NUMER 9 (47) Grudzień wydawca: Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUMER 9 (47) Grudzień 2009. wydawca: Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o."

Transkrypt

1 NUMER 9 (47) Grudzień 2009 wydawca: Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

2 SPIS TREŚCI PROBLEMATYKA PODATKOWA 3 ARTYKUŁY I KOMENTARZE 3 KONSEKWENCJE WYROKU W SPRAWIE MAGOORA 3 BADANIE I PRZEGLĄD SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 5 CZYM RÓśNI SIĘ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OD PRZEGLĄDU? 5 INTERPRETACJE I WYROKI 7 WESZŁY W śycie 7 2

3 PROBLEMATYKA PODATKOWA ARTYKUŁY i KOMENTARZE Konsekwencje wyroku w sprawie Magoora Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o. o. odniósł się do wprowadzonych w Polsce ograniczeń w prawie do odliczenia podatku VAT od paliwa zakupionego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz zgodność tych ograniczeń z prawem unijnym. ETS w wyroku powołał się na treść przepisu art. 176 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego system podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z ). Dyrektywa ta wprowadza zasadę standstill która stanowi, iŝ państwa członkowskie mogą utrzymać wszystkie wyłączenia prawa do odliczenia podatku VAT przewidziane w prawie krajowym przez przepisy obowiązujące w dniu ich przystąpienia. Wyrok ETS zgodnie z art. 234 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi wiąŝącą wykładnię przepisów aktów przyjętych przez Instytucję Wspólnoty. Wykładnia zastosowana przez ETS jest wiąŝąca dla sądów i organów administracji publicznej, czyli dla organów skarbowych równieŝ. W celu ustalenia konsekwencji wyroku naleŝy przywołać jakie przepisy obowiązywały przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej jaki i równieŝ w późniejszym okresie. Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 3a ustawy o VAT obowiązującej do 30 kwietnia 2004 roku obniŝenie kwoty lub zwrot róŝnicy podatku naleŝnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności 500 kg. W praktyce podatnik miał prawo do pełnego odliczania podatku w przypadku nabycia samochodu posiadającego homologację cięŝarową. Konsekwencją takiego zapisu w ustawie było pojawienie się zmian konstrukcyjnych w samochodach takich jak np. zamontowanie kratki. Przepisy te dawały równieŝ prawo pełnego odliczania VAT od zakupu paliwa na samochody posiadające homologację. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2004 roku został wprowadzony tzw. wzór Lisaka. Samochody osobowe oraz inne których dopuszczalna ładowność nie przekraczała wartości określonej wg wymienionego wzoru podatnik miał moŝliwość odliczenia jedynie 50% kwoty podatku określonej na fakturze maksymalnie 5000 zł. JednakŜe w przypadku tych samochodów nie przysługiwało odliczanie podatku od zakupionego paliwa. Kolejna nowelizacja ustawy weszła w Ŝycie dnia 22 sierpnia 2008 roku i faktycznie obowiązuje do dnia dzisiejszego. Pełne odliczenie podatku VAT przysługuje w przypadku nabycia samochodów, innych niŝ cięŝarowe, których całkowita masa przekracza 3,5 tony. Podatnicy posiadający takie samochody mają prawo do odliczania podatku od paliwa w pełnej wysokości. W przypadku innych samochodów, podatnicy nie mają prawa odliczania podatku od paliwa, a przy zakupie samochodu mogą odliczyć 60% wartości podatku, nie więcej niŝ zł. 3

4 PowyŜsze zmiany w ustawodawstwie obowiązujące na przestrzeni kilku lat miały róŝne konsekwencje dla róŝnych grup podatników. Wynikiem takiego stanu rzeczy są róŝne skutki wyroku ETS dla podatników. NaleŜy jednoznacznie zauwaŝyć, iŝ prawo do odliczenia podatku naliczonego uległo ograniczeniu w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, przez co została złamana klauzula standstill. Konsekwencje wyroku Z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika, iŝ regulacje wprowadzone po akcesji Polski do Unii Europejskiej, mające na celu ograniczenie prawa do odliczenia podatku są niezgodne z prawem wspólnotowym w zakresie jakiem rozszerzają ograniczenie do odliczanie podatku VAT od zakupu paliwa. Wyrok ten pomimo tego, iŝ odnosi się tylko do odliczania paliwa moŝe być równieŝ stosowany w przypadku odliczeń podatku przy nabyciu samochodu, imporcie, wewnątrzwspólnotowym nabyciu oraz leasingu poniewaŝ te przepisy mają ścisły związek z prawem do odliczenia VAT od zakupu paliwa. W praktyce wyroku uprawnia do pełnego odliczenia podatku VAT zarówno od nabycia samochodu jak i równieŝ od paliwa, jeŝeli podatnikowi przysługiwało takie prawo przed akcesją Polski do Unii. W celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT, podatnicy muszą złoŝyć korektę deklaracji za okres w którym odpowiednie kwoty zostały nadpłacone. Dodatkowo podatnicy wykorzystujący w działalności gospodarczej samochody posiadające homologację cięŝarową i spełniające wymóg dopuszczalności ładowności mają prawo do dokonywania odliczeń VAT od zakupów paliwa do ich napędu na bieŝąco. Zgodnie z art. 86 ust 13 ustawy o VAT podatnik moŝe obniŝyć kwotę podatku naleŝnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniŝenia podatku naleŝnego, nie później jednak niŝ w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniŝenia podatku naleŝnego. Z tego wynika, iŝ termin do dokonania korekty za 2004 rok minął w 2008 roku, czyli podatnicy którzy nie złoŝyli korekty utracili prawo do odliczenia za ten rok. NaleŜy podkreślić, iŝ do korekty VAT podatnicy powinni złoŝyć uzasadnienie, w którym mogą się bezpośrednio powołać na wyrok ETS oraz w przypadku korekty wynikającej z zakupu paliwa wniosek o zwrot nadpłaty zgodnie z art. 74 Ordynacji podatkowej. Na wezwanie urzędu skarbowego podatnik powinien odpowiednio udokumentować prawo do odliczenia. Organy podatkowe mogą Ŝądać od podatnika oryginałów faktur wraz z numerem rejestracyjnym samochodu, odpowiednich dokumentów świadczących o tym, Ŝe samochód był uŝywany w działalności gospodarczej i nie był samochodem osobowym o dopuszczalnej ładowności poniŝej 500 kg. W praktyce oznacza to przedstawienie dowodu rejestracyjnego oraz odpowiednich świadectw homologacji. Obowiązek posiadania tego ostatniego dokumentu jest dyskusyjny. Do 1 maja 2004 roku wymóg posiadania homologacji wynikał z rozporządzenia, po 1 maja 2004 roku został wpisany do ustawy i obowiązywał do sierpnia 2005 roku. Zgodnie z art. 217 Konstytucji istotne elementy konstrukcyjne podatków powinny być uregulowane w ustawie. W związku z tym ograniczenia odliczenia podatku VAT powinny wynikać z ustawy a nie z rozporządzenia. Takie stanowisko potwierdził NSA w wyroku z dnia 14 września 2004 roku w sprawie FSK 413/04 z którego wynika, iŝ pozbawienie podatnika prawa do odliczania podatku naliczonego naleŝy traktować w tych samych kategoriach co obciąŝenie go obowiązkiem podatkowym. NałoŜenie zatem na podatnika takiego obowiązku powinno być jednoznacznie przewidziane w ustawie. Z powyŝszego wynika, Ŝe moŝna byłoby uznać, iŝ obowiązek posiadania homologacji zawarty w rozporządzeniu nie obowiązywał, jako niezgodny z Konstytucją, wprowadzenie tego wymogu do ustawy z dnia 1 maja 2004 naleŝałoby uznać za rozszerzenie ograniczenia do odliczenia VAT. Reasumując moŝna dojść do wniosku, iŝ podatnicy, którzy 4

5 nie są w stanie przedstawicie organom podatkowym świadectwa homologacji mogą próbować zakwestionować prawo organów do Ŝądania takiego dowodu. Dodać naleŝy, iŝ korekty moŝna dokonać tylko za miesiące kiedy posiadany samochód faktycznie spełniał warunki określone ustawą. W przypadku gdy podatnik dokonała po 1 maja 2004 roku zmiany konstrukcyjne w samochodzie o dopuszczalnej ładowności powyŝej 500 kg co skutkowało tym, iŝ samochód nie spełniał warunków dla kategorii samochodów cięŝarowych, prawo do odliczenia przysługiwać mu nie będzie. Podatek dochodowy NaleŜy podkreślić, iŝ korekta w zakresie VAT pociąga za sobą konieczność dokonania odpowiednich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego. W przypadku dokonania korekty i odliczenia podatku VAT uznanego wcześniej za koszt uzyskania przychodu, podatnicy mają obowiązek zaliczyć uzyskany zwrot podatku VAT do przychodów podatkowych. Podsumowanie Wyrok w sprawie Magoora jest korzystny dla podatników, którzy utracili prawo do odliczania podatku VAT od zakupionych samochodów oraz od zakupu paliwa do napędu pojazdów na skutek wprowadzenia nowych przepisów z dnia 1 maja 2004 roku oraz nowelą z dnia 22 sierpnia 2005 roku. Główną konsekwencją wyroku jest moŝliwość dokonania korekty podatku naliczonego za wspomniany okres. Podatnik dokonując korekty powinien być w stanie przedstawić władzą podatkowym oryginały faktur dokumentujących nabycie samochodu lub zakup paliwa, kopię dowodów rejestracyjnych oraz kopię świadectw homologacyjnych. Z prawa do odliczenia podatku VAT moŝna korzystać w ramach bieŝących rozliczeń z fiskusem, jeŝeli samochody wykorzystywane przez podatników w bieŝącej działalności spełniają kryteria samochodów cięŝarowych potwierdzone w homologacji oraz ich ładowność jest wyŝsza niŝ 500 kg. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych Czym róŝni się badanie sprawozdania finansowego od przeglądu? Obowiązkowi badania sprawozdania finansowego podlegają jednostki określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Pozostałe jednostki niespełniające kryteriów obligatoryjnego badania sprawozdania mogą poddać się dobrowolnie badaniu sprawozdania finansowego. JednakŜe w ramach kontroli wewnętrznej jednostki prowadzące księgi rachunkowe i sporządzające sprawozdania finansowe (takie, które nie mają obowiązku badania sprawozdania finansowego) mogą poddać swoje sprawozdanie finansowe przeglądowi przez biegłego rewidenta. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyraŝenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości, czy jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości). 5

6 Natomiast celem przeglądu sprawozdania finansowego jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta, na podstawie jego wiedzy, doświadczenia, znajomości jednostki oraz dokonanych analiz, zapytań i wglądu w księgi rachunkowe, czy konieczne jest dokonanie w sprawozdaniu finansowym jednostki istotnych zmian, dla uznania, Ŝe przedstawia ono rzetelnie, prawidłowo i jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (załącznik nr 1 do uchwały nr 539/43/2002 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 12 listopada 2002 r.).sprawozdanie finansowe poddawane przeglądowi jest sprawozdaniem finansowym obejmującym zwykle okres krótszy niŝ rok obrotowy i sporządzane jest na inny dzień, aniŝeli koniec roku obrotowego. Zakres przeglądu sprawozdania finansowego obejmuje uzyskanie informacji o: zmianach rodzaju i rozmiarów działalności gospodarczej jednostki z uwzględnieniem sytuacji w branŝy, zmianach przyjętych zasad polityki rachunkowości w stosunku do zasad uprzednio stosowanych i ich wpływie na dane sprawozdania finansowego poddanego przeglądowi, sprawach spornych, znajdujących się w toku postępowania sądowego, administracyjnego, sporach z organami podatkowymi, zobowiązaniach warunkowych oraz o wszystkich zdarzeniach, które nastąpiły po dacie sporządzonego sprawozdania poddanego przeglądowi oraz wpływie tych zdarzeń na przyszłą sytuację finansową jednostki, aktualnym stanie spraw, które zostały przedstawione w opinii oraz raporcie z badania sprawozdania finansowego jednostki za rok poprzedzający okres objęty przeglądem w formie zastrzeŝeń lub pisma skierowanego do kierownika jednostki. Z przeglądu sprawozdania sporządza się raport, który jest kierowany do właścicieli jednostki lub organu nadzoru jednostki. Metody i zakres przeprowadzonego przeglądu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie zezwalają mu na wydanie pisemnej opinii wraz z raportem w rozumieniu art. 65 ustawy o rachunkowości. Za sporządzenie sprawozdania finansowego przekazanego do przeglądu odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Jednostka nie ma obowiązku składania raportu z przeglądu sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz urzędu skarbowego. W myśl art. 69 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeŝeli sprawozdanie podlegało badaniu, z zastrzeŝeniem art. 69 ust. 1a ww. ustawy, w świetle którego kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 50 ust. 2 ww. ustawy, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności. Stosownie do postanowień art. 27 ust. 2 updop, obowiązek złoŝenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Jednostka nie ma obowiązku składania raportu z przeglądu sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz urzędu skarbowego. 6

7 INTERPRETACJE i WYROKI W uchwale z dnia 16 listopada 2009 roku, sygnatura akt: I FPS 2/09, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iŝ za dodatkowe zobowiązania podatkowe w VAT nie odpowiadają członkowie zarządu. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe niezapłacone w terminie płatności przez spółkę nie stanowi zaległości podatkowej w rozumieniu w związku z art Ordynacji podatkowej, za którą odpowiada członek zarządu. W wyroku z dnia 16 listopada 2009 roku, sygnatura akt III SA/Wa 1021/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, Ŝe spółka zagraniczna ma prawo do odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu podatku naliczonego, mimo, Ŝe przepisy ustawy o VAT z 1993 roku nie wskazują na to bezpośrednio. NaleŜy je interpretować rozszerzająco m.in.: z uwagi na zasadę demokratycznego państwa prawnego zawartą w art. 2 Konstytucji. W wyroku z dnia 10 listopada 2009 roku, sygnatura akt: III SA/Wa 986/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iŝ polski ustawodawca nie ustanowił przepisów regulujących kwestii korekty podatku naleŝnego w sytuacji gdy dochodzi do transakcji, a dopiero następnie zajdzie okoliczność zewnętrzna implikująca zmianę stawki podatku. W przedmiotowej sprawie było nią wprowadzenie przez wydawcę zmian prowadzących do braku moŝliwości uznania czasopisma za specjalistyczne, wobec czego stawka podatku VAT wyniesie 7% zamiast 0%. NaleŜy uznać, iŝ jeŝeli faktury za przedpłatę nie zawierały błędów, a przyczyny zmiany stawki podatku zaszły po ich wystawieniu, korekta powinna być dokonana na bieŝąco (czyli za okres w którym powstała jej przyczyna) a nie z data wsteczną. WESZŁY W śycie W Dz. U. nr 179 z 28 października 2009 r., pod poz. 1383, opublikowano ustawę z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa ta zmieniła z dniem r. brzmienie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeŝeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Przypomnijmy, Ŝe przepis ten w poprzednim brzmieniu został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją (wyrok TK z dnia 24 czerwca 2008 r., opubl. w Dz. U. nr 119, poz. 771) W Dz. U. nr 179 z 28 października 2009 r., pod poz. 1388, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na szkolenia, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Ulgi powyŝsze są w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłoŝenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłoŝenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej, oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty 7

8 prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna. Jednocześnie straciło moc poprzednio obowiązujące w tej sprawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. (Dz. U. nr 93, poz. 622). Rozporządzenie weszło w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 12 listopada 2009 r. W Dz. U. nr 183 z 2 listopada 2009 r., pod poz. 1425, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną. Niniejsze rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w tej samej sprawie (Dz. U. nr 116, poz. 734). Rozporządzenie to ma na celu: wdroŝenie rozwiązań w zakresie procedury udzielania pomocy regionalnej stosowanej w Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., str. 3), precyzyjne określenie warunków, na jakich podmiot moŝe udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa. Wnioski o udzielenie pomocy regionalnej, złoŝone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w Ŝycie omawianego rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 17 listopada 2009 r. W Dz. U. nr 183 z 2 listopada 2009 r., pod poz. 1426, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie (Dz. U. nr 158, poz. 1106). Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Pomoc udzielana będzie w drodze decyzji podejmowanych przez organy udzielające tej pomocy, w formie odroczenia, rozłoŝenia na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego w całości lub w części, umorzenia opłaty prolongacyjnej, itp. Regulacje zawarte w tym rozporządzeniu są zgodne z warunkami określonymi w ww. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008. Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2014 r. 8

9 Rozporządzenie weszło w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 17 listopada 2009 r. PARAGON FISKALNY BĘDZIE DOWODEM KSIĘGOWYM??? Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, paragony fiskalne nie mogą być podstawą ujęcia wydatku w księgach rachunkowych. Wynika to z faktu, Ŝe paragony fiskalne nie zawierają niezbędnych elementów, jakie muszą zawierać dowody księgowe, np. określenia stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej (elementy, jakie powinien zawierać dowód księgowy, określa art. 21 ustawy o rachunkowości). MoŜliwe jednak, Ŝe niedługo paragony fiskalne będą mogły być podstawą zapisu w księgach rachunkowych. Komisja "Przyjazne Państwo" przygotowała bowiem projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o rachunkowości. Projekt ten zakłada moŝliwość niezamieszczania w dowodzie księgowym m.in. określenia stron (nazwy, adresów) dokonujących operacji gospodarczej, jeŝeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych. Celem powyŝszych zmian jest ułatwienie dokumentowania wydatków przy pomocy paragonów fiskalnych (i innych dokumentów niebędących fakturami) i uniknięcie obowiązku posiadania faktury w odniesieniu do określonej grupy wydatków. Dotyczy to wydatków na usługi taksówek osobowych, usługi przewozu osób, usługi gastronomiczne, zakup paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych, a takŝe innych towarów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów oraz zapłatę za usługi parkowania pojazdów. Wydatki, o których mowa powyŝej, udokumentowane paragonami fiskalnymi (lub innymi dowodami niebędącymi fakturami), będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych (o ile będzie istniał związek poniesionego wydatku z przychodami i wydatki nie będą wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów). Przypomnijmy jednak, Ŝe obecnie czynni podatnicy VAT dokonujący sprzedaŝy na rzecz podmiotów gospodarczych mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktur VAT. Aby zatem cel nowelizacji ustawy o rachunkowości mógł być osiągnięty, niezbędne jest wprowadzenie określonych zmian równieŝ w zakresie VAT i umoŝliwienie dokumentowania transakcji między podmiotami gospodarczymi równieŝ innymi, niŝ faktura, dokumentami (np. paragonami z kasy fiskalnej). Z tego teŝ względu w projekcie nowelizacji zaproponowano dodanie ust. 4a do art. 106 ustawy o VAT, na podstawie którego za fakturę będzie się uznawało równieŝ: 1) dokumenty potwierdzające zarejestrowanie sprzedaŝy przy pomocy kasy rejestrującej następujących towarów i usług, chociaŝby nie zawierały wszystkich danych określonych w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 8: a) usług taksówek osobowych, b) usług przewozu osób, c) usług gastronomicznych, d) paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych, a takŝe innych towarów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów; 2) dowody zapłaty za usługi parkowania pojazdów. 9

10 Jednocześnie zastrzeŝono, Ŝe na Ŝądanie nabywców towarów i usług podatnicy zobowiązani będą do wystawienia faktury zawierającej wszystkie dane, przewidziane dla faktur VAT. Przepisy powyŝsze nie będą mogły być jednak stosowane do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz do sprzedaŝy wysyłkowej z terytorium kraju. Warto jednak zaznaczyć, Ŝe dokumentem, na podstawie którego podatnik dokonuje odliczenia VAT, jest zasadniczo faktura VAT. Wprawdzie w 17 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur wymieniono dokumenty, które uznaje się za faktury i które uprawniają do odliczenia podatku naliczonego (np. paragony fiskalne dokumentujące przejazd autostradami płatnymi - jeŝeli zawierają określone elementy), lecz są to bardzo nieliczne wyjątki. Oznacza to, Ŝe co do zasady, paragony fiskalne nie są podstawą do odliczenia VAT. Niestety, po wprowadzeniu omawianych zmian do ustawy o VAT, kwestia ta się nie zmieni. Pomimo, Ŝe w określonych przypadkach paragony fiskalne i inne dokumenty, niebędące sensu stricte fakturami VAT będą prawidłowymi dowodami dokumentującymi transakcję, to nie będą one uprawniały do odliczenia podatku naliczonego. Zapraszamy na naszą stronę internetową: REDAKCJA PULSU Małgorzata Wojnowska Magdalena Mrozowska 10

11 NUMER 9 (47) Grudzień 2009 wydawca: Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

12 SPIS TREŚCI PROBLEMATYKA PODATKOWA 3 ARTYKUŁY I KOMENTARZE 3 KONSEKWENCJE WYROKU W SPRAWIE MAGOORA 3 BADANIE I PRZEGLĄD SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 5 CZYM RÓśNI SIĘ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OD PRZEGLĄDU? 5 INTERPRETACJE I WYROKI 7 WESZŁY W śycie 7 2

13 PROBLEMATYKA PODATKOWA ARTYKUŁY i KOMENTARZE Konsekwencje wyroku w sprawie Magoora Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o. o. odniósł się do wprowadzonych w Polsce ograniczeń w prawie do odliczenia podatku VAT od paliwa zakupionego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz zgodność tych ograniczeń z prawem unijnym. ETS w wyroku powołał się na treść przepisu art. 176 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego system podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z ). Dyrektywa ta wprowadza zasadę standstill która stanowi, iŝ państwa członkowskie mogą utrzymać wszystkie wyłączenia prawa do odliczenia podatku VAT przewidziane w prawie krajowym przez przepisy obowiązujące w dniu ich przystąpienia. Wyrok ETS zgodnie z art. 234 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi wiąŝącą wykładnię przepisów aktów przyjętych przez Instytucję Wspólnoty. Wykładnia zastosowana przez ETS jest wiąŝąca dla sądów i organów administracji publicznej, czyli dla organów skarbowych równieŝ. W celu ustalenia konsekwencji wyroku naleŝy przywołać jakie przepisy obowiązywały przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej jaki i równieŝ w późniejszym okresie. Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 3a ustawy o VAT obowiązującej do 30 kwietnia 2004 roku obniŝenie kwoty lub zwrot róŝnicy podatku naleŝnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności 500 kg. W praktyce podatnik miał prawo do pełnego odliczania podatku w przypadku nabycia samochodu posiadającego homologację cięŝarową. Konsekwencją takiego zapisu w ustawie było pojawienie się zmian konstrukcyjnych w samochodach takich jak np. zamontowanie kratki. Przepisy te dawały równieŝ prawo pełnego odliczania VAT od zakupu paliwa na samochody posiadające homologację. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2004 roku został wprowadzony tzw. wzór Lisaka. Samochody osobowe oraz inne których dopuszczalna ładowność nie przekraczała wartości określonej wg wymienionego wzoru podatnik miał moŝliwość odliczenia jedynie 50% kwoty podatku określonej na fakturze maksymalnie 5000 zł. JednakŜe w przypadku tych samochodów nie przysługiwało odliczanie podatku od zakupionego paliwa. Kolejna nowelizacja ustawy weszła w Ŝycie dnia 22 sierpnia 2008 roku i faktycznie obowiązuje do dnia dzisiejszego. Pełne odliczenie podatku VAT przysługuje w przypadku nabycia samochodów, innych niŝ cięŝarowe, których całkowita masa przekracza 3,5 tony. Podatnicy posiadający takie samochody mają prawo do odliczania podatku od paliwa w pełnej wysokości. W przypadku innych samochodów, podatnicy nie mają prawa odliczania podatku od paliwa, a przy zakupie samochodu mogą odliczyć 60% wartości podatku, nie więcej niŝ zł. 3

14 PowyŜsze zmiany w ustawodawstwie obowiązujące na przestrzeni kilku lat miały róŝne konsekwencje dla róŝnych grup podatników. Wynikiem takiego stanu rzeczy są róŝne skutki wyroku ETS dla podatników. NaleŜy jednoznacznie zauwaŝyć, iŝ prawo do odliczenia podatku naliczonego uległo ograniczeniu w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, przez co została złamana klauzula standstill. Konsekwencje wyroku Z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika, iŝ regulacje wprowadzone po akcesji Polski do Unii Europejskiej, mające na celu ograniczenie prawa do odliczenia podatku są niezgodne z prawem wspólnotowym w zakresie jakiem rozszerzają ograniczenie do odliczanie podatku VAT od zakupu paliwa. Wyrok ten pomimo tego, iŝ odnosi się tylko do odliczania paliwa moŝe być równieŝ stosowany w przypadku odliczeń podatku przy nabyciu samochodu, imporcie, wewnątrzwspólnotowym nabyciu oraz leasingu poniewaŝ te przepisy mają ścisły związek z prawem do odliczenia VAT od zakupu paliwa. W praktyce wyroku uprawnia do pełnego odliczenia podatku VAT zarówno od nabycia samochodu jak i równieŝ od paliwa, jeŝeli podatnikowi przysługiwało takie prawo przed akcesją Polski do Unii. W celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT, podatnicy muszą złoŝyć korektę deklaracji za okres w którym odpowiednie kwoty zostały nadpłacone. Dodatkowo podatnicy wykorzystujący w działalności gospodarczej samochody posiadające homologację cięŝarową i spełniające wymóg dopuszczalności ładowności mają prawo do dokonywania odliczeń VAT od zakupów paliwa do ich napędu na bieŝąco. Zgodnie z art. 86 ust 13 ustawy o VAT podatnik moŝe obniŝyć kwotę podatku naleŝnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniŝenia podatku naleŝnego, nie później jednak niŝ w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniŝenia podatku naleŝnego. Z tego wynika, iŝ termin do dokonania korekty za 2004 rok minął w 2008 roku, czyli podatnicy którzy nie złoŝyli korekty utracili prawo do odliczenia za ten rok. NaleŜy podkreślić, iŝ do korekty VAT podatnicy powinni złoŝyć uzasadnienie, w którym mogą się bezpośrednio powołać na wyrok ETS oraz w przypadku korekty wynikającej z zakupu paliwa wniosek o zwrot nadpłaty zgodnie z art. 74 Ordynacji podatkowej. Na wezwanie urzędu skarbowego podatnik powinien odpowiednio udokumentować prawo do odliczenia. Organy podatkowe mogą Ŝądać od podatnika oryginałów faktur wraz z numerem rejestracyjnym samochodu, odpowiednich dokumentów świadczących o tym, Ŝe samochód był uŝywany w działalności gospodarczej i nie był samochodem osobowym o dopuszczalnej ładowności poniŝej 500 kg. W praktyce oznacza to przedstawienie dowodu rejestracyjnego oraz odpowiednich świadectw homologacji. Obowiązek posiadania tego ostatniego dokumentu jest dyskusyjny. Do 1 maja 2004 roku wymóg posiadania homologacji wynikał z rozporządzenia, po 1 maja 2004 roku został wpisany do ustawy i obowiązywał do sierpnia 2005 roku. Zgodnie z art. 217 Konstytucji istotne elementy konstrukcyjne podatków powinny być uregulowane w ustawie. W związku z tym ograniczenia odliczenia podatku VAT powinny wynikać z ustawy a nie z rozporządzenia. Takie stanowisko potwierdził NSA w wyroku z dnia 14 września 2004 roku w sprawie FSK 413/04 z którego wynika, iŝ pozbawienie podatnika prawa do odliczania podatku naliczonego naleŝy traktować w tych samych kategoriach co obciąŝenie go obowiązkiem podatkowym. NałoŜenie zatem na podatnika takiego obowiązku powinno być jednoznacznie przewidziane w ustawie. Z powyŝszego wynika, Ŝe moŝna byłoby uznać, iŝ obowiązek posiadania homologacji zawarty w rozporządzeniu nie obowiązywał, jako niezgodny z Konstytucją, wprowadzenie tego wymogu do ustawy z dnia 1 maja 2004 naleŝałoby uznać za rozszerzenie ograniczenia do odliczenia VAT. Reasumując moŝna dojść do wniosku, iŝ podatnicy, którzy 4

15 nie są w stanie przedstawicie organom podatkowym świadectwa homologacji mogą próbować zakwestionować prawo organów do Ŝądania takiego dowodu. Dodać naleŝy, iŝ korekty moŝna dokonać tylko za miesiące kiedy posiadany samochód faktycznie spełniał warunki określone ustawą. W przypadku gdy podatnik dokonała po 1 maja 2004 roku zmiany konstrukcyjne w samochodzie o dopuszczalnej ładowności powyŝej 500 kg co skutkowało tym, iŝ samochód nie spełniał warunków dla kategorii samochodów cięŝarowych, prawo do odliczenia przysługiwać mu nie będzie. Podatek dochodowy NaleŜy podkreślić, iŝ korekta w zakresie VAT pociąga za sobą konieczność dokonania odpowiednich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego. W przypadku dokonania korekty i odliczenia podatku VAT uznanego wcześniej za koszt uzyskania przychodu, podatnicy mają obowiązek zaliczyć uzyskany zwrot podatku VAT do przychodów podatkowych. Podsumowanie Wyrok w sprawie Magoora jest korzystny dla podatników, którzy utracili prawo do odliczania podatku VAT od zakupionych samochodów oraz od zakupu paliwa do napędu pojazdów na skutek wprowadzenia nowych przepisów z dnia 1 maja 2004 roku oraz nowelą z dnia 22 sierpnia 2005 roku. Główną konsekwencją wyroku jest moŝliwość dokonania korekty podatku naliczonego za wspomniany okres. Podatnik dokonując korekty powinien być w stanie przedstawić władzą podatkowym oryginały faktur dokumentujących nabycie samochodu lub zakup paliwa, kopię dowodów rejestracyjnych oraz kopię świadectw homologacyjnych. Z prawa do odliczenia podatku VAT moŝna korzystać w ramach bieŝących rozliczeń z fiskusem, jeŝeli samochody wykorzystywane przez podatników w bieŝącej działalności spełniają kryteria samochodów cięŝarowych potwierdzone w homologacji oraz ich ładowność jest wyŝsza niŝ 500 kg. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych Czym róŝni się badanie sprawozdania finansowego od przeglądu? Obowiązkowi badania sprawozdania finansowego podlegają jednostki określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Pozostałe jednostki niespełniające kryteriów obligatoryjnego badania sprawozdania mogą poddać się dobrowolnie badaniu sprawozdania finansowego. JednakŜe w ramach kontroli wewnętrznej jednostki prowadzące księgi rachunkowe i sporządzające sprawozdania finansowe (takie, które nie mają obowiązku badania sprawozdania finansowego) mogą poddać swoje sprawozdanie finansowe przeglądowi przez biegłego rewidenta. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyraŝenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości, czy jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości). 5

16 Natomiast celem przeglądu sprawozdania finansowego jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta, na podstawie jego wiedzy, doświadczenia, znajomości jednostki oraz dokonanych analiz, zapytań i wglądu w księgi rachunkowe, czy konieczne jest dokonanie w sprawozdaniu finansowym jednostki istotnych zmian, dla uznania, Ŝe przedstawia ono rzetelnie, prawidłowo i jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (załącznik nr 1 do uchwały nr 539/43/2002 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 12 listopada 2002 r.).sprawozdanie finansowe poddawane przeglądowi jest sprawozdaniem finansowym obejmującym zwykle okres krótszy niŝ rok obrotowy i sporządzane jest na inny dzień, aniŝeli koniec roku obrotowego. Zakres przeglądu sprawozdania finansowego obejmuje uzyskanie informacji o: zmianach rodzaju i rozmiarów działalności gospodarczej jednostki z uwzględnieniem sytuacji w branŝy, zmianach przyjętych zasad polityki rachunkowości w stosunku do zasad uprzednio stosowanych i ich wpływie na dane sprawozdania finansowego poddanego przeglądowi, sprawach spornych, znajdujących się w toku postępowania sądowego, administracyjnego, sporach z organami podatkowymi, zobowiązaniach warunkowych oraz o wszystkich zdarzeniach, które nastąpiły po dacie sporządzonego sprawozdania poddanego przeglądowi oraz wpływie tych zdarzeń na przyszłą sytuację finansową jednostki, aktualnym stanie spraw, które zostały przedstawione w opinii oraz raporcie z badania sprawozdania finansowego jednostki za rok poprzedzający okres objęty przeglądem w formie zastrzeŝeń lub pisma skierowanego do kierownika jednostki. Z przeglądu sprawozdania sporządza się raport, który jest kierowany do właścicieli jednostki lub organu nadzoru jednostki. Metody i zakres przeprowadzonego przeglądu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie zezwalają mu na wydanie pisemnej opinii wraz z raportem w rozumieniu art. 65 ustawy o rachunkowości. Za sporządzenie sprawozdania finansowego przekazanego do przeglądu odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Jednostka nie ma obowiązku składania raportu z przeglądu sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz urzędu skarbowego. W myśl art. 69 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeŝeli sprawozdanie podlegało badaniu, z zastrzeŝeniem art. 69 ust. 1a ww. ustawy, w świetle którego kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 50 ust. 2 ww. ustawy, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności. Stosownie do postanowień art. 27 ust. 2 updop, obowiązek złoŝenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Jednostka nie ma obowiązku składania raportu z przeglądu sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz urzędu skarbowego. 6

17 INTERPRETACJE i WYROKI W uchwale z dnia 16 listopada 2009 roku, sygnatura akt: I FPS 2/09, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iŝ za dodatkowe zobowiązania podatkowe w VAT nie odpowiadają członkowie zarządu. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe niezapłacone w terminie płatności przez spółkę nie stanowi zaległości podatkowej w rozumieniu w związku z art Ordynacji podatkowej, za którą odpowiada członek zarządu. W wyroku z dnia 16 listopada 2009 roku, sygnatura akt III SA/Wa 1021/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, Ŝe spółka zagraniczna ma prawo do odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu podatku naliczonego, mimo, Ŝe przepisy ustawy o VAT z 1993 roku nie wskazują na to bezpośrednio. NaleŜy je interpretować rozszerzająco m.in.: z uwagi na zasadę demokratycznego państwa prawnego zawartą w art. 2 Konstytucji. W wyroku z dnia 10 listopada 2009 roku, sygnatura akt: III SA/Wa 986/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iŝ polski ustawodawca nie ustanowił przepisów regulujących kwestii korekty podatku naleŝnego w sytuacji gdy dochodzi do transakcji, a dopiero następnie zajdzie okoliczność zewnętrzna implikująca zmianę stawki podatku. W przedmiotowej sprawie było nią wprowadzenie przez wydawcę zmian prowadzących do braku moŝliwości uznania czasopisma za specjalistyczne, wobec czego stawka podatku VAT wyniesie 7% zamiast 0%. NaleŜy uznać, iŝ jeŝeli faktury za przedpłatę nie zawierały błędów, a przyczyny zmiany stawki podatku zaszły po ich wystawieniu, korekta powinna być dokonana na bieŝąco (czyli za okres w którym powstała jej przyczyna) a nie z data wsteczną. WESZŁY W śycie W Dz. U. nr 179 z 28 października 2009 r., pod poz. 1383, opublikowano ustawę z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa ta zmieniła z dniem r. brzmienie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeŝeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Przypomnijmy, Ŝe przepis ten w poprzednim brzmieniu został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją (wyrok TK z dnia 24 czerwca 2008 r., opubl. w Dz. U. nr 119, poz. 771) W Dz. U. nr 179 z 28 października 2009 r., pod poz. 1388, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na szkolenia, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Ulgi powyŝsze są w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłoŝenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłoŝenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej, oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty 7

18 prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna. Jednocześnie straciło moc poprzednio obowiązujące w tej sprawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. (Dz. U. nr 93, poz. 622). Rozporządzenie weszło w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 12 listopada 2009 r. W Dz. U. nr 183 z 2 listopada 2009 r., pod poz. 1425, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną. Niniejsze rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w tej samej sprawie (Dz. U. nr 116, poz. 734). Rozporządzenie to ma na celu: wdroŝenie rozwiązań w zakresie procedury udzielania pomocy regionalnej stosowanej w Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., str. 3), precyzyjne określenie warunków, na jakich podmiot moŝe udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa. Wnioski o udzielenie pomocy regionalnej, złoŝone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w Ŝycie omawianego rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 17 listopada 2009 r. W Dz. U. nr 183 z 2 listopada 2009 r., pod poz. 1426, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie (Dz. U. nr 158, poz. 1106). Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Pomoc udzielana będzie w drodze decyzji podejmowanych przez organy udzielające tej pomocy, w formie odroczenia, rozłoŝenia na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego w całości lub w części, umorzenia opłaty prolongacyjnej, itp. Regulacje zawarte w tym rozporządzeniu są zgodne z warunkami określonymi w ww. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008. Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2014 r. 8

19 Rozporządzenie weszło w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 17 listopada 2009 r. PARAGON FISKALNY BĘDZIE DOWODEM KSIĘGOWYM??? Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, paragony fiskalne nie mogą być podstawą ujęcia wydatku w księgach rachunkowych. Wynika to z faktu, Ŝe paragony fiskalne nie zawierają niezbędnych elementów, jakie muszą zawierać dowody księgowe, np. określenia stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej (elementy, jakie powinien zawierać dowód księgowy, określa art. 21 ustawy o rachunkowości). MoŜliwe jednak, Ŝe niedługo paragony fiskalne będą mogły być podstawą zapisu w księgach rachunkowych. Komisja "Przyjazne Państwo" przygotowała bowiem projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o rachunkowości. Projekt ten zakłada moŝliwość niezamieszczania w dowodzie księgowym m.in. określenia stron (nazwy, adresów) dokonujących operacji gospodarczej, jeŝeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych. Celem powyŝszych zmian jest ułatwienie dokumentowania wydatków przy pomocy paragonów fiskalnych (i innych dokumentów niebędących fakturami) i uniknięcie obowiązku posiadania faktury w odniesieniu do określonej grupy wydatków. Dotyczy to wydatków na usługi taksówek osobowych, usługi przewozu osób, usługi gastronomiczne, zakup paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych, a takŝe innych towarów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów oraz zapłatę za usługi parkowania pojazdów. Wydatki, o których mowa powyŝej, udokumentowane paragonami fiskalnymi (lub innymi dowodami niebędącymi fakturami), będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych (o ile będzie istniał związek poniesionego wydatku z przychodami i wydatki nie będą wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów). Przypomnijmy jednak, Ŝe obecnie czynni podatnicy VAT dokonujący sprzedaŝy na rzecz podmiotów gospodarczych mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktur VAT. Aby zatem cel nowelizacji ustawy o rachunkowości mógł być osiągnięty, niezbędne jest wprowadzenie określonych zmian równieŝ w zakresie VAT i umoŝliwienie dokumentowania transakcji między podmiotami gospodarczymi równieŝ innymi, niŝ faktura, dokumentami (np. paragonami z kasy fiskalnej). Z tego teŝ względu w projekcie nowelizacji zaproponowano dodanie ust. 4a do art. 106 ustawy o VAT, na podstawie którego za fakturę będzie się uznawało równieŝ: 1) dokumenty potwierdzające zarejestrowanie sprzedaŝy przy pomocy kasy rejestrującej następujących towarów i usług, chociaŝby nie zawierały wszystkich danych określonych w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 8: a) usług taksówek osobowych, b) usług przewozu osób, c) usług gastronomicznych, d) paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych, a takŝe innych towarów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów; 2) dowody zapłaty za usługi parkowania pojazdów. 9

20 Jednocześnie zastrzeŝono, Ŝe na Ŝądanie nabywców towarów i usług podatnicy zobowiązani będą do wystawienia faktury zawierającej wszystkie dane, przewidziane dla faktur VAT. Przepisy powyŝsze nie będą mogły być jednak stosowane do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz do sprzedaŝy wysyłkowej z terytorium kraju. Warto jednak zaznaczyć, Ŝe dokumentem, na podstawie którego podatnik dokonuje odliczenia VAT, jest zasadniczo faktura VAT. Wprawdzie w 17 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur wymieniono dokumenty, które uznaje się za faktury i które uprawniają do odliczenia podatku naliczonego (np. paragony fiskalne dokumentujące przejazd autostradami płatnymi - jeŝeli zawierają określone elementy), lecz są to bardzo nieliczne wyjątki. Oznacza to, Ŝe co do zasady, paragony fiskalne nie są podstawą do odliczenia VAT. Niestety, po wprowadzeniu omawianych zmian do ustawy o VAT, kwestia ta się nie zmieni. Pomimo, Ŝe w określonych przypadkach paragony fiskalne i inne dokumenty, niebędące sensu stricte fakturami VAT będą prawidłowymi dowodami dokumentującymi transakcję, to nie będą one uprawniały do odliczenia podatku naliczonego. Zapraszamy na naszą stronę internetową: REDAKCJA PULSU Małgorzata Wojnowska Magdalena Mrozowska 10

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) przywraca możliwość

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP Warszawa, 28 stycznia 2009 r. Sz.P. Andrzej Sugajski Związek Przedsiębiorstw Leasingowych ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych III. SAMOCHODY Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu 1. Ograniczenia w

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów?

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku ETS orzekł, że obowiązujące w Polsce ograniczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony Izba Skarbowa w Bydgoszczy Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony 1 Odliczenie podatku naliczonego Powstanie prawa zasada generalna (art. 86 ust.

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne podatnicy dokonuj cy sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych działalno ci gospodarczej oraz rolników ryczałtowych s obowi

Kasy fiskalne podatnicy dokonuj cy sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych działalno ci gospodarczej oraz rolników ryczałtowych s obowi Kasy fiskalne Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwoty podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

Bardziej szczegółowo

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków 29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków Regulacje ustawy VAT ograniczające możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu są niezgodne z prawem

Bardziej szczegółowo

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 1 Leasing - narzędzie optymalizacji podatkowej Marta Szafarowska 4 marca 2008 2 Zagadnienia 1. Leasing a inne formy finansowania inwestycji na gruncie podatków

Bardziej szczegółowo

Poniesienie kosztu u podatnika CIT a rozliczanie kosztów w czasie. Radosław Kowalski Część I

Poniesienie kosztu u podatnika CIT a rozliczanie kosztów w czasie. Radosław Kowalski Część I Poniesienie kosztu u podatnika CIT a rozliczanie kosztów w czasie Radosław Kowalski Część I Definicja podatkowa momentu poniesienia zaksięgowanie bilansowe a podatkowe Ustawowa definicja momentu poniesienia

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA ULGI PODATKOWEJ w formie ❶ ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOśENIA ZAPŁATY PODATKU NA RATY ❶ ODROCZENIA LUB ROZŁOśENIA NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Jakie skutki w VAT powoduje darowizna Ŝywności - Zakres opodatkow...

Jakie skutki w VAT powoduje darowizna Ŝywności - Zakres opodatkow... 1 z 5 2010-07-05 15:04 Jakie skutki w VAT powoduje darowizna Ŝywności Ewa Sokołowska Strug Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Darowizna Ŝywności,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"?

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką? O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"? Zakaz odliczeń VAT z tytułu nabycia paliw do napędu samochodów z kratką", które funkcjonalnie w ogóle nie różnią się od samochodów

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.) Dz.U.09.59.488 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW 1/2009. Podatek VAT

TAX PRESS REVIEW 1/2009. Podatek VAT TAX PRESS REVIEW 1/2009 Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejne wydanie Tax Press Review, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje podatkowe, które ukazały się lub zostały opublikowane

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna odliczyć podatek od zakupów dokonanych przed rejestracją firmy jako podatnika podatku VAT? Biuletyn e-rachunkowość

Czy moŝna odliczyć podatek od zakupów dokonanych przed rejestracją firmy jako podatnika podatku VAT? Biuletyn e-rachunkowość 1 z 7 2010-07-06 10:52 Czy moŝna odliczyć podatek od zakupów dokonanych przed rejestracją firmy jako podatnika podatku VAT? Biuletyn e-rachunkowość Kurs rachunkowości budŝetowej Kolejna edycja kursu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usług turystyki

Opodatkowanie usług turystyki Opodatkowanie usług turystyki Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część SAMOCHODY ZMIANY VAT (1.4.2014) II część Sprzedaż pojazdów (używanych) Zwalnia się od podatku: ( ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013. Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013. Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT 1. NajwaŜniejsze zmiany dotyczące podatku VAT, które weszły w Ŝycie 1 stycznia 2013 dotyczą:

Bardziej szczegółowo

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona.

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. PUSTE FAKTURY Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja Projektowany akt prawny oddziałuje na podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Lędziny Lędziny 30.11.2010 r. ul. Lędzińska 55 43-143 Lędziny

Burmistrz Miasta Lędziny Lędziny 30.11.2010 r. ul. Lędzińska 55 43-143 Lędziny Burmistrz Miasta Lędziny Lędziny 30.11.2010 r. ul. Lędzińska 55 43-143 Lędziny FK.31100/22/2010 I n d y w i d u a l n a I n t e r p r e t a c j a P o d a t k o w a Burmistrz Miasta Lędziny działając na

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podstawowe informacje, dotyczące podatku od środków transportowych, które pozwolą lepiej zrozumieć przepisy dotyczące tego podatku. Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz Jak sprzedać używane auto NOWELIZACJA Podatnik, który przy zakupie samochodu odliczył podatek i wykorzystywał pojazd w działalności opodatkowanej, może zastosować zwolnienie przy jego zbyciu. Paradoksalnie,

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 821616 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016. 13-16 Grudzień Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 821616 Koszt szkolenia: 2190.00

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 1/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 1/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT WSA w Warszawie w wyroku z 13 stycznia 2010 r. (III SA/Wa 1634/09) orzekł, Ŝe jeśli przyczyna podniesienia ceny powstała po wystawieniu faktury, to jej korektę naleŝy ująć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont 18 maja 2011 r. Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Świadczenie usług definicja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU w zakresie podatku od towarów i usług określającego zasady używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia lipca 2011 r. Pani Maria Dubrawska-Lichtarska Burmistrz Miasta Przeworska LRZ- 4101-04-02/2011 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 824016 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016. 25-26 Październik Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 824016 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska Grupa Prawna ZPL Marta Szafarowska Posiedzenie Grupy ds. prawnych ZPL 20.09.2013 1. Niedostateczna kapitalizacja stan prac 2. Samochody osobowe od stycznia 2014 r. stan prac 3. Zmiany zasad opodatkowania

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika?

Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika? Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika? Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Pracodawcy wypełniając obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy zapewniają swoim pracownikom

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Sposoby opodatkowania usług turystycznych w podatku VAT

Sposoby opodatkowania usług turystycznych w podatku VAT Sposoby opodatkowania usług turystycznych w podatku VAT Warszawa, 26.11.2014 r. Justyna Zając-Wysocka radca prawny, doradca podatkowy 11664 Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu

Bardziej szczegółowo