DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie 7.876,78 Dnia 25 maja 2011 roku zlecono firmie AQUA-TECH Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2011 rok oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie z rozliczeniem ilościowokosztowym w/w zadania. Dnia 13 czerwca 2011 roku zawarto umowę nr GKiM/2/2011/MK z Rejonowym Związekiem Spółek Wodnych w Świebodzinie na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2011 roku. Dnia 22 czerwca 2011 roku zgodnie z zawartą umową GKiM/2/2011/MK Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R-1 (I konserwacja) w Świebodzinie. Protokołem nr 10/Z/2011 spisanym dnia roku odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. Rozdział Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,00 Przekazano środki finansowe w kwocie ,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin. Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Plan 7.000,00 Wykonanie 1.887,35 Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz ptaków. W związku z tym Gmina pokrywa koszty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z firmą PROMAROL PLUS Sp. z o.o. w Ciepielówku oraz zgłoszonych na terenie Gminy padłych ptaków, kotów i psów zgodnie z umową zawartą z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman 1

2 Trzebniak. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 31 szt. zwierząt (kotów, psów, ptaków itp.). Rozdział Program rozwoju Obszarów Wiejskich / 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie 0,00 1) Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Gościkowo Plan ,00 Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 9 kwietnia 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. W związku przedłużającą się oceną złożonych wniosków, pierwsze uwagi do wniosków wpłynęły 11 lutego 2011 roku. Po wymaganych uzupełnieniach, umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2011 roku. W dniu 7 czerwca 2011 roku wystąpiono do Departamentu PROW o możliwość wprowadzenia zmian do kosztorysów inwestorskich wynikających z: zwiększenia w roku 2011 stawki podatku VAT o 1%, konieczności zmiany opisu w kosztorysie, aby nie ograniczać konkurencji i nie spowodować unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, częściowej zmiany zakresu rzeczowego kosztorysów. Odpowiedź z DPROW uzyskano 24 czerwca. Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W miesiącu lipcu rozpoczęto drugą procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. 2) Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule Plan ,00 Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 9 kwietnia 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. W związku przedłużającą się oceną złożonych wniosków, pierwsze uwagi do wniosków wpłynęły 11 lutego 2011 roku. Po wymaganych uzupełnieniach, umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2011 roku. W dniu 7 czerwca 2011 roku wystąpiono do Departamentu PROW o możliwość wprowadzenia zmian do kosztorysów inwestorskich wynikających z: zwiększenia w roku 2011 stawki podatku VAT o 1%, konieczności zmiany opisu w kosztorysie, aby nie ograniczać konkurencji i nie spowodować unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, częściowej zmiany zakresu rzeczowego kosztorysów. Odpowiedź z DPROW uzyskano 24 czerwca. Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W miesiącu lipcu rozpoczęto drugą procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. 3) Remonty obiektów użyteczności publicznej miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin Plan ,00 2

3 Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi. Wniosek złożono w dniu 30 sierpnia 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. W dniu 6 grudnia 2010 roku wpłynęły pierwsze uwagi do złożonego wniosku. Wszelkie uchybienia /braki zostały poprawione/ uzupełnione zgodnie z uwagami. Termin oceny wniosku przedłużył się jednak w związku z faktem, iż w świetlicach w Rusinowie i Lubinicku (objętych wnioskiem) działają mini przedszkoli, a przedszkola nie podlegają wsparciu. W dniu 10 lutego 2011r. Gmina złożyła wyjaśnienia, że funkcjonujące mini przedszkola nie są przedszkolami w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, a jest to inna forma wychowania przedszkolnego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie innych form wychowania przedszkolnego. W odpowiedzi na pismo, DPROW wystąpił do Ministerstwo Rolnictwa o interpretację pojęcia przedszkola. Rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane do czasu uzyskania opinii Ministerstwa. Podczas wizytacji przeprowadzonej przez pracowników DPROW w miejscach realizacji operacji w dniu 17 maja 2011 roku, przekazano Gminie interpretację Ministerstwa na powyższy temat, która ujednolica pojęcie przedszkola niezależnie od formy prawnej jego funkcjonowania. Jednocześnie z zakresu rzeczowego wniosku usunięto dach w świetlicy w Rozłogach, z uwagi na fakt, że w budynku znajduje się sklep. Umowa została podpisana w dniu 7 czerwca 2011 r. W związku z przygotowywaniem procedury przetargowej, okazało się, że okna do wywiany w świetlicy w Rozłogach zaplanowane są również z części sklepowej. Przesłano, w dniu 7 czerwca 2011r. uaktualniony kosztorys inwestorski, zawierający ograniczony, kwalifikowany zakres rzeczowo- finansowy. Odpowiedź z DPROW uzyskano dnia 24 czerwca 2011r. W dniu 29 czerwca wszczęto procedurę przetargową na wybór Wykonawców robót. Trwa procedura oceny ofert. 4) Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Kępsko Plan ,00 Wniosek złożono w dniu 4 kwietnia 2011 roku w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Lubuskiego konkursu. Na dzień dzisiejszy brak jakichkolwiek informacji na temat terminu oceny złożonego wniosku. Wniosek złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie Odnowa i rozwój wsi. 5) Doposażenie placu zabaw jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino Plan ,00 Wniosek złożono w dniu 23 listopada 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. Pierwsze uwagi do wniosku wpłynęły w dniu 16 maja 2011 roku, kolejne w dniu 27 maja 2011 roku. Po uzupełnieniu braków, w dniu 1 czerwca 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Wniosek złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi. W miesiącu lipcu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. 3

4 6) Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw Plan ,00 Wniosek złożono w dniu 23 listopada 2010 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. Pierwsze uwagi do wniosku wpłynęły w dniu 6 czerwca 2011 roku. W dniu 17 czerwca przesłano poprawiony/uzupełniony wniosek i załączniki, w tym ze zmienionym kosztorysem ze stawką obowiązującą w roku Na dzień dzisiejszy trwa ocena uzupełnionego wniosku. Wniosek złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 7) Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie Plan ,00 Wniosek złożono w dniu 4 kwietnia 2011 roku w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Lubuskiego konkursu. Na dzień rok brak jakichkolwiek informacji na temat terminu oceny złożonego wniosku. Wniosek złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie Odnowa i rozwój wsi Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,36 1. Fundusz sołecki Plan ,00 Wykonanie ,26 Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołtysów terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych Plan ,00 Wykonanie ,97 W I półroczu do Urzędu Miejskiego wpłynęło 81wniosków od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla których wypłacono kwotę ,93zł. Pozostała kwota 4.798,04zł. stanowi koszty pracodawcy w związku z realizacja zadania. 3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew Plan ,00 Wykonanie ,23 W I półroczu 2011roku wycięto 57 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 35 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin. 4. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej Plan ,00 4

5 Realizacja zadania w II półroczu 2011 roku. 5. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi Plan ,00 Wykonanie ,20 6. Plac sportowo rekreacyjny działka 95/3 oraz 95/6 w miejscowości Raków Plan ,00 7. Różne opłaty i składki Plan ,00 Wykonanie ,70 Sładka roczna na rzecz Stowarzyszenia LGD Działaj z nami. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan ,00 Wykonanie 0,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko Trwają rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji inwestycji. Rozdział Drogi publiczne powiatowe 4430 Różne opłaty i składki Plan 800,00 Wykonanie 251,73 Dokonano zapłaty corocznej Staroście Powiatu Świebodzińskiego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi w związku z realizacją inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej do m. Wilkowo i wodociągu w ul. Łużyckiej. Rozdział Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,75 Dokonano w ramach zamówienia do euro zakupu masy mineralnej do wykonywania remontów dróg na zimno, ponadto z elektrociepłowni DALKIA zakupiono żużel. W wyniku procedury przetargu nieograniczonego na zakup kostki betonowej, krawężników, obrzeży, cementu wyłoniono firmę Ziel-Bruk z Płot i zawarto umowę nr 17/BZP/2011 z dnia roku, oraz na dostawę kruszyw, piasku i tłucznia wyłoniono dostawcę firmę P.P.U.H Skrzyniarz ze Świebodzina, z którym w dniu roku zawarto umowę nr 18/BZP/2011. Dostawy prowadzone są na bieżąco wg naszych potrzeb. 5

6 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,73 1. Remont wiat na przystankach PKS Plan ,00 Wykonanie ,42 Zgodnie z umową nr 14/BZP/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku wykonawcą remontu wiat na przystankach PKS jest Firma Usługi Transportowe Jerzy Bondar, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Firma ta wykonała naprawy betonowych przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 3 w m. Kępsko, Rudgerzowice (2 wiaty), Rosin (2 wiaty), oraz siedzisko ławki na przystanku w m. Gościkowo. 2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan ,00 Wykonanie ,31 W ramach remontu cząstkowego dróg i ulic zgodnie z umową 11/BZP/10 zawartą w dn roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROGBUD z Świebodzina, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, wykonano naprawy ulic i dróg gminnych masami bitumicznymi. Uzupełniono ubytki na ulicach: Polna, Moniuszki, wjazd do hotelu Eldrób przy ul. Łużyckiej, Os. Łużyckie, Os. Widok, ul. Szkolna, Poprzeczna, Ogrodowa, Cegielniana, Krótka, ułożono nawierzchnię bitumiczna na dwóch mijankach przy drodze gminnej w Rozłogach, ponadto wykonana remonty masami bitumicznymi dróg wiejskich w m. Kupienino, droga Grodziszcze-Witosław, Witosław-Glińsk, Rusinów-Witosław. W ramach remontu cząstkowego pozostałych nawierzchni zgodnie z umową 12/BZP/10 zawartą w dn r z P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski Os. Kopernika 113, Świebodzin które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego wykonano naprawy nawierzchni chodników i parkingów w Rzeczycy, schody do przedszkola nr 6 w Świebodzinie, roboty brukarskie w m. Rudgerzowice, Os. Widok, wykonanie rynsztoku betonowego przy drodze w Rudgerzowicach, remonty chodników na Os. Łużyckim, Słoneczne, ul. 1-go Maja. Ponadto firma ta wykonała podbudowę tłuczniową i krawężniki na zatokach przy drodze w m. Rozłogi, profilowanie dróg gruntowych i podwórzy gminnych - ul. Łużycka, 3-go Maja, Młyńska, droga wzdłuż torów ul. Poznańska, w m. Ługów do boiska Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,82 1. Zimowe utrzymanie dróg Plan ,00 Wykonanie ,28 W sezonie zimowym 2010/2011 zgodnie z umową Nr 37/BZP/10 z dnia 27 października 2010 roku akcję zimowego utrzymania i odśnieżania dróg prowadziła firma PRO-BUD ze Świebodzina, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. W okresie od stycznia do marca 2011 w/w przedsiębiorstwo wykonywało akcję zwalczania gołoledzi, likwidację naboju śniegowego oraz odśnieżania dróg na terenie miasta i dróg wiejskich. Wykonywało także wywóz zalegającego śniegu z Centrum Świebodzina. Przedsiębiorstwo to dokonało zakupu 50 ton soli, oraz 127 ton piasku. Systematycznie prowadzono akcję zwalczania gołoledzi w roku Oznakowanie pionowe i poziome Plan ,00 Wykonanie ,54 6

7 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót - Oznakowania pionowego i poziomego Drogowe Centrum Produkcyjno- Handlowe BIG Sp. z o.o., Ługów 18, Świebodzin. W dniu r. podpisano umowę nr 13/BZP/10 na wykonanie robót. Wykonano malowanie oznakowania poziomego oraz dokonywano wymiany znaków. W pierwszym półroczu 2011 roku wykonywano wymianę znaków, sukcesywnie w ciągu roku wg zgłaszanych zleceń. Na terenie ulic Świebodzina wymalowano 740m 2 znaków na jezdniach, wykonano napraw 23 elementy progów zwalniających o długości 0,5m każdy, oraz ustawiono 17 nowych znaków drogowych różnego typu. 3. Usługi transportowe Plan ,00 Środki przeznaczone na transport żużla z elektrociepłowni w Świebodzinie dla sołectw na remonty dróg gruntowych żużlem na wioskach. Transporty te będą wykonywane jesienią 2011 roku, gdy elektrociepłownia zgromadzi odpowiednia ilość materiału Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,97 1. Budowa dróg z kanalizacją deszczową na osiedlu w miejscowości Jordanowo Plan ,00 Wykonanie ,13 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót tj. PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski z Międzyrzecza, z którą dnia 6 sierpnia 2010 roku zawarto umowę Nr 27/BZP/10 na wykonanie robót, z terminem zakończenia 30 sierpnia 2011 roku. Nadzór inwestorski prowadzi Komplet Inwest Spółka Jawna z Gorzowa Wlkp wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończono roboty sanitarne. Roboty drogowe wykonano w 80 %. 2. Budowa drogi osiedlowej ul. Świerczewskiego - Os. Żaków - Os. Widok Plan ,00 Wykonanie ,55 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę M & J Zakład Ogólnobudowlany s.c. Marcin Jakowicki i Jacek Jakowicki z Żar, z którą dnia 3 marca 2011 roku, zawarto umowę Nr 08/BZP/11 na wykonanie robót, z terminem zakończenia 30 października 2011 roku. Nadzór inwestorski prowadzi PROMOST Sp. z o. o z Zielonej Góry wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty sanitarne na ukończeniu. Roboty drogowe zaawansowane w 40 %. Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach Przebudowa ul. Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawaleryjska, 30-go Stycznia, wałowa, Walki Młodych (projekt). Plan ,00 Wykonanie ,50 W dniu 30 czerwca 2011roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy prac projektowych. 11 lipca minął termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie przetargu nieograniczonego. Złożono trzy oferty. Trwa procedura badania ofert. Realizacja zadania w latach

8 4. Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej Plan ,00 Wykonanie ,00 Firma Progeo s.c. Tadeusz Zdunek z Sulechowa w ramach zamówienia do euro wykonała dokumentację geologiczną. W miesiącu czerwcu wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na odstąpienie od warunków technicznych w zakresie odległości od granic działek budowlanych projektowanych parkingów. 5. Budowa ul. Jodłowej, ul. Świerkowej i częściowo ul. Jaśminowej na Os. Południowym w Świebodzinie Plan ,00 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 12 maja 2011roku podpisano umowę nr 15/BZP/2011 Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-Usługowym Pacholak z Międzyrzecza. W dniu r. protokolarnie przekazano wykonawcy plac budowy. Trwają prace budowlane. Wykonano większość nawierzchni ul. Jodłowej wraz z wjazdami na poszczególne posesje. Do wykonania pozostaje nawierzchnia ul. Świerkowej i fragment ul. Jaśminowej. Umowny termin zakończenia robót do 12 października 2011r. 6. Modernizacja ulic: Kilińskiego wraz zapleczem, Rynkowa,30-go Stycznia, Okrężna z włączeniem do kanalizacji burzowo-deszczowej na ul. Wałowej Plan ,00 7. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Rozłogi Plan ,00 Wykonanie ,79 W związku z poszerzonym zakresem robót zawarto z wykonawcą chodnika w Rozłogachfirmą TOMBUD Paweł Jeziorski z Międzyrzecza. Aneks do umowy nr 36/BZP/10 z dnia r. Ze względu na małą szerokość jezdni przy której budowany jest przedmiotowy chodnik i ryzyko najeżdżania kierowców w celu wyminięcia się pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka postanowiono wzmocnić podbudowę chodnika na tłuczniową i zamianą obrzeża chodnikowego od strony jezdni na krawężnik najazdowy, tym samym zabezpieczając i wzmacniając chodnik na ewentualność rozjeżdżania chodnika przez kierowców. Prace zostały wykonane, odebrane i rozliczone / 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,08 Modernizacja ulic: Kilińskiego wraz zapleczem, Rynkowa,30-go Stycznia, Okrężna. W/w zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu Rewitalizacja Historycznego układu komunikacyjnego urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I. Zadanie jest częścią inwestycji pn. Modernizacja ulic: Kilińskiego wraz zapleczem, Rynkowa,30-go Stycznia, Okrężna z włączeniem do kanalizacji burzowo-deszczowej na ul. Wałowej W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 11 grudnia 2009r. podpisano umowę nr 45/BZP/09 z konsorcjum firm: lider Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO R. Rogowski z Zielonej Góry, partner Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa. W dniu r. 8

9 protokolarnie przekazano wykonawcy plac budowy. Trwają prace budowlane. Z uwagi na liczne kolizje z istniejącymi sieciami i koniecznością ich przebudowy prace są opóźnione w stosunku do harmonogramu. Zakończono prace na ul. Kilińskiego i przyległym podwórku oraz na ul. Okrężnej odcinek od baszty do ul. Kilińskiego wraz z przyległym podwórkiem, ul. Rynkowej z parkingiem przy Urzędzie Miejskim, ul. 30-go Stycznia. Na w/w ulicach wykonano kanalizację deszczową z przyłączeniem istniejących rur spustowych przyległych budynków, wykonano nawierzchnię chodników z granitu lubuskiego, kostki granitowej z wykorzystaniem płyt granitowych oraz nawierzchnię jezdni z kostki granitowej w ul. Kilińskiego, Rynkowej i 30-go Stycznia, a także nawierzchnię jezdni z kamienia polnego w ul. Okrężnej. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wałowej. Trwają prace budowlane związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Okrężnej na odcinku od ul. Kilińskiego do Głowackiego. Rozdział Drogi wewnętrzne 4270 zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,24 W związku z umową nr 16/BZP/10 z dnia roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD z Świebodzina, które zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego, wykonało naprawy dróg o nawierzchni gruntowej na drogach gminnych i ulicach Świebodzina. W pierwszym półroczu 2011 roku wykonano naprawy dróg w m. Osogóra, Rozłogi, Wilkowo, Lubogóra, Wilkowo, Grodziszcze. Wykonano też profilowanie i zagęszczanie ulic w Świebodzinie: Cegielnianej (odcinek tłuczniowy), Za Groblą. W części dróg gminnych o nawierzchni gruntowej wypełniono ubytki destruktem asfaltowym, w tym w Wilkowie i w Świebodzinie ul. Cegielniana. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,45 1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa Plan ,00 Wykonanie ,61 Środki przeznaczono na: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości umowa nr 12/BZP/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. zawarta z Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomościami LOKAL Józef Jerzy Mińczyk, ul. Żeromskiego 6/3, Zielona Góra, wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin umowa nr 46/BZP/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zawarta z ABACUS 9

10 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne s.c. Jacek Gaziński, Denis Ignaszewski, ul. Bohaterów Westerplatte 11/129, Zielona Góra. 2. Wypisy, wyrysy, opłaty notarialne Plan ,00 Wykonanie ,27 Środki przeznaczono na: wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych oraz kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy Świebodzin, pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieodpłatnym przyjęciem w formie darowizny od Keiper Polska Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 195/ Pozostałe opłaty gruntowe Plan - 240,00 Wykonanie - 239,57 Wydatkowano na pokrycie opłat związanych z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 22/5 i 22/6 położonych w Rozłogach z produkcji rolniczej nieruchomość przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 578,00 Wykonanie 338,00 Podatek leśny w wysokości 98,00zł za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok. Podatek leśny w wysokości 240,00zł za nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin położone na terenie Gminy Świebodzin Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 270,00 Wykonanie 9,36 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej i nr 244/1 przy ul. Kilińskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie 1.460,00 Wypłata odszkodowania w wysokości 1.460,00zł za przejęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 168/11 położonej w miejscowości Jordanowo przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,16 10

11 W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2010 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2010 roku i prac remontowych ustalonych na 2011 rok, zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2011 roku Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan ,00 Wykonanie ,18 Zgodnie z zawartymi w dniu 01 marca 2002 roku z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych Rozdział Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie 8.331,08 Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup: materiałów instalacyjno-sanitarnych do wykonanie przez pracownika Wydziału GKiM wentylacji w mieszkaniach komunalnych, naprawy instalacji gazowej i sanitarnej oraz montaży wodomierzy, baterii do wymiany w autonomicznych detektorach dualnych do ochrony mieszkań komunalnych przed pożarem i tlenkiem węgla Zakup energii Plan ,00 Wykonanie 3.764,74 Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,10 W ramach przyznanych środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace: naprawa awaryjna instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy: ul. Gen. Sikorskiego 22/5, ul. Poznańskiej 2/2, 3/3, ul. Młyńskiej 3/1, ul. 1 Maja 17/2, ul. J. Piłsudskiego 42, ul. Małej 1 B/13, ul. Łużyckiej 18/1, Placu Wolności 21 oraz ul. Generała Świerczewskiego 14/1. naprawa awaryjna instalacji sanitarnej przy ul. Kolejowej 13/9 oraz ul. Walki Młodych 2, roboty ogólnobudowlane awaryjne i remontowe: o remont ściany bocznej budynku magazynowego przy ul. Cegielnianej 2, o wymiana drzwi wejściowych do mieszkania przy ul. Wałowej 36/2, o wykonanie wentylacji w mieszkaniach przy ul. Wiejskiej 3/3, Borów 17/2, o malowanie mieszkania po zgonie ul. Gen. Sikorskiego 22/5, o likwidacja zacieków z dachu w mieszkaniach przy ul. Wojska Polskiego 13B/2 i ul. M. Żymierskiego 15/2 11

12 opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy na wykonanie remontu mieszkania po pożarze przy ul. J. Piłsudskiego 33/6, wykonano kosztorysy na wykonanie remontów w budynkach i mieszkaniach komunalnych, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych oraz na rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. 3 Maja 2, ul. Wałowej 38, Placu Wolności 17 z uwagi na bardzo zły stan techniczny. prowadzono sukcesywne przeglądy instalacji gazowych w lokalach komunalnych, a stwierdzone nieszczelności instalacji gazowej wewnątrz mieszkań usuwane były przez pracownika ds. instalacji tut. Urzędu wykonano przegląd i awaryjny remont pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego 22/5, 44/5, ul. Generała Świerczewskiego 37/3, ul. Wałowa 36/2, ul. M. Żymierskiego 26/2, ul. Łużycka 21b/3, ul. Związkowa 2, ul. Ogrodowa 8a/5, ul. Krótka 5/4. wykonano awaryjną wymianę pompy centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Borów Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,67 Podpisano całoroczną umowę na okresowe przeglądy kominiarskie na budynkach komunalnych i w świetlicach wiejskich. Wywieziono zbędne przedmioty i śmieci z mieszkań komunalnych przy ul. M. Żymierskiego 26/2, ul. Małej 1B/13, ul. M. Żymierskiego 8/3, ul. Gen. Sikorskiego 15/6. Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty związane z odprowadzaniem ścieków Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan ,00 Wykonanie ,10 Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych. Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowych. Miesięcznie dotyczy to około 6-7 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobie Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 3,4 rodziny nie wnoszące opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobach innych spółdzielni mieszkaniowych. Aktualnie na wskazanie lokali socjalnych oczekuje jeszcze 14 rodzin zajmujących dotychczas lokale spółdzielcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie 1.632,15 Park Miejski Dolina Strugi Świebodzińskiej W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo kosztorysowej Biuro Projektowo-Inżynierskie Redan ze Szczecina. Umowę nr 11/BZP/11 na wykonanie projektu zawarto 23 marca 2011 roku. Zgodnie z umową termin realizacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz 12

13 pozwoleniem na budowę wyznaczono do 23 grudnia 2011 roku. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia energii elektrycznej, kanalizacji i wody. Uzgodniono przebieg dróg i ścieżek parkowych oraz elementów architektury jak: amfiteatr, mostek i szalet. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie 0,00 W dniu r. podpisano umowę BZP nr 5/Z/2011 z PUP STUDIO-ART mgr inż. arch. Julita Zdrzalik-Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Umowa obowiązuje do dnia r. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia r. odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (na temat opracowywanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin). W dniu r. podpisano umowę BZP nr 6/Z/2011 z PUP KAPITOL arch. Bogdan Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Umowa obowiązuje do dnia r. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia r. odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (na temat opracowywanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin). W dniu r. zawarto umowę nr 23/BZP/10 z PHU MAXI Usługi Urbanistyczne (umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro) na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin wraz z zapisem numerycznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu r. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez Wykonawcę opracowanie: projekt Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, w związku z czym, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), r. został on wysłany do uzgodnień. W związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Świebodzin wznowiono prace związane z opracowaniem 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zostały one wstrzymane m.in. z uwagi na negatywną decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych klasy II i III na cele nierolnicze), które wykonywane były w oparciu o umowę nr 49/BZP/07 z dnia r. na wykonanie projektu 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań ekofizjograficznych zawartej z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług & MC sp. z o. o. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy mija w dniu r. W dniu r. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały wyłożone do publicznego wglądu. Rozdział Cmentarze 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia. Plan ,00 Wykonanie 9.813,24 dokonano zakupu wody pitnej, środków bhp oraz ręczników, zakupiono odzież roboczą na okres letni dla pracowników cmentarza, zakupiono odzież do ceremonii pogrzebowej dla pracowników cmentarza, 13

14 zakupiono odzież ochronną (kaski ochrony głowy, buty gumowe) dla pracowników cmentarza Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,32 W styczniu 2011 roku zostały podpisane umowy zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie n/w miejscowości wiejskich : Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko Cmentarz Komunalny w m. Jeziory Cmentarz Komunalny w m. Chociule Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,30 W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono: posiłki regeneracyjne dla pracowników cmentarza, środki dezynfekcyjno odkażające do dezynfekcji osobistej i sprzętu, prenumeratę dwumiesięcznika funeralnego Memento, akumulator do samochodu Ford Transit, kłódki do bram cmentarza, plandeki do zabezpieczania grobów i nagrobków podczas kopania, wieńce sztuczne do ceremonii pogrzebowych, cement i piasek do prac naprawczych na terenie cmentarza, akcesoria pogrzebowe do pochówków zmarłych, aktualizację oprogramowania EwGrob i fakturowanie, flagi i obejmy na maszty Kwatery Wojennej, tabliczki nagrobne, środki czystości, olej parafinowy do świec olejowych, kasy fiskalne 2 szt. do biura cmentarza i Domu Pogrzebowego, materiały do naprawy i odnowienia pomieszczeń Domu Pogrzebowego miotły brzozowe do zamiatania alejek cmentarza, materiały eksploatacyjne do kosiarek i urządzeń spalinowych, rękawiczki białe ochronne do ceremonii pogrzebowej, środki chwastobójcze do odchwaszczania alejek, grabie do liści, trzonki itp. gniazdo haka holowniczego do samochodu Ford Transit, farbę do odmalowania ławek na Kwaterze Wojennej, rękawice robocze ochronne Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie 5.820,61 W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano: wykonano naprawę przęsła ogrodzenia i bramy cmentarza, dokonano wymiany oleju i filtra oleju w samochodzie Ford Transit, wymieniono reflektory przednie w samochodzie Ford Transit, dokonano wymiany pompy sprzęgła w samochodzie Ford Transit, wykonano naprawę blacharsko lakierniczą samochodu polonez karawan, dokonano naprawy blacharsko lakierniczej i wymiany szyby w samochodzie VW T5, 14

15 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,68 Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na: wykonywanie serwisu kabiny sanitarnej typu Toi Toi na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie w cyklu raz na dwa tygodnie, wymianę świecy i linki rozrusznika w młocie spalinowym, okresowe badania techniczne samochodu Ford Transit, fiskalizację kas fiskalnych, wymianę klina na wale i linki rozrusznika kosiarki spalinowej, wymianę oleju i filtrów samochodu VW T5, W ramach środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie: wykonano naprawę zerwanych, pękniętych i skorodowanych spawów mocujących żeliwne elementy ozdobne do słupków ogrodzenia kwatery oraz odnowienie pozostałych 35szt. słupków oraz malowanie ogrodzenia kwatery (słupki i łańcuchy ozdobne), malowanie 2szt. poręczy przy wejściu na kwaterę, malowanie 2szt. lamp oświetleniowych oraz odnowienie znicza metalowego znajdującego się w centrum kwatery. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan ,00 Wykonanie ,08 Wypłata diet dla radnych. Wypłata diet i koszów przejazdu dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie 2.402,84 Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, Zakończenie kadencji sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, Zakup usług pozostałych Plan 1.500,00 Wykonanie 732,00 Oprawa protokółów i uchwał Rady Miejskiej. Rozdział Urzędy gmin 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan ,00 Wykonanie ,39 Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży. 15

16 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,16 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło ( Okolice Najbliższe, obsługa muzyczna uroczystości w USC, opiekunowie prawni.) Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,02 Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, zakup akcesorii komputerowych, zakup paliwa do samochodu LUBLIN, zakupy dla sekretariatu, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości związane z obchodami świąt państwowych oraz na potrzeby USC i SO, prenumerata czasopism (Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polski i orzecznictwa), zakup druków, artykułów chemicznych, zakup materiałów budowlanych celem wykonania prac remontowych, zakup posiłków regeneracyjnych, zakup drukarek laserowych, tonerów, maszyn liczących, kalkulatorów, nagród na konkursy, książek i płyt CD dot. Świebodzina na potrzeby tut. Urzędu, art. spożywczych na spotkania z sołtysami, dziećmi, delegacjami Zakup energii Plan ,00 Wykonanie ,40 Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza, opłacono koszty utylizacji ścieków Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,45 Naprawa i konserwacja kserokopiarek, usuwanie awarii w budynku urzędu i ratuszu, konserwacja klimatyzacji, naprawa i konserwacja komputerów, drukarek i sieci strukturalnej. W dniu 14 czerwca 2011r. podpisano umowę z Pracownią Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Gorek Restauro s.c. Przemysław Gorek, Monika Anna Karwowska-Gorek z Warszawy na wykonanie prac polegających na konserwacji i restauracji gotyckiej sali położonej na parterze w południowym trakcie ratusza. W dniu 4 lipca 2011r. przekazano protokolarnie teren prac konserwatorskich i wykonawca rozpoczął prace Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,39 Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków Urzędu i Ratusza, dzierżawa kanalizacji kablowej Dialogu, usługi kominiarskie, oprawa i renowacja ksiąg USC, opłaty pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, przegląd i renowacja gaśnic, usługi fotograficzne, wykonanie pieczątek, abonament RTV, zakup sztucznych ogni, przegląd kserokopiarek, monitoring w wiosce internetowej w Rusinowie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, opieka nad programami, polisy i umowy serwisowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, abonamenty dostępowe, hosting, utrzymanie domen, utworzenie archiwum danych czynszowych itp Zakup usług dostępu do sieci Internet 16

17 Plan ,00 Wykonanie ,29 Zakup usług do sieci Internet, w tym koszty ponoszone przez gminę z tytułu bezpłatnego Internetu dla mieszkańców Zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan 5.000,00 Wykonanie 3.150,00 Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCiSO (tłumacz przysięgły) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,57 Modernizacja Ratusza Miejskiego w Świebodzinie W dniu 15 kwietnia 2009r. podpisano umowę nr 12/BZP/09 z ZPHU Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz z Grójca Wielkiego na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. Modernizacja ratusza miejskiego w Świebodzinie. Wyłączone z zakresu umowy roboty w pomieszczeniach o nr 2-9 położone na parterze w południowym trakcie ratusza zostały odebrane i rozliczone. Roboty budowlane w w/w pomieszczeniach zostały wstrzymane przez przedstawiciela Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z uwagi na prowadzone początkowo badania, a następnie prace konserwatorskie. Wykonawca prac konserwatorsko - restauratorskich mgr R. Żankowski zakończył badania w listopadzie. Dopiero wówczas możliwe było wznowienie prac przez wykonawcę. Roboty zostały zakończone w terminie i odebrane Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie 9.840,00 W dniu zawarto umowę nr 22/PCSS/2011 dotyczącą zakupu licencji na korzystanie przez placówki oświatowe Gminy Świebodzin z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych (przedszkoli i szkół podstawowych) oraz organu prowadzącego te placówki o nazwie Nabór. Zakupiono oprogramowanie dla wszystkich przedszkoli 6 oraz dla 4 szkół podstawowych z wersją zapisów do zerówek za kwotę zł łącznie z wdrożeniem i przeszkoleniem osób odpowiadających za zapisy w placówkach Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST Plan 9.247,00 Wykonanie 9246,25 Realizacja projektu pn. "Lubuski e-urząd" w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego, którego liderem jest Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, przekazanie I raty dofinansowania. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenie bezosobowe 17

18 Plan ,00 Wykonanie ,91 Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,12 Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP. wozy bojowe średnie GBA2,5/16. 2 szt. wozów bojowych lekkich GLM-8 8 szt. pomp pożarniczych typu PO-5 6 szt. pomp pożarniczych typu M8/8-1 6 szt. agregat prądotwórczy z masztem 1 szt. pompa pływająca Niagara 1 szt. piła spalinowa 1 szt. Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów. Zakup węży tłocznych do pompy szlamowej, Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczyca, Rudgerzowice, Rosin. Prace wykonano przez członków OSP. Zakup akumulatorów (wymiana starych) zostanie dokonany w lipcu 2010r. Zakup dokumentacji obowiązkowej dla jednostek OSP 6 kompletów. Zakup materiałów szkoleniowych dla członków czynnych OSP oraz prenumerata czasopisma Strażak. Realizacja zawodów sportowo-pożarniczych w dniu r. Zakup uzupełniający sprzętu podręcznego do gaszenia lasu i likwidacji pogorzelisk (piły, tłumice, łopaty, szpadle, grabie, miotły) Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie 5.310,47 Naprawa dwóch pojazdów pożarniczych Star 244 Wykonano przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu. Obowiązkowa konserwacja i atestacja aparatów powietrznych AVER. Konserwacja zaplanowana w sierpniu bieżącego roku zakup usług pozostałych Plan 4.000,00 Wykonanie 625,00 Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich. Szkolenia członków czynnych OSP Różne opłaty i składki Plan ,00 Wykonanie 5.801,00 Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC, NW, AC wozów bojowych. Opłaty sądu rejestracyjnego w Zielonej Górze, opłaty związane ze zmianą w KRS Opłata ewidencyjna pojazdów pożarniczych. 18

19 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,00 Wykonanie ,31 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Plan ,00 Wykonanie ,59 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie ,27zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej (sala gimnastyczna) oraz wody zamknęły się kwotą ,06zł.. Do ogrzania głównego budynku szkoły zakupiono opał na kwotę ,83zł. 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Plan ,00 Wykonanie ,77 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie ,07zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą ,83zł. 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Plan ,00 Wykonanie ,79 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie ,98zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą ,34zł. 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan ,00 Wykonanie ,71 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie ,67zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą ,56zł. 5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan ,00 Wykonanie ,19 Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego. 6. Nazwa: Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów w klasach I - II szkół podstawowych - projekt realizowany w PSzP nr 2, PSzP nr 6, PSzP nr 7, PSzP w Gościkowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2011 roku 19

20 7. Termomodernizacja budynków oświatowych Plan ,00 Wykonanie ,26 Zadanie realizowane jest w dwóch szkołach, w latach : 1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 - inwestycję zrealizowano na kwotę ,01zł. W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót. W dniu 19 sierpnia 2010r. podpisano umowę nr 29/BZP/10 z Thermbau Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa z Piły na realizację n/w prac: 1. docieplenie ścian wraz z malowaniem elewacji, 2. docieplenie stropodachu 3. wymianę stolarki okiennej, 4. roboty blacharskie, 5. modernizację instalacji c.o. Umowny termin zakończenia prac budowlanych mija 26 sierpnia 2011r. Prace są realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Wykonano m.in. docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i modernizację c.o. Trwa ocieplanie ścian zewnętrznych i wykonywanie elewacji. Nadzór inwestorski na powyższym zadaniu zgodnie z umową nr 26/BZP/10 z dnia 6 sierpnia 2010r. jest sprawowany przez Zakład Usług Inwestycyjnych Inwestrpojekt 2000 Sp. z o.o. z Zielonej Góry, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie finansowane częściowo z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 inwestycje zrealizowano na kwotę ,25zł. W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót. W dniu 19 sierpnia 2010r. podpisano umowę nr 29/BZP/10 z Thermbau Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa z Piły na realizację n/w prac. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 16 maja 2011 roku. Zadanie finansowane częściowo z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Rozdział Przedszkola Plan ,000 Wykonanie ,86 1. Publiczne Przedszkole nr 1 Plan ,00 Wykonanie ,30 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie ,55. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą , Publiczne Przedszkole nr 3 Plan ,00 Wykonanie ,77 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie ,75zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą ,04zł. 3. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową Plan ,00 Wykonanie ,69 20

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Projekt z dnia 9 listopada2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do strony wydatków

Część opisowa do strony wydatków Część opisowa do strony wydatków PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.289.611 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 1.007.418 zł Na wydatki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2013 roku DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo