SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 28 rok

2 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach stan na koniec 27 i 28 roku Miasto Gdańsk Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pruszcz Gd Trąbki Wielkie Kolbudy Cedry Wielkie Pszczółki Przywidz Suchy Dąb % 6% Stopa bezrobocia rejestrowanego 5,8% 5% 4% 3% 3,6% 3,6% * 2,5% * 2% 1% % Miasto Gdańsk Powiat Gdański * przewidywana stopa bezrobocia dane niepotwierdzone przez GUS. 2

3 1. W zakresie spraw organizacyjnych 1.1. System zarządzania jakością W kwietniu 28r. Polska Izba Handlu Zagranicznego, jako jednostka certyfikująca, przeprowadziła audit pośredni Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN 91:21. W raporcie z auditu, stwierdzono, że zebrano wystarczającą ilość dowodów na potwierdzenie, że SZJ jest zaprojektowany i wdrożony zgodnie z wymaganiami normy, a praktyka postępowania jest zgodna z normą i opracowanym systemem, niezgodności nie stwierdzono. Audit pośredni zakończył się wynikiem pozytywnym. Audity wewnętrzne przeprowadzane były zgodnie z planem auditów Poprawa jakości obsługi klientów PUP W I półroczu 28 roku, w celu podniesienia jakości obsługi klientów PUP oraz usprawnienia pracy wdrożono e-archiwum, oprogramowanie umożliwiające przechowywanie dokumentów klientów PUP w postaci elektronicznej. Oprogramowanie zainstalowano na serwerze oraz stacjach roboczych i przeszkolono użytkowników. W roku 28 wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia Działu Świadczeń i Obsługi Formalnej, Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego i Stanowiska ds. archiwum. W wyniku reorganizacji zwiększono powierzchnię Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, a także w strukturze tego działu wydzielono dwa Referaty Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, co usprawniło funkcjonowanie działu, ułatwiło osobom bezrobotnym dostęp do informacji o wolnych miejscach pracy, poprawiło obsługę klientów w zakresie udzielania pomocy w znalezieniu pracy oraz spowodowało dostosowanie metod pracy pośredników pracy do wymagań i standardów europejskich. Warunki pracy w ww. komórkach dostosowano do warunków panujących w modelowych komórkach organizacyjnych PUP. Przeprowadzone prace w znaczący sposób usprawniły obsługę naszych klientów, a także bardzo poprawiły warunki pracy. Pod koniec roku 28 zakończono proces wdrożenia Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI). Umożliwi to nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy PUP, wydziałami Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, w sposób znaczący skróci czas załatwiania spraw 3

4 klientów ww. instytucji, a także wyeliminuje koszty wydawania, drukowania i przesyłania zaświadczeń i innych dokumentów Obsługa informatyczna PUP W 28r. w zakresie obsługi informatycznej PUP realizowano następujące zadania: Wymiana łącza internetowego dla osób bezrobotnych Neostrada na DSL; Wymiana systemu Windows 98 na Windows XP ; Wdrożenie programu ArgoBEZ; Wdrożenie i rozwój programu e-archiwum; Wdrożenie prowadzenia spraw w programie TALGOS Elektroniczny Obieg Dokumentów; Rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej o możliwość zamieszczania stanu spraw; Wdrożenie oraz rozwój Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI); Aktualizacje oprogramowania; Przygotowywanie statystyk, analiz rynku pracy oraz monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych; Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych; Wykonanie audytu legalności oprogramowania zakończone wydaniem certyfikatu; Zdobycie tytułu Laureata Kampanii Społecznej Szanuje.pl ukierunkowanej na ochronę własności intelektualnej; Wykorzystanie podpisu elektronicznego do komunikacji z ZUS-em; Wdrożenie Elektronicznej Skrzynki Podawczej. 1.4 Obsługa prasowa urzędu Dnia 1 grudnia 28 roku zostało utworzone Stanowisko ds. Obsługi Prasowej. Do zadań rzecznika prasowego należy: - współpraca z lokalnymi mediami i reagowanie na krytykę prasową; 4

5 - nadzór nad informacjami przekazywanymi środkom masowego przekazu; - opracowanie i realizacja założeń polityki informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy; - współpraca w realizacji projektów przygotowywanych przez inne działy i podejmowanie działań, które te projekty będą promowały; - współredagowanie serwisu internetowego; - przygotowywanie codziennych przeglądów prasy i archiwizacja informacji prasowych dotyczących rynku pracy, zatrudnienia, prawa pracy, sytuacji gospodarczej w rejonie i spraw samorządowych oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa pracy urzędu i organizowanych przez PUP działań Obsługa prawna urzędu Wydane opinie prawne W okresie od 1 stycznia 28r. do 31 grudnia 28r. wydano 31 pisemnych opinii prawnych (55 w analogicznym okresie 27r.). Opiniowanie innych spraw W okresie sprawozdawczym zaopiniowano ogółem 158 spraw, w tym: - własne projekty umów, porozumień i ugód:3 - zaopiniowane projekty umów i aneksów do umów: 53 (69 w analogicznym okresie 27r) - zaopiniowane projekty zarządzeń Prezydenta Miasta(13/9 w roku 27) oraz Dyrektora PUP(42/42 w roku 27) uchwały Rady Miasta (7/4 w 27): razem 62 - konsultowane wypowiedzenia zawartych umów: 13 - zaopiniowane projekty druków, formularzy i wniosków:6 - zaopiniowane wnioski o przyznanie nagrody jubileuszowej i odprawy: 17 (7 w analogicznym okresie 27) - inne 4 Sprawy sądowe w toku -7 Sprawy procesowe zakończone wydaniem wyrokiem, nakazu zapłaty lub ugodą 5 (13 w analogicznym okresie 27r.) Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego

6 ZADANIA DODATKOWE Związane z egzekucją należności administracyjnych * sporządzono, zarejestrowano i wysłano do Urzędów Skarbowych 38 tytułów (72w analogicznym okresie 27 r.) wykonawczych, - sporządzono i wysłano do Urzędów Skarbowych 2 wnioski o wycofanie tytułów wykonawczych, - sporządzono i wysłano do Urzędu Skarbowego :3 wnioski o zmianę postanowienia Naczelnika Urzędu w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego - sporządzono i wysłano do Urzędu Skarbowego 2 wnioski o zawieszenie postępowania egzekucyjnego wobec zobowiązanego z tytułu egzekucyjnego. - sporządzono 1 wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego Zorganizowano szkolenie dla Działu Rejestracji poświęcone podmiotom prawa występującym w obrocie cywilno prawnym Skargi i kontrola Zestawienie zaplanowanych i wykonanych kontroli w 28r. Lp. Tematyka kontroli Rodzaj kontroli Ilość kontroli zaplanowanych Ilość kontroli wykonanych 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem standardów usług rynku pracy w: Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, w Dziale Programów Rynku Pracy, Dziale Finansowo-Księgowym oraz Referacie Informatyki i Statystyki 2. Umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) dla osób bezrobotnych 3. Umowy o odbywanie stażu oraz przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych Sprawdzająca Problemowa Wewnętrzna Zewnętrzna problemowa Zewnętrzna problemowa

7 4. Umowy dotyczące przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych 5. Umowy dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych 6. Umowy w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 7. Realizacja stosowania,,podstawowych standardów usług Rynku Pracy w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, w Dziale Programów Rynku Pracy 8. Weryfikacja stosowanej dokumentacji pod kątem jej przydatności i aktualności we wszystkich komórkach organizacyjnych PUP Zewnętrzna problemowa Zewnętrzna problemowa Zewnętrzna problemowa Wewnętrzna problemowa Wewnętrzna problemowa (częściowonadal realizowana) O G Ó Ł E M W 28r zaplanowano przeprowadzenie 142 kontroli, w tym 139 kontroli problemowych zewnętrznych, 1 kontrolę sprawdzającą oraz 2 kontrole problemowe wewnętrzne. Wykonano 145 kontroli w tym 142 kontrole zewnętrzne, 2 kontrole wewnętrzne problemowe oraz 1 kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych. Plan kontroli wykonano w 12,1% Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w Działach PUP pozwoliła ustalić stan przygotowania w zakresie wdrożenia standardów usług rynku pracy. Kontrole zewnętrzne dotyczyły realizacji zawartych umów klientów korzystających ze środków funduszy pomocowych z PUP. Zaplanowanych kontroli nie wykonano w pkt.3 i 6, ponieważ kontrolujący wykonał więcej kontroli w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, którym zostały przyznane środki finansowe z funduszy pomocowych Urzędu oraz ze względu na czasochłonność kontroli problemowych wewnętrznych. 7

8 Tematyka kontroli wewnętrznej dotyczyła: - wykonania zaleceń pokontrolnych dokonanej kontroli problemowej w zakresie przygotowania do wdrożenia standardów usług rynku pracy w poszczególnych działach PUP - realizacji stosowanych podstawowych standardów usług rynku pracy - weryfikacji stosowanej dokumentacji pod kątem jej przydatności i aktualności we wszystkich komórkach PUP Tematyka kontroli zewnętrznych dotyczyła realizacji: a. umów z odbywanego stażu przez osoby bezrobotne b. umów związanych ze szkoleniami osób bezrobotnych c. umów związanych z przygotowaniem zawodowym osób bezrobotnych d. umów w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne e. umowy w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. f. umów w sprawie organizacji prac interwencyjnych ze środków FP g. wykonania zaleceń pokontrolnych W wyniku przeprowadzonych kontroli: stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych wydano zalecenia przestrzegania przez zleceniobiorców podstawowych zasad ewidencjonowania odbywanych zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach oraz terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji osób szkolonych w ośrodkach szkolenia zwrócono uwagę pracodawcom na zgodne z programem odbywanie staży, oraz przygotowania zawodowego osób bezrobotnych skierowanych przez PUP w Gdańsku. zwrócono uwagę pracodawcom, z którymi zawarto umowy na prace interwencyjne na terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczanie się z PUP Wystąpiono z wnioskiem o rozwiązanie umowy w sprawie przyznania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON 8

9 Wystąpiono z wnioskiem o rozwiązanie umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, której przyznano środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ nie ustalono czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie ze względu na brak kontaktu. udzielono szeregu porad z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących pomocy udzielanej pracodawcom ze strony PUP jak również innych przepisów związanych ze stosowaniem Kodeksu Pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielono szeregu porad oraz wskazówek pracownikom PUP związanych z prowadzeniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogółem do 31 grudnia 28r. wpłynęło 9 skarg, a dotyczyły ; - 5 niewłaściwego sposobu obsługi klienta przez pracownika PUP - 4 działań Urzędu Sposób załatwienia : Po analizie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego uznano : 6 skarg za bezzasadne, 3 skargi za częściowo zasadne. Skargi dotyczyły niżej wymienionych komórek organizacyjnych PUP : RP -3 skargi dot. częstego wzywania i przedstawienia nieaktualnej oferty pracy, odmowy udzielenia informacji osobie postronnej, nieuprzejmej obsługi interesanta RR - 4 skargi dot. odmowy sfinansowania kosztów kursu Pedagogicznego, Instruktora samoobrony i fittnesu, odmowy skierowania bezrobotnej na szkolenie do wybranej przez nią jednostki szkoleniowej, odmowy refundacji kosztów dojazdu na szkolenie AS 2 skargi dot. niegrzecznego załatwienia interesanta, bezpodstawnego pozbawienia statusu osoby bezrobotnej 9

10 1.7. Zatrudnienie i szkolenie pracowników PUP 1. Na dzień r. liczba zatrudnionych osób w PUP w Gdańsku wyniosła 133, w odniesieniu do roku poprzedniego, tj. 27 liczba ta zmalała o 7 pracowników. Stan zatrudnienia w PUP w Gdańsku Wg stanu na dzień r. 92 pracowników PUP w Gdańsku posiada wyższe wykształcenie, tj. 69,2% ogółu zatrudnionych osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba osób posiadających wyższe wykształcenie wzrosła o 6, natomiast w stosunku procentowym wyższe wykształcenie posiada o 7,8% więcej pracowników. Pracownicy PUP w Gdańsku posiadający wykształcenie wyższe (w osobach) Obecnie naukę na studiach wyższych kontynuuje 12 osób, natomiast na studia podyplomowe uczęszcza 2 pracowników PUP w Gdańsku. W 28r. podpisano 1 umowę, na mocy, której pracownikowi przyznano urlop szkoleniowy

11 3. W 28r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku skorzystali z 91 różnego rodzaju szkoleń. W porównaniu z rokiem 27 liczba szkoleń zmalała o W ZAKRESIE REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ 2.1. W zakresie rejestracji W 28 roku ogółem zarejestrowano osób. W porównaniu z rokiem 27, ogół osób rejestrujących się nieznacznie obniżył się o 476 osób, tj. o 2%. Świadczy to o wyhamowaniu tendencji spadkowej rejestracji. Wzrost rejestracji już można było zaobserwować od miesiąca września 28 r. do końca roku. Można zatem prognozować tendencję wzrostową rejestracji, która w obliczu kryzysu finansowego dotykającego Europę, przełoży się w najbliższym czasie na gospodarkę rynku lokalnego. Największy spadek rejestrujących się osób odnotowano w styczniu o 59 osób, tj. 22% mniej niż w styczniu ubiegłego roku. Natomiast największy wzrost rejestracji przypadł na grudzień o 455 osób, tj. 35% więcej niż w grudniu 27 roku. W 28 r. bez prawa do zasiłku zarejestrowano 16.6 osób, co stanowi 84% ogółu zarejestrowanych, natomiast z prawem do zasiłku zarejestrowano osób. Stosunek ten pozostał na niezmiennym poziomie jak, miało to miejsce w latach ubiegłych bezrobotni ogółem bezrobotni z prawem do zasiłku bezrobotni bez prawa do zasiłku 11

12 W 28 r. średnia miesięczna rejestracji kształtowała się na poziomie osób, co stanowi zbliżoną wartość do ubiegłego rok 27, tj osób miesięcznie. Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 28 r. zarejestrowano osób do 25 roku życia, tj. o 9% mniej niż w roku ubiegłym, osób powyżej 5 roku życia, tj. o 7% mniej niż w 27 r. oraz osób długotrwale bezrobotnych, co stanowi spadek w tej grupie o 35 %. Porównanie rejestracji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 27 i 28 r do 25 roku życia powyżej 5 roku życia długotrwale bezrobotni 12

13 W 28 r., odsetek osób rejestrujących się po raz pierwszy i po raz kolejny pozostał na podobnym poziomie, jak w roku 27 r., tj. 22 % (po raz pierwszy) i 78 % (po raz kolejny) I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Zarejestrowa ni po raz kolejny Zarejestrowa ni po raz pierwszy I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Zarejestrow ani po raz kolejny Zarejestrow ani po raz pierwszy W 28 r. ogółem wydano decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku 13

14 Do Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz do Działu Programów Rynku Pracy w 28 r. skierowano osób celem przedstawienia ofert pracy, stażu oraz szkolenia. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów UE/EOG w 28 r. zarejestrowano: osoby bezrobotne, które ostatnio legalnie pracowały za granicą w krajach UE/EOG osoby poszukujące pracy w Polsce, którym przyznano prawo do świadczenia z tytułu bezrobocia w innym państwie należącym do UE/EOG Jak wynika z przedstawionych danych odsetek osób bezrobotnych, które ostatnio legalnie pracowały za granicą w krajach UE/EOG w 28 r. w stosunku do 27 r. wzrósł ponad dwukrotnie. Kryzys finansowy w Europie oraz utrata pracy u zagranicznych pracodawców coraz częściej zmuszają polaków do powrotu do kraju. Zjawisko to będzie się nasilać w najbliższym okresie. Coraz lepsza znajomość przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Wspólnoty Europejskiej m.in. na skutek łatwiejszego dostępu do materiałów informacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku wpłynęła na rozpowszechnienie idei transferów zasiłków z państw Wspólnoty Europejskiej do Polski, co przełożyło się ośmiokrotnym wzrostem rejestracji osób z prawem do transferu zasiłku. W 28 r. ogółem zarejestrowano 38 cudzoziemców, tj. dwukrotnie więcej niż w 27r. Wśród zarejestrowanych cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy 31%. W minionym okresie wydano 3.4 zaświadczeń na prośbę zainteresowanych osób w celu przedłożenia różnym instytucjom: 14

15 NFZ MOPS Urząd Miasta inne instytucje W porównaniu z 27 r. nastąpił spadek wydanych zaświadczeń. Największy spadek wydanych zaświadczeń odnotowano podobnie jak w latach ubiegłych do Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. o 382 zaświadczenia mniej niż w 27 r Ewidencja W okresie od r. do r. zarejestrowano łącznie osób bezrobotnych. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji osoby. Łącznie przepływ osób wyniósł (rejestrowani + wyłączenia). W wyniku tego liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się w ciągu roku o 32,7%. Napływy i odpływy osób bezrobotnych napływy odpływy 15

16 Napływy i odpływy oraz stan ogółem stan na napływy 28 łącznie odpływy 28 stan na Decyzje administracyjne i zaświadczenia Decyzje administracyjne W roku 28 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku wydano łącznie decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych w ramach obsługi formalnej osób bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy z 2 kwietnia 24r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. o 6,23% mniej niż w roku 27. Średnio w miesiącu wydawanych było decyzji. 4 2 Liczba decyzji wydanych osobom bezrobotnym w poszczególnych komórkach organizacyjnych w latach Dział Świadczeń i Obsługi Formalnej Dział Rejestracji Dział Programów Rynku Pracy Stanowisko ds. Archiwum

17 1,45% Rodzaje wydanych decyzji administracyjnych 5,3% 6,8% 2,98% 37,17% 12,62% 25,4% decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia decyzja o przyznaniu świadczenia decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia i statusu osoby bezrobotnej inne Znakomita większość decyzji to decyzje o utracie statusu osoby bezrobotnej oraz decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku Znaczna pozycja to także decyzje o utracie lub pozbawieniu prawa do świadczenia Kolejna kategoria 5 44 to decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia w trakcie zarejestrowania, szczególnie z tytułu uczestnictwa w aktywnych formach aktywizacji zawodowej, jak szkolenia, staże, a następnie decyzje orzekają o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku. Dalsze 3 16 decyzji dotyczy utraty prawa do świadczenia i statusu bezrobotnego. Pozostałe to decyzje o wstrzymania lub wznowienia wypłaty, obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia. 17

18 Decyzje według rodzajów wydane w latach decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i o odmowie przyznania zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia decyzja o przyznaniu świadczenia decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku decyzja o utracie prawa do świadczenia i statusu osoby bezrobotnej inne decyzje W porównaniu do roku 27 spadek liczby wydanych decyzji jest zdecydowanie mniejszy niż w latach ubiegłych, gdyż wynosi zaledwie 6,23%. Porównując rok 26 i 27 w tym zakresie, spadek wydanych decyzji sięgał 21,4%. A zatem mimo mniejszej o 19,25% ilości osób rejestrujących się w Urzędzie ilość wydanych decyzji w 28r. relatywnie wzrosła. Zaświadczenia W 28r. wydano łącznie 18 9 zaświadczeń potwierdzających okres zarejestrowania w PUP w Gdańsku oraz okres i wysokość pobieranych świadczeń tj. o 32% mniej niż w roku ubiegłym. W tym przypadku spadek wydanych zaświadczeń jest również niższy niż w roku 27, gdyż kształtował się na poziomie 38% w stosunku do roku

19 Zaświadczenia dotyczące statusu bezrobotnego i pobieranych świadczeń wydane w latach dotyczące aktualnej sytuacji osób bezrobotnych wydane w celu ustalenia przez ZUS wysokości kapitału początkowego Zdecydowana większość wydawanych zaświadczeń dotyczyła aktualnej sytuacji osób bezrobotnych lub też ostatniego okresu pobierania zasiłku (do przedłożenia w zakładzie pracy w celu udokumentowania stażu lub na potrzeby instytucji i urzędów). Wydano ich , a więc o około 36,77% mniej niż w roku ubiegłym. Natomiast o 24,6% wzrosła ilość składanych wniosków zaświadczeń zaświadczeń 5,35% ilość wydanych zaświadczeń Rp 7 dla ZUS w celu ustalenia kapitału początkowego, dla celów emerytalno-rentowych lub z powodu ujawnienia okresów zatrudnienia nakładających się na okresy pobierania zasiłku: w 26r. złożono 3 67 wniosków wydano zaświadczeń; w 27r. złożono 1 94 wnioski wydano zaświadczenia; w 28r. złożono wniosków - wydano 3 17 zaświadczeń. Wnioski do Rp7 wydane w latach

20 Tendencja wzrostowa składanych wniosków Rp 7 podyktowana jest zmianami legislacyjnymi ustawy zaświadczeń emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polegającymi na przedłużeniu o jeden rok tj. do 31 grudnia 28r. możliwości skorzystania z przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r. Natomiast wpływ na ogólny spadek ilości wydanych zaświadczeń miała mniejsza o 19,25% liczba osób rejestrujących się oraz wprowadzenie w kwietniu 28r. programu ArgoBez, który umożliwił wydanie jednego zaświadczenia za wszystkie okresy rejestracji bezrobotnego, a nie jak dotychczas kilku zaświadczeń drukowanych w różnych aplikacjach. 35 Liczba zaświadczeń ogółem wydanych osobom bezrobotnym w poszczególnych komórkach organizacyjnych w latach Dział Świadczeń i Obsługi Formalnej Dział Rejestracji Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Jakość wydanych decyzji administracyjnych Na ogólną liczbę wydanych decyzji administracyjnych przez PUP zaskarżono 432 decyzje tj. o 2,48% mniej niż w 27r. (443 odwołania). Po rozpatrzeniu uznano, że 19 odwołań (25%) zasługuje na uwzględnienie i zmieniono decyzje we własnym zakresie w trybie art. 132 kpa. Dotyczyły głównie przypadków, w których już po wydaniu decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej, osoby te dostarczyły dokumenty usprawiedliwiające 2

21 niestawiennictwo na wezwanie Urzędu. W pozostałych przypadkach uznano, że okoliczności podnoszone w odwołaniu zasługiwały na uwzględnienie, 6 odwołań wycofano (1,4%). Sposób rozpatrzenia złożonych odwołań w , w 26-76, w , w wycofane uchylone w trybie art. 132 przekazane do Wojewody Pomorskiego Do rozpatrzenia przez Wojewodę Pomorskiego przekazano 317 odwołań. Najwięcej tj. 288 odwołań (91%) dotyczyło decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej. Jest to bezpośrednio związane z prowadzoną bieżącą weryfikacją gotowości do podjęcia pracy osób bezrobotnych. Pozostałe to: 2 odwołania (,6%) dotyczyły decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku, 2 kolejne odwołania (,6%) wniesiono od decyzji o odmowie uznania za osobę bezrobotną, 3 odwołania (,9%) od decyzji o odmowie przyznania świadczenia, 3 kolejne (,9%) o wstrzymaniu wypłaty, 3 o utracie lub pozbawieniu prawa do świadczenia (,9%) 4 o utracie lub pozbawieniu prawa do świadczenia i statusu bezrobotnego (1,3%) 12 o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (3,8%). 21

22 ,6%,6%,9%,9%,9% 1,3% 3,8% 91% Decyzje o utracie statusu osoby bezrobotnej Decyzje o odmow ie uznania za osobę bezrobotną Decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i odmow ie przyznania praw a do zasiłku Decyzje o odmow ie przyznania św iadczenia Decyzje o w strzymaniu w ypłaty Decyzje o utracie lub pozbaw ieniu praw a do św iadczenia Decyzje o utracie lub pozbaw ieniu praw a do św iadczenia i statusu bezrobotnego Decyzje o obow iązku zw rotu nienależnie pobranego św iadczenie Organ II instancji rozpatrzył 313 odwołań, z których utrzymał w mocy 297 decyzji wydanych przez PUP (93,69%), w 5 przypadkach wydał orzeczenie, natomiast 12 decyzji uchylił stanowi to 3,78% liczby złożonych odwołań, a,2% ogółu wydanych decyzji przez PUP. Na dzień sporządzania sprawozdania w 3 sprawach nie wydano jeszcze orzeczenia. 22

23 Orzeczenia wydane przez Wojewodę Pomorskiego utrzymane w mocy orzeczenie organu II 297 uchylone do ponownego rozpatrzenia sprawy w toku Osiągnięte wskaźniki Wyszczególnienie Wskaźnik liczby decyzji uchylonych przez Wojewodę Pomorskiego do 4,62% 4,53% 4,29% 3,78% liczby złożonych odwołań Wskaźnik liczby decyzji uchylonych przez Wojewodę Pomorskiego do liczby wydanych decyzji ogółem,35%,45%,34%,2% Osiągnięty w 28 roku procentowy wskaźnik ilości decyzji uchylonych przez organ II instancji w stosunku do wydanych decyzji ogółem wynosi,2% - jest niższy niż osiągnięty w roku ubiegłym, który kształtował się na poziomie,3%. Jak wynika z powyższego, wzrosła jakość wydawanych decyzji w stosunku do lat ubiegłych. Najistotniejszym w sprawach skierowanych do Wojewody było to, że w żadnym przypadku nie orzekł o nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa. 23

24 2.5. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne W 28 r. dokonano: zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub społecznego i zdrowotnego, 7618 zgłoszeń członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowania z ubezpieczeń, zmiany danych identyfikacyjnych. Zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń ubezpieczenia zdrowotne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i społeczne zgłoszenia członków rodzin do ubezpieczenia wyrejestrowania z ubezpieczeń zmiana danych identyfikacyjnych W porównaniu do 27r. widoczny jest spadek. zgłoszeń tak do ubezpieczeń zdrowotnych (o 9,27 %) jak i społecznych lub zdrowotnych i społecznych (o 3,39 %) co wynika bezpośrednio ze zmniejszenia się liczby osób rejestrujących się (o 19,25 %). Spada także liczba wyrejestrowań o 15,38 %, co z kolei jest adekwatne do zmniejszonego odpływu osób bezrobotnych o 13,9 %. Zwiększenie o 6,41 % liczby dokonanych zmian danych identyfikacyjnych świadczy o tym, że wciąż jeszcze nie wszyscy klienci dopełnili obowiązku zmiany dowodu osobistego. Ciągłe zmiany zachodzące w sytuacji bezrobotnych powodują konieczność dokonywania korekt składek należnych ZUS. W wyniku sporządzonych 142 korekt w 28r możliwe było odzyskanie: 24

25 1. składek społecznych na kwotę ,37 zł tj.,64 % kwoty wg deklaracji za 28 r. 2. składek zdrowotnych na kwotę ,39 zł tj.,77 %. Kwoty wg deklaracji na 28 r. Łącznie PUP odzyskał 4 785,76 zł. Z dniem r. na mocy zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne nabywają tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Wobec powyższego 1966 osób dodatkowo uzyskało tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego Świadczenia 1) Wg stanu na dzień r. liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wyniosła w tym : 1192 osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 4 osoby z prawem do zasiłku transferowego do Polski 1 osoba z prawem do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 631 osoby z prawem do stypendium z tytułu odbywania stażu, przygotowania zawodowego lub szkolenia 517 osób z prawem do dodatku szkoleniowego 97 osób z prawem do dodatku aktywizacyjnego 25

26 Ilość wypłaconych świadczeń wg stanu na , , r zasiłki dla bezrobotnych 3 4 zasiłki transferowe stypendianauka stypendia dodatki szkoleniowe dodatek aktywizacyjny Jak z powyższego wykresu wynika ilość osób korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wzrosła o 19,18 % w przypadku stypendiów i o 24,37 % w przypadku dodatków szkoleniowych. Dodatki aktywizacyjne pozostały na niezmienionym poziomie.. 2) W okresie od r. do r. wypłacono ogółem świadczeń pieniężnych na kwotę ,26 zł., w tym: zasiłków dla bezrobotnych na kwotę ,97 zł., 5 zasiłków dla bezrobotnych transferowanych do Polski na kwotę ,58 zł 12 stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki na kwotę 3 535,8 zł., stypendia stażowe i szkoleniowe na kwotę ,57 zł., 55 dodatków szkoleniowych na kwotę ,66 zł., 1274 dodatki aktywizacyjne na kwotę 29 71,3 zł., 1 świadczenie przedemerytalne na kwotę 1 483,38 zł., 26

27 Ilość wypłaconych świadczeń w poszczególnych kategoriach w latach zasiłki dla bezrobotnych zasiłki transferowe stypendianauka stypendia dodatki szkoleniowe dodatki aktywizacyjne W porównaniu z analogicznym okresem 27 r. ogólnie zmniejszyła się ilość wypłat świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych o 22,82 %. Wskaźnik procentowy spadku za 28 r. jest niższy niż za 27 r. w stosunku do 26 r. który wynosił 26,71 %. W poszczególnych kategoriach wypłaty kształtują się w sposób następujący: o 33 % zmniejszyła się ilość wypłat zasiłków dla bezrobotnych, o 5,3 % uległa zmniejszeniu ilość wypłaconych stypendiów z tytułu stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego, od trzech lat na wyrównanym poziomie pozostaje ilość wypłat dodatków szkoleniowych i aktywizacyjnych. Bezpośrednim czynnikiem wpływającym na ilość wypłacanych świadczeń jest mniejsza liczba osób rejestrujących się w Urzędzie o 19,25 % oraz spadek bezrobocia o 32,7 % w stosunku do stanu z 31 grudnia 27 r. Tendencja wzrostowa ilości osób korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu jest wynikiem dużego udziału środków z FP i EFS na finansowanie szkoleń, staży, przygotowania zawodowego i przyznanych dotacji. Urząd w dalszym ciągu korzysta z wdrożonej w 27 r. usługi SMS do hurtowej wysyłki krótkich wiadomości tekstowych. Jest to skuteczne i co najważniejsze, tanie i szybkie 27

28 narzędzie usprawniające komunikację z bezrobotnym. Skutkuje również przyspieszeniem procesu naliczania świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym W zakresie obsługi archiwum W 28r. Stanowisko ds. Archiwum przyjęło akta osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ilość akt bezrobotnych i poszukujących pracy przyjętych z komórek organizacyjnych urzędu r. 28r. W stosunku do 27r. nastąpił spadek liczby przyjętej dokumentacji o akt, tj. o ok. 2,37%. Ilość akt bezrobotnych i poszukujących pracy przyjętych w poszczególnych miesiącach 28r. grudzień listopad październik wrzesień 196 sierpień 982 lipiec 1567 czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń

29 W 28r. rozpiętość liczby przyjmowanych dokumentów (osób bezrobotnych i poszukujących pracy) kształtowała się między 982 w sierpniu a 2 68 w czerwcu. Średnia wyniosła ok akta. Ilość akt bezrobotnych i poszukujących pracy wypożyczonych poszczególnym komórkom organizacyjnym urzędu r. 28r. Liczba akt wypożyczonych w 28r. wyniosła 5 42 w tym akta wypożyczone w celu wydania zaświadczenia do obliczenia kapitału początkowego W stosunku do 27r. nastąpił wzrost wypożyczeń o 59 akt tj. o ok. 1,36%. Pozostałe działania podjęte przez Stanowisko ds. Archiwum w 28r: przeniesienie ok. 878 mb akt z zastępczych pomieszczeń magazynowych do pomieszczeń archiwum; przyjęcie do archiwum zakładowego teczek akt z komórek organizacyjnych urzędu co stanowi ok. 67mb; uporządkowanie 17 teczek akt osób bezrobotnych co stanowi ok. 6 mb; wdrożenie programu e-archiwum w ramach, którego zeskanowano - rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy za lata w liczbie skanów; - akta osób bezrobotnych i poszukujących pracy w liczbie teczek; przekazanie na przechowanie firmie zewnętrznej archiwizującej akta 63 mb akt (tj. 15 pudeł archiwalnych). w ramach współpracy z innymi instytucjami i organizacjami udzielono odpowiedzi na zapytania. 29

30 3. W zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu W roku 28 pośrednicy pracy objęli swoją usługą osób bezrobotnych przeprowadzając z nimi łącznie spotkań. W trakcie tych wizyt każdemu bezrobotnemu przedstawiono informację o ofertach pracy oraz innych możliwościach pomocy, z tego: wydano skierowań do pracy, osób uzyskało informację na temat organizowanych przez PUP staży zawodowych i miejsc przygotowania zawodowego, w wyniku udzielonych informacji o możliwości skorzystania z realizowanych przez PUP szkoleń przyjęto a następnie przekazano do Referatu Szkoleń 2 19 wniosków na szkolenie 1 83 osób wzięło udział w zorganizowanych w siedzibie PUP 65 giełdach pracy, 437 osobom wydano skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych, 638 osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania, 7534 osoby bezrobotne w wieku powyżej 5 roku życia poinformowano o realizacji programu Dojrzałość w cenie proponując w nim udział; gotowość uczestnictwa zgłosiło 547 osób. Ponadto osób skorzystało z usług pośrednika EURES Oferty pracy W roku 28 pośrednicy pracy przyjęli łącznie zgłoszeń dotyczących wolnych miejsc pracy, w tym 1 94 z powiatu gdańskiego. W porównaniu do roku 27 było to o 337 zgłoszonych wolnych miejsc pracy mniej (spadek o 17,9%). Zdecydowany spadek liczby zgłaszanych wolnych miejsc pracy zauważyć można było od miesiąca lipca bieżącego roku. 3

31 Oferty pracy w latach Liczba ofert w tym z Powiatu Gdańskiego W minionym roku nastąpił spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy zarówno na terenie miasta Gdańska jak i z terenu powiatu gdańskiego. Udział ofert pracy z terenu miasta Gdańska i powiatu gdańskiego 1,% 91,% 85,7% 88,2% 87,95% 88,56% 75,% 5,% 25,% 9,% 14,3% 11,8% 12,5% 11,44%,% Powiat Gdański Gdańsk Pośrednicy pracy odpowiedzialni za kontakty z pracodawcami w okresie r. przeprowadzili 916 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali

32 miejsca pracy (w tym 81 z obszaru powiatu gdańskiego). W ubiegłym roku przeprowadzono 436 wizyt pozyskując miejsc pracy. Wizyty u pracodawców Pozyskane wolne miejsca pracy Mimo zwiększenia liczby wizyt u pracodawców w 28r. pozyskano mniej wolnych miejsc pracy niż w roku ubiegłym, jedna wizyta pracy skutkowała pozyskaniem średnio 2,8 miejsc pracy. 32

33 Realizacja ofert pracy Ze zgłoszonych wolnych miejsc pracy w roku 28 zagospodarowano: poprzez skierowanie 5749 osób bezrobotnych (co stanowi 33,9% ogółu wolnych miejsc pracy) poprzez pozyskanie 464 pracowników na wolnym rynku pracy (informacja od pracodawców, co stanowi 27,4% ogółu wolnych miejsc pracy) W porównaniu do roku 27 nastąpił spadek zapełnionych (zrealizowanych) ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców. W 27r. zrealizowano 41,7 % natomiast w 28r. 33,9%. W związku z malejącą liczba bezrobotnych przez 1 miesięcy roku 28 i przez to ograniczoną liczbą kandydatów do pracy, nie zrealizowano 6571 wolnych miejsc pracy. Pracodawcy do których nie skierowano kandydatów do pracy, po uzyskaniu pisemnej informacji o braku odpowiednich osób o poszukiwanych kwalifikacjach, podjęli starania o zatrudnienie obcokrajowców (5241 miejsc pracy) lub też wycofali swoje oferty (148 miejsc pracy). Brak kandydatów do pracy dotyczył głównie branż: handel i gastronomia (praca zmianowa wymagająca opieki nad dziećmi w godzinach popołudniowych); przemysł stoczniowy brak fachowców; budownictwo brak fachowców; usługi fryzjersko-kosmetyczne Oferty w przemyśle stoczniowym częściowo zostały zapełnione przez osoby szkolone na kursach organizowanych przez PUP a częściowo, głównie spawacze i monterzy kadłubów przez obcokrajowców. 33

34 Realizacja ofert pracy w latach ,7% 51,3% 33,9% 66,1% nie zrealizowane oferty zrealizowane nie zrealizowane oferty pracy zrealizowane Pracodawcy poszukiwali najczęściej pracowników w zawodach: spawacz, monter kadłubów okrętowych, sprzedawca, sprzątaczka monter rurociągów okrętowych, robotnik budowlany, murarz, kucharz, magazynier, specjalista administracji publicznej malarz konstrukcji i wyrobów metalowych ekonomista, pracownik ochrony mienia i osób, szwaczka ślusarz, monter rurociągów przemysłowych, a także osób bez kwalifikacji, lecz z określonymi umiejętnościami lub doświadczeniem w wykonywaniu prac na podobnym stanowisku. 34

35 Liczba podjęć pracy W porównaniu do roku 27 nastąpił spadek liczby osób podejmujących pracę o 1654 tj. 2,6 %. Przy czym zaznaczyć należy, iż w roku 28 nastąpił także dalszy spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych o 32,7%. W celu zwiększenia dostępności do ofert pracy w IV kwartale 28 roku uruchomiono usługę SMS-owego powiadamiania osób bezrobotnych o aktualnych ofertach pracy oraz organizowanych giełdach i targach pracy. Tą drogą wysłano 574 informacje Oferty pracy krótkoterminowej W roku 28 w Sklepie z ofertami pracy krótkoterminowej zlokalizowanym w Gdańsku Wrzeszczu Al. Grunwaldzka 32, zgłoszono 2 77 ofert pracy na wolne miejsca pracy. Dla porównania w roku 27 było to ofert na miejsc pracy. W roku 28 nastąpił wzrost liczby wolnych miejsc pracy zgłaszanych do Sklepu z ofertami pracy krótkoterminowej o 4%. Wzrost był spowodowany aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, tj. deficytem kadry pracowniczej związanym z migracją zarobkową w poszczególnych zawodach. Pracodawcy traktowali Sklep z ofertami pracy krótkoterminowej jako dodatkowe miejsce do opublikowania swojego ogłoszenia, mając nadzieję na pozyskanie pracowników wśród osób poszukujących dodatkowego zajęcia. 35

36 Oferty pracy krótkoterminowej w latach Ilość miejsc Najczęściej poszukiwane przez pracodawców zawody były związane z: pracą fizyczną promocją i reklamą usługami domowymi handlem gastronomią budownictwem Z informacji uzyskanej od zgłaszających oferty wynika, że zostały one zrealizowane w 92,18%. 36

37 Poradnictwo zawodowe W okresie 12 miesięcy 28 roku z usług doradczych skorzystało ogółem osób bezrobotnych i poszukujących pracy, dla porównania w roku 27 było to osób. Liczba usług doradczych W ramach usług doradczych udzielono: porady indywidualnej dla osób, w tym 668 dotyczyło otrzymania jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej porady grupowej dla 894 osób informacji zawodowej dla 4281 osób W roku 28 nastąpił wzrost liczby osób korzystających z pomocy doradcy zawodowego w sprawach dotyczących zatrudnienia lub wyboru kierunków szkolenia, a także aktywizacji zawodowej. Z porad indywidualnych i grupowych skorzystały kobiety, co stanowi 52,25%. 37

38 Udział kobiet wśród porad doradczych 47,75% 52,25% kobiety mężczyźni W poradach grupowych najliczniejszą grupę stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane do 6 miesięcy (93,73%). W wyniku usług doradczych : 47 osób podjęło pracę i 481 osób rozpoczęło działalność gospodarczą (w 27 było to łącznie 55 osób) 382 osoby podjęły szkolenie zawodowe (w roku 27 było to 45 osób) 59 osób wzięło udział w zajęciach Klubu Pracy 38

39 Wyniki usług doradczych w latach osoby podejmujące pracę osoby podejmujące szkolenie zawodowe osoby skierowane do klubu pracy 59 W roku 28 głównym kierunkiem działań doradców zawodowych była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy są zarejestrowani i pozostający bez pracy do 6 miesięcy. Z pomocy doradców zawodowych ogółem skorzystało osób, z tego to osoby z w/wym. grupy bezrobotnych, która stanowiła 3,18% ogółu. W 28r. zwiększyła się liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego (w porównaniu do 27r.) o 2 92 osoby Kluby Pracy Kluby pracy działają w: Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga Adres: Gdańsk Święty Wojciech, ul. Trakt Św. Wojciecha 44 Dom Parafialny Unii Demokratycznej Kobiet Adres: Gdańsk Wrzeszcz, ul. Miszewskiego 17 Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność Emaus Adres: Gdańsk Orunia, ul. Sandomierska 55/57 Nadbałtyckim Centrum Edukacji Oświata-Lingwista 39

40 Adres: Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11 Ochotniczych Hufcach Pracy, Pomorska Wojewódzka Komenda OHP Adres: Gdańsk, ul. Chmielna 74/76 Elbląskim Uniwersytecie Robotniczym EUR Adres: Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 18 Pomorskiej Agencji Pracy Adres: Gdańsk, ul. Arkońska 48 Liczba osób, które ukończyły zajęcia w Klubach Pracy Nadal najliczniejszą grupę osób uczestniczących w zajęciach klubów pracy stanowią kobiety. Udział kobiet uczestniczących w zajęciach klubów pracy ,8% 29,% 69,2% 71,% kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 4

41 Uczestnicy zajęć w klubach pracy wg pozostawania bez pracy ,3% 35,% 65,% 74,7% krótkotrwałe długotrwałe krótkotrwałe długotrwałe W roku 28 w zajęciach klubów pracy uczestniczyła głównie grupa bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Uznaliśmy, że właśnie takie osoby w pierwszej kolejności winny otrzymać wsparcie w postaci szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Ponadto 49% wszystkich uczestników Klubów Pracy to osoby w wieku powyżej 5 roku życia, natomiast tylko 5,2% to osoby poniżej 25 roku życia. Wyniki działania klubów pracy Podjęcia pracy osób, które ukończyły kluby pracy Uczestnicy klubów pracy Zatrudnienie Efektywność działania Klubów Pracy w 28r. wynosiła 41,3 % natomiast w 27 45,1%. Przyczynę zmniejszonej efektywności należy tłumaczyć dużym udziałem w zajęciach osób powyżej 5 roku życia, długotrwale bezrobotnych o bardzo niskiej motywacji i samoocenie. 41

42 Zwolnienia grupowe W roku 28 PUP przyjął 6 zgłoszeń zakładów pracy, dotyczących zamiaru dokonania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników zwolnienia grupowe. 5 z nich zlokalizowanych było na terenie Miasta Gdańska, natomiast jeden zakład na terenie powiatu gdańskiego w Pruszczu Gdańskim. Z przedstawionej powyższej liczby zakładów: 1 to zakład produkcyjny, 2 usługowe, 1 zajmujący się edukacją, 1 zajmujący się transportem i 1 zakład zajmujący się sprzedażą hurtową paliwa. Zakłady pracy, które zgłosiły i dokonały zwolnień grupowych w 28r., to: Centromor S.A. Przedszkole Nr 76 Zakład Usług Ciepłowniczych Orlen Morena Karl Bermes Spedycja i Transport sp. z o.o. Federal-Mogul Bimet S.A. Liczba zakładów pracy zgłaszających zwolnienia grupowe Zgłoszone zwolnienia pracowników miały obejmować 25 osób, faktycznie pracę utraciło 126 osób. 42

43 Liczba osób, które utraciły pracę w wyniku zwolnień grupowych Europejskie Służby Zatrudnienia Eures Z usług asystenta Eures w zakresie uzyskania informacji o wolnych miejscach pracy na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 28 roku skorzystało osób. W tym: 45 osób zarejestrowanych jako bezrobotne 914 osób nierejestrowanych Osoby korzystające z usług asystenta Eures w 28r. Nierejestrow ane 914 Zarejestrow ane 45 Łącznie W roku 28 dał się zauważyć spadek zainteresowania podjęciem pracy za granicą i migracją zarobkową Zainteresowane ofertami EURES były w większości osoby nie zarejestrowane jako bezrobotne ( 7% ) w wieku powyżej 35 lat. Należy zwrócić również 43

44 uwagę na fakt, że wzrosła liczba osób po 5-tym roku życia (23%), które poszukują pracy poza granicami kraju. Kraje z których pochodziła największa liczba wolnych miejsc pracy to: Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy Szwajcaria Grecja Irlandia, Branże w których zgłoszono największą liczbę wolnych miejsc pracy to: usługi opiekuńcze, rolnictwo gastronomia hotelarstwo Zatrudnienie cudzoziemców W roku 28 zarejestrowano oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatelowi Białorusi, Rosji lub Ukrainy (dla firm z powiatu gdańskiego było to 356 oświadczeń). Z tego: 1898 dotyczyło zatrudnienia obywateli Ukrainy dla firm z Gdańska 163 oświadczeń dla firm z powiatu gdańskiego 268 oświadczeń dotyczyło zatrudnienia obywateli Rosji dla firm z Gdańska 24 oświadczeń dla firm z powiatu gdańskiego 26 oświadczeń 2 - dotyczyło zatrudnienia obywateli Białorusi dla firm z Gdańska 138 oświadczeń 44

45 dla firm z powiatu gdańskiego 62 oświadczeń 3.3. Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych W roku 28 wzrosła liczba osób z niepełnosprawnością rejestrujących się jako osoby bezrobotne o 22% w stosunku do roku 27. Natomiast stan zarejestrowanych osób niepełnosprawnych na koniec roku od kilku lat systematycznie maleje, co jest dowodem na efektywność podejmowanych przez PUP działań aktywizujących. Osoby niepełnosprawne wg stanu na 31 grudnia w latach bezrobotne poszukujące pracy W minionym roku zgłoszono 554 wolne miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, o 12 mniej niż w roku 27. Liczba zgłoszonych ofert pracy dla osób z niepełnosprawnością maleje już od 26r. 45

46 Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością zgłaszane do PUP dotyczyły głównie miejsc pracy na niżej wymienionych stanowiskach: księgowa, sprzątacz/ka, sprzątaczka/salowa, pracownik porządkowy, operator maszyn i urządzeń, dozorca, pracownik ochrony, sprzedawca, operator modeli woskowych wypiekacz wafli W roku 28 pracę podjęło 365 osób niepełnosprawnych, w tym: 285 zarejestrowanych jako bezrobotne 8 zarejestrowanych jako poszukujące pracy Analogicznie w roku 27 pracę podjęło 39 osób niepełnosprawnych, w tym : 292 zarejestrowane jako bezrobotne, 46

47 98 zarejestrowanych jako poszukujące pracy Podjęcia pracy osób niepełnosprawnych ogółem bezrobotni i poszukujący pracy bezrobotni Natomiast na podstawie wystawionych przez pośrednika pracy skierowań zatrudnienie podjęło 24 osób niepełnosprawnych, w tym: 16 zarejestrowanych jako bezrobotne; 8 zarejestrowanych jako poszukujące prace. Podjęcia pracy osób niepełnosprawnych w wyniku skierowania przez pośrednika pracy ogółem bezrobotni i poszukujący pracy bezrobotni 47

48 Ponieważ osoby z niepełnosprawnością znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymagają też szczególnego podejścia. Dlatego też w 28r. w PUP w Gdańsku opracowano Harmonogram działań PUP w Gdańsku na rzecz osób niepełnosprawnych na lata Proponuje on bogatą ofertę usług, instrumentów i projektów autorskich mających na celu wspieranie aktywnych postaw zawodowych wśród osób niepełnosprawnych i podniesienie świadomości wśród pracodawców związanej z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością Inne działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w roku 28 1) W maju i październiku 28r. w Hali AWFiS w Gdańsku (ul. Górskiego 1) zorganizowaliśmy Targi Pracy, w których udział wzięło 219 pracodawców, którzy przedstawili około 57 wolnych miejsc pracy. 2) W miesiącu czerwcu 28r. odbyły się Targi Pracy w Miejskim Domu Kultury w Pruszczu Gdańskim, w których udział wzięło 41 pracodawców, którzy przedstawili około 17 wolnych miejsc pracy. 3) W ramach podpisanego porozumienia doradcy zawodowi przeprowadzili warsztaty motywująco aktywizujące w Areszcie Śledczym w Gdańsku, w których wzięły udział 42 osoby. 4) Na mocy porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku kontynuowaliśmy indywidualne spotkania w Punkcie Konsultacyjnym utworzonym w siedzibie Referatu ds. Osób Bezdomnych MOPS w Gdańsku ( ul. Dworska 27 ). 5) Wzięliśmy udział w: konferencji MON Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego; temat: Aktualne problemy gdańskiego rynku pracy. Stan bezrobocia i metody jego ograniczania dwudniowej konferencji pt. Mobilność przestrzenna pracowników na współczesnym rynku pracy organizowanej przez WUP w Gdańsku 48

49 Targach Pracy organizowanych przez PUP w Gdyni, PUP w Malborku, OHP w Gdańsku oraz POPON w Gdańsku i Kościerzynie Projekcie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego SIFE pt. Przyszłość w Twoich rękach dotyczącego szkoleń aktywizujących zawodowo więźniów osadzonych w Zakładzie Karnym w Gdańsku organizowanych dniach otwartych PIP oraz w dniach otwartych Urzędu Miejskiego w Gdańsku konferencji zorganizowanej przez POPON z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej Osoba niepełnosprawna na rynku pracy. 6) Kontynuowaliśmy program Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy w ramach, którego osoby bezrobotne są uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego w Gdańsku. 7) W 1 bibliotekach kontynuowaliśmy program Bliżej Pracy mający na celu umożliwienie osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy bezpłatnego dostępu do internetu w celu wyszukiwania ofert pracy. 8) Kontynuowaliśmy program Dojrzałość w cenie mający na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych powyżej 5 roku życia. 9) Kontynuowany jest program TALON NA SZKOLENIE, którego celem jest zmotywowanie osób bezrobotnych do dokonania samodzielnego wyboru szkolenia, co pozwala uzyskać dodatkowe kwalifikacje prowadzące do zatrudnienia. Rozszerzono grupę osób, do których adresowany jest program. 1) Przeprowadzaliśmy cyklicznie warsztaty aktywizująco-motywacyjne pt. Drogowskaz Aktywne myślenie czyli samodzielność w dokonywaniu wyborów i poruszaniu się po rynku pracy Planowanie własnej ścieżki kariery zawodowej Ty też możesz Zobacz z czego możesz skorzystać 49

50 Rozwój osobisty i organizacja czasu Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia Bądź aktywny na rynku pracy Planowanie własnej ścieżki zawodowej Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Bilety. 11) Zorganizowaliśmy konferencję pt. Rynek równych szans. Współpraca instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 12) Podpisano porozumienie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przywidzu, w ramach którego przeprowadzono spotkanie informacyjne dotyczące usług i instrumentów rynku pracy dla podopiecznych ośrodka uczestników programu aktywnego powrotu na rynek pracy. 13) Podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w ramach projektu socjalnego Najtrudniejszy pierwszy krok, w ramach którego doradca zawodowy prowadził indywidualne porady zawodowe. 14) Opracowano Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata

51 3.5. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W roku 28 wysokość środków przyznana na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosiła 1 47 tys. zł. Wysokość środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zaw odow ej osób niepełnospraw nych ze środków PFRON (w tys. zł) W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON o 148%. Realizacja przyznanego limitu na rok 28 (w tys. zł) Limit Wykonanie Wykonanie limitu w stosunku do założonego planu wynosi 99,4%. 51

52 Środki PFRON w finansowaniu poszczególnych zadań (w tys. zł) Przygotow anie zaw odow e i staż* Refundacja 6% w ynagrodzenia oraz ZUS* 3,1 3, Przystosow anie stanow isk pracy/refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy Dofinansow anie odsetek do kresytu bankow ego 5 6 Szkolenia 75 7 Pożyczki/Środki dla osoby niepełnospraw nej na podjęcie działalności gospodarczej Dużo większa wysokość środków w 28r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, znajduje swoje odzwierciedlenie w poszczególnych programach. Zostały również uruchomione nowe programy takie jak: staż i przygotowanie zawodowe oraz refundacja wynagrodzenia dla pracodawcy. Udział procentowy środków PFRON w finansowaniu poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 27r. 22,% 11,8% 1,% 28r.,25% 5,1%,34% 42,42% Środki dla osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej Dofinansowanie odsetek do kresytu bankowego Szkolenia Refundacja 6% wynagrodzenia oraz ZUS* 64,3% 51,67%,2% Przystosowanie stanowisk pracy/refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy Przygotowanie zawodowe i staż* 52

53 W 28r. nastąpił wyraźny procentowy wzrost w formie wsparcia, jaką są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy programów PFRON Pożyczki/Środki dla osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej Dofinansowanie odsetek do kresytu bankowego* Szkolenia Refundacja 6% wynagrodzenia oraz ZUS* Przystosowanie stanowisk pracy/refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy Przygotowanie zawodowe i staż* Powyższe wykresy wskazują, że w odniesieniu do takich form jak: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy następuje tendencja zwyżkowa, szkolenia natomiast utrzymują się na tym samym poziomie. Uczestnicy programow PFRON ogółem

54 Zawarte umowy - PFRON , Pożyczki/Środki dla osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej Dofinansowanie odsetek do kresytu bankowego* 1 Szkolenia 2 Refundacja 6% wynagrodzenia oraz ZUS* 2 Przystosowanie stanowisk pracy/refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy Przygotowanie zawodowe i staż* 2 * brak danych za 27r. Podobnie jak w liczbie uczestników objętych programami przedstawia się sytuacja w odniesieniu do zawartych umów. Szkolenia osób niepełnosprawnych

55 W roku 28 w szkoleniach osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wzięło udział 38 osób. Głównymi tematami szkoleń w roku 27 były: - Obsługa komputera kurs dla osób niedowidzących i niewidomych (9 osób) - Obsługa komputera (4 osoby) - Tworzenie stron WWW (3 osoby) - Telepraca w zasięgu ręki (3 osoby) - Język angielski dla średniozaawansowanych (2 osoby) - Kasy fiskalne (2 osoby) Głównymi tematami szkoleń w roku 28 były: 1. komputerowe (5 osób), 2. językowe (3 osoby), 3. fryzjersko kosmetyczne (3 osoby), 4. opiekunka osób starszych i dzieci (2 osoby), 5. księgowe i biurowe (2 osoby), 6. prawo jazdy (2 osoby), 7. masaż (2 osoby), 8. pozostałe (5 osób) Zatrudnianie osób Niepełnosprawnych Projekt badawczy Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku przygotował projekt badania Zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ocenie pracodawców i innych kluczowych partnerów rynku pracy w Mieście Gdańsku i powiecie gdańskim. Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a jego realizację zlecono PBS DGA Sp. z o.o. Projekt miał na celu: sporządzenie analizy ram prawno organizacyjnych zatrudniania osób niepełnosprawnych, ustalenie stanu faktycznego, 55

56 wskazanie możliwych kierunków zmian. Badaniem ilościowym objęto 16 osób niepełnosprawnych (zarejestrowanych jako bezrobotni, nieaktywnych zawodowo i pracujących) oraz 416 pracodawców. Oprócz tego przeprowadzono łącznie 35 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami grup wymienionych powyżej oraz reprezentantami organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. Rezultaty badania oraz wnioski z niego wynikające zostały zaprezentowane na konferencji, która odbyła się 18 grudnia 28r. w Centrum Konferencyjnym VNS w Gdańsku. Przygotowany już, raport zawierający m.in. bardzo ciekawe rekomendacje autorstwa Bartłomieja Piotrowskiego, doradcy Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, opublikowany będzie w 29r. 4. Realizacja subsydiowanych programów rynku pracy w 28r. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał w 28 r. na realizację programów rynku pracy limit w wysokości: 6 53,3 tys. zł przyznane decyzją MPiPS z dnia 26 lutego 28 r. znak DF.I- 421/11a/AK/8. Niezależnie od powyższego PUP przygotował wnioski i projekty, na które otrzymał dodatkowe środki: 1) 5 18, tys. zł przyznane decyzją MPiPS z dnia 11 kwietnia 28 r. znak DF.I.-421/11pokl/AK/8 z przeznaczeniem na realizację projektu POKL ) 97,9 tys. zł przyznane decyzją MPiPS z dnia 11 kwietnia 28r. znak DF.I.-421/11pokl/AK/8 z przeznaczeniem na realizację programów regionalnych o nazwie Przedsiębiorczy Pomorzanin oraz Buduj dla Pomorza 3) 223,6 tys. zł przyznane decyzją MPiPS z dnia 3 czerwca 28 r. znak DF.I.-421/11pr2/MK/8 z przeznaczeniem na realizację programu regionalnego GRYF 56

57 4) 4 95, tys. zł przyznane decyzją MPiPS z dnia 3 czerwca 28 r. znak DF.I.-421/11rm/MK/8 z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w tym 45, tys. zł na aktywizację osób bezrobotnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. 5) 142,6 tys. zł przyznane decyzją MPiPS z dnia 8 lipca 28 r. znak DF.I.-421/11pr3/MK/8 z przeznaczeniem na realizację programu regionalnego Kurs na Pracę 6) 656,1 tys. zł przyznane decyzją MPiPS z dnia 1 lipca 28 r. znak DF.I.-421/11rm2/MK/8 z przeznaczeniem na realizację Programu 45/5 PLUS 7) 85, tys. zł przyznane decyzją MPiPS z dnia 5 listopada 28 r. znak DF.I.-421/11rm/MK/8 z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Ogółem na dzień 31 grudnia 28r. wielkość środków FP + EFS na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wynosiła ,5 tys. zł. Wielkość środków Funduszu Pracy (w tys. zł) , ,8 182 Limit Zobowiązania z roku poprzedniego 57

58 Udział środków przeznaczonych na realizację projektu PO KL w limicie środków Funduszu Pracy - ogółem (w tys. zł) 2, 19251,42 15, 1, 5, 517,9, Środki Funduszu Pracy - ogółem Wartość projektów Powyższe dwa wykresy wskazują, że wartość przyznanych środków w roku 28 zwiększyła się w porównaniu do 27 roku (wzrost o 2%), natomiast o 8,2% zmniejszyły się zobowiązania z roku poprzedniego. Około 26,1 % z kwoty przeznaczonej na rok 28 stanowiły środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na działanie projektu pn. Kierunek Praca. Wielkość środków Funduszu Pracy z podziałem na poszczególne formy aktywne (Fundusz Pracy + EFS) - w tys. zł , , , ,8 3196,6 3829, ,2 6374, ,3 6371, ,3 1241,44 4,8 448,76 12,6 118, ,75 228,45 Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże Szkolenia Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Refundacje wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy Przygotowanie zawodowe Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem Prace społecznie użyteczne Badania lekarskie RAZEM 58

59 Udział procentowy środków Funuszu Pracy w finansowaniu poszczególnych programów rynku pracy 35,% 3,% 31,% 33,1% 32,2% 33,1% ,% 2,% 2,8% 19,9% 15,% 1,% 5,%,% Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże 3,9% 2,1% Szkolenia,1%,1% 7,3% 6,4% Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2,6% 2,3% Refundacje wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,7%,6% Przygotowanie zawodowe 1,4% 1,2%,% 1,2% Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem Prace społecznie użyteczne Badania lekarskie Na podstawie powyższych wykresów można stwierdzić, że na podobnym poziomie utrzymuje się zainteresowanie takimi formami aktywizacji jak szkolenia, staże, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Uczestnicy objęci programami rynku pracy (Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny) - ogółem

60 Uczestnicy objęci programami rynku pracy FP i EFS z podziałem na poszczególne formy aktywne Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Przygotowanie zawodowe Szkolenia- w tym Kluby Pracy Dotacje Refundacje stanowisk pracy Łącznie programami rynku pracy objęto 6495 osób (w tym EFS osób). Powyższe wykresy wskazują, że największy udział osób uczestniczących w poszczególnych formach aktywizacji miały szkolenia (w tym kluby pracy) oraz dotacje i refundacje. W porównaniu do roku 27 nastąpił spadek liczby osób, które uczestniczyły w stażach i przygotowaniu zawodowym (znaczący wpływ na to miał wzrost stypendium wypłacanego uczestnikom staży i przygotowania zawodowego). Środki Fuduszu Pracy (bez EFS) przeznaczone na aktywne formy (w tys. zł) , , ,9 Prace interwencyjne 21 13,8 Roboty publiczne 2265,7 2544,4 Staże ,3 Szkolenia 3111, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 1126,3 1241,44 Refundacje wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy 285,1 268,76 Przygotowanie zawodowe 12,6 118,7 Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem 28,1 221,75 Prace społecznie użyteczne 228,45 Badania lekarskie RAZEM 6

61 Uczestnicy objęci programami rynku pracy z FP (bez EFS) - ogółem Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Przygotowanie zawodowe Szkolenia - w tym Kluby Pracy Dotacje Refundacje stanowisk pracy Powyższe wykresy wskazują, że w odniesieniu do takich form wsparcia jak szkolenia, doposażenia miejsc pracy dla pracodawców oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zarysowuje się tendencja zwyżkowa. Spadek liczby uczestników w przypadku staży i przygotowania zawodowego, nie jest spowodowany osłabnięciem zainteresowania tą formą pomocy, ale wynika, z faktu, że od października 27 roku nastąpił wzrost stypendium w przypadku obu form. Zmalało natomiast zainteresowanie pracami społecznie użytecznymi i pracami interwencyjnymi. Środki Funduszu Pracy w 28r. 26,6% 73,93% EFS pozostałe środki Funduszu Pracy 61

62 Efektywność programów rynku pracy w 28r. Refundacje stanowisk pracy Dotacje Kluby Pracy Szkolenia Przygotowanie zawodowe Staże Prace społecznie użyteczne Roboty publiczne Prace interwencyjne z tego zatrudniono zakończyło Efektywność zatrudnienia po zakończeniu programów rynku pracy (w %) Refundacje stanowisk pracy 1 1 Dotacje Kluby Pracy Szkolenia Przygotowanie zawodowe Staże Prace społecznie użyteczne 3,7 28,8 45,1 41,4 57,1 57,7 62,9 63, , Roboty publiczne Prace interwencyjne 65 78,

63 Efektywność programów rynku pracy ogółem 6,2% 6,% 59,8% 59,6% 59,4% 59,2% 59,% 58,8% 58,6% 58,4% 58,2% 58,9% 6,% W roku 28 efektywność większości programów rynku pracy z wyjątkiem Klubów Pracy i prac społecznie użytecznych utrzymała się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Znaczący wzrost efektywności nastąpił w pracach interwencyjnych. W ramach prowadzonych działań w 28r. zawarto ogółem umowy finansowanych z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej ich szczegółowe zestawienie: RODZAJ UMOWY 27r. 28r. Odbywanie stażu Odbywanie przygotowania zawodowego 85 9 Organizację prac interwencyjnych Organizację robót publicznych 1 1 Organizację prac społecznie użytecznych 3 3 Organizację szkoleń Udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy RAZEM

64 Realizacja poszczególnych form wsparcia to także wydawanie różnego rodzaju skierowań oraz zaświadczeń oraz not księgowych. DECYZJE/ZAŚWIADCZENIA/NOTY KSIĘGOWE 27r. 28r. Zaświadczenia de minimis dotyczące przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zaświadczenia o odbyciu stażu Zaświadczenia o odbyciu przygotowania zawodowego 8 71 Skierowanie na szkolenie Skierowanie do odbycia stażu Skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego Noty księgowe związane ze zwrotem kosztów dojazdu na staż i przygotowanie zawodowe Noty księgowe związane ze zwrotem kosztów dojazdu na szkolenie Noty księgowe dotyczące przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Noty księgowe dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy RAZEM Dodatkowo w 28r. Dział Programów Rynku Pracy wydał ogółem kart osób aktywnie poszukujących pracy, z czego 584 karty dla osób odbywających staż i przygotowanie zawodowe karty dla osób uczęszczających na szkolenia Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Krajowych Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację projektu z poddziałania pn.: Kierunek Praca. Wartość projektu na 28r. wyniosła zł. 64

65 Środki EFS przeznaczone na aktywne formy w 28r. (w tys zł.) , ,2 1835, ,9 1285, Staże Przygotow anie zaw odowe Szkolenia Jednorazow e środki na podjęcie działalności gospodarczej Uczestnicy objęci programami rynku pracy - EFS - ogółem w 28r Dotacje Szkolenia Staże Przygotow anie zawodowe Zwiększono nacisk na promowanie przedsiębiorczości osób bezrobotnych poprzez powiększenie grupy osób, którym przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Spadek liczby osób przeszkolonych to efekt znaczącego wzrostu kosztów kursów zawodowych. 65

66 Ponadto w 28r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, po ocenie złożonych wniosków, zarekomendował do dofinansowania dwa przygotowane przez PUP w Gdańsku projekty. Dojrzały Przedsiębiorca działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zakłada on wsparcie doradczo szkoleniowe (6 osób) oraz finansowe (2 osób) dla mieszkańców Miasta Gdańska i powiatu gdańskiego w wieku 5 64 lata pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jego częścią będzie też rozbudowana akcja informacyjno edukacyjna dotyczącą samozatrudnienia jako pomysłu na karierę zawodową. Wartość projektu zł. Bez barier poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem tego projektu jest wszechstronna pomoc w powrocie na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, po 5. roku życia oraz opuszczającym zakłady karne. Złożą się na nią poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe oraz kompleksowe szkolenie w jednej z trzech specjalności. Wartość projektu zł. 66

67 Podpisanie umów oraz realizacja obydwu projektów przypadnie na rok Programy regionalne współfinansowane z rezerwy Marszałka Województwa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku realizował również następujące programy regionalne: Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych regionu - "GRYF (3 projekty): - Zapomniane zawody III - Nowoczesne Kadry gospodarki turystycznej - Koordynator projektów turystycznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Celem Programu "GRYF" jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i tworzenie miejsc pracy w oparciu o kulturowe, przyrodnicze i geograficzne zasoby regionu, a także umacnianie idei regionalizmu. Warto wspomnieć o Nagrodzie Głównej Marszałka Województwa Pomorskiego za najlepszy projekt realizowany w 27r. dla projektu Buduj swoją przyszłość. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono innowacyjną tematykę szkolenia przyjazną dla środowiska, a także 67

68 ukazanie nowych możliwości w tradycyjnym Programie. Projekt polegał na przeprowadzeniu szkolenia (dla 2 osób) z zakresu budownictwa energooszczędnego. Program Regionalny Buduj dla Pomorza (1 projekt): - Budujemy swoje jutro Celem Programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez szkolenie i zatrudnienie w zawodach związanych z budownictwem oraz zmniejszenie deficytu kadrowego w zawodach budowlanych na regionalnym rynku pracy. Program Regionalny Przedsiębiorczy Pomorzanin (1 projekt). Celem Programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w województwie pomorskim poprzez wspieranie samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia na rzecz osób bezrobotnych. Program Regionalny Kurs na pracę (1 projekt). Celem programu jest łagodzenie deficytu pracowników na poszczególnych lokalnych rynkach pracy poprzez wspieranie mobilności przestrzennej i zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego. PUP w Gdańsku, w ramach projektu Powrót z emigracji, pomógł 11 osobom, które po pobycie za granicą zdecydowały się otworzyć własną firmę. 68

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za I półrocze 28 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za I półrocze 27 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za I półrocze 26 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 25 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i Powiat Gdański. Liczba osób bezrobotnych w

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła 11568 osób w tym 6067 kobiet i była wyższa o 1527 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2000r.

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork Sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork Na koniec 2014 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 2.626 osób (w tym 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Tczew, wrzesień 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za I półrocze 29 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku Częstochowa, czerwiec 2016 r. 7286 6464 5601 11378

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo