy też nie. Każdy pracodawca może też do 31 grudnia 2011 roku ustalić swoim pracownikom w indywidualnych rozkładach czasu pracy ruchome godziny rozpoczynania i kończenia pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. W ustawie antykryzysowej przewidywano też rozwiązanie sprzyjające godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym, które ma zastosowanie do pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 14 roku życia lub opiekujących się członkiem rodziny wymagającym ich osobistej opieki. Pracownik będący w takiej sytuacji może złożyć przedsiębiorcy pisemny wniosek dotyczący ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Do prawnych instrumentów sprzyjających zwiększeniu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy przepis art. 942 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Informacja powinna być przekazana w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez każdego pracownika zakładu. Jako przykład regulacji, która utrudnia realizację koncepcji flexicurity, można wskazać art. 39 Kodeksu pracy, przewidujący zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata 12

13 do osiągnięcia wieku emerytalnego. Przepis ten sprzyja wykluczeniu z rynku pracy osób po 50 roku życia. Z drugiej jednak strony, osoby po 50 roku życia mogą liczyć na dodatkową pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej, poza wsparciem, jakie otrzymują wszyscy bezrobotni. Od 1 lipca 2009 roku pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy za kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat, bez względu na podstawę wykonywania pracy. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje się też stosowanie dodatkowych działań w stosunku do innych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osobami takimi są miedzy innymi bezrobotni do 25 roku życia, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia oraz niepełnosprawni bezrobotni. Do instrumentów zachęcających pracodawców do zatrudniania takich bezrobotnych należy między innymi zwolnienie z obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opracowanie: Agnieszka Wypych Źródło: HYPERLINK Krysińska E., Partnerzy społeczni w tworzeniu modelu flexicurity w Polsce, Florek L, Pisarczyk Ł. (Red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, LexisNexis, Warszawa 2011 Ponad 11 tys. firm wypożycza pracowników,,,gazeta Prawna z dnia Na rynku coraz więcej ofert telepracy, , wiadomosci/artykul/na;rynku;coraz;wiecej;ofert;telepracy,254,0, html Florek L, Pisarczyk Ł. (Red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, LexisNexis, Warszawa 2011, s

14 KARTY ZBLIŻENIOWE wygoda czy utrapienie? T eoretycznie karty zbliżeniowe, zwane także bezdotykowymi czy bezstykowymi, miały być znacznym ułatwieniem oraz oszczędnością czasu podczas płacenia. Zasada jest prosta- zbliżamy kartę do czytnika i gotowe, płatność dokonana. W Polsce liczba użytkowników kart z tą funkcją to już blisko 7 milionów. Polacy mają jednak coraz częściej wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa używania tzw. bezdotykówek. Dlaczego? Czy obawy są uzasadnione czy wynikają jedynie z braku zaufania do tej stosunkowo nowej metody płacenia? Wygoda i oszczędność czasu Nie oszukujmy się - większość z nas narzeka na ciągły brak czasu i masę obowiązków, dlatego lubimy korzystać z uproszczeń i szybkich rozwiązań. Banki, dostosowując się do otaczającej nas rzeczywistości, proponują klientom nową funkcję, dodawaną zazwyczaj do kart kredytowych, która ma pomagać szybko uiszczać mikropłatności - karty zbliżeniowe. Podstawowym plusem karty z funkcją zbliżeniową jest krótki czas płatności. Cała operacja zajmuje bowiem ok. 5 sekund - to krócej niż płacenie gotówką czy zwykłą kartą kredytową. Karty bezstykowej nie trzeba nawet przesuwać przez czytnik. Wystarczy ją zbliżyć, co wpływa także na zmniejszenie jej zużycia mechanicznego i zwiększenie trwałości. Transakcja taka odbywa się bez wpisywania PIN-u, bez składania podpisu, szybko i sprawnie. Forma takiej płatności jest także wygodniejsza niż płacenie gotówką, gdyż stojąc przy kasie nie musimy szukać w portfelu odpowiednich monet i banknotów, czując na sobie zniecierpliwiony wzrok kasjera i osób stojących za nami w kolejce. Trzeba jednak zaznaczyć, że karty zbliżeniowe mają przede wszystkim zastosowanie przy płaceniu za niewielkie zakupy, gdyż limit jednorazowej transakcji wynosi 50 zł. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty opiewającej na większą sumę, lecz to wymaga już wprowadzenia numery PIN oraz podpisania paragonu. Wątpliwości Mimo zalet płynących z posiadania kart zbliżeniowych Polacy mają do nich ograniczone zaufanie. Jedną z najczęściej występujących obaw jest strach przed przypadkowym uaktywnieniem się karty w pobliżu terminala i zapłacenie za czyjeś zakupy. Banki zapewniają nas jednak, że historie takie można uznać za mit, gdyż zasięg karty jest niewielki - zazwyczaj do 10 cm, a specjalnie wbudowana w karcie antena uaktywnia się dopiero po wydaniu polecenia przez kasjera. Za realniejsze zagrożenie należy uznać możliwość dostania się bezdotykówki w ręce niepowołanej osoby. Mając naszą kartę złodziej może od sklepu do sklepu dokonywać zakupów do kwoty 50 zł bez znajomości naszego PIN-u. Tutaj jednak występuje pewne zabezpieczenie, którym jest łączna dzienna wartość kwoty transakcji. Jest ona ustalana przez bank lub właściciela karty, a przekroczenie tego dziennego limitu choćby o złotówkę będzie już wymagało od klienta podania PIN- -u. Nie istnieje również możliwość wypłacenia pieniędzy z bankomatu bez znajomości numeru PIN. W kwestii kradzieży najlepszą radą dla posiadaczy kart z funkcją zbliżeniową jest po prostu bycie czujnym, a na ewentualną kradzież należy reagować jak najszybciej poprzez jej zgłoszenie i zablokowanie karty. Dodatkowo większość banków oferuje ubezpieczenie kart, jednak zazwyczaj jest to opcja odpłatna. Odnośnie technologii kart bezdotykowych Polacy narzekają również na częściowy brak kontroli nad wydatkami. Powodem jest fakt, iż transakcje odbywają się w trybie off-line -podczas operacji terminal nie musi od 14

15 razu łączyć się z bankiem i dokonywać (trwającej nawet kilkadziesiąt sekund) weryfikacji. Stąd taki krótki czas dokonywania mikropłatności, który jest przecież wyróżnikiem i podstawowym walorem bezdotykówek. Rozliczenie może nastąpić w ciągu dwóch dni od dnia faktycznej transakcji. W efekcie widząc stan swojego konta możemy dostać fałszywy obraz pieniędzy, które w rzeczywistości już wydaliśmy. Jak sobie radzić? Karty z funkcją zbliżeniową powoli przestają być jedynie ciekawostka i nowinką, a zaczynają być standardem. Zdania na ich temat są podzielone, zdobyły już grono zwolenników jak i przeciwników. Jednak pomysłowość tych drugich nie zna granic; na forach internetowych można nawet znaleźć informacje zamieszczane przez internautów odnośnie sposobów zniszczenia bezdotykówek. Podgrzanie karty w mikrofalówce czy przedziurawienie jej za pomocą dziurkacza to tylko niektóre z propozycji Osobiście nie polecamy stosowania żadnej z tych metod. Karty bezstykowe powstały po to, by ułatwić konsumentom codzienność, lecz trzeba przyznać, że nie są raczej rozwiązaniem dla osób roztargnionych. W dużym stopniu niechęć do nich budowana jest na fundamentach ludzkiej nieuwagi. Jeśli jesteśmy dobrze zorganizowani i zorientowani w swoich wydatkach karty zbliżeniowe nie powinny być nam straszne. Opracowanie: Marta Zientarska Źródła: HYPERLINK pl/rynek/poradniki/ ,1,karty-zblizeniowe.read 15

16 E-GMINA, CZYLI KILKA SŁÓW O PODPISIE ELEKTRONICZNYM. Na początku XXI wieku coraz trudniej wyobrazić sobie życie bez Internetu. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niespełna 10 lat temu mało kto słyszał o tym medium. Świat znajduje się u progu nowej ery. Stara era, gdzie rządziła elektryczność i przemysł stalowo-mechaniczny odchodzi w zapomnienie. Podstawowym zasobem nowej ery jest wiedza, powstała na skutek przetworzenia zbioru informacji. Czas społeczeństwa informacyjnego, dla którego kluczowe znaczenie odgrywa produkt cyfrowy i usługa cyfrowa, stawia przed polskimi gminami bardzo duże wyzwanie. To właśnie jednostki terytorialne, miejsce najczęstszego kontaktu przeciętnego człowieka z władzą, odgrywają istotną rolę w stymulowaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Sama gmina może w ten sposób bardzo wiele zyskać. W ostatnich latach pojawiły się w wielu krajach tendencje reformowania sektora publicznego, głównie w wyniku aspiracji mieszkańców, którzy formułują nowe wymagania wobec swoich władz. Mieszkańcy wymagają od sprawujących władzę jak najlepszych wyników i efektywności, odpowiedzialności i zaufania publicznego oraz skupiania uwagi na dostarczaniu lepszych usług i rezultatów w możliwie nowoczesny sposób. Podpis elektroniczny Podając za F. Rosengarten: podpis może oznaczać stwierdzenie obecności, przyjęcie czegoś do wiadomości, potwierdzenie odbioru, zaświadczenie o istnieniu danego stanu faktycznego, złożenie pewnego oświadczenia woli itd., a wszystko to zależy od treści dokumentu, na którym podpis został umieszczony (...), podpis stanowi na ogół afirmację tego dokumentu. Bywa, że może mieć sam podpis swoją treść - np. na odwrocie weksla. podpis własnoręczny powinien poza tym: spełniać kryterium własnoręczności, pozwalać na stwierdzenie jego autentyczności, pozwalać na identyfikację podpisu, posiadać pewne cechy trwałości, z reguły być umieszczony pod pismem do którego się odnosi. Z uwagi na coraz większe znaczenie Internetu m.in. w kontaktach urząd - obywatel, koniecznym stało się zapewnienie możliwości posługiwania się takim instrumentem, który w środowisku elektronicznym zastąpiłby funkcje podpisu własnoręcznego. Tym właśnie wymaganiom sprostał podpis elektroniczny. Pojęcie podpis elektroniczny (electronic signature) jest wprowadzone przez unijną Dyrektywę 1999/93/EC i jednoznacznie określa, że jest to operacja podpisywania konkretnych danych (dokumentu) przez osobę fizyczną. Bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem, jest jedną z instytucji prawnych, które wywarły największy wpływ na zachodzące zmiany w e-administracji. W praktyce zrozumienie przez zwykłych użytkowników komputerów zasad działania tego podpisu przysparza wiele trudności. A taka nieznajomość wytycznych użytkowania powoduje niechęć i strach obywateli przed jego użytkowaniem. Podstawy prawne podpisu elektronicznego W ustawie definicja podpisu elektronicznego przedstawiona została w sposób bardzo skomplikowany i zawiły. Biorąc pod uwagę fakt, iż podpis elektroniczny ma na celu ułatwienie życia, początek uregulowań w tym zakresie raczej zniechęca do posługiwania się nim. Znaczenie prawne podpisu elektronicznego jest bardzo duże. W tym miejscu trzeba wskazać dwie podstawowe zasady zamiesz- 16

17 czone w ustawie o podpisie elektronicznym. Są to podstawy do ewentualnych dalszych rozważań czy interpretacji przepisów: Pierwsza to zasada równoważności wyrażona w art. 5 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym. Zgodnie z tym przepisem dane w postaci elektronicznej opatrzone osobistym przepisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ujmując te zasadę innymi słowami - jeżeli jakikolwiek przepis w prawie polskim wymaga, by czynność została dokonana pisemnie, to dokonanie tej czynności elektronicznie i sygnowanie osobistym podpisem spełnia wymóg pisemności. Drugim przepisem na który trzeba zwrócić uwagę jest art. 78 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, iż oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone osobistym podpisem elektronicznym jest równoważne z oświadczeniem woli w formie pisemnej. Kontrola transakcji finansowych za pomocą e-podpisu Elektroniczne podatki Deklaracja w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 1997 roku Ordynacja podatkowa to zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. W sierpniu 2006 roku weszły w życie przepisy umożliwiające składanie deklaracji na elektronicznych nośnikach. Rodzaje deklaracji, które mogą być składane przy użyciu owych środków, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji, zostały określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego. Gminne deklaracje elektroniczne Od sierpnia 2006 roku, rady gmin otrzymały kompetencje do określania, w drodze uchwały, warunków i trybu składania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o: gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, lasach oraz deklaracji na podatek leśny. Odnośnie do informacji przekazywanych elektronicznie, rady gmin będą mogły w szczególności określić: ich format elektroniczny, sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. Jednakże w przypadku tego podatku wspomniany zakres regulacji odnośnie informacji i deklaracji wskazywać będzie w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. Opłata skarbowa Opłata skarbowa pobierana jest za składanie podań, załączników do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia i zwolnienia w odpowiednich znaczkach, gotówką lub bezgotówkowo. Gotówkowe lub bezgotówkowe uiszczanie tej opłaty wymaga skorzystania z tzw. dowodu wpłaty. Ma on stwierdzić, iż wpi- 17

18 sana w nim kwota pod danymi określonego podmiotu została wpłacona. Przeszkodą w kontaktach z instytucjami publicznymi przez Internet może stać się właśnie wykazanie, iż opłata ta została uiszczona. Rozwiązanie tej kwestii, które można określić zdecydowanie niepraktycznym, spróbował przynieść prawodawca przewidując postać elektroniczną dowodu wpłaty. Zgodnie z ust. 3 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobów prowadzenia rejestrów tej opłaty dowód wpłaty może mieć formę elektroniczną, jeżeli zawiera dane identyfikujące wpłacającego oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym złożonym przez uprawnionego pracownika banku lub innej instytucji finansowej realizującej zlecenia płatnicze. W przypadku, w którym zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, odpis dowodu wpłaty lub wydruk komputerowy dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy, na: podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania o dokonanie czynności urzędowej, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, albo na protokole stwierdzającym dokonanie czynności, albo na dokumencie zgłoszenia zamieszcza się adnotację, w której stwierdza się wysokość datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta). Innymi słowy, jeżeli podanie wniesiemy za pomocą poczty elektronicznej, to nie możemy tą samą drogą wskazać organowi, iż uiściliśmy elektronicznie opłatę skarbową. Możemy bowiem załączyć jedynie wydruk komputerowy dowodu wpłaty w postaci elektronicznej. Zauważyć jednak należy, iż brak dowodu wpłaty opłaty skarbowej nie musi sam przez się tamować możliwości dokonania czynności przez Internet. Są oczywiście sytuacje, gdzie czynności ze strony instytucji publicznej nie zostaną wszczęte bez uiszczenia odpowiedniej opłaty skarbowej. Ale są też sytuacje, w których raz uiszczona opłata pozwala na dalsze kontynuowanie czynności poprzez elektroniczną komunikację. Wreszcie są przypadki, w których opłata nie ma znaczenia dla wszczęcia i przebiegu postępowania, a jedynie może rodzić skutki odpowiedzialności karnej skarbowej. Lokalny rozwój gospodarczy to proces, dzięki któremu samorząd podnosi jakość życia swoich mieszkańców, tworząc przez to nową społeczność i pobudzając postęp gospodarczy. Zintegrowany system zarządzania ma zapewniać: skuteczniejsze spełnianie oczekiwań wspólnoty, niemarnowanie środków na działania niepotrzebne, rozwiązywanie w pierwszej kolejności problemów dla wspólnoty najważniejszych, wybór najefektywniejszych sposobów działania. Pojęcie administracja z języka łacińskiego brzmi administrare oznacza to być pomocnym. Poprzez dodanie przedrostka e- następuje całkowita zmiana pierwotnego znaczenia pojęcia administracja. Pojęcie e-administracji rozumiane jest jako administracja bezpośrednia, która wykorzystuje środki informa- 18

19 tyki, telekomunikacji, z uwzględnieniem zasady dobrej organizacji pracy. Należy pamiętać, że rejestracja pojazdu, działalności gospodarczej, czy wydanie dowodu osobistego, to usługi administracyjne, których standard i koszt w znaczący sposób wpływają na stosunek klienta do gminy i jego zadowolenie z bycia jej mieszkańcem. Dlatego też tak ważne jest świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Pozwala to na oszczędność czasu oraz zasobów finansowych, gdyż całość procedur realizowana jest za pośrednictwem Internetu. Opracowanie: Agnieszka Wypych Źródło: Frontczak Tomasz, Polska gmina wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003 r. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130, poz ze zm.). Butkiewicz Marcin, Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2006 r. Ganczar Małgorzata, Informatyzacja administracji publicznej: Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2009 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz ze zm.). Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin. Przykłady dobrych rozwiązań, MUNICIPIUM, Warszawa 1999 r. 19

20 UMOWY ŚMIECIOWE W polskim systemie prawnym umową, na podstawie której w większości przypadków świadczona jest praca to umowa o pracę. Polskiemu prawu oprócz wspomnianej umowy o pracę, regulowanej przepisami kodeksu pracy, znane są i często wykorzystywane inne formy zatrudnienia, a mianowicie umowy cywilnoprawne. Wśród najczęściej występujących umów cywilnoprawnych, na podstawie których wykonywana jest praca należy wyróżnić umowę o dzieło, umowę zlecenie i umowę agencyjną. Umowy te podlegają reżimowi prawa cywilnego i uregulowane są w Kodeksie cywilnym. W ostatnich latach szeroko rozpowszechnia się tendencja do rezygnacji z umowy o pracę i zastępowanie jej umowami cywilnoprawnymi. Polska jest w czołówce państw europejskich zatrudniających na podstawie tych umów, które niekiedy nazywane są pogardliwie śmieciowymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że ten typ umów stanowi podstawę prawną zatrudnienia dla ponad 60% młodych ludzi (raport Młodzi 2011 ). Dzieje się tak, ponieważ pracodawcy, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, zainteresowani są obniżeniem kosztów pracy. Chętniej sięgają po umowy cywilnoprawne również ze względu na mniejszy zakres ochrony niż ten, który daje zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę o pracę, jak również brak obowiązków, jakie wiążą się ze stosunkiem pracy związane między innymi ze współfinansowaniem ubezpieczeń społecznych osoby zatrudnionej, obowiązkiem udzielania płatnych urlopów wypoczynkowych, współfinansowania funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, funduszu pracy czy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Cechy charakterystyczne umów cywilnoprawnych to przede wszystkim: brak podporządkowania zleceniobiorcy podmiotowi zatrudniającemu i brak nadzoru pracodawcy, jak również brak możliwości ingerencji podmiotu zlecającego w sposób wykonania pracy i ponoszenie przez wykonawcę ryzyka niewykonania zadania. Najczęściej w praktyce spotykaną cywilnoprawną podstawą zatrudnienia pracowników jest umowa zlecenia. Zgodnie z art k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie jeżeli wynika to z umowy, ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności (np. chorobę). W takim przypadku zleceniobiorca odpowiada jedynie za brak należytej staranności w wyborze zastępcy, a jeżeli nie zawiadomi zleceniodawcy o zastępstwie to ponosi solidarną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego określonej pracy, w określonym terminie, za określone wynagrodzenie, przy czym jest odpowiedzialny za odpowiednie spełnianie zadań mu powierzonych, a nie za ich rezultat (umowa starannego działania). Dla pracodawców umowa zlecenia jest atrakcyjną formą zatrudniania pracowników, ponieważ unikają w ten sposób części kosztów związanych z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę, miedzy innymi nie pociąga za sobą obowiązku odprowadzania 20

21 składek na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zleceniodawca opłaca również połowę kosztów ponoszonych przez zleceniobiorcę na składkę rentową i emerytalną. Wykonawca natomiast płaci składkę na ZUS (jeśli umowa zlecenie jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego) ma prawo do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych. Nie przysługuje mu jednak prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego ani wychowawczego. Nie ma także prawa do zasiłku opiekuńczego, a w przypadku stwierdzenia oszustwa ze strony pracodawcy, zleceniobiorca może go skarżyć jedynie na drodze cywilnej (nie jest przewidziana odrębna procedura jak jest to w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - sądy pracy). Kolejną formą zatrudnienia o charakterze cywilnoprawnym jest umowa o dzieło. Zgodnie z art. 627 k.c. w ramach umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, o charakterze wzajemnym. W umowie tej strona zobowiązuje się do osiągnięcia w przyszłości indywidualnie oznaczonego rezultatu, a druga strona zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia w pieniądzach lub w naturze. Świadczenie wykonawcy dzieła polega na osiągnięciu pewnego rezultatu. Ryzyko osiągnięcia umówionego rezultatu i przekazania go zamawiającemu zasadniczo obciąża wykonawcę - obciąża go odpowiedzialność za wadliwość dzieła, a także jego uszkodzenie lub utratę do chwili odebrania go przez zamawiającego. Koniecznym elementem umowy o dzieło jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie to ma być ekwiwalentem świadczenia wykonawcy dzieła, ceną za dzieło. Umowa o dzieło, w odróżnieniu od umowy o pracę, cechuje się znaczną swobodą i samodzielnością wykonawcy w zakresie wykonywania umówionego dzieła. Nie podlega on bezpośrednim poleceniom przełożonego i w zasadzie sam decyduje o sposobie wykonania dzieła. Wykonawca dzieła nie podlega też normom czasu pracy, jak to jest w przypadku pracownika, który ponadto w razie pracy ponad normy ma prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Umowa o dzieło nie zobowiązuje zleceniodawcy do udzielania urlopów czy świadczeń takich, jak odprawy czy zasiłki. Wykonawca musi płacić podatek dochodowy. Nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Odpowiada on za efekt swojej pracy, rezultat końcowy np. napisanie książki. Zleceniobiorca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych. Nie ma również prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego. Ogólna zasada rządząca prawem cywilnym - zasada swobody umów, która wyrażona jest w art k.c. stanowi: strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 21

22 Nie zawsze jednak pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę cywilnoprawną. Jeżeli praca jest wykonywana osobiście, w sposób ciągły, wykonywanie poleceń przełożonych oraz wykonywanie pracy odbywa się w określonym miejscu oraz w określonym czasie, a wszystkie te warunki występują łącznie, powinna być świadczona w ramach umowy o pracę. Oznacza to, że bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy przy spełnieniu tych przesłanek dany stosunek łączący strony zostanie potraktowany jako umowa o pracę. Ponadto nie jest również dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu wykonywania pracy w tych warunkach. Przepis ten ma zapobiegać zawieraniu umów cywilnoprawnych. Jeżeli zawarta umowa wykazywałaby wspólne cechy dla umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług z jednakowym ich nasileniem, o jej typie (rodzaju) będzie decydować ostatecznie zgodny zamiar stron i cel umowy, który może być wyrażony także w przyjętej przez strony nazwie umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1998 r. - I PKN 191/98, OSNP 1999/14/449). Umowa o pracę jest najczęściej spotykaną w praktyce podstawą świadczenia pracy. Jest ona czynnością prawną, która wyraża zgodny zamiar stron (pracodawcy i pracownika) nawiązania stosunku pracy oraz wykonywania obowiązków określonych w tej umowie i wynikających z przepisów prawa pracy. Gwarantuje pracownikowi przywileje pracownicze, takie jak prawo do płatnego urlopu, gwarancję minimalnego wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego. Jej atutem jest szczególna ochrona niektórych grup pracowników, np. kobiet w ciąży lub osób w tzw. okresie ochronnym przed emeryturą, unormowanie czasu pracy oraz określona procedura wypowiadania takich umów przewidziana w przepisach kodeksu pracy. Umowy cywilnoprawne, tzw. śmieciowe stały się ostatnio przewodnim motywem w mediach, nie tylko za sprawą ostatniej kampanii wyborczej, ale i dlatego ze wywołują sporo kontrowersji. Ten sposób zatrudniania niewątpliwie ma swoje zalety jak i wady. Należy jednak podkreślić, że w ostatnich latach wraz ze wzrostem liczby zawieranych umów cywilnoprawnych zmalało bezrobocie. Praca w oparciu o umowy cywilnoprawne wiąże się z dużą swobodą w organizowaniu pracy, dużą elastycznością w kwestii regulowania ustalania wzajemnych praw i obowiązków i nieograniczoną ilością zarobków, z drugiej jednak strony między innymi z brakiem poczucia bezpieczeństwa i stabilności związanej z niepewnością zatrudnienia. Opracowanie: Agnieszka Lipińska 22

23 PRAWNE ASPEKTY FUZJI I PRZEJĘĆ. Postępujący coraz bardziej i w coraz szybszym tempie proces globalizacji wpływa na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, często wymuszając na nich określoną aktywność. Znaczny wzrost konkurencyjności funkcjonowania na globalnych rynkach, sprawia, że powszechną w działalności przedsiębiorstw staje się tendencja do konsolidacji kapitału. Od dziesiątków lat fuzje stopniowo zaczęły się upowszechniać by stać się dzisiaj stałym elementem gospodarki światowej. Polska gospodarka problematykę zjawiska fuzji zaczęła podejmować od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Fuzje na gruncie polskim często przebiegają równolegle z procesami prywatyzacji i są niejako wkomponowane w gruntowne przeobrażenia dokonujące się w ramach transformacji gospodarczej i społecznej. Terminologia Z fuzją (konsolidacją, ang. merger) mamy do czynienia, gdy przynajmniej dwa działające wcześniej jako odrębne podmioty gospodarcze łączą się w celu utworzenia jednego, nowego podmiotu. W takim przypadku dotychczasowi właściciele łączących się przedsiębiorstw otrzymują tytuły własności w przedsiębiorstwie powstałym w wyniku połączenia, a przedsiębiorstwa funkcjonujące przed połączeniem zostają wykreślone z rejestru przedsiębiorstw. Za charakterystyczną cechę fuzji uznaje się zgodne i dobrowolne działanie partnerów. Z kolei przejęcie (nabycie, ang. acquisitions) to przedsięwzięcie, w czasie którego następuje transfer aktywów lub udziałów (akcji) od sprzedającego do kupującego, umożliwiający kupującemu objęcie kontroli nad nabytym przedsiębiorstwem. Nabycie akcji lub udziałów nie musi mieć oznaczać przejęcia nad nią kontroli. Jeśli nabycie ma charakter przyjazny (ang. friendly takeover), wówczas sprzedający dobrowolnie uczestniczy w transakcji kupna- -sprzedaży, natomiast wrogi (ang. hostile takeover), gdy transakcja ma miejsce wbrew woli kierownictwa nabywanej firmy. Czynnikiem pozwalającym odróżnić fuzję od nabycia jest to, co dzieje się z osobowością prawną podmiotów. W przypadku fuzji następuje utrata osobowości prawnej przez przynajmniej jeden z łączących się pomiotów, w przypadku nabycia obie firmy utrzymują swoje osobowości prawne. Dyrektywy Unii Europejskiej Istota fuzji jest złożona. Sam proces przybiera różnorodne formy, jak również regulowany jest odmiennie przez przepisy prawne występujące w krajach, z których pochodzą przedsiębiorstwa podejmujące fuzje. Przepisy Unii Europejskiej wielokrotnie wyznaczają zasady jakimi ma się kierować polski ustawodawca, konstruując wewnętrzne akty prawne. Ma to na celu ochronę uczestników fuzji i przejęć, jak również osób, które mogą zostać dotknięte ich skutkami. W kwestię łączenia spółek prawodawstwo europejskie ingeruje przez kilka dyrektyw, wyznaczając kierunki krajowych regulacji prawnych. Są to: 23

24 Trzecia dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej nr 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 roku dot. łączenia spółek akcyjnych. Szósta dyrektywa Rady nr 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 roku dotyczy podziału spółek akcyjnych, a więc ma zastosowanie także w przypadku przejęć polegających na nabyciu części aktywów spółki podlegającej podziałowi. Problematyka ochrony konkurencji i konsumentów przez kontrolę koncentracji przedsiębiorców dotyczy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady nr 98/27/WE z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów. W zakresie prawa pracy duże znaczenie dla fuzji i przejęć na Dyrektywa nr 2001/23 z 23 marca 2001 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie ochrony praw pracowników w razie przejścia/transferu przedsiębiorstw, zakładów pracy lub części zakładów pracy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady nr 2004/25/WE z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie ofert przejęcia zawiera regulacje w obszarze kontroli nad publicznym obrotem papierami wartościowymi. Regulacje prawne fuzji i przejęć w Polsce Z prawnego punktu widzenia fuzje i przejęcia przedsiębiorstw są procesami o wysokim stopniu złożoności. Procesy te obejmują niemal wszystkie dziedziny prawa. W polskich regulacjach prawnych odnoszących się do fuzji i przejęć szczególne znaczenie przypisuje się dwóm działom: prawu cywilnemu i prawu handlowemu. Za istotne w transakcjach fuzji i przejęć przyjmuje się regulacje kodeksu cywilnego, które określają ramy prawne dotyczące umowy fuzji i przejęcia oraz regulują stosunki między stronami transakcji. Z kolei regulacje ustanowione w kodeksie spółek handlowych określają formy organizacyjno-prawne nabywania przedsiębiorstw oraz metody sprawowania nadzoru właścicielskiego nad nimi. Dla skutecznego prowadzenia transakcji fuzji i przejęć ważne są regulacje Kodeksu spółek handlowych. Określa on sposoby łączenia się przedsiębiorstw. Zgodnie z polskim Kodeksem spółek handlowych (art. 492, par. 1) istnieją dwa sposoby łączenia się spółek: przejęcie, przy którym następuje przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą i zawiązanie nowej spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek. Szczególnie ważna dla nabywcy przedsiębiorstwa i wierzycieli zbywcy jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego kwestia zobowiązań związanych z przejmowanym przedsiębiorstwem. Wiele problemów rodzą nieuregulowane zobowiązania zaciągnięte przez nabywaną firmę czasem nawet uniemożliwiają one przejęcie przedsiębiorstwa. Prawo podatkowe i zawarte w nim regulacje mogą silnie wpływać na decyzje o nabyciu przedsiębiorstwa oraz na prawną formę nabycia, decydują bowiem o tzw. podatkowych kosztach nabycia, które są zróżnicowane w zależności od formy nabycia. Wysokość obciążeń podatkowych może w dość istotny sposób wpłynąć na cenę transakcji, a w skrajnych wypadkach nawet podważyć jej opłacalność. Na decyzje o nabyciu może mieć także wpływ zmiana wysokości 24

25 obciążeń podatkowych po nabyciu. Polskie prawo podatkowe nie zawiera kompleksowych regulacji dotyczących fuzji i przejęć. Poszczególne czynności prawne występujące w kolejnych etapach procesów integracyjnych rodzą różne skutki podatkowe, prowadzące niekiedy do sytuacji, w której jedna czynność prawna wywołuje powstanie obowiązku podatkowego w kilku typach podatków. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi reguluje szczególne zasady związane z nabywaniem znacznych pakietów akcji. Zasadniczą kwestią w procesie przejmowania przedsiębiorstw jest regulacja zobowiązująca do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nabyciu lub zbyciu akcji spółki publicznej. Fuzje i przejęcia mogą wywołać problemy na gruncie prawa pracy, przede wszystkim w takich kwestiach, jak: pływ zmiany pracodawcy na umowę o pracę, regulacje dotyczące zwolnień grupowych, które często towarzyszą przekształceniom, przejmowaniu i łączeniu przedsiębiorstw. Istotnym zagadnieniem pojawiającym się w ramach procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw jest kwestia zmian w umowach o pracę w związku ze zmianą pracodawcy. Nie wszystkie sytuacje związane z fuzjami i przejęciami muszą oznaczać wprowadzenie tego typu zmian. Jeżeli fuzja i przejęcie odbywają się na drodze uzyskania kontroli nad spółką kapitałową to nie dochodzi do żadnych zmian w umowach o pracę po stronie pracodawcy nadal występuje ten sam podmiot. Inne rozwiązanie wymusza sytuacja, w której dochodzi do sprzedaży przedsiębiorstw w znaczeniu przedmiotowym, a także do podziału lub połączenia firm. Uznanie, że w momencie zmiany właściciela przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym musi nastąpić wypowiedzenie umów o pracę, byłoby nieracjonalne, dlatego ustawodawca przyjął zasadę, że w razie przejęcia firmy lub jej części przez innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Zwolnienia grupowe pracowników stanowią często nieodzowny element i wynik zmian organizacyjnych oraz restrukturyzacji zatrudnienia, do których dochodzi nie tylko w ramach fuzji i przejęć. Tryb i warunki takich zwolnień reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do: odpowiednio wczesnego powiadomienia o zwolnieniach grupowych zakładowych organizacji związkowych i organów zatrudnienia, konsultacji zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi, wypłacenia pracownikom odpraw i odszkodowań. Uprawnienia do ograniczenia procesów łączenia się i przejmowania przedsiębiorstw w sytuacjach, które mogłyby naruszyć zasady swobodnej konkurencji, daje państwu prawo antymonopolowe. Zasadniczym celem regulacji antymonopolowych jest ochrona swobodnej konkurencji przez wszczynanie postępowań przeciwko przedsiębiorstwom mającym pozycję dominującą i stosującym praktyki monopolistyczne oraz zapobieganie nadmiernej koncentracji podmiotów gospodarczych. Jeśli chodzi o samo postępowanie 25

26 połączeniowe, które składa się z trzech faz: czynności przygotowawcze, podjęcie uchwał o połączeniu, rejestracja i ogłoszenie. W fazie czynności przygotowawczych działają przede wszystkim zarządy spółek uczestniczących w łączeniu. Są one zobowiązane do przygotowania tzw. planu połączenia, będącego wynikiem uzgodnień zarządów łączących się spółek. Szczegółowe regulacje dotyczące tego, co plan powinien obejmować zawiera artykuł 499 par. 1 i par. 2 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia należy zgłosić do sądu rejestrowego łączących się spółek (art. 500 par 1 K.s.h). Jest on badany przez biegłego, którego obowiązkiem jest zbadanie poprawności i rzetelności planu połączenia i sporządzenia z tego opinii (art. 503 par 1 K.s.h.). Plan połączenia należy udostępnić wspólnikom łączących się spółek. Kodeks spółek handlowych zobowiązuje zarząd do zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia. Zawiadomienia dokonuje się w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń (art. 504 par 2 K.s.h.). O przyjęciu uchwały decyduje większość. W spółkach nienotowanych na giełdzie uchwała połączeniowa musi być podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności reprezentantów połowy kapitału zakładowego. Spółki publiczne biorą udział w połączeniu na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów bez ograniczeń co do kworum. Na podstawie złożonych wniosków o połączeniu sąd dokonuje najpierw rejestracji podwyższenia kapitału spółki przejmującej albo powstałej w efekcie fuzji. Jest to chwila rzeczywistego połączenia. Dopiero potem możliwe jest wykreślenie podmiotów podlegających wcieleniu lub tworzących nową spółkę. Wykreślenie spółki przejętej odbywa się bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Skutkiem połączenia wspólnicy spółki przejętej stają się wspólnikami spółki przejmującej lub nowo zawiązanej. Po wykreśleniu spółki z rejestru następuje powiadomienie sądów rejestrowych przejętych lub połączonych spółek. Fuzje i przejęcia wywierają znaczący wpływ na rynkową siłę przedsiębiorstw przyczyniając się do tworzenia nowej równowagi na rynku. Nie sposób oceniać ich jednoznacznie pozytywnie lub negatywnie, ponieważ wywoływane przez nie efekty bywają niezwykle złożone. Nie ulega wątpliwości, że do tego typu działań należy przystępować ze szczególną rozwagą, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę prawną tych transakcji. Opracowanie: Agnieszka Wypych Źródło: Machała R., Fuzje i przejęcia. Wpływ na wartość firm, Unimex, Wrocław 2006 Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2011 Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1988 Nowicki B., Uchwały w sprawie połączenia. Kodeks spółek handlowych (59), Rzeczpospolita, nr 102 (5875),

27 Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania SKN Stratolog 27

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing Leasing Finansowanie Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wewnętrzne Dotacje Obce Przez rynek finansowy Kredyty Pożyczki Emisja obligacji Przez rynek

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym Umowy cywilnoprawne Podlegają pod Kodeks Cywilny Nie dają prawa do urlopu, postojowego, nadgodzin Nie chronią przed zwolnieniem, są elastyczną i tanią formą zatrudnienia Oskładkowanie doprowadzone do minimum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów rozwojowych w firmie.

Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Niejeden przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zastanawia się nad sposobem finansowania swoich planów rozwojowych. Wybór rozstrzyga się w wielu przypadkach

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Autor: Tomasz Zawiszewski ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Przygotowując niniejszą publikację zapytałem kilkanaście osób z czym kojarzy im się pojęcie elastycznych form zatrudnienia? Najczęstsze odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Leasing maszyn: czy warto?

Leasing maszyn: czy warto? .pl https://www..pl Leasing maszyn: czy warto? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 listopada 2015 Przy podejmowaniu decyzji kupna np. platformy do bel warto jest rozważyć leasing. Korzystna jest łatwość jego

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne 1.2. Płaszczyzny uelastyczniania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO Księgowe czwartki w SIT Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia przedmiot, forma i treść Umowa zlecenie: dokonanie przez przyjmującego

Bardziej szczegółowo

umowa o dzieło Wpisany przez pracownik sobota, 19 lutego :41 - Poprawiony środa, 25 marca :58

umowa o dzieło Wpisany przez pracownik sobota, 19 lutego :41 - Poprawiony środa, 25 marca :58 UMOWA O DZIEŁO - przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wykonania oznaczonego dzieła na rzecz zamawiającego, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do...

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do... UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy:......, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez......, zamieszkałym w... przy ul....,

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy Cechy stosunku pracy Niepracownicze stosunki zatrudnienia Czym jest kierownictwo pracodawcy? Czym jest ryzyko pracodawcy?

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO ZMIANY W SKŁADKACH OD 1 STYCZNIA 2016 R. Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Oferta obejmuje prenumeratę roczną dwutygodnika Wynagrodzenia w Twojej firmie na

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ Stosunek pracy Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne W obecnym stanie prawnym praca może być wykonywana nie tylko na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wypracowane na spotkaniach propozycje zmian, dotyczą między innymi następujących obszarów:

Wypracowane na spotkaniach propozycje zmian, dotyczą między innymi następujących obszarów: SZANOWNY PANIE POŚLE Na Pana ręce składamy Nasze postulaty związane z usprawnieniem usług świadczonych przez urzędy pracy, które wymagają zmian legislacyjnych. Propozycje poniższe zostały wypracowane na

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na przykładach:

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na przykładach: Zbigniew Skowroński Temat Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na przykładach: - udzielonego zamówienia ochrona (marzec-czerwiec 2014 r.) przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla pracodawców niepodlegających pod pomoc publiczną

o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla pracodawców niepodlegających pod pomoc publiczną 1...... (miejscowość, data)... (pieczęć firmowa Pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin W N I O S E K o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste.

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Autor: Maciej Rogala Czy fundusz inwestycyjny jest ofertą dla Ciebie? Sprawdź to, zanim powierzysz mu pieniądze... Oceń fundusz inwestycyjny pod kątem swoich

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ W TRYBIE ART.10 USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ W TRYBIE ART.10 USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ J _ * Warszawa, dnia 11 września 2014 WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ W TRYBIE ART.10 USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie sprzętu rolniczego: dla kogo leasing?

Finansowanie sprzętu rolniczego: dla kogo leasing? .pl https://www..pl Finansowanie sprzętu rolniczego: dla kogo leasing? Autor: Elżbieta Sulima Data: 3 grudnia 2015 Leasing zyskuje na popularności, można więc twierdzić, że jest uznawany na rynku rolniczym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

LEASING INFORMACJE OGÓLNE

LEASING INFORMACJE OGÓLNE 1 LEASING INFORMACJE OGÓLNE LEASING 3 PODSTAWOWE POJĘCIA Leasing - alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania inwestycji. Transakcja ta polega na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Metoda standardowa Metoda uproszczona Dowód osobisty paszport karta pobytu w Polsce (zamiennie zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne Umowy cywilnoprawne - zasady prawidłowego sporządzania Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu ul. Św. Jana Nepomucena 10 37-700 Przemyśl Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo