MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji miejskiej, długości 12 m zasilanych gazem ziemnym (CNG) nr ZB/1/2009 Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe), na podstawie przepisów art.132 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655; zmiany: Dz. U. z 2008r., nr 171, poz

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o Radom ul. Wjazdowa 4. tel. (048) , fax (048) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm, zwanej w dalszej części niniejszej specyfikacji ustawą. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe), na podstawie przepisów art.132 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych z późn. zm, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa12 sztuk autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji miejskiej, długości 12 m zasilanych gazem ziemnym (CNG), Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące ww. dostaw podane są w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji i projekcie umowy stanowiącej załącznik nr Autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa zawartych w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz. 602 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 z późn. zm.). 4. Oferowany autobus winien bezwzględnie posiadać aktualne Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu, potwierdzającego bezwarunkowe udzielenie homologacji, to jest spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. Nr 238,poz z późn. zm.) - HOMOLOGACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI MUSI ZOSTAĆ DOŁĄCZONA DO DOKUMENTACJI OFERTOWEJ. 5. Każdy z dostarczonych autobusów powinien spełniać normy EURO 5 i EEV. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu całopojazdowej autoryzacji na wykonywanie prac obsługowo-naprawczych oferowanego typu autobusów na warunkach zawartych w zaproponowanej umowie serwisowej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 7. Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych, elektrycznych i innych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim oraz pełną dokumentację wymaganą przez dozór techniczny na urządzenia podlegające dozorowi technicznemu. 8. Wymagane warunki gwarancji; 1. - na cały autobus min.- 3 lata (bez limitu przebiegu) 2. - na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu 12 lat 3. - na powłoki lakiernicze 6 lat 4. - na instalację zasilania gazem CNG 10 lat, w ciągu pierwszych 3 lat Wykonawca nieodpłatnie dostarczy również te elementy instalacji, które zgodnie z warunkami gwarancji wymagają okresowej wymiany. 2

3 5. - na zespoły napędowe; silnik, skrzynia biegów, tylny most - 4 lata lub nie mniej niż km. 9. Przed dostawą pierwszej partii autobusów, Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie niezbędną ilość pracowników Zamawiającego w zakresie wymaganym do prawidłowej ich eksploatacji i obsługi autoryzowanej stacji diagnostyczno - naprawczej w Ilości nie mniej niż 12 osób oraz po dwóch kierowców na każdy dostarczony autobus w zakresie ekonomicznej techniki jazdy. 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert wariantowych. 6. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 7. Warunki realizacji zamówienia. 1. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 8. Termin wykonania zamówienia. 1. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować w całości w terminie do r. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Warunki ogólne. 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; b. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1 3 ustawy Pzp. 1. Wykonawca musi wykazać, że; a. posiada za ostatni rok obrotowy (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres) obrót (przychód) w wysokości co najmniej ,- PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych); b. zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) dostawy autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej na zlecenie różnych jednostek zlokalizowanych na terenie Polski w łącznej wielkości co najmniej; - w grupie autobusów standard (dł. 12 m), miejskich niskopodłogowych, zasilanych CNG, - 3

4 UWAGA! min.5 sztuk Zrealizowane ww. dostawy winny być potwierdzone referencjami opiniami Zamawiających, iż zostały one wykonane należycie. Zaleca się, aby przedstawione referencje opinie zawierały informacje o wielkości wykonanych dostaw. 3. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) 1. Wymagania określone w a z wyjątkiem przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (uczestników konsorcjum, spółki cywilnej). 2. Wymagania wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp mają zastosowanie do konsorcjum, spółki cywilnej. 3. Wymagania określone w b i 9.2 winny być spełnione wspólnie przez Wykonawców. 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 1. Potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w 9.1. i 9.2. nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości złożonych w dokumentach informacji. 3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia. 4. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego. 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Dla potwierdzenia spełniania warunków ogólnych określonych w 9.1. niniejszej specyfikacji, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych). 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych określonych w 9.2. niniejszej 4

5 specyfikacji, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1. Część sprawozdania finansowego tj. bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres). Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat składają oświadczenie określające obroty oraz zobowiązania i należności ogółem za ostatni rok obrotowy (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres). Informacje zawarte w ww. dokumentach winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w a niniejszej specyfikacji. 2. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) dostawy autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej na zlecenie różnych jednostek zlokalizowanych na terenie Polski w łącznej wielkości co najmniej; (załącznik nr 5) - w grupie autobusów standard (dł. 12 m), miejskich niskopodłogowych, zasilanych CNG, - 5 szt. Informacje zawarte w ww. dokumentach winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w b niniejszej specyfikacji. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), wówczas; 1. Dokumenty wymienione w 10 pkt.1.2, 1.3, 1.4., 1.5., winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej). 2. Dokumenty wymienione w winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ustanowiony pełnomocnik (lider). 3. Dokumenty wymienione w 10. pkt.1.6. i 2.1, winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymagane warunki. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 4. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty Wykonawca składa zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 5. Dokumenty, o których mowa w 10 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Komisja zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy, przedłożenia Komisji do wglądu oryginałów wymienionych dokumentów. Dokumenty dotyczące wpłaty wadium należy złożyć zgodnie z 12.2 niniejszej specyfikacji. 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego (nie później niż na 6 dni przed 5

6 terminem składania ofert) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja. 4. Przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja. 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 6. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Barbara Karmalska tel. (048) oraz Krzysztof Kowal tel. (048) i Roman Frąk, tel. (048) , fax (048) Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma składania wadium przewidziana ustawą - Prawa zamówień publicznych (art. 45) 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na konto zamawiającego , z dopiskiem Wadium autobusy ZB/1/2009). Wadium uznane będzie za wniesione w momencie wpływu na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy złożyć wraz z ofertą, oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie umożliwiającej zwrot po zakończeniu postępowania (nie może być wszyty ani wbindowany w ofertę). 5. Wadium wniesione w innej niż pieniądz formie musi obejmować cały okres związania ofertą. 6. Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Nie złożenie wadium lub złożenie go po wyznaczonym terminie, spowoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrywania. 8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z Art. 46. Prawa zamówień publicznych. 9. Złożenie przez Wykonawcę wniosku o zwrot wadium, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu. 13. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Sposób finansowania zamówienia 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ 2. Warunki niniejszej SIWZ oraz oferty stanowić będą integralną część zawartej umowy, a w 6

7 przypadkach wątpliwych, SIWZ ma znaczenie nadrzędne nad ofertą i umową dostawy autobusu. 3. Forma płatności : przelew bankowy. Warunki płatności : Zamawiający za odebrany autobus (odbiór potwierdzony dwustronnie podpisanymi protokołami zdawczo- odbiorczymi ) zapłaci Wykonawcy kwotę ofertową brutto w następujący sposób: 100% należnego podatku VAT oraz 20 % wartości netto faktury w terminie 60 dni po dostawie autobusów potwierdzonej wystawioną fakturą. 80 % wartości netto autobusów w 72 równych stałych i niezmienionych ratach. Płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 30 dni po dostawie autobusów, pozostałe 71 rat płatnych będzie do końca każdego miesiąca począwszy od następnego miesiąca po płatności pierwszej raty. Zamawiający na swój koszt dokona ustanowienia zastawu rejestrowego na autobusach na rzecz podmiotu finansującego na czas trwania cesji wierzytelności na rzecz podmiotu finansującego, wskazanego przez Wykonawcę. 15. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Na zamówienie, o którym mowa w niniejszej specyfikacji, Wykonawca składa jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. 2. Oferta powinna obejmować całość dostaw składających się na zamówienie. 3. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oferta winna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz opieczętowana i podpisana. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5. Oferta (wypełniony druk oferty zał. nr 2 do SIWZ) powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty wraz z pieczęciami imiennymi i pieczęcią firmową. 6. Załączniki do oferty, w tym dokumenty potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winny być podpisane tak jak druk oferty (zał. nr 2 do SIWZ) lub przez jedną z osób upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 7. Dopuszcza się podpisywanie druku oferty i załączników do niej oraz potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) pod warunkiem dołączenia do oferty pełnomocnictwa dla osoby podpisującej. Dopuszcza się złożenie kopii pełnomocnictwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Notariusza. 8. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane i ponumerowane. 9. Oferta winna zawierać: 1. Wypełniony druk oferty wraz z zaakceptowaniem oświadczeń i zobowiązań podanych w tym druku (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji). 2. Pełnomocnictwo dla jednego Wykonawcy do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (dotyczy Wykonawców, którzy udzielili pełnomocnictw innym osobom). 4. Dokumenty wymienione w 10 niniejszej specyfikacji. 7

8 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości. 12. Wykonawca umieści ofertę w dwóch nieprzejrzystych i szczelnie zamkniętych kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej), które: - będą zaadresowane na Zamawiającego na adres podany w 1, - będą posiadać oznaczenia: "Oferta na przetarg nieograniczony na wykonywanie dostaw 12 szt. autobusów do komunikacji miejskiej Nie otwierać przed dniem r. przed godz poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 13.Wykonawca może wprowadzić w złożonej ofercie zmiany lub wycofać ofertę z przetargu. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia przez Zamawiającego zmian w ofercie lub wycofania oferty z przetargu jest pisemne powiadomienie Zamawiającego, nie później niż w terminie składania ofert określonym w 16.1 niniejszej specyfikacji. W przypadku zmiany ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zamienną, zawierającą wypełniony druk oferty (druk stanowiący zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji) z adnotacją CENA OFERTOWA ZAMIENNA wraz z uaktualnionym wyliczeniem ceny ofertowej ( druk wyliczenia stanowi zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji). Cena ofertowa zamienna będzie ceną oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem 15.12, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: ZMIANA lub WYCOFANIE. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 14.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 2. Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ofercie. 3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 4. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Radomiu ul. Wjazdowa 4 w pok. 101(sekretariat) nie później niż do dnia r. do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, w tym również drogą pocztową, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania kopert wewnętrznych po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godz w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na przetarg. Otwarcie ofert nastąpi w 8

9 pok. 102 (sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Koperty oznaczone "WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 3. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 1. Sposób obliczenia ceny ofertowej: 17. Opis sposobu obliczenia ceny 1. W ofercie należy podać łączną wartość netto oraz cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz 1204 oraz z 2003r. Nr 137, poz. 1302) za dostawę całości przedmiotu zamówienia. 2. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. W cenie należy uwzględnić wszystkie ciężary publiczno prawne, w szczególność podatek VAT, cło, akcyzę, oraz wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ oraz Wymaganiach technicznych autobusu miejskiego, niskopodłogowego zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ (w tym serwisu, szkoleń, dodatkowego wyposażenia itp.). 4. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy. 2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: LP OPIS KRYTERIUM Punkty maksym. WAGA 1 Cena oferty % 2 Ocena techniczno-eksploatacyjna autobusów % 3 Warunki gwarancji i serwisu % 2. W trakcie oceny ofert przyznawane będą punkty w każdym kryterium. Oferta może uzyskać do 100 pkt. w każdym kryterium. Łączna ocena punktowa oferty (maksymalnie 100 punktów) jest sumą iloczynów punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i wagi tych kryteriów. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz sprawdzenia informacji zawartych w ofercie;. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który złożył ofertę. Zamawiający poprawia omyłki pisarskie i rachunkowe w sposób określony przepisami art. 87 ust. 2 ustawy. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: - jest niezgodna z ustawą; - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 9

10 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zawiera błędy w obliczeniu ceny - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 6. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa: - dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Opis sposobu dokonywania obliczeń punktowych ofert. 1.Cena - całkowita wartość zamówienia [Cwz] - waga kryterium - 60% - max ilość pkt pkt. - sposób obliczenia punktacji - najniższa [Cwz] uzyska 100 pkt. pozostałe oferty uzyskają liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem; Cwz = Cwz najniższa x 100/ Cwz danej oferty. Cena [Cwz]) Całkowita wartość zamówienia przyjmuje się wartość z formularza ofertowego (załącznik 2). 2. Ocena parametrów technicznych - waga kryterium - 25% - ilość punktów max pkt. Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Metodologia oceny 1. Materiały szkieletu nadwozia i podwozia 20pkt. - stal o podwyższonej odporności na korozję zabezpieczona w technologii kataforezy zanurzeniowej, stal nierdzewna. - aluminium - inne 2. Materiały poszycia 20pkt. - stal o podwyższonej odporności na korozję zabezpieczona w technologii kataforezy zanurzeniowej, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne - aluminium - inne 2. Smarowanie 10pkt. - Zastosowanie zespołów i układów niewymagających smarowania lub centralne smarowanie - inne 3. Instalacja elektryczna 5pkt. - Wiązki i tablice rozdzielcze instalowane wewnątrz autobusu - centralna szyna spełniające wymogi dla silników zasilanych gazem CNG - Inne 20pkt. 5pkt. 0pkt. 20pkt. 5pkt. 0pkt. 10pkt. 0pkt. 5pkt. 0pkt. 10

11 4. Silnik 40pkt. - konstrukcyjnie zaprojektowany do zasilania gazem CNG - przerabiany z innych jednostek np. z ON 5. Hamulce 5pkt. - tarczowe na obydwu osiach - tarczowe - oś przednia, bębnowe - oś tylna 40pkt. 10pkt.. 5pkt. 0pkt. 3. Warunki gwarancji [Wg] - waga kryterium - 15 % - ilość punktów max pkt Lp. Nazwa kryterium 1. Okres gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów: Liczba punktów Max. 20 Metodologia oceny 36 m-cy 35 m-cy Gwarancja na powłoki lakiernicze Max lat 5 lat Gwarancja na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu (konstrukcję nośną) Gwarancja na układ zasilania silników gazem ziemnym CNG Max. 35 Max lat 11lat 10 lat 9 lat 20pkt..0pkt. 15pkt. 5pkt. 35pkt. 0pkt. 30pkt. 0pkt. 4. Ostateczną ilość punktów dla każdej z ofert [X] uzyskuje się poprzez wymnożenie punktów za poszczególne kryteria przez wagi tych kryteriów i zsumowanie w ten sposób uzyskanych wartości. Czynności te przedstawia poniższy wzór: X=Cwz*0,60 + Pt*0,25 + Wg*0,15 Cwz, Pt, Wg, - oznacza ilość punktów przyznanych dla poszczególnych ofert za każde kolejne kryterium. 5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w Jeżeli w postępowaniu, złożone oferty uzyskają tą samą ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie i dalej w przypadku równych cen o wyższej ocenie w kryterium Ocena techniczno - eksploatacyjna. 7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy. 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Po rozstrzygnięciu przetargu informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej na której zamieszczona jest niniejsza specyfikacja, a ponadto wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie. 2. Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający i wybrany na Wykonawcę oferent, zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Dokładny termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Zamawiającego w ww. zawiadomieniu. 11

12 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Oferent wybrany na Wykonawcę usług zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem na sumę stanowiącą 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia, winna spełniać wymogi dotyczące gwarancji, zawarte w pkt 12.2 niniejszej specyfikacji. 3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w okresie od dnia złożenia do dnia zwrotu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 4. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom, osobom oraz organizacjom zrzeszającym Wykonawców, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, o której mowa wyżej. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte w ustawie Pzp a w sprawach nie uregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 21. Pozostałe postanowienia. 1. Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 2. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane oferentom. 3. Odbiór autobusów przez Zamawiającego nastąpi w terminie określonym w umowie stanowiącej integralną część niniejszej specyfikacji na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu, co najmniej na 3 ( trzy ) dni przed proponowanym terminem odbioru. 4. Odbioru autobusów dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy z czynności odbioru sporządzają odpowiedni protokół. 5. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane oferentom. 6. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą pierwszego autobusu dostarczyć pełną dokumentację techniczno - eksploatacyjną na urządzenia ciśnieniowe i instalację gazową w tym wymaganą przez Transportowy Urząd Dozoru Technicznego. 12

13 7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w propozycji umowy z uwzględnieniem postanowień SIWZ. 22. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią: 1. załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, 3. załącznik nr 3 -oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy i 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, 4. załącznik nr 4 -umowa dostawy (projekt), 5. załącznik nr 5 -wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat dostaw, 6. załącznik nr 6 - Oświadczenie o udzieleniu autoryzacji. 7. załącznik nr 7 - umowa serwisowa. 8. załącznik nr 8 - druk informacji o obrotach, zysku, zobowiązaniach i należnościach, Radom, dnia r. Specyfikację zatwierdził: Prezes Zarządu MPK mgr Leszek Lach 13

14 Załącznik nr 1 do SIWZ ` Znak sprawy: ZB/1/2009 Autobus 12 m zasilany CNG LP WARUNKI PARAMETRY 1. Wymiary autobusu WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO - długość;- 12,00 12,5m; szerokość min. 2,5 m wysokość -max.3,45m 2. Masa autobusu - dopuszczalna masa całkowita 18 ton 3. Liczba miejsc pasażerskich - całkowita min. 80 osób, w tym min. 26 miejsc siedzących 4. Silnik - czterosuwowy z zapłonem iskrowym, zasilany gzem ziemnym (CNG) - moc silnika min. -180kW, - układ smarowania silnika wyposażony w system automatycznego uzupełniania oleju, o pojemności wystarczającej na cały okres eksploatacji pomiędzy wymianami z przewodami poprowadzonymi w bezpiecznej odległości od kolektora wydechowego. - spełniający wymogi normy EEV 5 Skrzynia biegów - automatyczna ze zintegrowanym retarderem, - zmiana biegów sterowana elektronicznie, - mikroprocesorowy system diagnostyczny, - producent mający serwis i przedstawicielstwo w kraju, zalecany ZF lub VOITH - zaprogramowana na jazdę oszczędnościową z ogranicznikiem prędkości - wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach - przełożenia dobrane w sposób minimalizujący zużycie paliwa na liniach komunikacji miejskiej. 6 Układ chłodzenia - przewody układu chłodzenia i zbiornik wyrównawczy; odporne na korozję miedź, mosiądz lub tworzywa sztuczne, łączone złączami z gumy silikonowej, termoizolowane. - zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozje (jak wyżej) 7 Ogrzewanie - wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych, oraz przez nagrzewnice z wentylatorami, min 3 w przestrzeni pasażerskiej oraz 1 w kabinie kierowcy realizujące nadmuch ciepłego powietrza do wnętrza autobusu. - silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową - podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika agregat grzewczy, zasilany gazem CNG, umożliwiający pracę CO niezależnie od pracy silnika sterowany programatorem. - przewody układu ogrzewania odporne na korozję (miedź, mosiądz) termoizolowane, złączki z gumy silikonowej. 8 Wentylacja - naturalna przez przesuwne lub uchylne części okien bocznych, oraz elektrycznie sterowane dwa włazy dachowe. - wymuszona, przez wentylatory elektryczne nawiewne i wyciągowe. 14

15 9 Układ pneumatyczny 10 Układ hamulcowy - klimatyzacja całego wnętrza autobusu sterowana elektronicznie - wyposażony w: sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, przewody wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję, podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu, szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu, zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu. Elementy układu pneumatycznego umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniami i solą z odśnieżania dróg, - hamulec zasadniczy pneumatyczny, posiadający: niezależne dwa obwody dla kół przedniej i tylnej osi, automatyczną kompensację luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), okładziny cierne bezazbestowe, system EBS lub ABS i ASR hamulec postojowy działający na oś napędową, uruchamiany bezcięgłowo dźwignią na desce rozdzielczej kierowcy. Uwaga! Dopuszcza się następujące warianty rozwiązania konstrukcji hamulców: oś przód hamulce tarczowe, oś tył hamulce bębnowe, oś przód i tył hamulce tarczowe. - hamulec przystankowy; - działający jako blokada jazdy przy otwartych drzwiach, włączany automatycznie po otwarciu drzwi. 11 Układ - ze wspomaganiem, i przyłączem kontrolno-diagnostycznym, wyposażony kierowniczy w regulację wysokości i nachylenia koła kierownicy 12 Zawieszenie - pneumatyczne na miechach gumowych, z układem poziomującym Ecas lub równorzędnym, z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy, oraz z systemem przyklęku prawej strony autobusu na przystanku. 13 Nadwozie konstrukcja - szkielet nadwozia i podwozia integralnie ze sobą związane, wykonane ze nośna stali nierdzewnej odpornej na korozję w sposób zapewniający co najmniej 15-to letni okres eksploatacji w warunkach komunikacji miejskiej. Uwaga! Oferenci zobowiązani są do podania gatunku materiałów zastosowanych do wykonania w/w elementów wraz z podaniem norm PN- EN. poszycie zewnętrzne - wykonane z odpowiedniej stali lub innych materiałów zapewniających wymaganą wytrzymałość, trwałość i odporność na korozję zapewniających co najmniej 15-to letni okres eksploatacji w warunkach komunikacji miejskiej. - Ściany boczne i sufit - laminaty odporne na wilgoć lub z tworzyw sztucznych wnętrze autobusu 14 Przedział pasażerski - podłoga- płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi. - w strefie drzwi odmienny kolor wykładziny. - podłoga płaska na całej długości autobusu, bez stopni wejściowych we wszystkich trzech wejściach. wysokość od podłoża do wejścia autobusu max 340 mm, - przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie lub elektrycznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom inwalidzkim. 15

16 - na przeciw drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich i dziecinnych zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu. - sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy, za pomocą bezwładnościowego pasa bezpieczeństwa 15 Siedzenia - siedzenia tapicerowane półtwarde pokryte materiałem odpornym na pasażerskie ścieranie, zabrudzenie i zanieczyszczenia. 16 Drzwi - Troje drzwi dwuskrzydłowych, otwieranych do wewnątrz, rozmieszczonych równomiernie na całej długości nadwozia, wyposażonych w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę, - sterowanie drzwi; - z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania podświetlane z sygnalizacją przystanku na żądanie i otwarcia oraz system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, - zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, - wszystkie drzwi wyposażone w zamki umożliwiające ich ryglowanie, a pierwsze skrzydło przednich drzwi wyposażone w szybę zapewniającą właściwą widoczność w warunkach niskich temperatur i /lub dużej wilgotności oraz zamek patentowy. 17 Miejsce pracy kierowcy 18 Instalacja elektryczna - Szyba boczna,,bezpieczna w kabinie kierowcy podgrzewana - wydzielona kabina kierowcy typu zamkniętego z drzwiami wyposażona w okienko do sprzedaży biletów i półkę do zamontowania kasy fiskalnej. Drzwi kabiny kierowcy wyposażone w zamek patentowy, - lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, lusterko/a wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego i kasowników - osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty, - fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, - koło kierownicze z regulacją położenia. - napięcie 24 V, - akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie, o pojemności nie mniejszej niż 210 Ah. - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, - instalacja elektryczna typu CAN dostosowana do silnika zasilanego CNG, przewody instalacji elektrycznej oznakowane i ponumerowane a tablice rozdzielcze opisane w języku polskim, zabezpieczone przed uszkodzeniem i wilgocią, szczególnie w warunkach zimowych, oraz spełniające odpowiednie normy bezpieczeństwa dla autobusów zasilanych gazem CNG. - radiotelefon YAESU VX-2000 instalacja nadawczo - odbiorcza wraz z osprzętem - wyposażenie w średniej klasy radioodbiornik z odtwarzaczem CD do użytku przez kierowcę. 19 Okna - przesuwne lub uchylne górne partie okien bocznych(min 6 szt.) - rozsuwana szyba boczna w oknie bocznym kabiny kierowcy, - szyba przednia panoramiczna lub dzielona. - wszystkie szyby przyciemniane z zachowaniem przepuszczalności światła dla szyby przedniej min. 75% i przednich bocznych min. 70% 20 Koła i ogumienie - opony bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, o wymiarach 275/70/22,5 - wszystkie koła wyważone, 21 Urządzenia informacji i obsługi pasażerów - elektroniczne tablice diodowe zewnętrzne i wewnętrzne; przednia pełnowymiarowa, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, (rozdzielczość - 16 punktów w pionie, 112 w poziomie) boczna wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy (dwurzędowa, min. rozdzielczość; 16 punktów w pionie, 84 w poziomie) boczna zlokalizowana w pierwszym prawym bocznym oknie na dole 16

17 22 Inne urządzenia i wyposażenie 23 Powłoki i kolorystyka wyświetlająca numer linii z przeznaczeniem dla niedowidzących. tylna, wyświetlająca numer linii wewnętrzna wskazująca na bieżąco przebieg trasy zlokalizowana między pierwszymi a drugimi drzwiami. wewnętrzna tablica informacyjna o czerwonym kolorze liter, dwurzędowa, dająca możliwość wyświetlania komunikatów specjalnych, daty, godziny, imienin, reklam i informacji zaprogramowanych przez zamawiającego, kasowniki trzy sztuki na jeden autobus przystosowane do kasowania biletów papierowych z wyświetlaczem czasu rzeczywistego, sterowane i blokowane z komputera pokładowego, zamontowane na poręczach pionowych przy I, II i III drzwiach z możliwością obsługi karty magnetycznej. Komputer pokładowy typu KPP-2 z wbudowanym urządzeniem zapowiadającym (lub równoważny) umożliwiający kontakt radiowy z istniejącą już stacją bazową bądź w razie awarii systemu radiowej transmisji danych przekazywanie rejestrów i programowanie za pomocą karty Compakt Flash. - Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje oraz rejestrować parametry; sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne, zapowiedzi przystanków, pomiar drogi rzeczywistej - identyfikacja przystanków), obsługa kasowników, gwałtowne hamowanie pojazdu, nadmierne przyspieszanie, jazda na biegu neutralnym, przekroczenie prędkości obrotowej silnika, czas pracy silnika w czasie postoju pojazdu, czas pracy ogrzewania, otwarcie-zamknięcie drzwi, włączenie oświetlenia wewnętrznego, stopień przeciążenia autobusu na poszczególnych osiach z możliwością określenia dat i kursów na których wystąpiło przeciążenie, itd. - pozostałe parametry po uzgodnieniu z zamawiającym wymiana danych powinna następować automatycznie w czasie nocnego postoju pojazdu na terenie MPK Radom. - Radiomodem wraz z prawami do użytkowania odpowiedniego oprogramowania komputerowego na obróbkę zarejestrowanych danych na komputerach klasy PC, należących do użytkownika pozwalającym na sterowanie i programowanie elektronicznych kasowników i tablic umożliwiający odbiór uaktualnionych danych ze stacji bazowej do komputera pokładowego (tablice elektroniczne, urządzenie zapowiadające przystanki) przesyłanych technicznych rejestrowanych przez komputer pokładowy do stacji bazowej. Dostarczenie radiomodemów o parametrach niedostosowanych do współpracy ze stacją bazową eksploatowaną w MPK Radom wymaga dostarczenia przez Sprzedającego odpowiednich urządzeń które pozwolą na eksploatację systemu wg standardów obowiązujących w MPK Radom. - W kabinie kierowcy podkładka do mocowania rozkładu jazdy formatu A5 wraz z lampką oświetlającą. - system monitoringu całej przestrzeni pasażerskiej składający się z kamery o odpowiedniej rozdzielczości z podglądem w kabinie kierowcy poprzez ciekłokrystaliczny wyświetlacz z zapisem na karcie wymiennej typu flash zapewniającej zapis dobowego dwuzmianowego cyklu pracy -czujnik zbliżeniowy z sygnałem dźwiękowym w kabinie kierowcy, uruchamiany w czasie cofania, - dwa czujniki ppoż. zamontowane w przestrzeni pasażerskiej - zaczepy holownicze przednie i tylne, - gaśnice ilość zgodna z wymogami, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klin podkładowy pod koła, koło zapasowe, klucz do kół po 1 kpl na autobus. Poszyć zewnętrznych - Do uzgodnienia powłoki zewnętrzne wykonane lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi, o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach wieloszczotkowych. Szczegółowe wytyczne dotyczące kolorystyki zostaną dołączone przez Zamawiającego podczas 17

18 24 Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy w cenie dostawy autobusu 25 Warunki gwarancji zawierania umowy na dostawę autobusów. Kolorystyka wewnętrzna; - Poręcze pionowe i poziome oraz elementy metalowe siedzeń pasażerskich odporne na korozję, podłoga w kolorze szarym. Wymienione i pozostałe elementy wewnętrzne: poszycia boczne, dachu, tkanina siedzeń w dobranej tonacji, skomponowane kolorystycznie w sposób gwarantujący wysoką estetykę. - Dostawca zrealizuje uzgodniony z Zamawiającym offset o wartości nie mniejszej niż 5 % wartości zamówienia ceny oferowanej netto w tym doposażenie w narzędzia i urządzenia specjalistyczne do obsług i napraw autobusów zasilanych CNG - nieodpłatne przeszkolenie co najmniej 12 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw oferowanych autobusów oraz po 2 kierowców na każdy dostarczony autobus w zakresie ekonomicznej jazdy. - udzielenie Zamawiającemu pełnej autoryzacji całpojazdowej w zakresie wykonywania przeglądów, obsług i napraw. - wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację technicznoeksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje obsługi i napraw urządzeń będących na wyposażeniu autobusu oraz ich oprogramowania, podzespołów, i katalogi części zamiennych w języku polskim w ilości 1 kpl na 1 autobus. Minimalne wymagane przez Zmawiającego warunki gwarancji są następujące: Na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia 12 lat, Na powłoki lakiernicze 6 lat Na autobus 3 lata, (bez limitu przebiegu), licząc od daty przekazania autobusu Na zespoły napędowe : silnik, skrzynia biegów, tylny most -4 lata lub nie mniej niż km. Na instalację zasilania gazem CNG 10 lat w ciągu pierwszych trzech lat nieodpłatnie dostarczy również te elementy instalacji, które wymagają okresowej wymiany. 26 Zbiorniki gazu - Kompozytowe zbiorniki ciśnieniowe o pojemności zapewniającej przebieg min. 400 km w cyklu miejskim z jednego napełnienia, wyprodukowane w 2009 roku dostarczone z pełną dokumentacją homologacyjną. Dostawca zapewni legalizację zbiorników w okresie pierwszych 10 lat eksploatacji. - Ciśnienie napełniania 200 bar. - Dwa zawory do napełniania CNG umieszczone w ścianie tylnej i przedniej, nie dalej niż 2,5 m od przodu lub tyłu autobusu, zamykany małą pokrywą. - Zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie silnika w czasie kiedy autobus jest podłączony do dystrybutora gazu. 18

19 Znak Sprawy: ZB/1/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ... /nazwa (firma ) Wykonawcy/... /dokładny adres/... telefon /NIP/... /REGON / /NIP/... adres internet / / FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym w dniu... przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nr... pozycja... oraz na stronie internetowej MPK w Radomiu Sp. z o.o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o. 1. Oferujemy Wykonanie i dostawę 12 sztuk nowych, niskopodwoziowych autobusów do komunikacji miejskiej długości 12 m zasilanych gazem ziemnym (CNG), Zamówienie Sektorowe za wynagrodzeniem w kwocie łącznej brutto ( z podatkiem VAT)...PLN, słownie......), przedstawionej w wyliczeniu ceny ofertowej. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, w tym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, projektem umowy i umowy serwisowej. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i w całości je przyjmujemy. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do dnia zawarcia umowy. 19

20 4. Oświadczamy, że uiściliśmy wadium w kwocie..tysięcy złotych). Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu, prosimy zwrócić na nasze konto Nr w banku Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz do zawarcia umowy w miejscu ustalonym przez Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 6. Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie na stronach od... do... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 7. Oferta zawiera... zapisanych stron / kart*, ponumerowanych kolejnymi numerami. 8. Wyliczenie Ceny oferty: Wyszczególnienie ilość Kwota netto[zł] VAT kwota brutto Wartość za 1 szt. [zł] autobusu standard zasilanego gazem ziemnym (CNG) Wartość za całą partię tj 12 szt. autob. standard zasilanych gazem ziemnym (CNG) 1 12 Cena oferty - wartość całości zamówienia (zł) - Słownie, cena oferty - wartość całości zamówienia brutto 9. Gwarancja Oświadczamy iż udzielamy następujących gwarancji; na cały autobus (bez limitu przebiegu) -.. na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu -.. na powłoki lakiernicze -.. na instalację zasilania gazem CNG -., w ciągu pierwszych 3 lat nieodpłatnie dostarczymy również te elementy instalacji które wymagają okresowej wymiany. na zespoły napędowe; silnik, skrzynia biegów, tylny most -.., lub nie mniej niż - tyś km 10. Opis przedmiotu zamówienia Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w Załączniku nr 1 i SIWZ zgodnie z przedstawionym opisem. 11. Warunki umowy Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy określone w załączniku nr 4 do SIWZ 20

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY na dostawę 2 sztuk używanych autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach ul. Polna Czerwionka Leszczyny

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach ul. Polna Czerwionka Leszczyny WZÓR Załącznik nr 1... (miejscowość i data) O F E R T A Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... Tel... Fax... Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach ul. Polna 6 44 238 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Załącznik Nr B do SIWZ Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Parametr Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 1. Podstawowe wymiary 1.1.Wymiary zewnętrzne 10,5-12,0 m

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 32684-2010; data zamieszczenia: 04.02.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 32684-2010; data zamieszczenia: 04.02.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Stryszów: Dostawa fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego przystosowanego do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych, zakupionego w formie leasingu operacyjnego. Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator przetargu działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie Wstęp Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 0-32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 0-32/455 46 65 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl. www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/9 Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia 29.01.2010r. KOMISJA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH W POSTĘPOWANIU W TRYBIE Przetargu Nieograniczonego GNIEZNO 30.07.2013r. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 PKS w Gnieźnie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna autobusów

Specyfikacja techniczna autobusów Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna autobusów Niepodzielone fragmenty tabeli należy uznać za wspólne dla obydwu typów autobusów 1. Pojemność autobusu - ilość pasażerskich miejsc siedzących od

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA:......... tel... fax.... Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Urząd Gminy w Wicku Wicko 60 84-352 Wicko W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą Dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla autobusów miejskich niskowejściowych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla autobusów miejskich niskowejściowych Załącznik Nr A do SIWZ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla autobusów miejskich niskowejściowych Kryterium Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 1. Podstawowe wymiary 1.1.Wymiary zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo