Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od r. Załącznik do Uchwały Nr 39/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia r. Lubań, 2015 r. 1

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI... 4 TAB. 1 Konta osobiste... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe TAB. 6 Kredyty hipoteczne TAB. 7 Kredyty pozostałe INNE USŁUGI TAB. 8 Ubezpieczenia TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 10 Usługi różne TAB. 11 Czynności kasowe w złotych PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 12 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w ofercie Banku do r TAB. 13 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1) i książeczki mieszkaniowe w ofercie Banku do TAB. 14 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową w ofercie Banku do TAB. 15 Karty płatnicze w ofercie Banku do TAB. 16 Kredyty gotówkowe w ofercie Banku do TAB. 17 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne w ofercie Banku do TAB. 18 Kredyty hipoteczne w ofercie Banku do

3 3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach ŁBS w Lubaniu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

4 4 RACHUNKI TAB. 1 Konta osobiste Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania dla Młodych Idealne Senior Premium 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2) 8,5 7, Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie karty haseł jednorazowych 0,5 za listę w chwili wysłanie karty haseł jednorazowych listem wygenerowania 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł zwykłym opłata za powiadomienie sms do autoryzacji zleceń: do 5 sztuk w miesiącu za każdy sms powyżej 5 sztuk w miesiącu 0,3 0,3 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 17) 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 1 zł 1 zł w systemie bankowości internetowej za przelew realizowany za pośrednictwem ŁBS kontakt 2 zł 2 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIIR: w placówce Banku 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł w systemie bankowości internetowej ŁBS OnLine, ŁBS Smart za przelew 0,99 zł 0,99 zł realizowany za pośrednictwem ŁBS kontakt 4 zł 4 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku/ w systemie bankowości za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł internetowej 5.4 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie przelewów natychmiastowych Blue Cash: 5) realizowany w placówce Banku realizowany systemie bankowości za przelew internetowej ŁBS OnLine, ŁBS Smart 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym) 6) w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA 7) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Regulowany 8) polecenie wypłaty 9)15) 0,30% min. 30 0,30% min. 30 0,30% min. 3, 0,30% min. 30 zł, max. 30 zł, max. 30 max. 30 zł, max Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym) 6) w trybie niestandardowym 16) w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł SEPA 7) Regulowany 8) polecenia wypłaty 9) z dyspozycją dotyczącą 0,10% min. 20 0,10% min. 20 0,10% min. 2, 0,10% min. 20 kosztów BEN lub SHA zł, max. 10 zł, max. 10 max. 10 zł, max Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 10)11) 0,15% min. 20 0,15% min. 20 0,15% min. 2, 0,15% min. 20 zł, max. 10 zł, max. 10 max. 10 zł, max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 12) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich Zryczałtowane koszty banków 6.6. pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 13) 6.7 Opłata Non-STP 14) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 6.9 Wydanie, na prośbę Klienta, zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Nadanie komunikatu SWIFT za komunikat Zlecenie stałe 7.1 rejestracja zlecenia stałego/na żądanie: placówka/ system bankowości internetowej za zlecenie 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego/na żądanie: w placówce Banku 5 zł 2 zł 1 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej

5 5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania dla Młodych 7.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w innym banku krajowym: w placówce Banku za zlecenie Idealne Senior Premium 1 zł 1 zł 1 zł w systemie bankowości internetowej 0,99 zł 0,99 zł 7.4 Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w ŁBS Lubań: w placówce Banku za zlecenie w systemie bankowości internetowej 7.5 Realizacja zlecenia na żądanie prowadzony w innym banku krajowym: w placówce Banku 1 zł 1 zł 1 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 0,99 zł 0,99 zł 7.6 Realizacja zlecenia na żądanie prowadzony w ŁBS Lubań: w placówce Banku za zlecenie w systemie bankowości internetowej 8. Polecenie zapłaty 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty: placówka/ system bankowości internetowej 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 1 zł 5 zł 3 zł 3 zł za zlecenie 8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 8.4 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Karty debetowe 27) : 9. VISA Classic Debetowa Student, VISA Classic Debetowa, VISA Classic Debetowa Senior, VISA Classic Debetowa Vip, VISA PayWave, MasterCard Paypass 26) 9.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej 9.2 Użytkowanie karty: miesięcznie za kartę 2,5 zł 2,5 zł 9.3 Wydanie duplikatu karty za kartę 5 zł 5 zł 9.4 Transakcje bezgotówkowe 9.5 Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 18) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za % min. 1 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 granicą w punktach akceptujących kartę w kraju 4 zł 4 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min1 2% min1 2% min1 2% min w placówkach Poczty Polskiej 4 zł 4 zł w kasie innego banku w kraju 4 zł 4 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w bankomacie 19) 9.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 9.8 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 9.9 Zmiana danych Użytkownika karty 9.10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 9.11 Cash back 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy odbierany w placówce Banku 10.2 wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny za wyciąg w chwili wysyłany przez bank droga pocztową listem zwykłym na terenie kraju 20) wygenerowania wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny wysyłany przez bank droga pocztową listem zwykłym poza granice kraju 20) duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 20) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 20) za wyciąg w chwili wygenerowania za wyciąg w chwili wygenerowania za dokument w chwili wygenerowania Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 21) : 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument w chwili 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego wygenerowania Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 12. Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument wypadek jego śmierci 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, 15. dowodów tożsamości lub innych mających Jednorazowo wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do

6 6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. dla Młodych Idealne Senior Premium za każdą realizację Potwierdzenie autentyczności podpisów 16. posiadaczy rachunków walutowych w ŁBS za potwierdzenie 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł Lubań dla banków zagranicznych Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia przez Klienta blankietów czeków lub dowodu 17. tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS S.A. w za sztukę innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej Realizacja tytułu wykonawczego oraz 18. dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 22) 19. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, do dłużnika lub jego za wezwanie 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 20. Prowizja za uruchomienie limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 23) miesięcznie 2,5 zł 4,9 zł 4,5 zł 21. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 21.1 telefonicznie na hasło 24) miesięcznie 3 zł 3 zł 21.2 przekazywane w formie komunikatu SMS za SMS 0,3 zł 0,3 zł 22. Realizacja czeku gotówkowego 22.1 w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS 25) za czek 22.2 w placówkach Poczty Polskiej 4) równowartość opłaty pobieranej od ŁBS Lubań przez ppup Poczta Polska 23. Potwierdzenie czeku Wydanie blankietów czeków za czek 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 25. Inkaso czeku 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 26. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza rachunku za dokument 2 35 zł 35 zł 35 zł 1) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym zostało otwarte. 2) Opłata za prowadzenie go konta dla Młodych wynosi 0 PLN, do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 30 roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 30 rok życia pobierana będzie opłata za prowadzenie jak dla go konta idealnego, zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji obowiązująca od miesiąca następującego. 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 4) Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku. 5) Maksymalna kwota przelewu to ) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 7) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 8) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej o raz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 9) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 10) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 11) W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. 12) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 13) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 14) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 15) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR.

7 7 16) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5,00 PLN. 18) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 19) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 20) Na życzenie Klienta. 21) Historia rachunku sporządzana jest w formie wydruku komputerowego. 22) Opłata pobierana z rachunku Dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 23) Jeżeli limit w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym uruchomiony jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej stawki za możliwość korzystania z limitu. 24) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 25) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 26) Karty: VISA Classic Debetowa wydawana jest do go konta idealnego, VISA Classic Debetowa Student wydawana jest do go konta dla Młodych, VISA Classic Debetowa Senior wydawana jest do go konta Senior, VISA Classic Debetowa VIP wydawana jest dl go konta Premium, karty VISA PayWave, MasterCard Paypass wydawane są do wszystkich typów kont. 27) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Lp. TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Aktywne Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt walutowe Rachunek dla Rad Rodziców Rachunek oszczędnościowy dla PKZP 1. Otwarcie rachunku 6 zł 1) 2. Prowadzenie rachunku 23) miesięcznie 6 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu 2) wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS wydanie koperty z hasłem nr 1, pkt. 3, w aktywacyjnym zależności od wydanie karty haseł rodzaju zawartej jednorazowych umowy rachunku 0,5 zł wysłanie karty haseł za listę jednorazowych listem 2,5 zł zwykłym abonament za korzystanie z sytemu bankowości miesięcznie 6 6 elektronicznej wydanie lub wysłanie tokena Wydanie karty mikroprocesorowej miesięcznie Wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej Wydanie czytnika kart Opłata za powiadomienie SMS do autoryzacji zleceń do 5 sztuk w miesiącu powyżej 5 sztuk w miesiącu za każdy SMS nr 1, pkt. 3, w zależności od rodzaju zawartej umowy rachunku 4. Transakcje obciążeniowe 3) : 4.1 pierwsza transakcja za transakcję 4.2 kolejna transakcja 12 zł 12 zł 5. Wpłaty i wypłaty 5.1 wpłata gotówkowa za wpłatę 5.2 wypłata gotówkowa 4) za wypłatę zgodnie z pkt. 4 zgodnie z pkt Przelewy krajowe 5) 6.1 Przelew wewnętrzny w PLN: w placówce Banku 2 zł 2 zł 2 zł w systemie bankowości za przelew zgodnie z pkt. 4 zgodnie z pkt. 4 internetowej 6.2 Przelew zewnętrzny w PLN w systemie ELIIR: w placówce Banku zgodnie z pkt. 4 6 zł 6 zł 6 zł w systemie bankowości za przelew zgodnie z pkt. 4 internetowej 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w 6.3 placówce Banku/ w za przelew 25 zł 6) 25 zł 6) 25 zł 25 zł 25 zł systemie bankowości internetowej 6.4 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie przelewów natychmiastowych Blue Cash: 7) realizowany w placówce ) 1 6) Banku za przelew realizowany systemie zł 6) 5 zł 5 zł 5 zł bankowości internetowej 0,3 zł

8 8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Aktywne Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt walutowe Rachunek dla Rad Rodziców Rachunek oszczędnościowy dla PKZP 7. Przelewy zagraniczne 6) 7.1 Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym) 8) w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 2 BPS SEPA 9) 15 zł Regulowany 10) polecenie wypłaty 11)12) 0,30% min. 3, max Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym) 8) w trybie niestandardowym 13) w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 7.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające 5 zł równowartości 10 EUR SEPA 9) Regulowany 10) polecenia wypłaty 11) z 0,10% min. 2, dyspozycją dotyczącą max. 10 kosztów BEN lub SHA 7.4 Zwrot niepodjętej kwoty 0,15% min. 2, przekazu 14)15) max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane za zlecenie na zlecenie Klienta 16) 75 zł + koszty banków trzecich 8 Zryczałtowane koszty 7.6 banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 17) 7.7 Opłata Non-STP 18) 3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 7.8 wykonane na zlecenie Klienta Wydanie, na prośbę Klienta, zaświadczenia 7.9 potwierdzającego wykonanie przekazu Nadanie komunikatu 7.10 SWIFT 8. Wyciąg z rachunku bankowego: wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 8.1 odbierany w placówce Banku wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny wysyłany przez bank 8.2 droga pocztową listem zwykłym na terenie kraju 19) wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny wysyłany przez bank 8.3 droga pocztową listem zwykłym poza granice kraju 19) duplikat wyciągu 8.4 miesięcznego w placówce zł + koszty banków trzecich 1 za komunikat 1 za wyciąg w chwili wygenerowania nr 1, pkt 10, w zależności od rodzaju zawartej umowy rachunku Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu za dokument w chwili księgowego/ wygenerowania potwierdzenia realizacji przekazu 19) 9. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 20) : 9.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 9.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument Przyjęcie, zmiana lub 10. odwołanie dyspozycji za dokument Posiadacza rachunku w nr 1, pkt 11 nr 1, pkt 12 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12

9 9 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Aktywne Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt walutowe Rachunek dla Rad Rodziców sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 13 nr 1, pkt Potwierdzenie wykonania blokady środków nr 1, pkt 14 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych 13. przedmiotów mogących Jednorazowo posłużyć do fałszowania nr 1, pkt 15 zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia przez Klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i 14. rozesłanie zastrzeżeń w za sztukę strukturze zrzeszeniowej nr 1, pkt 17 Banku BPS S.A. w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej Realizacja tytułu wykonawczego oraz 15. dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy za każdą realizację nr 1, pkt 18 przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 21) Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu 16. w rachunku oszczędnościowo za wezwanie nr 1, pkt 19 rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 17. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 17.1 telefonicznie na hasło 22) miesięcznie nr 1, pkt 21, w nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19 Rachunek oszczędnościowy dla PKZP nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł przekazywane w formie zależności od za SMS komunikatu SMS rodzaju zawartej umowy rachunku 0,3 zł 0,3 zł 0,3 zł 0,3 zł Realizacja czeku gotówkowego za czek Wydanie blankietów czeków za czek 2 zł 2 zł 2 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 24) 25 zł 25 zł 25 zł Dokonanie zmiany formularza wzorów podpisów Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza za dokument 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł rachunku 1) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP. Nie dotyczy rachunku walutowego prowadzonego w ramach umowy go konta dla Młodych/Idealnego/Senior/Premium z pakietem usług. 2) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłata dotyczy instalacji systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Klienta. Do rachunku oszczędnościowego POL-Efekt Bank nie oferuje usług bankowości elektronicznej.

10 ) Transakcja obciążeniowa każda dyspozycja Klienta powodująca obciążenie rachunku bankowego (wypłata gotówkowa, przelewy krajowe i zagraniczne). 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 5) Za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5,00 PLN. 6) Pobiera się prowizję od każdej transakcji obciążeniowej, niezależnie od prowizji z pkt. 4. 7) Maksymalna kwota przelewu to PLN 8) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 9) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 10) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej o raz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 11) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 12) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 13) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 15) W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. 16) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 17) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 18) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 19) Na życzenie Klienta. 20) Historia rachunku sporządzana jest w formie wydruku komputerowego. 21) Opłata pobierana z rachunku Dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 22) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 23) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 24) Opłata pobierana w wymienionej wysokości, bez względu na ilość utraconych czeków. OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej dla osób fizycznych 1) : dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym Wydanie karty haseł jednorazowych za listę w chwili 0,5 0, wysłanie karty haseł jednorazowych wygenerowania 2,5 zł 2,5 zł abonament za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej miesięcznie 3.2 System bankowości elektronicznej dla Rad Rodziców, PKZP oraz SKO 1): wydanie lub wysłanie tokena wydanie karty mikroprocesorowej wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej miesięcznie Wydanie czytnika kart abonament za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej miesięcznie Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 2) miesięcznie przekazywane w formie komunikatu SMS za SMS 0,3 zł 0,3 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 4) 5.1 przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr 2/9/69/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.0.20 (obowiązuję od 0.0.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo