Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania"

Transkrypt

1 Wprowadzenie I. Zakres przedmiotowy opodatkowania 1. Definicja pojęcia towar dla potrzeb VAT a) Warunki, które muszą zostać spełnione, aby budynki i budowle mogły być przedmiotem obrotu w rozumieniu ustawy o VAT b) Czy obligacje to towar w rozumieniu ustawy o VAT? c) Jak należy traktować otrzymanie bonów towarowych d) Wątpliwości interpretacyjne wokół nowych środków transportu e) Czy kwota odszkodowania powinna być powiększona o VAT? f) Czy pobranie kaucji zwrotnej podlega opodatkowaniu VAT? g) Definicja pojęcia budownictwo społeczne h) Jak traktować dla potrzeb VAT ulepszenie cudzego środka trwałego? i) Czy opodatkowywać VAT opłaty za nielegalny pobór energii? j) Jak traktować dla potrzeb VAT zapewnienie dostępu do Internetu? k) Jak rozumieć dla potrzeb VAT pojęcie pierwsze zasiedlenie? l) Jakie są definicje ustawowe i najważniejsze zasady związane z pojęciem magazyn konsygnacyjny? ł) Jak według ETS oceniać czynności wykonane przez podatnika w przypadku przypuszczenia o nadużyciu prawa? m) Czy opodatkowywać majątek związany z likwidacją osoby prawnej? 1n) Jak traktować dla potrzeb VAT nieodpłatne przekazanie towaru VAT 1o) Jak traktować dla potrzeb VAT czynność przekazywania towarów z logo firmy na cele promocji i reklamy 1p) W jakim momencie należy opodatkować przekazanie części budynku na cele osobiste? r) Przekazanie premii pieniężnej jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu i jej dokumentowanie s) Czy zwrot bezpodstawnego wzbogacenia podlega VAT? t) Darowizna firmowego samochodu na rzecz żony prowadzącej działalność gospodarczą u) Czy zwrot kosztów opłaty pocztowej podlega VAT? w) Czy opodatkowywać nieodpłatne przekazanie towarów i bonów towarowych w ramach programów lojalnościowych? x) Czy przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności podlega opodatkowaniu VAT? y) Czy opodatkować czasowe udostępnianie kontrahentom składników majątkowych? z) Opodatkowanie sprzedaży budynku wybudowanego na cudzym gruncie ź) Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego Jaki jest zakres przedmiotowy pojęcia usługa? a) Czy podlega opodatkowaniu VAT przetarg na licencję telefonii komórkowej przeprowadzany przez instytucję państwową? b) Czy przejęcie zobowiązań jest czynnością opodatkowaną VAT? c) Czy usługi SWIFT należy traktować jak usługi pośrednictwa finansowego? d) Jak należy traktować dla potrzeb VAT dostawę nieruchomości w drodze umowy zamiany e) Czy zapłata rekompensaty podlega opodatkowaniu VAT?

2 2f) Zasady określające statut podatkowy świadczenia usług na podstawie orzecznictwa ETS g) Opodatkowanie VAT czynności wykonywanych przez zrzeszenie taksówkarzy h) Czy traktować dla potrzeb VAT wydawanie specyfikacji przetargowych jak świadczenie usług? 2i) Opodatkowanie usług ubocznych związanych z e-handlem j) Kwalifikowanie użyczenia dla potrzeb VAT k) Czy wniesienie aportu jest opodatkowane VAT l) Zakup, sprzedaż i wniesienie aportem lokalu użytkowego a podatek VAT ł) Opodatkowanie VAT usług świadczonych w ramach programu partnerskiego m) Czy udostępnianie zleceniobiorcy telefonu komórkowego nie jest opodatkowane VAT n) Jakie są zasady opodatkowania VAT świadczeń z ZFŚS? Definicja pojęć gospodarstwo rolne i gospodarstwo leśne a) Definicja pojęcia działalności rolnicza b) Definicja pojęcia czasopisma specjalistyczne c) Nowa definicja pojęcia terytorium kraju Definicja pojęcia eksport towarów a) Czy zwrot towarów do wytwórcy może być uznany za eksport? Eksport towarów przemieszczenie towarów mających być przedmiotem eksportu a) Kiedy mamy do czynienia z tzw. eksportem bezpośrednim w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o VAT? b) Czy posiadanie pieczątki urzędu celnego innego państwa UE przez polskiego podatnika VAT na karcie 3 SAD jest wystarczające do udokumentowania eksportu towarów? c) Jakie dokumenty powinny potwierdzać dokonanie eksportu towarów wysyłanych poza obszar Unii Europejskiej w przypadku zaginięcia karty SAD 3? d) Czy dokument SAD 1 może zastąpić dokument SAD 3 dla potwierdzenia dokonania zarówno eksportu pośredniego, jak i bezpośredniego? e) Czy dokument administracyjny SAD z rozpoczętą procedurą wywozu jest potwierdzeniem, iż nastąpił eksport towarów w rozumieniu ustawy o VAT? f) Czy fakt, iż na fakturze zostaną wpisane nieprawdziwe dane nabywcy towaru, ma wpływ na prawo do uznania tej czynności za eksport towarów? g) Czy przekazanie (przemieszczenie) towarów przez zarejestrowanego w Polsce podatnika czynnego do magazynu znajdującego się poza terytorium Wspólnoty można uznać za eksport towarów w rozumieniu ustawy o VAT? h) Czy pomimo braku oryginalnego dokumentu SAD 3 podatnik ma prawo do traktowania dokonanego wywozu jako eksportu towarów ze wszystkimi tego konsekwencjami? i) Czy możemy mówić o eksporcie towarów, jeżeli nabywcą towaru na aukcji internetowej jest podmiot spoza terytorium Unii Europejskiej? j) Czy można traktować jak eksport towarów wywóz poza obszar WE rzeczy, która będzie montowana w kraju przeznaczenia? k) Jakie warunki muszą zostać spełnione dla przeprowadzenia procedury wywozu towarów? l) Czy dla uznania konkretnej czynności za eksport towarów wystarczające są kopie dokumentu SAD wraz z kopią listu przewozowego w transporcie kolejowym lub kopią listu przewozowego w transporcie morskim? ł) Czy opodatkowaniu VAT podlegają czynności dostawy maszyn i urządzeń na rzecz kontrahentów unijnych i spoza Wspólnoty w przypadku wykonywania prostych czynności umożliwiających ich funkcjonowanie?

3 5m) Czy podatnikowi przysługuje prawo do stosowania 0% stawki podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy po ewentualnej kontroli nie zostanie odnaleziony nabywca wyeksportowanych towarów, bądź gdy nie figuruje on w ewidencjach w swoim kraju? n) Jak należy opodatkować dotacje otrzymane od Agencji Rynku Rolnego dotyczące eksportu wyrobów cukierniczych do Rosji? o) Czy kopia listu przewozowego uprawnia do stosowania 0% stawki VAT? Co należy rozumieć pod pojęciem odpłatna dostawa towarów? a) Czy można mówić o odpłatnej dostawie towarów w sytuacji, w której mamy do czynienia z towarami pochodzącymi z kradzieży lub z przemytu? b) Jak należy traktować tzw. transakcję łańcuchową z punktu widzenia przepisów o VAT? c) Czy zgodne z prawem jest różne traktowanie podmiotów gospodarczych sprzedających w tym samym okresie takie same towary w poszczególnych rejonach kraju? d) Czy należy opodatkowywać VAT przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem? e) Co to są prezenty o małej wartości? f) Kiedy mamy do czynienia z próbką? g) Czy należy opodatkowywać VAT przekazanie i zużycie towarów należących do przedsiębiorstwa na cele związane z reprezentacją i reklamą? h) Czy kasetony można zaliczyć do kategorii towarów przekazanych na potrzeby reklamy? i) Czy firma przekazująca restauracjom lub sklepom meble i parasole z nazwą producenta piwa nie musi płacić VAT? j) Czy opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlegają opodatkowaniu VAT po dniu 1 maja 2004 r.? k) Jak należy traktować wrzutki w postaci żetonów dołączane do opakowań z przekąskami? l) Czy w sytuacji, gdy reprezentacja albo reklama jest jedynie ubocznym skutkiem przekazania lub zużycia danego towaru na inne cele, czynności te można uznać za przekazanie lub zużycie towaru na potrzeby reprezentacji albo reklamy? ł) Czy wystawienie faktury potwierdzającej przekazanie towaru w celach reklamy powoduje powstanie obowiązku podatkowego? m) Czy fakt wprowadzenia przez podatnika samochodu do ewidencji środków trwałych oznacza przekazanie go na potrzeby osobiste podatnika? n) Czy zamieszczanie przez wydawnictwo własnych ogłoszeń reklamowych, dotyczących wydawanego przez siebie tytułu, we własnych czasopismach, stanowi usługę? o) Czy przepisy prawa podatkowego definiują pojęcie reklamy? p) Czy foldery zawierające informacje o istnieniu sklepów sprzedających określone towary z podaniem ich ceny, a także możliwości dojazdu klientów do tych sklepów, mieszczą się w zakresie pojęcia reklama w rozumieniu prawa podatkowego? q) Co należy uznać za koszty reprezentacji podlegające opodatkowaniu VAT? r) Czy umieszczenie na plandekach danych o produkowanych przez spółkę wyrobach, tj. krzesłach biurowych i restauracyjnych, wraz z podaniem danych indywidualizujących producenta, skierowane do anonimowego odbiorcy, należy traktować jako reklamę? s) Jak należy rozumieć pojęcie reprezentacji i reklamy w prawie podatkowym?

4 6t) Czy zużyte opakowanie wykorzystywane w celu reklamowym podlega opodatkowaniu VAT? u) Czy przekazanie przez spółkę artykułów spożywczych na zebranie rady nadzorczej stanowi przekazanie ich na cele reprezentacji i reklamy? w) Czy darowizna pomiędzy małżonkami podlega opodatkowaniu VAT? x) Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w razie dokonania darowizny towaru? y) Czy transakcje między oddziałem a zakładem głównym spółki są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT? z) Czy nieodpłatne przekazanie drogi gminie podlega opodatkowaniu VAT? Co należy rozumieć pod pojęciem odpłatne świadczenie usług? a) Czy zaniechanie wykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu? b) Czy okazjonalny charakter zapłaty otrzymywanej za świadczone usługi powoduje ich wyłączenie z opodatkowania? c) Czy, realizując wprowadzenie na giełdę oraz związaną z tym emisję akcji przeznaczonych dla nowych akcjonariuszy za zapłatą ceny emisyjnej, spółka akcyjna dokonuje czynności odpłatnego świadczenia usługi? d) Kto i kiedy płaci VAT od usług świadczonych przez Internet? e) Czy po dniu 1 lipca 2006 r. montaż towarów to usługa czy dostawa? f) Jaki jest zakres przedmiotowy pojęcia usług pośrednictwa opodatkowanych na zasadach przewidzianych dla tzw. usług niematerialnych? g) Jaki jest zakres przedmiotowy pojęcia usługi elektroniczne? h) Czy przyczepa to też środek transportu w rozumieniu przepisów o VAT? i) Czy jest czynnością opodatkowaną VAT spłata odsetek od zagranicznej pożyczki? j) Czy dostawy energii i paliw, za których nielegalny pobór pobierane są opłaty, podlegają opodatkowaniu VAT? k) Czy usługi naukowo-badawcze podlegają opodatkowaniu VAT? l) Jak należy traktować tzw. premie pieniężne wypłacane nabywcom przez sprzedawców? ł) Czy przy umowie leasingu kwota ubezpieczenia samochodu musi zawsze stanowić element opłaty leasingowej? m) Kiedy najem lokali podlega opodatkowaniu VAT? n) Na czym polegają usługi przedstawicielskie i według jakiej stawki są one opodatkowane? o) Co należy brać pod uwagę, określając przedmiot opodatkowania VAT? p) Czy przewłaszczenie na zabezpieczenie podlega opodatkowaniu VAT? r) Czy spotkania integracyjne są opodatkowane VAT? s) Czy bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu VAT? t) Czy nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego małżonkowi podlega VAT? u) Czy wykonywanie napraw gwarancyjnych stanowi usługę opodatkowaną VAT? w) Refakturowanie zakupionych usług x) Czy zakup wierzytelności pomiędzy bankami jest usługą opodatkowaną VAT? Jak należy definiować pojęcie sprzedaż? b) Czy fakt występowania wielości podmiotów po którejś ze stron umowy sprzedaży wpływa na opodatkowanie tej transakcji VAT?

5 8c) Czy zwrot nakładów ulepszających, który następuje po zakończeniu umowy najmu lub umowy dzierżawy, jest traktowany jako sprzedaż towarów, która podlega opodatkowaniu VAT? d) Czy wydawanie leków i innych artykułów dokonywane za odpłatnością częściową, ryczałtową oraz bezpłatnie podlega opodatkowaniu VAT? e) Czy szkolenie dotyczące montowanego u kontrahenta urządzenia stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT? f) Czy podatnik prowadzący różne przedsiębiorstwa niemające osobowości prawnej może być równocześnie sprzedawcą i kupującym towar, który stanowi jego własność? g) Czy wystawienie faktury dotyczącej sprzedaży nieopodatkowanej albo zwolnionej powoduje obowiązek zapłaty podatku? h) Czy sprzedaż dokonywana w toku postępowania upadłościowego podlega opodatkowaniu? i) Jak należy opodatkować sprzedaż gruntów rolnych, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego? j) Jak należy interpretować pojęcie refakturowanie? k) Który ze współmałżonków w przypadku sprzedaży działek budowlanych powinien odprowadzić podatek i dokonać rozliczenia VAT? l) Czy zaistnienie niedoboru jest czynnością podlegającą opodatkowaniu? ł) Czy przekazywanie następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy jest czynnością opodatkowaną VAT? m) O czym należy pamiętać przy sprzedaży nieruchomości? n) Czy emisja akcji należy do zakresu przedmiotowego opodatkowania VAT w świetle orzecznictwa ETS? o) Jaką stawkę VAT należy stosować przy sprzedaży części składowych lokali mieszkalnych? p) Opodatkowanie sprzedaży działek rekreacyjnych r) Opodatkowanie sprzedaży używanego samochodu osobowego s) Jak opodatkować sprzedaż czasopism wraz z załączonymi do nich dodatkowymi przedmiotami? Co należy rozumieć pod pojęciem wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów? a) Jakie dowody potwierdzają dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? b) Czy podatnik po otrzymaniu od firmy spedytorskiej kodu dostępu do strony internetowej i numeru referencyjnego danej przesyłki może sam drukować dokumenty spedytora, potwierdzające przyjęcie towaru przez nabywcę na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium RP? c) Czy zrealizowana przez podwykonawcę dostawa elementów domu na terytorium innego państwa WE, na którym to terytorium podatnik będzie wykonywał usługę budowlaną, podlega opodatkowaniu VAT? d) Czy nieodpłatne przekazanie towaru na rzecz kontrahenta z Holandii należy uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? e) Czy w przypadku transakcji do innego państwa członkowskiego na rzecz podmiotu z siedzibą poza terytorium Wspólnoty, w sytuacji gdy jest on zarejestrowany w innym państwie członkowskim Wspólnoty, mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów? f) Czy podatnicy VAT mogą posługiwać się dokumentem przesłanym faksem lub em jako dowodem na dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? g) Czy oświadczenie spedytora upoważnia do zastosowania 0% stawki VAT?

6 10. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wyłączenia Jakie zasady fakturowania stosowane są do wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu? Co należy rozumieć pod pojęciem wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? a) Wewnątrzwspólnotowe nabycie używanego samochodu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wyłączenia Co należy rozumieć pod pojęciem sprzedaż wysyłkowa na terytorium Polski? Co należy rozumieć pod pojęciem sprzedaż wysyłkowa z Polski? a) Zmiana momentu przekroczenia obrotu przy sprzedaży wysyłkowej Kiedy mamy do czynienia z transakcją zbycia przedsiębiorstwa jako czynnością wyłączoną z opodatkowania? a) Co jest konsekwencją wyłączenia spod działania ustawy o VAT czynności polegających na sprzedaży przedsiębiorstwa? b) Czy prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej oznacza, że stanowi on przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa? c) Czym jest bilans w rozumieniu ustawy o VAT jako element konstrukcji wyłączenia sprzedaży przedsiębiorstwa z opodatkowania? d) Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako nowa czynność wyłączona z opodatkowania VAT Kiedy mamy do czynienia z czynnością sprzeczną z prawem jako czynnością wyłączoną z opodatkowania? VAT a podatek od gier Jakie są zasady opodatkowania przy likwidacji lub zaprzestaniu działalności przez podatnika VAT? Wyłączenie z opodatkowania w prawie wspólnotowym Jakie są zasady optymalizacji rozliczenia VAT przy zakończeniu działalności? a) Opodatkowanie spadkobierców likwidujących działalność po zmarłym podatniku b) W jakich przypadkach dostawa towarów ujęta w spisie natury dokonanym w związku z remanentem likwidacyjnym korzysta ze zwolnienia z VAT? Jakie powinny być zasady dokonywania wykładni przepisów dotyczących opodatkowania VAT? Czy kary umowne podlegają opodatkowaniu VAT? Czy opodatkowywać zwrot kosztów szkolenia przez pracownika? Czy każda sprzedaż połączona z montażem stanowi dostawę towarów? II. Zakres podmiotowy opodatkowania 1. Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług? Co należy rozumieć pod pojęciem działalności gospodarczej dla potrzeb VAT? a) Kto prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i jakie są konsekwencje jej zaprzestania? b) Czy czynności dokonywane w celu osiągnięcia wyłącznie korzyści podatkowej mogą być traktowane jako transakcje podlegające opodatkowaniu VAT? c) Czy usługi świadczone przez spółkę dominującą na rzecz spółki zależnej objęte są podatkiem VAT? d) Czy zawarcie umowy najmu w ramach samodzielnej działalności gospodarczej i nierozwiązanie tej umowy po zakończeniu prowadzonej działalności świadczy o wykonywaniu samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT? e) Czy czynności wykonywane na zlecenie sądu przez adwokatów, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

7 2f) Czy adwokat jest podatnikiem VAT także wówczas, gdy pełni funkcję pełnomocnika procesowego z urzędu? g) Czy ustawę o VAT należy stosować do czynności świadczonych przez syndyka sprawującego swoje funkcje w postępowaniu upadłościowym? h) Czy do czynności świadczonych przez komorników sądowych należy stosować przepisy ustawy o VAT? i) Jaka powinna być podstawa do wykreślenia podatnika z rejestru? j) Czy wykonywanie czynności opodatkowanych VAT przez jednego z małżonków czyni podatnikiem tego podatku drugiego z małżonków, gdy czynności te dotyczą składników ich majątku wspólnego, a przychód uzyskany z wykonywania tych czynności stanowi ich majątek dorobkowy? k) Czy kompleksowe świadczenie usług na rzecz wystawców przez organizatora targów lub wystawy należy uznać za działalność gospodarczą? l) Czy wykonywanie przez podatnika czynności opodatkowanej VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przesądza o tym, że jest on podatnikiem tego podatku także z tytułu innych czynności podejmowanych przez niego w obrocie gospodarczym? ł) Jakie obowiązki ciążą na podmiotach kwalifikowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług? m) Jak traktować umowę o dzieło, której zakres przedmiotowy mieści się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? n) Czy dokonując sprzedaży kilku nieruchomości, podmiot działa jako podatnik VAT? o) Czy zarządzając przedsiębiorstwem, podmiot staje się podatnikiem VAT? p) Czy sprzedaż sprowadzonych z zagranicy samochodów mieści się w pojęciu działalność gospodarcza? r) Czy podatnikiem VAT w przypadku najmu rzeczy z majątku wspólnego staje się jeden z małżonków? s) Czy zawsze należy traktować wspólnoty mieszkaniowe jako podatników VAT? Kiedy organ publiczny staje się podatnikiem VAT? a) Czy zawarcie przez jednostkę samorządu terytorialnego umowy użytkowania wieczystego będzie obciążone VAT? Kto może być przedstawicielem podatkowym i w jakim celu jest powoływany? a) Czy podatnik VAT może być solidarnie odpowiedzialny za zapłatę VAT wraz z osobą będącą pierwotnym dłużnikiem podatkowym? b) W jaki sposób powinien się rozliczać z VAT podmiot zagraniczny? c) Czy przedstawicielstwo podmiotu zagranicznego może być podatnikiem VAT w Polsce? Czy podmioty dokonujące czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu stanowią nową kategorię podatników? a) Czy w przypadku nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy spoczywa zawsze na nabywcy, bez względu na to, czy jest on zarejestrowany jako podatnik? b) Jaka jest definicja pojęcia nowe środki transportu dla potrzeb VAT? W jakich przypadkach importerzy towarów stają się podatnikami VAT? Kiedy powstaje dług celny, co rzutuje na stanie się podatnikiem VAT? Kiedy mamy do czynienia z uszlachetnianiem czynnym, co rzutuje na stanie się podatnikiem VAT? Kiedy mamy do czynienia z przetwarzaniem pod kontrolą celną, co rzutuje na stanie się podatnikiem VAT? Kiedy mamy do czynienia z odprawą czasową, co rzutuje na stanie się podatnikiem VAT? W jakich przypadkach importerzy usług stają się podatnikami VAT?

8 11a) Czy w przypadku, gdy polski podatnik zawozi do usługodawcy z siedzibą w innym państwie niż Polska towar, a następnie wywozi go z miejsca świadczenia usługi, możemy mówić o imporcie usług? b) Czy odsetki stanowiące część składową ceny wchodzą do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług? c) Czy gdy przedstawicielstwa handlowe polskiego podatnika VAT, działające na obszarze tzw. państw trzecich, nabywają w tych krajach usługi, dochodzi w tym wypadku do importu? d) Jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności zakupu usług telefonicznych, których dostawcą jest podmiot posiadający siedzibę na terytorium Wspólnoty? e) Czy zapłata bonusu od osiągniętego obrotu przez podatnika z tzw. państw trzecich oraz usługi promocyjne wykonywane na terytorium jednego z tych państw, stanowią import usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT? f) Czy czynność kapitalizacji odsetek od pożyczki udzielonej przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie WE należy traktować jako import usług pośrednictwa finansowego? g) Kiedy import usług (licencji na nadawanie programów telewizyjnych) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Jakie podmioty są podatnikami VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? W jakich przypadkach podatnikami VAT stają się podmioty nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium RP jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania w Polsce? Kto jest płatnikiem VAT? Kto to jest mały podatnik? Na czym polega metoda kasowa? Spółka cywilna a VAT Wykonywanie czynności poza zakresem działalności gospodarczej a stanie się podatnikiem VAT Czy oddział spółki mającej siedzibę w innym państwie jest odrębnym podatnikiem VAT w świetle orzecznictwa ETS Partnerstwo przy realizacji projektów dofinansowanych i podatek VAT Czy uznawać za podatników VAT tzw. doradców prawnych? Czy wykonanie przez podmiot jednorazowej czynności może spowodować uznanie podmiotu za podatnika VAT III. Powstanie obowiązku podatkowego 1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie towarów i świadczeniu usług? Zasady ogólne a) Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w razie dokonania darowizny towaru? b) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku stosowania zwolnień i ulg przewozowych? c) Refakturowanie usług transportowych i kurierskich a obowiązek podatkowy w VAT d) Czy każda wpłata przed dostawą towaru lub usługi jest zaliczką prowadzącą do powstania obowiązku podatkowego? Wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego Zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty a powstanie obowiązku podatkowego a) Czy pojęcie przedpłaty, dokonanej w kwocie ryczałtowej na towary wskazane w sposób ogólny w wykazie, który może zostać w każdej chwili zmieniony za porozumieniem stron umowy, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

9 4. Moment powstania obowiązku podatkowego przy obrocie lokalami i budynkami Jakie są szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego w VAT? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego dla komitenta? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży z wykorzystaniem automatów? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w związku z uzyskaniem dotacji, subwencji i innych dopłat? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług turystyki? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości? Jakie jest miejsce powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług? Jakie jest miejsce powstawania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowej usłudze transportu towarów? a) Czy miejsce rozpoczęcia wysyłki lub transportu jest decydujące także wtedy, gdy kilku przedsiębiorców dokonuje dostawy tego samego przedmiotu i dostawy te są realizowane w drodze pojedynczego przemieszczenia towarów? Jakie jest miejsce powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usługi wyceny majątku rzeczowego ruchomego i usługi na ruchomym majątku rzeczowym? W przypadku jakich usług o charakterze doradczym obowiązek podatkowy powstaje w miejscu siedziby, prowadzenia działalności, zamieszkania lub pod stałym adresem ich nabywcy? Jakie są miejsca powstawania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów? a) Jakie zmiany wprowadzono do prawa wspólnotowego w odniesieniu do miejsca świadczenia usług? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? Moment powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów zasady ogólne Moment powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów zasady szczególne dotyczące nowego środka transportu Miejsce powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów zasady ogólne Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku prowadzenia składu konsygnacyjnego 21. Jakie zasady należy stosować przy określaniu miejsca powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług pośrednictwa? Jakie zasady należy stosować przy określaniu miejsca powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług prawniczych? Jakie zasady określania miejsca powstawania obowiązku podatkowego w VAT wynikają z orzecznictwa ETS? Jakie zasady należy stosować w przypadku momentu określania powstawania obowiązku podatkowego tzw. usług ciągłych? Regulacje prawne dotyczące miejsca powstania obowiązku podatkowego obowiązujące od 1 stycznia 2010 r a) Jakie jest miejsce świadczenia usług noclegowych i pośrednictwa w rezerwacji hotelu? Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu mediów?

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC)

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) W TŁUMACZENIU RENATY GIEDROJĆ I ZESPOŁU VAT FIRMY ERNST & YOUNG Stan prawny: styczeń 2005 r. SZÓSTA DYREKTYWA RADY z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r.

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r. Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia 18.02.2014 r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo