SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy 1.Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ul. Lubelska 2G Puławy tel.: fax.: strona internetowa: adres poczty elektronicznej: 2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony (w oparciu o art Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz i Nr 227, poz uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych). Numer postępowania: PR / Przedmiot zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): : usługi szkoleniowe. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia: 1. Spawanie podstawowe w osłonie argonu met. TIG(141) i CO2 met. MAG (135) Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do pracy w charakterze spawacza w obrębie metody MAG 135 oraz TIG 141. Liczba godzin lekcyjnych: 300 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika szkolenia w tym: 21 godzin zajęć teoretycznych oraz 129 godzin zajęć praktycznych na jedną metodę. Egzaminu nie wlicza się w liczbę godzin szkolenia. Liczba osób: 10 Miejsce szkolenia: Puławy Szkolenie musi być prowadzone w oparciu o wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Gospodarki w Chorzowie- Batorym oparte na normie europejskiej PN-EN Praktyczne zajęcia spawalnicze mają być prowadzone na zasadzie max. 2 osoby-1 stanowisko spawalnicze. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników musi otrzymać dokumenty

2 poświadczające posiadanie kwalifikacji do pracy w zawodzie spawacza. 2. Recepcjonista z modułem języka angielskiego Liczba godzin lekcyjnych: 220 godzin w tym: -90 godzin języka angielskiego (w tym egzamin nie przekraczający 2 godziny lekcyjne) -30 godzin zajęcia praktyczne z zakresu obsługi recepcji przeprowadzone w recepcji hotelowej -32 godziny zajęć praktycznych z zakresu obsługi programów komputerowych (Excel, Word) i programy obsługi recepcji (Czart lub inne stosowane praktycznie) oraz obsługa urządzeń biurowych. -50 godzin zajęcia teoretyczne (w tym egzamin nie przekraczający 4 godziny lekcyjne) -10 godzin obsługa kasy fiskalnej 8 minimum sanitarne Liczba osób: 10 osób Miejsce szkolenia: Zajęcia teoretyczne: Puławy Zajęcia praktyczne: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych poza Puławami. W przypadku zajęć praktycznych poza Puławami Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny transport uczestników szkolenia z Puław do miejsca szkolenia i z powrotem. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w recepcji poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy na w.w stanowisku. Uczestnik szkolenia powinien poznać: organizację i technikę pracy w recepcji profesjonalną obsługę klienta podstawy ekonomiczne i prawne związane z funkcjonowaniem obiektu noclegowego dokumentację handlową minimum sanitarne obsługę kasy fiskalnej przepisy bhp i p.poż. Język angielski w stopniu podstawowym umożliwiającym pracę na stanowisku recepcjonisty obsługę programów komputerowych (Excel, Word) i programy obsługi recepcji (Czart\Chart lub inne stosowane praktycznie) Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi kasy fiskalnej maja być prowadzone na zasadzie 1 osoba- 1 kasa fiskalna. zajęcia praktyczne z zakresu obsługi programów komputerowych mają być prowadzone na zasadzie 1 osoba 1 komputer 3. Fryzjer Liczba godzin lekcyjnych: 300 godzin lekcyjnych w tym: 200 godzin zajęcia praktyczne 100 godzin zajęcia teoretyczne Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zawodzie fryzjera. Uczestnik szkolenia musi poznać: zasady obsługi klienta narzędzia i przyrządy fryzjerskie zasady doboru fryzury do typu urody modelowanie i techniki strzyżenia podstawowe zasady koloryzacji, dekoloryzacji i stylizacji

3 wykonywanie trwałej ondulacji pielęgnację włosów fryzury okolicznościowe przepisy bhp i p.poż. podstawy rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne informacje niezbędne do wykonywania pracy w charakterze fryzjera Liczba osób: 10 osób Miejsce szkolenia: Puławy Zajęcia praktyczne mają być prowadzone na sprzęcie i urządzeniach używanych w praktyce. Jednostka szkoleniowa musi zapewnić modelki na zajęcia praktyczne. 4.Kurs pracownika ochrony osób i mienia I stopnia Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komendą Wojewódzką Policji. Liczba godzin lekcyjnych: 245 w tym: godziny zajęć praktycznych 143 godziny zajęcia teoretyczne Liczba osób: 10 osób Miejsce szkolenia: Zajęcia teoretyczne: Puławy Zajęcia praktyczne: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych poza Puławami. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiąże się zapewnić bezpłatny transport uczestników szkolenia z Puław do miejsca szkolenia i z powrotem. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz 740 z póź zmianami) oraz Rozporządzeniem MSWIA z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminow i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu(dz. U 113 poz. 731 z późniejszymi zmianami). 3.3 Zamówienie obejmuje organizację w zakresie: merytorycznym: przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu zajęć, przeprowadzenie kursu zgodnie z programem i harmonogramem kursu, zapewnienie odpowiednich materiałów szkoleniowych i dydaktycznych do zajęć teoretycznych i praktycznych, przedstawienie sposobu oceny uczestników szkolenia, przeprowadzenie egzaminu, wystawienie każdemu z uczestników odpowiednich dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia. organizacyjnym: zapewnienie odpowiedniej sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stanowisk wraz z zapleczem sanitarnym, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal: m.in. tablica, stoliki i krzesełka do nauki na zajęciach teoretycznych, zapewnienie odpowiednich warunków przeprowadzenia zajęć praktycznych z podaniem propozycji miejsca ich przeprowadzenia, prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia tj. dziennika zajęć edukacyjnych

4 zawierającego listę obecności; wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych; protokołu z egzaminu, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. - liczba godzin zajęć dziennie nie może przekraczać 8 godzin lekcyjnych, - zajęcia szkoleniowe trwają w układzie poniedziałek-piątek, - ośrodek realizujący szkolenie zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia. 3.4 Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz MPiPS z dnia r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 poz.216). 4. Termin wykonania zamówienia: Szkolenie: Spawanie podstawowe w osłonie argonu met. TIG (141) i co2 met. MAG (135) rozpoczęcie: zakończenie: Szkolenie:Recepcjonista z modułem języka angielskiego rozpoczęcie: zakończenie: Szkolenie:Fryzjer rozpoczęcie: zakończenie: Szkolenie:Kurs pracownika ochrony osób i mienia I stopnia rozpoczęcie: zakończenie: Składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne rodzaje szkoleń. 5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy którzy: nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określone przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; posiadają bazę techniczną niezbędną do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia lub też posiadają umowę przedwstępną dotyczącą wynajęcia odpowiedniej bazy lokalowej niezbędnej do przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez zbadanie:

5 kompletności oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), kompletności oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę - ocena spełniania warunków określonych powyżej będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 6. Informacje dotyczące obowiązku dostarczenia dokumentów i oświadczeń: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty, w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu: 6.1 wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4, 6.2 zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5, 6.3 oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków: a)oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru określonego w załączeniu nr 2 b)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji 6.4 dokumenty potwierdzające spełnienie warunków: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów; c)dokument, wystawiony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, potwierdzający kontynuowanie działalności szkoleniowej w roku 2007, a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność szkoleniową w roku 2007 zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz z późn. zm.) d)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, to dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. Wykonawca powinien także dołączyć do oferty program szkolenia oraz harmonogram zajęć, który powinien zawierać: datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, szczegółową tematykę zajęć dydaktycznych i praktycznych z podaniem ilości godzin jak również kadrę wykładowców do każdego dnia zajęć. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

6 7.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków, informacji, oświadczeń i zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi oferta wraz z wymienionymi w punkcie 3 i 4 dokumentami i oświadczeniami oraz protesty wnoszone do Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej. 7.2 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.3 Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Dryk, tel Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą: 9.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przez upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad: 10.1 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno szkolenie Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej napisana w języku polskim na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone, o ile nie wynika z innych dołączonych do oferty dokumentów Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załącznikach muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (z pieczątką firmową i imienną) oraz datowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Każda strona oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę Oferta powinna być spięta w sposób trwały Do oferty, oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 6,należy dołączyć: a)formularz oferty, stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji; b)szczegółowy program i harmonogram szkolenia; c)informację o materiałach dydaktycznych przekazywanych uczestnikom szkolenia; d)informację o stosowanych metodach i technikach nauczania; e)ogólny koszt szkolenia; f)koszt szkolenia jednej osoby; g)koszt osobogodziny; h)doświadczenie kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji 11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. 205 w terminie do dnia r. do godziny Termin otwarcia ofert r. o godzinie 8.15 p. 206, w siedzibie Zamawiającego Oferta powinna zostać dostarczona w zaadresowanej, zaklejonej kopercie oddzielnie na każde szkolenie z kompletem dokumentów i posiadać następujące opisy:

7 a) Oferta na szkolenie grupowe: ( podać nazwę szkolenia) b) Nie otwierać przed dniem Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnie przez kilka podmiotów Przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwę firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen szkolenia. 12.Opis sposobu obliczania ceny szkolenia: Cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia - należność przysługującą instytucji szkoleniowej (w tym koszt egzaminów, bez kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków). W podanej ofercie w cenie wyszczególnia się: a)ogólny koszt szkolenia za wszystkich uczestników b)cena za jedną osobę c)koszt osobogodziny. 13.Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN. 14.Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Przy ocenie i wyborze oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria: łączna cena brutto szkolenia 80% kwalifikacje i doświadczenie kadry 20% Ocena ofert będzie dokonana przez poszczególnych członków komisji i będzie przebiegała następująco. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt, która będzie mnożona przez wagę 80% Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru. Cena szkolenia 80% Cena szkolenia oceniana będzie w następujący sposób: najniższa cena oferty cena kwalifikowanej oferty x 100 x 80 % Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 80 punktów. oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentach wymienionych w pkt 10 specyfikacji, w odniesieniu do oferty najlepszej w skali: 0-20 pkt w przypadku doświadczenia i kwalifikacji Kryterium doświadczenia i kwalifikacji kadry składa się z następujących elementów: doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu objętego szkoleniem potwierdzone przeprowadzeniem: 1-5 szkoleń 5 pkt powyżej 5 szkoleń - 10 pkt Wykształcenie kadry Wykształcenie zawodowe, średnie 5 pkt wykształcenie wyższe -10 pkt Łącznie kwalifikacje i doświadczenie kadry - 20% W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku wykładowców do oceny kwalifikacji

8 i doświadczenia kadry uwzględniona jest średnia arytmetyczna Wskazówka: przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium (doświadczenia i kwalifikacji) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 15.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 15.1 O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców którzy ubiegali się o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 7 dniach od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie dłużej jednak niż przed upływem terminu związania ofertą w siedzibie zamawiającego Umowa zostanie zawarta w Puławach w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Każdy uczestnik przetargu ma prawo do wglądu jawnej części dokumentacji przetargowej po uprzednim wystąpieniu pisemnym do Zamawiającego; Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnej odpowiedzi wskazując miejsce, termin i czas udostępnienia jawnej części dokumentacji przetargowej. 16.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 17.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 17.1 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie Zamawiający przekazuje wzór umowy, określającej warunki wykonania zamówienia. Załącznikiem 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wzór umowy. 18. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy: Wszystkim, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego obowiązujących przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach i zgodnie z przepisami Działu VI Ustawy Prawo zamówień publicznych, art Postępowaniu protestacyjnemu nie podlega wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz i Nr 227, poz uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.... (zatwierdzam)

9 Załącznik Nr 1 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany... Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ust. 1 oraz art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie instytucja nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz i Nr 227, poz uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych).... (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

10 Załącznik Nr 2 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany... Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ust. 1 oraz art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie instytucja spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz i Nr 227, poz uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych).... (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

11 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) DOŚWIADCZENIE KADRY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE Imię i nazwisko Wykształcenie; posiadane uprawnienia i specjalizacje Wykaz przeprowadzonych szkoleń z przedmiotowej tematyki Należy dołączyć życiorysy zawodowe (CV) personelu.... (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

12 Załącznik Nr 4 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Do Zamawiającego Nawiązując do ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego oraz na Jego stronie internetowej o przetargu nieograniczonym na realizację szkolenia pod nazwą:... przedstawiam ofertę dotyczącą przedmiotowego zamówienia: 1.Ogólny koszt szkolenia... złotych, tj. słownie złotych:... 2.Koszt szkolenia jednej osoby... złotych, tj. słownie złotych:... 3.Koszt osobogodziny... złotych, tj. słownie złotych:... 4.Termin wykonania zamówienia do... 5.Liczba godzin lekcyjnych zajęć... 6.Miejsce szkolenia... 7.Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji. 8.Oświadczam, że akceptuję warunki specyfikacji i nie wnoszę do nich uwag. 9.Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji....,dnia (podpis i pieczęć upoważnionego /ych przedstawicieli Wykonawcy)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (art. 36 ust. 1 pkt 1 upzp) Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Numer sprawy: ZP/341/1/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na jednorazową dostawę bonów dla należących do Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli - Emerytów i Rencistów

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo