Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego Będzin. Tel.: 32/ faks: 32/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie ul. Krasickiego Będzin Tel.: 32/ faks: 32/ Przeprowadzenie i zorganizowanie usług szkoleniowych i kursów zawodowych w zakresie: obsługa wózków widłowych, abc przedsiębiorczości, obsługa kasy fiskalnej z systemem HACCP, kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym, kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci, kurs prawo jazdy kategorii B, kurs prawo jazdy kategorii C, kurs komputerowy podstawy, kurs komputerowy średniozaawansowany, kurs ochrony fizycznej osób i mienia I stopnia dla uczestników projektu systemowego pn.: Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Zawartość SIWZ: 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXVII 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 3. Załącznik nr 1A Szczegółowa wycena zamówienia 4. Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 6. Załącznik nr 4 Wykaz usług 7. Załącznik nr 5 Wykaz osób 8. Załącznik nr 6 Wzór umowy 1

2 POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA usługa Przeprowadzenie i zorganizowanie usług szkoleniowych i kursów zawodowych w zakresie: obsługa wózków widłowych, abc przedsiębiorczości, obsługa kasy fiskalnej z systemem HACCP, kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym, kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci, kurs prawo jazdy kategorii B, kurs prawo jazdy kategorii C, kurs komputerowy podstawy, kurs komputerowy średniozaawansowany, kurs ochrony fizycznej osób i mienia I stopnia dla uczestników projektu systemowego pn.: Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Kod i nazwa według słownika CPV: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w zakresie: obsługa wózków widłowych abc przedsiębiorczości z uwzględnieniem podstaw prawnych i procedur prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczenia z ZUS, US, obsługą programu do księgowania, formy opodatkowania działalności obsługa kasy fiskalnej z zasadami systemu HACCP, kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci, 2

3 kurs prawa jazdy kategorii B, kurs prawa jazdy kat. C, kurs komputerowy podstawy, kurs komputerowy średniozaawansowany z uwzględnieniem: MS Word, MS Excel, MS Power point, bazy danych, przeglądarki internetowe kurs ochrony fizycznej osób i mienia I stopnia (bez licencji). dla uczestników projektu systemowego pn.: Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Uczestnikami szkoleń będą osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim oraz pełnosprawne osoby dorosłe. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Program szkolenia zakłada zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy osób skierowanych na szkolenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, którego zakończenie odbędzie się nie później niż do 30 października 2013 roku. b) Minimalny zakres godzinowy kursu zgodnie z przepisami prawa, tam gdzie są ustanowione odpowiednie regulacje prawne dotyczące minimalnego zakresu godzinowego kursów, zgodnie z przedstawiona ofertą (Załącznik 1A do SIWZ). c) Ubezpieczenie uczestników kursów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenie obejmuje cały okres trwania realizacji zamówienia. Wykonawca dokona ubezpieczenia na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej dzień przed realizacją zamówienia. d) Zapewnienie kadry dydaktycznej prowadzącej kursy o odpowiednich kwalifikacjach i co najmniej 3 letnim doświadczeniu zawodowym. e) Zapewnienie przeprowadzania egzaminu kończącego kurs w części teoretycznej i praktycznej, tam gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami prawa. f) Zapewnienie przeprowadzenia ponownego egzaminu dla osób, które nie zaliczyły w całości lub w części egzaminu lub nie przystąpiły do niego w całości lub w jego części, z ważnych przyczyn losowych. Ponowny egzamin powinien być przeprowadzony najpóźniej do 30 października 2013 r.; miejsce przeprowadzenia ponownego egzaminu zostanie ustalone w trybie roboczym, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 3

4 g) Wydanie uczestnikom kursów, po pozytywnym ukończeniu kursu, zaświadczenia (lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu/szkolenia) o jego ukończeniu. Zaświadczenie (lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu/szkolenia) powinno być opatrzone odpowiednimi logotypami Unii Europejskiej. h) Opracowanie, przygotowanie i dostarczenie do miejsc szkoleń niezbędnych materiałów szkoleniowych opatrzonych w logotypy Unii Europejskiej w formie papierowej i przekazanie ich uczestnikom szkolenia. i) Oznakowanie pomieszczeń, w których odbywać się będą szkolenia logotypami Unii Europejskiej. 3. Liczba uczestników: obsługa wózków widłowych maksymalna liczba uczestników - 12 abc przedsiębiorczości maksymalna liczba uczestników - 8 obsługa kasy fiskalnej z zasadami systemu HACCP - maksymalna liczba uczestników - 11 kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym - maksymalna liczba uczestników - 10 kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci - maksymalna liczba uczestników - 15 kurs prawa jazdy kategorii B - maksymalna liczba uczestników - 8 kurs prawa jazdy kat. C - maksymalna liczba uczestników - 6 kurs komputerowy podstawy - maksymalna liczba uczestników - 9 kurs komputerowy średniozaawansowany - maksymalna liczba uczestników 10 kurs ochrony fizycznej osób i mienia I stopnia - maksymalna liczba uczestników - 11, Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób uczestnicząca w poszczególnych kursach jest liczbą maksymalną. Ze względu na specyficzną grupę odbiorców dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby osób biorących udział w poszczególnych kursach. Uczestnicy/uczestniczki mogą być kierowani na kursy do grup osób innych niż realizujące projekt systemowy Zamawiającego. 4. Zajęcia szkoleniowe kursu/szkolenia organizowane mają być od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych między Wykonawcą a Zamawiającym. 5. Wykonawca zapewnia sale wykładowe i ćwiczeniowe. 6. Wykonawca zapewnia napoje gorące w postaci kawy, herbaty, bądź soków, wody mineralnej, drobne przekąski w postaci: ciastek kruchych, ciast oraz posiłku gorącego 4

5 składającego się z dania obiadowego typu: ziemniaki(frytki), porcja mięsa, surówka dla każdego z uczestników szkoleń i kursów zawodowych w każdym dniu zajęć (z wyłączeniem zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kat. B, C). IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. V. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem zaistnienia sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy. VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. IX. INFORMACJA NA TEMAT PRZEPROWADZANIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - od daty zawarcia umowy do 15 listopada 2013 r. XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW; INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 5

6 DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (oryginał); 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 1.5 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 1.6 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 6

7 2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca winien posiadać zaktualizowany na rok 2013 wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz. 2365) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi w zakresie organizacji i przeprowadzania kursu/szkolenia w zakresie objętym zamówieniem Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca wskaże należyte wykonanie co najmniej 3 usług bez względu na sposób ich organizacji w ramach jednej czy kilku umów, np. jeżeli w ramach jednej usługi przewidziana jest realizacja 3 kursów/szkoleń. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (np.: referencje) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku Wykonawca musi dysponować: a) bazą szkoleniową z odpowiednimi pomieszczeniami wraz z zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, posiadającymi odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe b) szkolenie należy przeprowadzić na terenie miasta Będzina lub gmin ościennych; łączny dojazd środkami komunikacji publicznej w dwie strony nie może przekraczać 1.5 godz. 7

8 c) narzędziami i urządzeniami oraz pomocami dydaktyczne niezbędnymi do wykonania zamówienia d) odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kwalifikacje, cn.3 letnie doświadczenia zawodowe) Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie pisemnego oświadczenia przez Wykonawcę w tym zakresie - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do specyfikacji). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 2.4. Opis sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć wraz z ofertą Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oryginał). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 4.1. w pkt 1.2, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 8

9 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Dokument, o którym mowa w pkt 4.1. lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 4.2. stosuje się odpowiednio. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Uwaga: Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Inne dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą: 5.1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia. XII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną). W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania: 9

10 1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). 1.2 Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). UWAGA! Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy konsorcjum Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika); 1.4. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien oddzielnie złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI pkt 1.1, 1.2 SIWZ Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą wspólnie złożyć dokumenty wymienione w rozdz. XI pkt , , SIWZ. Wspólne złożenie dokumentów, o których mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. XI pkt 3 SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie przez pełnomocnika lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie Wszelka korespondencja dokonywana będzie z pełnomocnikiem Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ POWIERZENIA PODWYKONAWCOM CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 10

11 XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, Będzin lub za pomocą faksu pod nr: 32/ Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nie spełnienie powyższego żądania stworzy domniemanie prawne, że wskazane wiadomości doszły do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy o ile składający oświadczenie woli za pomocą faksu dysponować będzie wydrukiem potwierdzającym odebranie przez aparat odbiorcy. 2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. XIV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytania pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Krasickiego 17, Będzin Zapytania mogą być składane faksem pod nr: 32/ Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składnia ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniania na stronie internetowej, zamieści na tej stronie. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 11

12 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 3. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XV. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza: Panią Annę Surma tel. 32/ , Godziny urzędowania poniedziałek - czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik 1A do SIWZ lub według takiego samego schematu. Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum. 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). 4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Wszystkie te elementy zaleca się połączyć ze sobą w sposób trwały (np. zszyć, spiąć, bindować lub w inny sposób). 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 12

13 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. 7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim. 8. Oferta musi być napisana trwale i czytelny sposób. 9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 10. Zapisane strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami zaleca się, aby były ponumerowane i parafowane przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 11. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, w pok zaadresowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, Będzin, i opisanej w następujący sposób: Oferta na zadanie: Przeprowadzenie i zorganizowanie usług szkoleniowych i kursów zawodowych w zakresie: obsługa wózków widłowych, abc przedsiębiorczości, obsługa kasy fiskalnej z systemem HACCP, kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym, kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci, kurs prawo jazdy kategorii B, kurs prawo jazdy kategorii C, kurs komputerowy podstawy, kurs komputerowy średniozaawansowany, kurs ochrony fizycznej osób i mienia I stopnia dla uczestników projektu systemowego pn.: Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie nie otwierać do dnia 12 kwietnia 2013 r. do godziny UWAGA! Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty nie opisanej zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 12. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty Wykonawca złoży Zamawiającemu powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak w pkt 11. Na kopercie dodatkowo należy zaznaczyć: Zmiana lub Wycofanie. 13

14 14. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępnianie innym uczestnikom postępowania. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz 1503z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez Zamawiającego. XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: - cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto). - stawka podatku VAT zastosowana dla usług finansowanych ze środków publicznych, - cena brutto szkolenia z należnym podatkiem za jedną osobę uczestniczącą w szkoleniu 3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). 4. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto. XIX. WADIUM nie jest wymagane XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY nie jest wymagane 14

15 XXI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pokój do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godziny 12:00 2. Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013 r. r. o godzinie 12:15 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Krasickiego 17, pokój 12. XXII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto). 3. Po otwarciu złożonych ofert Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia ofert/y. Udostępnienie żądanych/ej ofert/y nastąpi bez zbędnej zwłoki. Oferty mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. 4. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp tj.: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. XXIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: - cena brutto obejmująca całość przedmiotu zamówienia Kryterium cena będzie oceniane wg następującego wzoru: 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo