SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MOGĘ PRACOWAĆ PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE LIMANOWA Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej euro ZATWIERDZAM Kierownik MOPS Aleksandra Malinowska <Podpis kierownika Zamawiającego> Limanowa, dnia r. Nazwa Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej REGON: NIP: Miejscowość Limanowa Adres: ul. Kilińskiego 11 Godziny urzędowania: pon pt Tel./fax.: Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Kilińskiego 11, Limanowa znak postępowania: MOPS-FU-IV Strona 1

2 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu...2 Opis przedmiotu zamówienia...3 Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 18 Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium Rozdział 9. Termin związania ofertą Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 21 Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 17. Inne informacje Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Rozdział 19. Załączniki do SIWZ Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr poz. z dnia.. r. strona internetowa tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Strona 2

3 Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów (wymienionych w pkt 2) dla uczestników projektu (Uczestników) Mogę pracować program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa CPV usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, CPV usługi szkół nauki jazdy, CPV usługi szkoleniowe, CPV usługi szkolenia zawodowego, CPV usługi szkolenia komputerowego, CPV kursy komputerowe, CPV usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Część I trening kompetencji społecznych warsztaty grupowe oraz indywidualny trening motywacyjny (indywidualne zajęcia z psychologiem) Cel warsztatów: - nabycie nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem, - wzmocnienie kondycji psychicznej - zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, działania, przełamanie bierności życiowej - podniesienie poziomu samooceny, - zwiększenie poziomu autoprezentacji - lepsze działania jako członek zespołu, zdobycie umiejętności pracy w grupie - kształtowanie pozytywnej postawy w relacjach międzyludzkich - zwiększenie poziomu odpowiedzialności za innych - przezwyciężenie obojętności i niechęci wobec zmian społecznych - ograniczenie zjawiska wtórnej socjalizacji wśród uczestników projektu a) Zajęcia grupowe z psychologiem. Zakres: - kształtowanie postawy aktywnego słuchania, - nauka umiejętności precyzowania wypowiedzi, - dostosowanie się do stylu komunikacji rozmówcy, przyciąganie uwagi rozmówcy, umiejętny przekaz informacji zwrotnej, - asertywność w relacjach międzyludzkich, - ochrona własnej tożsamości w kontaktach międzyludzkich, - radzenie sobie ze stresem, depresją, - ocena własnych kompetencji interpersonalnych z zakresu asertywności, - wyrażanie osobistych opinii i życzeń w sposób stanowczy, - znaczenie i istota komunikacji interpersonalnej, - nauka obrony własnej sfery prywatności, - przyjmowanie ocen od innych, - przełamywanie obaw i lęków, - podnoszenie poziomu motywacji, samooceny i ambicji, - wyrażanie własnych opinii i radzenia sobie w trudnych sytuacjach Ilość osób: 30 (dwie grupy po 15 osób) Ilość godzin: 60, w tym dla każdej z grup po 20 godz. w lipcu/sierpniu i po 10 godz. w listopadzie/grudniu Strona 3

4 Termin: lipiec/sierpień i listopad/grudzień 2011 Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Zajęcia warsztatowe będą prowadzone przez psychologa. b) Indywidualny trening motywacyjny w wymiarze 1 godzina dla każdego uczestnika Zakres: - zidentyfikowanie problemów, - diagnoza predyspozycji osobowościowych, - wytwarzanie własnej motywacji do aktywności życiowej, a zwłaszcza społecznej i zawodowej - pomoc w przezwyciężaniu negatywnych schematów myślowych - przeciwdziałanie przejawom syndromu wyuczonej bezradności - wskazanie możliwości dalszego rozwoju osobistego i społecznego - konsultacja z pracownikiem socjalnym MOPS Limanowa prowadzącym kontrakt socjalny i wystawienie opinii o każdym uczestniku w celu określenia czy dana osoba potrzebuje dalszych konsultacji i terapii (dotyczy pkt 2.10) Ilość osób: 30 Ilość godzin: 1 godzina dla każdego uczestnika Termin: lipiec 2011 Miejsce: teren miasta Limanowa Konsultacje będą prowadzone przez psychologa 2.2. Część II warsztaty z doradztwa zawodowego oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym Cel warsztatów: -zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie poruszania się po rynku pracy - przełamanie bierności życiowej i wzbudzenie zainteresowania podjęciem pracy a) zajęcia grupowe z doradcą zawodowym: Zakres: - aktywne poszukiwanie pracy, - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, - autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, - zasady sovoir vivre, zasady ubioru, - techniki komunikacji niewerbalnej mowa ciała, - symulacja rozmów pracownik pracodawca, - analiza często zadawanych pytań przez pracodawców, - techniki nawiązywania kontaktu, - prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych na rynku pracy, - telepraca podstawowe zasady pracy i współpracy, - znaczenie pierwszego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, - możliwość dokształcania zawodowego, - zdobycie wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia Strona 4

5 Ilość osób: 30 (dwie grupy po 15 osób) Ilość godzin: 40, tj. po 20 dla każdej grupy Termin: lipiec/sierpień 2011 Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Zajęcia warsztatowe będą prowadzone przez doradcę zawodowego. b) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godziny dla każdego uczestnika: Zakres: -wywiad uwzględniający sytuację życiowa Uczestnika, jego możliwości psychofizyczne, potrzeby rynku pracy (Karta Doradztwa Zawodowego), - ocena mocnych i słabych stron Uczestników, - przygotowanie do rozmowy o pracę, - pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu w zależności od sytuacji i deklarowanej lub zdiagnozowanej potrzeby klienta, pomoc w przekwalifikowaniu, - budowanie ścieżki rozwoju zawodowego - doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z programów realizowanych przez instytucje zajmujące się problemami Rynku Pracy Liczba osób: 30 Ilość godzin: 1 godzina dla każdego Uczestnika Termin: listopad/grudzień 2011 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Indywidualne konsultacje będą prowadzone przez doradcę zawodowego Część III szkolenie z zakresu podstawowej wiedzy o zdrowiu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i kursu promocji zdrowego trybu życia a) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: Zakres: - poznanie schematu postępowania w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej pomocy, - zdobycie umiejętności prowadzenia resuscytacji, - postępowanie w zakrztuszeniu oraz pomocy w urazach i nagłych stanach chorobowych, - poznanie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy, Liczba osób: 30 (dwie grupy po 15 osób) Ilość godzin: 16 tj. po 8 godz. dla każdej grupy Termin: sierpień/wrzesień r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Kurs zostanie przeprowadzony przez ratownika medycznego Strona 5

6 Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału b) Kurs promujący zdrowy tryb życia: Zakres: - właściwe odżywiane - radzenie sobie ze stresem - trening i wypoczynek - odpowiednia ilość snu - rezygnacja ze środków psychouzależniających Liczba osób: 30 (dwie grupy po 15 osób) Ilość godzin: 16 tj. po 8 godz. dla każdej grupy Termin: sierpień/wrzesień r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.4. Część IV kurs podstawowej obsługi kasy fiskalnej i komputera wraz z przeprowadzeniem certyfikacji ECDL E-Obywatel a) Program kursu: - system operacyjny Microsoft Windows (budowa komputera, praca z folderami i plikami, praca w sieci), - Microsoft Word (tworzenie, edycja i formatowanie dokumentów, praca z tabelami, elementy graficzne, style i szablony), - Microsoft Excel (operacje na plikach skoroszytów i arkuszach, wprowadzanie i edycja danych, tworzenie formuł, wykorzystanie funkcji, formatowanie komórek, wykresy), - Power Point (kreatory prezentacji, szablony, tworzenie slajdów, nagłówki i stopki w prezentacji), - Internet (przeglądarki internetowe, wyszukiwanie wiadomości, konfiguracja przeglądarki pod kątem bezpieczeństwa, poczta elektroniczna, wprowadzenie do korzystania z poczty elektronicznej i programu Outlook Express, konta pocztowe) - Nauka obsługi kas fiskalnych oraz jej elementów składowych ( obsługa kasy, operacje raportów, programowanie wybranych parametrów kasy), - Współpraca kasy fiskalnej z komputerem Liczba osób: 14 Ilość godzin: w tym 70 godz. kursu podstawowej obsługi komputera przygotowującego do egzaminu ECDL e-obywatel i 30 godz. podstawowej obsługi kasy fiskalnej. Termin: lipiec/sierpień 2011 r. Miejsce prowadzenia kursu i przeprowadzenia egzaminu: teren miasta Limanowa. Strona 6

7 Kurs komputerowy musi odbyć się w pracowni komputerowej wyposażonej w odpowiednią ilość stanowisk komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem (1 stanowisko/uczestnika) z dostępem do Internetu oraz urządzeń peryferyjnych. Wykonawca musi posiadać również odpowiednią ilość kas fiskalnych (1 kasa/uczestnika). Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 6 godzin (1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Zapewnienie obiadu uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin (ciepły posiłek-2 danie. Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie ze standardami przyjętymi dla kursów ECDL e-obywatel: Blok 1. Umiejętności podstawowe Blok 2. Wyszukiwanie informacji Blok 3. e-uczestnictwo Program Syllabusa v.1.0 ECDL e-obywatel oraz informacje o zasadach egzaminowania są dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Informatycznego: Wykonawca zapewni przeprowadzenie kursu przez wykwalifikowanych wykładowców Wykonawca zapewni certyfikowanych egzaminatorów e-citizen, ECDL e-obywatel, którzy przeprowadzą egzamin e-citizen. Egzaminy będą przeprowadzone w miejscu realizacji kursów. Sala komputerowa musi posiadać aktualny status komercyjnego Laboratorium ECDL. Kurs komputerowy ECDL e-obywatel oraz Egzamin ECDL e-obywatel muszą być przeprowadzone na tym samym sprzęcie Część V kurs prawa jazdy kat. B Zakres: - przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich przed rozpoczęciem kursu - przeprowadzenie kursu - opłacenie pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Liczba osób: 5 Ilość godzin: 30 teoria + 30 praktyka Termin: lipiec - październik 2011 r. Miejsce: zajęcia teoretyczne - teren miasta Limanowa zajęcia praktyczne Limanowa/Nowy Sącz Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne a także plac manewrowy i samochód osobowy przystosowany do nauki jazdy, Wykonawca zapewni możliwość ćwiczenia testów na komputerach przystosowanych sprzętowo i programowo do symulacji egzaminu, Po zakończeniu kursu Wykonawca przeprowadzi wśród Uczestników egzamin wewnętrzny, wyda Uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu, a Zamawiającemu dostarczy kopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem, informacje o wynikach egzaminu wewnętrznego oraz terminy egzaminów w MORD Nowy Sącz Kurs zrealizują wykładowcy i instruktorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Strona 7

8 2.6. Część VI Kurs języka angielskiego poziom podstawowy Kurs ma umożliwić uczestnikom opanowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontaktach społecznych i komunikacji międzyludzkiej, zwłaszcza na rynku pracy Liczba osób: 5 Ilość godzin: 100 Termin: lipiec - sierpień Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Kurs językowy prowadzony będzie przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 6 godzin ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Wykonawca zapewni obiad uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 6 godzin(ciepły posiłek-2 danie. Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu) Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.7 Część VII Kurs języka niemieckiego poziom podstawowy Kurs ma umożliwić uczestnikom opanowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach społecznych i komunikacji międzyludzkiej, zwłaszcza na rynku pracy Liczba osób: 1 Ilość godzin: 100 Termin: wrzesień październik 2011 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Kurs językowy prowadzony będzie przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe germanistyka z przygotowaniem pedagogicznym Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.8 Część VIII Kurs opiekuna osób starszych Zakres: - opłacenie niezbędnych badań lekarskich i sanitarno epidemiologicznych przed rozpoczęciem kursu - przeprowadzenie kursu - zajęcia praktyczne Program kursu: - organizacja opieki Strona 8

9 - problemy zdrowotne i psychospołeczne osób starszych i przewlekle chorych - pielęgnacja i opieka osób starszych i przewlekle chorych - zasady żywienia osób starszych i przewlekle chorych - komunikacja z osobami starszymi i przewlekle chorymi - postawy wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby i sposoby radzenia sobie z nimi - opieka nad osoba umierającą - metody terapii i aktywizacji - BHP Liczba osób: 4 Ilość godzin: 70, w tym: 50 godzin teorii i 20 praktyki Termin: lipiec-sierpień 2011 r. Miejsce: zajęcia teoretyczne - teren miasta Limanowa zajęcia praktyczne - na terenie miasta Limanowa lub na terenie powiatu limanowskiego (w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych poza Limanową Wykonawca zapewnia na własny koszt dowóz Uczestników do i z miejsca praktyk Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 6 godzin ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Wykonawca zapewni obiad uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 6 godzin Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.9 Część IX Kurs kucharza małej gastronomii Zakres i program: - organizacja punktu gastronomicznego - podstawowa dokumentacja - wybrane zagadnienia z obsługi klienta - technologia kulinarna - dobieranie surowców i półproduktów - obróbka wstępna surowców i półproduktów - dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii - planowanie posiłków i układanie menu w małej gastronomii - porcjowanie, dekorowanie potraw w małej gastronomii - przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii - maszyny i urządzenia stosowane w gastronomii - zagadnienia higieny w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością - zajęcia praktyczne Liczba osób: 3 Ilość godzin: 80 w tym 40 godzin teoria, 40 praktyka Termin: lipiec-sierpień 2011 r. Miejsce: zajęcia teoretyczne - teren miasta Limanowa Strona 9

10 zajęcia praktyczne - na terenie miasta Limanowa lub na terenie powiatu limanowskiego (w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych poza Limanową Wykonawca zapewnia na własny koszt dowóz Uczestników do i z miejsca praktyk Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu i zajęć praktycznych oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Wykonawca zapewnia opłacenie niezbędnych badań lekarskich i badań sanitarno epidemiologicznych (na nosicielstwo) przed rozpoczęciem kursu Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewnia Instruktorów praktycznej nauki zawodu Dzienny wymiar zajęć teoretycznych nie powinien przekroczyć 6 godzin ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) a praktycznych 4 ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Wykonawca zapewni obiad uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 6 godzin Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.10 Część X Terapia w ramach aktywizacji zdrowotnej Liczba osób: max 30, w zależności od ilości skierowanych osób po przeprowadzeniu indywidualnego treningu motywacyjnego z psychologiem Ilość godzin: max. 50, w zależności od ilości osób skierowanych na terapię po przeprowadzeniu indywidualnego treningu motywacyjnego z psychologiem Termin: lipiec-grudzień 2011r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne Indywidualna terapia będzie prowadzona przez psychologa Dzienny wymiar terapii dla jednego uczestnika projektu nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) 3. Warunki dodatkowe: 1) Usługa realizowana jest w ramach projektu Mogę pracować program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie dokumenty, a także miejsce realizacji usługi (w tym sale wykładowe) zostaną opatrzone logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z ) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (dz. Urz. UE L 371/1 z ) i obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są dostępne na stronie internetowej Strona 10

11 2) Środki finansowe na wynagrodzenie zostały zapewnione w budżecie projektu Mogę pracowaćprogram aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Wykonawca zobowiązany jest również do informowania uczestników przed rozpoczęciem szkolenia/zajęć o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską. 4) Realizacja zamówienia będzie zgodna z ustawą o Ochronie danych osobowych, przepisów BHP i ppoż.. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem zadania oraz przestrzegania innych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, 5) Zamawiający, podmiot kontrolujący zamawiającego oraz inne uprawnione do kontroli podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu systemowego mają prawo kontroli oraz wglądu we wszystkie dokumenty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym: dokumenty elektroniczne aż do dnia 31 grudnia 2020 roku lub dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego zamówienia, a w szczególności: programu, harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami, listy obecności uczestników, certyfikatów i zaświadczeń do dnia 31 grudnia 2020 roku lub dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7) Wykonawca opracuje harmonogram realizacji poszczególnych zajęć, zawierający daty, godziny oraz miejsce ich prowadzenia i przekaże Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursów/szkoleń (nie dotyczy terapii w ramach aktywizacji zdrowotnej). Wszelkie zmiany tego harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy 8) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika projektu na kursie, telefonicznie pod nr lub drogą mailową na adres w terminie najpóźniej do następnego dnia roboczego. W przypadku nie dopełnienia obowiązku poinformowania o nieobecności uczestnika projektu na zajęciach Wykonawca przeprowadzi dodatkowe zajęcia wyrównujące dla tego Uczestnika, w wymiarze odpowiadającym ilości godzin nieobecności 9) Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do za wyjątkiem kursu prawo jazdy kat. B. 10) Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń i kursów materiały dydaktyczne, piśmienne, podręczniki (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektu), zgodne z zakresem tematycznym kursu/szkolenia (w ilości i asortymencie niezbędnym do prawidłowej realizacji zajęć) oznakowanych zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów POKL, zamieszczonymi na stronie internetowej /Dokumenty.aspx 11) Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje Uczestników i Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia poszczególnych kursów i/lub uzyskania certyfikatów 12) Zleceniobiorca zobowiązany jest do wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (dz. U. z 2006 r. nr 31 Strona 11

12 poz.216) ) lub innego zaświadczenia zgodnego z przepisami prawa regulującymi przeprowadzenie kursu/szkolenia oraz zaświadczeń opatrzonych kolorowymi logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej z odniesieniem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), które są dostępne na stronie (nie dotyczy zajęć z zakresu terapii w ramach aktywizacji zdrowotnej). 13) Wykonawca dostarczy uczestnikom po zakończeniu każdego szkolenia/kursu, ankiety służące do oceny szkolenia (ankietę ewaluacyjną) 14) Zleceniobiorca przeprowadzi ewaluację szkolenia/kursu wśród 100% Uczestników w oparciu o wzór formularza ankiety ewaluacyjnej, który przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. Na ankiecie Wykonawca umieści nazwę projektu realizowanego przez zamawiającego oraz oznaczenia i napisy dotyczące współfinansowania projektu przez Unie Europejską zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są dostępne na stronie internetowej /Dokumenty.aspx 15) Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń i kursów napoje (kawa, herbata, woda mineralna) w czasie przerw miedzy zajęciami oraz obiady (ciepły posiłek drugie danie) dla uczestników szkoleń i kursów trwających powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 6 godzin, 16) Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczyć kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej do Zamawiającego w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia szkolenia. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie 17) Wykonawca zobowiązany jest także do wydania Zleceniobiorcy dokumentacji szkoleniowej (wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego), nie później niż 7 dni od daty zakończenia realizacji każdego ze szkoleń, w tym: - zaświadczeń oznakowanych zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów POKL, zamieszczonymi na stronie internetowej /Dokumenty.aspx - dokumentacji fotograficznej usługi i przekazania jej Zamawiającemu, - dziennych list obecności uczestników kursu/ szkolenia - dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć - oświadczenia każdego z Uczestników potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych - rejestr wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia - kserokopii protokołów z egzaminów poświadczonych za zgodność z oryginałem - ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia/kursu 18) W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu podwykonawcy, wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia, 19) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone: - w przypadku przerwania szkolenia/kursu przez osobę skierowaną, wówczas zapłata za szkolenie/kurs ww. osoby nastąpi za okres faktycznego uczestnictwa w Szkoleniu/Kursie - w przypadku zmniejszenia ilości uczestników szkolenia/ kursu proporcjonalnie do zmniejszonej ilości uczestników kursu, przy czym cena szkolenia/kursu dla 1 uczestnika jest stała i nie ulega zmianie 20) Godziny zajęć na poszczególnych kursach nie mogą się pokrywać z godzinami zajęć realizowanych w ramach projektu, w których bierze udział dany Uczestnik Strona 12

13 Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany od momentu podpisania umowy do r. zgodnie z harmonogramem szkoleń zatwierdzonym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik do umowy. Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. - są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. nr 236 poz. 2365) lub do wykazu placówek, ośrodków i działalności oświatowej prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Kuratora Oświaty, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra edukacji narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227 poz z późn. zm. ), - są wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzonego przez właściwego Starostę Powiatowego jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; UWAGA (dotyczy Wykonawców wykonujących działalność osobiście) Zamówienia nie może wykonywać osoba : 1) Zatrudniona przy realizacji projektu Mogę pracować na podstawie umowy o pracę lub 2) Zatrudniona jednocześnie w: a) Instytucji Zarządzającej Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju regionalnego b) Instytucji Pośredniczącej departamencie Polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, d) Regionalnym, Ośrodku EFS, e) Krajowym Ośrodku EFS, f) Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich jeśli zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy ta sama osoba realizuje zadania na rzecz projektu Mogę pracować a jednocześnie we wskazanej powyżej instytucji zajmuje stanowisko związane np. z oceną tego projektu, przyznaniem mu dofinansowania, uznaniem poniesionych w ramach projektu wydatków za kwalifikowane. Każdą sytuację, w której praca w danej instytucji może mieć wpływ na realizację projektu Mogę pracować należy traktować jako potencjalny konflikt interesów, co uniemożliwia zatrudnienie w ramach projektu. Podwójne finansowanie zachodzi wtedy, gdy zarówno praca w ramach projektu Mogę pracować jak i praca we wskazanej powyżej instytucji finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pracy. Strona 13

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wicko, 25 maja 2012 rok CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wicko, 25 maja 2012 rok CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku Wicko 39 84-352 Wicko woj. Pomorskie NIP: 841-101-54-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursów oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo