38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU / NR 34 (670) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 31 MARCA 2009 R. 38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE

2 Na okładce: Otwarcie w Sejmie wystawy fotograficznej Cuba Libre Marzenie czy rzeczywistość?, upamiętniająca wydarzenia tzw. Czarnej Wiosny na Kubie w 2003 r.

3 3 8 POSIEDZENIE SEJMU SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO Poseł sprawozdawca Janusz Piechociński (PSL) Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, dostosowującej prawo krajowe do przepisów unijnych, przedstawił Izbie poseł Janusz Piechociński (PSL). Nowelizacja zawiera również zmiany w innych ustawach związane z realizacją przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. W ustawie przyjmuje się, że Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie powoływał i odwoływał Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów (obecnie powołuje go premier spośród osób wyłonionych w konkursie organizowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji). Kadencja Prezesa UKE ma trwać 5 lat. Po jej upływie będzie on pełnił swoją funkcję do czasu powołania następcy. Powołany przed dniem wejścia w życie ustawy prezes UKE będzie pełnił swoją funkcję przez okres 5 lat od dnia powołania. Prezes UKE będzie składał ministrowi właściwemu do spraw łączności coroczne sprawozdanie ze swojej działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej, za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia. Nowe przepisy dają m.in. możliwość uzyskiwania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej informacji potrzebnych do prowadzenia analiz rynku telekomunikacyjnego. Na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Prezes UKE w terminie do dnia 30 czerwca będzie ogłaszał raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły. Nowelizacja wprowadza nowe zasady rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i operatorami a użytkownikami sieci. Daje prawo służbom policyjnym i specjalnym na uzyskiwanie informacji o wykonywanych połączeniach, a także blokowania łączności na określonym obszarze w przypadkach zagrożenia. Dzięki nowym regulacjom wpis do rejestru bę- dzie mógł uzyskać także przedsiębiorca telekomunikacyjny nieposiadający siedziby w Polsce. Ustawa przewiduje ponadto niższe opłaty za rezygnację z umowy. Do tej pory abonent, który zawierał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych otrzymywał z tego tytułu ulgę lub rabat. Jednak w razie jednostronnego jej rozwiązania przez niego przed terminem lub z jego winy musiał zwrócić nawet całość uzyskanej korzyści. Obecnie, gdy zerwie umowę z operatorem będzie musiał zwrócić przyznany rabat proporcjonalnie do wartości udzielonej ulgi za okres od zawarcia umowy. Dostawca usług telekomunikacyjnych został zobowiązany do określenia zakresu i warunków świadczenia usług w stosownym regulaminie podanym do publicznej wiadomości. Abonent musi otrzymać na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy oraz zmian w cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem w życie. W przypadku braku ich akceptacji ma prawo wypowiedzenia umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat (będą one jednak nadal obowiązywały, gdy zmiany w umowach wymusza zmiana przepisów). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, abonent może żądać przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci danego operatora. Nie będą pobierane za to dodatkowe opłaty. W głosowaniu odrzucone zostały poprawki zgłoszone do projektu przez kluby opozycyjne, m.in. posłowie nie zgodzili się, żeby przy przeniesieniu numeru i zmianie operatora, firma, do której przenosi się abonent płaciła tzw. odstępne. Nie uzyskała akceptacji również propozycja PSL, aby Prezes UKE przedstawiał corocznie sprawozdanie Sejmowi i był odwoływany przed koń- 1

4 3 8 P O S I E D Z E N I E S E J M U cem kadencji, jeśli takie sprawozdanie zostanie przez Izbę odrzucone. Poparto natomiast 8 innych poprawek tego Klubu oraz propozycję zgłoszoną przez kluby PO i PiS usuwającą możliwość odwołania Prezesa UKE przed upływem kadencji w przypadku negatywnego zaopiniowania corocznego sprawozdania przez ministra właściwego do spraw łączności. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 423 głosami, przy 1 przeciwnym i 5 wstrzymujących się. Ma ona wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 39 w zakresie art. 180a ust. 3, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. SEJM UCHWALIŁ PRZEPISY O ODSZKODOWANIACH DLA DZIAŁKOWCÓW W przypadku likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych w związku z budową drogi publicznej działkowcy i Polski Związek Działkowców otrzymają odszkodowania lub rekompensaty. Umożliwia to nowelizacja tzw. specjalnej ustawy dotyczącej procedur budowy dróg w Polsce. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wniesionych do Sejmu przez Klub Poselski Lewica i Koło Poselskie SDPL-Nowa Lewica, przedstawił poseł Janusz Piechociński (PSL). Wskazał, że zaproponowano w nich zmianę kontrowersyjnych przepisów, które weszły w życie z dniem 10 września 2008 r. i zniosły zapisane w ustawie o rodzinnych ogródkach działkowych gwarancje wypłaty odszkodowań za mienie pozostające na terenie działek przejmowanych w związku z realizacją inwestycji drogowej. Przypomniał, że na niekonstytucyjność tej regulacji, pozbawiającej działkowców prawa do słusznego odszkodowania w przypadku wywłaszczenia, zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlatego posłowie postanowili teraz naprawić ten błąd. Zgodnie z nowelizacją działkowcom oraz Polskiemu Związkowi Działkowców będzie przysługiwać odszkodowanie od podmiotu, który dokonał likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części w związku z budową nowej drogi. Odszkodowanie to stanowić ma zadośćuczynienie finansowe dla członków PZD za będące ich własnością nasadzenia, urządzenia i obiekty, które znajdowały się na terenie ogródków. Polski Związek Działkowców otrzyma rekompensatę za posiadane urządzenia, budynki i budowle przeznaczone do wspólnego użytkowania przez działkowców i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu. Posłowie przyjęli poprawkę Klubu Poselskiego PSL, zgodnie z którą inwestor wywłaszczający działkowców zostaje zobowiązany do zapewnienia gruntów zastępczych na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego. Autorzy poprawki uważają, że w zasobach publicznych Skarbu Państwa jest sporo niewykorzystanych terenów, dzięki którym można będzie odtworzyć kilka tysięcy ogródków działkowych zlikwidowanych w ostatnich latach w związku z realizacją programu budowy dróg i autostrad. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, uchwalona przez Sejm 416 głosami, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się, ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 2

5 3 8 P O S I E D Z E N I E S E J M U SEJM UCHWALIŁ ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZADŁUŻONYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH Poseł sprawozdawca Tadeusz Kopeć (PO) Nowelizacja ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zawiera korzystne rozwiązania dla spółdzielni mieszkaniowych, które mają dług wobec Skarbu Państwa. Wprowadza możliwość zawierania przez Ministra Finansów umów ze spółdzielniami, które mają zobowiązania z tytułu wykonywania poręczenia kredytów o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie w całości, lub części, zadłużenia. Będą one zawierane na wniosek dłużnika w przypadkach podyktowanych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa. Rozwiązanie to dotyczy jedynie spółdzielni mieszkaniowych, które gotowe są wprowadzić działania restrukturyzacyjne służące poprawie ich kondycji finansowej, a tym samym umożliwiające spłatę zaciągniętego kredytu. Przy określeniu warunków umów zawieranych przez Skarb Państwa konieczne będzie w każdym przypadku przeprowadzenie analizy stanu finansowo-ekonomicznego spółdzielni wskazującej na jej możliwości płatnicze. Zmienione przepisy umożliwią Ministrowi Finansów umorzenie całości lub części zadłużenia spółdzielni, gdy okaże się, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia należności lub postępowanie może okazać się nieskuteczne. Rozwiązanie takie pozwoli na racjonalne postępowanie w stosunku do zadłużonych spółdzielni. Zwrócił na to uwagę poseł Tadeusz Kopeć (PO), przedstawiając sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy. Podczas debaty przypomniano, że obecnie z tytułu wykonywania poręczenia Skarb Państwa jest wierzycielem 11 spółdzielni mieszkaniowych, z których część jest w stanie upadłości albo w likwidacji. Wierzytelności te wynoszą ok. 37 mln zł. Zmiana przepisów pozwoli pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych zadłużonych spółdzielni. Posłowie byli zgodni, że dalsze prowadzenie egzekucji wymagalnych wierzytelności Skarbu Państwa mogłoby być bezpośrednią przyczyną ogłoszenia upadłości niektórych z nich. Tymczasem w interesie Skarbu Państwa jest, aby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej spółdzielnie, mogły jednak spłacać raty kredytu. Zwiększy to szanse na uniknięcie ponoszenia z budżetu państwa kosztów z tytułu poręczeń, które przecież mogą być znacznie wyższe od środków przeznaczonych na rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie zadłużenia. Jednogłośnie uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 3

6 3 8 P O S I E D Z E N I E S E J M U SEJM UCHWALIŁ PRZEPISY SŁUŻĄCE OCHRONIE INTERESÓW PAŃSTWA Poseł sprawozdawca Tadeusz Arkit (PO) cjonowanie. Chodziło zarówno o usunięcie w nich nieścisłości powodujących trudności interpretacyjne, jak i rozszerzenie zakresu uprawnień tej instytucji. Dlatego rząd wystąpił z inicjatywą nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Skierowano ją do Komisji Skarbu Państwa, a sprawozdanie z jej prac przedstawił Izbie poseł Tadeusz Arkit (PO), podkreślając m.in., że proponowane zmiany przyczynią się do podniesienia skuteczności tej instytucji, której praca i tak jest już dziś oceniana bardzo wysoko. Sejm przyjął ustawę w brzmieniu rekomendowanym przez Komisję. Nowe regulacje znacząco rozszerzają zakres spraw sądowych, w których Prokuratoria może sprawować zastępstwo procesowe. Dotychczas mogła to czynić jedynie w sytuacji, gdy wartość przedmiotu sporu przewyższała 1 mln zł. Teraz jej kompetencje obejmują wszystkie sprawy należące do sądów okręgowych orzekających w pierwszej instancji (roszczenie musi przewyższać 75 tys. zł). Niezależnie Istniejąca dziś Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nawiązuje wprost do instytucji powołanej u zarania II Rzeczypospolitej i działającej do 1951 r. Ponownie utworzono ją dopiero w III RP w 2005 r. i od tego czasu funkcjonuje ona na podstawie niezmienionych przepisów. Zadania tej instytucji nie polegają jednak, jak sugerowałaby jej nazwa, na ściganiu przestępstw i wnoszeniu aktów oskarżenia, ale przede wszystkim na sprawowaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przed sądami, głównie w sprawach cywilnych i gospodarczych. Ponadto wydaje ona opinie prawne na wniosek innych urzędów państwowych, a także uczestniczy w procesie konsultowania aktów normatywnych. Ma status organu administracji rządowej, a nadzór nad jej działalnością sprawuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Kilka lat działalności Prokuratorii pozwoliło na zgromadzenie doświadczeń wskazujących na potrzebę zmiany niektórych przepisów regulujących jej funkod tego obowiązkowe zastępstwo procesowe tej instytucji będzie również wykonywane w należących do sądów rejonowych sprawach o uzgodnienie zgodności ksiąg wieczystych z faktycznym stanem prawnym oraz o stwierdzenie zasiedzenia. W ustawie zapisano także wyraźnie, że Prokuratoria może występować w imieniu RP przed trybunałami międzynarodowymi. Dotychczasowe przepisy obowiązujące w tym zakresie były nieprecyzyjne. Obecnie wprost stwierdza się, że PGSP może sprawować zastępstwo procesowe przed tymi organami, zawsze, jeśli wymaga tego ochrona ważnych praw i interesów Skarbu Państwa. Jednocześnie nowelizacja pozwala na elastyczne traktowanie obowiązków tej instytucji, przewidując, że może ona przekazać prowadzenie każdej sprawy, zwłaszcza mniej skomplikowanej i o niższej wartości przedmiotu sporu, innym organom państwowym (możliwość ta dotyczy zarówno sądów krajowych, jak i sądów polubownych działających za granicą). Szersze niż dotychczas będą także uprawnienia PGSP w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych. Nowelizacja obejmuje tymi kompetencjami wszystkie przedłożenia dotyczące nie tylko praw i interesów Skarbu Państwa, ale również regulujące postępowania przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi. Część nowych przepisów dotyczy statusu prawnego oraz uposażeń radców Prokuratorii. Ustawa zakłada m.in., że 4

7 3 8 POSIEDZENIE SEJMU jednego z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wynika, że w takiej sytuacji możliwe jest rozpisanie referendum, w którym obywatele bezpośrednio mogą udzielić głowie państwa upoważnienia do dokonania ratyfikacji umowy międzynarodowej. Powołując się na wyrok TK, parlamentarzyści Platformy skierowali do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnonarodowym. Przewiduje on, że w sytuacji, w której Sejm nie zdołał upoważnić Prezasadnicze ich wynagrodzenie nie może przekraczać 130% odpowiedniego uposażenia sędziego sądu okręgowego, a najniższa pensja 80% tej samej podstawy. Przyznaje się także radcom prawo do otrzymania 65% kosztów zasądzonych z tytułu zastępstwa procesowego SP lub RP (co wiąże się z występowaniem przed trybunałami międzynarodowymi). Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, przyjęta 425 głosami, przy 1 przeciwnym i braku wstrzymujących się, ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. SEJM UCHWALIŁ ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH REFERENDUM Poseł sprawozdawca Wojciech Wilk (PO) Grupa parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej uznała, że w ustawie o referendum ogólnokrajowym istnieje luka prawna. Polega ona na tym, że brakuje w niej regulacji dotyczących ewentualnego zarządzenia głosowania obywatelskiego w razie niemożności udzielenia przez Sejm, mimo podjętej próby, zgody na ratyfikowanie umowy międzynarodowej w trybie art. 90 ust. 2 Konstytucji RP. Chodzi o traktaty przewidujące zrzeczenie się przez Polskę części suwerenności. Z uzasadnienia zydenta RP kwalifikowaną większością głosów, możliwe będzie podjęcie uchwały o wyborze trybu udzielenia zgody na ratyfikację. Dzięki temu byłby on władny powrócić do próby uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej lub zdecydować o rozpisaniu referendum w tej sprawie. Inicjatywa ta została przekazana Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której sprawozdanie przedstawił Izbie poseł Wojciech Wilk (PO). Poinformował, że poparła ona merytoryczne rozwiązanie zawarte w przedłożeniu, wprowadzając do niego jedynie zmiany o charakterze legislacyjnym. Z takim kształtem projektu nie zgodził się przedstawiciel Klubu PiS, oceniając, że proponowane przepisy opierają się na wadliwej interpretacji ustawy zasadniczej i orzeczenia TK. Trybunałowi chodziło nie o możliwość powrotu przez Sejm do próby uchwalenia ustawy zawierającej upoważnienie dla głowy państwa, ale wyłącznie o podjęcie uchwały w sprawie referendum argumentował reprezentant PiS, zgłaszając zmierzającą w tym kierunku poprawkę. Sejm odrzucił tę propozycję, przyjmując ustawę w brzmieniu rekomendowanym przez Komisję. Oznacza to, że w razie nieudanej próby uchwalenia ustawy zawierającej zgodę na ratyfikowanie umowy międzynarodowej kwalifikowaną większością 2/3 głosów (przy minimum 50-procentowym kworum), Sejm będzie mógł podjąć uchwałę o wyborze trybu udzielenia tego upoważnienia. Możliwy jest zatem powrót do próby przyjęcia specjalnej ustawy albo rozpisanie głosowania obywatelskiego. Nowelizacja ustawy o referendum ogólnonarodowym uchwalona 242 głosami, przy 153 przeciwnych i 36 wstrzymujących się ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 5

8 3 8 POSIEDZENIE SEJMU SEJM UCHWALIŁ REGULACJE DOTYCZĄCE KASACJI W PROCESIE CYWILNYM Skarga kasacyjna stanowi nadzwyczajny środek odwoławczy. Przysługuje od prawomocnych już orzeczeń sądowych i rozpatrywana jest przez Sąd Najwyższy, który może ją uwzględnić, jeśli stwierdzi naruszenie prawa materialnego lub procesowego, nie wyrokując jednak merytorycznie (może kasację odrzucić albo przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji). Nadzwyczajny charakter skargi spowodował, że możliwość jej złożenia obwarowano szeregiem warunków formalnych. Wśród nich był m.in. obowiązek sformułowania wniosku o przyjęcie przedmiotowego pisma procesowego i załączenie do niego stosownego uzasadnienia. Inny przepis Kodeksu postępowania cywilnego przewidywał, że niespełnienie tych wymogów powoduje odrzucenie skargi bez wzywania jej autora do usunięcia braków. Rozwiązanie to wprowadzono kierując się głównie zasadą tzw. ekonomii procesowej, czyli dążeniem do przeciwdziałania przewlekłości postępowania. Jednak 1 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że te względy nie powinny dominować nad słusznym interesem stron procesowych oraz innych podmiotów uprawnionych do złożenia kasacji (m.in. Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich), ponieważ godzi to w gwarantowane w ustawie zasadniczej prawo do sądu. Chcąc przywrócić konstytucyjność Kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie, Rada Ministrów przesłała do Sejmu projekt zmian w dwóch artykułach k.p.c i Został on skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Jej sprawozdanie przedstawił Izbie poseł Stanisław Chmielewski (PO), informując m.in., że rekomenduje ona przyjęcie ustawy w brzmieniu rządowego przedłożenia. Zawarte w nim propozycje nie Poseł sprawozdawca Stanisław Chmielewski (PO) tylko wprost realizują wytyczne TK, ale powinny również zapobiec powstaniu ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu rekomendowanym w sprawozdaniu. Nowe przepisy wyodrębniają redakcyjnie w art par. 2 stanowiący, że wniosek o przyjęcie kasacji wraz z uzasadnieniem jest istotnym wymogiem formalnym stawianym skardze kasacyjnej. Jednocześnie uzupełniono art par. 1 k.p.c. o stwierdzenie, z którego bezpośrednio wynika, że brak tego elementu w przedmiotowym piśmie procesowym nie skutkuje automatycznym odrzuceniem kasacji. Konsekwencją jest wezwanie przez SN do usunięcia tej wady formalnej w terminie tygodniowym, pod rygorem nieprzyjęcia skargi. Przyjęcie propozycji oznacza spełnienie woli TK, z której wynika, że ten rodzaj niedoskonałości pism procesowych nie może powodować ich bezwzględnej nieważności, a strony powinny mieć szansę na naprawienie błędu, gdyż wymaga tego ochrona ich konstytucyjnego prawa do sądu. Jednogłośnie uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 6

9 3 8 P O S I E D Z E N I E S E J M U SEJM UCHWALIŁ PRZEPISY O KONTROLI INSTANCYJNEJ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Druga nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana na bieżącym posiedzeniu Sejmu wiąże się z istotną formalną gwarancją praw obywatelskich, jaką jest instytucja dwuinstancyjności sądownictwa. Ma ona podstawy konstytucyjne (skonkretyzowane i rozwinięte w ustawodawstwie zwykłym) i oznacza, że każda ze stron sporu ma możliwość odwołania się od orzeczenia sądu (wyroku i postanowienia) do organu wymiaru sprawiedliwości wyższego szczebla. Tymczasem w Kodeksie postępowania cywilnego funkcjonował przepis (art par. 1) wykluczający tę możliwość w jednym, ściśle określonym przypadku. Dotyczyło to sytuacji, w której sąd drugiej instancji po raz pierwszy zdecydował o kosztach procesu, gdyż wcześniej decyzja w tym przedmiocie nie zapadła (m.in. dlatego, że strona na wcześniejszym etapie procesu nie składała przedmiotowego wniosku). Z przepisu tego wynikało wprost, że postanowienie, w którym na przykład odmówiono zwrotu poniesionych przez zainteresowaną osobę wydatków, nie może być zaskarżone do Sądu Najwyższego (jest on organem nadrzędnym w stosunku do drugiej instancji). Przywołana regulacja k.p.c. nie była bezpośrednio oceniana przez Trybunał Konstytucyjny. Wcześniej rozpatrywał on jednak skargę na podobne rozwiązanie, powtórzone następnie w obecnym art Trybunał orzekł wówczas, że jest Poseł sprawozdawca Witold Pahl (PO) ono sprzeczne z ustawą zasadniczą, gdyż nie da się go pogodzić z zasadą dwuinstancyjności. Z kolei Senat RP uznał, że wyrok ten odnieść należy również do omawianego przepisu, co nakazuje jego zmianę, stosownie do wytycznych TK. Izba wyższa wyszła zatem z inicjatywą dostosowania przedmiotowego artykułu Kodeksu postępowania cywilnego do wyroku Trybunału. Została ona skierowana do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Jej sprawozdanie przedstawił Sejmowi poseł Witold Pahl (PO), informując m.in., że w pełni poparła ona zarówno formę jak i treść przedłożenia. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu rekomendowanym przez Komisję. Nowe przepisy uzupełniają art par. 1 k.p.c. o nowy punkt. Przewiduje on, że stronom przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego także na postanowienie sądu drugiej instancji dotyczące kosztów procesu, jeżeli w ich przedmiocie nie zapadło postanowienie w trakcie rozpatrywania sprawy na wcześniejszym etapie postępowania, czyli w pierwszej instancji. W dyskusji zgodnie podkreślano, że przyjęcie tej zmiany w pełni realizuje wytyczne wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Jednogłośnie uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Uchwalone przez Sejm ustawy trafią teraz do Senatu, ponownie do Sejmu, a potem do Prezydenta RP. Obowiązującym prawem staną się po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. 7

10 3 8 P O S I E D Z E N I E S E J M U W PIERWSZYM CZYTANIU PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE PRACY Projekt autorstwa Klubu PiS przedstawił poseł Stanisław Szwed Projekt autorstwa Klubu Lewica przedstawił poseł Artur Ostrowski W listopadzie 2008 r. Sejm, nowelizując Kodeks pracy, wprowadził do polskiego systemu prawa unijne przepisy obligujące do poprawy bezpieczeństwa w zakładach pracy. Zobowiązywały one pracodawcę m.in. do wyznaczenia w każdej firmie pracownika odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową, w tym za udzielanie pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie ewakuacji zatrudnionych w niej ludzi. Jednocześnie regulacje określały, że na tym stanowisku może być zatrudniona wyłącznie osoba po ukończonym specjalnym szkoleniu, dysponująca tytułem zawodowego technika pożarnictwa lub innymi kwalifikacjami potrzebnymi do wykonywania tej profesji. Obowiązek utworzenia takich stanowisk obciążył wszystkie firmy, w tym także te najmniejsze, zatrudniające nawet jednego pracownika. Łączyły się z tym spore koszty, co często bardzo niekorzystnie wpływało na kondycję wielu podmiotów gospodarczych. Chcąc zmienić tę trudną do zaakceptowania sytuację, przedstawiciele trzech klubów parlamentarnych, a także jedna z komisji sejmowych wystąpili z odrębnymi inicjatywami zmiany przepisów wprowadzonych do Kodeksu pracy w listopadzie ubiegłego roku. Przedłożenia te różnią się wprawdzie w szczegółach, głównie obejmujących zakres regulacji oraz stosowaną technikę legislacyjną, ale przyświeca im jeden cel zmniejszenie spoczywających na zakładach pracy obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W projekcie ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, przedstawionym Izbie przez posła Stanisława Szweda, proponuje się wykreślenie z art Kodeksu pracy sformułowania odsyłające do ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dzięki temu nie trzeba będzie stosować jej wymogów w odniesieniu do kwalifikacji wymaganych od pracowników zajmujących się ochroną przeciwpożarową. Jednocześnie w inicjatywie tej przewiduje się, aby warunki jakie muszą oni spełnić zostały określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Podobną drogą poszli parlamentarzyści Klubu Lewica. W projekcie nowelizacji, zaprezentowanym Sejmowi przez posła Artura Ostrowskiego, 8

11 3 8 P O S I E D Z E N I E S E J M U również postuluje się rezygnację z odesłania w Kodeksie do wspomnianej ustawy. Nie ma w nim jednak delegacji dla szefa resortu spraw wewnętrznych, gdyż autorzy przedłożenia przyjmują, że dziś wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie BHP, a to daje im także wiedzę z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Z kolei w projekcie autorstwa Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, którego uzasadnienie przedstawił poseł Wiesław Woda (PSL), nacisk kładzie się na zakres informacji, które pracodawca powinien przekazać pracownikom. Musiałby ich powiadomić m.in. o tym kto w zakładzie odpowiada za udzielanie pierwszej pomocy oraz za zwalczanie pożarów i ewakuację. W przedłożeniu podkreśla się także, iż działania podjęte w tej dziedzinie powinny być dostosowane nie tylko do skali zagrożeń, ale również do liczby osób zatrudnionych w firmie. Zrezygnowano w nim z odesłania do przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Bardzo podobna w treści i formie jest także inicjatywa autorstwa parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, zaprezentowana Izbie przez posła Jana Kaźmierczaka (PO). Poselskie i komisyjny projekty nowelizacji ustawy Kodeks pracy zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt komisyjny przedstawił poseł Wiesław Woda (PSL) Projekt autorstwa Klubu PO przedstawił poseł Jan Kaźmierczak 9

12 3 8 P O S I E D Z E N I E S E J M U W PIERWSZYM CZYTANIU POSTULAT SKODYFIKOWANIA PRAWA WYBORCZEGO Projekt poselski przedstawił poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski (Lewica) Kodyfikacje poszczególnych gałęzi prawa lub ich części mają duże znaczenie dla instytucji i obywateli stosujących przepisy z danej dziedziny. Dzięki temu łatwiej jest zorientować się w prawach i obowiązkach, gdyż są one zgromadzone w jednym akcie normatywnym, a nie jak niestety często bywa porozrzucane po wielu ustawach. Dziś swoje kodeksy mają m.in.: materialne i procesowe prawo cywilne i karne, procesowe prawo administracyjne oraz materialne gospodarcze. Zdaniem posłów Klubu Lewica, skodyfikowania wymagają także unormowania tworzące system wyborczy. Dziś są one umieszczone w pięciu ordynacjach. Ujęcie ich w jednej ustawie pozwoliłoby nie tylko na lepsze zorientowanie się w regułach obowiązujących w tym, tak ważnym dla państwa i obywateli, obszarze, ale również na ujednolicenie zasad stosowanych przy elekcji posłów (w tym również do Parlamentu Europejskiego), senatorów, samorządowców (radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz Prezydenta RP. Chcąc osiągnąć ten cel, grupa posłów Klubu Lewica wystąpiła z inicjatywą uchwalenia ustawy Kodeks wyborczy. Z kolei sejmowa Komisja Ustawodawcza, kierując się głównie potrzebą ujednolicenia norm stosowanych w różnych dziedzinach prawa wyborczego, skierowała do laski marszałkowskiej projekt zmian w trybie wyłaniania Prezydenta RP, głosowania w referendum oraz nowelizacji kilku innych aktach prawnych. Obydwa przedłożenia zostały łącznie rozpatrzone przez Sejm. Przedstawiając pierwszy z projektów poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski zaznaczył, że zawarty w nim Kodeks (liczący ponad 500 artykułów) składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły się przepisy wspólne dla wszystkich wyborów. Obejmują one m.in.: tworzenie obwodów głosowania, ustalania ich wyników, sporządzanie spisów i rejestrów wyborców, kwestie zgłaszania i rozpatrywania protestów dotyczących przebiegu i rezultatów elekcji, zasady finansowania i prowadzenia kampanii (w tym jej obsługi medialnej) oraz powoływania komisji wyborczych (Państwowej Komisji Wyborczej i terenowych). Druga część przedłożenia zawiera regulacje specyficzne dla poszczególnych procedur wyborczych. Jego autorzy zapewniają, że inicjatywa opiera się na sprawdzonych w Polsce rozwiązaniach, choć czasami praktykowanych tylko w trakcie niektórych wyborów (np. prezydenckich, ale nie w parlamentarnych). Jednak w projekcie znalazło się także wiele instytucji, które dotychczas nie były u nas stosowane, ale są dobrze znane w innych państwach demokratycznych. Warto zwrócić uwagę na 10

13 3 8 P O S I E D Z E N I E S E J M U Projekt komisyjny przedstawił poseł Grzegorz Karpiński (PO) przepis rozszerzający zakaz gromadzenia środków na kampanię za pomocą tzw. cegiełek, czyli ze zbiórek publicznych. Dotychczas obejmował on tylko tryb wyłaniania Prezydenta RP. Teraz miałby dotyczyć także wyborów parlamentarnych, samorządowych i eurodeputowanych. Proponuje się również całkowicie zabronić finansowania polskich elekcji przez osoby prawne oraz obywateli innych państw, bez względu na ich narodowość, co dotyczyć ma także Polaków stale zamieszkałych za granicą. Zakaz ten obejmowałby również wspieranie komitetów wyborczych za pośrednictwem darowizn rzeczowych i świadczenia usług oraz pomocy, we wszystkich formach, po dniu głosowania. Istotną nowością byłoby zwiększenie limitu wpłat kandydatów na rzecz własnego komitetu wyborczego. Mogliby oni wpłacać na ich konta maksymalnie równowartość 45 minimalnych pensji, podczas gdy osoby trzecie ich piętnastokrotność (według dziś obowiązujących przepisów, nie ma tego zróżnicowania). Autorzy przedłożenia proponują także wprowadzenie we wszystkich rodzajach wyborów możliwość dwudniowego głosowania (dziś dotyczy to jedynie referendum; podobne rozwiązanie, przewidujące obligatoryjność w tym zakresie, znalazło się także w przyjętej przez Sejm, lecz skierowanej przez prezydenta do TK, nowelizacji przepisów regulujących wyłanianie polskiej reprezentacji do PE), przy założeniu, że jeden z nich byłby wolny od pracy. W razie przyjęcia projektu możliwe byłoby głosowanie osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych przez pełnomocnika. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast musieliby wyznaczać miejsca nie tylko na bezpłatną ekspozycję urzędowych materiałów wyborczych, ale również na wywieszanie plakatów przez komitety. Z kolei media publiczne byłyby ustawowo zobligowane do darmowego organizowania i transmitowania debat kandydatów z list zarejestrowanych w całym kraju (podobne rozwiązanie funkcjonuje już dziś). Za nowatorską należy też uznać propozycję stosowania we wszystkich rodzajach wyborów proporcjonalnych metody Sainte-Laguë a, zamiast obecnej d Hondta. O wiele węższy zakres regulacji ma drugie przedłożenie, autorstwa Komisji Ustawodawczej. Jego uzasadnienie przedstawił Sejmowi poseł Grzegorz Karpiński (PO), informując, że dotyczy ono niektórych instytucji unormowanych w ordynacjach parlamentarnej, prezydenckiej, europejskiej i samorządowej oraz w przepisach związanych z referendum ogólnokrajowym. Zaznaczył, że postulowane przepisy zawierają rozwiązania specyficzne i wspólne dla poszczególnych głosowań, a ich wprowadzenie powinno spowodować większą przejrzystość procesu wyborczego, szczególnie w zakresie jego finansowania, oraz ułatwić obywatelom skorzystanie z ich praw. Taki skutek spowodować mają regulacje zobowiązujące do tworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także umożliwiające tym osobom dopisanie się do dowolnego obwodu głosowania na swój wniosek złożony najpóźniej 5 dni przed wyborami (dziś jest to 10 dni). Komisja postuluje także, aby wszystkie wybory i referenda ogólnokrajowe odbywały się obligatoryjnie przez dwa dni, od godz. 8 do 20 (inicjatywa poselska zakłada tu fakultatywność). Proponuje również ujednolicenie zasad tworzenia komitetów wyborczych poprzez wprowadzenie podobnych terminów na wykonanie związanych z tym czynności oraz reguły umożliwiającej zgłaszanie swych przedstawicieli do komisji tylko tym z nich, które zarejestrowały listy w danym okręgu. Obowiązywać miałby również zakaz umieszczania plakatów na obiektach związanych z ochroną zabytków oraz środowiska naturalnego. W przedłożeniu znalazły się także m.in. przepisy rozciągające zakazy stosowane przy finansowaniu kampanii parlamentarnej na wybory prezydenckie. Poselski projekt ustawy Kodeks wyborczy i komisyjny projekt nowelizacji ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz niektórych innych ustaw zostały skierowane do komisji nadzwyczajnej, która ma być powołana na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu. 11

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Handel w Internecie 8 Wygodniejszy KRS 8 Dalsza deregulacja? 9

Handel w Internecie 8 Wygodniejszy KRS 8 Dalsza deregulacja? 9 sierpień 2011 nr 08 (24) DORADCA PODATKOWY Środki na założenie działalności 3 Przychody z nieruchomości we Francji 4 Pracowniczy program emerytalny 5 Handel w Internecie 8 Wygodniejszy KRS 8 Dalsza deregulacja?

Bardziej szczegółowo

Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika

Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika DZIŚ Prawo na co dzień wydanie specjalne n Zmiany w ozusowaniu umów-zleceń od 2015 r., dotyczące członków rad nadzorczych i rolników ubezpieczonych w KRUS gazetaprawna.pl DZIENNIK.PL FORSAL.PL prawniczy

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ZESZYTY PRAWNICZE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Rok II 3(7)2005 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu KOLEGIUM REDAKCYJNE BEATA WITKOWSKA REDAKTOR PROWADZĄCY MAŁGORZATA BAJOR-STACHAŃCZYK WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich styczeń marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 16 III. Kasacje oraz

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 WYDAWCA: Sąd

Bardziej szczegółowo

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r.

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Druk nr 245 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza Streszczenie Głównym problemem, obniżającym noty organów wyborczych w Polsce, jest jakość ich pracy na najniższych szczeblach, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. SENATORA Podstawowe informacje praktyczne, prawa i obowiązki

PRZEWODNIK. SENATORA Podstawowe informacje praktyczne, prawa i obowiązki PRZEWODNIK SENATORA Podstawowe informacje praktyczne, prawa i obowiązki Kancelaria Senatu Warszawa, listopad 2013 OPRACOWANIE Zespół Redakcja Grażyna Skibińska, Piotr Świątecki Zdjęcia Joanna Sawicka OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo