TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Tekst jednolity na dzień rok

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych za czynności bankowe zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Przemkowie pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Przemkowie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Przemkowie nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do kredytów, Zarząd może indywidualnie ustalić wysokości stawki w podanych granicach z uwzględnieniem stopnia ryzyka. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: -wpłat na rachunek lokaty terminowej, -wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Przemkowie, -od jednostek i zakładów budżetowych 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105, ust.1, pkt.2 Prawa bankowego.

3 1 Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków własnych Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 12. Bank Spółdzielczy w Przemkowie może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki. 13. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku.

4 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w złotych podstawowa min. maks. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego: STANDARD MŁODZIEŻOWE i 30 VIP SENIOR 50 + ( dla nowych klientów) 3. SENIOR 50+ (dla rachunków przekwalifikowanych) Wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w BS w Przemkowie dokonywane w placówkach BS przez rok następnie 3 zł 3 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez BS w Przemkowie dokonywane w placówkach BS 5. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w BS w Przemkowie 2) w innych bankach ELIKSIR 2, 3) w innych bankach SORBNET (usługa niedostępna dla banków zrzeszonych w SGB) 4) w innych bankach ELIKSIR EKSPRES 5) z rachunków VIP 6) MŁODZIEŻOWE 30 2, 7) MŁODZIEŻOWE ) SENIOR ,2 6. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 1) realizacja zlecenia na rachunek w BS w Przemkowie MŁODZIEŻOWE 30 MŁODZIEŻOWE ) realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku MŁODZIEŻOWE 30 MŁODZIEŻOWE SENIOR Wyciąg z rachunku: - odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek,(wyciąg odbierany 1 raz w miesiącu).. 2, 2,. 1,2.

5 - wysyłany drogą pocztową (listem ekonomicznym) na terenie kraju (wyciąg wysyłany 1 raz w miesiącu) - odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek,(wyciąg odbierany częściej niż 1 raz w miesiącu) - wysyłany drogą pocztową (listem ekonomicznym) na terenie kraju (wyciąg wysyłany częściej niż 1 raz w miesiącu) 8 Złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika: STANDARD MŁODZIEŻOWE 30 SENIOR 50+ Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tyt. braku środków na rachunku płatnika 3 zł 2, Rachunek płatny na każde żądanie a vista potwierdzony książeczką oszczędnościową w złotych, rachunek książeczek mieszkaniowych, rachunek książeczek systematycznego oszczędzania. Otwarcie rachunku oszczędnościowego 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku oszczędnościowego 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w jednostkach BS w Przemkowie 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków dokonywane w jednostkach BS w Przemkowie 5. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 10 zł 6. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki oszczędnościowej a vista 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej - w jednostkach BS w Przemkowie - w innych bankach i placówkach Poczty Polskiej wg kosztów rzeczywistych 8. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 10 zł 9. Likwidacja książeczki oszczędnościowej: - systematycznego oszczędzania - mieszkaniowej - a vista 1 % 10 zł. 10. Książeczki mieszkaniowe systematycznego oszczędzania: - dokonanie przelewu praw (cesji) z książeczki oszczędnościowej - naliczenie premii gwarancyjnej 1 Rachunek oszczędnościowy PROFIT - wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa jeden raz w miesiącu - każda kolejna wypłata w miesiącu Rachunek oszczędnościowy PROFIT załażony po Rachunek oszczędnościowy PROFIT -wypłata gotówkowa powyżej zł *) nie dotyczy punktu 11 dla powyższego rozdziału 0,1% od wypłacanej kwoty *)

6 Lokaty terminowe w złotych Otwarcie lokaty bez opłat 2. Prowadzenie lokaty bez opłat 3. Wpłata gotówkowa bez opłat 4. Wypłata gotówkowa* ( * w przypadku naliczenia prowizji w kwocie wyższej niż kwota dopisanych odsetek kapitał wypłacony jest w pełnej wysokości ) 0,1% 5,00 zł 5. Dyspozycja stała lub jednorazowa klienta dotycząca przelewu odsetek, kapitału lub odsetek i kapitału po zapadnięciu lokaty 1) na rachunek prowadzony w BS w Przemkowie bez opłat 2) na rachunek prowadzony w innym banku 4,00 zł 6. Dokonanie przelewu praw (cesji) z lokaty terminowej. 7. Umorzenie utraconej książeczki terminowej. 10 zł 50zł. 8. Likwidacja książeczki z wkładami terminowymi. bez opłat ` Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych w złotych. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku lub pełnomocnictwo do rachunku, salda na rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia oraz za wydanie odpisu umowy rachunku 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii o Kliencie 3. Sporządzenie historii obrotów: 1) za każdy 3 m-czny okres roku bieżącego 2) za rok ubiegły ( lata poprzednie ) za jedną stronę wydruku 10 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się : a) jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karno-skarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów b) jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem - przy zakładaniu rachunku i wymianie książeczki - w innym terminie 5. Przyjęcie, odwołanie oraz przeniesienie do innego banku dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci - przyjęcie zmiany w dyspozycji 10 zł 6. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku 1) z innymi bankami, instytucjami 30 zł 2) z BS w Przemkowie 30 zł 7. Potwierdzenie wykonania blokady środków oraz pełnomocnictwa 30 zł do rachunku 8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź

7 adresowych posiadacza rachunku. 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, w dniu realizacji tytułu 30 zł wykonawczego 10. Przesyłanie informacji o stanie środków na rachunku SMS UWAGA!! Rachunki VIP i MŁODZIEŻOWE 18, SENIOR 50+ bez opłat - z jednego rachunku 3 zł - za każdy następny 1, 1 Za usługi ebanknet UWAGA!! Rachunki VIP - bez opłat Rachunki PROFIT bez opłat oraz ROR 18 i ROR 26 bez opłat - aktywacja usługi i nadanie identyfikatora STANDARD MŁODZIEŻOWE 30 SENIOR abonament miesięczny STANDARD MŁODZIEŻOWE 30 SENIOR realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS Przemków b) w innych bankach c) w systemie BluCash - realizacja zleceń stałych a) na rachunek w BS w Przemkowie b) na rachunek w innym banku - Hasła SMS a) udostępnienie możliwości autoryzacji transakcji hasłem SMS b) wysłanie hasła SMS na żądanie Klienta SENIOR opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych - SENIOR zł jednorazowo 10 zł jednorazowo 0,. Be opłat - blokada dostępu do ebanknet - nadanie nowego loginu 10 zł - zmiana w karcie uprawnień 10 zł - opłata za wydanie tokena 3. - wydanie kolejnego tokena 3. - niezwrócenie tokena w przypadku rozwiązania konta 0 zł. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelew, wpłata, itp.) 14. Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 15. Sporządzenie jednego załącznika do wyciągu: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 16. Wydanie na wniosek klienta kopii umowy rachunku bankowego lub załącznika do umowy ( np. stałe zlecenie, pełnomocnictwo itp.) 17. Czynności Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonywanej nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego od każdego potwierdzenia 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 10 zł za każdy dokument lub załacznik 10,00 zł

8 18. Inne prowizje i opłaty 5zł. Rozdział II Rachunki kredytowe, gwarancje bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Przyznanie kredytu: Podstawowa min Max - konsumpcyjne 1% - 5% - w systemie sprzedaży ratalnej 5% - hipoteczne gotówkowe 1% - 5% - zakup samochodów 5% - OKAZJA 9% - mieszkaniowy i konsolidacyjny 0,5% - 5% - odnawialny w ROR 5% 2. Zmiana warunków spłaty z tytułu udzielonych kredytów: - za przyjęcie podania do rozpatrzenia - za zmianę oprocentowania kredytu na wniosek kredytobiorcy, zmiana harmonogramu spłaty, itp. 3% kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty 3. Za wydanie odpisu umowy o kredyt ( kserokopii ) - załącznika do umowy za każdy załącznik 10 zł 4. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu np. prolongata lub zawieszenie okresu spłaty należności - do miesiąca 1,0% - do 3-ch miesięcy 2,0% - powyżej 3-ch miesięcy 3,0% 5. Inne czynności wykonane na życzenie klienta związane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia 6. Sporządzenie wniosku: 1,0% a) o wykreślenie z hipoteki b) o skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojeździe mechanicznym lub innych składnikach majątku 7. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia:

9 a) stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik. 8. Przygotowanie wniosku do egzekucji 200 zł Od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali; 9. Uwaga: Prowizję pobiera się w pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego 12 miesięcznego okresu ważności Za pozostałe dni prowizję 0,5% 5% pobiera się za faktyczną ilość dni do zakończenia gwarancji. od całkowitej kwoty bądź salda stosownie do postanowień umowy. 10. Za przejęcie długu kredytowego oraz ugody kredytowe 0% - 7 % 100 zł 1 Za ubezpieczenie kredytu za pierwszy rok trwania umowy 10% kredytowej - za każdy następny 7% 12. Za wypis z KW klienta pobrany z systemu przez pracownika Banku 30 zł. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie 200 zł udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia - PROMESA 2. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego w złotych lub w walutach wymienialnych: a) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym, b) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach poprzednich za każdy rok poprzedni. Uwaga: jeżeli od spłaty/udzielenia kredytu do dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, stosuje się opłatę wg pkt.3a). 3. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu debetu w rachunku, lub z innych tytułów do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, faktoranta, dłużnika, leasingobiorcy, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu). a) Przypomnienie telefoniczne ( w tym sms-em ) kredytobiorcy lub poręczyciela o upływie terminu płatności raty kredytu lub odsetek 4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niezapłaconych należności z tytułu cesji wierzytelności 5. Opłata za inspekcję bezpośrednią u kredytobiorcy:* a) Pierwsza inspekcja przed udzieleniem kredytu, oceną zabezpieczenia b) Każda następna inspekcja ( realizacja transz kredytu, kontrola zabezpieczeń, monitoring związany z opóźnieniem w spłacie kredytu itp.) * dotyczy kredytów inwestycyjnych, tam, gdzie jest wymagana kontrola realizacji inwestycji lub ocena zabezpieczenia oraz wynikająca z obowiązujących procedur lub zawartych umów. ( pobierana w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej ). 6. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 7. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia 70 zł 30 zł 10 zł. 30 zł.. + koszty

10 8. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta Rozdział III INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca CENTRALA Podstawowa min. max. CZYNNOŚCI KASOWE 1) na rachunki prowadzone przez inne banki ( przelew ELIKSIR ) 2) na rachunki prowadzone w innych bankach ( przelew ELIKSIR EXPRES) 4) za energię elektryczną 2 zł. 2,. 5) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek 3 zł 5) na rachunek ORANGE - za rozmowy telefoniczne 1, 6) opłata abonamentowa RTV 7) ubezpieczenie PZU Głogów, Legnica, Lubin 1, 8) wywóz nieczystości na rachunki prowadzone w innych bankach 2 zł 9) gaz 2 zł 2. 10) wpłaty na rachunek: - TV MASTER, 0,1% 1, Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 3 zł 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 0,1% RADWANICE, GAWORZYCE Podstawowa min.

11 CZYNNOŚCI KASOWE 1) na rachunki prowadzone przez inne banki ( przelew ELIKSIR ) 2) rachunki prowadzone w innych bankach ( przelew ELIKSIR EXPRES) 3) za energię elektryczną 4) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek 3 zł 2 zł. 2,. 5) na rachunek ORANGE za rozmowy telefoniczne 1, 6) opłata abonamentowa RTV 7) ubezpieczenie PZU Głogów, Legnica, Lubin 1, 8) wywóz nieczystości na rachunki prowadzone w innych bankach 2 zł 9) gaz 1, 10) wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5% 2, 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 0,1% LESZNO GÓRNE Podstawowa min. CZYNNOŚCI KASOWE 1) na rachunki prowadzone przez inne banki ( przelew ELIKSIR ) 2) rachunki prowadzone w innych bankach ( przelew ELIKSIR EXPRES) 5) za energię elektryczną 6) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek 3 zł 2 zł. 2,. 5) na rachunek ORANGE za rozmowy telefoniczne 6) opłata abonamentowa RTV 1,

12 7) ubezpieczenie PZU 1, 8) wywóz nieczystości na rachunki prowadzone w innych bankach 2, 9) gaz 2, 10) wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5% 2, 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 0,1% NIEGOSŁAWICE Podstawowa min. CZYNNOŚCI KASOWE 1) na rachunki prowadzone przez inne banki ( przelew ELIKSIR ) 2) rachunki prowadzone w innych bankach ( przelew ELIKSIR EXPRES) 7) za energię elektryczną 8) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek 3 zł 2 zł. 2,. 5) na rachunek ORANGE za rozmowy telefoniczne 1, 6) opłata abonamentowa RTV 0, 7) ubezpieczenie PZU 2, 8) wywóz nieczystości na rachunki prowadzone w innych bankach 9) gaz 2, 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 0,1%

13 PRZEMKÓW - AKACJOWA Podstawowa min. CZYNNOŚCI KASOWE 1) na rachunki prowadzone przez inne banki ( przelew ELIKSIR ) 2) rachunki prowadzone w innych bankach ( przelew ELIKSIR EXPRES) 9) za energię elektryczną 10) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek 3 zł 0,5% 2 zł. 2,. 5) na rachunek ORANGE za rozmowy telefoniczne 1, 6) opłata abonamentowa RTV 7) ubezpieczenie PZU Głogów, Legnica, Lubin 1, 8) wywóz nieczystości na rachunki prowadzone w innych bankach 2 zł 9) gaz 2 zł 10) TV MASTER 1, 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 0,1% CHOCIANÓW Podstawowa min. CZYNNOŚCI KASOWE

14 1) na rachunki prowadzone przez inne banki ( przelew ELIKSIR ) 2) rachunki prowadzone w innych bankach ( przelew ELIKSIR EXPRES) 11) za energię elektryczną 1,. 12) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek 3 zł 1,80 zł. 5) na rachunek ORANGE za rozmowy telefoniczne 1, 6) opłata abonamentowa RTV 7) ubezpieczenie PZU Głogów, Legnica, Lubin 1, 8) wywóz nieczystości na rachunki prowadzone w innych bankach 2 zł 9) gaz 1, 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,1 % NOWE MIASTECZKO Podstawowa min. CZYNNOŚCI KASOWE 1) na rachunki prowadzone przez inne banki ( przelew ELIKSIR ) 2) rachunki prowadzone w innych bankach ( przelew ELIKSIR EXPRES) 13) za energię elektryczną 0,5% 2,. 14) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek 3 zł 2,. 5) na rachunek ORANGE za rozmowy telefoniczne 1, 6) opłata abonamentowa RTV 0, 7) ubezpieczenie PZU 2, 8) wywóz nieczystości na rachunki prowadzone w innych bankach 9) gaz 2,

15 10) inne wpłaty 2, 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 0,1% GŁOGÓW I - GALERIA Podstawowa min. CZYNNOŚCI KASOWE 1) na rachunki prowadzone przez inne banki ( przelew ELIKSIR ) 2) rachunki prowadzone w innych bankach ( przelew ELIKSIR EXPRES) 15) za energię elektryczną 16) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek 3 zł 0,5% 2 zł. 2,. 5) na rachunek ORANGE za rozmowy telefoniczne 1, 6) opłata abonamentowa RTV 7) ubezpieczenie PZU Głogów, Legnica, Lubin 2, 8) wywóz nieczystości na rachunki prowadzone w innych bankach 2, 9) gaz, TV MASTER, wspólnoty mieszkaniowe, 1, 10) SM NADODRZE, 11) inne: ZGKIM 2, 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 0,1%

16 GŁOGÓW II - SKARBEK Podstawowa min. CZYNNOŚCI KASOWE 1) na rachunki prowadzone przez inne banki ( przelew ELIKSIR ) 2) rachunki prowadzone w innych bankach ( przelew ELIKSIR EXPRES) 17) za energię elektryczną, 0,5% 1,. 18) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek 3 zł 2,. 5) na rachunek ORANGE za rozmowy telefoniczne 1, 6) opłata abonamentowa RTV 7) ubezpieczenie PZU Głogów, Legnica, Lubin 1, 8) wywóz nieczystości na rachunki prowadzone w innych bankach 2 zł 9) gaz 1, 10) inne: TV MASTER, SM NADODRZE, wspólnoty mieszkaniowe, 11) inne: ZGKIM 1, 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 0,1% DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. 1 % wartości, 100 zł Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS w Przemkowie.

17 Niniejsza Taryfa wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2015 roku Uchwała Zarządu nr 18B/2015 z dnia 24 marca 2015 roku

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: Str. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY (Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2015r.) Oleśnica, marzec 2015 roku 1 Spis treści ZASADY

Bardziej szczegółowo