ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 Leżajsk r EURO < Wartość zamówienia < EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, Leżajsk Tel/Fax.: (017) OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na usługę pn. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów i kursów zawodowych oraz wykonanie usługi Asystenta Rodziny w ramach realizacji projektu systemowego- Czas na aktywność w Gminie Leżajsk Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne Usługi szkolenia zawodowego Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu r. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów i kursów zawodowych oraz wykonanie usługi Asystent Rodziny w ramach realizacji projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Leżajsk współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej u 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku. Projekt skierowany jest do 14 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, rolników, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Leżajsk. 4.2 Na realizację zadania składają się: - przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych, - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, - przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, Strona 1 z 10

2 - przeprowadzenie zajęć grupowych Szkoła dla Rodziców, - przeprowadzenie kursów zawodowych zakończonych egzaminem. - wykonanie usługi Asystenta Rodziny I. Trening kompetencji społecznych - zajęcia grupowe dla 14 osób w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w formie warsztatów prowadzonych przez psychologa. W ramach treningu kompetencji społecznych oczekuje się poruszanie takich tematów: - komunikacja interpersonalna, -komunikacja werbalna i niewerbalna, -budowanie właściwych relacji i umiejętności społecznych, -budowanie wizerunku własnej osoby, -samoakceptacja, -przyczyny porażek i sukcesów, -poznanie własnej osoby, -analiza mocnych i słabych stron, -stres, -asertywność, -relacje z innymi ludźmi, -wyznaczanie celów, motywowanie do zmian, -motywowanie do aktywnego działania Miejsce zajęć: miasto Leżajsk Termin realizacji: kwiecień- maj 2011 r. II. Indywidualna praca z doradcą zawodowym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych dla każdego Uczestnika Projektu. W ramach warsztatów z doradcą zawodowym przewiduje się poruszenie między innymi następujących zagadnień: - rynek pracy w powiecie i Polsce, - określenie zainteresowań i preferencji zawodowych, - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, - rozmowa kwalifikacyjna z elementami autoprezentacji/ przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, promocja własnej osoby/, - techniki poszukiwania pracy, - analiza SWOT, - komunikacja interpersonalna, - opracowanie indywidualnego planu działania IPD dla każdego uczestnika projektu. Wykorzystywane narzędzia to m.in. Miasteczko Zainteresowań Zawodowych. Miejsce szkolenia: miasto Leżajsk Termin realizacji: maj-czerwiec 2011 r. III. Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 3 godzin dydaktycznych dla każdego Uczestnika Projektu. Tematyka tych spotkań uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb każdej osoby. Strona 2 z 10

3 Miejsce szkolenia: miasto Leżajsk Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2011 r. IV. Szkoła dla Rodziców warsztaty umiejętności wychowawczych w formie zajęć grupowych w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. Zakres tematyczny spotkań: - radzenie sobie z przykrymi emocjami u dziecka - uczucia rodzic - dziecko - granice w relacjach z innymi ludźmi, - wychowywanie do samodzielności, - rozwiązywanie konfliktów, - aktywne słuchanie - umiejętność komunikowania się z dziećmi - motywowanie do zmian. Miejsce szkolenia: miasto Leżajsk Termin realizacji: sierpień 2011 r. V. Kursy zawodowe W ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Leżajsk realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku przewiduje się realizację wymienionych poniżej szkoleń, będących przedmiotem zamówienia: 1. Opiekun osoby starszej Liczba uczestników: 5 osób. Ilość godzin szkoleniowych: 70 godzin. Program szkolenia powinien obejmować: - Wybrane zagadnienia prawne - Podstawy psychologii - Podstawy psychiatrii - Gerontologia - Dietetyka i przygotowywanie posiłków - Podstawy higieny i pielęgnacji - Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej - Organizacja pracy własnej, - Zasady BHP udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. - Etyka w zawodzie opiekunki. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: opiekun osób starszych. Miejsce szkolenia: część teoretyczna i praktyczna - miasto Leżajsk. Termin realizacji: wrzesień- październik 2011 r. 2. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Liczba uczestników: 6 osób. Strona 3 z 10

4 Ilość godzin szkoleniowych: 70 godzin. Program szkolenia powinien obejmować: - Wiedza o konsumencie - Sklep detaliczny i jego wyposażenie - Marketing handlowy - Organizacja pracy w sklepie - Zaopatrzenie sklepu w towary -. Technika sprzedaży detalicznej - Czynności rachunkowo - kasowe - Trening umiejętności sprzedaży i obsługi klienta - Obsługa kas fiskalnych - Aspekty sanitarno higieniczne w zakładach produkcji i obrotu środkami spożywczymi. Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników czynności niezbędnych do wykonywania zawodu: sprzedawcy, kasjera, handlowca. Miejsce szkolenia: miasto Leżajsk. Termin realizacji: wrzesień- październik Cukiernik Liczba uczestników: 3 osoby. Ilośc godzin szkoleniowych: 150 godzin. Program szkolenia powinien obejmować: - Magazynowanie i ocena surowców - Obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu - Wytwarzanie ciast - Sporządzanie kremów, mas i innych półproduktów - Montaż, dekoracja i wykańczanie wyrobów ciastkarskich - Technika wykonywania różnych wyrobów ciastkarskich - Przygotowywanie deserów cukierniczych - Przechowywanie i ekspedycja wyrobów cukierniczych Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu cukiernik. Miejsce szkolenia: miasto Leżajsk. Termin realizacji: wrzesień październik 2011 r. VI. Asystent Rodziny Głównym obszarem pracy Asystenta Rodziny będzie kompleksowa pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, wsparcie i aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi biorącymi udział w projekcie a w szczególności : - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, -pomoc rodzinom w rozwiązywaniu podstawowych problemów psychologicznych, - wspierania aktywności społecznej, - motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, - pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, - prawidłowe zarządzanie budżetem domowym, Strona 4 z 10

5 - pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, - systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem, - stała współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami, - prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań. Asystent Rodziny ma pracować z trzema rodzinami w wymiarze 4 godzin tygodniowo z każdą rodziną w dniach od poniedziałku do piątku w okresie od 1 maja 2011 r. do 9 grudnia 2011 r. w godzinach ustalonych z rodziną. 4.7 Wymagane jest aby zajęcia odbywały się w godzinach i dniach dostosowanych do potrzeb Uczestników Projektu. -Zajęcia szkoleniowe mają odbywać się od poniedziałku do piątku wyjątkowo w sobotę. Maksymalna ilość godzin - 8 godzin dydaktycznych dziennie. -Zaleca się, aby trening kompetencji społecznych i indywidualne poradnictwo psychologiczne prowadził ten sam specjalista. -Kursy zawodowe mają składać się z części teoretycznej i części praktycznej, -Wykonawca ma przedłożyć harmonogram szkoleń ( harmonogram będzie zawierał przede wszystkim szczegółowy program szkoleń, określał metody szkolenia/nauki, przewidzianą ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych). -Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, -Wykonawca zapewnia: sale szkoleniowe, sprzęt dydaktyczny, materiały szkoleniowe dla Uczestników w formie papierowej i elektronicznej zawierające informacje z poszczególnych szkoleń jak i odpowiednie akty prawne, - Wykonawca zapewni warunki w czasie szkoleń zgodne z przepisami BHP w dostosowaniu do liczby uczestników, a w szczególności temperatura w pomieszczeniu powinna być adekwatna do warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. - Wykonawca zapewni wyżywienie: przerwa kawowa /kawa, herbata, ciastko/, jedna przerwa na ciepły posiłek jednodaniowy z zimnym napojem podczas zajęć trening kompetencji społecznych, kursów zawodowych i Szkoły dla Rodziców -W sali szkoleniowej należy umieścić logo EFS. -Wykonawca pokrywa koszty niezbędnych badań lekarskich Uczestników danego szkolenia jeżeli specyfika kursu tego wymaga, ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas szkolenia, w drodze na szkolenie i ze szkolenia). -Wykonawca zapewni, że program szkoleń zawodowych, przeprowadzenie szkolenia musi odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472 z późn. zm). -Szkolenie ma zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem stosownego dokumentu: certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy Strona 5 z 10

6 ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216). Wydane certyfikaty muszą zawierać logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację, że projekt był współfinansowany ze środków EFS. -Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację szkoleń tj. m.in. kserokopie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkoleń, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych; potwierdzenia skorzystania z cateringu i przerw kawowych; kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie określonych kwalifikacji. -Wykonawca zapewnia przeprowadzenie badania ewaluacyjnego przed rozpoczęciem warsztatów i kursów i po ich zakończeniu i doręczenie materiałów z tych badań Zamawiającemu, -Wykonawca zapewnia dokumentację z pracy Asystenta Rodziny a mianowicie miesięczne dzienniki czasu pracy z rodziną, listę obecności Asystenta Rodziny potwierdzoną przez Uczestnika Projektu. 4.8.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach zawodowych jednak łączna liczba osób nie przekroczy 14 osób W przypadku zakończenia udziału w projekcie lub rezygnacji Uczestnika z udziału w projekcie przewiduje się możliwość uczestnictwa osoby z listy rezerwowej a tym samym możliwość przeprowadzenia dla niej kursu zawodowego zgodnie z jej propozycją. 2. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje realizacje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 3. Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 9. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2011 r. z uwzględnieniem terminów wskazanych w pkt 4 siwz. 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W postępowaniu u dzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy; Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie: - posiadania wiedzy i doświadczenia za spełnione jeżeli, wykonawca wykaże, że w sposób należyty wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia Strona 6 z 10

7 działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi szkoleniowe o wartości brutto co najmniej zł każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie wg załącznika nr 4 do siwz. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony przez wykonawców wspólnie. - dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) specjalistą do prowadzenia Szkoły dla Rodziców b) psychologiem, c) doradcą zawodowym pierwszego stopnia (zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) d) trenerem treningu kompetencji społecznych, e) co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie w zakresie profilaktyki społecznej potwierdzone stosownym dyplomem, f) co najmniej jedną osobą, która będzie wykonywać usługę Asystenta Rodziny posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku: - pedagogika lub - psychologia lub - socjologia lub - nauki o rodzinie lub - praca socjalna potwierdzone odpowiednim dyplomem Uwaga 1: 1) Osoby wymienione w ppkt a, b, c, d, e winny legitymować się co najmniej 5 letnim okresem doświadczenia potwierdzonym stosownymi dokumentami (np.: referencjami). 2) Osoba wymieniona w ppkt f winna legitymować się co najmniej rocznym okresem doświadczenia w pracy z rodziną potwierdzonym stosownymi dokumentami (np.: referencjami). Uwaga 2: Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą wskazaną do kierowania szkoleniami, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektemobejmującym usługi szkoleniowe o wartości brutto minimum ,00 zł potwierdzone stosownymi dokumentami (np.: referencjami) (wg załącznika nr 5 do siwz), Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony przez wykonawców wspólnie. Strona 7 z 10

8 11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do siwz, 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 4 do siwz, 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do siwz, 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 6 do siwz W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do siwz, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Inne dokumenty niewymienione w pkt i 11.2 ogłoszenia: 1) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do siwz Strona 8 z 10

9 2) zaświadczenie lub zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy, 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w rozdziale 18 pkt 18.5 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział 12 pkt 12.1 siwz), 3) wypełniony formularz wskazujący części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do siwz (jeżeli dotyczy), 4) zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) WYKONAWCY ZAGRANICZNI. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt ppkt. 2,3,4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym w pkt. 1 ppkt. 2 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Zmiana umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) Zmiana wynagrodzenia może wystąpić w przypadku: - zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy, 2) Zmiana osoby wskazanej w wykazie kadry dydaktycznej zaangażowanej do przeprowadzenia szkolenia może nastąpić w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych takich jak: długotrwała choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy ze strony wykładowcy. W takim przypadku wykonawca zapewni zastępstwo przez osobę lub osoby o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym równym lub większym niż osoby zastępowane. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować zamawiającego o tym fakcie i wskazać osobę zastępowaną, przyczyny nieobecności osoby zastępowanej, okres zastępstwa, a także przedstawić zamawiającemu kwalifikacje, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń osoby lub osób zastępujących. Strona 9 z 10

10 3) Zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy może nastąpić na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, 13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: cena - 100%. Kryterium cena poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za cenę brutto w skali 1:100, obliczone wg. wzoru: najniższa cena oferowana brutto C= x 100 pkt. cena oferty badanej brutto 14. Miejsce oraz termin składania ofert: Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku, ul. Opalińskiego 2 (pok. nr 17) do r. do godz Otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2011 r. o godz w Urzędzie Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, sala konferencyjna (ostatnie piętro). 15. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 18. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego: i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku, ul. Opalińskiego 2, tel. ( 0-17 ) , pokój nr 17 Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy pokrycia kosztów druku oraz przekazania siwz (art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 19. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Strona 10 z 10

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10 a 99 300 Kutno tel.: (24) 355 23 45, 355 23 46;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem..

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. Zgorzelec: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów,szkoleń w ramach projektu systemowego Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo