DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie 7.876,78 Dnia 25 maja 2011 roku zlecono firmie AQUA-TECH Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2011 rok oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie z rozliczeniem ilościowokosztowym w/w zadania. Dnia 13 czerwca 2011 roku zawarto umowę nr GKiM/2/2011/MK z Rejonowym Związekiem Spółek Wodnych w Świebodzinie na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2011 roku. Dnia 22 czerwca 2011 roku zgodnie z zawartą umową GKiM/2/2011/MK Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R-1 (I konserwacja) w Świebodzinie. Protokołem nr 10/Z/2011 spisanym dnia roku odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. Rozdział Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,00 Przekazano środki finansowe w kwocie ,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin. Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Plan 7.000,00 Wykonanie 1.887,35 Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz ptaków. W związku z tym Gmina pokrywa koszty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z firmą PROMAROL PLUS Sp. z o.o. w Ciepielówku oraz zgłoszonych na terenie Gminy padłych ptaków, kotów i psów zgodnie z umową zawartą z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman 1

2 Trzebniak. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 31 szt. zwierząt (kotów, psów, ptaków itp.). Rozdział Program rozwoju Obszarów Wiejskich / 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie 0,00 1) Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Gościkowo Plan ,00 Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 9 kwietnia 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. W związku przedłużającą się oceną złożonych wniosków, pierwsze uwagi do wniosków wpłynęły 11 lutego 2011 roku. Po wymaganych uzupełnieniach, umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2011 roku. W dniu 7 czerwca 2011 roku wystąpiono do Departamentu PROW o możliwość wprowadzenia zmian do kosztorysów inwestorskich wynikających z: zwiększenia w roku 2011 stawki podatku VAT o 1%, konieczności zmiany opisu w kosztorysie, aby nie ograniczać konkurencji i nie spowodować unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, częściowej zmiany zakresu rzeczowego kosztorysów. Odpowiedź z DPROW uzyskano 24 czerwca. Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W miesiącu lipcu rozpoczęto drugą procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. 2) Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule Plan ,00 Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 9 kwietnia 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. W związku przedłużającą się oceną złożonych wniosków, pierwsze uwagi do wniosków wpłynęły 11 lutego 2011 roku. Po wymaganych uzupełnieniach, umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2011 roku. W dniu 7 czerwca 2011 roku wystąpiono do Departamentu PROW o możliwość wprowadzenia zmian do kosztorysów inwestorskich wynikających z: zwiększenia w roku 2011 stawki podatku VAT o 1%, konieczności zmiany opisu w kosztorysie, aby nie ograniczać konkurencji i nie spowodować unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, częściowej zmiany zakresu rzeczowego kosztorysów. Odpowiedź z DPROW uzyskano 24 czerwca. Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W miesiącu lipcu rozpoczęto drugą procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. 3) Remonty obiektów użyteczności publicznej miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin Plan ,00 2

3 Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi. Wniosek złożono w dniu 30 sierpnia 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. W dniu 6 grudnia 2010 roku wpłynęły pierwsze uwagi do złożonego wniosku. Wszelkie uchybienia /braki zostały poprawione/ uzupełnione zgodnie z uwagami. Termin oceny wniosku przedłużył się jednak w związku z faktem, iż w świetlicach w Rusinowie i Lubinicku (objętych wnioskiem) działają mini przedszkoli, a przedszkola nie podlegają wsparciu. W dniu 10 lutego 2011r. Gmina złożyła wyjaśnienia, że funkcjonujące mini przedszkola nie są przedszkolami w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, a jest to inna forma wychowania przedszkolnego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie innych form wychowania przedszkolnego. W odpowiedzi na pismo, DPROW wystąpił do Ministerstwo Rolnictwa o interpretację pojęcia przedszkola. Rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane do czasu uzyskania opinii Ministerstwa. Podczas wizytacji przeprowadzonej przez pracowników DPROW w miejscach realizacji operacji w dniu 17 maja 2011 roku, przekazano Gminie interpretację Ministerstwa na powyższy temat, która ujednolica pojęcie przedszkola niezależnie od formy prawnej jego funkcjonowania. Jednocześnie z zakresu rzeczowego wniosku usunięto dach w świetlicy w Rozłogach, z uwagi na fakt, że w budynku znajduje się sklep. Umowa została podpisana w dniu 7 czerwca 2011 r. W związku z przygotowywaniem procedury przetargowej, okazało się, że okna do wywiany w świetlicy w Rozłogach zaplanowane są również z części sklepowej. Przesłano, w dniu 7 czerwca 2011r. uaktualniony kosztorys inwestorski, zawierający ograniczony, kwalifikowany zakres rzeczowo- finansowy. Odpowiedź z DPROW uzyskano dnia 24 czerwca 2011r. W dniu 29 czerwca wszczęto procedurę przetargową na wybór Wykonawców robót. Trwa procedura oceny ofert. 4) Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Kępsko Plan ,00 Wniosek złożono w dniu 4 kwietnia 2011 roku w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Lubuskiego konkursu. Na dzień dzisiejszy brak jakichkolwiek informacji na temat terminu oceny złożonego wniosku. Wniosek złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie Odnowa i rozwój wsi. 5) Doposażenie placu zabaw jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino Plan ,00 Wniosek złożono w dniu 23 listopada 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. Pierwsze uwagi do wniosku wpłynęły w dniu 16 maja 2011 roku, kolejne w dniu 27 maja 2011 roku. Po uzupełnieniu braków, w dniu 1 czerwca 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Wniosek złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi. W miesiącu lipcu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. 3

4 6) Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw Plan ,00 Wniosek złożono w dniu 23 listopada 2010 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. Pierwsze uwagi do wniosku wpłynęły w dniu 6 czerwca 2011 roku. W dniu 17 czerwca przesłano poprawiony/uzupełniony wniosek i załączniki, w tym ze zmienionym kosztorysem ze stawką obowiązującą w roku Na dzień dzisiejszy trwa ocena uzupełnionego wniosku. Wniosek złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 7) Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie Plan ,00 Wniosek złożono w dniu 4 kwietnia 2011 roku w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Lubuskiego konkursu. Na dzień rok brak jakichkolwiek informacji na temat terminu oceny złożonego wniosku. Wniosek złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie Odnowa i rozwój wsi Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,36 1. Fundusz sołecki Plan ,00 Wykonanie ,26 Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołtysów terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych Plan ,00 Wykonanie ,97 W I półroczu do Urzędu Miejskiego wpłynęło 81wniosków od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla których wypłacono kwotę ,93zł. Pozostała kwota 4.798,04zł. stanowi koszty pracodawcy w związku z realizacja zadania. 3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew Plan ,00 Wykonanie ,23 W I półroczu 2011roku wycięto 57 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 35 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin. 4. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej Plan ,00 4

5 Realizacja zadania w II półroczu 2011 roku. 5. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi Plan ,00 Wykonanie ,20 6. Plac sportowo rekreacyjny działka 95/3 oraz 95/6 w miejscowości Raków Plan ,00 7. Różne opłaty i składki Plan ,00 Wykonanie ,70 Sładka roczna na rzecz Stowarzyszenia LGD Działaj z nami. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan ,00 Wykonanie 0,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko Trwają rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji inwestycji. Rozdział Drogi publiczne powiatowe 4430 Różne opłaty i składki Plan 800,00 Wykonanie 251,73 Dokonano zapłaty corocznej Staroście Powiatu Świebodzińskiego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi w związku z realizacją inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej do m. Wilkowo i wodociągu w ul. Łużyckiej. Rozdział Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,75 Dokonano w ramach zamówienia do euro zakupu masy mineralnej do wykonywania remontów dróg na zimno, ponadto z elektrociepłowni DALKIA zakupiono żużel. W wyniku procedury przetargu nieograniczonego na zakup kostki betonowej, krawężników, obrzeży, cementu wyłoniono firmę Ziel-Bruk z Płot i zawarto umowę nr 17/BZP/2011 z dnia roku, oraz na dostawę kruszyw, piasku i tłucznia wyłoniono dostawcę firmę P.P.U.H Skrzyniarz ze Świebodzina, z którym w dniu roku zawarto umowę nr 18/BZP/2011. Dostawy prowadzone są na bieżąco wg naszych potrzeb. 5

6 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,73 1. Remont wiat na przystankach PKS Plan ,00 Wykonanie ,42 Zgodnie z umową nr 14/BZP/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku wykonawcą remontu wiat na przystankach PKS jest Firma Usługi Transportowe Jerzy Bondar, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Firma ta wykonała naprawy betonowych przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 3 w m. Kępsko, Rudgerzowice (2 wiaty), Rosin (2 wiaty), oraz siedzisko ławki na przystanku w m. Gościkowo. 2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan ,00 Wykonanie ,31 W ramach remontu cząstkowego dróg i ulic zgodnie z umową 11/BZP/10 zawartą w dn roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROGBUD z Świebodzina, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, wykonano naprawy ulic i dróg gminnych masami bitumicznymi. Uzupełniono ubytki na ulicach: Polna, Moniuszki, wjazd do hotelu Eldrób przy ul. Łużyckiej, Os. Łużyckie, Os. Widok, ul. Szkolna, Poprzeczna, Ogrodowa, Cegielniana, Krótka, ułożono nawierzchnię bitumiczna na dwóch mijankach przy drodze gminnej w Rozłogach, ponadto wykonana remonty masami bitumicznymi dróg wiejskich w m. Kupienino, droga Grodziszcze-Witosław, Witosław-Glińsk, Rusinów-Witosław. W ramach remontu cząstkowego pozostałych nawierzchni zgodnie z umową 12/BZP/10 zawartą w dn r z P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski Os. Kopernika 113, Świebodzin które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego wykonano naprawy nawierzchni chodników i parkingów w Rzeczycy, schody do przedszkola nr 6 w Świebodzinie, roboty brukarskie w m. Rudgerzowice, Os. Widok, wykonanie rynsztoku betonowego przy drodze w Rudgerzowicach, remonty chodników na Os. Łużyckim, Słoneczne, ul. 1-go Maja. Ponadto firma ta wykonała podbudowę tłuczniową i krawężniki na zatokach przy drodze w m. Rozłogi, profilowanie dróg gruntowych i podwórzy gminnych - ul. Łużycka, 3-go Maja, Młyńska, droga wzdłuż torów ul. Poznańska, w m. Ługów do boiska Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,82 1. Zimowe utrzymanie dróg Plan ,00 Wykonanie ,28 W sezonie zimowym 2010/2011 zgodnie z umową Nr 37/BZP/10 z dnia 27 października 2010 roku akcję zimowego utrzymania i odśnieżania dróg prowadziła firma PRO-BUD ze Świebodzina, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. W okresie od stycznia do marca 2011 w/w przedsiębiorstwo wykonywało akcję zwalczania gołoledzi, likwidację naboju śniegowego oraz odśnieżania dróg na terenie miasta i dróg wiejskich. Wykonywało także wywóz zalegającego śniegu z Centrum Świebodzina. Przedsiębiorstwo to dokonało zakupu 50 ton soli, oraz 127 ton piasku. Systematycznie prowadzono akcję zwalczania gołoledzi w roku Oznakowanie pionowe i poziome Plan ,00 Wykonanie ,54 6

7 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót - Oznakowania pionowego i poziomego Drogowe Centrum Produkcyjno- Handlowe BIG Sp. z o.o., Ługów 18, Świebodzin. W dniu r. podpisano umowę nr 13/BZP/10 na wykonanie robót. Wykonano malowanie oznakowania poziomego oraz dokonywano wymiany znaków. W pierwszym półroczu 2011 roku wykonywano wymianę znaków, sukcesywnie w ciągu roku wg zgłaszanych zleceń. Na terenie ulic Świebodzina wymalowano 740m 2 znaków na jezdniach, wykonano napraw 23 elementy progów zwalniających o długości 0,5m każdy, oraz ustawiono 17 nowych znaków drogowych różnego typu. 3. Usługi transportowe Plan ,00 Środki przeznaczone na transport żużla z elektrociepłowni w Świebodzinie dla sołectw na remonty dróg gruntowych żużlem na wioskach. Transporty te będą wykonywane jesienią 2011 roku, gdy elektrociepłownia zgromadzi odpowiednia ilość materiału Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,97 1. Budowa dróg z kanalizacją deszczową na osiedlu w miejscowości Jordanowo Plan ,00 Wykonanie ,13 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót tj. PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski z Międzyrzecza, z którą dnia 6 sierpnia 2010 roku zawarto umowę Nr 27/BZP/10 na wykonanie robót, z terminem zakończenia 30 sierpnia 2011 roku. Nadzór inwestorski prowadzi Komplet Inwest Spółka Jawna z Gorzowa Wlkp wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończono roboty sanitarne. Roboty drogowe wykonano w 80 %. 2. Budowa drogi osiedlowej ul. Świerczewskiego - Os. Żaków - Os. Widok Plan ,00 Wykonanie ,55 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę M & J Zakład Ogólnobudowlany s.c. Marcin Jakowicki i Jacek Jakowicki z Żar, z którą dnia 3 marca 2011 roku, zawarto umowę Nr 08/BZP/11 na wykonanie robót, z terminem zakończenia 30 października 2011 roku. Nadzór inwestorski prowadzi PROMOST Sp. z o. o z Zielonej Góry wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty sanitarne na ukończeniu. Roboty drogowe zaawansowane w 40 %. Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach Przebudowa ul. Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawaleryjska, 30-go Stycznia, wałowa, Walki Młodych (projekt). Plan ,00 Wykonanie ,50 W dniu 30 czerwca 2011roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy prac projektowych. 11 lipca minął termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie przetargu nieograniczonego. Złożono trzy oferty. Trwa procedura badania ofert. Realizacja zadania w latach

8 4. Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej Plan ,00 Wykonanie ,00 Firma Progeo s.c. Tadeusz Zdunek z Sulechowa w ramach zamówienia do euro wykonała dokumentację geologiczną. W miesiącu czerwcu wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na odstąpienie od warunków technicznych w zakresie odległości od granic działek budowlanych projektowanych parkingów. 5. Budowa ul. Jodłowej, ul. Świerkowej i częściowo ul. Jaśminowej na Os. Południowym w Świebodzinie Plan ,00 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 12 maja 2011roku podpisano umowę nr 15/BZP/2011 Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-Usługowym Pacholak z Międzyrzecza. W dniu r. protokolarnie przekazano wykonawcy plac budowy. Trwają prace budowlane. Wykonano większość nawierzchni ul. Jodłowej wraz z wjazdami na poszczególne posesje. Do wykonania pozostaje nawierzchnia ul. Świerkowej i fragment ul. Jaśminowej. Umowny termin zakończenia robót do 12 października 2011r. 6. Modernizacja ulic: Kilińskiego wraz zapleczem, Rynkowa,30-go Stycznia, Okrężna z włączeniem do kanalizacji burzowo-deszczowej na ul. Wałowej Plan ,00 7. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Rozłogi Plan ,00 Wykonanie ,79 W związku z poszerzonym zakresem robót zawarto z wykonawcą chodnika w Rozłogachfirmą TOMBUD Paweł Jeziorski z Międzyrzecza. Aneks do umowy nr 36/BZP/10 z dnia r. Ze względu na małą szerokość jezdni przy której budowany jest przedmiotowy chodnik i ryzyko najeżdżania kierowców w celu wyminięcia się pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka postanowiono wzmocnić podbudowę chodnika na tłuczniową i zamianą obrzeża chodnikowego od strony jezdni na krawężnik najazdowy, tym samym zabezpieczając i wzmacniając chodnik na ewentualność rozjeżdżania chodnika przez kierowców. Prace zostały wykonane, odebrane i rozliczone / 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,08 Modernizacja ulic: Kilińskiego wraz zapleczem, Rynkowa,30-go Stycznia, Okrężna. W/w zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu Rewitalizacja Historycznego układu komunikacyjnego urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I. Zadanie jest częścią inwestycji pn. Modernizacja ulic: Kilińskiego wraz zapleczem, Rynkowa,30-go Stycznia, Okrężna z włączeniem do kanalizacji burzowo-deszczowej na ul. Wałowej W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 11 grudnia 2009r. podpisano umowę nr 45/BZP/09 z konsorcjum firm: lider Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO R. Rogowski z Zielonej Góry, partner Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa. W dniu r. 8

9 protokolarnie przekazano wykonawcy plac budowy. Trwają prace budowlane. Z uwagi na liczne kolizje z istniejącymi sieciami i koniecznością ich przebudowy prace są opóźnione w stosunku do harmonogramu. Zakończono prace na ul. Kilińskiego i przyległym podwórku oraz na ul. Okrężnej odcinek od baszty do ul. Kilińskiego wraz z przyległym podwórkiem, ul. Rynkowej z parkingiem przy Urzędzie Miejskim, ul. 30-go Stycznia. Na w/w ulicach wykonano kanalizację deszczową z przyłączeniem istniejących rur spustowych przyległych budynków, wykonano nawierzchnię chodników z granitu lubuskiego, kostki granitowej z wykorzystaniem płyt granitowych oraz nawierzchnię jezdni z kostki granitowej w ul. Kilińskiego, Rynkowej i 30-go Stycznia, a także nawierzchnię jezdni z kamienia polnego w ul. Okrężnej. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wałowej. Trwają prace budowlane związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Okrężnej na odcinku od ul. Kilińskiego do Głowackiego. Rozdział Drogi wewnętrzne 4270 zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,24 W związku z umową nr 16/BZP/10 z dnia roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD z Świebodzina, które zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego, wykonało naprawy dróg o nawierzchni gruntowej na drogach gminnych i ulicach Świebodzina. W pierwszym półroczu 2011 roku wykonano naprawy dróg w m. Osogóra, Rozłogi, Wilkowo, Lubogóra, Wilkowo, Grodziszcze. Wykonano też profilowanie i zagęszczanie ulic w Świebodzinie: Cegielnianej (odcinek tłuczniowy), Za Groblą. W części dróg gminnych o nawierzchni gruntowej wypełniono ubytki destruktem asfaltowym, w tym w Wilkowie i w Świebodzinie ul. Cegielniana. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,45 1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa Plan ,00 Wykonanie ,61 Środki przeznaczono na: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości umowa nr 12/BZP/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. zawarta z Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomościami LOKAL Józef Jerzy Mińczyk, ul. Żeromskiego 6/3, Zielona Góra, wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin umowa nr 46/BZP/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zawarta z ABACUS 9

10 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne s.c. Jacek Gaziński, Denis Ignaszewski, ul. Bohaterów Westerplatte 11/129, Zielona Góra. 2. Wypisy, wyrysy, opłaty notarialne Plan ,00 Wykonanie ,27 Środki przeznaczono na: wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych oraz kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy Świebodzin, pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieodpłatnym przyjęciem w formie darowizny od Keiper Polska Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 195/ Pozostałe opłaty gruntowe Plan - 240,00 Wykonanie - 239,57 Wydatkowano na pokrycie opłat związanych z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 22/5 i 22/6 położonych w Rozłogach z produkcji rolniczej nieruchomość przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 578,00 Wykonanie 338,00 Podatek leśny w wysokości 98,00zł za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok. Podatek leśny w wysokości 240,00zł za nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin położone na terenie Gminy Świebodzin Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 270,00 Wykonanie 9,36 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej i nr 244/1 przy ul. Kilińskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie 1.460,00 Wypłata odszkodowania w wysokości 1.460,00zł za przejęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 168/11 położonej w miejscowości Jordanowo przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,16 10

11 W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2010 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2010 roku i prac remontowych ustalonych na 2011 rok, zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2011 roku Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan ,00 Wykonanie ,18 Zgodnie z zawartymi w dniu 01 marca 2002 roku z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych Rozdział Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie 8.331,08 Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup: materiałów instalacyjno-sanitarnych do wykonanie przez pracownika Wydziału GKiM wentylacji w mieszkaniach komunalnych, naprawy instalacji gazowej i sanitarnej oraz montaży wodomierzy, baterii do wymiany w autonomicznych detektorach dualnych do ochrony mieszkań komunalnych przed pożarem i tlenkiem węgla Zakup energii Plan ,00 Wykonanie 3.764,74 Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,10 W ramach przyznanych środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace: naprawa awaryjna instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy: ul. Gen. Sikorskiego 22/5, ul. Poznańskiej 2/2, 3/3, ul. Młyńskiej 3/1, ul. 1 Maja 17/2, ul. J. Piłsudskiego 42, ul. Małej 1 B/13, ul. Łużyckiej 18/1, Placu Wolności 21 oraz ul. Generała Świerczewskiego 14/1. naprawa awaryjna instalacji sanitarnej przy ul. Kolejowej 13/9 oraz ul. Walki Młodych 2, roboty ogólnobudowlane awaryjne i remontowe: o remont ściany bocznej budynku magazynowego przy ul. Cegielnianej 2, o wymiana drzwi wejściowych do mieszkania przy ul. Wałowej 36/2, o wykonanie wentylacji w mieszkaniach przy ul. Wiejskiej 3/3, Borów 17/2, o malowanie mieszkania po zgonie ul. Gen. Sikorskiego 22/5, o likwidacja zacieków z dachu w mieszkaniach przy ul. Wojska Polskiego 13B/2 i ul. M. Żymierskiego 15/2 11

12 opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy na wykonanie remontu mieszkania po pożarze przy ul. J. Piłsudskiego 33/6, wykonano kosztorysy na wykonanie remontów w budynkach i mieszkaniach komunalnych, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych oraz na rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. 3 Maja 2, ul. Wałowej 38, Placu Wolności 17 z uwagi na bardzo zły stan techniczny. prowadzono sukcesywne przeglądy instalacji gazowych w lokalach komunalnych, a stwierdzone nieszczelności instalacji gazowej wewnątrz mieszkań usuwane były przez pracownika ds. instalacji tut. Urzędu wykonano przegląd i awaryjny remont pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego 22/5, 44/5, ul. Generała Świerczewskiego 37/3, ul. Wałowa 36/2, ul. M. Żymierskiego 26/2, ul. Łużycka 21b/3, ul. Związkowa 2, ul. Ogrodowa 8a/5, ul. Krótka 5/4. wykonano awaryjną wymianę pompy centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Borów Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,67 Podpisano całoroczną umowę na okresowe przeglądy kominiarskie na budynkach komunalnych i w świetlicach wiejskich. Wywieziono zbędne przedmioty i śmieci z mieszkań komunalnych przy ul. M. Żymierskiego 26/2, ul. Małej 1B/13, ul. M. Żymierskiego 8/3, ul. Gen. Sikorskiego 15/6. Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty związane z odprowadzaniem ścieków Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan ,00 Wykonanie ,10 Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych. Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowych. Miesięcznie dotyczy to około 6-7 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobie Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 3,4 rodziny nie wnoszące opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobach innych spółdzielni mieszkaniowych. Aktualnie na wskazanie lokali socjalnych oczekuje jeszcze 14 rodzin zajmujących dotychczas lokale spółdzielcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie 1.632,15 Park Miejski Dolina Strugi Świebodzińskiej W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo kosztorysowej Biuro Projektowo-Inżynierskie Redan ze Szczecina. Umowę nr 11/BZP/11 na wykonanie projektu zawarto 23 marca 2011 roku. Zgodnie z umową termin realizacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz 12

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo