Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 133/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości i uczelnianego planu kont Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zmienionego Zarządzeniem Nr 142/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz 50 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 marca 2012 roku zarządza się co następuje: 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Zasady (politykę) rachunkowości i uczelniany plan kont Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: Punkt Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymuje brzmienie: 1) Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostek organizacyjnych Uczelni, w szczególności: a) nieruchomości, w tym: grunty, prawo wieczystego uŝytkowania gruntów, budowle i budynki, obiekty inŝynierii lądowej a takŝe będące odrębną własnością lokale; b) maszyny, urządzenia, środki transportu ; c) ulepszenia w obcych środkach trwałych; d) inne przedmioty narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaŝenie, w tym: dzieła sztuki i zbiory muzealne oraz księgozbiór; e) obce środki trwałe uŝywane przez jednostki organizacyjne Uczelni na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy o podobnym charakterze /jeśli wystąpią przesłanki wynikające z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości/. Środki trwałe przyjmuje się do ewidencji i uŝytkowania na podstawie dokumentu OT i OTN oraz protokołu odbioru. 2) Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niŝsze od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których wartość początkowa przekracza 1500 zł oraz okres uŝytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych jednorazowo amortyzowanych. 3) Składników majątkowych o wartości przekraczającej kwotę określoną w punkcie 2) lecz ze względu na przewidywany okres uŝytkowania równy lub krótszy niŝ 1 rok nie zalicza się do środków trwałych tylko odpisuje się w koszty materiałowe w dacie przyjęcia do uŝywania. 1

2 4) Przedmioty rzeczowe o wartości od 200 zł do 1500 zł o przewidywanym okresie uŝytkowania dłuŝszym niŝ rok zalicza się do niskocennych przedmiotów w uŝytkowaniu odnoszonych w dacie zakupu w koszty zuŝycia materiałów. Ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Zespół Ewidencji Majątku oraz w ewidencji pozabilansowej. Niektóre przedmioty (bez względu na wartość jednostkową), zaliczane w momencie zakupu w koszty materiałowe ze względu na swą atrakcyjność (aparaty telefoniczne, firanki, zasłony, meble, ekspresy do kawy itd.) ewidencjonowane są ilościowo-wartościowo przez Zespół Ewidencji Majątku oraz ujmowane w ewidencji pozabilansowej. Przedmioty te przyjmuje się do ewidencji na podstawie dokumentów OTW. 5) Aparatura naukowo-badawcza, obejmująca zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyŝszych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), której zakup sfinansowany jest ze środków przeznaczonych na finansowanie nauki, zaliczana jest bezpośrednio w koszty tematu badawczego i podlega ewidencji pozabilansowej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+ R. Aparatura przyjmowana jest do ewidencji pozabilansowej na podstawie dowodu OTNB. Po zakończeniu realizacji tematu badawczego aparatura, która stanowiła koszty realizacji tej pracy, przyjmowana jest na stan majątku Uczelni. Przeklasyfikowanie aparatury z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej składników majątkowych Uczelni następuje za pomocą dokumentów PKL. Oceny stanu technicznego i moŝliwości dalszego wykorzystania sprzętu, urządzeń i aparatury zakupowane dla celów działalności usługowej dokonuje komisja powołana przez Kanclerza Zarządzeniem, przyjmowane są na stan środków trwałych i amortyzowane na zasadach obowiązujących w Uczelni. 6) Środki trwałe finansowane z dotacji inwestycyjnych w zakresie infrastruktury badawczej przyjmowane są na stan środków trwałych i umarzane na zasadach obowiązujących w Uczelni. 7) Nie stanowią środków trwałych nieruchomości, które nie są uŝytkowane dla realizacji zadań statutowych, lecz zostały nabyte lub wytworzone w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów lub innych poŝytków. 8) KaŜdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622). 9) Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez Uczelnię prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do uŝywania, w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, koncesje, licencje; b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów uŝytkowych lub zdobniczych; c) koszty zakończonych prac rozwojowych; d) równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą z dziedziny przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej, - o przewidywanym okresie uŝytkowania dłuŝszym niŝ rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. Szczegółowe zasady klasyfikacji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych reguluje Pismo Okólne Nr 92/2011 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2011 r. 2

3 10) Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się: a) cenę nabycia w przypadku nabycia w drodze kupna jest to rzeczywista cena zakupu obejmująca kwotę naleŝną sprzedającemu powiększoną o koszty związane z zakupem poniesione do dnia przekazania środka trwałego do uŝywania. Przykładowe koszty związane z zakupem to: - podatek od towarów i usług nie podlegający odliczeniu, - odsetki od zobowiązań (kredytów) zaciągniętych na zakup środka trwałego, - róŝnice kursowe wynikające z zakupu środka trwałego lub zaciągniętej poŝyczki na jego zakup, - opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, - koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montaŝu i inne związane z przystosowaniem składnika aktywów do uŝywania, - w przypadku importu cło i podatek akcyzowy; - ewentualnie inne opłaty, upusty i rabaty. b) koszt wytworzenia w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie obejmuje się koszty pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem /montaŝem, ulepszeniem/ oraz dostosowaniem do uŝytkowania, do których zalicza się: wartość zuŝytych składników rzeczowych i usług obcych, koszty wynagrodzeń za prace wraz z narzutami na rzecz pracowników i innych osób zatrudnionych przy wytwarzaniu środka trwałego, inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych składników majątkowych (zał. nr.5.) W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala się z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do uŝytkowania. c) wartość rynkową w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub inny nieodpłatny sposób przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zuŝycia, chyba Ŝe umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niŝszej wysokości. JeŜeli środki trwałe nabyte tą drogą wymagają montaŝu, to ich wartość powiększa się o wydatki poniesione na montaŝ. Wartość początkową środków trwałych podwyŝsza się w wyniku: ulepszenia, przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji powyŝej zł /w skali roku/. 11) Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest Księga inwentarzowa środków trwałych w formie komputerowej, prowadzona w Zespole Ewidencji Majątku z podziałem na grupy i rodzaje środków trwałych. Księga inwentarzowa środków trwałych obejmuje m.in. następujące pozycje: a) numer inwentarzowy środka trwałego oraz numer fabryczny dla przedmiotów, które ten numer posiadają; b) nazwę i charakterystykę środka trwałego umoŝliwiającą jego identyfikację; c) wartość początkową i jej zmiany; d) określenie rodzaju przychodu, datę i źródło nabycia lub wytworzenia, numery i symbole dowodów, na podstawie których wpisano obiekt do ksiąŝki; e) określenie rodzaju rozchodu oraz datę operacji; f) osoby materialnie odpowiedzialne i komórki organizacyjne, w których znajdują się środki trwałe; g) stawkę amortyzacji. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest przez Zespół Ewidencji Majątku według zasad określonych dla środków trwałych. Zespół Ewidencji Majątku prowadzi ewidencję ilościowo wartościową środków trwałych, środków trwałych o niŝszej wartości, niskocennych przedmiotów w uŝytkowaniu, wartości 3

4 niematerialnych i prawnych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni /miejsca uŝytkowania/ w systemie ewidencji komputerowej oraz ewidencję środków trwałych i aparatury zakupionych do działalności naukowo badawczej Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymuje brzmienie: 1) Składniki majątkowe Uczelni podlegają amortyzacji, z wyjątkiem budynków i lokali oraz obiektów inŝynierii lądowej i wodnej zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Budynki i lokale oraz obiekty inŝynierii lądowej i wodnej są tylko umarzane. W Uczelni środki trwałe i wartości niematerialne i prawne kwalifikowane są zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza Nr 45 z 2009 r. 2) Amortyzacja bilansowa. Wartość początkową środków trwałych z wyjątkiem gruntów niesłuŝących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek uŝywania lub upływu czasu art. 31 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do uŝywania jest wyŝsza od kwoty zł. dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłoŝenia ich wartości początkowej na ustalony okres. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania. Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oblicza się z zastosowaniem metody liniowej stosując stawki wynikające z okresu ekonomicznej uŝyteczności. Okres i stawkę określa się na dzień przyjęcia do uŝytkowania środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych w dowodzie OT. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niŝ z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaŝy albo stwierdzenia niedoboru. Okres ekonomicznej uŝyteczności i stawka amortyzacji środka trwałego są okresowo weryfikowane powodując odpowiednią korektę dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. 3) Amortyzacja podatkowa. Uczelnia dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. Nr 74 poz.397 z 2011 r. z póz. zm.) Amortyzacji dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpisy amortyzacyjne podane w wykazie stawek amortyzacyjnych mogą być podwyŝszane lub indywidualnie ustalane zgodnie z wymogami art. 16i oraz 16j cyt. ustawy o pdop, dotyczy to m.in. środków trwałych podlegających wzmoŝonej eksploatacji lub poddanych szybkiemu postępowi technicznemu. Od środków trwałych o niŝszej wartości, których wartość początkowa jest równa lub niŝsza od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do uŝytkowania. 4) Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uŝywanych sezonowo dokonuje się tylko za okres ich wykorzystania. 5) Dla prawa wieczystego uŝytkowania gruntu ustala się - 20 letni okres amortyzacji. 4

5 6) Amortyzacja środków trwałych zakupionych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów obciąŝa Fundusz Wycena aktywów i pasywów wyraŝonych w walutach obcych 1) Na dzień bilansowy: WyraŜone w walutach obcych aktywa oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wycena obejmuje stan: a) środków pienięŝnych zgromadzonych na walutowych rachunkach bankowych, b) walutowych naleŝności i zobowiązań według zasad opisanych w pkt RóŜnice kursowe z tytułu wyceny bilansowej, zaliczane odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych rozliczane są wynikowo w rachunku zysków i strat. RóŜnice kursowe powstałe w trakcie wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych są wyksięgowywane (storno) pod datą 1 stycznia następnego roku. W ciągu roku obrotowego na bieŝąco księgowane są rzeczywiste róŝnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia rozrachunków w dacie zapłaty zobowiązania. 2) W ciągu roku obrotowego: Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości operacje gospodarcze wyraŝone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: a) faktycznie zastosowanym, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaŝy lub kupna walut oraz zapłaty naleŝności lub zobowiązań; b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty naleŝności lub zobowiązań, jeŝeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w punkcie a), a takŝe w przypadku pozostałych operacji. Według zasad przyjętych w Uczelni kursy faktycznie stosowane przez banki obsługujące to kursy: kupna lub sprzedaŝy banku (niejednokrotnie negocjowane) dotyczące operacji: obciąŝania bądź uznawania rachunków złotówkowych tytułem regulowania zobowiązań bądź naleŝności w walutach obcych oraz sprzedaŝy bądź zakupu walut. Zastosowanie kursów średnich NBP dotyczy m.in.: a) wyceny naleŝności i zobowiązań na dzień ich powstania (wystawienia faktury bądź dokonania przypisu naleŝności w walucie obcej z tytułu usług dydaktycznych) wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania naleŝności bądź zobowiązania; za dzień dokonania przypisu naleŝności od studentów tytułem czesnego ustala się 1 października (za semestr zimowy) i 1 marca (za semestr letni) oraz dzień rozpoczęcia rotacji (kursu) zgodnie z terminami wynikającymi z wewnętrznych uregulowań, b) wyceny wpływów środków w walucie obcej na rachunek walutowy Uczelni z tytułu: spłaty naleŝności, otrzymanych dotacji /dofinansowań/, zwrotu zaliczek w walucie obcej. Do wyceny rozchodu walut zgromadzonych na własnych rachunkach walutowych stosuje się kurs wynikający z przyjęcia metody pierwsze weszło pierwsze wyszło (FIFO) - zgodnie z art. 34 ust. 4 pkt 2 oraz art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Operacje polegające na przemieszczeniu waluty pomiędzy własnymi rachunkami walutowymi Uczelni są ewidencjonowane w księgach rachunkowych za pośrednictwem konta księgowego środki pienięŝne w drodze. Przekazywanie waluty obcej pomiędzy rachunkami walutowymi nie jest transakcją kupna czy sprzedaŝy waluty obcej, nie stanowi równieŝ zapłaty naleŝności czy zobowiązań. Wartość posiadanej waluty obcej nie ulega zmianie, następuje jedynie przesunięcie środków pienięŝnych pomiędzy poszczególnymi rachunkami walutowymi Uczelni. Rozchód waluty z jednego rachunku bankowego i wpływ tej samej transzy waluty na drugi rachunek dewizowy Uniwersytetu wyceniany jest po tym samym kursie rozchodu waluty z rachunku pierwszego. W systemie informatycznym Egeria w momencie transferu przenoszona jest historia operacji obrotów waluty na rachunku, które weszły w skład transferowanej sumy. Konsekwencją transferu jest to, Ŝe późniejsze rozchody waluty z rachunku, na który dokonywany był transfer wewnętrzny, wyceniane są na podstawie kursu historycznego. 5

6 Rozliczenie kosztów podróŝy słuŝbowych wyraŝonych w walutach obcych następuje wg kursu zastosowanego do wyceny zaliczki pobranej przez pracownika w zaleŝności od charakteru rachunku, z którego dokonano wypłaty zaliczki, tj.: a) kursu rozchodu /historycznego/ z rachunku dewizowego wg metody FIFO, b) kursu sprzedaŝy walut banku obsługującego w przypadku obciąŝenia rachunku złotówkowego. Za dzień poniesienia kosztu z tytułu odbytej podróŝy słuŝbowej ustala się dzień zakończenia podróŝy słuŝbowej określony w poleceniu wyjazdu słuŝbowego. Zobowiązania wobec pracowników wynikające z rozliczenia podróŝy słuŝbowej zagranicznej rozliczane będą wg kursu średniego NBP dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia podróŝy. Punkt Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów otrzymuje brzmienie: 1) Rozliczenia międzyokresowe przychodów: Rozliczenia międzyokresowe przychodów określają stan na dzień bilansowy w wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi /art. 41 ust.1-2 ustawy o rachunkowości/: a) środki pienięŝne, w tym w formie dotacji na realizację działalności dydaktycznej, naukowobadawczej, projektów unijnych, dopłat otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie, prac rozwojowych, jeŝeli stosownie do przepisów ustawowych nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych; b) przyjęte nieodpłatnie, w tym takŝe w formie darowizny: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne; (art.41 ust 2 cyt. ustawy o rachunkowości) c) przypisy naleŝności z tytułu odpłatności za świadczone usługi edukacyjne; NaleŜności z tytułu opłat za studia ewidencjonowane są na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i odpisywane co miesięcznie w przychody w okresie od października do lipca roku następnego. W semestrze zimowym - w 3/5 ich wysokości zarachowane zostają w przychody roku bieŝącego (1/5 miesięcznie), pozostała część tj. 2/5 naleŝnych opłat pozostaje na rozliczeniach międzyokresowych przychodów do rozliczenia w roku następnym NaleŜności za semestr letni ewidencjonowane są na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i odpisywane, w okresach miesięcznych, w 1/5 ich wysokości w przychody (począwszy od marca do lipca); d) odpisy od przychodów za usługi dydaktyczne z tytułu kształcenia studentów anglojęzycznych na Fundusz Rozwoju Programu. e) otrzymane zaliczki, przedpłaty, raty na poczet dostaw towarów i usług np. z tytułu prenumeraty, konferencji (sympozjów), zakwaterowania w domach studenckich i mieszkaniach. W bilansie prezentowane są w pasywach jako inne rozliczenia międzyokresowe z podziałem na krótko- i długoterminowe. 2) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów: a) wydatki poniesione w bieŝącym okresie sprawozdawczym a przypadające na przyszłe okresy stanowią zapisy strony Wn konta Rozliczenia międzyokresowe kosztów ; zaliczamy do nich m.in.; -opłaconą z góry prenumeratę czasopism, gazet i innych publikacji krajowych oraz czasopism zagranicznych za wyjątkiem prenumeraty czasopism i dostępu do elektronicznych baz danych finansowanych ze środków na naukę, które są zaliczane w koszty w roku w którym została wystawiona faktura; -dostęp do elektronicznych baz danych, -koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze, -składki członkowskie opłacane z góry, -koszty ponoszone w ramach realizacji projektów unijnych nie mające pokrycia w dotacji do rozliczenia w momencie wpływu środków /w celu zachowania zasady współmierności kosztów i przychodów/, 6

7 -czynsze opłacone z góry za przyszły rok -koszty prac rozwojowych, które jeśli zakończą się powodzeniem, zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŝliwość odnoszenia kosztów remontów (rozliczanych w czasie) na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto Rozliczenia międzyokresowe kosztów 64 w korespondencji z kontem zespołu 1 i 2 i 3 oraz równolegle ujmowane są w pełnej kwocie poniesionych kosztów na koncie zespołu 4 w korespondencji z zapisem konta 490 Rozliczenie kosztów. Odpowiednią część kosztów w roku następnym odpisuje się (najczęściej w okresach miesięcznych) w cięŝar konta zespołu 5 (tj. działalności której dotyczy) uznając konto Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 3) Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów: (strona Ma) stanowią zobowiązania przypadające na bieŝący okres sprawozdawczy; w szczególności wartość świadczeń wykonanych w danym roku w wysokości prawdopodobnej do obciąŝenia i uregulowania w kolejnym okresie sprawozdawczym. Z terminem płatności przypadającym po dniu bilansowym. Koszty i przychody w danym roku sprawozdawczym do kwoty 1000 zł brutto dotyczące kilku miesięcznych okresów sprawozdawczych podlegają jednorazowemu odpisaniu odpowiednio w koszty lub przychody działalności operacyjnej z pominięciem rozliczeń międzyokresowych Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach syntetycznych w następujących zespołach kont otrzymują brzmienie: Konta pozabilansowe utworzone do kont zespołu 0 to : 091 Aparatura naukowo-badawcza, 092- Środki trwałe obce 093- Środki trwale w likwidacji 094- Niskocenne przedmioty w uŝytkowaniu, 095- Przedmioty długotrwałego uŝytkowania o wart. poniŝej 200 zł, 096- Niskocenne wartości niematerialne i prawne, 097- Niskocenne przedmioty obce. Zespół kont 2 Rozrachunki i roszczenia Prowadzona jest ewidencja wszystkich rozrachunków i roszczeń w walucie krajowej i walutach zagranicznych zarówno dla potrzeb podstawowej działalności jak i pozostałej /w tym socjalnej/. Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami słuŝy do ewidencji wszelkich krajowych rozrachunków z tytułu sprzedaŝy prowadzonej przez Uczelnię ( z wyłączeniem usług dydaktycznych) ; występuje wydzielenie analityczne wg rodzajów sprzedaŝy. Konto 202 Rozrachunki z dostawcami w ramach projektów europejskich wyodrębnienie ewidencji rozrachunków z tytułu zakupów dla potrzeb projektów unijnych. Konto Rozrachunki z dostawcami towarów i usług wg podziału analitycznego na dostawców krajowych i zagranicznych. Konto 204 Przedpłaty przekazane na poczet dostaw i usług ewidencja przedpłat dla dostawców krajowych i zagranicznych. Konto 206 Rozrachunki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych ewidencja rozrachunków z dostawcami krajowymi i zagranicznymi. Konto 207 Zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów prowadzona jest osobna ewidencja analityczna dla zabezpieczeń otrzymanych i przekazanych. 7

8 Konto 208 NaleŜności dochodzone na drodze sądowej Konta przeznaczone są do ewidencji rozrachunków ze studentami z róŝnych tytułów, z wyodrębnieniem na kierunki kształcenia i programy. Konto 210 Rozrachunki ze studentami z tytułu opłat za studia w PLN i Konto 211- Rozrachunki ze studentami z tytułu opłat za studia w walucie przewidziane są do ewidencji indywidualnych rozrachunków /za usługi dydaktyczne/ ze studentami polskimi i obcokrajowcami według podziału analitycznego uwzględniającego : wydział, kierunek, formę studiów. Konto Rozliczenie kaucji słuŝy do ewidencji kaucji uzyskanych od najemców, mieszkańców. Konto 214 Rozrachunki z tytułu zakwaterowania w DS- ach ewidencja analityczna uwzględniająca odrębność rozliczeń finansowych w domach studenckich. Konto 215 Rozrachunki z tytułu stypendiów z fund. pomocy materialnej i konto 217 Rozrachunki z tytułu stypendiów pozostałe, zawierają ewidencję indywidualnych rozrachunków z tytułu świadczeń stypendialnych z wyodrębnieniem analitycznym na poszczególne wydziały. Konto 219 Rozrachunki doktorantami z tytułu wypłaty stypendiów z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych Konta naleŝą do grupy kont rozrachunków publiczno-prawnych, których zadaniem jest ewidencja operacji pozwalających na ustalanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków (VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych- w tym podatek od świadczeń socjalnych), wobec ZUS z tytułu obligatoryjnie obowiązujących składek ubezpieczeniowych oraz opłat i podatków lokalnych. Konto 220 Rozrachunki z tytułu podatku od osób fizycznych Konto 221 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT Konto 222 Rozliczenie naleŝnego VAT Konto 223 Rozliczenie naliczonego VAT Konto 225 VAT do rozliczenia w przyszłych okresach Konto 226 Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych Konto 228 Rozrachunki z urzędami celnymi Konto 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne ewidencja m.in. rozliczeń z tytułu: podatku od środków transportu i podatku od nieruchomości. Konta słuŝą do ewidencji rozrachunków i rozliczeń z pracownikami z tytułu: wynagrodzeń, nagród, podróŝy słuŝbowych, zakupów gotówkowych, niedoborów, poŝyczek mieszkaniowych, innych świadczeń na rzecz pracowników. Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 232 Rozliczenie wynagrodzeń Konto 234 Inne rozrachunki z pracownikami Konto 235 Zobowiązania z tytułu niepodjętych wynagrodzeń Konto 238 Rozrachunki z tytułu poŝyczek mieszkaniowych Grupa kont 24x obejmuje ewidencję tzw. pozostałych rozrachunków z róŝnych tytułów i z roŝnymi jednostkami stanowiącymi otoczenie Uczelni jak teŝ z jednostkami wewnętrznymi. Do tych celów utworzone zostały następujące konta: Konto 240 Rozrachunki z tytułu potrąceń od wynagrodzeń ( do obsługi potrąceń komorniczych i innych np. z tytułu dobrowolnych ubezpieczeń i składek). Konto 241 Kursy, szkolenia i konferencje - ewidencja rozliczeń z uczestnikami kursów, konferencji organizowanych przez Uczelnię. Konto 243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyŝek. Konto 245 Rozrachunki wewnątrzzakładowe (kasy fiskalne) - słuŝy do rozliczeń sprzedaŝy prowadzonej przez jednostki wewnętrzne z uŝyciem kas fiskalnych. 8

9 Konto 246 Rozrachunki z Apteką Akademicką. Konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia przeznaczone do ewidencji i rozliczania m.in. wadiów, refundacji kosztów, dofinansowań. Ponadto występują konta: 250 Rozrachunki w zakresie działalności finansowej np. z tytułu posiadanych aktywów finansowych. 251 Rozliczenie róŝnic kursowych na dzień bilansowy w rozbiciu analitycznym przewidzianym do ewidencji róŝnic kursowych wyliczonych od rozrachunków w ramach konkretnych walut Odpisy aktualizujące naleŝności konto korygujące do kont rozrachunków z odbiorcami wykazujące saldo strony Ma. W bilansie pomniejsza naleŝności, których wyegzekwowanie uwaŝa się za wątpliwe. Konta pozabilansowe w ramach zespołu 2 : 290 NaleŜności warunkowe 291 Zobowiązania warunkowe 292 Weksle obce NaleŜności i zobowiązania warunkowe ujmowane na ewidencji pozabilansowej są prezentowane w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. Zespół kont 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczanie Konta zespołu 5 słuŝą do ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej według miejsc ich powstania oraz według wyodrębnienia na działalność: podstawową (dydaktyczną i naukowo-badawczą, usługową), pomocniczą,pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz ogólnouczelnianą. Wykaz kont w układzie kalkulacyjnym: 500 Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza /dotowana/ 501- Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza /niedotowana/ Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza studenci anglojęzyczni Segmenty analityczne kont pozwalają na ewidencję według jednostek organizacyjnych i w odniesieniu do kosztu rodzajowego Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza Ośrodek Kształc. Podypl. ewidencja analityczna uwzględnia m.in. podział na formy kształcenia /specjalizacje, kursy, szkolenia/ i konkretne edycje /tematy/ szkoleniowe z przypisaniem kosztu rodzajowego. 504 Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza kursy, konferencje, sympozja - wyodrębnienie analityczne według podziału na: kursy, konferencje, sympozja, szkolenia wraz z przypisaniem kosztów do konkretnego tematu /nazwy /kursu czy konferencji Działalność naukowo-dydaktyczna pozostała 506 Koszty działalności naukowo-dydaktycznej Pr. UE 507 Koszty działalności naukowo-badawczej Pr. UE Segmenty analityczne kont uwzględniają m.in. : nazwę projektu unijnego, źródło finansowania. 508 Działalność naukowo-badawcza dotowana podział analityczny według : jednostek organizacyjnych, rodzaju działalności naukowo-badawczej, tematów prac badawczych. 509 Usługowa działalność naukowo-badawcza 510 Działalność naukowo-badawcza pozostała 9

10 Ewidencja na kontach dotyczy kosztów działalności usługowej /usługi medyczne, opinie specjalistyczne, ekspertyzy dla sądów/. Ewidencja analityczna umoŝliwia podział na : jednostki organizacyjne, rodzaje działalności, konkretne zlecenia. 511 Koszty do rozliczenia rezerwy 513 Koszty infrastruktury badawczej finansowanej dotacją celową 519 Koszty stypendiów doktoranckich z dotacji na dofinansowanie na zadań projakościowych 521 Koszty wydziałowe 530 Działalność pomocnicza Transport Koszty wynajmowanych mieszkań prowadzona ewidencja kosztów do konkretnych budynków mieszkalnych Prawo wieczystego uŝytkowania gruntu Koszty ogólne istnieje moŝliwość rozbudowy konta pod potrzeby controllingu. Ostatni segment analityczny kaŝdego konta zespołu 5 wskazuje na powiązanie z kosztami rodzajowymi. Wprowadzanie dokumentów kosztowych następuje z poziomu zespołu 5 poprzez wybranie odpowiedniego typu działalności z właściwym segmentem przeznaczonym na ewidencję analityczną uwzględniającą koszt rodzajowy. Z zasady pojawia się równoległy (automatyczny) zapis na kontach zespołu 4. Wyjątki dotyczą poleceń księgowania, które wymagają osobnego wprowadzenia zapisów na kontach zespołu 4 i 5. Na koniec okresu sprawozdawczego konta zespołu 5 są zamykane i przenoszone na koszt własny (konta zespołu 7 ). Zespół kont 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe kosztów W ramach zespołu 6 występują konta zapewniające wyodrębnioną ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów, zarówno czynnych jak i biernych. Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą kosztów poniesionych i odnoszących się do okresów przyszłych, bierne stanowią prawdopodobne zobowiązania na wydatki przyszłych okresów. W systemie Egeria istnieje moŝliwość automatycznego rozliczania kosztów w przyszłych okresach po uruchomieniu funkcji tworzenia harmonogramów. Konto 640 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów podział kont analitycznych według rodzajów kosztów moŝliwych do rozliczenia w czasie np.: prenumerata czasopism, ubezpieczenia, remonty, składki. Występuje saldo strony Wn. Konto 641 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne /bierne/ - podział analityczny obejmuje świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe. Występuje saldo strony Ma. Konto 642 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Projekty UE /czynne/ - wyodrębnienie analityczne według tytułów projektów unijnych realizowanych w Uczelni. Konto 643 Rozliczenia międzyokresowe kosztów - finansowanie zewnętrzne /czynne/ Konto 644 Rozliczenia międzyokresowe kosztów /bierne/ Konto 650 Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych słuŝy do rozliczania w czasie kosztów operacji finansowych np. pobranych z góry odsetek od kredytów /poŝyczek/. Wykazuje saldo strony Wn. Zespół kont 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Konta zespołu 7 słuŝą do ewidencji róŝnych grup przychodów i kosztów ich osiągnięcia. W ramach podstawowej działalności operacyjnej występują następujące konta przychodowe: 700 Dotacja na dydaktykę odpisywana co miesiąc w przychody w 1/12 jej wysokości wynikającej z decyzji Ministra Zdrowia. 10

11 701 Przychody z działalności dydaktycznej i wychowawczej ewidencja analityczna umoŝliwiająca wyodrębnienie uzyskiwanych przychodów z tytułu sprzedaŝy usług dydaktycznych studentom polskim w ramach: róŝnych kierunków, form studiów i tytułów dokonywanych opłat. 702 Przychody z działalności nauk.- dydakt. i wychowawczej studentów anglojęz.- przychody za usługi dydaktyczne uzyskiwane od studentów obcokrajowców; prowadzona ewidencja analityczna uwzględnia m.in.: rodzaje programów, kierunki studiów i tytuły przychodów. 703 Przychody z działalności nauk. dydakt. Ośr. Kształcenia Podyplom. wpływy według róŝnych tytułów związane ze: specjalizacjami /lekarskimi, pielęgniarskimi, farmaceutycznymi/, kursami, szkoleniami; szczegółowe wyodrębnienie analityczne. 704 Przychody z działalności dydakt. nauk. kursy, sympozja, konferencje ewidencja przychodów przypisanych jednostkom organizacyjnym w podziale na: kursy, konferencje, sympozja, szkolenia. 705 Przychody z działalności nauk. dydakt. i wychowawczej pozostałe 706 Przychody z działalności nauk. dydaktycznej Pr. UE wyodrębnienie analityczne według nazwy projektu i źródeł finansowania. 707 Przychody z działalności nauk. badawczej Pr. UE wyodrębnienie j.w. 708 Przychody z działalności nauk. badawczej dotowanej kilkustopniowa ewidencja analityczna zapewniająca ewidencję przychodów w ramach: działalności statutowej, badań własnych, grantów i projektów badawczych z podziałem na : jednostki organizacyjne, numery prac badawczych /kierowników projektów/. Następuje comiesięczne odnoszenie części dotacji uzyskanej z MNiSW w przychody- do wysokości poniesionych kosztów. 709 Przychody usługowej działalności naukowo-badawczej ewidencja według jednostek dokonujących sprzedaŝy i typów odbiorców /szpitale i pozostali odbiorcy zewnętrzni/. 710 Przychody z działalności naukowo-badawczej pozostałej obejmują m.in. sprzedaŝ: usług medycznych, ekspertyzy, opinie sądowo-lekarskie. 712 Przychody z pozostałej sprzedaŝy ewidencja według jednostek dokonujących sprzedaŝy i rodzajów sprzedaŝy. 713 Przychody dotacji celowych finansujących infrastrukturę badawczą Przychody dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych- stypendia doktoranckie. 730 SprzedaŜ towarów - Apteka oraz następujące konta kosztowe: 721 Koszt własny wynajmu mieszkań 722 Koszt własny rezerwy 723 Koszt własny w zakresie infrastruktury badawczej finansowanej dotacją celową. 724 Koszt własny prawo wieczystego uŝytkowania gruntu 725 Koszt własny - działalności nauk. dydakt. Pr. UE 726 Koszt własny -.działalności naukowo-dydaktycznej 727 Koszt własny działalność badawcza 728 Koszt własny działalność nauk. badawcza Pr. UE Konta kosztu własnego obciąŝane są automatycznie, w okresach miesięcznych, kosztami gromadzonymi na kontach zespołu 5 z uwzględnieniem powiązań właściwych dla róŝnych typów działalności. 729 Koszt własny stypendiów doktoranckich finansowanych dotacją na zadania projakościowe 731 Wartość sprzedanych towarów Apteka - ewidencja kosztów zakupu towarów sprzedanych. Ewidencja operacji finansowych prowadzona jest na kontach: 750 Przychody finansowe ewidencja m.in. odsetek od nieterminowych płatności i środków pienięŝnych na rachunkach bankowych oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących. 751 Przychody finansowe dodatnie róŝnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane. 754 Koszty finansowe - odsetki do zapłacenia, odpisy aktualizujące naleŝność z tytułu odsetek, odpisy aktualizujące instrumenty finansowe i inne. 755 Koszty finansowe ujemne róŝnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane. 11

12 Do rejestracji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych utworzone zostały następujące konta: 760 Pozostałe przychody operacyjne obejmują między innymi: ewidencję darowizn składników majątkowych i pienięŝnych, ewidencję darowizn środków trwałych do wysokości amortyzacji za wyjątkiem środków trwałych z grupy I i II, otrzymane odszkodowania, rozwiązanie odpisów aktualizujących naleŝności, refundacje za koszty podróŝy słuŝbowych. 761 Pozostałe przychody operacyjne ze zbycia środków trwałych przychody ze sprzedaŝy środków trwałych. 763 Przychody z obiektów socjalno-bytowych czynsze z obiektów mieszkalnych. 764 Pozostałe koszty operacyjne ewidencja m.in.: odpisów aktualizujących naleŝności, kar, zapłaconych odszkodowań, kosztów podróŝy słuŝbowych podlegających refundacji, niezawinione niedobory. 765 Wartość sprzedanych i zlikwidowanych aktywów trwałych ewidencja wartości netto składników sprzedanych, zlikwidowanych. Ewentualne straty i zyski nadzwyczajne mogą występować na kontach: 770 Zyski nadzwyczajne ewidencja dodatnich skutków finansowych zdarzeń losowych np. otrzymane odszkodowania za straty wynikające ze zdarzeń niepowtarzalnych /losowych/. 771 Straty nadzwyczajne ewidencja skutków zdarzeń niepowtarzalnych, trudnych do przewidzenia np. wskutek poŝaru, powodzi. Obroty wewnętrzne ewidencjonowane są na kontach: 790 Obroty wewnętrzne przychody 791 Obroty wewnętrzne koszty Konta 790 i 791 słuŝą do ewidencji wewnętrznych świadczeń w ramach jednostek. Konta przychodowe wykazują salda strony Ma natomiast konta kosztowe wykazują salda strony Wn. Na koniec roku obrotowego salda tych kont odnoszone są na konto Wynik finansowy. Zespół kont 8 Kapitały (fundusze) własne, rozliczenia międzyokresowe przychodów, fundusze specjalne i wynik finansowy. Konta zespołu 8 zapewniają ewidencję w ramach operacji odnoszących się do: a) funduszu zasadniczego, b) funduszy specjalnych, c) rozliczeń międzyokresowych przychodów, d) ustalania i rozliczania wyniku finansowego. Fundusze Ewidencja zwiększeń po stronie Ma, zmniejszeń- po stronie Wn, występuje saldo kredytowe. Operacje moŝliwe do wystąpienia w ramach funkcjonowania kont funduszowych wynikają z zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 246 poz Konto 800 Fundusz zasadniczy ewidencja zwiększeń i zmniejszeń funduszu według zasad wynikających z przepisów i uregulowań dotyczących szkół wyŝszych; zapisy po stronie Ma uwzględniają wysokość dotacji na cele inwestycji budowlanych wraz z moŝliwymi do wykorzystania odsetkami bankowymi od dotacji. Konto 801 Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych 12

13 Konto 850 Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Konto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady odpisów na fundusz zgodne z ustawą ; jego funkcjonowanie zgodne z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Konto 855 Własny Fundusz Stypendialny moŝliwy do utworzenia wyłącznie z odpisów z zysku lub dobrowolnych wpłat osób fizycznych lub prawnych. Konto 841 Rezerwy na przyszłe zobowiązania - rezerwy na przyszłe zobowiązania o duŝym stopniu prawdopodobieństwa, których kwotę moŝna w sposób wiarygodny oszacować. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Ewidencja wpływów lub przypisów po stronie Ma oraz przeksięgowań na konta przychodowe po stronie Wn. Konto 842 Rozliczenia międzyokresowe przychodów kursy, konferencje, sympozja ewidencja wpływów (odpłatności) tytułem uczestnictwa w: kursach, sympozjach, konferencjach i szkoleniach prowadzonych przez konkretne jednostki organizacyjne uwzględniająca odrębność uzyskiwanych przychodów. Konto 843 Prawo wieczystego uŝytkowania gruntów rozliczane w czasie odpisywane w okresach miesięcznych do wysokości kosztów amortyzacji w przychody. Konto 844 Rozliczenia międzyokresowe naliczane semestralnie ewidencja przypisów naleŝnych od studentów z tytułu usług dydaktycznych; rozbicie analityczne według kierunków i form kształcenia ; przeksięgowanie comiesięczne w przychody w wysokości 1/5 opłaty za semestr. Konto 845 Rozliczenia międzyokresowe przychodów ewidencja przyznanych dotacji: dydaktycznej z Ministerstwa Zdrowia i dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na działalność badawczą oraz dotacji i dofinansowań z innych źródeł do stopniowego odpisywania w przychody zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami bądź dla współmierności przychodów z kosztami. Konto 846 Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotacje Pr. UE ewidencja dotacji unijnych według nazw realizowanych projektów. Konto 848 Rozliczenia międzyokresowe przychodów finansowanie środków trwałych /krótkoterminowe/ - ewidencja wartości darowizn środków trwałych, dotacji aparaturowych i inwestycyjnych /wraz z odsetkami bankowymi zwiększającymi środki dotacyjne/ do rozliczenia w ciągu 12 m-cy; naliczenie i aktualizacja stanu środków w ramach Funduszu Rozwoju Programu. Konto 849 Rozliczenia międzyokresowe przychodów finansowanie środków trwałych /długoterminowe/ - j.w do wysokości środków przeznaczonych do rozliczenia długoterminowego (powyŝej roku) Wynik finansowy Konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego - w celu rozliczenia wyniku finansowego za poprzedni rok obrachunkowy przenosi się wynik finansowy w roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego na fundusz zasadniczy. Konto 860 Wynik finansowy na koniec roku obrotowego salda kont zespołu 7 są przenoszone odpowiednio; - na stronę Wn konta konta kosztowe, straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów(-) 13

14 - na stronę Ma konta 860 konta przychodowe, zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów (+). Saldo strony Wn oznacza stratę brutto, saldo strony Ma zysk brutto. W przypadku braku obowiązkowych obciąŝeń wyniku brutto stanowi on stratę (zysk) netto. Zespół kont 9 Konta pozabilansowe Z zasady konta zespołu 9 przeznaczone są dla uszczegółowienia zapisów na kontach bilansowych bądź wynikowych, najczęściej kosztowych. Zgodnie z aktualnymi potrzebami załoŝone zostały następujące konta: 950 Pozabilansowy podział kosztów istnieje moŝliwość rozwinięcia segmentów analitycznych w zaleŝności od potrzeb ewidencyjnych i sprawozdawczych. 951 Koszty kształcenia słuŝy do rozliczania kosztów kształcenia na kierunki według wcześniej określonych kluczy ; zapis automatyczny 952 Rozliczenie Programu Erasmus w walucie 953 Rozliczenie grantów koszty z Bo 954 Rozliczenie pozostałej działalności naukowo-badawczej z Bo 955 Odsetki od nieterminowo regulowanych naleŝności- zapłacone 956 Pozabilansowy podział kosztów Fundusze UE Wydatki strukturalne Zasady rozliczania kosztów otrzymuje brzmienie: Konta zespołu 5 przeznaczone są do ewidencji i rozliczania kosztów według typów działalności. Strukturę kont zespołów 4 i 5 określa załącznik nr 3 do polityki rachunkowości. Zasadą jest, Ŝe koszty, które moŝna przypisać poszczególnym działalnościom odnoszone są bezpośrednio na te działalności. Ewidencja analityczna do kont prowadzona jest z uwzględnieniem istotnego segmentu analitycznego informującego o nazwie jednostki organizacyjnej na poziomie: wydziału, katedry, kliniki, zakładu i pracowni. Księgowania na kontach zespołu 5 następują bieŝąco, na podstawie dokumentów źródłowych, w kwotach szczegółowych. ObciąŜając konta zespołu 5 stosuje się następujące zasady: 1) Na kontach działalności dydaktycznej ewidencjonuje się koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz koszty pozapłacowe związane bezpośrednio z tą działalnością, jeŝeli w danym typie działalności nie występują szczegółowe jednostki kalkulacyjne - wszystkie koszty ponoszone są dla danego typu działalności. 2) Na kontach działalności naukowo-badawczej i usługowej ewidencjonuje się koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio do realizacji tematów badawczych oraz koszty pozapłacowe związane bezpośrednio z tą działalnością. 3) Na koncie 513- ewidencjonuje się koszty w zakresie infrastruktury badawczej finansowanej dotacją celową 4) Na koncie 519- ewidencjonuje się koszty stypendiów doktoranckich finansowanych dotacją na zadania projakościowe 5) Na koncie 521- Koszty wydziałowe ewidencjonuje się koszty wynagrodzeń pracowników inŝynieryjno-technicznych zatrudnionych na wydziałach oraz koszty płacowe i pozapłacowe Biblioteki Głównej UM. 6) Na koncie 530- Działalność pomocnicza ewidencjonuje się koszty związane ze świadczeniem usług transportowych na rzecz wewnętrznych jednostek 14

15 organizacyjnych oraz sprzedaŝy usług na zewnątrz. Wartość świadczeń wewnętrznych uznaje konto 530, saldo tego konta na koniec kaŝdego miesiąca przenoszone jest na konto 551 Koszty ogólne. Podstawą wyceny świadczonych usług transportowych są stawki zatwierdzane przez władze Uczelni. 7) Konto 551- Koszty ogólne słuŝy do ewidencji kosztów związanych z zarządzaniem całym Uniwersytetem, organizacją i obsługą administracyjną poszczególnych jednostek organizacyjnych. 8) Konto 511 Koszty do rozliczenia rezerwy obciąŝane jest jednorazowo, przed zamknięciem roku obrotowego wartością utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników do zrealizowania w kolejnych latach. 9) Konto 531 Koszty wynajmowanych mieszkań przeznaczone jest do ewidencji kosztów poniesionych na utrzymanie i eksploatację budynków mieszkalnych przy ul. Hirszfelda. 10) Konto 540 Koszty prawa wieczystego uŝytkowania gruntów Punkt Zasady naliczania kosztów pośrednich otrzymuje brzmienie: Koszty działalności Uniwersytetu Medycznego, w tym koszty wynagrodzeń oraz koszty pozapłacowe, których nie moŝna zaliczyć do kosztów bezpośrednich poszczególnych działalności, stanowią koszty pośrednie. Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich ustalany jest w Zarządzeniu Rektora. Koszty realizacji projektów unijnych (w tym funduszy strukturalnych) najczęściej nie są obciąŝane narzutem kosztów pośrednich, chyba Ŝe umowa o realizację projektu wraz z dołączonym budŝetem dopuszcza taką moŝliwość. Koszty pośrednie rozlicza się w okresach miesięcznych, proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności, z wyłączeniem aparatury naukowobadawczej. Wskaźnik kosztów pośrednich obejmuje narzut kosztów ogólnych i wydziałowych. Działalność naukowo-badawcza Narzuty kosztów pośrednich, w zakresie działalności dotacyjnej, w stosunku do kosztów bezpośrednich, po wyłączeniu kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej, nie przekraczają 30 % i są regulowane Zarządzeniem Rektora; aktualnie wynoszą: A. podlegającej Ustawie o zasadach finansowania nauki: w odniesieniu do zadań, na które zostały przyznane środki finansowe przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki: 1. projekty badawcze promotorskie 20%, 2. projekty badawcze habilitacyjne i własne 25%, 3. działalność statutowa w tym prace własne 30%, 4. podstawowa działalność statutowa - 30%, 5. działalność wspomagająca badania - 30%, 6. współpraca naukowa z zagranicą 30%, 7. programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra zgodnie z decyzją lub umową (od 5% do 25%). w odniesieniu do zadań, na które zostały przyznane środki finansowe po dniu wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki: 1. projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 25%, 15

16 2. zadania badawcze finansowane w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji słuŝącej rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich 30%, 2a. środki wydzielone w 2011 roku w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na realizację prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych (w tym dostęp do baz danych) przez Bibliotekę Główną 15 % 3. projekty badawcze finansowane w ramach ustanowionych przez Ministra Nauki programów 25% lub zgodnie z regulaminem przyznawania środków przez instytucje finansujące bądź zawartą umową, 4. zadania finansowane w ramach dotacji na działalność upowszechniającą naukę 30%. B. nie podlegającej Ustawie o zasadach finansowania nauki: 1. projekty badawcze finansowane ze środków pozabudŝetowych (fundacje i inne) zgodnie z regulaminem przyznawania środków przez instytucje finansujące bądź zawartą umową, 2. prace zlecone i ekspertyzy prawne w postępowaniach sądowych 30%, 3. działalność badawcza pozostała (umowy z podmiotami gospodarczymi) 30%. Przy realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków pozabudŝetowych narzut kosztów pośrednich naliczany jest zgodnie z: warunkami zawartymi w umowie lub regulaminem finansowania. W zakresie działalności badawczo-usługowej prowadzonej przez niŝej wymienione jednostki wynoszą: 1) Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej 20% 2) Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 20% 3) Zakład Wirusologii 20% 4) Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 25% - badania z zakresu genetyki 15% 5) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 20% 6) Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej 30% 7) Zakład Genetyki Nowotworów z Prac. Cytogenetyczną 20% 8) Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej 20% Ustalany wskaźnik narzutu kosztów pośrednich nie dotyczy kosztów ponoszonych na rzecz badań wykonywanych dla Szpitali Klinicznych, dla których przyjmuje się wskaźnik w wysokości 10%. PowyŜsze narzuty kosztów pośrednich dzielone są w następujących proporcjach: - w 1/3 - narzut kosztów wydziałowych - w 2/3 - narzut kosztów ogólnych Działalność dydaktyczna W zakresie podstawowej działalności dydaktycznej (konto 500 Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza dotowana obciąŝenie narzutem kosztów pośrednich jest zróŝnicowane w okresach miesięcznych i uzaleŝnione od obciąŝenia narzutem kosztów ogólnych i wydziałowych innych działalności. Wyliczany jest proporcjonalnie do faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich przez: katedry, kliniki, zakłady i pracownie. W zakresie organizowanych kursów wskaźnik narzutu kosztów pośrednich ustalany jest w wysokości: a) dla kursów organizowanych w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów - 30%, b) dla kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy-dentystów, finansowanych w 100% z dotacji - 30%, c) dla innych kursów organizowanych lub prowadzonych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego - 20%, d) dla pozostałych kursów - 30%, W ramach organizowanych przez Uczelnię: konferencji, sympozjów, zjazdów wskaźnik wynosi 10 %. W zakresie działalności dydaktycznej obejmującej studentów anglojęzycznych wskaźnik narzutu kosztów pośrednich wynosi - 30%. 16

17 Koszty bezpośrednie ponoszone na utrzymanie budynków mieszkalnych przy ulicy Hirszfelda obciąŝane są narzutem kosztów pośrednich w wysokości 15 %. W zakresie opinii wydawanych przez Komisję Bioetyczną wskaźnik wynosi 30%. Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i doktorantów Koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem domów studenckich obciąŝają na bieŝąco Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. Corocznie ustalany jest wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (wyłącznie ogólnouczelnianych) na podstawie indywidualnej decyzji J.M. Rektora do wysokości 30% kosztów poniesionych na utrzymanie domów studenckich. Na pokrycie kosztów realizacji zadań ponoszonych przez Uczelnię, związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów obciąŝa się Fundusz 0,2% wskaźnikiem liczonym od dotacji na bezzwrotną pomoc dla studentów i doktorantów Rozliczanie kosztów działalności podstawowej (zamknięcie kont zespołu 5 ) otrzymuje brzmienie: Konta zespołu 5 zamyka się na dzień kończący kaŝdy miesiąc i rok obrotowy. Zamknięcie miesiąca polega na nieodwracalnym wyłączeniu moŝliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych. Koszty bezpośrednie i pośrednie (salda kont zespołu 5 ) podlegają przeksięgowaniu koszt własny (strona Wn kont ) : - działalności naukowej, dydaktycznej i wychowawczej zgodnie ze źródłami finansowania, - działalności badawczej zgodnie ze źródłami finansowania, - w zakresie infrastruktury badawczej finansowanej dotacją celową, - prawa wieczystego uŝytkowania gruntów, - wynajmu mieszkań, Na koniec roku obrotowego salda kont kosztu własnego przenoszone są na stronę Wn konta 860- Wynik finansowy Koszty kształcenia Koszty kształcenia rozliczane są na koncie pozabilansowym 951 po zakończeniu roku akademickiego w momencie ich wyliczania na wszystkie kierunki i formy kształcenia według klucza: 1. Rozliczenie kosztów rzeczowych konta 500 (Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza) następuje według klucza liczby godzin zajęć dydaktycznych realizowanych na danym wydziale na rzecz poszczególnych kierunków studiów. 2. Rozliczenie kosztów rzeczowych konta 502-2% (Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza - studenci anglojęzyczni-podział na programy) następuje według klucza, którym jest liczba studentów anglojęzycznych na danym kierunku studiów. 3. Rozliczenie kosztów wynagrodzeń osobowych odbywa się na podstawie harmonogramu udostępnionego przez Dział Kształcenia, dotyczącego zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach umów o pracę. Z zasady zajęcia realizowane w ramach osobowego funduszu płac dotyczą tylko studentów polskojęzycznych. Koszty OFP wynikające z uzupełnienia pensum rozliczane są na kierunki anglojęzyczne zgodnie z faktyczną realizacją zajęć. 4. Rozliczenie kosztów wynagrodzeń bezosobowych odbywa się na podstawie harmonogramu zajęć udostępnionych przez Dział Kształcenia dotyczących umów cywilnoprawnych. 17

18 5. Koszty wynagrodzeń dydaktyków nie wynikające z faktycznie realizowanych zajęć (urlopy, wynagrodzenie chorobowe,wyrównania i premie dla dydaktyków juŝ niepracujących) są rozliczane tylko na kierunki polskojęzyczne, procentem udziału kosztów wynagrodzeń osobowych kierunku w ogółem wynagrodzeń osobowych kierunków. 6. Rozliczenie kosztów konta % -Fundusz Rozwoju Programu odbywa się poprzez podzielenie ogółem kosztów przez liczbę wszystkich studentów anglojęzycznych pomnoŝenie przez studentów na danym kierunku studiów. Wyliczone koszty ujmowane są w pozycji Koszty pozostałe. 7. Koszty studiów podyplomowych księgowane są na analitycznych kontach 505% wraz ze szczegółowymi kontami rodzajowymi zespołu 4 i kosztami pośrednimi. Do rozliczenia przenoszone są więc bezpośrednio na odpowiadający im kierunek studiów Ewidencja wydatków otrzymuje brzmienie: KaŜda umowa o realizację projektu zawiera (w formie załącznika) budŝet projektu uwzględniający róŝne kategorie wydatków. Wydatki dokonywane są z wydzielonego konta bankowego lub z kasy na podstawie dowodów księgowych takich jak: faktury, listy płac, rozliczenia delegacji krajowych oraz innych dokumentów o równowaŝnej wartości dowodowej. Dla operacji występujących przy realizacji programów unijnych stosowane są następujące rodzaje dokumentów: ZE- Zakupy Fundusze Europejskie K/ZE- korekty dotyczące zakupów Funduszy Europejskich WNT-wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów FWZ- faktury wewnętrzne rej. VAT zob. PKE- pozostałe koszty programy europejskie PKK- przeksięgowanie kosztów LPLAC- Lista płac KOM- kompensaty RR- rozliczenie delegacji/zaliczki STYP- stypendia WB- wyciągi bankowe WRK- raporty kasowe OT- przyjęcie środka trwałego OTN- przyjęcie środka trwałego o niskiej wartości OTW- przyjęcie niskocennych przedmiotów w uŝytkowaniu OTNB- aparatura naukowo badawcza przyjęta w całości w koszty ZLEC- umowy cywilnoprawne.. Koszty kwalifikowalne związane z realizacją projektów w ramach funduszy unijnych ewidencjonowane są w układzie rodzajowym (zespół 4 ) i w układzie kalkulacyjnym na kontach: Koszty działalności naukowo-dydaktycznej- Fundusze UE oraz 507- Koszty działalności naukowo-badawczej- Fundusze UE ze stosownym wyodrębnieniem analitycznym uwzględniającym: numer projektu, źródło i rodzaj finansowania, zgodnie z następującym schematem: 50X-0000-PR-TTTT-RRRRR Segment pierwszy: 50X- konta zespołu 5, 18

19 Segment trzeci: numer projektu Segment czwarty: w zaleŝności od źródła środków finansowych oraz rodzaju finansowania: BudŜet Centralny - finansowanie UE BudŜet Centralny - wkład własny BudŜet Centralny - koszty niekwalifikowane BudŜet Centralny - wkład własny poza projektem BudŜet Terytorialny - finansowanie UE BudŜet Terytorialny - wkład własny BudŜet Terytorialny - koszty niekwalifikowane BudŜet Terytorialny - wkład własny poza projektem Segment piąty: koszty według rodzaju W celu wyodrębnienia ewidencji rozrachunków z kontrahentami utworzono konto 202- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - Fundusze UE, zgodnie z następującym schematem: 202-PR-KKKKK PR - oznacza numer projektu KKKKK - numer kontrahenta. Dla celów rozrachunków z tytułu wynagrodzeń staŝowych /stypendiów/ prowadzona jest ewidencja na koncie 217- Rozrachunki z tytułu stypendiów pozostałe. Struktura konta wygląda następująco: 217-W-RD-SSSSS W- wydział studiów, RD- rodzaj stypendium SSSSS numer studenta W przypadku braku środków na rachunku bankowym projektu na dzień bilansowy poniesione koszty, w wysokości przekraczającej otrzymaną dotację, zostają przeksięgowane na konto 642- Rozliczenia międzyokresowe kosztów- Fundusze UE (czynne) do rozliczenia w kolejnym roku sprawozdawczym. Do ewidencji środków trwałych w okresie budowy, montaŝu lub ulepszenia słuŝy konto Środki trwałe w budowie funkcjonujące zgodnie z następującym schematem: 081-F-PR-ZZ-RWYY F - segment drugi oznacza źródła finansowania : 2. środki z Unii Europejskiej 3. środki z Ministerstwa 4. wkład własny w projekcie 5. wkład własny poza projektem, PR - segment trzeci przeznaczony jest na numer projektu. ZZ - segmentowi czwartemu przypisane zostają jednostki organizacyjne Uniwersytetu. RWYY - segment piąty zarezerwowany został dla rodzaju wydatków. Środki trwałe o niŝszej wartości tj. powyŝej 1500,00 zł do 3.500,00 zł księgowane są bezpośrednio /w momencie zakupu/ w koszty amortyzacji, natomiast Niskocenne przedmioty w uŝytkowaniu /od 200 zł do zł/ kwalifikowane są w koszty materiałowe. Do faktury VAT z zakupu dołącza się dokument OTN (przyjęcie środka trwałego) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na koniec kaŝdego miesiąca koszty poszczególnych projektów /gromadzone na kontach zespołu 5 / przeksięgowywane są na konta: 725- Koszt własny sprzedaŝy działalność naukowo dydaktyczna - Fundusze UE lub 728- Koszt własny sprzedaŝy działalność naukowo-badawcza Fundusze UE według szczegółowej ewidencji analitycznej odrębnej dla wszystkich projektów: 725(8)-PR 19

20 PR - numer projektu. Koszty bankowe ewidencjonowane na koncie Koszty ogólne z zasady traktowane są jako wydatki niekwalifikowane obciąŝające Uczelnię chyba, Ŝe zawarta umowa o realizację projektu stanowi inaczej. Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków oraz ryczałtowo - na podstawie opracowanej metodologii i procentowego limitu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu. Koszty i przychody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej stanowią element wyniku finansowego Uczelni. Przynajmniej raz w miesiącu dokonywana jest szczegółowa analiza operacji księgowych pod kątem prawidłowości księgowań. Na potrzeby realizacji projektu utworzono konto pozabilansowe 956 Pozabilansowy podział kosztów Fundusze UE z dwoma segmentami analitycznymi przeznaczonymi do ewidencjonowania wszystkich kosztów w podziale na zadania bądź pozycje w zaleŝności od charakteru danego projektu oraz zatwierdzonego budŝetu projektu. Konto 956 posiada następujący schemat: 956-PR-XX PR nr projektu XX - zadania 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. dr hab. Andrzej Drop 20

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak Materiały szkoleniowe 24.06.2010 Warszawa Barbara Hermak Księgowość organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne ustawy jakich znajomość przyda się przy prowadzeniu organizacji pozarządowej...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 90/08/09 z dnia 30.07.09 r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2013 roku DO-0130/128/2013 Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w Zasadach (polityce) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ROPCZYCE, 14 maj

Bardziej szczegółowo

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r.

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skład Grupy kapitałowej ELZAB Skład Grupy Kapitałowej ELZAB wg stanu na koniec 2009 r. był następujący: Podmiot dominujący ELZAB S.A. Podmioty

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo