ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78) WYSOKA W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W"

Transkrypt

1 www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Kulinarne Inspiracje Mistrzów Kuchni w Wysokiej Wiosna w Wysokiej fot. Kinga Cyran

2 str. Podkarpacka Szachownica w Wysokiej fot. Kinga Cyran Gminny Przegląd Kolęd w Kraczkowej fot. archiwum Idzie kolęda... Rogóżno fot. Tomasz Maziarz Koncert Noworoczny w Wysokiej fot. Andrzej Kuźniar

3 URZĄD str. 3 W numerze m.in.: Budżet 2014 str. 4 Rok 2013 w Urzędzie str. 6 Harmonogram odbioru odpadów str. 17 Program usuwania azbestu str. 18 Gmina Łańcut w ROF str. 20 Wywiad z Grzegorzem Olejarką str. 21 Nagroda dla sołectwa Kraczkowa str. 24 Komunikat Policji str. 25 Nowy wizerunek przedszkola w Wysokiej str. 28 Szkoła zdrowego żywienia w Kraczkowej str. 34 Styczniowe Święta w NORW Caritas w Wysokiej str. 37 Koncerty noworoczne w gminie Łańcut str. 37 Spotkania opłatkowe w gminie Łańcut str. 39 Spotkanie Animatorów i Zarządów Powiatowych KGW w Cierpiszu str. 42 Spotkanie poetów w Cierpiszu str. 42 Zaduszki Poetyckie str. 44 Draby w Soninie str. 46 WOŚP w Soninie str. 47 Słoneczne źródło energii str. 49 Przepisy kulinarne str. 50 Regina Schönborn odeszła do wieczności str. 51 Informacje sportowe str. 51 redaguje zespół: Marta Pyda, Kinga Cyran, Andrzej Łobaza. Adres redakcji: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, Łańcut, tel , fax , Redakcja techniczna Andrzej Kuźniar Centrum Kultury Gminy Łańcut Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania nadsyłanych materiałów. Nie odpowiada za treść poglądów autorów tekstów. Zastrzega się możliwość błędów w druku. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności Nakład 2500 egz. Druk. Resprint Rzeszów Gmina Łańcut wśród nagrodzonych w rankingu Nowin Złota Setka Gmin Końcem ubiegłego roku, Gazeta Codzienna Nowiny we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie po raz szósty opublikowała ranking Złota Setka Gmin pokazujący aktywność samorządów województwa podkarpackiego. Zwycięzcą rankingu za rok 2012 została gmina Nisko, drugie miejsce zajęła Stalowa Wola, a trzecie wspólnie Jasło i Krosno. Nasza gmina w ogólnej klasyfikacji znalazła się na 38 miejscu. Należy podkreślić, że początek rankingu to głównie gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Natomiast biorąc pod uwagę gminy wiejskie (których na Podkarpaciu jest 110) nasza gmina znalazła się na 10 miejscu i jednocześnie 1 w powiecie łańcuckim. Obok rankingu głównego ogłoszono również wyniki w pięciu kategoriach specjalnych: skuteczny beneficjent środków unijnych, turystyczna gmina roku, inwestor roku, kreator kapitału społecznego oraz lider globalizacji. Gmina Łańcut zwyciężyła w kategorii kreator kapitału społecznego. Jak wskazał Krzysztof Kaszuba rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie i jednocześnie Przewodniczący Kapituły Konkursowej, o zwycięstwie naszej gminy zdecydowały m.in. relatywnie duże w stosunku do liczby mieszkańców i dochodów własnych środki przeznaczone na oświatę, kulturę i sport; a także organizacja wielu imprez sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i patriotycznych (w tym dziesiątek przeglądów, konkursów i koncertów); działania na rzecz oświaty (realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS, programu Cyfrowa Szkoła czy Szkoła Promująca Zdrowie ); koncerty gminnych zespołów poza granicami kraju (na Słowacji, Węgrzech i w Austrii) oraz nominacja do Nagrody Muzycznej Fryderyk dla chóru Nicolaus z Kraczkowej. Z kolei wójt Zbigniew Łoza na łamach Nowin podkreślił, że otrzymane wyróżnienie jest nagrodą dla wszystkich aktywnych mieszkańców naszej gminy działających w stowarzyszeniach, kołach gospodyń wiejskich czy OSP. Gmina aż 58% swojego budżetu przeznacza na oświatę, prowadzi szkołę średnią (jako jedna z nielicznych gmin), w 2012 r. doposażyła wszystkie szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne, jednocześnie nie zapomina o infrastrukturze, w tym infrastrukturze komunikacyjnej dbając o drogi i budując chodniki. Opr. Agnieszka Szpytma, fot. K. Garczyński

4 str. 4 URZĄD XXXVI Sesja Rady Gminy Łańcut 30 grudnia 2013 r. W sesji uczestniczyło 21 radnych. Rada podjęła 11 uchwał. Głównym tematem obrad było uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Ponadto: 1. Rada dokonała bieżących zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2013 r. 2. Rada upoważniła wójta do zaciągnięcia zobowiązań inwestycyjnych ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2013 r. przez Radę Gminy. 3. Przyjęty został Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 4. Rada wyraziła wolę zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie prowadzenia i współfinansowania kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. 5. Przyjęte zostały plany pracy stałych komisji Rady Gminy na 2014 r. 6. Rada wyraziła swoje stanowisko dotyczące wniosku Stowarzyszenia Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Rozpatrzony został wniosek dotyczący podjęcia właściwych czynności względem uchwał Rady Gminy Łańcut. 8. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy w Kosinie. XXXVII Sesja Rady Gminy Łańcut 29 stycznia 2014 r. 9. Rada wystosowała apel w sprawie polepszenia działania systemu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Łańcuckiego do Wojewody Podkarpackiego oraz apel w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze krajowej Nr 4 w granicach Miasta Łańcuta, kierowany do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 10. Rada zapoznała się z informacją wójta o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy, a także z informacjami Komisji Rady Gminy o ich pracy. Protokoły z sesji i treść uchwał Rady Gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łańcut - W sesji uczestniczyło 20 radnych. Rada podjęła 9 uchwał. Głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu Gminy Łańcut na 2014 rok oraz przyjęcie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata Ponadto : 1. Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 2. Uchwalona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łańcut. 3. Dyskutowano nad zmianami w Statucie Gminy Łańcut. 4. Rada podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w zakresie dożywiania. 5. Przyjęty został wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy oraz na nabycie nieruchomości w miejscowościach Kraczkowa i Rogóżno. 7. Rada zapoznała się z informacją wójta o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy, a także z informacjami Komisji Rady Gminy o ich pracy. Opr. Marta Pyda Budżet 2014 r. W przyjętym budżecie na 2014 r. struktura uchwalonych dochodów i wydatków w ważniejszych działach przedstawia się następująco: Dochody: zł z tego: a ) dochody własne zł tj. 34,7% b) subwencje zł tj. 47,8% w tym: - subwencja oświatowa zł c) dotacje zł tj.17,5 % w tym: - na zadania zlecone zł - na zadania własne zł

5 URZĄD str. 5 Wydatki: zł z tego m.in.: a) oświata i wychowanie zł tj. 58,5 % w tym m.in.: - szkoły podstawowe zł - gimnazja zł - przedszkola zł b) pomoc społeczna zł 16,8% w tym: - świadczenia rodzinne zł c) wydatki na drogi zł 2,1% d) gospodarka komunalna (inwestycje infrastrukturalne, oświetlenie, gospodarka odpadami) zł 6,3% e) gospodarka mieszkaniowa (inwestycje, remonty, bieżące utrzymanie budynków komunalnych) zł 0,7% f) administracja publiczna (urząd i rada gminy, promocja gminy, utrzymanie sołtysówek) zł 7,9% g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 3,4% h) pozostałe zł 4,2% Wydatki: zł w tym: - wydatki bieżące zł tj. 89,0% - inwestycje i remonty zł tj. 11,0% Najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w 2014 r.: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących stacji uzdatniania wody w Kosinie i Rogóżnie ,00 zł rozbudowa szkoły w Soninie ,00 zł budowa przedszkola w Kosinie ,00 zł budowa boisk sportowych przy szkole w Kraczkowej (w przypadku dofinansowania unijnego) ,00 zł Planowany na 2014 r. całkowity deficyt budżetu (wraz ze spłatą kredytów z lat wcześniejszych) wynosi zł i zostanie sfinansowany kredytem w tej wysokości zaciągniętym w trakcie 2014 roku. Pełny tekst Uchwały Budżetowej Gminy Łańcut na 2014 r. można znaleźć na stronie internetowej Gminy Łańcut: Opr. Wiktor Skoczyński. ROK 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych SEKRETARZ GMINY W roku 2013 wójt jako organ wykonawczy wydał 109 zarządzeń. W Urzędzie Gminy odbyły się kontrole: kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotycząca ustaleń ogólno-organizacyjnych, księgowości i sprawozdawczości, budżetu, gospodarki mieniem i rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi, kontrola Urzędu Marszałkowskiego dotycząca projektu realizowanego w ramach RPOWP na lata Zaopatrzenie mieszkańców gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących dwóch stacji uzdatniania wody. Rozpatrzonych zostało 7 skarg dotyczących działalności Rady Gminy Łańcut, wójta oraz urzędu. Opr. Marek Jucha REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY Referat Finansowo Budżetowy prowadzi obsługę finansową Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz bieżącą obsługę finansową Urzędu Gminy. W RFB ewidencjonowana jest całość dochodów budżetu gminy oraz wydatki dotyczące Urzędu Gminy. Przekazywane są również środki do poszczególnych jednostek organizacyjnych jak: szkoły, gimnazja, przedszkola, GOPS, Zakład Gospodarki Komunalnej, Centrum Kultury. W ramach w/w zadań w roku 2013 prowadzono dodatkowo wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą 10 projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Na stanowiskach do spraw podatków prowadzona jest ewidencja podatników podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości w rozbiciu na cd. na str. 6

6 str. 6 URZĄD ROK 2012 w Urzędzie Gminy cd. ze str. 5 osoby fizyczne i osoby prawne. Ustalane są wymiary podatku na bieżący rok podatkowy, prowadzona jest ewidencja poszczególnych rat podatku, zaległości w podatkach. Na bieżąco wprowadza się zmiany w ewidencji na podstawie dostarczanych zawiadomień ze Starostwa Powiatowego i aktów notarialnych. Rozpatrywane są podania w sprawie umorzeń podatku, rozłożenia podatku na raty, przesunięcia terminu płatności, udzielania ulg. Ponadto prowadzone są kontrole podatników w terenie. Do zalegających w zapłacie wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze do komornika w celu ściągnięcia zaległości. Każdego roku w miesiącach luty i sierpień można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników. Wystawiane są również zaświadczenia dotyczące wysokości opłacanego podatku stanowiącego podstawę do wyliczenia dochodu oraz udostępniane są dane o stanie majątkowym dla instytucji do tego upoważnionych (np. sądy, prokuratura, policja, jednostki samorządu terytorialnego itp.) W referacie prowadzone są również obsługa kasowa w zakresie przyjmowania wpłat do gminy z tytułu podatków, opłat za śmieci, opłaty skarbowej, administracyjnej itp. Z kasy dokonuje się również wypłaty rozrachunków z dostawcami, pracownikami. W 2013 roku w księgowości Urzędu Gminy zrealizowano m. in. : - wystawiono faktur dla podmiotów zewnętrznych, - zapłacono sztuk rachunków, - zaksięgowano pozycji księgowych, - wystawiono 714 sztuk upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W podatkach zrealizowano m.in. : - wydano szt. decyzji wymiarowych, - wprowadzono 831 szt zmian geodezyjnych, - rozpatrzono 217 podań o umorzenie podatku, - rozpatrzono 61 podań w sprawie zastosowania ulgi z tytułu nabycia gruntów, - przeprowadzono 20 kontroli podatników w terenie, - przyjęto i rozpatrzono 499 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, - wystawiono szt upomnień na zalegających podatników, - wystawiono 302 tytuły wykonawcze do komornika, - zaksięgowano dowodów wpłat, - wydano 448 szt zaświadczeń. W kasie Urzędu Gminy zrealizowano m.in. - wypłacono gotówkę dla podmiotów, - przyjęto gotówkę od osób. Obroty kasy w 2013 r. roku wyniosły ponad ,15 zł Opr. Wiktor Skoczyński Skarbnik Gminy przy udziale pracowników Referatu POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH W ubiegłym roku zakończyła się 7-letnia unijna perspektywa finansowa , a co za tym idzie zakończyła się możliwość wnioskowania o środki w ramach tej perspektywy. Realne szanse na ubieganie się o dofinansowanie z budżetu UE w kolejnym okresie programowania będą dopiero w 2015 r. Stąd rok bieżący będzie czasem na zakończenie rozpoczętych projektów oraz przygotowanie gminy do aplikowania w kolejnych latach. W 2013 r. do budżetu Gminy Łańcut wpłynęła kwota ,64 zł środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania (głównie unijnych). W przedmiotowej kwocie ,76 zł stanowiły środki związane z realizacją operacji pn. Rozbudowa bazy lokalowej Centrum Kultury Gminy Łańcut, o które wystąpiono 2012 r., a których faktyczny wpływ nastąpił w I kw. ubiegłego roku. Poniżej przedstawiono działania podjęte w 2013 r. w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, realizacji projektów oraz rozliczania pozyskanego dofinansowania z podziałem na programy, w ramach których uzyskano wsparcie: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata (RPO WP): a) Zakończono realizację (rozpoczętego jeszcze w 2011 r.) projektu pn. Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących dwóch stacji uzdatniania wody w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska. W ubiegłym roku przebudowano stację uzdatniania wody w Albigowej Granice oraz dokończono budowę sieci wodociągowej w Handzlówce. Całkowity budżet projektu wyniósł ,71 zł, w tym ,00 zł stanowiły środki unijne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W 2013 r. w związku realizacją przedmiotowego projektu budżet gminy zasiliła kwota ,82 zł. b) Przygotowano dokumenty do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Łańcut złożonego do Działania 2.2. Infrastruktura energetyczna. W kwietniu podpisano umowę, następnie zrealizowano cały zakres rzeczowy obejmujący prace termomodernizacyjne w Zespołach Szkół w Głuchowie i Wysokiej oraz rozliczono przyznane dofinansowanie. Ostateczna wartość projektu wyniosła ,28 zł, w tym ,47 zł stanowiło dofinansowanie z EFRR. Cała kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu gminy w 2013 r. c) Przygotowano dokumenty do umowy o dofinansowanie projektu pn. Rozwój bazy oświatowej w Gminie Łańcut poprzez rozbudowę i wyposażenie Zespołu Szkół w Soninie oraz budowę Przedszkola Publicznego w Soninie złożonego do Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna. Po podpisaniu umowy (czerwiec 2013 r.) rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego dotyczącego rozbudowy Zespołu Szkół. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na sierpień br. Aktualna wartość projektu wynosi ,15 zł, w tym ,92 zł to dofinansowanie z EFRR (możliwość wnioskowania o większą kwotę została ograniczona na etapie naboru wniosków). Złożono również wnioski o płatność dotyczące zrealizowanych robót związanych z budową przedszkola oraz części bieżących wydatków poniesionych na przebudowę Zespołu Szkół. Ze względu na długotrwałe procedury oceny, wnioskowane kwoty wpłyną do budżetu gminy dopiero w br. d) Sporządzono dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz 2 stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej złożonego do Działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, merytoryczną oraz strategiczną. Następnie przygotowano dokumenty do umowy o dofinansowanie, a samą umowę podpisano w lipcu 2013 r. W październiku rozpoczęto rzeczową realizację projektu i do końca ubiegłego roku przebudowano stację hydroforową w Wysokiej. W br. wykonane zostaną: przebudowa stacji uzdatniania wody w Kosinie, przebudowa przepompowni w Rogóżnie, sieć wodociągowa w Handzlówce (przysiółek Ślebodowka i zabudowania przy drodze Gościńczyk) oraz wymiana wodociągu w Albigowej. Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień br. Wartość projektu wynosi ,99 zł, w kwocie tej ,29 zł stanowi dofinansowanie z EFRR.

7 URZĄD str Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW) - działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Osi Leader oraz Odnowa i rozwój wsi : a. Przygotowano wniosek o płatność rozliczający zrealizowaną w 2012 r. operację pn. Remont i aranżacja pomieszczeń Ośrodka Kultury w Głuchowie obejmującą remont sali widowiskowej. Wartość projektu wyniosła ,35 zł, w tym ,00 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), które wpłynęły do budżetu gminy w ubiegłym roku. b. Zrealizowano i rozliczono operację pn. Budowa placów zabaw i utworzenie miejsca rekreacji na terenie gminy Łańcut, w ramach której wybudowano 5 placów zabaw (w Albigowej, Cierpiszu, Głuchowie, Kosinie i Soninie) oraz 1 miejsce rekreacji w Handzlówce. Wartość projektu wyniosła ,68 zł, w tym ,00 zł stanowiły środki EFRROW, które zasiliły budżet gminy w 2013 r. c. Przygotowano dokumenty niezbędne do oceny wniosku o przyznanie pomocy dla operacji pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Rogóżno. Następnie po podpisaniu umowy o dofinansowanie (kwiecień 2013 r.) wybudowano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, trybuny przy istniejącym stadionie sportowym oraz wykonano odwodnienie części płyty boiska piłkarskiego. Końcem roku złożono wniosek o płatność rozliczający przyznaną pomoc. Wnioskowane dofinansowanie wpłynie do budżetu gminy w br. Wartość projektu to ,86 zł, w tym ,00 zł pochodzić będzie z EFRROW. d. Przygotowano dokumentację aplikacyjną dla operacji pn. Budowa boisk sportowych: do piłki siatkowej i wielofunkcyjnego wraz infrastrukturą w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut. Wniosek obecnie znajduje się w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Realizację zakresu rzeczowego przewidziano na 2014 r. Wartość projektu to ,99 zł, w kwocie tej ,00 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie z EFRROW. e. Przygotowano dokumentację aplikacyjną dla małego projektu pn. Remont budynku zabytkowego zlokalizowanego na działce nr 1552 w miejscowości Kraczkowa obejmującego prace remontowe w budynku dawnej Szkoły Ludowej (m.in. przy elewacji, rynnach i rurach spustowych, opasce odbojowej). Wniosek obecnie znajduje się w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, a jego realizację przewidziano na br. Wartość projektu wynosi ,98 zł, w tym ,58 zł to wnioskowane dofinansowanie z EFR- ROW. f. Przygotowano dokumentację aplikacyjną dla projektu promocyjnego pn. Wykonanie materiałów promujących rozwój turystyki i rekreacji na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka, w ramach którego wydany zostanie album prezentujący naszą gminę. Wniosek podobnie jak 2 powyższe znajduje się w trakcie oceny, a jego realizację również przewidziano na br. Wartość projektu to ,40 zł, w tym ,00 zł stanowi dofinansowanie z EFRROW. g. Udzielono pomocy Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Naturalnego Św. Jeziora w Rogóżnie, przy przygotowaniu małego projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Świętym Jeziorze w Rogóżnie obejmującego utwardzenie terenu, wykonanie boiska do piłki plażowej oraz montaż ławek i stolików. Wniosek, podobnie jak projekty złożone przez gminę, oczekuje na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim. Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie w kwocie ,08 zł z EFRROW, przy ogólnej wartości operacji wynoszącej ,14 zł, 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL): a. Kontynuowano realizację projektu pn. Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom w ramach Poddziałania obejmującego prowadzenie dodatkowego 4 oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Soninie oraz zajęć logopedycznych i logorytmicznych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Wartość projektu wynosi ,68 zł, w tym ,76 zł to środki EFS. Na jego realizację w ubiegłym roku otrzymano kwotę ,58 zł. b. Sporządzono dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi w ramach Poddziałania Po uzyskaniu dofinansowania rozpoczęto jego realizację. Projekt obejmuje prowadzenie dodatkowego 4 oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Wysokiej oraz zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci uczęszczających do tego przedszkola. Wartość projektu wynosi ,98 zł, w tym ,03 zł stanowią środki EFS. Na realizację działań projektowych w ubiegłym roku otrzymano kwotę ,01 zł. 4. Program Animator Moje boisko ORLIK 2012 Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie kosztów zatrudnienia (w okresie od marca do listopada 2013 r.) animatorów sportu organizujących zajęcia na kompleksach sportowych w Kosinie (1 animator) oraz Wysokiej (2 animatorów). Całkowita wartość obu wniosków to ,00 zł, w kwocie tej ,00 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. 5. Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata Wspólnie z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Kraczkowa przygotowano wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. KRACZKOW- SKA ZAGRODA REGIONALNA wykonanie planu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zagrodę, remont ogrodzenia oraz prace renowacyjne przy zgromadzonych eksponatach obejmującego wykonanie ogrodzenia przy budynku dawnego przedszkola, zakup środków do konserwacji zgromadzonych eksponatów oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zagrody. Po podpisaniu umowy zrealizowano cały zakres robót oraz rozliczono przyznaną dotację. Wartość projektu wyniosła ,73 zł, w kwocie tej 9.968,36 zł stanowiły środki budżetu Województwa Podkarpackiego. W najbliższych latach sołectwo Kraczkowa będzie realizować kolejne projekty w ramach tego programu. 6. Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II pn. Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Przygotowano dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. Przebudowa drogi gminnej Nr Kraczkowa Działy Zachodnie km od do w Kraczkowej obejmującego przebudowę przedmiotowej drogi. Całkowita wartość projektu wynosi ,24 zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie z Budżetu Państwa to ,00 zł. Wniosek ze względu na drastycznie obcięcie kwoty pierwotnie przyznanej dla województwa podkarpackiego na realizację niniejszego programu znajduje się na liście rezerwowej. Ostatnie informacje uzyskane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotyczące możliwości zwiększenia środków pozwalają mieć nadzieję na jego realizację w br. Ponadto wspólnie z Gminą Miasto Rzeszów oraz 11 gminami ościennymi wokół Rzeszowa rozpoczęto przygotowania do aplikowania o środki unijne w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) czyli nowego narzędzia utworzonego dla perspektywy finansowej umożliwiającego realizację projektów na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich. Dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego opracowywane są podstawowe dokumenty, które pozwolą na skuteczne aplikowanie o środki unijne w kolejnych latach. Opr. Agnieszka Szpytma cd. na str. 8

8 str. 8 URZĄD ROK 2012 w Urzędzie Gminy cd. ze str. 7 REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ Podejmowane w Referacie Infrastruktury Komunalnej działania na przestrzeni całego roku budżetowego mają na celu utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej będącej w posiadaniu Gminy, a w szczególności: - działania remontowe pozwalające utrzymać posiadany majątek w sposób zapobiegający dekapitalizacji; - działania inwestycyjno modernizacyjne pozwalające na ciągły rozwój posiadanych zasobów infrastrukturalnych; - współpraca z samorządami Powiatu Łańcuckiego oraz Województwa Podkarpackiego i wspólne inwestowanie w sieć dróg powiatowych i wojewódzkich; - administracyjna obsługa ludności oraz działania ułatwiające życie mieszkańcom, a mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy. Podkreślić należy, że pracownicy Referatu Infrastruktury Komunalnej uczestniczą w całym toku opisanych wyżej działań od przygotowania dokumentacji formalno prawnej poprzez realizację zadań, odbiór robót i ich rozliczenie. Wszystkie te czynności w przypadku korzystania ze środków zewnętrznych muszą spełniać szczególne wymagania instytucji zarządzającej. ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNO - REMONTOWE: Odbudowa drogi gminnej Cierpisz Wola Rafałowska nr R w Cierpiszu odcinek 400 mb, wartość zadania ,82 zł., w tym dofinansowanie ,00 zł - Promesa Ministra Administracji i Cyfryzacji na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych Odbudowa drogi gminnej Cierpisz Wola Rafałowska nr R w Cierpiszu odcinek 134 mb, wartość zadania ,00 zł fundusz sołecki Remont drogi wewnętrznej Homówka w Kraczkowej odcinek 600 mb, wartość zadania ,56 zł. w tym dofinansowanie ,00 zł - Promesa Ministra Administracji i Cyfryzacji na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych Remont drogi wewnętrznej Kraczkowa Działy Wschodnie w Kraczkowej odcinek 600 mb, wartość zadania ,18 zł dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,00 zł. Budowa drogi gminnej Malawa II w Głuchowie, odcinek 653,50 mb, wartość zadania ,10 zł. Remont drogi wewnętrznej Małe Doły w Kosinie odcinek 592,5 mb wartość zadania ,50 zł. Przebudowa drogi wewnętrznej w Soninie dz. nr ewid odcinek 170 mb wartość zadania ,00 zł. Budowa sieci wodociągowej /247 mb/ i kanalizacyjnej /599,6 mb/ Głuchów - Pastwisko w Głuchowie, wartość zadania ,00 zł. Budowa sieci wodociągowej /845 mb/ i kanalizacji sanitarnej /650 mb/ w Wysokiej przy drodze powiatowej Albigowa Husów, wartość zadania ,26 zł. Budowa sieci wodociągowej w Handzlówce /20 168,7 mb/ z przyłączami do budynków /4 646,8 mb/184 szt./, wartość zadania ,64 zł. /Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w wysokości ,81 zł/ Budowa hydroforni H-5 dla budynków położonych przy drodze Gościńczyk w Handzlówce, wartość zadania ,24 zł. Przebudowa stacji hydroforowej i zbiornika wodociągowego w Wysokiej, wartość zadania ,79 zł. /Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w wysokości ,81 zł/ Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Albigowej, wartość zadania ,95 zł. /Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w wysokości ,86 zł/ Budowa placów zabaw w miejscowościach: Albigowa, Głuchów, Kosina, Sonina, Cierpisz oraz elementy zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Handzlówka, wartość zadania ,00 zł. /Projekt dofinansowywany z PROW w wysokości ,00 zł./ Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem, drenażem i instalacją kanalizacji deszczowej, przebudowa boiska piłki nożnej: przebudowa trybun, budowa drenażu, budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej do nieruchomości, utwardzenie powierzchni gruntu, wartość zadania ,86 zł. /Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ,00 zł. Dodatkowo wykonano remont ogrodzenia terenu oraz montaż kabli zasilających maszty oświetleniowe, wydatki z tego tytułu to kwota ,00 zł. Przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Ośrodka Zdrowia w Kraczkowej, wartość zadania ,22 zł UTRZYMANIE DRÓG W ZARZĄDZIE GMINY ,00 zł. w tym: materiały kamienne ,00 zł bieżące remonty infrastruktury drogowej ,00 zł odśnieżanie ,00 zł remonty cząstkowe ,00 zł uproszczone projekty techniczne ,00 zł koszenie rowów i poboczy dróg ,00 zł UTRZYMANIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, DOMÓW KULTURY, OSP, LKS łącznie 36 szt. budynków: - Koszty utrzymania budynków (remonty, naprawy, projekty, usuwanie awarii) ,00 zł. - Koszty poniesione na przeglądy budynków (budowlane, kominiarskie, elektryczne, gazowe, kotłów c.o. i całodobowe utrzymanie kotłowni w okresie grzewczym) ,00 zł. UTRZYMANIE OŚWIETLEŃ DROGOWYCH na terenie gminy zlokalizowanych jest szt. lamp, w tym na majątku gminy 653 szt. na majątku Zakładu Energetycznego 665 szt. koszt energii oświetlenia drogowego ,00 zł. koszt konserwacji wszystkich lamp ,00 zł. POMOC FINANSOWA dla: Województwa Podkarpackiego dla utrzymania i modernizacji dróg ,00 zł, w tym ,00 zł - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 881 w Soninie odcinek dł. 376 mb, ,00 zł - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 877 w Wysokiej odcinek dł. 133 mb

9 URZĄD str. 9 dla: Powiatu Łańcuckiego na utrzymanie i modernizację dróg ,32 zł, tj. projekt techniczny na realizację zadania: Remont drogi powiatowej nr 1541 R Wysoka Sonina z przystosowaniem pobocza do ruchu pieszego 9.993,75 zł przebudowa drogi powiatowej nr 1548 R Kraczkowa Cierpisz w Cierpiszu (do Woli Rafałowskiej) ,65 zł budowa chodników przy drogach powiatowych w Kosinie ,31 zł zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej 1515 R Żołynia Kosina w km w m. Kosina ,00 zł zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej 1547 R Albigowa Handzlówka w km w m. Handzlówka ,61 zł Zwrot kosztów za materiały wbudowane w sieć wodociągową i kanalizacyjną, wykonaną przez mieszkańców i przekazaną na majątek gminy to kwota ,00 zł. Uwaga: Od 1 stycznia 2014 r. Gmina zwracać będzie wszystkie koszty poniesione na budowę sieci i urządzeń wodno kanalizacyjnych tj. materiał i robociznę. Ponadto w Referacie Infrastruktury Komunalnej przeprowadzono 40 postępowań o udzielenie zamówień publicznych wydano 31 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano 127 szt. decyzji o warunkach zabudowy wydano 61 szt. zezwoleń na wejście w teren działek drogowych celem umieszczenia w nich urządzeń infrastrukturalnych, wydano 460 szt. zaświadczeń o przeznaczeniu działek i 18 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Opr. Elżbieta Balawejder i Józef Pelc REFERAT INICJATYW GOSPODARCZYCH, EKOLOGII I ROLNICTWA OCHRONA ŚRODOWISKA wydano: 342 decyzje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 2 decyzje odmawiające wydania zezwolenia oraz 2 decyzje zmieniające decyzje na usunięcie drzew. Przygotowano 16 wniosków do Starostwa Powiatowego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działkach gminnych. Podjęto 3 interwencje o wycinkę drzew na działce sąsiedniej. Przeprowadzono 363 oględzin terenowych w powyższych sprawach, sporządzono i zamieszczono na stronie ekoportalu 344 karty wniosków i 344 karty decyzji zezwoleń na wycinkę drzew oraz decyzji odmawiających wydania zezwolenia, prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 11 przedsięwzięć, sporządzono i zamieszczono na stronie ekoportalu 11 kart dla wniosków, 11 kart decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym 4 umarzające postępowanie), 7 kart postanowień w sprawie obowiązku sporządzenia bądź odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu, 1 kartę raportu, rozpatrzono 8 wniosków w sprawie udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie, wydano 1 decyzję o odmowie udzielenia informacji. wydano 3 opinie do planu ruchu dla zakładów górnictwa naftowego i gazownictwa, 3 opinie do projektów prac geologicznych, 1 opinię do zmiany koncesji na poszukiwanie ropy i gazu, naliczano opłatę oraz przygotowano informację nt. emisji zanieczyszczeń do atmosfery z tytułu ogrzewania pomieszczeń oraz eksploatacji samochodów służbowych i strażackich, opracowano i przedstawiono Radzie Gminy Łańcut Program ochrony środowiska dla Gminy Łańcut na lata z uwzględnieniem lat wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. GOSPODARKA ODPADAMI kontrolowano i egzekwowano od właścicieli nieruchomości wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku, w tym m.in. skontrolowano budynki w związku z interwencją sąsiedzką (sprawy dotyczyły wylewania ścieków) 2 sprawy wystosowano wezwania o udokumentowanie korzystania z usług usuwania odpadów komunalnych i ciekłych (tj. do okazania umowy i dowodów płacenia za takie usługi) 49 spraw sporządzono wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 321 spraw sporządzono wezwania do uzupełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 sprawy wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 sprawy opracowano sprawozdania i ankiety dotyczące gospodarki odpadami 95 spraw dokonywano wpisów do rejestru działalności gospodarczej regulowanej 5 spraw prowadzono edukację ekologiczną m.in. poprzez: udział w zebraniach wiejskich umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach opracowanie broszury pt. Kompendium wiedzy z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Łańcut wydrukowano broszur zlecenie wydruku kodów kreskowych na I półrocze 2013 i 2014 rok wdrożenie programu komputerowego do obsługi nowego systemu gospodarowania odpadami prowadzenie spraw na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietna 2001 r.: nawiązano współpracę ze Starostwem Powiatowym w Łańcucie w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na zbieranie i transport odpadów 2 sprawy nakazano usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania 5 spraw odpowiedziano na wnioski o udostępnienie informacji publicznej 9 spraw Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów na II półrocze 2013 r. z terenu gminy firma zebrała 826,70 ton odpadów nieselektywnych, 337,66 ton odpadów selektywnych, 24,44 ton odpadów wielkogabarytowych, 9,25 ton przeterminowanych leków, chemikaliów i środków ochrony roślin, 27,70 ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 162,87 ton zużytych opon. Ponadto w maju rozpoczęto pracę nad przygotowaniem Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Łańcut na lata " wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwalonym przez Radę Ministrów Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH przeprowadzono postępowania o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach stałych oraz jednorazowych 78 spraw, oględziny punktów sprzedaży napojów alkoholowych 48 spraw, rozliczono oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydano 429 zaświadczeń o uiszczeniu opłaty, prowadzono postępowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia zezwoleń 7 spraw. cd. na str. 10

10 str. 10 URZĄD ROK 2012 w Urzędzie Gminy cd. ze str. 9 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA przyjęto i przetworzono 275 wniosków o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, 223 wnioski o zmianę wpisu, 57 wniosków o wznowieniu działalności gospodarczej, 97 informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, 73 decyzje o zakończeniu działalności gospodarczej. Przygotowano i przesłano 20 informacji dotyczących przedsiębiorców z terenu Gminy Łańcut dla potrzeb zainteresowanych urzędów i instytucji. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI sprzedaż nieruchomości 2 działki o łącznej powierzchni 0,3385 ha nabycie nieruchomości 8 działek o łącznej powierzchni 0,1164 ha użytkowanie wieczyste naliczono opłatę i sporządzono wykaz dzierżawa mienia komunalnego sporządzanie wykazów i umów oraz naliczanie czynszu użyczenie sporządzenie umów zawieranie aktów notarialnych przygotowano dokumentację podziały nieruchomości wydano 62 postanowienia na podział nieruchomości oraz 65 decyzji zatwierdzających ich podział rozgraniczenia nieruchomości przeprowadzono 14 postępowań rozgraniczeniowych numeracja porządkowa nieruchomości wydano zawiadomienia o nadaniu numeru 107 spraw. INNE SPRAWY PROWADZONE W REFERACIE wykreślanie i wpisywanie zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków, prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowaniem opieki nad grobami wojennymi, profilaktyka przeciwpowodziowa i klęsk żywiołowych, likwidacja skutków powodzi, szacunki szkód i ich zestawienia, spływ i zmiana stanu wód na gruncie, rozstrzygania sporów - 49 spraw, opieka nad zwierzętami bezdomnymi, w tym organizacja adopcji zwierząt 95 spraw koszt zł prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, produkcja roślinna: przyjęto 15 wniosków dotyczących zachwaszczenia pól i wydano tyle samo upomnień nakazujących zniszczenie chwastów. Przekazywano do wiadomości rolnikom komunikaty dotyczące ochrony roślin. Przyjęto i realizowano uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie powierzchni uprawy maku, w tym temacie przyjęto komplet dokumentów i wydano decyzję zezwalającą na uprawę maku, produkcja zwierzęca: realizowano zadania związane z utylizacją zwierząt zabitych na drogach (71 spraw) poniesione wydatki z tego tytułu to kwota ponad zł, dodatki mieszkaniowe: wydano 14 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na okres sześciu miesięcy. Koszt realizowanego zdania około zł, wykonano zapotrzebowanie finansowe do Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku energetycznego, melioracje zawarto umowy z firmami na wykonanie i odbudowę rowów oraz ich konserwację na łączną kwotę ,27 zł, w tym: wykonanie konserwacji gruntowej rowu R1 w Głuchowie na długości 680 mb 7 997,67 zł wykonanie konserwacji gruntowej rowów S2 i S3 w Soninie o łącznej długości 700 mb ,41 zł wykonanie konserwacji gruntowej rowu R5 w Rogóżnie na długości 600 mb 5 702,49 zł praca koparki przy kopaniu rowów i przebudowa przepustów w Albigowej 5 276,70 zł usługa koparką przy udrażnianiu rowu melioracyjnego w Kosinie na odcinku 250 mb 1 107,00 zł pozostała działalność: łowiectwo, współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Starostwem Powiatowym, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, opracowywanie informacji dla mieszkańców i rolników. Opr. Beata Kochman kierownik RRE przy współudziale pracowników Referatu REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr W trakcie 2013 roku Urząd Gminy zatrudnił 30 osób na czas określony, w tym głównie pracowników publicznych i interwencyjnych, 6 osób odbyło staż absolwencki i zawodowy, 35 osób wykonywało prace społecznie użyteczne. Osoby te skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy, wykonywały przede wszystkim prace fizyczne na terenie naszej gminy tj.: prace porządkowo-gospodarcze w budynkach i w otoczeniu budynków komunalnych, drobne naprawy przy drogach, placach i rowach przydrożnych (koszenie trawy, zbieranie śmieci, grabienie liści), odśnieżanie chodników i dojazdów do budynków komunalnych. Praktyki kierunkowe odbyło 13 uczniów szkół średnich i wyższych. Opr. Urszula Leszczyńska Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych W ramach realizacji zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy opracowano dokumentację projektową dot. wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Łańcut. Dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z potrzebą ograniczenia kosztów związanych z usługami telekomunikacyjnymi dla jednostek mających siedzibę w budynku administracyjnym urzędu: Urząd Gminy, ZAFOSiP i GOPS, dokonano zakupu centrali telefonicznej, która obecnie obsługuje wymienione jednostki (szacunkowa oszczędność z tego tytułu wynosi ok zł miesięcznie) Oprócz tych zadań prowadzono bieżącą działalność związaną z zaopatrzeniem Urzędu w materiały biurowe oraz sołtysów z terenu Gminy, utrzymaniem budynku administracyjnego i biur sołtysów, działalnością archiwum zakładowego i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Opr. Jan Banaszkiewicz Stanowisko ds. dowodów osobistych W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje nowy dokument tożsamości i tak rok 2013 był trzecim rokiem wymiany dokumentów tożsamości, które utraciły ważność po 10 latach. Przyczyna wydania PO RAZ PIERWSZY WYMIANA USTAWOWA, ZNISZCZENIE UTRATA, KRADZIEŻ, ZGUBIENIE RAZEM W 2013 roku w celu wydania nowego dowodu osobistego wysłano 130 sztuk wezwań o przesłanie kopert osobowych dla osób, które zameldowały się na terenie gminy lub posiadały dokumenty nieważne wydane w innych urzędach. Wysłano 115 kopert osobowych dla osób, które opuściły naszą gminę i wyrobiły dowody toż-

11 URZĄD str. 11 samości w innych urzędach. Wraz z wyrobieniem nowego dowodu osobistego sporządzone zostaje archiwum koperty osobowej. Na bieżąco udostępniano koperty osobowe do badań grafologicznych, prokuraturze, policji i strażom miejskim. Stosownie do zaleceń Archiwum Państwowego w Rzeszowie koperty osobowe osób zmarłych zostały przekwalifikowane zgodnie z instrukcją archiwalną. Opr. Małgorzata Fryń Lp. Sprawozdanie Stanowisk ds. ewidencji ludności STAN LUDNOŚCI GMINY ŁAŃCUT W 2013 r. (na dzień 31 grudnia 2013 r.) Miejscowość Ludność ogółem na r. Liczba urodzeń w ciągu roku Liczba zgonów w ciągu roku 1. Albigowa Cierpisz Głuchów Handzlówka Kosina Kraczkowa Rogóżno Sonina Wysoka RAZEM Przyrost naturalny ogółem w Gminie Łańcut wyniósł 45 osób. Na pobyt stały zameldowało się 596 osób z innych gmin, pobyt czasowy 143 osoby, z pobytu stałego wymeldowały się 174 osoby. Ogółem migracja wyniosła 193 osoby. Wydano 516 zaświadczeń o zameldowaniu. Wszczęto 11 postępowań w sprawie o wymeldowanie z urzędu, z czego 10 spraw zostało zakończonych decyzjami ostatecznymi. Udzielono 150 informacji dotyczących udostępniania danych osobowych. W tym okresie związek małżeński zawarło 221 osób z terenu gminy. W 2013 roku 27 par otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Opr. Olga Chomicka Stanowisko Biuro Informacyjne przyjęło i wprowadziło do programu elektronicznego obiegu dokumentów pism i faktur skierowanych do Urzędu Gminy. Opr. Teresa Świątoniowska REFERAT SAMORZĄDU I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI Biuro Rady Gminy W 2013 r. odbyło się 10 Sesji Rady Gminy, w tym 1 wyjazdowa w Ośrodku Kultury w Albigowej ( ). Rada podjęła 117 uchwał, w tym 15 stanowiących akty prawa miejscowego. Komisje Rady odbyły 79 posiedzeń. Lp. Nazwa Komisji Liczba posiedzeń 1. Komisja Rewizyjna 22 Komisja Finansów i Gospodarki 2. Mieniem Gminy Komisja do Spraw Społecznych 20 Komisja Inicjatyw Gospodarczych, 4. Rolnictwa i Ekologii 17 RAZEM 79 Opr. Marta Pyda Informacja publiczna 1. BIP jako publikator informacji o Gminie Łańcut, dostępny jest w Internecie pod adresem wwwbip.gminalancut.pl. Funkcjonowanie BIP zapewnia pozyskiwanie szerokiego wachlarza informacji publicznych. Rocznie nanoszonych jest średnio 200 zmian i aktualizacji. W ostatnim roku odnotowaliśmy odwiedzin. 2. Portal jest sukcesywnie aktualizowany. W ubiegłym roku z modułu Zadaj pytanie Wójtowi skorzystało 35 osób. Liczba odwiedzin w 2013 r. wynosiła (w porównaniu do 2012 r. jest większa o wizyt na stronie) 3. W ubiegłym roku zostało wydanych 6 gazet samorządowych Głos Gminy Łańcut. Gazety zostały przekazane jako egzemplarze obowiązkowe 15-tu bibliotekom uniwersyteckim na terenie całego kraju. Archiwalne numery Głosu Gminy Łańcut są dostępne na stronie internetowej Gminy Łańcut Promocja Opr. Katarzyna Karczmarz Działania promocyjne skoncentrowały się na dystrybucji materiałów reklamowych m.in. w Punkcie Informacji Turystycznej w Łańcucie, w gospodarstwach agroturystycznych. Kontynuowano współpracę z portalami społecznościowymi i mediami w zakresie promocji uroczystości i imprez kulturalnych. Po raz siódmy ukazał się kalendarz popularyzujący walory turystyczno-krajoznawcze oraz piękno przyrody naszej gminy. Zostały zrealizowane trzy filmy promujące miejscowości gminy (Albigowa, Cierpisz, Wysoka), które wykonane są metodą poklatkową. Filmy są dostępne na stronie internetowej gminy. Po raz kolejny w okresie wiosenno-jesiennym budynek Urzędu był upiększony kwiatami pelargonii, co korzystnie wpłynęło na jego estetykę. Opr. Agnieszka Wojnar Sprawy wojskowo-obronne 1. Sprawy wojskowo-obronne Przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa mężczyzn rocznika 1994 (dla 136 osób) w terminie 5-11 lutego 2013 r. oraz kwalifikacja wojskowa kobiet, które w roku 2013 r. ukończyły 19 lat życia i realizują zadania związane z potrzebami sił zbrojnych (w dniu 6 marca 2013 r. dla 7 osób). Sprawy obronne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi wymogami. Ważnym wydarzeniem były gminne ćwiczenia obronne, które odbyły się 30 września 2013 r. w Urzędzie Gminy oraz na terenie Zespołu Szkół w Soninie z udziałem 300 osób. 2. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łańcut. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łańcut Nr XVI/233/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łańcucie, Komisja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. realizowała program, na realizację którego wykorzystano środki finansowe w wysokości ,97 zł. Opr. Stefania Zuba Zarządzanie kryzysowe Zaktualizowano Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, rozpoczęto prace nad dokumentacją Planu Obrony Cywilnej. Przeprowadzono trening Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Kultura fizyczna i sport Dyscypliny sportu cieszące się znaczną popularnością; piłka nożna: klasa okręgowa SAWA Sonina, A klasa SZAROTKA Rogóżno, ARKA Albigowa, HKS SZiK Handzlówka; B klasa CZARNI Kraczkowa, ORZEŁ Wysoka, SAWA II Sonina, GŁU- CHOWIANKA Głuchów, DĄB Kosina; piłka siatkowa klasa cd. na str. 12

12 str. 12 URZĄD ROK 2012 w Urzędzie Gminy cd. ze str. 11 okręgowa SPORTU Łańcut; sekcja szachowa ORZEŁ Wysoka. Rekreacyjnie uprawiane są: tenis stołowy, piłka siatkowa plażowa, coraz większym powodzeniem cieszy się nordic walking. Z zakresu remontów wykonano : remont kapitalny na stadionie w Rogóżnie, siedziska na stadionie w Albigowej (50 szt.), malowanie i konserwację dachu na budynku klubowym w Soninie, wykonano bramki na boisku w Głuchowie, remont i utrzymanie budynku szatniowego w Handzlówce. Ochotnicze Straże Pożarne W 2013 r. zanotowano 192 wyjazdy, z tego 48 do pożarów i 142 do miejscowych zagrożeń (usuwanie powalonych drzew, wypadki drogowe, usuwanie oleju z jezdni, gaszenie wypalanych traw). Zanotowano 2 alarmy fałszywe. Zrealizowano zadanie polegające na zainstalowaniu systemów alarmowych we wszystkich jednostkach OSP. Dokonano zakupu umundurowania dla jednostek OSP. Opr. Tadeusz Nycz INWESTYCJE I UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Gmina Łańcut na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2013 r. wydatkowała kwotę prawie zł. Największym zadaniem inwestycyjnym była kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym Zespołu Szkół w Głuchowie roboty o łącznej wartości zł. oraz Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej (w tym budynek stołówki) wartość wykonanych robót zł. Kwota otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniosła zł. W sierpniu na terenie Zespołu Szkół w Kosinie rozpoczęła się budowa Przedszkola Publicznego, które za pośrednictwem łącznika stanowić będzie jednolitą spójną całość z budynkiem szkolnym. Firma Domrex wykonała roboty ziemne, fundamentowe i murowe o wartości prawie zł. Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2015 r. W lipcu 2013 r. ruszyły też intensywnie roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową Zespołu Szkół w Soninie o wartości ,29 zł. Zadanie objęte jest również dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie zł. Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2014 r. W minionym roku wykonano też przebudowę i remont budynku Ośrodka Kultury w Wysokiej na potrzeby przedszkola. Wartość robót i koszty opracowanej dokumentacji wyniosły zł. Na boiskach sportowych Orlikach zamontowano monitoring. W ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Wysokiej zaprojektowano i oddano do użytkowania szkolny plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią o wartości zł. Uzyskane dofinansowanie stanowiło 50 % wartości inwestycji. W grudniu 2013 r. rozpoczęto roboty budowlane w części byłego internatu mające na celu adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni dydaktycznych praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej. Prace remontowe o wartości zł zakończyły się w styczniu 2014 r. Trwały też prace opiniodawcze i projektowe związane z planowaną budową sali gimnastycznej w Handzlówce. Szczegółowy zakres wykonanych prac oraz koszty konserwacji, napraw i remontów bieżących oraz inwestycji przedstawia tabela. Nakłady Nazwa obiektu budowlanego i zrealizowany zakres robót finansowe Roboty remontowe ,66 zł w tym: Zespół Szkół w Cierpiszu ,85 zł remont dachu budynku gospodarczego oraz remont ogrodzenia Zespół Szkół w Głuchowie ,25 zł roboty remontowe zewnętrzne budynku modernizacja instalacji wewnętrznych Szkoła Podstawowa w Handzlówce ,64 zł remont kominów na budynku szkoły i niepublicznego gimnazjum naprawa rynien dachowych Zespół Szkół w Kosinie ,00 zł malowanie sali gimnastycznej wymiana kotła do centralnego ogrzewania Zespół Szkół w Kraczkowej konserwacja i uszczelnienie pokrycia dachu sali gimnastycznej remont ogrodzenia, wykonanie schodów terenowych i utwardzenie terenu Przedszkole Publiczne w Albigowej remont chodnika wykonanie drenażu i remont podłogi w suterenach Przedszkole Publiczne w Handzlówce remont pomieszczeń przedszkolnych Przedszkole Publiczne w Wysokiej remont i przebudowa pomieszczeń ośrodka kultury na potrzeby przedszkola Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej ,59 zł ,00 zł ,95 zł ,77 zł ,61 zł

13 URZĄD str. 13 roboty remontowe zewnętrzne i elewacyjne na budynku stołówki roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych rozbiórka komina Zakupy inwestycyjne w tym: Zespół Szkół w Albigowej zakup pompy do centralnego ogrzewania Zespół Szkół w Głuchowie zakup elementów wyposażenia placu zabaw Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej zakup patelni elektrycznej Inwestycje budowlane w tym: Zespół Szkół w Głuchowie kompleksowa termomodernizacja budynku roboty budowlane nadzór inwestorski oraz promocja projektu Szkoła Podstawowa w Handzlówce opinie i uzgodnienia do projektu budowy sali gimnastycznej Zespół Szkół w Kosinie montaż monitoringu na Orliku Przedszkole Publiczne w Kosinie budowa przedszkola - dokumentacja projektowa i roboty budowlane Zespół Szkół w Soninie rozbudowa i przebudowa budynku oraz wyposażenie roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz promocja projektu Szkoła Podstawowa w Wysokiej opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie szkolnego placu zabaw Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej kompleksowa termomodernizacja budynku dokumentacja, roboty budowlane nadzór inwestorski oraz promocja projektu adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni dydaktycznych praktycznej nauki zawodu dokumentacja projektowa montaż monitoringu na Orliku OGÓŁEM wydatki remontowe i inwestycyjne ,48 zł 5 935,98 zł 4 305,00 zł 4 120,50 zł ,69 zł ,09 zł 5 460,00 zł ,60 zł ,15 zł ,88 zł ,60 zł ,37 zł ,83 zł Informacja dotycząca stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2012/2013 została opublikowana w GGŁ Nr 5 w listopadzie 2013 r. Opr. Mariusz Bursztyn ZAFOSiP GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAŃCUCIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie w 2013 r. realizował zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a podstawie której Ośrodek realizował zadania zlecone gminie i zadania własne gminy. W 2013 r. przyznano i wypłacono: Zasiłki stałe 20 osobom Zasilki okresowe 27 osobom Zasiłki celowe 298 osobom Obiady w szkole i posiłek dla potrzebujących 381 osobom Usługi opiekuńcze 14 osobom Składka na ubezpieczenie zdrowotne 18 osobom Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 14 osobom Specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 osobom Na zadania zlecone wydatkowano łącznie kwotę ,00 zł, natomiast na zadania własne ,08 zł (w tym dotacja z budżetu państwa ,84 zł). Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie sporządzili wywiadów rodzinnych środowiskowych. W ramach zadań zleconych, poza realizacją świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Ośrodek jest upoważniony do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych W 2013 r. przyznano i wypłacono: 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 205 osobom 2. Zasiłki rodzinne: uprawnionym oraz dodatki z tytułu: urodzenia dziecka 106 osobom opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 111 osobom samotnego wychowywania dziecka 55 osobom kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 156 osobom rozpoczęcia roku szkolnego 1350 osobom podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 505 osobom wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 395 osobom zasiłki pielęgnacyjne 558 osobom świadczenia pielęgnacyjne 101 osobom cd. na str. 14

14 str. 14 URZĄD ROK 2012 w Urzędzie Gminy cd ze str.13 specjalny zasiłek opiekuńczy 1 osobie W ramach ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznano i wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 88 osobom. Na świadczenia rodzinne i składki emerytalno-rentowe w 2013 r. wydatkowano kwotę ,00 zł, natomiast na świadczenia z funduszu alimentacyjnego została wypłacona kwota ,00 zł. W ramach prowadzonych postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w ciągu roku wydano 2680 decyzji administracyjnych. Zgodnie z w/w ustawą Ośrodek prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych mające na celu wyegzekwowanie kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W wyniku prowadzonego w/w postępowania w 2013 r. została wyegzekwowana od dłużników alimentacyjnych kwota ,41 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie w okresie od r. do r. realizował projekt systemowy pn. Czas na aktywność w gminie Łańcut w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Całkowity koszt projektu wyniósł ,02 zł w tym wkład własny ,82 zł. Projekt skierowany był do 15 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn) zamieszkałych na terenie gminy Łańcut, zagrożonych wykluczeniem społecznym będących osobami w wieku aktywności zawodowej. Głównym celem projektu jest zmniejszenie do końca 2014 roku zjawiska wykluczenia społecznego wśród 20 kobiet i 11 mężczyzn z terenu Gminy Łańcut objętych pomocą społeczną. W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia: - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 15 uczestników Projektu, - szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego dla 15 osób, - kursy zawodowe: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B- 2 osoby (teoria 40 godzin, praktyka 30 godz. moduł prawa jazdy dla każdego Uczestnika Projektu oraz 30 godz. grupowo moduł prawa jazdy), kurs bukieciarstwa 4 osoby (100 godzin), kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 4 osoby (80 godzin), kurs technolog robót wykończeniowych 4 osoby (140 godzin). Ponadto 5 osób podjęło staż u pracodawcy na okres 3 miesięcy. Projekt systemowy ukończyło 15 osób. Szkolenia zawodowe zakończyły się egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń umożliwiających uczestnikom projektu powrót na rynek pracy. Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to zadanie własne gminy, stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W roku 2013 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 Niebieskich Kart /,,Niebieska Karta to procedura stosowana m.in. przez Policję oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. Formularz Niebieska Karta stanowi dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także opis działań do realizacji których zobligowani są przedstawiciele służb realizujący procedurę/. Grupy robocze powołane do pracy spotykały się 23 razy, pracownicy socjalni 24 razy wyjeżdżali w teren do ofiar przemocy w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn.zm.) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ponieważ jest to zadanie fakultatywne do końca 2014r. wszystkie sprawy związane z pieczą zastępczą w ramach swoich obowiązków realizują pracownicy socjalni w swoich rejonach działania. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu pobytu dziecka w pieczy zastępczej średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej w roku 2013 wydatkowano kwotę 6.147,28 zł. Powyższe wydatki będą wzrastać w zależności od liczby lat pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Za organizację pieczy zastępczej odpowiedzialny jest powiat. Opr. Halina Sieczkowska kierownik GOPS ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY ŁAŃCUT Z/S W SONINIE Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie jest zakładem budżetowym utworzonym dnia 1 stycznia 1996 roku na podstawie uchwały Nr XIX/91/95 Rady Gminy z dnia r. Podstawowe dane dotyczące dostarczania odbiorcom wody Miejscowości Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej [km] Długość przyłączy do sieci wodociągowej [km] Utworzony został w celu zarządzania i prawidłowej eksploatacji wodociągów, kanalizacji oraz zaspokajania mieszkańców w sferze zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na Oczyszczalnię Ścieków w Woli Dalszej. Zakładem kieruje kierownik przy pomocy: głównego księgowego, kasjera, brygadzisty oraz monterów konserwatorów sieci wodno kanalizacyjnej. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Zakładzie zatrudnienie wynosiło 21 osób. Źródłami przychodów zakładu są wpłaty za sprzedaż wody i zrzut ścieków sanitarnych, rozchodami natomiast są wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Zakładu oraz remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Liczba przyłączy do sieci wodociągowej [szt] Woda dostarczona dla odbiorców [m 3 ] w 2013 r. Albigowa 35,53 14, Cierpisz 7,90 9,

15 URZĄD str. 15 Głuchów 14,05 10, Handzlówka 26,85 8, Kosina 21,00 29, Kraczkowa 41,53 36, Rogóżno 15,90 10, Sonina 22,30 17, Wysoka 30,56 9, OGÓŁEM 215,62 146, Podstawowe dane dotyczące odbioru ścieków Miejscowości Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej[km] Długość przykanalików [km] Liczba przyłączy do kanalizacji [szt] Ilość odprowadzonych ścieków [m 3 ] w 2013 r. Albigowa 42,43 12, Cierpisz 25,00 2, Głuchów 31,75 7, Handzlówka 45,03 2, Kosina 58,81 14, Kraczkowa 61,13 15, Rogóżno 16,50 5, Sonina 42,40 13, Wysoka 37,93 12, OGÓŁEM 360,98 85, W Gminie Łańcut corocznie wzrasta długość sieci jak również liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2013 oddano do użytkowania nowo wybudowaną sieć wodociągową w miejscowości Handzlówka. Po wykonaniu tej inwestycji prawie cały teren gminy Łańcut został pokryty sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, a mieszkańcy mają możliwość podłączenia swoich nieruchomości do sieci wod.-kan. Dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w Albigowej. W roku 2013 Zakład wydał 117 warunków technicznych, CENTRUM KULTURY GMINY ŁAŃCUT W ROKU 2013 Centrum Kultury Gminy Łańcut jest samorządową instytucją kultury, powstało w roku 2000 z połączenia działających wówczas Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Siedziba Centrum znajduje się w Wysokiej (na terenie Zespołu Szkół). W skład CKGŁ wchodzi 9 ośrodków kultury, 9 bibliotek publicznych i Punkt Informacji Turystycznej, które mieszczą się w 13 obiektach. W roku 2013 przy CKGŁ funkcjonowało 78 różnych form, które skupiały łącznie prawie 1800 osób. Było to: 49 amatorskich form artystycznych (teatralne, muzyczne instrumentalne w tym 5 orkiestr dętych, wokalne w tym 5 chórów, folklorystyczne i taneczne), w których uczestniczyło 886 osób; 29 form kół i klubów (plastyczne, sportowo-rekreacyjne i turystyczne, literackie, seniora) skupiające 897 osób (w tym 547 w klubach seniora). Oprócz tego bardzo ściśle z placówkami kultury współistnieją i współdziałają Koła Gospodyń Wiejskich. 10 kół skupiało 438 osób). W ciągu roku CKGŁ zorganizowało lub współorganizowało 500 różnych imprez, w których wzięło udział ponad 50 tys. osób. Większe z nich to m.in. VII Noworoczne Spotkanie Zespołów Śpiewaczych KGW Idzie Kolęda w Rogóżnie, XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Podkarpacka Szachownica w Wysokiej, Wystawa Rękodzieła i Twórczości Wielkanocne Tradycje, 150-lecie Kółek Rolniczych w Albigowej, XIV Koncert Pieśni Wielkanocnej w Kosinie, V Przegląd Pieśni Maryjnej Cześć Maryi w Cierpiszu, Parafiada w Kraczkowej, XIV Festiwal Kwiatów w Albigowej, Dożynki Gminne w Wysokiej, Zakończenie lata z pieczonym dokonał odbioru 78 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 2862 mb. i odbioru 74 przyłączy kanalizacyjnych o długości 2340 mb. Dokonano wymiany 520 wodomierzy. W celu poprawienia ściągalności należności Zakład wysyła upomnienia, a jedynie w przypadkach drastycznych dokonuje przerwania dostawy mediów. W minionym roku ze względu na opieszałość w zapłacie dokonano 4 odcięć dostawy wody. W roku 2014 jest zaplanowana modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kosina (granica z Rogóżnem). Opr. Zbigniew Kuźniar Kierownik ZGK ziemniakiem w Kraczkowej, Spotkanie z Muzyką Ludową Stefanowa Nuta w Albigowej, Koncert Pieśni Patriotycznej i Popularnej w Kosinie, Wystawa Rękodzieła i Twórczości Czas Bożego Narodzenia i Konkurs Kronik KGW w Albigowej oraz prezentacja Gmina Łańcut dla Rymanowa Zdroju w sierpniu (wspólnie z GOK w Rymanowie). Zespoły wystąpiły 350 razy, w tym 8 razy na Ukrainie, Słowacji i Węgrzech. Zespoły z gminy Łańcut występowały i koncertowały w wielu miejscach w kraju i regionie, m.in. w Nisku ( Pyza z Albigowej zdobyła po raz kolejny Grand Prix Zapasów Tanecznych); w Łącku na Święcie Owocobrania ( Młodzi Albigowianie ); w Krakowie, Częstochowie, Rakszawie ( Hop Siup ); w Licheniu ( Alcanto ); w Tryńczy ( Quest, Chanson ); w Korniaktowie ( Jarzębinki, Rogóżnianki ); w Markowej (orkiestra z Handzlówki); w Rzeszowie ( Pyza, Młodzi Albigowianie, Hop Siup, Fraza, Sonina, big band z Kraczkowej); w Iwli, Lublinie i Krynicy Zdroju ( Fraza ); w Gdyni, Malawie, Białobrzegach, Jeżowem ( Nicolaus ); w Giedlarowej ( Sonina ); w Wiśle ( Sonina ), w Połomi ( Sonina ); w Tarnogrodzie ( Tkacze ); w Węgrowie ( Tkacze II miejsce w Biesiadzie Weselnej); w Bóbrce, Czarnej, Trzebosi, Markowej ( Wysoczanie ); w Lipie, Mrowli (orkiestra z Wysokiej, Edwardos ); w Rymanowie-Zdroju ( Pyza, Hop Siup, Nasze zespoły koncertowały także za granicą: w Petrovanach i Preszowie na Słowacji ( Młodzi Albigowianie, Hop Siup ); w Nyiregyhazie na Węgrzech ( Wysoczanie ); we Lwowie ( Młodzi Albigowianie, Hop Siup ); w Łucku na Ukrainie ( Nicolaus ), w Baktaloranthaza na Węgrzech ( Camerata ). Na terenie gminy Łańcut występowały zespoły m.in. z Ukrainy, Węgier, Czech, Słowacji. cd. na str. 16

16 str. 16 URZĄD ROK 2012 w Urzędzie Gminy cd. ze str. 15 Na terenie naszej gminy koncertowały zespoły z wielu miejscowości z Polski i innych krajów, m.in. z Przeworska, Rzeszowa, Wierzawic, Haczowa, Dąbrówek, Korniaktowa, Bóbrki, Wietrzna, Kowar, Niska, Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Radymna, Markowej, Gniewczyny, Łańcuta, Dobryniowa, Futomy, Malawy, oraz z Petrovan i Preszowa ze Słowacji i z Nyiregyhazy z Węgier. Z imprez rekreacyjno-sportowych największymi przedsięwzięciami oprócz Podkarpackiej Szachownicy są rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Łańcut, Letnia Grand Prix w Siatkówce Plażowej oraz spartakiada dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W roku 2013 gminna reprezentacja siatkarska uczestniczyła z sukcesami w wielu turniejach na terenie województwa podkarpackiego i na Ukrainie. Kolejny sezon występowała (pod szyldem Stowarzyszenia SPORTUR) w rozgrywkach IV ligi. Coraz większą popularnością wśród mieszkańców gminy Łańcut cieszy się Nordic Walking. Zorganizowano kilka kursów, powstało kilka stałych kół tej dyscypliny rekreacyjnej. W sumie zorganizowano 8 przedsięwzięć rekreacyjno-sportowo-turystycznych, w których wzięło udział ponad 4 ty. osób. Biblioteki publiczne gromadzą ponad 98 tysięcy woluminów. W roku 2013 zakupiły 1786 książek za kwotę ponad 18,5 tys. złotych (w tym 8500 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie) zarejestrowanych czytelników wypożyczyło ponad 85,5 tys. książek, a w sumie nasze biblioteki publiczne odwiedziło czytelników. Bardzo wiele osób, szczególnie uczniów i studentów, korzysta z czytelni bibliotecznych oraz czytelni internetowych. W każdej bibliotece znajduje się komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu. Ułatwia to bardzo zdobywanie potrzebnych informacji. W tym także pomocni są bibliotekarze, w znacznej większości z bogatym doświadczeniem zawodowym. Działalność bibliotek nie ogranicza się tylko do zakupów, opracowywania, konserwacji, naprawy czy wypożyczania książek. To także różnego rodzaju zajęcia dotyczące książki: lekcje biblioteczne, konkursy własne i zewnętrzne plastyczne, recytatorskie spotkania z ciekawymi ludźmi, a także autorami. Z większych wydarzeń należy odnotować zorganizowanie Powiatowego Dnia Bibliotek w Kraczkowej, wystaw: prac Z. Pękalskiego w Kraczkowej, zbiorów E. Rożka w Soninie, plastycznych w innych placówkach oraz konkursu fotograficznego o kwiatach w Albigowej. Nasze biblioteki to małe, na naszą skalę, centra informacji, w których można zdobyć naprawdę dużą wiedzę. W roku 2013 brały udział w Programie Akademia Orange dla bibliotek i Programie Rozwoju Bibliotek. Rozpoczęło funkcjonowanie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL), w ramach którego digitalizujemy i archiwizujemy pamiątki przeszłości (dokumenty, fotografie, wydawnictwa itp.); materiały te zamieszczane są na stronie internetowej projektu: wysoka.archiwa.org. Po doposażeniu w nowe komputery wszystkie biblioteki rozpoczęły komputeryzację księgozbiorów. Jest to żmudny i długotrwały proces, prowadzony bez przerywania codziennej działalności i obsługi czytelników, który powinniśmy zakończyć w grudniu 2014 r. Pracownia Małej Poligrafii zajmowała się m.in. przygotowaniem (składem) Głosu Gminy Łańcut do drukarni, opracowywaniem i wykonywaniem zaproszeń, afiszów, plakatów, okładek płyt CD zespołów itp. oraz scenografii do wszystkich imprez (we wnętrzach i w plenerze). Pracownia Audio-Wideo przygotowywała nagrania zespołów, podkłady muzyczne, kompilacje nagrań, dokumentację fotograficzną i wideo większości wydarzeń w gminie i poza nią. Kostiumernia i pracownia krawiecka obsługują wszystkie zespoły w gminie, korzystają z nich także szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich. W 2013 przygotowany został wniosek do programu Leader (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na zakup zestawu strojów ludowych na kwotę ponad 60 tys. zł. Projekt realizowany będzie w 2014 r. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza zajmuje się sprawnym funkcjonowaniem wszystkich obiektów, w których znajdują się jednostki organizacyjne CKGŁ ich wyposażeniem, naprawami, drobnymi remontami i modernizacjami, a także utrzymaniem porządku i czystości. Odpowiada za techniczne przygotowanie obiektów i terenu do imprez, transport osób i wyposażenia itp. Bardzo dobrze rozwijała się współpracy z instytucjami, organizacjami i parafiami na terenie gminy Łańcut. Dzięki temu możliwe było inicjowanie i przeprowadzanie tak wielu przedsięwzięć. Za to wszystkim współpracownikom, współorganizatorom i władzom gminy serdecznie dziękuję. Rok 2013 przyniósł także znaczną poprawę wyposażenia placówek na terenie gminy Łańcut. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury za kwotę ponad 160 tys. zł (w tym 100 tys. zł z MKiDN) zakupiliśmy sprzęt komputerowy, instrumenty muzyczne, wyposażenie pracowni plastycznej, poligraficznej, audio-wideo, muzyczno-tanecznej oraz scenę mobilną (7,5x6 m). Więcej informacji, w tym archiwum i aktualności, na stronie internetowej CKGŁ: Andrzej Łobaza Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut 30 grudnia 2013 r. Rada Gminy Łańcut przyjęła uchwałą nr XXXVI/345/13 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata z uwzględnieniem lat wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument został sporządzony zgodnie ustawą prawo ochrony środowiska po pozytywnym zaopiniowaniu przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Łańcucie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W prowadzonym postępowaniu zapewniono udział społeczeństwa poprzez możliwość zapoznania się projektem dokumentu w Urzędzie Gminy Łańcut, jak również możliwość składania do wójta uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nadrzędnym celem Programu jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa, przeniesionej poprzez Wojewódzki oraz Powiatowy Program Ochrony Środowiska na obszar gminy Łańcut. Odbiorcami działań określonych w Programie jest społeczeństwo gminy, które poprzez wzrost wiedzy o stanie środowiska, może ją spożytkować do działań na rzecz ochrony środowiska na poziomie lokalnym i do osiągania określonych korzyści. Obowiązkiem wójta jest sporządzanie co 2 lata raportu z wykonania Programu, który przedkładany będzie Radzie Gminy. Raport oraz ocena uwarunkowań realizacji dokumentu stanowi podstawę do aktualizacji strategii i poprawy stanu środowiska. Program uchwala się raz na 4 lata. Program dostępny jest na stronie internetowej z zakładce Prawo. Opr. Maria Pelc

17 URZĄD str. 17 Informacja dla mieszkańców Gminy Łańcut dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi 1. Wszystkie kody kreskowe, które otrzymali Państwo w 2013 roku, a nie zostały dotychczas użyte, są do wykorzystania również w roku 2014 i w latach kolejnych. 2. Ci z Państwa, którzy posiadają kubły na odpady komunalne (zmieszane) mogą na swój kubeł nakleić jeden kod kreskowy (niebieski) i wykorzystać go wielokrotnie aż do momentu, kiedy nie ulegnie on zniszczeniu np. ze względu na warunki atmosferyczne. Od 2014 roku kody niebieskie na odpady zmieszane mogą być skanowane wielokrotnie nie więcej jednak niż 12 razy w roku. 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Łańcut od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosi: 4, 00 zł brutto od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, 9, 00 zł brutto od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 4. Opłata za odbiór odpadów wnoszona jest do Gminy i jest obowiązkiem ustawowym. Termin wnoszenia opłat upływa z dniem 25 każdego miesiąca. Opłata jest miesięczna, ale istnieje możliwość jej uiszczenia za kilka miesięcy z góry. Każdy, kto złożył deklarację otrzymał indywidualne subkonto do wpłat. Naliczona przez mieszkańca opłata, bez wezwania ze strony Urzędu Gminy Łańcut, powinna zostać wpłacona na indywidualne subkonto na jeden z kilku niżej podanych sposobów: W kasie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, Łańcut, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-14:00, Przelewem elektronicznym, W placówkach Banku Spółdzielczego na terenie Gminy Łańcut (dodatkowa opłata od wpłat gotówkowych wynosić będzie 1,50 zł), W innych placówkach bankowych lub pocztowych za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem danej placówki. W przypadku nie wpłacania w przewidzianych terminach kwot wynikających z deklaracji lub wpłacenia kwot w niepełnej wysokości, złożona deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2005 r., Nr 229, poz.1954 ze zm.). 5. Harmonogram odbioru opadów na rok 2014 można odebrać w Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój nr 17 w godzinach od 7:00-15:00. Harmonogram dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, w zakładce Aktualności oraz u sołtysów poszczególnych sołectw na terenie Gminy Łańcut w godzinach dyżurowania. Wszelkie wątpliwości związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Łańcut można zgłaszać pod numerem telefonu , lub osobiście w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, Łańcut. Magdalena Balawejder Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Łańcut na 2014 r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień odpady zmieszane i selektywne odpady zmieszane i selektywne odpady zmieszane i selektywne odpady zmieszane i selektywne, sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady zmieszane i selektywne, przeterminowane leki, chemikalia, środki ochrony roślin odpady zmieszane i selektywne odpady zmieszane i selektywne, odpady wielkogabarytowe odpady zmieszane i selektywne, zużyte opony odpady zmieszane i selektywne, zużyte baterie i akumulatory odpady zmieszane i selektywne odpady zmieszane i selektywne odpady zmieszane i selektywne Dzień Miejscowość w zamian za pierwsza środa Handzlówka, Cierpisz miesiąca drugi poniedziałek miesiąca drugi wtorek miesiąca druga środa miesiąca drugi czwartek miesiąca drugi piątek miesiąca trzecia środa miesiąca Głuchów, Rogóżno w zamian za Sonina Wysoka Kraczkowa Kosina Albigowa

18 str. 18 URZĄD Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na sesji w dniu 29 stycznia 2014 r. Rada Gminy Łańcut podjęła uchwałę w sprawie Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut... jest powiązany z realizacją celów określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata Zasadniczym celem Programu jest określenie działań zmierzających do oczyszczania obszaru Gminy Łańcut z azbestu, poprzez usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie możliwych, negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem. Programu zakłada realizację następujących zadań: 1) bieżącą aktualizację bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest; 2) edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania; 3) podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację programu; 4) usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków osób fizycznych oraz oczyszczenie terenu nieruchomości z wyrobów zawierających azbest przez wyspecjalizowane firmy; 5) zorganizowanie akcji wywozu odpadów zawierających azbest z terenu gminy na składowisko odpadów. Realizacja powyższych zamierzeń pozainwestycyjnych ma za zadanie doprowadzenie do poprawy jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców gminy poprzez strategiczne działania pozwalające na zminimalizowanie, a w konsekwencji wyeliminowanie negatywnego oddziaływania odpadów zawierających azbest. Brak realizacji tych działań skutkowałoby dalszym zanieczyszczeniem środowiska azbestem (przede wszystkim jakości powietrza) i pogłębieniem się niekorzystnych skutków zdrowotnych. Ponadto należy zauważyć, iż skala oddziaływań realizacji i funkcjonowania działań inwestycyjnych wyszczególnionych w Programie, ma głównie charakter regionalny, a ewentualne oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny, niemniej jednak jednoznaczna ocena wpływu będzie możliwa w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć. Głównym celem Programu jest bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy do końca 2032 roku (na terenie Gminy Łańcut zinwentaryzowano 2009,8 ton wyrobów zawierających azbest). Właściciele nieruchomości na terenie, której występuje azbest obowiązani są do corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest, poprzez wypełnienie załącznika Nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31). W myśl 10 ust. 2 ww rozporządzenia wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w Informacji o wyrobach zawierających azbest i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa (przedsiębiorca) albo wójtowi (osoby fizyczne). Zebrane informacje pozwolą zaktualizować dane o wyrobach zawierających azbest występujących na terenie Gminy Łańcut, oraz pozwolą przygotować wniosek o dotację w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dodatkowe informację można uzyskać na stronie www. gminalancut.pl Opr. Sławomir Kuźniar Dodatek energetyczny jako nowa forma wsparcia dla osób o niskich dochodach Od stycznia 2014 r. gmina wypłaca potrzebującym zryczałtowany dodatek energetyczny jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej czyli osobom, którym przyznano: dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie ww. warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu wynosi: kwh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; kwh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; kwh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.wysokość dodatku energetycznego od stycznia do 30 kwietnia 2014r. wynosi: 1. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 11,36 zł miesięcznie. 2. dla gospodarstwa dwu czteroosobowego 15,77 zł. 3. dla gospodarstwa co najmniej pięcioosobowego 18,93 zł Dodatek energetyczny przyznaje wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dostawcę energii elektrycznej. Dodatek jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Kwota dodatku wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Jadwiga Kuźniar

19 URZĄD Posiłek dla potrzebujących w 2014 roku Jednym z zadań własnych Gminy, których katalog zawiera ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest pomoc społeczna. W ramach zadań, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, gmina jest zobowiązana m.in. do dożywiania dzieci oraz zapewnienie jednego ciepłego posiłku osobom, które nie są w stanie uczynić tego same. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania weszła w życie w 2006 roku i obowiązywała do końca grudnia 2013 r. W ramach jej obowiązywania jednostki samorządu terytorialnego wspierane były finansowo z budżetu państwa. Zgodnie z tą ustawą dzieci do siódmego roku życia, uczniowie oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej mogły liczyć na pomoc poprzez zapewnienie posiłków lub pieniędzy na ich zakup. Pomoc taka przysługiwała osobom i rodzinom, w których dochód nie przekraczał 150% limitu określonego w ustawie o pomocy społecznej /odpowiednio 813 zł. dla osoby samotnej i 864 zł. dla członka rodziny/. Z początkiem 2014 r. zmienił się stan prawny i weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego str. 19 gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Nie jest ona źródłem prawa i nie daje podstaw do wydawania decyzji administracyjnych. Jej konsekwencją jest wymóg dodatkowych działań dla samorządów. Najistotniejsze z nich to podjęcie uchwał, które pozwolą na otrzymanie dofinansowania do posiłków dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają 150% progu obowiązującego w ustawie o pomocy społecznej oraz możliwości dożywiania dzieci w szkołach, w szczególnie uzasadnionych przypadkach bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Stosowne uchwały podjęła Rada Gminy Łańcut w dniu 29 stycznia 2014 roku. Zofia Bem Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAŃCUCIE informuje, że w okresie od r r. realizuje projekt,,czas na aktywność w gminie Łańcut w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany będzie poprzez następujące zadania: szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego, trening kompetencji i umiejętności społecznych, kursy zawodowe: kurs glazurnika (po ukończeniu kursu 4 miesięczny staż) kurs operator koparko ładowarki, kurs opiekunka dziecięca kurs opiekunka osób starszych. JEŻELI: jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, zamieszkałą na terenie Gminy Łańcut, korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zgłoś się do nas. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a, pokój nr 2, tel Kierownik GOPS Halina Sieczkowska

20 str. 20 INFORMACJA Wójt Gminy Łańcut przypomina, że warto sprawdzić termin upływu ważności dowodu osobistego. Pierwsze dokumenty tożsamości w formacie plastikowej karty zaczęto wydawać w styczniu 2001 roku. Data ważności dokumentu znajduje się w prawym dolnym rogu strony ze zdjęciem na hologramie. W sprawie wyrobienia nowego dowodu osobistego należy zgłosić się do Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2 A, I piętro, pokój nr 11. Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego składa się nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. Do wniosku własnoręcznie wypełnionego należy dołączyć; dwa aktualne zdjęcia z lewym profilem, z odsłoniętym uchem /zdjęcia nie mogą być z poprzedniego dowodu osobistego/. Wniosek należy złożyć osobiście. Od 01 stycznia 2010 roku wymiana dowodów osobistych nie podlega opłacie skarbowej. Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza URZĄD Gmina Łańcut w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym W ubiegłym roku nasza gmina wspólnie z Gminą Miasto Rzeszów, gminami Czarna i Miasto Łańcut (z powiatu łańcuckiego), Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn (z powiatu rzeszowskiego) oraz Czudec (z powiatu strzyżowskiego) rozpoczęła przygotowania do aplikowania o środki unijne w kolejnej perspektywie finansowej Dla tej perspektywy przewidziano nowe narzędzie umożliwiające realizację projektów na obszarach funkcjonalnych miast tzw. ZIT-y (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Za jego pomocą, miasta wraz z sąsiednimi gminami (obszarami funkcjonalnymi) mają możliwość realizacji zintegrowanych projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów objętych ZIT. System monitoringu i ostrzegania powodziowego powiatu łańcuckiego Powiat Łańcucki zakupił i zainstalował 5 stacji pomiarowych i 1 stację bazową wraz z oprogramowaniem do monitorowania i ostrzegania o zagrożeniu powodziowym na rzece Wisłok i rzece Sawa. W Gminie Łańcut stacje pomiarowe znajdują się w Albigowej i Głuchowie. Informacje gromadzone i przetwarzane w powyższym systemie są dostępne publicznie przez stronę internetową (iw) W naszym przypadku ZIT nosi nazwę Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF). Gminy zrzeszone w ROF będą wspólnie ubiegać się o środki unijne w łącznej wysokości ok. 300 milionów złotych. Z tej ogólnej puli nasza gmina może liczyć na ok. 24 miliony złotych. Podstawowym dokumentem, który umożliwi realizację planowanych działań jest opracowywana obecnie Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dokumencie tym wśród projektów strategicznych tzn. takich które będą miały zapewnione dofinansowanie unijne (pod warunkiem akceptacji Strategii przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz odpowiedniego ich przygotowania formalno-prawnego) znalazły się projekty naszej gminy obejmujące: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rogóżnie oraz w Wysokiej, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiorniku retencyjnym w Głuchowie, remonty dróg łączących teren naszej gminy z sąsiednimi gminami członkami ROF tj. miastem Łańcutem oraz gminami Czarna i Chmielnik. Wybór tych projektów nie był przypadkowy, przede wszystkim wzięto pod uwagę potrzeby zdiagnozowane na obszarze Gminy Łańcut zestawiając je z zakresem zadań możliwych do realizacji w formule ZIT. Warto również podkreślić, że w styczniu br. zostało podpisane Porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Powołano również Prezydium Komitetu Sterującego Związku ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki tym działaniom ROF ma ustaloną formę prawną niezbędną do podejmowania decyzji oraz reprezentowania członków Porozumienia. Opr. Agnieszka Szpytma

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo