Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zabrze, ul. 3 Maja Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Ochronę budynków i obiektów szpitalnych przy ul. 3 go Maja oraz przy ul. Wyciska 2 wraz z terenem przyległym. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zatwierdzono w dniu: r. z up. DYREKTORA Kierownik Działu Zamówień Publicznych Adam StrzyŜewski SIWZ zawiera 32 strony: Specyfikację przygotowała: Małgorzata Teler

2 1. ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja Zabrze 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest ochrona budynków i obiektów szpitalnych przy ul. 3-go Maja oraz przy ul. Wyciska 2 wraz z terenem przyległym. 3.2 Wspólny Słownik Zamówień: Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 4.1 Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie od r. do r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH OCENY: 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej zwaną Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wykazując, Ŝe posiadają koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia określającą zakres i formę prowadzenia tych usług zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o ochronie osób i mienia (Dz. U. 114 poz. 740 z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami); 2) posiadania wiedzy i doświadczenia wykazując, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwie usługi ochrony odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu tj. ochrony budynków wraz z terenem przyległym o wartości brutto nie mniejszej niŝ ,00 zł (słownie: pięćsettysięcyzłotych00/100) kaŝda. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykazując posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niŝ ,00 zł brutto (słownie: jedenmilionzłotych00/100). 5.2 Dla potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia wszystkie warunki umoŝliwiające ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie załącznik nr 6 do SIWZ. 5.3 Dla potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dołączy do oferty waŝną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia określającą zakres i formę prowadzenia tych usług zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o ochronie osób i mienia (Dz. U. 114 poz. 740 z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami) 2

3 5.4 Dla potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie. 5.5 Dla potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej ubiegać się o zamówienie Wykonawca dołączy do oferty: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł brutto(słownie: jedenmilionzłotych00/100). 5.6 Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5.7 Zamawiający sprawdzi spełnienie powyŝszych warunków na podstawie złoŝonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia nie spełnia. 5.8 Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie formalnych przesłanek określonych w art. 24 ustawy Pzp. 5.9 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający Ŝąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 7 do SIWZ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca złoŝy w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 3

4 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.9: 1) ppkt. 2 4 i ppkt. 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) ppkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy Pzp 5.12 Dokumenty, o których mowa w pkt ust. 1) lit. a i c oraz ust. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt ust. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt stosuje się odpowiednio Zamawiający sprawdzi brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie złoŝonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia nie spełnia Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo złoŝyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy wymagane jest złoŝenie oryginału dokumentu lub czytelnej, wyraźnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający Ŝąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym były składane w niniejszym postępowaniu wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 6.1Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia na poszczególnych posterunkach zostały określone w załącznikach nr 1, 3 do SIWZ. 6.2 Podstawowe obowiązki Wykonawcy na poszczególnych posterunkach zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ. 6.3 Zamawiający wymaga by Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu zamówienia dysponował pracownikami posiadającymi uprawnienia do obsługi windy towarowej (posterunek nr 4) oraz posiadającymi uprawnienia do obsługi kasy fiskalnej. 4

5 6.4 Bezpośrednio przed podpisaniem umowy wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: a) wykaz kluczy do pomieszczeń wraz z wzorem upowaŝnienia; b) regulamin korzystania z parkingu na terenie Zamawiającego; c) instrukcję obsługi kasy fiskalnej; d) regulamin obsługi szatni; e) wykaz telefonów alarmowych; f) wykaz godzin otwierania i zamykania bramy; g) instrukcję obsługi windy towarowo osobowej, h) wzory protokołów zdawczo-odbiorczych. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI: 7.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp art. 38. Wykonawcy będą mogli zwracać się o wyjaśnienia treści SIWZ nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7.2 W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający proponuje Wykonawcom bieŝące śledzenie strony internetowej (w szczególności zakładki pytania i odwołania ). 7.3 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (032/ ) lub drogą elektroniczną 7.4 W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i został potwierdzony fakt ich otrzymania. 7.5 Oświadczenia, wnioski zawiadomienia lub informacje, które zostaną przekazane przez Wykonawcę na inny adres pocztowy, inny niŝ wskazany wyŝej e mail lub fax nie będą rozpatrywane. 7.6 Osobami upowaŝnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Adam StrzyŜewski Kierownik Działu Zamówień Publicznych tel , Małgorzata Teler Starszy Referent Działu Zamówień Publicznych tel Zamawiający wymaga kontaktowania się z osobami wymienionymi powyŝej. 8. WADIUM: 8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł brutto (słownie: dwadzieściatysięcyzłotych00/100). 8.2 Wadium naleŝy wnieść przed terminem składania ofert. 8.3 Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer: ; 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3. w gwarancjach bankowych; 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), 8.4 Wadium wniesione w pieniądzu musi się znajdować na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie od dnia składania ofert od godz. 10:30. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenia przelewu) naleŝy dołączyć do oferty. 8.5 W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w rozdz. 8.3 SIWZ kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty naleŝy dołączyć w osobnej koszulce oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 5

6 8.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 8.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.9 Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy; c. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 9.4 PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 10.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Proponuje się, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami według postanowień niniejszej specyfikacji na wzorze Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 6

7 10.5 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa na podstawie dołączonego do oferty aktualnego dokumentu potwierdzającego to uprawnienie (np.: KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na kaŝdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czy co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom Ofertę naleŝy umieścić w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz opisaną w następujący sposób: Oferta na: Ochronę budynków i obiektów szpitalnych NIE OTWIERAĆ przed r. godz. 11: Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo znaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.1 Oferty naleŝy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie: budynek nr 33 Dyrekcja, II piętro, pokój nr 18 - Kancelaria do dnia r. do godz. 10: Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie składania ofert oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 8, I piętro, pokój nr 105 Dział Zamówień Publicznych. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: Cena podana w ofercie musi być wyraŝona w złotych polskich Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza moŝliwość złoŝenia oferty przez Wykonawcę odprowadzającego składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W takim przypadku wartość przedstawiona w ofercie pomniejszona jest o kwotę ulgi. Maksymalna wysokość ulgi składki na PFRON ustalona przez Zamawiającego miesięcznie wynosi ,00 zł (słownie: dwadzieściajedentysięcyzłotych00/100), co w ciągu 48 miesięcy daje ,00 zł (słownie: jedenmilionosiemtysięcyzłotych00/100). W przypadku, gdy Wykonawca poda kwotę ulgi w wysokości wyŝszej niŝ ustalona przez Zamawiającego nadwyŝka ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie i wyborze ofert Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-cenowego oraz przeniesienie do formularza oferty sumy cen netto elementów przedmiotu zamówienia, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto. 7

8 12.5 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (koszt)-c 100 % Punkty przyznawane za podane wyŝej kryterium będą liczone według następującego wzoru: Nr kryterium: Wzór: Cena (koszt) Liczba punktów = (C min/c of) x 100 x waga 1 gdzie: - C min - najniŝsza cena spośród waŝnych ofert - C of - cena podana w badanej ofercie 13.3 Wartość punktowa będzie określona do dwóch miejsc po przecinku Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która w kryterium cena uzyska najwyŝszą ilość punktów W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złoŝonej przez niego oferty Zamawiający poprawi w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŝej kryterium oceny ofert Zamawiający uniewaŝni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, zgodnie z art. 94 ust.2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 8

9 14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3a, Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. Zawarcie umowy będzie moŝliwe przed upływem 10 dni, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 15. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY: 15.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A.: ; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 16.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Wykonawca dołączy do oferty zaakceptowany wzór umowy Załącznik nr 9 do SIWZ. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 17.1 Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcy a takŝe innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 9

10 zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Odwołanie w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 18. AUKCJA ELEKTRONICZNA: W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 19. INNE: 19.1 Zamawiający umoŝliwia w swojej siedzibie sporządzenie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego W przypadku przesłania SIWZ drogą pocztową, za zaliczeniem - cena egzemplarza wynosi 30,00 zł. 20. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Załącznikami do niniejszego dokumentu są: Nr Nazwa załącznika: 1. Wykaz posterunków i czas pracy 2. Podstawowe obowiązki na posterunkach 3. Realizacja przedmiotu zamówienia 4. Formularz asortymentowo - cenowy 5. Formularz oferty 6. Oświadczenie Wykonawcy 7. Oświadczenie Wykonawcy 8. Wykaz wykonanych usług 9. Wzór umowy 10 Oświadczenie Wykonawcy 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo