WZÓR UMOWY NR. O usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY NR. O usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY NR. O usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania Zawarta w dniu w.... pomiędzy :. Zwanego dalej Zamawiającym, a z siedzibą w. posiadającym koncesję wpisaną do KRS pod nr, zwanym dalej Wykonawcą. Strony zawierają umowę następującej treści. 1 Zakres usługi oraz obowiązki i uprawnienia Wykonawcy. 1. Przedmiotem umowy jest całodobowa ochrona obiektów w formie monitorowania, poprzez podłączenie lokalnego systemu alarmowego/lsa/ w chronionych obiektach do stacji monitorowania alarmów/sma/ Wykonawcy. 2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do bezpośredniej ochrony w formie monitoringu sygnałów alarmowych i interwencji patroli interwencyjnych obiekty: a. Budynek Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, b. Budynek Ratusza Miejskiego w Łęczycy przy Pl. Kościuszki Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy poprzez : a. bezpłatne podłączenie lokalnego systemu alarmowego obiektów do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy przy wykorzystaniu dwóch torów transmisji alarmów: toru GSM i linii komutowanej. b. monitorowanie przez SMA Wykonawcy LSA w ochranianym obiekcie przez całodobową rejestrację sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach rejestrujących. c. każdorazowe sprawdzenie przez patrole interwencyjne przyczyn powstania alarmu d. w przypadku naocznego stwierdzenia zagrożenia, usiłowania lub dokonania przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu w ochranianym obiekcie(np. napad, włamanie, kradzież, awaria, pożar) podejmowanie czynności ochronnych, które w szczególności obejmują: natychmiastowe wysłanie grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia, powiadomienie Zamawiającego lub osoby uprawnionej o zdarzeniu, ujęcie sprawcy przestępstwa i oddanie go w ręce policji a także zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia Zleceniodawcy lub osoby uprawnionej,

2 powiadomienie odpowiednich służb: policji, straży pożarnej, pogotowia. W przypadku zbrojnego napadu, rabunku podjęcie wszelkich, mieszczących się w granicach prawa działań zmierzających do eliminacji zagrożenia oraz współdziałanie z policją e. Zapewnienie gotowości i interwencji uzbrojonych patroli interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne niezwłocznie po uzyskaniu sygnału o alarmie. Czas dojazdu sił interwencyjnych nie może być dłuższy niż 10 minut(przez cała dobę). 4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz, iż nie wnosi zastrzeżeń co do sprawności i skuteczności działania systemu alarmowego. 2 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zapewni we własnym zakresie: a. Utrzymanie lokalnego systemu alarmowego w stałej sprawności technicznej poprzez dokonywanie w nim okresowych czynności konserwacyjnych. b. Wyznaczenie osób funkcyjnych do powiadamiania w sytuacjach alarmowych ze znajomością kodów identyfikacyjnych. c. Załączanie i wyłączanie systemu alarmowego, rejestrowane przez system ostrzegania. 2. Prawidłowe włączenie i wyłączenie lokalnego systemu alarmowego bez wywołania alarmu uznane jest za operację dokonaną przez osobę upoważnioną. 3. Za alarmy nieuzasadnione uznaje się sygnały z obiektu spowodowane przez użytkownika bez uzasadnionej przyczyny, a także samoczynnie przez urządzenia z lokalnego systemu alarmowego, jeśli Zamawiający nie prowadzi konserwacji tych urządzeń. 4. W przypadku otrzymania przez SMA Wykonawcy sygnału alarmowego wywołanego nieumyślnie, osoba upoważniona niezwłocznie powiadomi operatora podając imię i nazwisko wraz z kodem osobistym. Wówczas nastąpi odwołanie podjętych działań patroli interwencyjnych. 5. W przypadku awarii lokalnego systemu alarmowego koszt nieuzasadnionych sygnałów alarmowych w formie sms ponosi Zamawiający. 6. W godzinach monitorowania obiektu przynajmniej jedna osoba upoważniona do powiadomienia o zaistniałym alarmie winna być dostępna telefonicznie pod podanym numerem. 7. W przypadku powiadomienia o zaistniałej sytuacji w obiekcie przez operatora SMA Wykonawcy osoba upoważniona zobowiązana jest bezzwłocznie przybyć do obiektu nie później niż w ciągu 2 godzin. 8. Brak stawiennictwa osoby upoważnionej, na miejscu zdarzenia w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia wywołuje skutek postaci dorozumianego zawarcia ze Wykonawcą dodatkowej umowy o strzeżenie obiektu na terenie, którego doszło do zdarzenia przez osobę upoważnioną. Wyżej wymienione strzeżenie wykonywane będzie za dodatkową opłatą wg odrębnej umowy.

3 9. We wszystkich sytuacjach nietypowych należy porozumieć się z operatorem SMA Wykonawcy pod tel. kom całodobowo lub z Biurem firmy..w godzinach od do..serwis.w godzinach od.do W przypadku zmiany osoby upoważnionej do powiadomienia w razie alarmu, o innych przeszkodach w realizacji umowy, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej. 2. W przypadku uzbrojenia lub rozbrojenia lokalnego systemu alarmowego poza ustalonymi w terminarzu godzinami, Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego powiadomienia operatora SMA Wykonawcy. Brak powiadomienia skutkuje wysłaniem grupy interwencyjnej i potraktowany zostanie jako nieuzasadnione wezwanie. 3. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 3 Procedura usuwania przeszkód w realizacji umowy. 1. W przypadku braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego o zaistniałym uszkodzeniu linii przekazu sygnału alarmowego. Dalsze decyzje w sprawie ochrony podejmuje Zamawiający. 2. W razie czasowego uszkodzenia linii przekazu sygnału alarmowego w chronionym obiekcie wykonanie umowy ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody. W tym czasie Wykonawca i Zamawiający są zwolnieni ze swoich zobowiązań. 4 Odpowiedzialność za szkody. 1. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością, w granicach dozwolonych przez prawo. 2. Wykonawca odpowiada za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeśli nie nastąpi to z jego winy i przyczyną tego były: Nieprawidłowa praca lokalnego systemu alarmowego Niewłaściwa konserwacja Działania urządzeń wodociągowych, kanalizacji, energetycznych i c.o. Działania siły wyższej. Nieprawidłowa praca łączy telefonicznych 5 Czas trwania umowy i jej wypowiedzenie 1. Strony zawierają umowę na czas określony od dnia do dnia

4 z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkami na koniec miesiąca kalendarzowego 2. Każda strona ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewypełniania istotnych warunków umowy lub w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających kontynuację umowy. 6 Warunki płatności 1. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne brutto : 2. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 3. W przypadku zalegania z płatnościami przez dwa miesiące obiekt powierzony do ochrony przestanie być monitorowany do czasu uregulowania zaległości. 7. Zmiany umowy Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Postanowienia końcowe 1. Nadajnik z telefonem przemysłowym i karta sim jest własnością Wykonawcy i podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty rozwiązania umowy. 2. W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory stron będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch(2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym(1) dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca Załącznik Nr 1 Wykaz osób upoważnionych do współpracy z centrum monitoringu Wykonawcy

5 Załącznik Nr 1 Wykaz osób upoważnionych do współpracy z z centrum monitoringu NAZWA I ADRES OBIEKTU URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZYCY UL.M.KONOPNICKIEJ ŁĘCZYCA NUMER TELEFONU I FAXU DO OBIEKTU WYKAZ DNI I GODZIN OTWARCIA OBIEKTU Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Święta DORAŹNIE NAZWA I ADRES OBIEKTU RATUSZ MIEJSKI Plac. T. Kościuszki ŁĘCZYCA NUMER TELEFONU I FAXU DO OBIEKTU WYKAZ DNI I GODZIN OTWARCIA OBIEKTU Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Święta Od 7.30 DORAŹNIE

6 OSOBY UPOWAŻNIONE Lista osób upoważnionych do współpracy i kontaktu z centrum monitorowania Imię i nazwisko kod/hasło telefon kontaktowy Urząd Miejski w Łęczycy, ul.m. Konopnickiej ,kom 2.. -,kom 3.. -,kom Ratusz Miejski, Plac T. Kościuszki ,kom 5.. -,kom 6.. -,kom

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż.

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż. UMOWA O MONITOROWANIU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Nr DT/Z/ /14 Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 71-252 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. I. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Nr. I. PRZEDMIOT UMOWY -Wzór- Zawarta w dniu.. UMOWA Nr. pomiędzy: SEC BARLINEK Sp. z o.o. ul. Św. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek działającym na podstawie wpisu do krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Umowa nr../

UMOWA NR / Umowa nr../ UMOWA NR / 2016 Umowa zawarta w dniu 2016 r. w Gdańsku pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk - działającym w imieniu Województwa Pomorskiego, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ZAKRES CZYNNOŚCI

ZADANIA I ZAKRES CZYNNOŚCI UMOWA MOK-DT- sporządzona w Olkuszu w dniu 2017 r. roku pomiędzy : Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu przy ul.fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz, NIP: 637 10 00 032, reprezentowanym przez: Beatę Soboń Dyrektora

Bardziej szczegółowo

2 Usługi Pogotowia Ciepłowniczego świadczone są dla następujących obiektów Zleceniodawcy, wskazanych w Załączniku Nr 2.

2 Usługi Pogotowia Ciepłowniczego świadczone są dla następujących obiektów Zleceniodawcy, wskazanych w Załączniku Nr 2. UMOWA Nr... o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu... pomiędzy:... (pełna nazwa lub imię i nazwisko) z siedzibą... (kod, miasto, ul, numer budynku, nr mieszkania).. NIP...Regon...

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 13.05.2015

Bardziej szczegółowo

a firmą:... z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:... zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a firmą:... z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:... zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Numer sprawy: III.G.211/11/08 Umowa o usługę fizycznej, monitorowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze NR...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94 23 400 Biłgoraj ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA na świadczenie usług monitoringu i konserwacji instalacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA na ochronę osób i mienia

UMOWA na ochronę osób i mienia UMOWA na ochronę osób i mienia WZÓR zawarta w Opolu w dniu. pomiędzy: Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia 31.12.2014 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: Świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu.. pomiędzy.... z siedzibą/miejscem zamieszkania..... NIP REGON/ PESEL. reprezentowaną przez:........ zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55 Adres: Dział Eksploatacyjno-Techniczny,Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) zawarta w... dnia...r. pomiędzy:

UMOWA Nr (WZÓR) zawarta w... dnia...r. pomiędzy: Załącznik Nr 12 Znak sprawy: 2001-LO.260. 35.2015 UMOWA Nr (WZÓR) zawarta w... dnia...r. pomiędzy: Izbą Skarbową w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok, NIP 966-04-37-133, Regon 001021122, którą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 13 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM Załącznik A do SIWZ Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM WZÓR Umowa nr. Zawarta pomiędzy: 1. Kwidzyńskim Centrum Kultury, mającym siedzibę w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13, o nr NIP 581-18-25-151, zwanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług monitorowania obiektów stacjonarnych

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług monitorowania obiektów stacjonarnych OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług monitorowania obiektów stacjonarnych Określenia i definicje 1 1. Abonent strona Umowy o monitorowanie, zleceniodawca. 2. SMA strona Umowy o monitorowanie, zleceniobiorca.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 7 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego ( wzór) zał. nr 4 UMOWA Zawarta w dniu...2008 r. w Zakopanem pomiędzy: Biurem Promocji Zakopanego z siedzibą w Zakopanem przy ul. Gen. Galicy 8 NIP... REGON... reprezentowanym przez: Andrzeja Kaweckiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

NIP: 836-13-28-631 REGON: 750051181 a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318129. Wysokość Kapitału Zakładowego..

NIP: 836-13-28-631 REGON: 750051181 a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318129. Wysokość Kapitału Zakładowego.. Nr sprawy: 38/2014/VI Wzór UMOWY Nr. zawartej w dniu. r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice,

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

Umowa NR. 1. Mariusza Rokitę - Dyrektora MOSiR. zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: zawierają umowę o następującej treści:

Umowa NR. 1. Mariusza Rokitę - Dyrektora MOSiR. zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: zawierają umowę o następującej treści: Umowa NR. MONITORING POŻAROWY Z RETRANSMISJĄ ALARMU DO PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ DLA PŁYWALNI RAWSZCZYZNA UL. MICKIEWICZA 32 I HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ UL. ŚWIETOKRZYSKA 11 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy : 23/2008/V Wzór umowy Załącznik Nr 2. UMOWA Nr...

Nr sprawy : 23/2008/V Wzór umowy Załącznik Nr 2. UMOWA Nr... Nr sprawy : 23/2008/V Wzór umowy Załącznik Nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

UMOWA CPK NR../ /2012 O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA

UMOWA CPK NR../ /2012 O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA UMOWA CPK NR../ /2012 O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA W dniu.. 2012 r. pomiędzy Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa. zawarta w dniu r. w pomiędzy:

WZÓR. Umowa. zawarta w dniu r. w pomiędzy: WZÓR Umowa na świadczenie usług ochrony i obsługi parkingu podziemnego oraz monitoringu przeciwpożarowego w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie zawarta w dniu. 2017 r. w pomiędzy: Lubelskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. DO/ZP/13. Zadanie Nr 1 monitorowanie i konserwacja systemów alarmowych

UMOWA NR.. DO/ZP/13. Zadanie Nr 1 monitorowanie i konserwacja systemów alarmowych Część II siwz projekt umowy UMOWA NR.. DO/ZP/13 Zadanie Nr 1 monitorowanie i konserwacja systemów alarmowych zawarta w dniu.2013r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4 UMOWA NA KOMPLEKSOWE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

IIIG 230/96/08 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Umowa nr.../2008 1. PRZEDMIOT UMOWY

IIIG 230/96/08 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Umowa nr.../2008 1. PRZEDMIOT UMOWY IIIG 230/96/08 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Umowa nr.../2008 zawarta w dniu... w Jeleniej Górze, pomiędzy: PROKURATURĄ OKRĘGOWĄ W JELENIEJ GÓRZE z ul. Muzealnej 9, reprezentowaną przez: Michała Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór na ochronę osób i mienia

UMOWA - wzór na ochronę osób i mienia UMOWA - wzór na ochronę osób i mienia zawarta w Opolu w dniu. pomiędzy: Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.... 2.... a

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy:

WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług ochrony mienia

Umowa o świadczenie usług ochrony mienia Załącznik nr 8 do SIWZ 1/2014/pn WZÓR UMOWY Umowa o świadczenie usług ochrony mienia zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu z siedzibą Pl. Wolności 19, 61-739 Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej treści:

UMOWA - projekt. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej treści: UMOWA - projekt W dniu... w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich, z siedzibą w Olsztynie (10-602), przy ul. Pstrowskiego 28b, NIP 739 389 0447 w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem.. Wysokość Kapitału Zakładowego.. zł.

zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem.. Wysokość Kapitału Zakładowego.. zł. Nr sprawy: 30/2012/VI Wzór UMOWY Nr. zawartej w dniu. r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice,

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y. Ogłoszenie numer DZ/37/2014 załącznik nr 5

W z ó r u m o w y. Ogłoszenie numer DZ/37/2014 załącznik nr 5 W z ó r u m o w y Ogłoszenie numer DZ/37/2014 załącznik nr 5 UMOWA Nr DZ/37/2014 zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Wzór - nie wypełniać

UMOWA Nr Wzór - nie wypełniać Numer sprawy : MZŻ/T/262/9/13 Załącznik nr 6 UMOWA Nr Wzór - nie wypełniać W dniu...pomiędzy Miejskim Zespołem Żłobków w Łodzi 91-063 Łódź ul. Zachodnia 55 reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O MONITOROWANIE I INTERWENCJĘ ORAZ KONSERWACJĘ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

UMOWA O MONITOROWANIE I INTERWENCJĘ ORAZ KONSERWACJĘ SYSTEMÓW ALARMOWYCH UMOWA O MONITOROWANIE I INTERWENCJĘ ORAZ KONSERWACJĘ SYSTEMÓW ALARMOWYCH Zawarta w dniu... w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2014, pomiędzy: Miastem Stołecznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/60/15 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR...

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Wzór umowy UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Zawarta w dniu. 2015 roku w Puławach, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Tychy,dnia...

UMOWA NR... Tychy,dnia... Załącznik nr 1 do Zasad uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ... ... ...

PROJEKT UMOWY ... ... ... Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY o świadczenie usług ochrony siedziby Urzędu Skarbowego w Mysłowicach, przy ul. Mickiewicza 4 oraz obsługi centrali telefonicznej i konwojowania wartości pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr MZWiK/ZP ZAŁĄCZNIK Nr 8 WZÓR. UMOWA Nr../2014

Sprawa Nr MZWiK/ZP ZAŁĄCZNIK Nr 8 WZÓR. UMOWA Nr../2014 Sprawa Nr MZWiK/ZP.271.1.2014 ZAŁĄCZNIK Nr 8 WZÓR UMOWA Nr../2014 w dniu... 2014 r. w Sulejówku pomiędzy: Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, ul. Wodociągowa 10, 05-070 Sulejówek, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi ochrony mienia

Umowa o świadczenie usługi ochrony mienia PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 5 do OWZ Umowa o świadczenie usługi ochrony mienia zawarta w dniu 2011 roku, pomiędzy: Powiatem Zduńskowolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu i na rzecz którego działają:

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR... /2013

(Projekt) UMOWA NR... /2013 (Projekt) UMOWA NR... /2013 Załącznik Nr 4 do SIWZ zawarta w dniu... w Jeleniej Górze, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA na utrzymanie pogotowia technicznego w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku

UMOWA na utrzymanie pogotowia technicznego w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku UMOWA na utrzymanie pogotowia technicznego w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku Dnia.. roku w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-26/12 Formularz ofertowy Załącznik nr 4 Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie - PROJEKT - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Nr sprawy: DAM-282-26/12 Formularz ofertowy Załącznik nr 4 Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie - PROJEKT - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Nr sprawy: DAM-282-26/12 Formularz ofertowy Załącznik nr 4 Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie do SIWZ - PROJEKT - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr EU/./EZ14/2015

Wzór umowy nr EU/./EZ14/2015 Załącznik nr 4 Wzór umowy nr EU/./EZ14/2015 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami AG.210/02/13 Zał. nr 7do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133, który jako

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2013. zawarta w dniu r.

UMOWA nr. /2013. zawarta w dniu r. UMOWA nr. /2013 NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ORAZ BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W ŻARACH zawarta w dniu r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING DZIAŁ II SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr OS-ZP

UMOWA Nr OS-ZP UMOWA Nr OS-ZP.272...2016 Załącznik nr 8 zawarta w dniu.. 2016 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, reprezentowaną przez: Tomasza Rafała Luto Burmistrza Gołdapi przy kontrasygnacie Joanny Magdaleny Łabanowskiej

Bardziej szczegółowo

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu BZP.2421.6.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz.1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej kas i alei głównej w

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY/ UMOWA*

PROJEKT UMOWY/ UMOWA* PROJEKT UMOWY/ UMOWA* Zawarta w dniu 2017 roku w Poznaniu, pomiędzy : Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi nr 27/39. Numer NIP : 777-00-03-185-

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie usług sprzątania

UMOWA o wykonanie usług sprzątania UMOWA o wykonanie usług sprzątania zawarta w dniu.. r. pomiędzy I Żoliborską Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Kochanowskiego 33A lok. 55, 01-864 Warszawa reprezentowaną przez: l. - Prezesa Spółdzielni 2.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 Umowa zostaje zawarta dnia...r. na czas określony pomiędzy niżej wymienionymi stronami:

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Wzór umowy zawarta w dniu... w Łowiczu pomiędzy: Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, NIP: 834-11-81-478, REGON: 750492821, reprezentowanym przez: 1. Marzenę Kozanecką-Zwierz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1. Zamawiający: I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (94) 342-78-31, fax.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3-do zadania I UMOWA Nr zawarta w dniu 2010 r. w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 08.06.2010 Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

NA MONITOROWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

NA MONITOROWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU UMOWA NR NA MONITOROWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) zawarta w dniu.r. w Otrębusach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA (WZÓR)

Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA (WZÓR) zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, NIP: 521 29 92 374, REGON: 014931762 z siedzibą : ul. Lipińska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ NR 3 UMOWA NR...

ROZDZIAŁ NR 3 UMOWA NR... ROZDZIAŁ NR 3 UMOWA NR... Zawarta w dniu...w Legnicy pomiędzy Legnickim Centrum Kultury z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 2, tel 767233700, reprezentowanym przez: 1. Grzegorza Szczepaniaka -Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Usługę ochrony osób oraz dozoru mienia realizowana dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu SR-ŚR-4-2015

Usługę ochrony osób oraz dozoru mienia realizowana dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu SR-ŚR-4-2015 Znak sprawy: Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta pomiędzy: UMOWA Nr G 280 -.../2015-wzór umowy z dnia 2015 r. we Wrocławiu Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu 50-040 Wrocław, ul. Podwale

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR...

UMOWA O DZIEŁO NR... Załącznik numer 1 do Uchwały nr 9/113/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2013 r. UMOWA O DZIEŁO NR... Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Świnoujściu w dniu... r. pomiędzy: Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo