Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla w ramach projektu Czas na aktywność w Mieście Przemyśl realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, Przemyśl, woj. podkarpackie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla w ramach projektu Czas na aktywność w Mieście Przemyśl realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 : Organizacja i przeprowadzenie treningów w zakresie umiejętności społeczno - interpersonalnych dla 44 osób Część 2 : Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 45 osób Część 3 : Warsztaty autoprezentacji z elementami

2 wizażu dla 35 osób Część 4 : Warsztaty podstaw przedsiębiorczości na początku rozwoju zawodowego dla 35 osób Część 5 : Warsztaty Szkoła dobrego rodzica dla 26 osób Część 6 : Warsztaty prowadzenia gospodarstwa domowego dla 26 osób Część 7 : Warsztaty decoupage dla 4 osób Część 8 : Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć rehabilitacyjnych dla 35 osób niepełnosprawnych Część 9 : Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawniczego dla 14 osób Część 10 : Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim dla 3 osób Część 11: Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym dla 3 osób Część 12 : Kurs komputerowy ogólny dla 6 osób Część 13 : Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B dla 7 osób Część 14 : Magazynier - pakowacz z obsługą wózka jezdniowego dla 7 osób Część 15 : Pracownik ochrony fizycznej dla 6 osób Część 16 : Bukieciarstwo i florystyka dla 7 osób Część 17 : Kucharz małej gastronomii wraz z organizacją cateringu dla 7 osób Część 18: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla 5 osób. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu przetargowym III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1.Wykonawca będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą trenerską, której powierzy realizację usług. Minimalne wymagania wobec trenerów: Część 1. Treningi umiejętności społeczno interpersonalnych: a)wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia/socjologia lub pedagogika, b)co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów umiejętności społeczno interpersonalnych, c)referencje. Część 2. Indywidualne doradztwo zawodowe: a)wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia/socjologia lub pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe lub posiadać dyplom doradcy zawodowego po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe, b)co najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie doradca zawodowy, c)referencje. Części 3-7. Warsztaty: a)wykształcenie wyższe w kierunku związanym z prowadzonym warsztatem, b)doświadczenie w prowadzeniu warsztatów (min. 3 przeprowadzone warsztaty). c)referencje. Część 8. Stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne: a)wykształcenie specjalistyczne, b)doświadczenie zawodowe (min. 100 godz. przeprowadzonych zajęć rehabilitacyjnych), c)referencje. Część 9. Indywidualne doradztwo prawnicze: a)wykształcenie wyższe prawnicze, b)doświadczenie w zakresie świadczenia obsługi prawnej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej dwie zrealizowane usługi w tym zakresie), c)posiadanie kwalifikacji radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych) lub posiadanie kwalifikacji adwokata (wpis na listę adwokatów). d)referencje. Części Szkolenia zawodowe: a)wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem, b)doświadczenie w prowadzeniu danego szkolenia/kursu (min. 5 przeprowadzonych szkoleń/kursów wynikających z danego tematu szkolenia), c)referencje. 2.Złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

4 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1.Oświadczenie wykonawcy, że jest wpisany do właściwego rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz z późn. zm.) lub innego rejestru właściwego ze względu na specyfikę świadczonej usługi. 2. Preliminarz kosztów - odpowiednio do części na którą wykonawca składa ofertę zał. nr 6 do SIWZ w częściach 1, 2-7 i 9-18, zał. nr 6.1 do SIWZ w części Formularz ofertowy - zał. nr 2 do SIWZ. 4. Wykaz sal wykładowych, sal warsztatowych, sal rehabilitacyjnych - zał. nr 10 do SIWZ. 5. Kwestionariusz szkolenia wg zał. nr 11 do SIWZ, którego integralną część stanowi program szkolenia dotyczy części Przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu szkolenia sporządzonego w porozumieniu z Zamawiającym, najpóźniej w dniu podpisania umowy ( nie dotyczy części 2, 8, 9 ), a następnie przeprowadzenia zajęć zgodnie z w/w harmonogramem. 7. Przedłożenia do wypełnienia uczestnikom ankiety zgodnie z zał. nr 9, 9.1, 9.2 do SIWZ po realizacji usługi. 8. Wydania uczestnikom, którzy ukończyli działania dokumentu potwierdzającego uczestnictwo (zał. nr 8 do SIWZ) oraz drugiego dokumentu według wzoru stosowanego przez wykonawcę. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY

6 przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.Strony dopuszczają wydłużenie terminu ważności umowy podanego za zgodą Zamawiającego w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w tym okresie. Zmiana okresu obowiązywania umowy w takiej sytuacji nastąpi na podstawie aneksu, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania na zajęcia nowego Uczestnika, w przypadku, gdy jeden z dotychczasowych Uczestników przerwał zajęcia. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań, aby osoba ta uzupełniła materiał objęty zajęciami o zakres, w którym nie brała udziału. 3.Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może być dokonana przez Wykonawcę na podstawie pisemnego powiadomienia Zamawiającego na min. 3 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia. 4. Przedmiotowa zmiana może być dokonana pod warunkiem, spełnienia przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wymagań określonych w SIWZ oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 5.W przypadku, gdy liczba osób kończących udział w danym działaniu jest mniejsza niż liczba osób skierowanych przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą faktycznie poniesione koszty, również te dotyczące osób, które przerwały udział w danym działaniu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika pozostaje bez zmian. Wykonawca będzie zobowiązany do załączenia do faktury specyfikacji uwzględniającej szczegółowy wykaz poniesionych kosztów za uczestników, którzy przerwali udział w zadaniu. 6. W przypadku części 13 dotyczącej kursu prawo jazdy kat. B, Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą faktycznie poniesione koszty, przy czym koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika może ulec zmniejszeniu w sytuacji, gdy rozliczenie za wykonaną usługę uwzględnia koszt jednokrotnego przystąpienia do egzaminu państwowego. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3, Przemyśl biuro projektu parter pokój nr 1/6. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3, Przemyśl, sekretariat I piętro.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Czas na aktywność w Mieście Przemyśl realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie..

7 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie treningów w zakresie umiejętności społeczno -interpersonalnych dla 44 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 : Organizacja i przeprowadzenie treningów w zakresie umiejętności społeczno - interpersonalnych dla 44 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 45 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 : Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 45 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu dla 35 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 3 : Warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu dla 35 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warsztaty podstaw przedsiębiorczości na początku rozwoju zawodowego dla 35 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 4 : Warsztaty podstaw przedsiębiorczości na początku rozwoju zawodowego dla 35 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warsztaty Szkoła dobrego rodzica dla 26 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 5 : Warsztaty Szkoła dobrego rodzica dla 26 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

8 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warsztaty prowadzenia gospodarstwa domowego dla 26 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 6 : Warsztaty prowadzenia gospodarstwa domowego dla 26 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Warsztaty decoupage dla 4 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 7 : Warsztaty decoupage dla 4 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć rehabilitacyjnych dla 35 osób niepełnosprawnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 8 : Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć rehabilitacyjnych dla 35 osób niepełnosprawnych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawniczego dla 14 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 9 : Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawniczego dla 14 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim dla 3 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 10 : Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim dla 3 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym dla 3 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 11: Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym dla 3 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ,

9 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Kurs komputerowy ogólny dla 6 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 12 : Kurs komputerowy ogólny dla 6 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B dla 7 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 13 : Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B dla 7 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Magazynier - pakowacz z obsługą wózka jezdniowego dla 7 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 14 : Magazynier - pakowacz z obsługą wózka jezdniowego dla 7 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pracownik ochrony fizycznej dla 6 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 15 : Pracownik ochrony fizycznej dla 6 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Bukieciarstwo i florystyka dla 7 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 16 : Bukieciarstwo i florystyka dla 7 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Kucharz małej gastronomii wraz z organizacją cateringu dla 7 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 17 : Kucharz małej gastronomii wraz z organizacją cateringu dla 7 osób.

10 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla 5 osób. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 18: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla 5 osób. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ZATWIERDZAM: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Niemce: Usługa edukacyjna na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu ciężarowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo