ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014"

Transkrypt

1 .. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń zawodowych w zakresie: A) ogrodnik terenów zieleni B) konserwator powierzchni płaskich z licencją I stopnia C) sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych dla uczestników programu realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa programu: Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zatwierdził: Ks. Marek Borzyszkowski Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas Grudziądz, dnia 18 kwietnia 2014 roku

2 I. ZAMAWIAJĄCY: Siedziba: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6, Grudziądz Tel: 56/ fax: 56/ NIP: II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 1. Strona internetowa Grudziądzkiego Centrum Caritas: strona programu 2. Zapytanie, zostanie wysłane pocztą tradycyjną + fax/ do min. trzech, potencjalnych oferentów. III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności, bez zachowania procedur określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych tekst jednolity D.U. z 2007 r. Nr 223, poz IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV Usługi szkolenia zawodowe Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Grudziądz Starówka. Łącznie 14 osób w podziale na 3 grupy szkoleniowe: - ogrodnik terenów zieleni 5 osób - konserwator powierzchni płaskich 6 osób - sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych 3 osoby Terminy realizacji szkoleń: Wszystkie szkolenia, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, będą realizowane w następujących terminie: V-VI.2014 Z tego tytułu niniejsze zapytanie ofertowe jest podzielone na 3 części, z których każda dotyczy jednego z trzech szkoleń. Każda z 3 części jest oznaczona literą, gdzie litera oznacza jeden z trzech rodzajów szkoleń. Np. część A oznacza zamówienie na realizację szkolenia: ogrodnik terenów zieleni. Cześć A Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 grupy szkoleniowej druk nr A, w zakresie: ogrodnik terenów zieleni. Oferent zobowiązany jest do: 1. Opracowania programu szkolenia do akceptacji przez Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum następującej tematyki: szkolenie bhp, podstawy ogrodnictwa, roślinoznawstwo, uprawa gleby, planowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych, narzędzia i maszyny używane w ogrodnictwie, zajęcia praktyczne. 2. Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego programem i harmonogramem.

3 3. Prowadzenia zajęć z zasadą równych szans oraz poinformowanie wszystkich uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Prowadzenia dziennika zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją usługi (dziennik i pozostałe dokumenty muszą być ologowane wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego i dostarczonego Wykonawcy). 5. Zapewnienia kadry trenerskiej, posiadającej niezbędną wiedzę i kwalifikacje z zakresu stanowiącego przedmiot umowy oraz jej wynagrodzenia. 6. Zapewnienia badań lekarskich (jeśli wymagają tego zajęcia praktyczne). 7. Zapewnienia sal szkoleniowych z odpowiednim wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowej realizacji programu szkolenia oraz pomieszczenia socjalnego na spożycie posiłku. 8. Zapewnienia cateringu podczas szkolenia: kawa/herbata + obiad w formie II dania z napojem. 9. Zapewnienie sprzętu i obszaru dla realizacji zajęć praktycznych. 10. Zapewnienia kompletu materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia. 11. Przeprowadzenia 120 godzin zegarowych (w tym 35 godzin teoretycznych i 85 godzin praktycznych) zajęć z uwzględnieniem przerw (w tym przerwy obiadowej), zgodnie z harmonogramem, ustalonym uprzednio z Zamawiającym. 12. Przeprowadzenia i oceny egzaminu końcowego warunkującego ukończenie szkolenia wraz z opracowaniem zasad przyznawania pozytywnego wyniku z egzaminu. 13. Wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Informacje dodatkowe i warunki zamówienia: 1. Miejsce prowadzenia szkoleń: Grudziądz (preferowana lokalizacja blisko węzłów komunikacji miejskiej). 2. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, po 8 maksymalnie godzin/dzień 3. Przybliżona liczba uczestników: 5 osób. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej liczby uczestników (związanej m.in. z wcześniejszą rezygnacją uczestnika/czki ze szkolenia). W takim przypadku Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków ofertowych w tym głównie kosztowych. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w zakresie zmiany kosztów rzeczywistych a tym samym zmiany ceny za szkolenie z obniżoną liczbą uczestników, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od dalszej realizacji umowy. W takim wypadku nie rodzi to ze strony Wykonawcy żadnych roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 5. Czas trwania szkolenia: 120 godzin zegarowych (w tym przerwy); ok. 15 dni szkoleniowych. 6. Oferent poniesie wszelkie koszty, niezbędne do wykonania zamówienia w wyżej przedstawionym zakresie. Cześć B Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 grupy szkoleniowej druk nr B, w zakresie: konserwator powierzchni płaskich z licencją I stopnia. Oferent zobowiązany jest do: 1. Opracowania programu szkolenia do akceptacji przez Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum następującej tematyki: szkolenie BHP, podstawy prawa pracy, ochrona danych osobowych, tajemnica zawodowa, dobór środków czystości do sprzątanej powierzchni, znajomość sprzętów służących do sprzątania, prawidłowe stosowanie środków czystości, kontakty i współpraca z współpracownikami, zajęcia praktyczne. 2. Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego programem i harmonogramem. 3. Prowadzenia zajęć z zasadą równych szans oraz poinformowanie wszystkich uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Prowadzenia dziennika zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją usługi (dziennik i pozostałe dokumenty muszą być ologowane wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego i dostarczonego Wykonawcy). 5. Zapewnienia kadry trenerskiej, posiadającej niezbędną wiedzę i kwalifikacje z zakresu stanowiącego przedmiot umowy oraz jej wynagrodzenia. 6. Zapewnienia badań lekarskich (jeśli wymagają tego zajęcia praktyczne).

4 7. Zapewnienia sal szkoleniowych z odpowiednim wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowej realizacji programu szkolenia oraz pomieszczenia socjalnego na spożycie posiłku. 8. Zapewnienia cateringu podczas szkolenia: kawa/herbata + obiad w formie II dania z napojem. 9. Zapewnienie sprzętu i obszaru dla realizacji zajęć praktycznych. 10. Zapewnienia kompletu materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia. 11. Przeprowadzenia 80 godzin zegarowych (w tym 20 godzin teoretycznych i 60 godzin praktycznych) zajęć z uwzględnieniem przerw (w tym przerwy obiadowej), zgodnie z harmonogramem, ustalonym uprzednio z Zamawiającym. 12. Przeprowadzenia i oceny egzaminu końcowego warunkującego ukończenie szkolenia wraz z opracowaniem zasad przyznawania pozytywnego wyniku z egzaminu. 13. Wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wraz z licencją sprzątania I stopnia. Informacje dodatkowe i warunki zamówienia: 1. Miejsce prowadzenia szkoleń: Grudziądz (preferowana lokalizacja blisko węzłów komunikacji miejskiej). 2. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, po 8 maksymalnie godzin/dzień 3. Przybliżona liczba uczestników: 6 osób. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej liczby uczestników (związanej m.in. z wcześniejszą rezygnacją uczestnika/czki ze szkolenia). W takim przypadku Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków ofertowych w tym głównie kosztowych. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w zakresie zmiany kosztów rzeczywistych a tym samym zmiany ceny za szkolenie z obniżoną liczbą uczestników, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od dalszej realizacji umowy. W takim wypadku nie rodzi to ze strony Wykonawcy żadnych roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 5. Czas trwania szkolenia: 80 godzin zegarowych (w tym przerwy); ok. 10 dni szkoleniowych. 6. Oferent poniesie wszelkie koszty, niezbędne do wykonania zamówienia w wyżej przedstawionym zakresie. Cześć C Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 grupy szkoleniowej druk nr C, w zakresie: sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych. Oferent zobowiązany jest do: 1. Opracowania programu szkolenia do akceptacji przez Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum następującej tematyki: szkolenie BHP, obsługa klienta, podstawy obsługi komputerowych programów użytkowych i programu handlowego, obsługa komputerowych programów handlowych, obsługa kasy fiskalnej. 2. Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego programem i harmonogramem. 3. Prowadzenia zajęć z zasadą równych szans oraz poinformowanie wszystkich uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Prowadzenia dziennika zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją usługi (dziennik i pozostałe dokumenty muszą być ologowane wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego i dostarczonego Wykonawcy). 5. Zapewnienia kadry trenerskiej, posiadającej niezbędną wiedzę i kwalifikacje z zakresu stanowiącego przedmiot umowy oraz jej wynagrodzenia. 6. Zapewnienia badań lekarskich (jeśli wymagają tego zajęcia praktyczne). 7. Zapewnienia sal szkoleniowych z odpowiednim wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowej realizacji programu szkolenia oraz pomieszczenia socjalnego na spożycie posiłku. 8. Zapewnienia cateringu podczas szkolenia: kawa/herbata + obiad w formie II dania z napojem. 9. Zapewnienie sprzętu i obszaru dla realizacji zajęć praktycznych. 10. Zapewnienia kompletu materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia. 11. Przeprowadzenia 120 godzin zegarowych (w tym 40 godzin teoretycznych i 80 godzin praktycznych) zajęć z uwzględnieniem przerw (w tym przerwy obiadowej), zgodnie z harmonogramem, ustalonym uprzednio z Zamawiającym.

5 12. Przeprowadzenia i oceny egzaminu końcowego warunkującego ukończenie szkolenia wraz z opracowaniem zasad przyznawania pozytywnego wyniku z egzaminu. 13. Wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Informacje dodatkowe i warunki zamówienia: 1. Miejsce prowadzenia szkoleń: Grudziądz (preferowana lokalizacja blisko węzłów komunikacji miejskiej). 2. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, po 8 maksymalnie godzin/dzień 3. Przybliżona liczba uczestników: 3 osoby. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej liczby uczestników (związanej m.in. z wcześniejszą rezygnacją uczestnika/czki ze szkolenia). W takim przypadku Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków ofertowych w tym głównie kosztowych. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w zakresie zmiany kosztów rzeczywistych a tym samym zmiany ceny za szkolenie z obniżoną liczbą uczestników, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od dalszej realizacji umowy. W takim wypadku nie rodzi to ze strony Wykonawcy żadnych roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 5. Czas trwania szkolenia: 120 godzin zegarowych (w tym przerwy); ok. 15 dni szkoleniowych. 6. Oferent poniesie wszelkie koszty, niezbędne do wykonania zamówienia w wyżej przedstawionym zakresie. IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zamówienia: Część A, B, C V-VI.2014 V.OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. VI. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH Nie dotyczy VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Nie dotyczy VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie jest: 1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: - prowadzenie działalności na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, 2) Posiadanie odpowiedniego doświadczenia (zamawiający uzna kryterium za spełnione na podstawie wykazu dotychczas zrealizowanych szkoleń zawodowych Druk nr 2 lub Druk nr 3), tzn.: Oferenci wykonali co najmniej 2 realizacje szkoleń zawodowych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości minimum złotych brutto w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (Druk nr 2), lub zrealizowali usługi szkolenia zawodowe w roku 2013 o łącznej wartości minimum ,00 zł brutto (Druk nr 3 nieobowiązkowy w przypadku przedłożenia druku nr 2), Zapewnienie kadry trenerskiej a dokładnie szkoleniowców legitymujących się następującym przygotowaniem: 1) posiadają wykształcenie gwarantujące odpowiedni poziom realizacji szkolenia, 2) posiadają odpowiednie doświadczenie (zamawiający uzna kryterium za spełnione na podstawie oświadczenia Druk nr 2) 3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6 4) Nie występowanie objęci ryzyka objęcia postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 5) Spełnianie pozostałych warunków określonych w. 5) Między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe druk nr 5 Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Oferenta. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono w pkt. IX. IX. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA: 1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu odrębnie dla każdej części zamówienia. Oferta winna zawierać: a) wypełniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 - Szkolenie A - Druk nr A - Szkolenie B - Druk nr B - Szkolenie C - Druk nr C b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c) wykaz wykonanych zamówień (rozpoczęte i zakończone ) na co najmniej 2 realizacje obsługi szkoleń zawodowych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości minimum złotych brutto w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - Druk nr 2, lub wykaz szkoleń zawodowych ogółem zrealizowanych w roku 2013 o łącznej wartości minimum ,00 zł brutto - Druk nr 3 (nieobowiązkowy w przypadku przedłożenia druku nr 2), d) oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i posiada odpowiednie zasoby do realizacji zamówienia w tym kadrę trenereską - Druk Nr 4 e) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między Oferentem a Zamawiającym Druk nr 5 X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wymagany termin związania ofertą do dnia XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą mailową. Adres do korespondencji: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6, Grudziądz tel. 56/ , fax. 56/ te XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

7 Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Piotr Piasecki (tel. kom ) Grudziądzkie Centrum Caritas, ul. Klasztorna 6, Grudziądz, tel. 56/ , fax. 56/ , w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2. Na poszczególną część zamówienia (szkolenie) oferent może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na możliwość składania ofert częściowych Oferent może złożyć maksymalnie 3 oferty. Wszystkie części zamówienia będą weryfikowane odrębnie. Wymagane są, więc odrębne oferty, tj.: - Druk nr 1 dla danej oferty (ofert), opisany w punkcie IX, podpunkcie. a, dla każdej części zamówienia, na którą Oferent składa ofertę, - Druk nr 2 lub Druk Nr 3 dla danej oferty (ofert), opisane w punkcie IX, podpunkcie. c, dla każdej części zamówienia, na którą Oferent składa ofertę, - Druk Nr 4 dla danej oferty (ofert), opisany w Punkcie IX podpunkcie. d, dla każdej części zamówienia, na którą Oferent składa ofertę, - Druk Nr 5, opisany w punkcie IX podpunkcie. e, dla każdej części zamówienia, na którą Oferent składa ofertę, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, opisany w punkcie IX, podpunkcie b., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Oferent przedstawiając swoją ofertę na realizację zamówienia gwarantuje niezmienność ceny w okresie jej realizacji. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia wykonania usługi podmiotom trzecim. 8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 9. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału. Podpis należy złożyć na ostatniej (zapisanej) stronie oferty i każdego załącznika, natomiast na pozostałych zapisanych stronach parafę. 10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 11. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 12. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 13. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. 14. Oferty należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6, Grudziądz i opatrzonej opisem: Zamówienie nr NR 2/GCC/1.2/RS/2014 w ramach programu Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 16. Oferta na każdą z 3 części winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub wpięta do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty.

8 17. Wszystkie oferty składane przez jednego oferenta a dotyczące różnych części zamówienia mogą być złożone w jednej kopercie. 18. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 19. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty należy składać do r. do godziny osobiście w siedzibie Zamawiającego Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty, ul. Klasztorna 6, Grudziądz (I piętro pokój 26) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). 2. Termin wyboru ofert ustalono na godz w siedzibie Zamawiającego. XV. KRYTERIA OCENY OFERT: Zamawiający dokona oceny, porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: 1. Cena brutto procent a) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena brutto w PLN za poszczególne szkolenia/części zamówienia. b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z właściwym wykonaniem zamówienia, wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym. c) Cena oferty, to cena brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana cyfrowo i słownie, cena może być tylko jedna. Oferowana cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie. d) Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród prawidłowo sporządzonych ofert, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. e) Oferta oceniana będzie punktowo według następującego wzoru Nazwa kryterium: Cena oferty C (wzór) cena oferty najtańszej C = cena oferty badanej x100 Sposób oceny: Oferowana cena punktowo oceniana będzie w skali pkt. Najwyższą ilość 100 punktów otrzyma oferta najtańsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane z zastosowaniem powyższego wzoru. f) Oferta, która uzyska najwyższy wynik zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą (uzyska najwyższy wynik, czyli najwyższą ilość punktów). XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

9 Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad, 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. XVII. INFORMACJE DODATKOWE 1.Harmonogram zajęć, a także dokładna liczba uczestników kursu podana będzie Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zadania z zastrzeżeniem, iż może ona ulec zmianie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji kursu i/lub liczby uczestników oraz zastrzega sobie prawo zaniechania realizacji kursu w przypadku niezrekrutowania liczby uczestników określonych programem na daną grupę. W takim przypadku, nie rodzi to po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie protokołu na stronie www Zamawiającego, który zostanie przesłany również droga mailową do poszczególnych oferentów. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenie ich ponownej oceny. 5. Po otrzymaniu Państwa oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku braku porozumienia w negocjacjach. 6. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą drogą mailową. 7. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienie. 8. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone złożone oferty. 9. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania (doręczenie) zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż , a w przypadku przesunięcia terminu realizacji usługi nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: Wzór umowy zamawiający dostarczy wykonawcy zaraz po wyłonieniu oferty. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 1. Wzór oferty - Szkolenie A - Druk nr A - Szkolenie B - Druk nr B - Szkolenie C - Druk nr C 2. Wykaz dotychczas zrealizowanych szkoleń zawodowych - Druk nr 2 3. Wykaz szkoleń zawodowych ogółem zrealizowanych w roku 2013 Druk nr 3 (nieobowiązkowy w przypadku przedłożenia druku nr 2) 3. Oświadczenie z art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy PZP - Druk Nr 4 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między Oferentem a Zamawiającym Druk nr 5

10 Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr A DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax. OFERTA część A Na realizację szkolenia zawodowego: ogrodnik terenów zieleni Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 2/GCC/1.2/RS/2014 dotyczące zamówienia na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników programu pt. Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki realizowanego w ramach Działania 1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści: Lp. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 1. Usługa przeprowadzenia szkolenia 120 godz. dla grupy 5 os. Cena usługi netto Podatek VAT Wartość usługi brutto (z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją szkolenia, zawartych w zapytaniu ofertowym). Słownie wartość usługi brutto: Proponowany termin realizacji zamówienia ustalamy na: od do.. zgodnie z wymogami podanymi przez zamawiającego Uważam się za związanego ofertą do dnia Uwagi (dodatkowe oświadczenia lub dokumenty): miejscowość, data pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

11 Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr B DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax. OFERTA część B Na realizację szkolenia zawodowego: konserwator powierzchni płaskich z licencją I stopnia Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 2/GCC/1.2/RS/2014 dotyczące zamówienia na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników programu pt. Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki realizowanego w ramach Działania 1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści: Lp. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 1. Usługa przeprowadzenia szkolenia 80 godz. dla grupy 6 os. Cena usługi netto Podatek VAT Wartość usługi brutto (z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją szkolenia, zawartych w zapytaniu ofertowym). Słownie wartość usługi brutto: Proponowany termin realizacji zamówienia ustalamy na: od do.. zgodnie z wymogami podanymi przez zamawiającego Uważam się za związanego ofertą do dnia Uwagi (dodatkowe oświadczenia lub dokumenty): miejscowość, data pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

12 Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr C DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax. OFERTA część C Na realizację szkolenia zawodowego: sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 2/GCC/1.2/RS/2014 dotyczące zamówienia na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników programu pt. Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki realizowanego w ramach Działania 1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści: Lp. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 1. Usługa przeprowadzenia szkolenia 120 godz. dla grupy 3 os. Cena usługi netto Podatek VAT Wartość usługi brutto (z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją szkolenia, zawartych w zapytaniu ofertowym). Słownie wartość usługi brutto: Proponowany termin realizacji zamówienia ustalamy na: od do.. zgodnie z wymogami podanymi przez zamawiającego Uważam się za związanego ofertą do dnia Uwagi (dodatkowe oświadczenia lub dokumenty): miejscowość, data pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

13 Załącznik 2. Wykaz dotychczas zrealizowanych szkoleń Druk nr 2 miejscowość, data pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY dotyczące realizacji szkoleń o podobnym do przedmiotu zamówienia zakresie DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy... Telefon - fax. Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 2/GCC/1.2/RS/2014 dotyczące zamówienia na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników programu pt. Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki realizowanego w ramach Działania 1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat (jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie) zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze (należy wymienić co najmniej 2 zamówienia o łącznej wartości minimum zł brutto): Lp. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ USŁUGI NETTO WARTOŚĆ USŁUGI BRUTTO 2... (miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

14 Załącznik 3. Wykaz szkoleń zawodowych ogółem zrealizowanych w roku 2013 Druk nr 3 (nieobowiązkowy w przypadku przedłożenia druku nr 2) miejscowość, data pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY dotyczące realizacji szkoleń zawodowych ogółem w roku 2013 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy... Telefon - fax. Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 2/GCC/1.2/RS/2014 dotyczące zamówienia na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników programu pt. Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki realizowanego w ramach Działania 1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczamy, że w roku 2013 zrealizowaliśmy następujące usługi szkoleniowe: Lp. ZAMAWIAJĄCY NAZWA SZKOLENIA ZAWODOWEGO TERMIN RAZEM: WARTOŚĆ USŁUGI BRUTTO.. (miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dn. 16.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo