SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Bojszowy, dnia r Znak sprawy: RTS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dn r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) na: Obsługę komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2012 rok Opracował: Zatwierdził:..

2 1. Zamawiający: Gmina Bojszowy Bojszowy, ul. Gaikowa 35. Tel. (032) ; fax (032) Przedmiotem zamówienia jest realizacja przewozów pasażerskich na liniach zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy Bojszowy. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja przewozów pasażerskich na wykazanych w niżej zamieszczonej tabeli liniach zbiorowej komunikacji autobusowej zgodnie z załączonymi do niniejszej specyfikacji rozkładami jazdy. UWAGA: Zamawiający pokryje koszty realizacji zamówienia na odcinkach tras 1, 2, 3, S w granicach administracyjnych gminy Bojszowy Numer lub symbol linii Wykaz linii komunikacyjnych podlegających postępowaniu przetargowemu Rodzaj linii Trasa przebiegu Ilość kilometrów na rok 1 Autobusowa Międzyrzecze Bojszowy z wjazdami przez miejscowość Bojszowy Nowe 2 Autobusowa Jedlina Bojszowy Bojszowy Nowe - Świerczyniec 3 Autobusowa Międzyrzecze Bojszowy Nowe Bojszowy S Szkolna Gmina Bojszowy (przywóz odwozy dzieci ze szkół) ,00 Ramowy rozkład jazdy autobusów na trasach 1, 2, 3, S dołączony jest do Specyfikacji Technicznej Wykonania Zamówienia. Zamówienie realizowane musi być taborem zapewniającym prawidłową obsługę pasażerów z uwzględnieniem napełnień w poszczególnych kursach Przedmiot zamówienia posiada kod CPV Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 3.2. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 do SIWZ obejmujący charakterystykę przebiegów na poszczególnych liniach oraz techniczne uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i przewidywaną ilość wozokilometrów. 4. Oferty częściowe Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 5. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizacji zamówienia pod warunkiem wskazania podwykonawców w ofercie i złożenia oświadczenia o spełnieniu przez nich wszystkich warunków określonych w SIWZ. 7. Termin wykonania zamówienia: od r. do r. 8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

3 a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualną (min. na dzień upływu terminu składania ofert) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 204 z 2004, poz z póź. zm.) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

4 Wykaz usług wykonanych z należytą starannością w okresie od 2008r. do 2010r. (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) usługi z zakresu przewozów autobusowych regulowanych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż ,00 PLN rocznie. Wykaz autobusów przeznaczonych do wykonania przedmiotowego zamówienia. Sporządzając w/w wykaz należy uwzględnić następujące kryteria: dysponują taborem minimum 16 autobusów dostosowanych do potrzeb komunikacji pasażerskiej, w tym minimum 20 % autobusów o obniżonej podłodze; zapewniają wykonanie zamówienia w ilości nie mniejszej niż wozokilometrów rocznie; zapewniają możliwość połączenia bezpośredniego kierowców z dyspozytorem i Zamawiającym (sytuacje awaryjne). Oświadczenie potwierdzające, że najpóźniej w dniu rozpoczęcia przewozów wykonawca będzie posiadał zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w ramach linii autobusowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia uzyskane w trybie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r nr 5, poz.13 ze zmianami) W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy: Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 9.4 Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający(e) pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 9 ppkt 9.1 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 10. Wymagania dotyczące wadium Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych ). Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w ust. 6 art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn r (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bojszowy: nr konta z dopiskiem wadium do przetargu Obsługa komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2012 rok W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego pok. nr 11 natomiast kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

5 11. Termin związania ofertą 30 dni. 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 12.1 Porozumiewanie się z Wykonawcami w sprawach istotnych, merytorycznych pisemnie oraz za pomocą faksu, w sprawach nie mających znaczenia merytorycznego dopuszczalny kontakt telefoniczny Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja, tj Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja, tj Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: imię nazwisko: Eugeniusz Natkaniec stanowisko służbowe: Inspektor Referatu Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji tel.: (032) wew. 113; fax. (032) Opis sposobu przygotowania oferty 13.1.Opakowanie i adresowanie oferty Oferta winna być złożona w dwu zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna winna jedynie posiadać adres Urząd Gminy Bojszowy i napis: Przetarg nieograniczony na Obsługa komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2012 rok Nie otwierać przed godz dnia r. Na kopercie wewnętrznej należy napisać wyraźnie dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu jw Zawartość oferty: W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt 9 SIWZ oraz stawianych wymagań względem oferowanego przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 b) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ; c) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ; d) wykaz autobusów przeznaczonych do wykonania przedmiotowego zmówienia. Wykaz należy sporządzić według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; e) wykaz usług wykonanych z należytą starannością w okresie od 2008r. do 2010r. z zakresu przewozów autobusowych regularnych. Wykaz należy sporządzić wg załączonego wzoru (załącznik

6 nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (oświadczenia zamawiających o należytym wykonaniu zamówienia, ewentualnie referencje). f) oświadczenie potwierdzające, że najpóźniej w dniu rozpoczęcia przewozów wykonawca będzie posiadał zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w ramach linii autobusowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia uzyskane w trybie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r nr 5, poz.13 ze zmianami). g) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; h) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. i) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. j) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; k) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; l) aktualną (min. na dzień upływu terminu składania ofert) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydana na podstawie z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r nr 5, poz.13 ze zmianami). m) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. n) pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do właściwego rejestru. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis oraz datę. Opłata skarbowa nie jest wymagana, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635); Dokumenty, o których mowa w ppkt. g) m) składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Informacje pozostałe Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polski, w formie pisemnej. Wszystkie strony oferty winny być numerowane i podpisane przez osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca we własnym zakresie uzyskuje wszelkie dane i materiały potrzebne do wykonania oferty. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed

7 terminem składania ofert. Koperty oznaczone dopiskiem zmiana zostaną otwarte podczas otwierania oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone dopiskiem wycofanie nie będą otwierane. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego. 15. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej i warunków płatności 1. O wyborze oferty w 100 % decyduje cena dopłaty do 1 wozokilometra faktycznie wykonanego na w/w liniach, w granicach administracyjnych gminy oraz zgodnie z załączonym rozkładem jazdy. 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto oferty. 3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze późn. zm.) 4. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; 5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski [PLN]. 7. Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty złożenia faktury. 16. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty Tryb badania i oceny ofert Oceny ofert dokonuje wg wzoru poniżej Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr 120/32/2011 Wójta Gminy z dnia r. I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno prawnych i kompletności ofert. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9 SIWZ będzie oceniane według zasady spełnia nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów (z pkt. 9) SIWZ i sprawdzeniu zawartości złożonej oferty. Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania. II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu Kryteria oceny ofert W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium - odpowiednio wagę procentową: cena oferty brutto % przypisując mu Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 1) Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: najniższa cena oferty brutto C = x 100 pkt x waga kryterium cena brutto oferty badanej 2) Przyjmuje się, że 100% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena. 3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5) Jeżeli, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej

8 samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 6) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 17. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Tychach F/Bojszowy Nr z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr, znak sprawy RTS W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. Zamawiający zwróci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 19. Zmiana istotnych postanowień umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości wozokilometrów w związku z okolicznościami na które nie maja wpływu zarówno Wykonawca jak i Zamawiający (np. objazdy przy remontach dróg, mostów, itp.) 2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 20. Inne informacje Nie przewiduje się: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 21. Środki odwoławcze Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom reguluje Dział VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

9 22. Załączniki do SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Oferta Wykonawcy Oświadczenie Wykaz wymaganego sprzętu Wzór wykazu wykonanych usług Wzór Istotne warunki umowy Specyfikacja Techniczna Wykonania Zamówienia wraz z rozkładem jazdy

10 Załącznik nr 1 O F E R T A W Y K O N A W C Y Wykonawca: (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) Przedmiot zamówienia: Obsługa komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2012 rok Termin realizacji zamówienia: od r. do r Dopłata do 1 wozokilometra: netto % VAT, tj.... brutto Dopłata brutto słownie:..... do 1 wozokilometra Ogólna cena realizacji zamówienia (wartość umowy) przy ilości wzkm wynosi: netto % VAT, tj.... brutto Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty złożenia faktury Przedmiot zamówienie zamierzamy realizować sami/część robót zostanie zlecona podwykonawcą wymienionym w załączniku nr do oferty.* Załącznikami do niniejszej oferty są: * - niepotrzebne skreślić.... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

11 Załącznik nr 2 O Ś W I A D C Z E N I E Wykonawca: (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Obsługa komunikacja zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2012 rok I. Oświadczam, że spełniam warunki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

12 Załącznik nr 5 WZÓR Istotne Warunki Umowy UMOWA NR../11 zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Bojszowy ul. Gaikowa 35, Bojszowy, reprezentowaną przez: 1. mgr inż. Henryk Utrata Wójt Gminy zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. Obsługa komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2012 rok (ogłoszenie z dnia r.), przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.): Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zbiorowej komunikacji autobusowej, taborem o zróżnicowanej pojemności, na liniach: Linia 1 - Międzyrzecze Bojszowy z wjazdem przez miejscowość Bojszowy Nowe. Linia 2 - Jedlina Bojszowy Bojszowy Nowe Świerczyniec. Linia 3 - Międzyrzecze Bojszowy Nowe Bojszowy. Linia S szkolny - Gmina Bojszowy (Jedlina Bojszowy Międzyrzecze Bojszowy Nowe Świerczyniec Bojszowy) przywóz i odwóz dzieci do szkoły. 2. Zakres świadczenia wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz zgodny z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 3. Termin realizacji zamówienia: Wartość dopłaty do 1 wozokilometra wynosi.zł za jeden wozokilometr brutto. 2. Ogólna cena realizacji zamówienia (wartość umowy) przy ilości wzkm określa się na kwotę: netto % VAT, tj.... brutto Za wykonane przewozy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą zrealizowana jednostkę przebiegu, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, wg stawki dopłaty określonej w par W okresie realizacji umowy ilość jednostek przebiegu (w km) ogółem, realizowana w zakresie przewozów zbiorowych w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy określa się na wozokilometrów na liniach 1, 2, 3, S.

13 5. 1. Należność za przedmiot umowy, Wykonawca otrzymywał będzie raz w miesiącu w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury zawierającej wyliczoną należność i wyszczególniona kwotę podatku VAT. 2. Należność będzie obliczana na podstawie faktycznej ilości wozokilometrów wykonanych w danym miesiącu pomnożonej przez dopłatę do jednego wozokilometra w kwocie.. zł. 3. Do faktury należy dołączyć wykazy ilości km zrealizowanych i niezrealizowanych przebiegów w stosunku do założeń planowych miesiąca podlegającego rozliczeniu, potwierdzoną przez Inspektora Referatu RTS UG Bojszowy Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:.... Wykonanie umowy nadzorować będzie: Ze strony Zamawiającego Eugeniusz Natkaniec Ze strony Wykonawcy Wykonawca świadczyć będzie usługi komunikacyjne, zgodnie z rozkładem jazdy uwzględniającym potrzeby mieszkańców Gminy Bojszowy, w zakresie zbiorowej komunikacji autobusowej. Korekty rozkładów jazdy są możliwe na wniosek Zamawiającego złożony na piśmie w terminie 14 dni przed planowaną korektą. 9. Obsługę tras komunikacyjnych wykonawca prowadził będzie zgodnie z parametrami charakteryzującymi funkcjonowanie poszczególnych linii, zawartymi w specyfikacji technicznej. 10. Podstawą do korzystania z przejazdów środkami komunikacyjnymi Wykonawcy jest wykupiony bilet jednorazowy lub miesięczny lub inny, których wzór określa Wykonawca. 11. Wykonawca zapewni dogodne warunki zakupu biletów miesięcznych poprzez uruchomienie na terenie Gminy Bojszowy co najmniej jednego punktu prowadzącego ich sprzedaż. 12. W kierowanym na linie taborze, Wykonawca wyeksponuje wszelkie informacje mające związek z realizowanymi przewozami, w tym szczególnie przepisy porządkowe, dotyczące obowiązującej taryfy, cenniki i rozkłady jazdy oraz obowiązki i uprawnienia pasażera wynikające z posiadanego biletu, oraz telefony dyspozytora i osoby przyjmującej skargi i wnioski na funkcjonowanie komunikacji. 13. Wykonawca zainstaluje na przystankach autobusowych rozkłady jazdy, zawierające pełną informację o zakresie realizowanych przewozów pasażerskich oraz dbać będzie o systematyczną aktualizację zawartych w nich informacji. Na bieżąco aktualizowany rozkład jazdy, obowiązujący na liniach podlegających postępowaniu przetargowemu, Wykonawca umieści na własnej stronie internetowej oraz przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej, w celu umieszczenia na jego stronie internetowej.

14 14. Wykonawca stosować będzie ceny biletów miesięcznych i jednorazowych w wysokości nie odbiegającej od cen i ulg stosowanych przez przewoźników realizujących przewozy zbiorowe w granicach administracyjnych powiatu bieruńsko lędzińskiego, MPK Tychy i KZKGOP. 15. Konieczność dokonania zmiany cen biletów jednorazowych lub miesięcznych oraz korekty obowiązujących zasad taryfowych w okresie obowiązywania umowy, poprzedzona być musi negocjacjami pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy złożonego do Zamawiającego na co najmniej 30 dni przed zmiana zasad taryfy oraz dostarczeniem zgody pozostałych gmin ponoszących koszty dopłat do wozokilometra w ramach przedmiotowej umowy. 16. W ramach realizacji przewozów stanowiących przedmiot niniejszej umowy, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) przestrzeganie regularności kursowania oraz punktualności odjazdów autobusów z przystanków początkowych i przelotowych, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy i tolerancja odjazdów nie przekraczająca granic minus = 0, plus = max 5 min; b) wyposażenie autobusów w niezbędną ilość urządzeń dystrybucyjno-kontrolnych (kasy fiskalne, kasowniki) o ujednoliconym systemie działania oraz w łączność bezprzewodową umożliwiającą kontakt kierowcy z dyspozytorem i Zamawiającym; c) wyposażenie kierowców w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem; d) utrzymanie należytej sprawności technicznej autobusów wysyłanych do realizacji przewozów oraz wysokiego poziomu estetyki wnętrza przedziału pasażerskiego i zewnętrznych powierzchni nadwozia, oraz zapewnienie ogrzewania pojazdów w okresie zimowym i przewietrzania w okresie letnim; e) zapewnienie wyraźnego i ujednoliconego oznakowania pojazdów poprzez: wyeksponowanie w górnej partii czołowej ściany pojazdu, widocznej z zewnątrz autobusu, tablicy z wyraźnym napisem zawierającym numer linii i trasę jej przebiegu; zamontowanie z przodu, z tyłu i prawego boku autobusu tablic z numerem linii. Tablice boczne i tylna muszą posiadać naniesiony numer linii, widoczny również dla pasażerów znajdujących się wewnątrz autobusu. W przypadku autobusu przegubowego, tablice boczne muszą być zamontowane w każdym członie pojazdu. W porze wieczorowo-nocnej tablice te muszą być podświetlone elektronicznie lub światłem żarowym. f) dbałość o estetykę, czytelność i aktualną treść informacji zawartych w przystankowych rozkładach jazdy; g) prowadzenie bieżącej kontroli biletów w autobusach i powiązanie jej z bieżąca oceną stopnia wykorzystania kierowanego na linie taboru; h) sporządzanie wniosków do Zamawiającego o zwiększenie oferty przewozowej lub o ograniczenie realizacji konkretnych kursów w oparciu o posiadane wyniki prowadzonych obserwacji; i) wprowadzanie uzgodnionych z Zamawiającym zmian w rozkładach jazdy w terminie nie przekraczającym 14 dni od dokonania uzgodnień w tym zakresie; j) akceptacja, przestrzeganie i realizacja doraźnych zmian w rozkładach jazdy, wprowadzanych poleceniami służb upoważnionych przez Zamawiającego spowodowanych działaniem sił wyższych (śnieżyca, mgła, wypadki lub kolizje drogowe, objazdy itp.); k) udostępnienie na żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej świadczonych usług w terminie do 14 dni, w którym zadania te były realizowane W przypadkach określonych w 16 pkt. j, służby eksploatacyjne Wykonawcy, maja również prawo dokonania zmian w przebiegu trasy danej linii lecz niezwłocznie muszą powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 2. Jeżeli okoliczności określone w 16 pkt. j zaistnieją na terenie administrowanym przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami związanymi z koniecznością wykonania na jego terenie awaryjnej pracy przewozowej.

15 18. W szczególnych przypadkach, (w tym awaryjnych ) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania trwałych zmian w obowiązującym rozkładzie jazdy z inicjatywy Wykonawcy. Warunkiem jest wyczerpujące uzasadnienie proponowanych zmian oraz uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni przed ich wprowadzeniem. 19. Podejmując realizację zadań na liniach objętych niniejszą umową, Wykonawca przejmuje na siebie całość zagadnień formalno prawnych, związanych z pełnym ubezpieczeniem skutków wszelkich zdarzeń, jakie zaistnieć mogą w trakcie trwania niniejszej umowy. 20. W przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji przewozów wynikających z zawartej umowy, Zamawiający zaangażuje do ich wykonania inne podmioty gospodarcze. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego ze środków przeznaczonych na wynagrodzenie Wykonawcy. 21. Wykonawca nie ma prawa obciążać Zamawiającego kosztami zjazdów i dojazdów spowodowanych awariami taboru. 22. Strony postanawiają, że formy odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, stanowić będą kary umowne, naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdorazowo stwierdzony niżej wymieniony przypadek: a) za wcześniejszy od planowego odjazd z przystanku początkowego i przelotowego 80,00 PLN, b) za opóźniony odjazd z przystanku początkowego oraz przelotowych pow. 5 min. 15,00 PLN, c) za brak lub niesprawność kasowników (kasy fiskalnej) 50,00 PLN, d) za brak przepisów porządkowych lub cennika 20,00 PLN, e) za braki w oznakowaniu autobusu 50,00 PLN, f) za brak czystości powierzchni zewnętrznej lub wnętrza pojazdu w dni pogodne 40,00 PLN, g) za niezrealizowany kurs 100,00 PLN, h) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 2,5% kwoty brutto określonej w 2 pkt Zamawiający płaci Wykonawcy karę pieniężną: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 2,5% kwoty brutto określonej w 2 pkt.2, za wyjątkiem przyczyn określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) W przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych. 3. Kary umowne wymienione w pkt.1 a-g stosowane będą w oparciu o stwierdzone w trakcie wyrywkowych kontroli naruszenia postanowień wynikających z umowy, oraz dane zawarte w dokumentacji eksploatacyjnej Wykonawcy. 4. Do szóstego dnia następującego po zakończeniu miesiąca, w którym zrealizowano przewozy, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem o zaniechanie naliczania kar umownych w odniesieniu do tych przypadków stwierdzonych nieprawidłowości, które zaistniały z przyczyn przez Wykonawcę niezawinionych Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: a) ogłoszona zostanie upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie jego firmy, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub rozwiązania jego firmy, c) Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z umowa, d) Wykonawca przerwał realizacje zadań wynikających z niniejszej umowy i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 20 dni kalendarzowych, e) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający w takim przypadku

16 może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, natomiast Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). 2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty określonej w 5 pkt.1 i mimo wezwania Wykonawcy zwleka z zapłata dłużej niż 3 miesiące Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w formie:... i w wysokości...pln. 2. Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia wniesionego w formie gotówki w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 25. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Dotyczy to również potwierdzenia cesji wierzytelności pod kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem byłoby zobowiązanie z zawartej umowy Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 27. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest Sąd Gospodarczy w Katowicach Umowę sporządzono w 4-ech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJACY UWAGA - Ostateczna treść umowy zostanie określona z uwzględnieniem warunków wybranej oferty.

17 Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ZAMÓWIENIA do postępowania przetargowego pod nazwą: OBSŁUGA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA MIESZKANCÓW GMINY BOJSZOWY NA 2012 ROK 1. Realizacja zadań przewozowych objętych przedmiotowym postępowaniem, sprowadza się do obsługi linii komunikacyjnych autobusowych, przebiegających po terenie Gminy Bojszowy, zapewniających jednocześnie połączenia z miejscowościami sąsiadującymi. 2. Wykaz numerów i linii, na których realizowane są zadania przewozowe w granicach administracyjnych gminy Bojszowy oraz pełne trasy ich przebiegu, zawarte są w tabeli Wykaz linii komunikacyjnych podlegających postępowaniu przetargowemu (pkt. 3 SIWZ). 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, ogólny przebieg taboru finansowany przez Zamawiającego szacuje się na wzkm (rocznie),w okresie trwania umowy (od r. do r.). 4. Charakterystyka linii stanowiących przedmiot zamówienia: Linia 1 - Międzyrzecze Bojszowy z wjazdami przez miejscowość Bojszowy Nowe Długość trasy w granicach administracyjnych gminy Bojszowy wynosi: 13,0 km (trasa skrócona 9,3 km). Linia 2 - Jedlina Bojszowy Bojszowy Nowe Świerczyniec Długość trasy w granicach administracyjnych gminy Bojszowy wynosi: 16,0 km. Linia 3 - Międzyrzecze Bojszowy Nowe Bojszowy Długość trasy w granicach administracyjnych gminy Bojszowy wynosi: 13,0 km Linia S (szkolna przywóz i odwóz dzieci ze szkoły) Jedlina - Bojszowy Międzyrzecze Bojszowy Nowe Świerczyniec Bojszowy Długość trasy w granicach administracyjnych gminy Bojszowy wynosi: 58,0 km Roczny przebieg w km trasy na 2012 rok w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy Linia Kilometry Uwagi S (szkolny) dni nauki szkolnej Razem: Roczny przebieg na wszystkich trasach Do odliczenia Odliczenia w 2012r. z tytułu dni świątecznych, wakacyjnych Ogółem: Ogółem roczny przebieg : wzkm/rok Załączniki: 1. Rozkłady jazdy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 06.12.2012r Znak sprawy: ZP.271.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 01.10.2012r Znak sprawy: ZP.271.7.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona1 Warszawa: Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącej obszar

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia: Osie, 11.07.2013 r. ROŚBiGK, 271.6.2013.ZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP

U M O W A NR RZP U M O W A NR RZP.272.32....2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zssp8g3trzebinia.edu.pl/ Trzebinia: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1380 Mikołów: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Tychy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 69, w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach Numer ogłoszenia: 97700-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 23 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH PRZEKAZYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: AR.ZP-341/KG/4/10

Oznaczenie sprawy: AR.ZP-341/KG/4/10 Oznaczenie sprawy: AR.ZP-341/KG/4/10 ZAMAWIAJĄCY GMINA SUCHY DĄB UL. GDAŃSKA 17 83-022 SUCHY DĄB TEL. 058 682 86 85 FAX. 058 682 86 20 email: gmina@suchy-dab.pl www.suchy-dab.pl Suchy Dąb, 04.08.2010r.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przemyśl: Usługa kontroli biletów w autobusach komunikacji zbiorowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, oraz prowadzenie egzekucji należności z tytułu jazdy

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy A-ZP-14/I/LJ/2012 Bielsko-Biała, dn. 06.02.2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM GMINA MIASTO Rzeszów Rynek 1 35-064 Rzeszów tel. (0-17) 875 46 36, fax. (0-17) 875 46 34 ogłasza przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót dla realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Warszawa: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 30 Numer ogłoszenia: 319606-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo