SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MOGĘ PRACOWAĆ PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE LIMANOWA Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej euro ZATWIERDZAM Kierownik MOPS Aleksandra Malinowska <Podpis kierownika Zamawiającego> Limanowa, dnia r. Nazwa Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej REGON: NIP: Miejscowość Limanowa Adres: ul. Kilińskiego 11 Godziny urzędowania: pon pt Tel./fax.: Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Kilińskiego 11, Limanowa znak postępowania: MOPS-FU-IV Strona 1

2 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu...2 Opis przedmiotu zamówienia...3 Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 18 Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium Rozdział 9. Termin związania ofertą Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 21 Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 17. Inne informacje Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Rozdział 19. Załączniki do SIWZ Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr poz. z dnia.. r. strona internetowa tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Strona 2

3 Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów (wymienionych w pkt 2) dla uczestników projektu (Uczestników) Mogę pracować program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa CPV usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, CPV usługi szkół nauki jazdy, CPV usługi szkoleniowe, CPV usługi szkolenia zawodowego, CPV usługi szkolenia komputerowego, CPV kursy komputerowe, CPV usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Część I trening kompetencji społecznych warsztaty grupowe oraz indywidualny trening motywacyjny (indywidualne zajęcia z psychologiem) Cel warsztatów: - nabycie nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem, - wzmocnienie kondycji psychicznej - zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, działania, przełamanie bierności życiowej - podniesienie poziomu samooceny, - zwiększenie poziomu autoprezentacji - lepsze działania jako członek zespołu, zdobycie umiejętności pracy w grupie - kształtowanie pozytywnej postawy w relacjach międzyludzkich - zwiększenie poziomu odpowiedzialności za innych - przezwyciężenie obojętności i niechęci wobec zmian społecznych - ograniczenie zjawiska wtórnej socjalizacji wśród uczestników projektu a) Zajęcia grupowe z psychologiem. Zakres: - kształtowanie postawy aktywnego słuchania, - nauka umiejętności precyzowania wypowiedzi, - dostosowanie się do stylu komunikacji rozmówcy, przyciąganie uwagi rozmówcy, umiejętny przekaz informacji zwrotnej, - asertywność w relacjach międzyludzkich, - ochrona własnej tożsamości w kontaktach międzyludzkich, - radzenie sobie ze stresem, depresją, - ocena własnych kompetencji interpersonalnych z zakresu asertywności, - wyrażanie osobistych opinii i życzeń w sposób stanowczy, - znaczenie i istota komunikacji interpersonalnej, - nauka obrony własnej sfery prywatności, - przyjmowanie ocen od innych, - przełamywanie obaw i lęków, - podnoszenie poziomu motywacji, samooceny i ambicji, - wyrażanie własnych opinii i radzenia sobie w trudnych sytuacjach Ilość osób: 30 (dwie grupy po 15 osób) Ilość godzin: 60, w tym dla każdej z grup po 20 godz. w lipcu/sierpniu i po 10 godz. w listopadzie/grudniu Strona 3

4 Termin: lipiec/sierpień i listopad/grudzień 2011 Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Zajęcia warsztatowe będą prowadzone przez psychologa. b) Indywidualny trening motywacyjny w wymiarze 1 godzina dla każdego uczestnika Zakres: - zidentyfikowanie problemów, - diagnoza predyspozycji osobowościowych, - wytwarzanie własnej motywacji do aktywności życiowej, a zwłaszcza społecznej i zawodowej - pomoc w przezwyciężaniu negatywnych schematów myślowych - przeciwdziałanie przejawom syndromu wyuczonej bezradności - wskazanie możliwości dalszego rozwoju osobistego i społecznego - konsultacja z pracownikiem socjalnym MOPS Limanowa prowadzącym kontrakt socjalny i wystawienie opinii o każdym uczestniku w celu określenia czy dana osoba potrzebuje dalszych konsultacji i terapii (dotyczy pkt 2.10) Ilość osób: 30 Ilość godzin: 1 godzina dla każdego uczestnika Termin: lipiec 2011 Miejsce: teren miasta Limanowa Konsultacje będą prowadzone przez psychologa 2.2. Część II warsztaty z doradztwa zawodowego oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym Cel warsztatów: -zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie poruszania się po rynku pracy - przełamanie bierności życiowej i wzbudzenie zainteresowania podjęciem pracy a) zajęcia grupowe z doradcą zawodowym: Zakres: - aktywne poszukiwanie pracy, - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, - autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, - zasady sovoir vivre, zasady ubioru, - techniki komunikacji niewerbalnej mowa ciała, - symulacja rozmów pracownik pracodawca, - analiza często zadawanych pytań przez pracodawców, - techniki nawiązywania kontaktu, - prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych na rynku pracy, - telepraca podstawowe zasady pracy i współpracy, - znaczenie pierwszego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, - możliwość dokształcania zawodowego, - zdobycie wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia Strona 4

5 Ilość osób: 30 (dwie grupy po 15 osób) Ilość godzin: 40, tj. po 20 dla każdej grupy Termin: lipiec/sierpień 2011 Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Zajęcia warsztatowe będą prowadzone przez doradcę zawodowego. b) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godziny dla każdego uczestnika: Zakres: -wywiad uwzględniający sytuację życiowa Uczestnika, jego możliwości psychofizyczne, potrzeby rynku pracy (Karta Doradztwa Zawodowego), - ocena mocnych i słabych stron Uczestników, - przygotowanie do rozmowy o pracę, - pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu w zależności od sytuacji i deklarowanej lub zdiagnozowanej potrzeby klienta, pomoc w przekwalifikowaniu, - budowanie ścieżki rozwoju zawodowego - doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z programów realizowanych przez instytucje zajmujące się problemami Rynku Pracy Liczba osób: 30 Ilość godzin: 1 godzina dla każdego Uczestnika Termin: listopad/grudzień 2011 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Indywidualne konsultacje będą prowadzone przez doradcę zawodowego Część III szkolenie z zakresu podstawowej wiedzy o zdrowiu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i kursu promocji zdrowego trybu życia a) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: Zakres: - poznanie schematu postępowania w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej pomocy, - zdobycie umiejętności prowadzenia resuscytacji, - postępowanie w zakrztuszeniu oraz pomocy w urazach i nagłych stanach chorobowych, - poznanie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy, Liczba osób: 30 (dwie grupy po 15 osób) Ilość godzin: 16 tj. po 8 godz. dla każdej grupy Termin: sierpień/wrzesień r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Kurs zostanie przeprowadzony przez ratownika medycznego Strona 5

6 Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału b) Kurs promujący zdrowy tryb życia: Zakres: - właściwe odżywiane - radzenie sobie ze stresem - trening i wypoczynek - odpowiednia ilość snu - rezygnacja ze środków psychouzależniających Liczba osób: 30 (dwie grupy po 15 osób) Ilość godzin: 16 tj. po 8 godz. dla każdej grupy Termin: sierpień/wrzesień r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.4. Część IV kurs podstawowej obsługi kasy fiskalnej i komputera wraz z przeprowadzeniem certyfikacji ECDL E-Obywatel a) Program kursu: - system operacyjny Microsoft Windows (budowa komputera, praca z folderami i plikami, praca w sieci), - Microsoft Word (tworzenie, edycja i formatowanie dokumentów, praca z tabelami, elementy graficzne, style i szablony), - Microsoft Excel (operacje na plikach skoroszytów i arkuszach, wprowadzanie i edycja danych, tworzenie formuł, wykorzystanie funkcji, formatowanie komórek, wykresy), - Power Point (kreatory prezentacji, szablony, tworzenie slajdów, nagłówki i stopki w prezentacji), - Internet (przeglądarki internetowe, wyszukiwanie wiadomości, konfiguracja przeglądarki pod kątem bezpieczeństwa, poczta elektroniczna, wprowadzenie do korzystania z poczty elektronicznej i programu Outlook Express, konta pocztowe) - Nauka obsługi kas fiskalnych oraz jej elementów składowych ( obsługa kasy, operacje raportów, programowanie wybranych parametrów kasy), - Współpraca kasy fiskalnej z komputerem Liczba osób: 14 Ilość godzin: w tym 70 godz. kursu podstawowej obsługi komputera przygotowującego do egzaminu ECDL e-obywatel i 30 godz. podstawowej obsługi kasy fiskalnej. Termin: lipiec/sierpień 2011 r. Miejsce prowadzenia kursu i przeprowadzenia egzaminu: teren miasta Limanowa. Strona 6

7 Kurs komputerowy musi odbyć się w pracowni komputerowej wyposażonej w odpowiednią ilość stanowisk komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem (1 stanowisko/uczestnika) z dostępem do Internetu oraz urządzeń peryferyjnych. Wykonawca musi posiadać również odpowiednią ilość kas fiskalnych (1 kasa/uczestnika). Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 6 godzin (1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Zapewnienie obiadu uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin (ciepły posiłek-2 danie. Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie ze standardami przyjętymi dla kursów ECDL e-obywatel: Blok 1. Umiejętności podstawowe Blok 2. Wyszukiwanie informacji Blok 3. e-uczestnictwo Program Syllabusa v.1.0 ECDL e-obywatel oraz informacje o zasadach egzaminowania są dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Informatycznego: Wykonawca zapewni przeprowadzenie kursu przez wykwalifikowanych wykładowców Wykonawca zapewni certyfikowanych egzaminatorów e-citizen, ECDL e-obywatel, którzy przeprowadzą egzamin e-citizen. Egzaminy będą przeprowadzone w miejscu realizacji kursów. Sala komputerowa musi posiadać aktualny status komercyjnego Laboratorium ECDL. Kurs komputerowy ECDL e-obywatel oraz Egzamin ECDL e-obywatel muszą być przeprowadzone na tym samym sprzęcie Część V kurs prawa jazdy kat. B Zakres: - przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich przed rozpoczęciem kursu - przeprowadzenie kursu - opłacenie pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Liczba osób: 5 Ilość godzin: 30 teoria + 30 praktyka Termin: lipiec - październik 2011 r. Miejsce: zajęcia teoretyczne - teren miasta Limanowa zajęcia praktyczne Limanowa/Nowy Sącz Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne a także plac manewrowy i samochód osobowy przystosowany do nauki jazdy, Wykonawca zapewni możliwość ćwiczenia testów na komputerach przystosowanych sprzętowo i programowo do symulacji egzaminu, Po zakończeniu kursu Wykonawca przeprowadzi wśród Uczestników egzamin wewnętrzny, wyda Uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu, a Zamawiającemu dostarczy kopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem, informacje o wynikach egzaminu wewnętrznego oraz terminy egzaminów w MORD Nowy Sącz Kurs zrealizują wykładowcy i instruktorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut ) Strona 7

8 2.6. Część VI Kurs języka angielskiego poziom podstawowy Kurs ma umożliwić uczestnikom opanowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontaktach społecznych i komunikacji międzyludzkiej, zwłaszcza na rynku pracy Liczba osób: 5 Ilość godzin: 100 Termin: lipiec - sierpień Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Kurs językowy prowadzony będzie przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 6 godzin ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Wykonawca zapewni obiad uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 6 godzin(ciepły posiłek-2 danie. Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu) Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.7 Część VII Kurs języka niemieckiego poziom podstawowy Kurs ma umożliwić uczestnikom opanowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach społecznych i komunikacji międzyludzkiej, zwłaszcza na rynku pracy Liczba osób: 1 Ilość godzin: 100 Termin: wrzesień październik 2011 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Kurs językowy prowadzony będzie przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe germanistyka z przygotowaniem pedagogicznym Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.8 Część VIII Kurs opiekuna osób starszych Zakres: - opłacenie niezbędnych badań lekarskich i sanitarno epidemiologicznych przed rozpoczęciem kursu - przeprowadzenie kursu - zajęcia praktyczne Program kursu: - organizacja opieki Strona 8

9 - problemy zdrowotne i psychospołeczne osób starszych i przewlekle chorych - pielęgnacja i opieka osób starszych i przewlekle chorych - zasady żywienia osób starszych i przewlekle chorych - komunikacja z osobami starszymi i przewlekle chorymi - postawy wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby i sposoby radzenia sobie z nimi - opieka nad osoba umierającą - metody terapii i aktywizacji - BHP Liczba osób: 4 Ilość godzin: 70, w tym: 50 godzin teorii i 20 praktyki Termin: lipiec-sierpień 2011 r. Miejsce: zajęcia teoretyczne - teren miasta Limanowa zajęcia praktyczne - na terenie miasta Limanowa lub na terenie powiatu limanowskiego (w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych poza Limanową Wykonawca zapewnia na własny koszt dowóz Uczestników do i z miejsca praktyk Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 6 godzin ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Wykonawca zapewni obiad uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 6 godzin Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.9 Część IX Kurs kucharza małej gastronomii Zakres i program: - organizacja punktu gastronomicznego - podstawowa dokumentacja - wybrane zagadnienia z obsługi klienta - technologia kulinarna - dobieranie surowców i półproduktów - obróbka wstępna surowców i półproduktów - dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii - planowanie posiłków i układanie menu w małej gastronomii - porcjowanie, dekorowanie potraw w małej gastronomii - przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii - maszyny i urządzenia stosowane w gastronomii - zagadnienia higieny w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością - zajęcia praktyczne Liczba osób: 3 Ilość godzin: 80 w tym 40 godzin teoria, 40 praktyka Termin: lipiec-sierpień 2011 r. Miejsce: zajęcia teoretyczne - teren miasta Limanowa Strona 9

10 zajęcia praktyczne - na terenie miasta Limanowa lub na terenie powiatu limanowskiego (w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych poza Limanową Wykonawca zapewnia na własny koszt dowóz Uczestników do i z miejsca praktyk Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu i zajęć praktycznych oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Wykonawca zapewnia opłacenie niezbędnych badań lekarskich i badań sanitarno epidemiologicznych (na nosicielstwo) przed rozpoczęciem kursu Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewnia Instruktorów praktycznej nauki zawodu Dzienny wymiar zajęć teoretycznych nie powinien przekroczyć 6 godzin ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) a praktycznych 4 ( 1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) Wykonawca zapewni obiad uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 6 godzin Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu kursu przez Unie Europejską patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału 2.10 Część X Terapia w ramach aktywizacji zdrowotnej Liczba osób: max 30, w zależności od ilości skierowanych osób po przeprowadzeniu indywidualnego treningu motywacyjnego z psychologiem Ilość godzin: max. 50, w zależności od ilości osób skierowanych na terapię po przeprowadzeniu indywidualnego treningu motywacyjnego z psychologiem Termin: lipiec-grudzień 2011r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne Indywidualna terapia będzie prowadzona przez psychologa Dzienny wymiar terapii dla jednego uczestnika projektu nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godz. lekcyjna tj. 45 minut zegarowych + przerwa 15 minut) 3. Warunki dodatkowe: 1) Usługa realizowana jest w ramach projektu Mogę pracować program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie dokumenty, a także miejsce realizacji usługi (w tym sale wykładowe) zostaną opatrzone logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z ) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (dz. Urz. UE L 371/1 z ) i obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są dostępne na stronie internetowej Strona 10

11 2) Środki finansowe na wynagrodzenie zostały zapewnione w budżecie projektu Mogę pracowaćprogram aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Wykonawca zobowiązany jest również do informowania uczestników przed rozpoczęciem szkolenia/zajęć o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską. 4) Realizacja zamówienia będzie zgodna z ustawą o Ochronie danych osobowych, przepisów BHP i ppoż.. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem zadania oraz przestrzegania innych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, 5) Zamawiający, podmiot kontrolujący zamawiającego oraz inne uprawnione do kontroli podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu systemowego mają prawo kontroli oraz wglądu we wszystkie dokumenty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym: dokumenty elektroniczne aż do dnia 31 grudnia 2020 roku lub dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego zamówienia, a w szczególności: programu, harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami, listy obecności uczestników, certyfikatów i zaświadczeń do dnia 31 grudnia 2020 roku lub dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7) Wykonawca opracuje harmonogram realizacji poszczególnych zajęć, zawierający daty, godziny oraz miejsce ich prowadzenia i przekaże Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursów/szkoleń (nie dotyczy terapii w ramach aktywizacji zdrowotnej). Wszelkie zmiany tego harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy 8) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika projektu na kursie, telefonicznie pod nr lub drogą mailową na adres w terminie najpóźniej do następnego dnia roboczego. W przypadku nie dopełnienia obowiązku poinformowania o nieobecności uczestnika projektu na zajęciach Wykonawca przeprowadzi dodatkowe zajęcia wyrównujące dla tego Uczestnika, w wymiarze odpowiadającym ilości godzin nieobecności 9) Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do za wyjątkiem kursu prawo jazdy kat. B. 10) Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń i kursów materiały dydaktyczne, piśmienne, podręczniki (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektu), zgodne z zakresem tematycznym kursu/szkolenia (w ilości i asortymencie niezbędnym do prawidłowej realizacji zajęć) oznakowanych zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów POKL, zamieszczonymi na stronie internetowej /Dokumenty.aspx 11) Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje Uczestników i Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia poszczególnych kursów i/lub uzyskania certyfikatów 12) Zleceniobiorca zobowiązany jest do wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (dz. U. z 2006 r. nr 31 Strona 11

12 poz.216) ) lub innego zaświadczenia zgodnego z przepisami prawa regulującymi przeprowadzenie kursu/szkolenia oraz zaświadczeń opatrzonych kolorowymi logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej z odniesieniem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), które są dostępne na stronie (nie dotyczy zajęć z zakresu terapii w ramach aktywizacji zdrowotnej). 13) Wykonawca dostarczy uczestnikom po zakończeniu każdego szkolenia/kursu, ankiety służące do oceny szkolenia (ankietę ewaluacyjną) 14) Zleceniobiorca przeprowadzi ewaluację szkolenia/kursu wśród 100% Uczestników w oparciu o wzór formularza ankiety ewaluacyjnej, który przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. Na ankiecie Wykonawca umieści nazwę projektu realizowanego przez zamawiającego oraz oznaczenia i napisy dotyczące współfinansowania projektu przez Unie Europejską zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są dostępne na stronie internetowej /Dokumenty.aspx 15) Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń i kursów napoje (kawa, herbata, woda mineralna) w czasie przerw miedzy zajęciami oraz obiady (ciepły posiłek drugie danie) dla uczestników szkoleń i kursów trwających powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 6 godzin, 16) Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczyć kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej do Zamawiającego w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia szkolenia. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie 17) Wykonawca zobowiązany jest także do wydania Zleceniobiorcy dokumentacji szkoleniowej (wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego), nie później niż 7 dni od daty zakończenia realizacji każdego ze szkoleń, w tym: - zaświadczeń oznakowanych zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów POKL, zamieszczonymi na stronie internetowej /Dokumenty.aspx - dokumentacji fotograficznej usługi i przekazania jej Zamawiającemu, - dziennych list obecności uczestników kursu/ szkolenia - dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć - oświadczenia każdego z Uczestników potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych - rejestr wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia - kserokopii protokołów z egzaminów poświadczonych za zgodność z oryginałem - ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia/kursu 18) W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu podwykonawcy, wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia, 19) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone: - w przypadku przerwania szkolenia/kursu przez osobę skierowaną, wówczas zapłata za szkolenie/kurs ww. osoby nastąpi za okres faktycznego uczestnictwa w Szkoleniu/Kursie - w przypadku zmniejszenia ilości uczestników szkolenia/ kursu proporcjonalnie do zmniejszonej ilości uczestników kursu, przy czym cena szkolenia/kursu dla 1 uczestnika jest stała i nie ulega zmianie 20) Godziny zajęć na poszczególnych kursach nie mogą się pokrywać z godzinami zajęć realizowanych w ramach projektu, w których bierze udział dany Uczestnik Strona 12

13 Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany od momentu podpisania umowy do r. zgodnie z harmonogramem szkoleń zatwierdzonym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik do umowy. Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. - są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. nr 236 poz. 2365) lub do wykazu placówek, ośrodków i działalności oświatowej prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Kuratora Oświaty, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra edukacji narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227 poz z późn. zm. ), - są wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzonego przez właściwego Starostę Powiatowego jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; UWAGA (dotyczy Wykonawców wykonujących działalność osobiście) Zamówienia nie może wykonywać osoba : 1) Zatrudniona przy realizacji projektu Mogę pracować na podstawie umowy o pracę lub 2) Zatrudniona jednocześnie w: a) Instytucji Zarządzającej Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju regionalnego b) Instytucji Pośredniczącej departamencie Polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, d) Regionalnym, Ośrodku EFS, e) Krajowym Ośrodku EFS, f) Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich jeśli zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy ta sama osoba realizuje zadania na rzecz projektu Mogę pracować a jednocześnie we wskazanej powyżej instytucji zajmuje stanowisko związane np. z oceną tego projektu, przyznaniem mu dofinansowania, uznaniem poniesionych w ramach projektu wydatków za kwalifikowane. Każdą sytuację, w której praca w danej instytucji może mieć wpływ na realizację projektu Mogę pracować należy traktować jako potencjalny konflikt interesów, co uniemożliwia zatrudnienie w ramach projektu. Podwójne finansowanie zachodzi wtedy, gdy zarówno praca w ramach projektu Mogę pracować jak i praca we wskazanej powyżej instytucji finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pracy. Strona 13

14 W przypadku wykonywania zadania na rzecz więcej niż jednego projektu finansowanego ze środków EFS, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności lub wykonywania innych zadań w ramach projektu Mogę pracować na podstawie umowy cywilno-prawnej Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy wykonywanej na rzecz każdego z projektów, z wyszczególnieniem w jakich godzinach wykonuje pracę dla poszczególnych projektów, których jest pracownikiem. Ewidencja zostanie załączona każdorazowo do rachunku za zrealizowaną usługę. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie usługi szkoleniowe współfinansowane prze Unię Europejską; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia potencjału i/lub osób, w tym: c.1) wymagany potencjał techniczny : - sala do prowadzenia zajęć, - pracownią komputerową z co najmniej 14 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i urządzeń peryferyjnych, - co najmniej 14 kasami fiskalnymi, - placem manewrowym do prowadzenia nauki jazdy, - samochodem osobowym przystosowanym do nauki jazdy kat. B - Certyfikowane Laboratorium ECDL (komercyjnym) na terenie miasta Limanowa - zaplecze gastronomiczne do przeprowadzenia zajęć praktycznych kursu kucharz małej gastronomii c 2) osoby posiadające następujące uprawnienia/wykształcenie: - wykształcenie wyższe - filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym, - wykształcenie wyższe germanistyka z przygotowaniem pedagogicznym, - instruktor prawa jazdy posiadający wpis do ewidencji instruktorów prowadzonej przez właściwe Starostwo Powiatowe - certyfikat Egzaminatora e-citizen, ECDL e-obywatel - psycholog - doradca zawodowy - ratownik medyczny - dietetyk - które będą prowadzić szkolenia i kursy objęte zamówieniem; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej złotych (słownie : sto tysięcy). 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5. Strona 14

15 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną). Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 6) koncesję, zezwolenie lub licencję potwierdzające spełnienie warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. a SIWZ Strona 15

16 7) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie usług określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 1 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wartość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8) wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z określeniem podstawy dysponowania potencjałem technicznym; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 2 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 9) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 10) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej złotych (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Strona 16

17 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ). 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817). Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; Strona 17

18 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 faksem nr drogą elektroniczną (adres: przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, em) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) nr telefonu i faksu, , 3) znak postępowania MOPS-FU-IV SIWZ została opublikowana na stronie: oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego: MOPS, ul. Kilińskiego 11, Limanowa pok. 5, w godzinach urzędowania Zamawiającego. 6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby:: - Rafał Trojanowski i Jacek Wiewóra w zakresie merytorycznym, tel/fax Agnieszka Dominik w zakresie procedury, tel , Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. Rozdział 9. Termin związania ofertą Strona 18

19 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Kilińskiego 11, Limanowa OFERTA NA ZNAK SPRAWY: MOPS-FU-IV NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT r. godz. 09:30 2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 4. Informacje pozostałe: 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 3) Oferta musi być sporządzona: Strona 19

20 a) w języku polskim, b) w formie pisemnej. 5. Zaleca się, aby: a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami, c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 6. Zmiana / wycofanie oferty: a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio ZMIANA OFERTY / WYCOFANIE OFERTY, d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Kilińskiego 11, Limanowa, pokój nr 2 sekretariat, w terminie do dnia roku, godz. 9:30 2. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Kilińskiego 11, Limanowa, pokój nr 5, dnia roku, godz. 10:00 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6. UWAGA za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do pok. nr 2 w siedzibie Zamawiającego. Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę za wykonanie całości zamówienia oraz poszczególnych części. Cena ofertowa powinna wynikać z indywidualnej wyceny określonej wg norm nakładów i stawek stosowanych przez Wykonawcę. Strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego, zwana dalej SIWZ, zatwierdzona przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Susiec: Przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów projektu systemowego Bądźcie aktywni

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Łódź: Prowadzenie kursu języka angielskiego Numer ogłoszenia: 219548 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Łódź: Prowadzenie kursu języka angielskiego Numer ogłoszenia: 219548 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Łódź: Prowadzenie kursu języka angielskiego Numer ogłoszenia: 219548 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013. poz. 907 zm.) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Suwałki: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kategorii B. Numer ogłoszenia: 160030-2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, 1 z 7 2010-05-10 17:13 Zgierz: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 127370-2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Aktywność drogą do sukcesu" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywność drogą do sukcesu projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dąbrówka, dn. 17.06.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego konsultacji indywidualnych, warsztatów aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280106-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi szkół nauki jazdy 2011/S 170-280106 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej. ZS.EFS.220.2011 Karczew: Zamówienie składa się z 2 części: -Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZS Karczew. -Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Numer ogłoszenia: 322246-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wielopole Skrzyńskie: Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Kępno: Zorganizowanie szkoleń oraz przeprowadzenie diagnozy dzieci pod kątem przemocy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie - ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą komputera - w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzanie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs4.wroc.pl Wrocław: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla dzieci

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki do SIWZ.

SPIS TREŚCI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki do SIWZ. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Rozdział 11. Rozdział 12. Rozdział 13. Rozdział 14. Rozdział 15. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzenie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Warszawa: Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych, piwnic, strychów położonych w budynkach znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 23 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl 1 z 7 2015-07-07 08:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl Jarocin: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo