2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie Adres pocztowy: ul. Zaciszna 5 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Jarocin Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Grzegorz Mirkiewicz Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 23

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) komunikacja miejska I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 23

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Zakup 4 autobusów dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Jarocin Kod NUTS: PL415 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 23

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 fabrycznie nowych autobusów klasy MIDI, oraz 2 fabrycznie nowych autobusów klasy MAXI dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. Autobusy muszą być fabrycznie nowe z udokumentowanym rokiem produkcji Autobusy napędzane będą nowoczesnymi i ekologicznymi silnikami spełniającymi normę czystości spalin min. Euro 5 o standardzie EEV. Nowe autobusy wyposażone w system samogaszący. Autobusy muszą być autobusami tej samej marki i typu (w swoich klasach), oraz muszą być jednakowo wyposażone (autobusy klasy MIDI i MAXI). Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia autobusu do ruchu zawarte w normach branżowych i przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku. ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami), oraz posiadać ważne na dzień otwarcia ofert Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu. Dostarczane autobusy w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego muszą odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów, umożliwiającym ich zarejestrowanie. Oferowane autobusy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U nr 96 poz. 559) muszą spełniać następujące parametry: Autobus klasy MIDI: - maksymalny poziom zużycia energii podczas całego cyklu użytkowania autobusu MJ; - maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO2 wyliczony metodą obliczeniową na podstawie zużycia paliwa w teście SORT-2 1,04 kg/km; Autobus klasy MAXI: - maksymalny poziom zużycia energii podczas całego cyklu użytkowania autobusu MJ; - maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO2 wyliczony metodą obliczeniową na podstawie zużycia paliwa w teście SORT-2 1,118 kg/km; - maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń dla autobusów klasy MIDI i MAXI : - NOx - 2g/kWh - PM - 0,02 g/kwh - NMHC -0,40 g/kwh Wymagane powyżej parametry są oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2. Zamawiający wymaga, aby autobusy oferowanej marki, typu i długości nie były prototypami, tj. musiały zostać dostarczone przed terminem składania ofert w ilości minimum 5 sztuk. Wymóg ten dotyczy autobusów Midi oraz Maxi. Części, materiały, podzespoły i urządzenia użyte w przedmiocie zamówienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, homologacje i inne potwierdzenia wymagane przepisami prawa. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot dostawy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz udzielenia pełnej autoryzacji na wykonanie napraw i przeglądów całego autobusu przez użytkownika. OPIS TECHNICZNY AUTOBUSÓW MIDI: SILNIK: - moc min. 175 kw - z zapłonem samoczynnym, umiejscowiony w tyłu pojazdu, pionowy, wyposażony w turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową, spełniający wymagania w zakresie emisji spalin i hałasu co najmniej normy EURO 5 o standardzie EEV, na podstawie obecnie obowiązującej dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 roku z późn. zmianami - pojemność skokowa silnika od 6000 cm3 do 7000 cm3, wykorzystujący metodę oczyszczania spalin SCR - czujniki przeciwpożarowe zlokalizowane w komorze sygnalizacja ostrzegawcza na desce rozdzielczej kierowcy. Komora silnika i piec ogrzewania dodatkowego wyposażone w automatyczny system detekcji i PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 23

5 gaszenia pożaru z możliwością awaryjnego manualnego uruchomienia systemu przyciskiem umieszczonym na pulpicie kierowcy. POJEMNOŚĆ PASAŻERÓW: - min. 20 miejsc siedzących, łącznie wszystkich miejsc pasażerskich min. 60 miejsc + siedzenie kierowcy SKRZYNIA BIEGÓW: - automatyczna 4 biegowa ze zintegrowanym retarderem i systemem diagnostycznym HAMULCE: - pneumatyczny dwuobwodowy, - wyposażony w system ABS i ASR, lub EBS - preferowane hamulce tarczowe na obu osiach, - retarder sterowany ręcznie oraz przez pedał hamulca ZAWIESZENIE: Zawieszenie przednie pneumatyczne, zawieszenie zależne belka sztywna. Zawieszenie tylne - zależne pneumatyczne. Oś przednia i oś tylna tej samej marki (tego samego producenta). UKŁAD KIEROWNICZY: - przekładnia ze wspomaganiem hydraulicznym, - wysokość i nachylenie kierownicy wraz z kokpitem regulowane w 2 płaszczyznach, z blokadą. INSTALACJA ELEKTRYCZNA: - napięcie znamionowe 24V, - dwa akumulatory zgodnie z instalacja elektryczną, - światła halogenowe przednie i tylne, - zewnętrzne lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane, - przewody i złącza przewodów, kostki, tablice, urządzenia opisane i oznakowane, ( ponumerowane ) - przednie światła do jazdy dziennej - tylne lampy wykonane w technologii LED KOŁA: - komplet opon bezdętkowych 275/70 R 22,5, wyważonych zgodnie z konstrukcją pojazdu plus koło zapasowe, o klasie A efektywności energetycznej i przyczepności oraz hałasu generowanego do 72 db (tzw. zielone opony ) NADWOZIE: - kratownica nadwozia i płyta podłogowa wykonana ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN- EN lub aluminium, - poszycie zewnętrzne (ściany boczne, przednia, tylna i dach), wykonane ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN-EN i/lub aluminium. W elementach ściany przedniej i tylnej dopuszcza się elementy z tworzyw sztucznych i ich kompozytów. DRZWI: - 3 szt. w układzie lub sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, minimalnej szerokości drzwi dwuskrzydłowych 120 cm, KABINA KIEROWCY: - typu zamkniętego, za kierowcą ścianka, - drzwi kabiny z oknem do wydawania biletów, - wyposażona w otwierane okno z lewej strony i wieszak na odzież, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 23

6 - fotel kierowcy z pełną regulacją, poduszką pneumatyczną, w kolorystyce siedzeń pasażerskich z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, w kabinie kierowcy tachograf cyfrowy - dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI: poszycie wewnętrzne ścian i wykładziny wewnętrzne nawiązujące do kolorystyki autobusu o wysokiej jakości i odporności na zniszczenie, - siedzenia pasażerskie przeznaczone do komunikacji miejskiej odporne na zniszczenia, dopasowanej do kolorystyki wnętrza, - wentylacja o wysokiej skuteczności, - ogrzewanie niezależne wodne o mocy min. 30 kw z termoizolacją rur, złączek. złączki i rury wykonane z materiałów odpornych na korozję, dodatkowy zbiornik do pieca o poj. min. 40 litrów - instalacja nagłaśniająca z mikrofonem dla kierowcy, - wszystkie wejścia bezstopniowe wejście, niska podłoga wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, bez progów poprzecznych autobus w 100 % niskiopodłogowy - podłoga ze sklejki wodoodpornej wyłożona gładką wykładzina antypoślizgową, szczelna, pozwalająca ją myć urządzeniami mechanicznymi, wykładzina zawijana na ściany boczne - uchwyty i inne akcesoria dla pasażerów wykonane w technologii zapewniającej ochronę przed korozja, funkcjonalność i estetykę, - stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z przyciskiem którego uruchomienie informuje o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną, - podest wjazdowy dla wózków inwalidzkich uruchamiany ręcznie w środkowych drzwiach URZĄDZENIA INFORMACJI I OBSŁUGI PASAŻERÓW: - diodowe tablice kierunkowe i numerowe przednia, boczna i tylna, - kasowniki 3 szt. na jeden autobus, dwufunkcyjne, kompatybilne z systemem biletu elektronicznego eksploatowanego przez Zamawiającego - autokomputer do tablic kierunkowo-numerowych i kasowników, GWARANCJA: - konstrukcja podwozia, nadwozia i poszycia zewnętrzne - 10 lat - powłoki lakiernicze - 60 miesięcy - autobus ( bez limitu przebiegu ) - 36 miesięcy - czas dostarczania części - 48 godzin WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA DODATKOWE: - dwie gaśnice 6 kg, - apteczka, - trójkąt ostrzegawczy, - klin podkładowy 2 szt., - radioodtwarzacz, - instalacja nagłaśniająca umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom, - komplet narzędzi - Instalacja do kasy fiskalnej EMAR 105 lub równoważnej - Ogranicznik prędkości - Instalacja pod system monitoringu 3 kamery wewnątrz, 1 kamera przezd autobus, 1 kamera cofania KAROSERIA: - szyby boczne przyciemnione strukturalnie, wklejane w nadwozie, szyba przednia dzielona w układzie pionowym wzdłuż osi pojazdu, oddzielna osłona przedniej tablicy elektronicznej ogrzewana elektrycznie - szyba boczna kierowcy przesuwana i podgrzewana PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 23

7 - szyba drzwi przednich podgrzewana, lub podwójna - wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa, w tym także szyba tylna dostępna dla pasażerów - kolorystyka zewnętrzna - zgodnie z kolorystyką zamawiającego, - ściany i dach izolowany cieplnie, gwarantująca nie przedostawanie się do wnętrza wód opadowych i pyłów, - boczne pokrywy z zamkami na klucz, WYMIARY: - szerokość autobusu: min mm - długość w przedziale: 9500 mm mm - wysokość.: do 3100 mm OPIS TECHNICZNY AUTOBUSÓW MAXI: SILNIK: - moc min. 175 kw - z zapłonem samoczynnym, umiejscowiony w tyłu pojazdu, pionowy, wyposażony w turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową, spełniający wymagania w zakresie emisji spalin i hałasu co najmniej normy EURO 5 o standardzie EEV, na podstawie obecnie obowiązującej dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 roku z późn. zmianami - pojemność skokowa silnika od 6000 cm3 do 7000 cm3, wykorzystujący metodę oczyszczania spalin SCR - czujniki przeciwpożarowe zlokalizowane w komorze sygnalizacja ostrzegawcza na desce rozdzielczej kierowcy. Komora silnika i piec ogrzewania dodatkowego wyposażone w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru z możliwością awaryjnego manualnego uruchomienia systemu przyciskiem umieszczonym na pulpicie kierowcy. POJEMNOŚĆ PASAŻERÓW: - min. 28 miejsc siedzących, łącznie wszystkich miejsc pasażerskich min. 90 miejsc + siedzenie kierowcy SKRZYNIA BIEGÓW: - automatyczna 4 biegowa ze zintegrowanym retarderem i systemem diagnostycznym HAMULCE: - pneumatyczny dwuobwodowy, - wyposażony w system ABS i ASR, lub EBS - preferowane hamulce tarczowe na obu osiach, - retarder sterowany ręcznie oraz przez pedał hamulca ZAWIESZENIE: Zawieszenie przednie pneumatyczne, niezależnie zwieszona oś przednia, oparta na dwóch obniżonych wahaczach, a także standardowy stabilizator (zawieszenie zależne belka sztywna). Zawieszenie tylne - zależne pneumatyczne. Oś przednia i oś tylna tej samej marki (tego samego producenta). UKŁAD KIEROWNICZY: - przekładnia ze wspomaganiem hydraulicznym, - wysokość i nachylenie kierownicy wraz z kokpitem regulowane w 2 płaszczyznach, z blokadą. INSTALACJA ELEKTRYCZNA: - napięcie znamionowe 24V, - dwa akumulatory zgodnie z instalacja elektryczną, - światła halogenowe przednie i tylne, - zewnętrzne lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane, - przewody i złącza przewodów, kostki, tablice, urządzenia opisane i oznakowane, ( ponumerowane ) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 23

8 - przednie światła do jazdy dziennej - tylne lampy wykonane w technologii LED KOŁA: - komplet opon bezdętkowych 275/70 R 22,5, wyważonych zgodnie z konstrukcją pojazdu plus koło zapasowe, o klasie A efektywności energetycznej i przyczepności oraz hałasu generowanego do 72 db (tzw. zielone opony ) NADWOZIE: - kratownica nadwozia i płyta podłogowa wykonana ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN- EN lub aluminium, - poszycie zewnętrzne (ściany boczne, przednia, tylna i dach), wykonane ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN-EN i/lub aluminium. W elementach ściany przedniej i tylnej dopuszcza się elementy z tworzyw sztucznych i ich kompozytów. DRZWI: - 3 szt. w układzie sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, o minimalnej szerokości drzwi 120 cm, KABINA KIEROWCY: - typu zamkniętego, za kierowcą ścianka, - drzwi kabiny z oknem do wydawania biletów, - wyposażona w otwierane okno z lewej strony i wieszak na odzież, - fotel kierowcy z pełną regulacją, poduszką pneumatyczną, w kolorystyce siedzeń pasażerskich z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, w kabinie kierowcy tachograf cyfrowy - dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI: poszycie wewnętrzne ścian i wykładziny wewnętrzne nawiązujące do kolorystyki autobusu o wysokiej jakości i odporności na zniszczenie, - siedzenia pasażerskie przeznaczone do komunikacji miejskiej odporne na zniszczenia, dopasowanej do kolorystyki wnętrza, - wentylacja o wysokiej skuteczności, - ogrzewanie niezależne wodne o mocy min. 30 kw z termoizolacją rur, złączek. złączki i rury wykonane z materiałów odpornych na korozję, dodatkowy zbiornik do pieca o poj. min. 40 litrów - instalacja nagłaśniająca z mikrofonem dla kierowcy, - wszystkie wejścia bezstopniowe wejście, niska podłoga wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, bez progów poprzecznych autobus w 100 % niskiopodłogowy - podłoga ze sklejki wodoodpornej wyłożona gładką wykładzina antypoślizgową, szczelna, pozwalająca ją myć urządzeniami mechanicznymi, wykładzina zawijana na ściany boczne - uchwyty i inne akcesoria dla pasażerów wykonane w technologii zapewniającej ochronę przed korozja, funkcjonalność i estetykę, - stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z przyciskiem którego uruchomienie informuje o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną, - podest wjazdowy dla wózków inwalidzkich uruchamiany ręcznie w środkowych drzwiach URZĄDZENIA INFORMACJI I OBSŁUGI PASAŻERÓW: - diodowe tablice kierunkowe i numerowe przednia, boczna i tylna, - kasowniki 3 szt. na jeden autobus, dwufunkcyjne, kompatybilne z systemem biletu elektronicznego eksploatowanego przez Zamawiającego - autokomputer do tablic kierunkowo-numerowych i kasowników, GWARANCJA: - konstrukcja podwozia, nadwozia i poszycia zewnętrzne - 10 lat PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 23

9 - powłoki lakiernicze - 60 miesięcy - autobus ( bez limitu przebiegu ) - 36 miesięcy - czas dostarczania części - 48 godzin WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA DODATKOWE: - dwie gaśnice 6 kg, - apteczka, - trójkąt ostrzegawczy, - klin podkładowy 2 szt., - radioodtwarzacz, - instalacja nagłaśniająca umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom, - komplet narzędzi - Instalacja do kasy fiskalnej EMAR 105 lub równoważnej - Instalacja pod system monitoringu 3 kamery wewnątrz, 1 kamera przed autobus, 1 kamera cofania - Ogranicznik prędkości KAROSERIA: - szyby boczne przyciemnione strukturalnie, wklejane w nadwozie, szyba przednia dzielona w układzie pionowym wzdłuż osi pojazdu, oddzielna osłona przedniej tablicy elektronicznej ogrzewana elektrycznie - szyba boczna kierowcy przesuwana i podgrzewana - szyba drzwi przednich podgrzewana, lub podwójna - wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa, w tym także szyba tylna dostępna dla pasażerów - kolorystyka zewnętrzna - zgodnie z kolorystyką zamawiającego, - ściany i dach izolowany cieplnie, gwarantująca nie przedostawanie się do wnętrza wód opadowych i pyłów, - boczne pokrywy z zamkami na klucz, WYMIARY: - szerokość autobusu: min mm - długość w przedziale: mm mm - wysokość.: do 3100 mm DODATKOWY ZAKRES OBEJMUJĄCY ZAMÓWIENIE: - Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzację wewnętrzną na potrzeby wewnętrzne Zamawiającego na czas eksploatacji, w ramach tej autoryzacji Wykonawca wyposaży Zamawiającego w narzędzia specjalistyczne, urządzenia, oprzyrządowanie i aparaturę diagnostyczną wraz z oprogramowaniem niezbędną do wykonywania obsługi technicznej i napraw dostarczanych autobusów - wykaz wymaga uzgodnienia, - przeszkolenie na koszt Dostawcy min. trzech pracowników (na każdy typ autobusu Zamawiającego) w zakresie obsługi i napraw przedmiotu dostawy przed terminem realizacji z kosztami poniesionymi przez Dostawcę, - wyposażenie Zamawiającego w polskojęzyczną dokumentację techniczno- eksploatacyjną dla dostarczanych autobusów (instrukcje napraw, instrukcje obsługi pojazdu, katalog części zamiennych w wersji książkowej i elektronicznej), - w ramach wyposażanie dostarczonego przez Wykonawcę w celu uzyskania autoryzacji, musi zostać dostarczone urządzenie do diagnozowania zaoferowanej skrzyni biegów i silnika, którego interfejs użytkownika będzie w języku polskim. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 23

10 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 fabrycznie nowych autobusów klasy MIDI, oraz 2 fabrycznie nowych autobusów klasy MAXI dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. Autobusy muszą być fabrycznie nowe z udokumentowanym rokiem produkcji Autobusy napędzane będą nowoczesnymi i ekologicznymi silnikami spełniającymi normę czystości spalin min. Euro 5 o standardzie EEV. Nowe autobusy wyposażone w system samogaszący. Autobusy muszą być autobusami tej samej marki i typu (w swoich klasach), oraz muszą być jednakowo wyposażone (autobusy klasy MIDI i MAXI). Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia autobusu do ruchu zawarte w normach branżowych i przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku. ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami), oraz posiadać ważne na dzień otwarcia ofert Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu. Dostarczane autobusy w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego muszą odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów, umożliwiającym ich zarejestrowanie. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : PLN albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 23

11 w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 16/07/2012 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 20/12/2012 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 23

12 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100 zł) w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy nr: Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (brutto) w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Warunki płatności za realizację przedmiotu umowy: 1) terminy i warunki płatności: a) 100% należnego podatku VAT za poszczególne autobusy w terminie do 90 dni po odbiorze poszczególnych autobusów potwierdzonych dwustronnie podpisanymi protokołami odbiorczymi b) wartość netto w 48 stałych, równych i niezmiennych ratach miesięcznych płatnych począwszy od do r. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:(jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 23

13 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwóch dostaw autobusów w ilości co najmniej 3 sztuk każda - oferowanej marki, typu oraz długości z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie warunek ten dotyczy zarówno autobusów MIDI jak i MAXI. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) oświadczenie załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie załącznik nr 5 do SIWZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający wymaga przedstawienia poniższych dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 upzp NIE DOTYCZY III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 upzp NIE DOTYCZY III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 23

14 Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 23

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo