CHOBIENIA 5 MAJA 2012 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHOBIENIA 5 MAJA 2012 R."

Transkrypt

1

2

3 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 ZIELONA SZKOŁA W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na Zorganizowanie nad morzem w Polsce dwóch 14 - dniowych turnusów profilaktyczno - zdrowotnych połączonych z nauką dla około 590 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Rudna wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego "S&K" s.c. Krystyna Smaluch, Adam Smaluch, Michał Wojtowicz, ul. Piękna 4 ; Kędzierzyn Koźle za cenę ,00 zł brutto. W tym roku uczniowie pojadą do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Krystyna w Pogorzelicy w następujących terminach : r r.- Zespół Szkolno Przedszkolny w Chobieni, r r.- Zespół Szkół w Rudnej. GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA I ZAWODY W SPORCIE POŻARNICZYM PROGRAM UROCZYSTOŚCI: CHOBIENIA 5 MAJA 2012 R. 10:00 Msza Św. w kościele w Chobieni 10:45 Przemarsz pocztów sztandarowych oraz strażaków na stadion sportowy w Chobieni 11:00 Rozpoczęcie uroczystości 11:10 Przemówienia zaproszonych gości 11:20 Wręczenie medali i odznaczeń OSP 11:30 Rozpoczęcie zawodów w sporcie pożarniczym 14:30 Zakończenie zawodów w sporcie pożarniczym 15:00 Rozpoczęcie części biesiadnej obchodów Dnia Strażaka - pokazy ratownictwa drogowego OSP RUDNA - pokazy ratownictwa medycznego OSP GWIZDANÓW - pokaz gaszenia gaśnicą OSP ORSK - konkurs dla dzieci Mały strażak poprowadzi OSP GÓRZYN - referat Czad cichy zabójca poprowadzi dh Dariusz Miedziński 16:00 20:00 Zabawa taneczna Pod chmurką - zagra ZIBI BAND W numerze: 2. Zarządzenia Wójta Gminy 3 4. Sesja Rady Gminy Rudna 5. Internet w Gminie 6. Bezpieczeństwo w Gminie 7. Konkurs wiedzy 8.Wieści z CKwR 9. Znak Czasu 10. Na przedstawienie do ChOKu 11. Kursy Zawodowe w ZSP w Rudnej 12. Marzenia senne w MCI 13. Poczytaj dziecku 14. Na sportowo 15. Ogłoszenia 16. Krzyżówka Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej od poniedziałku do piątku w godz do godz tel fax Wójt Gminy Rudna przyjmuje interesantów: we wtorki od godz. 10:00 do 15:30 i w piątki od godz. 10:00 do 14:00

4 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenia Wójta Gminy Rudna 1. Z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej została zawarta umowa na zakup i instalację 2 pochodni biogazu na składowisku odpadów w Rudnej. Koszt realizacji zadania wyniesie zł brutto. 2. Podpisana została umowa z Zakładem Instalacyjno Budowlanym Stanisław Piekarski z Nowej Soli na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy w m. Gawrony. Wykonawca ma ukończyć inwestycję do dnia r. Za wykonanie umowy ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie ,93 zł. 3. Firma JULMARTECH z Masłowa zajmie się rozbudową i modernizacją istniejących punktów świetlnych w Rynarcicach. Oświetlenie ma zostać rozbudowane do r. Realizacja kosztować będzie ,47 zł. 4. Firma COMPLEX BUD wykona modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysokie. Według planu prace mają potrwać do r. Modernizacja będzie kosztować ,03 zł brutto. 5. Wprowadzone zostały zmiany do porozumienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w sprawie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy. Wprowadzone zostały następujące zmiany: na realizację zadania przekazana została dotacja w wysokości ,30 zł; termin realizacji robót ustalono na r.; porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony od r. do r. 6. Zakład Budownictwa i Usług Inwestycyjnych FORMAT z Lubina opracuje dokumentację projektową wewnętrznej instalacji gazu dla dwóch lokali mieszkalnych położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudnej. Za przygotowanie dokumentacji wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł brutto. 7. Została zawarta umowa na utrzymanie i urządzanie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień parków wiejskich w 2012 r. Realizacją tego zadania zajmie się Pracownia Architektury Krajobrazu Małgorzata Wilczak (w miejscowościach Toszowice, Kliszów, Naroczyce) oraz Zakład Pielęgnacji i Konserwacji Terenów Zielonych ACER spółka cywilna (w pozostałych miejscowościach). Na realizację zadania w poszczególnych miejscowościach przewidziano kwoty: Brodów i Bytków zł, Juszowice i Rynarcice 6 714,14 zł, Toszowice 7 919,17 zł, Gwizdanów ,14 zł, Wysokie ,66 zł, Kębłów 6 059,50 zł, Gawrony i Gawronki 5 559,60 zł, Stara Rudna i Wądroże 8 664,00 zł, Kliszów ,56 zł, Radomiłów i Miłogoszcz 3 283,00 zł, Olszany 6 544,20 zł, Górzyn 4 056,00 zł, Ciechłowice 8 458,00 zł, Naroczyce ,50 zł, Rudna ,44 zł, Rudna Osiedle Leśna ,55 zł, Orsk 2 601,64 zł, Chobienia ,20 zł. Umowy zawarte zostały na czas określony do r. 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zajmie się eksploatacją sieci kanalizacji burzowej znajdującej się w drogach gminnych oraz piaskowników będących integralną częścią kanalizacji burzowej na terenie Gminy Rudna. Eksploatacja polegać będzie na utrzymaniu w sprawności technicznej urządzeń. Zakres prac zgodnie z umową obejmować będzie czyszczenie studzienek, utrzymanie piaskowników odkrytych, utrzymanie piaskowników rurowych, utrzymanie piaskownika dwukomorowego, konserwacja wylotu kanalizacji burzowej do rowu melioracyjnego w Rudnej, ul. Leśna, usuwanie ewentualnych awarii na sieci kanalizacji burzowej oraz utrzymanie nowowybudowanej sieci kanalizacji burzowej w miejscowościach gminy Rudna. Na ten cel przewidziano kwotę zł. 9. Zostało podpisane porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Aplikacja zostanie udostępnione nieodpłatnie. Utrzymanie i rozwój aplikacji, zwłaszcza dostosowywanie do zmian prawnych, odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych oraz nieodpłatne wsparcie techniczne należy do obowiążków Głównego Geodety Kraju. Z kolei Gmina jest odpowiedzialna za jakość i wiarygodność zgromadzonych danych, za zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania aplikacji oraz przestrzegania i stosowania polityki bezpieczeństwa. 10. Firma WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania opracuje dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni ścieków w Orsku. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie ,40 zł. 11. Ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz oświaty i wychowania. Z zakresu kutry fizycznej Stowarzyszenia Sportowe Iskra Kębłów otrzymało zł na organizację Turnieju Piłki Nożnej w Puchar Wójta Gminy Rudna. Z zakresu oświaty i wychowania zł otrzymało Stowarzyszenie Edukacyjne Mostek na realizację projektu Od oglądania do nagrywania szkolna telewizja. 12. Pracownia Projektowania Budowlanego ARCHITRAW z Lubina opracuje projekt zmienny budowy budynku socjalnego gospodarczego na cmentarzu w Rudnej. Za wykonanie zadania wykonawca otrzyma zł brutto. 13. Zakład Budownictwa i Usług Inwestycyjnych FORMAT z Lubina przygotuje dokumentacje projektową uzbrojenia działki w Orsku i Studzionkach pod lokalizację kontenerów szatniowych. Koszt wykonania projektu wyniesie zł. 14. Zawarta została umowa z Samorządowym Informatorem SMS sp. z o. o z Wrocławia o udostępnienie systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS i świadczenie e-usług. Umowę zawarto na 24 miesiące. Aktywacja usługi 4 303,77 zł, Abonament 318,19 zł, cena jednej wiadomości sms po wykorzystaniu limitu 0,18 zł brutto. /UG/

5 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Sesja Rady Gminy Sesja Rady Gminy Rudna W dniu 28 marca 2012 r. odbyła się X sesja Rady Gminy Rudna. Po zatwierdzeniu protokołów z poprzednich sesji radni przyjęli uchwały w następujących sprawach: 1. Decyzją Rady Gminy przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mleczno i Toszowice oraz terenów górniczych w obrębie Mleczno. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego obrębów Mleczno i Toszowice działka nr 134 w Toszowicach przeznaczona jest na tereny usług kultury. W związku z tym, że na tej działce planowana jest inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania świetlicy na cele mieszkaniowe, konieczna jest zmiana planu w tym zakresie. Koszt zmiany planu w wysokości zł poniesie Gmina Rudna w ramach posiadanych środków budżetowych. 2. Wprowadzone zostały zmiany w uchwale budżetowej gminy Rudna na 2012 r. Dochody ogółem budżetu zostały zwiększone o kwotę ,00 zł i obecnie wynoszą ,00 zł. Wydatki zwiększone zostały również o kwotę ,00zł i wynoszą ,00zł Plan dochodów budżetu został zwiększony z tytułu: - dochodów różnych (zwrot VAT związany z adaptacją budynku po byłym przedszkolu w Rudnej na cele mieszkalne) zł - otrzymania od KGHM PM S.A. wsparcia finansowego zł - odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań gminy 700 zł - rozliczenia dotacji przedmiotowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1684 zł. Z kolei plan dochodów ZSP w Chobieni został zmniejszony o zł. Wydatki budżetu Transport i łączność: - ustalono wydatki na budowę zatoki autobusowej w Rudnej przy ul. Polnej w wysokości zł, w związku ze zmianą organizacji ruchu w rynku, wynikająca z budowy budynku - wydatek zł przeznaczony zostanie na zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i numerów Gospodarka mieszkaniowa: - ustalono wydatki w wysokości zł na umowy zlecenia na sporządzenie kosztorysów na remont lokali mieszkalnych AWRSP niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie; Administracja publiczna: - kwota zł zostanie wydatkowana na zakup oprogramowania ewidencja cmentarzy; - na zakup tabletów dla radnych i sołtysów zaplanowano kwotę zł; - zwiększono plan wydatków na zakup usług internetowych o zł (powiadamianie mieszkańców gminy o działalności gminy i zagrożeniach przez sms); - plan wydatków na wynagrodzenia w urzędzie gminy został zmniejszony o kwotę zł (rezygnacja z pracy w urzędzie audytora wewnętrznego, środki przenosi się na umowy zlecenia w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej i audytu wynikających z ustawy o finansach publicznych). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Posterunku Policji w Rudnej zaplanowano zł - na zakup 2 ciężkich samochodów ratowniczo gaśniczych dla OSP przeznaczona została kwota zł Różne rozliczenia: - zwiększony został plan dotacji dla Powiatu Lubińskiego o zł z przeznaczeniem na organizację staży dla osób bezrobotnych ( zł) oraz na utrzymanie ronda w Rudnej ( zł). Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: - zwiększony został plan wydatków na organizację miasteczka rowerowego przy przedszkolu w Rudnej o zł (aby ubiegać się o dofinansowanie należy zabezpieczyć 100% środków na realizacje zadania). Ochrona zdrowia: - o kwotę zł został zwiększony plan wydatków na doposażenie placów zabaw - o zł zostały zwiększone wydatki GOPS na zwalczanie narkomanii - na zakup ultrasonografu przeznaczono zł więcej (zakup dodatkowych głowic do badań kardiologicznych), a na zakup usług zdrowotnych przeznaczono zł więcej (profilaktyka w zakresie urologii, ortopedii i gastrologii). Gospodarka komunalna: - plan dotacji dla ZGKiM został zwiększony o zł na modernizację spalonego budynku komunalnego w Rynarcicach oraz o zł na zakup 2 pochodni biogazu na wysypisko odpadów - ponadto zwiększone zostały plany wydatków na modernizację oczyszczalni w Chobieni zł i w Rudnej zł; - ustalono plan wydatków na modernizację sieci kanalizacyjnej zł i rozbudowę sieci wod-kan na terenie gminy zł; na zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Rudnej zł; na usuwanie wyrobów zawierających azbest zł, na remont urządzeń komunalnych zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - zwiększony został plan wydatków na budowę świetlicy w miejscowościach: Koźlice o zł, Gawrony o zł (zakup wyposażenia), Stara Rudna o zł (zakup wyposażenia). 3. Rada Gminy ustaliła szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lub jej jednostkom podległym tj. samorządowym jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny na wniosek dłużnika mogą zostać umorzone w całości lub części, mogą zostać odroczone terminy spłaty, płatność całości lub części może zostać rozłożona na raty. Ulgi o których mowa wyżej mogą zostać udzielone jeżeli wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze, ze względu na uzasadniony interes gminy bądź gdy egzekucja należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesowi publicznemu. Należności pieniężne mogą zostać z urzędu umorzone w całości lub części jeżeli: - osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji albo pozostawiła przedmioty codziennego

6 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Sesja Rady Gminy użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty zł; - osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tego tytułu nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. - zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji - zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. Do stosowania ulg jest uprawniony kierownik jednostki organizacyjnej gminy, z której działalnością jest związana należność oraz wójt gminy. 4. Rada Gminy Rudna nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Tworzenie funduszu nie jest obligatoryjne, a w sołectwach brakuje wykwalifikowanego aparatu pomocniczego, który by zabezpieczył sołtysa jako organ wykonawczy przed odpowiedzialnością z tytułu niewłaściwego lub niezgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych. 5. Wprowadzone zostały zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. W związku z tym stawka dotacji do ceny 1m³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych wyniesie 1,70 zł brutto. 6. Uchylona została uchwała nr XL/285/06 Rady Gminy Rudna w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na pokrycie bieżących kosztów eksploatacji obiektów sportowych wchodzących w skład mienia gminnego. Z dniem 1 września 2011 r. obiekty sportowe administrowane są przez instytucje kultury. W związku z tym środki finansowe na pokrycie kosztów eksploatacji zostały przekazane do instytucji kultury. 7. Podjęto uchwałę w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Rudnej do istniejącego Zespołu Szkół w Rudnej. Z dniem 1 września 2012 r. w skład Zespołu Szkół w Rudnej wchodzić więc będzie: Szkoła Podstawowa z oddziałem przed-szkolnym, Gimnazjum w Rudnej oraz Przedszkole Gminne w Rudnej. Mienie nieruchome i ruchome pozostające w użytkowaniu Przedszkola Gminnego oraz wszystkie należności i zobowiązania przedszkola przejmuje Zespół Szkół. Połączenie to stanowi kolejny etap racjonalizacji sieci placówek oświatowych w gminie. Za włączeniem przedszkola przemawiają względy ekonomiczne malejąca liczba dzieci wymaga podejmowania decyzji mających na celu minimalizowanie kosztów ponoszonych na oświatę. Połączenie obu placówek pozwoli na uniknięcie podwójnych kosztów wynagradzania dyrektorów i obsługi administracyjnej. Zarządzanie jedną placówka pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na wzbogacenie oferty edukacyjnej, lepsze wyposażenie lub konieczne remonty. Ponadto w kontekście obniżenia wieku szkolnego z 7 na 6 lat włączenie przedszkola pozwoli na efektywniejszą współpracę z uczeniem oraz racjonalne tworzenie oddziałów. 7. Uchylona została uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Rudna od Powiatu Lubińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. Ze względu na to, iż do 1 lutego br. nie zostały ustalone w drodze porozumienia z Powiatem Lubińskim szczegółowe zasady i warunki prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, uchwała nie mogła być wykonana. Ponadto Rada Powiatu uchyliła uchwałę w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W związku z powyższym uchwała Rady Gminy stała się bezprzedmiotowa i wymagała uchylenia. 8. Zmieniona została uchwała w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rudna w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć. Uchwała taka jest aktem wykonawczym ustawy o systemie oświaty, w której został wprowadzony zapis o obowiązku stosowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przepisów dotyczących przedszkoli. Od 1 września 2012 r. za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani będą do wnoszenia opłat, na zasadach stosowanych w przedszkolu. Opłaty te nie będą dotyczyły dzieci sześcioletnich uczęszczających do I klasy szkoły podstawowej. 9. Ustalona została wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz warunki zwolnienia od ponoszenia opłat. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 nakłada na organ założycielski obowiązek ustalenia takich opłat. Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wyniesie 0,15 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą rozpoczętą godzinę. Natomiast maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna, ustalona została na 6 zł brutto dziennie. Z opłaty za wyżywienie mogą zostać zwolnieni rodzice, którzy w umowie zawartej z opiekunem dziennym ustalą zasady samodzielnego przygotowania i dostarczenia posiłków dla swojego dziecka przebywającego pod opieka opiekuna dziennego. Opłat nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u opiekuna dziennego. Po wejściu w życie niniejszej uchwały zostanie ogłoszony konkurs ofert, w którym zostaną wyłonieni dzienni opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Rudna. 10. Uchwałą Rady Gminy został przyjęty program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudna w 2012 r. Program dotyczy opieki nad wszystkimi bezdomnymi zwierzętami domowymi, w szczególności na kotami i psami oraz zwierzętami gospodarskimi przebywającymi w granicach administracyjnych Gminy Rudna. Program będzie realizowany poprzez: - elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów (w ramach bezpłatnych akcji) - odławianie bezdomnych psów, poszukiwanie dla nich właścicieli lub zapewnienie miejsca w schronisku, - zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych przez obligatoryjną sterylizację i kastrację bezdomnych psów i

7 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Sesja Rady Gminy kotów, - sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie, - usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach, - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, - wskazywanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia właściwej opieki zwierzętom gospodarskim, które nie mają właściciela lub nie można go ustalić - promowanie i edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właściciela i opiekunach psów i kotów. Srodki finansowe na realizacje programu będą corocznie zabezpieczone w budżecie gminy. Na ten rok zaplanowane zostały środki w wysokości zł. 11. Rada Gminy postanowiła wystąpić do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, z wnioskiem o wykreślenie z Wykazu Urzędowych Nazw Miejscowości w Polsce Laskowa oznaczonej jako przysiółek w miejscowości Chobienia. Uzasadnieniem powyższej zmiany jest konieczność uporządkowania stanu faktycznego, który funkcjonuje w Gminie od lat. Przysiółek Laskowa leży w obrębie miejscowości Chobienia i nie jest położony poza zabudową wsi oraz stanowi jedną z ulic w/w miejscowości. Ponadto istnieją rozbieżności pomiędzy wykazem miejscowości gminy, w którym to miejscowość Laskowa nie występuje, a wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce, prowadzonym przez MSWiA, gdzie Laskowa oznaczona jest jako przysiółek. W przeprowadzonych konsultacjach Społecznych mieszkańcy miejscowości wyrazili zgodę na zniesienie nazwy z Wykazu. Zniesienie nazwy nie pociągnie za sobą kosztów finansowych. 12. Rada Gminy wystosowała apel do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra, na odcinku jej górnego biegu na granicy południowej kraju aż po ujście rzeki. Z podobnym wnioskiem wystąpił już Powiat Kędzierzyńsko Kozielski oraz Rada Miejska w Ścinawie. Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców nadodrzańskich gmin Rada Gminy Rudna również przyłączyła się do apelu. 13. Rada Gminy Rudna poparła obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorianego, złożony do Sejmu RP w 2011 r. Projekt ustawy reformującej tzw. janosikowe zyskał duże poparcie i podpisało się pod nim ponad obywateli. Projekt zasługuje na poparcie ze względu na swój kompromisowy i prorozwojowy charakter. Przewiduje utrzymanie mechanizmu wspomagania biedniejszych samorządów przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego obciążania płatników. Projekt ustawy przewiduje urealnienie sposobu wyliczania janosikowego w odniesieniu do rzeczywistej liczby mieszkań- ców największych miast oraz zmianę systemu przyznawania środków z subwencji na dotacje. Słusznym celem projektowanej ustawy jest to, aby środki z janosikowego były przeznaczane na konkretne cele inwestycyjne, służące trwałemu rozwojowi biedniejszych regionów, a nie jak dotychczas mogły być pożytkowane na dowolne, często drugorzędne cele. 14. Radzie Gminy przedłożone zostało sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r. w programie mieściły się zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz edukacji, wychowania i oświaty. Gmina Rudna na ten cel zabezpieczyła w 2011 r zł. /UG/ Internet w Gminie Rudna dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez Internetu. Używamy go w celach rozrywkowych, do pracy i nauki. Nowoczesne rozwiązania tworzą możliwość łatwego dostępu do informacji i komunikacji. Niestety, jeszcze nie wszyscy mogą swobodnie korzystać z tego dobra. W niektórych miejscowościach koszty budowy wymaganej infrastruktury są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu z przewidywanymi zyskami. Odstrasza to potencjalnych inwestorów. W takich sytuacjach nieocenione jest wsparcie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizuje Działanie 8.4 zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili, dzięki któremu sieć i usługi internetowe mogą dotrzeć do każdej wsi. Beneficjentem unijnych środków przeznaczonych na budowę sieci m.in. w Gminie Rudna została spółka OrNet. Spółka zamierza rozbudować swoją dotychczasową sieć włączając w nią kolejnych 51 miejscowości. W Gminie Rudna budowana sieć obejmie miejscowości Brodowice, Chełm, Chobienia, Ciechłowice, Górzyn, Kliszów, Koźlice, Mleczno, Naroczyce, Nieszczyce, Olszany, Orsk, Radoszyce, Rynarcice, Toszowice, Wądroże i Wysokie. Wprawdzie projekt już jest zatwierdzony i realizowany, ale firma OrNet prowadzi kampanię informacyjną, dla osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci i skorzystaniem z usług dostępu do Internetu. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w Lubinie pod numerem telefonu (76) Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu POIG/84/2010/DSL/513 przypada na grudzień 2014r, a przyłączenia użytkowników do sieci rozpoczną się w czerwcu bieżącego roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem

8 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Bezpieczeństwo w Gminie Z życia jednostki OD NIEZAPIĘTYCH PASÓW DO POLICYJNEGO ARESZTU W jednym z ostatnich artykułów Nowin Gminnych pisaliśmy o przestępstwach drogowych, a w szczególności o kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. Pomimo wielu ostrzeżeń i kampanii informacyjnych prowadzonych przez Policję, w tym też przez Posterunek Policji w Rudnej, kierujący pojazdami lekceważą sobie te przepisy. Policjanci tutejszej jednostki Policji w kwietniu zatrzymali już 6 nietrzeźwych kierujących, szczególnie w okresie Świąt Wielkanocnych, którzy popełnili przestępstwo. Od początku 2012 roku zatrzymano 21 kierujących w stanie nietrzeźwości. Ponadto osoby, które były już skazane za takie przestępstwa poruszają się pojazdami pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Przypomnijmy, że jest to również przestępstwo określone w art. 244 Kodeksu Karnego. Apelujemy Pijesz, nie jedź!!! /asp. sztab. Dariusz Sypień/ O PRZEMOCY W RODZINIE W ostatnim okresie czasu zauważa się niewielki wzrost przemocy w rodzinie na terenie działania tutejszej jednostki Policji. Jest on nieznaczny, ale przemoc domowa jest niezwykle dokuczliwa dla ofiar tego przestępstwa. Wobec powyższego w tym artykule przypominamy Państwu zagadnienie dotyczące przemocy w rodzinie. Ustawodawca uregulował przedmiotowe zjawisko zapisem w Kodeksie Karnym jako przestępstwo w rozdziale XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Jest to artykuł 207 Kodeksu Karnego i otrzymał następujące brzmienie: 1. Kto znęca się fizycznie i psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inna osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Jeżeli czyn określony w 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat Jeżeli następstwem czynu określonego w 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Zagadnienie przemocy w rodzinie jest jednym z priorytetów w działaniach nie tylko Policji, ale również Ośrodków Pomocy Społecznej, Prokuratury, Sądu, Kuratorów Sądowych oraz innych instytucji współpracujących w tym zakresie. Od wielu już lat Policja realizuje założenia Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw, gdzie podejmuje różnego rodzaju działania mające na celu udzielenie jak najszerszej pomocy osobom pokrzywdzonym. Pomagając ofiarom przestępstw dorosłym i dzieciom, policjanci przygotowują różnego rodzaju programy, poradniki i informatory, uruchamiają specjalne policyjne infolinie. Uczestniczą wraz z innymi organizacjami we wspólnych inicjatywach na rzecz pomocy ofiarom przestępstw. Z racji wykonywanych przez Policję ustawowych zadań związanych między innymi z pierwszym kontaktem osoby pokrzywdzonej z organami ścigania, w momencie składania zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, osoba zgłaszająca zapoznawana jest z uprawnieniami pokrzywdzonego wynikającymi z kodeksu postępowania karnego. Wprowadzone w jednostkach Policji garnizonu dolnośląskiego funkcje recepcyjne do obsługi interesantów wraz z odpowiednią infrastrukturą, w tym specjalnie przygotowane tzw. Niebieskie pokoje, z pewnością minimalizują traumatyczne przeżycia, o których ofiara przestępstwa musi opowiedzieć policjantowi w chwili składania zeznań. W pomieszczeniach recepcyjnych wyeksponowane są m.in. informacje wynikające z Polskiej Karty Praw Ofiary oraz o tym, jak rozpoznawać i unikać różnego rodzaju zagrożeń, tak aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Procedura Niebieska Karta, to kolejna płaszczyzna pomocy ofiarom przestępstw osobom pokrzywdzonym przestępstwami w rodzinie. Policjanci podczas interwencji domowej, gdy stwierdzają przemoc w rodzinie, udzielają niezbędnej pomocy i przekazują osobie pokrzywdzonej informację dotyczącą sytuacji prawnej oraz możliwości skorzystania z dalszej pomocy oferowanej przez różne instytucje pozapolicyjne. Zgodnie z nowelizacją ustawy również inne podmioty, które zauważą taki problem powinny realizować procedurę Niebieskiej Karty. Obecnie został powołany tzw. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Rudna, którego zadaniem jest realizacja ustawowych zadań związanych z przemocą, w skład którego wchodzą przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, policji, kuratorów sądowych, przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i innych instytucji. W takim zespole powoływane są specjalne grupy robocze, zajmujące się już konkretnymi przypadkami przemocy zaistniałymi na terenie gminy. Wszyscy pracują w celu eliminacji tego negatywnego zjawiska. Przypominamy jakie prawa ma ofiara i gdzie może szukać pomocy. KARTA PRAW OFIARY 1. Ofiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 2. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach w procesie karnym. 3. W postępowaniu przygotowawczym ofiara posiada status strony procesowej. 4. Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze Oskarżyciela posiłkowego. 5. W razie odmowy przez prokuratora wystąpienia z aktem oskarżenia do sądu i wyczerpania przez ofiarę całej drogi odwoławczej, ofiara może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sądu, uzyskując jako oskarżyciel prywatny

9 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Konkurs wiedzy status strony procesowej w postępowaniu sądowym. 6. W tzw. sprawach prywatno - skargowych (są to czyny skierowane przeciwko czci i nietykalności cielesnej) ofiara korzysta z takich samych uprawnień jak prokurator. Musi jednak uczestniczyć w postępowaniu ugodowym prowadzonym przez sędziego wymiaru sprawiedliwości. Wybór należy do niej. 7. Ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. 8. Ofiara ma prawo do mediacji i porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody lub innego zadośćuczynienia. 9. Ofiara ma prawo do domagania się i uzyskania naprawienia szkody przez sprawcę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób będących ofiarami przestępstw przemocy uruchomiono specjalną infolinię umożliwiającą zgłaszanie zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie. Telefon interwencyjno-informacyjny dla ofiar przemocy: Infolinia Ogólnopolska Uruchomienie tego telefonu odbyło się na mocy porozumienia Komendanta Głównego Policji, Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ideą telefonu interwencyjno informacyjnego jest ochrona osób pokrzywdzonych. Powstał on z myślą o osobach, które dotknięte przemocą w rodzinie poszukują konkretnej pomocy (psychologicznej albo wymagającej uruchomienia interwencji Policji, gdy zaistnieją konkretne okoliczności i będzie konieczna natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy). Inicjatywa ta umożliwi szybką i stanowczą reakcję wobec sprawców przemocy w rodzinie, którzy z powodu stosowania przemocy zostali już skazani i pozostają w okresie próby (na przykład pod dozorem kuratora sądowego). Infolinia jest prowadzona przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii. Zgłoszenia przyjmują konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Więcej informacji można uzyskać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Niebieskiej Linii. /asp.sztab. Dariusz Sypień/ KONKURS WIEDZY O NASZEJ GMINIE Towarzystwo Przyjaciół Rudnej oraz Centrum Kultury w Rudnej zapraszają mieszkańców (małych i dużych) Gminy Rudna do konkursu wiedzy o naszej gminie. Można (i trzeba będzie) wykorzystać wszystkie dostępne źródła, aby wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami zdobycia informacji na zagadnienia poruszane w pytaniach i zadaniach konkursowych. Zadania będą zamieszczane co miesiąc (od maja do września tego roku) w Nowinach Gminnych. Pytania na które należy odpowiedzieć często będą powiązane z wykonaniem zadania. Zapraszamy, bowiem co miesiąc zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma atrakcyjną nagrodę. Natomiast w listopadzie, z okazji obchodów Święta Patronki Rudnej Św. Katarzyny, odbędzie się dodatkowe losowanie nagród spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi z poprzednich miesięcy. Wtedy również można wygrać dodatkową ciekawą nagrodę. Drodzy mieszkańcy gminy, zachęcamy do udziału w tym nietypowym konkursie. Pytania i zadania są ciekawe oraz o różnorodnych stopniu trudności. Jeśli tylko zechcecie, możecie pochwalić się tym, co wiecie, widzicie wokół siebie. Natomiast jeśli czegoś jeszcze nie znacie, nie wiecie, to możecie zrobić wiele w tym kierunku, ażeby się dowiedzieć, jeśli oczywiście zechcecie. ZADANIE 1 Miejscowość Rudna, od której wywodzi się nazwa powstałej w 1990 r. jednostki samorządowej Gmina Rudna, nosiła na przestrzeni wieków różne nazwy. Znajdź i wypisz te nazwy, które znajdują się na 18 mapach historycznych, składających się na wystawę Lubin na tle Dolnego Śląska. Powyższą ekspozycje plenerową, trwającą od X 2011 do III 2012 r. przygotowały Centrum Kultury MUZA i Ośrodek Wzgórze Zamkowe w Lubinie i właśnie na tych mapach znajdowały się także nazwy Rudnej. Ponieważ reprodukcje zostały już zdjęte z wystawy można obejrzeć je na stronie: Lubin i okolice historie, zabytki i turystyka - Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy) prosimy nadsyłać do Centrum Kultury w Rudnej w terminie do 18 maja 2012 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs wiedzy o Gminie Rudna zadanie 1. Zapraszamy do zabawy! /Danuta Adamska/

10 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Wieści z CKwR KWIATY, RABATY, OGRODY Sołtys Sołectwa Rudna wraz z Przewodniczącym Rady Osiedla pod patronatem Centrum Kultury w Rudnej serdecznie zapraszają mieszkańców Rudnej do udziału w konkursie pt. KWIATY, RABATY, OGRODY Konkurs rozstrzygany będzie w 2 KATEGORIACH: 1. Najładniejszy ogródek kwiatowy 2. Najładniejszy balkon, parapet UCZESTNICZYĆ w nim mogą: - mieszkańcy domów jednorodzinnych - mieszkańcy domów wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe) OCENIE podlegać będzie: ogólny wizerunek ogrody, balkonu, parapetu, różnorodność roślin, mała architektura otoczenia (altanka, oczko wodne, ścieżka, rzeźba itp.), kompozycje kwiatowe, drzew, krzewów ozdobnych, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność, pracochłonność. UDZIAŁ w konkursie zgłasza się wypełniając i składając Formularz Zgłoszeniowy, który można pobrać u pani Sołtys, Przewodniczącego Rady Osiedla Leśna, w Centrum Kultury w Rudnej. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia r. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Rudna. Organizator powoła Komisję, która dokona oględzin zgłoszonych w trzech terminach od czerwca do września, po wcześniejszym zawiadomieniu uczestników konkursu. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na sfotografowanie ogródka i posesji oraz opublikowanie zdjęć i danych osobowych uczestników i laureatów w miesięczniku oraz na stronie internetowej. /ckwr/ GITARĄ I PIÓREM 18 kwietnia w Centrum Kultury w Rudnej po raz trzeci odbył się konkurs Gitarą i Piórem. W sumie udział wzięło 25 osób, prezentując wiersze oraz piosenki. Konkurs rozpoczęto tańcem wykonanym przez zespół Gwizdek z Gwizdanowa. Jury w składzie Zbigniew Szparkowski, Anna Badecka, Karolina Kornobis - Madera i Agata Musielska dokonało oceny w dwóch kategoriach: - Piosenka I miejsce Eni Halilović II miejsce Justyna i Karolina Mikołajewskie Wyróżnienie otrzymały: Julia Grochulska, Justyna Mikołajewska, Anna Wysokińska Wiersz I miejsce Alicja Winkel II miejsce Maria Garbacz i Martyna Rodewald III miejsce Aleksandra Demczak Wyróżnienie otrzymał: Marcel Muzeja Gratulujemy i zapraszamy za rok. /ckwr/ WYMYŚL NAZWĘ Sołtys i Rada Sołecka Wsi Górzyn ogłasza konkurs na nazwę nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego ORLIK. Na autora nazwy, która wybierze Rada Sołecka spośród nadesłanych propozycji czeka nagroda 100 zł. Wybrana nazwa stanie się oficjalna nazwą boiska ORLIK i zostanie ona umieszczona na ogrodzeniu obiektu. Kontakt pod nr tel Zgłoszenia są przyjmowane do dnia r. ROZŚPIEWANE NUTKI 21 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Chojnowie odbył się X Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROŚPIEWANE NUTKI. Tym razem naszą gminę reprezentowała mieszkanka Górzyna Eni Halilović. Eni wykonała dwa utwory Wariatka tańczy oraz Halleluja i wyśpiewała sobie nimi miejsce na podium. Spośród 8 osób z grupy gimnazjalnej laureatka zajęła drugie miejsce. Życzymy wielu sukcesów w przyszłości. /ckwr/ NABÓR DO ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO Lubisz śpiewać, tańczyć? Dobrze czujesz się występując przed publicznością? Przyjdź do nas i spróbuj swoich sił w Zespole Folklorystycznym ROZTOKA Zgłoszenia przyjmuje kierownik zespołu Zbigniew Szparkowski. Kontakt w Centrum Kultury w Rudnej, ul. Wesoła 13 tel lub kom Zapraszamy.

11 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Znak czasu ZNAK CZASU Znak Czasu to tytuł premiery Teatru na Końcu Świata z Nieszczyc, który uwiecznił przepiękny koncert w wykonaniu Jego Ekscelencja Księdza Biskupa Diecezji Legnickiej Marka Mendyka. Znak Czasu pod takim tytułem odbyło się spotkanie wielkopostne w świetlicy w Nieszczycach, które rozpoczęła witając gości przybyłych na przedstawienie i dzieląc się osobistymi refleksjami na temat Świąt Wielkanocnych Dyrektor CHOK Katarzyna Przeworska, przy którym działa Teatr Na Końcu Świata z Nieszczyc. Uroczystość swoim przybyciem zaszczycili: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Legnickiej Marek Mendyk, Proboszcz Parafii Chobienia Ks. Kanonik Leszek Kowalski, Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus, Wójt Gminy Grębocice Roman Jabłoński wraz z małżonką, Radny Powiatu Lubińskiego Tadeusz Maćkała, Radna Gminy Rudna Joanna Bagińska, Sołtysi Sołectw Gminy Rudna z Nieszczyc, Chełmu i Naroczyc. Zamiarem aktorów Teatru na Końcu Świata było pokazanie, że życie człowieka ma bezpośredni wpływ na wydarzenia katastroficzne na świecie, że dobro będące w człowieku wywołuje pozytywne reakcje w naturze, a zło przywołuje to wszystko co człowieka pogrąża, niszczy i gubi. Człowiekowi wydaje się, że skoro dostał ten piękny świat, z którego może czerpać do woli, to znaczy, że jest jego właścicielem i może robić co mu się podoba. Nie myśli o tym, że jest tak wiele ludzi na świecie i wszyscy mają takie same prawa. Nie wolno dla własnego widzimisię unicestwiać tego co należy do wszystkich ludzi. Przedstawienie składało się z czterech scen, z których każda przedstawiała inne problemy i inne środowisko: Rodzinny dom dziecka, Człowieczy los, Figlowanie ze staruszką,śniadanie wielkanocne sponsorowane. W pierwszej scenie widzimy rodzinny dom dziecka, w którym dzieci przebywają po to, by przynosić korzyść finansową swoim opiekunom. Dzieci są wykorzystywane do prac ponad ich siły i karane cieleśnie. W drugiej scenie Człowieczy los pokazana była rodzina, w której starzy rodzice byli tolerowani tylko dla korzyści materialnych, ponieważ byli właścicielami gospodarstwa, na którego przekazanie czekali młodzi. Trzecia scena Figlowanie ze staruszką przestawienie młodych, bardzo znudzonych ludzi szukających rozrywki. Rozrywką stała się staruszka, z której młodzież urządziła sobie piłkę - kopiąc ją i poniewierając. Natomiast scena czwarta Wielkanocne śniadanie sponsorowane rozgrywała się w przytułku, gdzie starzy bezdomni ludzie zebrali się przy stole, na którym miało być specjalne jedzenie bo sponsorowane przez biznesmena. Wszyscy biedacy z niecierpliwością oczekiwali na to wyborne śniadanie świąteczne, jednak okazało się, że biznesmen wspaniałomyślnie zasponsorował jedynie słone paluszki. Całe przestawienie oprawione było poezją oraz piosenkami śpiewanymi przez panią Ewę Gudowską oraz prowadzoną przez nią Scholę z Grębocic. Na zakończenie wszyscy widzowi poprowadzeni przez Księdza Biskupa Marka Mendyka usłyszeli przepiękny koncert w wykonaniu Jego ekscelencji na gitarze i śpiewającego takie pieśni jak Barka i inne psalmy. W przedstawieniu udział wzięło 27 osób. Dzieci i młodzież: Natalia Kowynia, Maja Zagórska, Julia Kret, Kuba Sikorski, Bartosz Sikora, Marcel Muzeja, Kamila Roskosz, Michał Osuch, Paweł Spleśniak, Michał Kret Dorośli: Danuta Kowynia, Henryk Kowynia, Olga Bobek, Elżbieta Banaszkiewicz, Helena Kobylańska, Jadwiga Wrębiak, Kazimiera Kita, Elżbieta Bąk, Ryszard Bąk, Dorota Zarzycka, Piotr Muzeja, Łucja Peregrym, Mikołaj Peregrym, Robert Roskosz, Maria Noszczyk, Milena Spleśniak, Dorota Irzyk O dekoracje zadbała Dorota Zarzycka, a scenariuszem i reżyserią zajęła się Łucja Peregrym. Oprawę muzyczną zapewniła Schola z Grębocic pod kierunkiem Pani Ewy Gudowskiej. Nagłośnienie - Przemek Iwan. /Łucja Peregrym/

12 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Na przedstawienie do ChOKu NA PRZEDSTAWIENIE DO CHOKU Po raz VI odbył się w Chobieńskim Ośrodku Kultury Przegląd Małych Form Teatralnych. W tym roku w przeglądzie udział wzięło 58 dzieci i młodzieży. Poszczególne świetlice i biblioteki zaprezentowały następujący repertuar: 1.Kopciuszek świetlica Naroczyce, 2. Zaczarowany Książę świetlica Chobienia, 3.Czerwony Kapturek (kukiełki) świetlica Nieszczyce, 4. Śpiąca Królewna świetlica Brodowice i Kębłów, 5. Kot w butach (kukiełki) świetlica Ciechłowice, 6. Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków świetlica Orsk, 7. Wilka i zając świetlica Radoszyce, 8. Fuji San, Tsukuba Jama - Biblioteka Chobienia V miejsce: Świetlica Ciechłowice VI miejsce: Świetlica Radoszyce Nagrody w postaci pluszowych misi oraz wyjazdu do Kina Helios w Lubinie na bajkę Alvin i Wiewiórki 3 otrzymały wszystkie dzieci, które wzięły udział w tegorocznym przeglądzie. Dobrą zabawę dla najmłodszych zapewniły pracownice CHOK w postaci: słodkiego poczęstunku, cukierków, zabaw z przedszkolakami, prezentacji wierszy i piosenek w wykonaniu zaproszonej publiczności którą stanowili - całe przedszkole oraz klasy pierwsze z ZSP w Chobieni wraz ze swoimi wychowawcami. Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok. /Katarzyna Przeworska/ Biblioteka Publiczna w Chobieni Chobieński Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie autorskie z Zdzisławem Podhorodeckim autorem książki Mój drugi brzeg czyli byłem jednym z nich... Komisja w składzie: Przewodnicząca Danuta Adamska (Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Rudna) oraz członkowie - Renata Kucharzów (Vce Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chobieni) i Katarzyna Przeworska (Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury) postanowiła przyznać następujące miejsca: Dnia: 18 maja 2012 Godz Książka napisana przez byłego narkomana, który po kilkunastu latach przeciwstawił się swojemu nałogowi. Niejednokrotnie autor stawał przed widmem własnej śmierci. Decyzja zerwania z nałogiem była niezwykle trudna tylko ćpuny wiedzą jak trudna i stała się momentem przełomowym w życiu autora. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOBIENI zaprasza na Zapraszamy! KIERMASZ KSIĄŻEK w dniach I miejsce: Świetlica Nieszczyce oraz grupa Świetlica Brodowice i Kębłów II miejsce: Świetlica Naroczyce oraz Świetlica Orsk III miejsce: Świetlica Chobienia IV miejsce: Biblioteka Chobienia w godz Miejsce kiermaszu: rynek w Chobieni W sprzedaży: słowniki, encyklopedie, atlasy, kolorowanki, pamiątki komunijne, literatura beletrystyczna. ZAPRASZAMY!

13 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Kursy zawodowe w ZSP w Rudnej KURSY ZAWODOWE W ZSP W RUDNEJ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej uczestniczy w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II. W ramach tego projektu na przełomie marca i kwietnia tego roku odbyły się bezpłatne kursy zawodowe dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Pierwszy to kurs Obsługi kasy fiskalnej, w którym uczestniczyło 15 uczniów. Młodzież uczyła się m.in. sporządzania dokumentów sprzedażowych związanych z obrotem towarowym, rejestrowania sprzedaży i kształtowania cen. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali zaświadczenia uprawniające ich do pracy na kasie fiskalnej. Drugim kursem był kurs Bukieciarz florysta. To dziedzina, w której mogły się sprawdzić osoby interesujące się florystyką. Uczniowie uczyli się jak wykonywać różnego rodzaju bukiety. Były m. in. bukiety wiosenne, stroiki wielkanocne, wiązanki ślubne a nawet wieńce okolicznościowe. W kursie uczestniczyło 15 osób, które z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem wykonywały swoją pracę. Młodzież otrzymała certyfikaty ukończenia kursu. Poprzez uczestnictwo w takich kursach uczniowie zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje poświadczone stosownym dokumentem, które będą przydatne po skończeniu szkoły gdy młodzież trafi na rynek pracy. Nie zawsze byłaby możliwość zdobycia takich umiejętności indywidualnie, ponieważ koszty takich kursów wahają się w granicach zł. Młodzież jest bardzo zadowolona z uczestnictwa w tych formach kształcenia, pomimo, iż odbywały się one kosztem ich czasu wolnego. Zajęcia bowiem rozpoczynały się po lekcjach o godzinie15.00, a kończyły o Lecz chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zwyciężyła ze zmęczeniem, z jakim musieli się zmagać przez kilkanaście dni. W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły będą mięli do wyboru jeszcze 2 kursy. Będą to: kurs Carvingu czyli robienia ozdób z owoców i warzyw, oraz dekoracji stołów i kurs Adobe Ilustrator czyli kurs komputerowy, który służy do tworzenia projektów. /ZSP/ OFERTA DLA ROLNIKA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ogłasza nabór na kurs: Prowadzenie produkcji rolniczej (R 3 ) Termin rozpoczęcia kursu IX-X 2012 Zapisy będą prowadzone od IV 2012 w sekretariacie szkoły Szczegółowych informacji udziela: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej Rudna ul. Kolejowa 5 Tel AUKCJA URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ul. Kolejowa 5, ogłasza, że w dniu r. o godzinie 12-tej odbędzie się aukcja urządzeń rolniczych: - Deszczownia zwijana z pompą z 2005 r. RAJ Typ 75/340 /brak prądownicy/ Cena wywoławcza: złotych. Przedmiot aukcji można obejrzeć w siedzibie szkoły w umówionym telefonicznie terminie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00, numer tel oraz na stronie internetowej szkoły www. zsrrudna.edu.pl Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie szkoły, najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem aukcji. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 1). żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 2) licytant, któremu udzielono przybicia uchyli się od zapłacenia pozostałej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestników aukcji, których oferty nie zostaną wybrane zwrócimy niezwłocznie po zakończeniu aukcji. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu zakupionego nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Minimalna wysokość postępnego na aukcji wynosi 1% ceny wywoławczej. /ZSP/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej OFERTA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM: Technikum 4-letnie - technik agrobiznesu - technik organizacji reklamy Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia - klasa wielozawodowa - ślusarz - mechanik pojazdów samochodowych - kucharz - cukiernik - rolnik - sprzedawca - monter maszyn i urządzeń W tych zawodach szkoła oferuje zajęcia praktyczne!!! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ul. Kolejowa 5, Rudna Tel

14 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Marzenia senne w MCI NASZA LOKOMOTYWA NAJLEPSZA Urząd Transportu Kolejowego ogłosił Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. Lokomotywa. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas I-VI szkół podstawowych. Również uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II zgłosili swoje prace do konkursu. Spośród ponad 3 tysięcy prac jakie napłynęły na konkurs wyłoniono zwycięzców. Wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica klasy I Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej, Marcelina Gurga. W środę 28 marca 2012r. w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Konkursu. Na widowni zgromadzonej w Sali Lustrzanej przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, sponsorzy nagród oraz laureaci z osobami towarzyszącymi. Uroczystość rozpoczęła się wspaniałym koncertem Chóru i Orkiestry Kolei Estońskich, następnie wiersz Lokomotywa po mistrzowsku przeczytał znakomity aktor - Henryk Talar. Centralnym punktem gali było wręczenie nagród laureatom i tu Marcelina Gurga stanęła na szczycie odbierając nagrody i dyplom za zajęcie pierwszego miejsca. Z nagrodami dzieci przyjęły gratulacje oraz wyrazy uznania za swą pracę od pana Krzysztofa Dyla Organizatora i Prezesa U- rzędu Transportu Kolejowego, Toma Ruhana - Członka Zarządu Netia S.A., fundatora nagród. Po uroczystości wręczenia nagród dzieci zwiedziły Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Chopina, a następnie nowowybudowany Stadion Narodowy. /Dorota Latawiec/ MARZENIA SENNE W MCI Multimedialne Centrum Informacji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej zaprasza do obejrzenia XXIX wystawy z cyklu Ludzie z pasją. Tym razem prezentujemy rysunki młodej artystki Agnieszki Olszak, a wystawa nosi tytuł Marzenia senne. Agnieszka Olszak mieszkanka Gwizdanowa w gminie Rudna, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie na kierunku edukacja artystyczna, obecnie studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim również edukację artystyczną. Interesuje się sztuką surrealistyczną. Swoje prace tworzy w ołówku. Jej ulubiony artysta malarz to Salvador Dali. Agnieszka interesuje się również muzyką klasyczną i twórczością kompozytora niemieckiego Hansa Zimmera. Prezentowane rysunki surrealistyczne wykonane w ołówku przedstawiają przedmioty zestawione w zaskakujące związki, wywołują one wrażenie tajemniczości i niezwykłości, niektóre z nich to nierealne pejzaże z postaciami kobiet. Wszystko to tworzy wizje fantastycznego świata. /MCI/

15 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Poczytaj dziecku POCZYTAJ DZIECKU Powszechnie zwraca się uwagę, że współczesne dzieci mają olbrzymie problemy z językiem. Wiele z nich zupełnie nie radzi sobie z czytaniem, pisaniem i mówieniem. Od najmłodszych lat wiele godzin dziennie oglądają telewizję, grają w gry komputerowe. Ekranowa przemoc i agresja obecna w programach dla dzieci, nawet w filmach rysunkowych, źle wpływa na rozwój emocjonalny i umysłowy dziecka, hamuje jego rozwój. W czerwcu 2001 rozpoczęła się kampania społeczna Cała Polska czyta dzieciom mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju: psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego, a także budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Czytanie dziecku dla przyjemności 20 minut dziennie. Codziennie! - jest mądrym sposobem spędzania czasu i najlepszą inwestycją w przyszłość dziecka. Badania naukowe potwierdzają, że codzienne, głośne i systematyczne czytanie dziecku o stałych porach, nie tylko stwarza mocną więź między nim a dorosłym, ale i zapewnia mu rozwój emocjonalny. Pomaga w wychowaniu, zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera. Ponadto ułatwia naukę i pomaga odnosić sukcesy w szkole. Kształtuje też nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Wśród psychologów panuje przekonanie, że czytelnictwa trzeba dziecko nauczyć. Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Nawyk sięgania po książkę kształtuje się w dzieciństwie. Dlatego najważniejsza jest rola rodziców w tworzeniu nawyku czytania u dziecka. Jeśli naprawdę chcemy, by dzieci pokochały czytanie, a nauka w szkole przychodziła im łatwo, powinniśmy zaszczepić w nich od najmłodszego wieku miłość do książek poprzez codzienne głośne czytanie dla przyjemności, czytanie, które nie będzie im się kojarzyło z przymusem i nudą. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że jedną ze wspaniałych właściwości mózgu jest ta, że jeżeli we wczesnym dzieciństwie przyzwyczaimy dziecko do czegoś, co kojarzy mu się z przyjemnością, to pozytywne nastawienie przekształci się w postawę na całe życie. Czytając przedszkolakowi należy zwrócić uwagę na treść książki, na to czy jest dostosowana do wieku dziecka oraz napisana poprawną polszczyzną. Po przeczytaniu bajki należy porozmawiać z dzieckiem o przygodach bohaterów. Czytając przedszkolakowi codziennie przez 20 minut rodzice budzą w nim ciekawość świata, zaszczepią mu wiarę we własne możliwości, umiejętność myślenia i odwagę życiową. Czytanie jest procesem ciągłego doskonalenia umysłowego, ciągłego rozwoju. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, rozwija jego wyobraźnię, poszerza wiedzę o świecie, dostarcza mu przeżyć wewnętrznych i refleksji kształtujących nie tylko jego umysł, ale również jego charakter, poszerzają świat jego uczuć i myśli. Czytanie pozwala zapomnieć dziecku o smutku i zmartwieniach. Książki nie tylko wzbogacają wiedzę dziecka, ale niosą wiele ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Czytanie jest także lekarstwem w przypadku codziennych problemów z dzieckiem: jego strachem przed zaśnięciem czy ciemnością, moczeniem nocnym, obawą przed pójściem do przedszkola, lękiem przed lekarzem, szpitalem, zwierzętami, poprawia nastrój i łagodzi skutki stresu. 10 POWODÓW, dla których warto czytać dzieciom i zachęcać je do czytania: 1. Książki pomagają kształtować charakter dziecka. Pomagają nabyć sprawność wysławiania się, która ułatwi dziecku wyrobienie sobie własnego zdania i pomoże bronić swojego poglądu. 2. Czytanie pobudza wyobraźnię dziecka. Nie zabija zdolności dziecka do marzeń i widzenia świata oczami wyobraźni tak, jak dzieje się to w przypadku obcowania jedynie z filmami i grami komputerowymi. 3. Książki pomagają dziecku w wyborze autorytetów i wzorców osobowych. Pokazują dziecku, dlaczego ktoś jest dobry lub zły. Wskazują, na kim warto się wzorować i z kim przyjaźnić. 4. Książki uczą dziecko kreatywności. Dziecko staje się twórcze. Książki inspirują je do nowych zabaw i do tworzenia jego własnych dzieł. 5. Lektura książek pokazuje problemy współczesnego świata i radzi, jak z nimi walczyć. Czytanie ostrzega dziecko przed problemami, z którymi może się zetknąć. Tłumaczy, dlaczego niektóre sytuacje, używki, przedmioty, osoby są złe i jak należy ich unikać. 6. Czytanie uwrażliwia i uczy dziecko empatii. Czytanie uzmysławia dziecku, że również inni ludzie mają problemy. Nie można się od nich odwracać, lecz należy wyciągnąć pomocną dłoń 7. Czytanie zabija nudę. Jest dobrą rozrywką na wakacje, chorobę, każdą wolną chwilę. Książkę można z sobą zabrać wszędzie. 8. Książka uczy samodzielności. Pokazuje dziecku, że życie nie jest proste, ale mimo to w wielu sytuacjach można sobie poradzić. 9. Wspólne czytanie buduje więź między rodzicem a dzieckiem. Dziecko, któremu czytają rodzice, czuje się ważne i kochane. 10. Czytanie dziecku przygotowuje je do samodzielnego czytania. W naszym przedszkolu oprócz nauczycielek, które codziennie czytają dzieciom w czasie zajęć, relaksacji oraz na prośbę dzieci, do akcji Cała Polska czyta dzieciom włączyła się także pani Danuta Adamska, która odwiedza naszych wychowanków, aby zaprezentować im bajki w przebraniu wybranego bohatera świata książki dla dzieci. Kiedy zacząć czytać? Jak czytać dziecku? Kiedy zakończyć głośne czytanie? Jakie książki wybrać do czytania? Odpowiedzi na te i inne pytania zawarte są w książce Wychowanie przez czytanie Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej. /Beata Bybel- Buda/

16 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Na sportowo ZAWODY TENISA STOŁOWEGO Trzydziestoosobowa grupa zawodników Chobieńskiego Ośrodka Kultury wyjechała do Raszówki by wziąć udział w powiatowych zawodach tenisa stołowego. Zawodnicy z ChOKu w Raszówce zajęli miejsca na podium. W kat. młodzików wśród dziewcząt Andżelika Hynek z Kębłowa zajęła III miejsce, a wśród chłopców Bartosz Konopacki z Orska również 3 miejsce. Na drugim miejscu w kat. kadet uplasowała się Agnieszka Greszta z Radoszyc. W kat. kadetów miejsca zawodnicy zajęli następujące miejsca: Andżelika Pasternak z Chobieni 2 miejsce, Dominika Sowa z Radoszyc 3 miejsce oraz Michał Tocki ze Studzionek 2 miejsce. Na zawody Dolnośląskie do Zgorzelca które odbędą się w kwietniu zakwalifikowali się: Andżelika Pasternak, Dominika Sowa i Michał Tocki. Życzymy im powodzenia, a zawodnikom którzy bardzo się starali lecz nie zdobyli żadnego medalu, życzymy wytrwałości w treningach i powodzenia w przyszłym roku. /Irena Żyła/ TURNIEJ RODZINNY W NIESZCZYCACH W świetlicy wiejskiej w Nieszczycach odbył się Turniej Rodzinny którego organizatorem był Chobieński Ośrodek Kultury oraz Klub Sportowy Płomień z Nieszczyc. Turniej obejmował rozgrywki w warcaby, bilard i tenis stołowy w których wzięły udział 24 osoby co stanowiło reprezentacje 8 rodzin. Rodziny zajęły następujące miejsca: - rodzina pana Bachurskiego (Leszek, Dorota, Ania) - I m-ce - rodzina pana Kowyni (Rafał, Magda, Natalia) - II m-ce - rodzina pani Chałoń (Monika, Tomek,Kasia ) III m-ce - rodzina pana Mazurka (Robert, Dawid, Dominik) IV m-ce - rodzina pana Roskosza (Józek, Aneta, Mateusz) V m-ce Pozostałe 3 rodziny reprezentowane przez: rodzinę Oleksiuków (Jadwigę, Sebastiana, Asię) rodzinę Mazurek (Małgorzatę, Kacpra, Szymona) rodzinę Cypriańskich (Danutę, Konrada, Laurę) zajęły VI miejsce. W trakcie turnieju uczestnicy mogli skorzystać z poczęćtunku, a po zakończonych rozgrywkach wszyscy zasiedli przy wspólnym ognisku gdzie czekały już pieczone kiełbaski i upominki dla każdej z rodzin których sponsorem był Związek Zawodowy Górników w Polsce Zakład Usługowy Domino za co bardzo dziękujemy. Podziękowania nalezą się także Prezesowi Klubu Sportowego Robertowi Mazurkowi za pomoc w przygotowaniu imprezy sportowej. Dyrektor CHOKu ufundowała puchary i dyplomy. Rozgrywki przebiegały w miłej i sportowej atmosferze. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy na kolejny Turniej Rodzinny przyszłym roku. /Dorota Zarzycka/ KARATE W CHOBIENI W Chobieni odbył się II Wiosenny Turniej Dzieci i Młodzieży Karate Goju Ryu SHUSEIKAN. Organizatorem zawodów był ścinawski Karate Goju Ryu SHUSEIKAN Poland we współpracy z Zespołem Szkół w Chobieni oraz Karate Goju Ryu SHUSEIKAN Chobienia. Głównymi celami tych zawodów było wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, promocja współzawodnictwa sportowego w środowisku dzieci i młodzieży, przełamanie barier wiekowych i środowiskowych oraz popularyzacja ducha i idei Karate. Uczestnicy rywalizowali w 22 konkurencjach. Turniej miał rangę lokalną, prowadziło go 12 sędziów, a Sędzią Głównym turnieju był Szef Szkoły SHUSEIKAN Grzegorz Trubicki. W turnieju wzięło udział 51 zawodników z 3 klubów, w tym 18 dziewcząt i 33 chłopców. Pojedynki w kata i kumie odbywały się na 2 matach oraz na osobno przygotowanym torze przeszkód. Turniej zgromadził sporą widownię, która z zainteresowaniem i zaangażowaniem oglądała kolejne walki. Poczęstunek zapewnili rodzice zawodników z Chobieni. Zawodnicy zaprezentowali dobry poziom techniki i wykazali się dużą wolą walki oraz opanowaniem. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami oraz dyplomami, które wręczali Dyrektor Zespołu Szkół w Chobieni i jego zastępca. Klasyfikacja: I m-ce Goju Ryu Ścinawa, II m-ce Goju Ryu Ścinawa, III m-ce Goju Ryu Rudna. Gratulujemy zwycięzcom udanych występów i życzymy dalszych sukcesów. /Goju Ryu/

17 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Ogłoszenia USŁUGI DEKARSKIE TOSZOWICE Tel KOMPLEKSOWE REMONTY WNĘTRZ KONTAKT TEL ZAKŁAD KAMIENIARSKI KAM - SIR Ryszard Siwak Chobienia ul. Nadodrzańska 7 PRODUKTY: Rudna parapety, schody, kom kom KAMIEŃ NATURALNY: granit, marmur, piaskowiec blaty kuchenne i łazienkowe, płyty tarasowe i elewacyjne SADZONKI: papryka, pomidor, kapusta, ogórek, seler, por oraz kwiaty Olszany, kontakt tel lub Sprzedam działkę rolną w Brodowie o pow. 90 arów z możliwością przekształcenia na działki budowlane o pow. 30 arów Tel PRANIE DYWANÓW ORAZ TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I MEBLOWEJ TANIO! T e l l u b PETRODACH Firma wykona wszystkie usługi o profilu ciesielsko dekarskim. Przyjmuje zlecenia związane z wymianą starych pokryć dachowych, montażem rynien, podbitek oraz instalacji odgromowych. Wykona obróbki blacharskie, murowanie kominów, pokrycia papowe itp. Wieloletnie doświadczenie Konkurencyjne ceny! Kontakt: Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną, w Rudnej Więcej informacji pod nr tel lub Sprzedam MIESZKANIE w RUDNEJ: 66 m ² - 3 pokoje dwie kondygnacje - po kapitalnym remoncie Kontakt: lub do 15:00 SPRZEDAM TRAKTOR NA CHODZIE Cena do uzgodnienia. Rudna tel Anna Kompleksowa Obsługa Imprez Barbara Szparkowska Nieszczyce 42/4 kom Rudna tel Oferujemy: zespół muzyczny, dekoracje sal i kościołów, smaczną kuchnię z obsługą kelnerską, profesjonalną fotografię i wideofilmowanie OKNA ROLETY DRZWI - SPRZEDAŻ MONTAŻ Firma GRATIS mgr inż. Elżbieta Wachowiak siedziba: ul. Norwida 55a, Lubin Dojazd, pomiary i wycena na terenie gminy gratis właścicielka jest mieszkaocem naszej gminy. Tel. Biuro: ; komórka: CAR AUTO - Żuk Przemysław tel Górzyn 21J/3 Pranie tapicerki samochodowej od 99 zł Pranie dywanów i wykładzin od 15 zł Pranie foteli, kanap, narożników, fotelików dziecięcych, czyszczenie skóry i ekoskóry - Mycie FELG ALUMINIOWYCH Konserwacja elementów plastikowych Przygotowanie samochodu do sprzedaży Prace ziemne z zakresu: wykopów pod fundamenty, szamba, baseny, stawy, oczka wodne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, niwelacja terenu, wymiana gruntów, obsypka fundamentów, skarpowanie, hałdowanie Szybkie i profesjonalne wykonanie zleceń Tel WYDZIERŻAWIĘ PAWILON HANDLOWY w Gwizdanowie Kontakt tel Proszę dzwonić po godz. 18:00

18 Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 Krzyżówka Krzyżówka Poziomo: 1.łatwo wpada w popłoch; 7.widok; 11.laik; 12.widowisko teatralne; 13.daw. niemieckie auto; 15.osoba ustosunkowana do wszystkiego nieufnie; 16.odstapienie od głównego tematu; 18.okrągła cyfra; 21.poranny posiłek; 25.z piorunami; 26.tendencja; 28.milczą, gdy dusza śpiewa; 31.ekspert; 32.zupa na zimno; 35.wdzięk, powab; 37.życzliwy pokłon; 40.do pieczęci; 41.oktagon, wielokąt; 43.gat. walenia; 44.ocena; 45.w zodiaku; 46.hiszpańska tarcza; 47.abecadło; 48.niszczy warstwę ozonową; 50.asan; 52.szkic; 53.zgiełk, tumult; 56.baskijska organizacja; 57.hazardowa gra; 58.do związywania włosów; 59.amerykańska grupa rockowa; 60.gwara; 61.port lotniczy; 62.poeta dworski; Pionowo: 2.punkt widzenia; 3.osoba pobierająca należności; 4.klątwa; 5.przyrząd do podkręcania rzęs; 6.daw. naszyjnik; 7.potop; 8.jednostka czasowa; 9.spór; 10.sztukmistrz; 14.świętuje 21 października; 17.ptak z rodz. łuszczaków; 19.raj; 20.symbole władzy królewskiej; 21.dzień tygodnia; 22.towarzysz, kumpel; 23.stolarski ścisk; 24.daw. czołg; 27.kulszowa; 29.sługa, lokaj; 30.ciąg rozmów; 31.synonim ciepła; 32.opera Bizeta; 33.podstawowy parametr określający wielkość statku; 34.słodki ziemniak; 36.szkapa; 38.cienka tkanina; 39.pan z sumiastym wąsem; 42.wyspa na Morzu Jońskim; 45.żołnierz przed przysięgą; 48.podstęp, wybieg; 49.rodzaj kilofa; 50.figura w kartach; 51.pas skoszonej trawy; 53.linijka wiersza; 54.miejsce klęski Hannibala; 55.nieprzyjaciel; MIESIĘCZNIK GMINY RUDNA Nowiny Gminne Wydawca: Centrum Kultury w Rudnej ul. Wesoła 13, Rudna Nagrodę za marcową krzyżówkę otrzymuje: Pani Małgorzata Gałązka z Nieszczyc Gratulujemy! Zwycięzcę zapraszamy do Centrum Kultury w Rudnej. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Ogłoszenia o wymiarach 5x2 cm są bezpłatne. Pozostałe płatne według cennika.

19

20

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

W roku 2015/2016 w przedszkolu

W roku 2015/2016 w przedszkolu W roku 2015/2016 w przedszkolu przeprowadzono ewaluację dotyczącą wdrażania dzieci do czytelnictwa. Badanie obejmowało obserwacje cyklu 10 zajęć głośnego czytania oraz ankietę skierowaną do rodziców dzieci.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/ 256 /2014 Rady Gminy Popielów

Uchwała Nr XXXVI/ 256 /2014 Rady Gminy Popielów Projekt z dnia 14 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... Uchwała Nr XXXVI/ 256 /2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY ROKIETNICA z dnia... r.

Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY ROKIETNICA z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY ROKIETNICA z dnia... r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE ROKIETNICA W 2015 ROKU. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/244/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/244/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/244/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIEWDZIAŁANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KWILCZ NA 2013 ROK

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIEWDZIAŁANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KWILCZ NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚĆI ZWIERZĄT W GMINIE KOWIESY W 2012 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚĆI ZWIERZĄT W GMINIE KOWIESY W 2012 ROKU Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Kowiesy z dnia..2012 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚĆI ZWIERZĄT W GMINIE KOWIESY W 2012 ROKU Wprowadzenie Podstawą prawną podjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2011r.

UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2011r. UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2012 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2012 roku Załącznik do uchwały Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26.03.2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2012 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Gminy Popielów

Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Gminy Popielów Projekt z dnia 9 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Gminy Popielów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2205 UCHWAŁA NR XLIV/385/14 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 28 marca 2014 roku

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2205 UCHWAŁA NR XLIV/385/14 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 28 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2205 UCHWAŁA NR XLIV/385/14 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/28/15 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/28/15 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/28/15 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY POPIELÓW. z dnia 22 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY POPIELÓW. z dnia 22 marca 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY POPIELÓW z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/131/16 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/131/16 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/131/16 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2016 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BARTOSZYCE NA ROK 2014 WPROWADZENIE

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BARTOSZYCE NA ROK 2014 WPROWADZENIE PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BARTOSZYCE NA ROK 2014 WPROWADZENIE Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3205 UCHWAŁA NR XXIX/124/16 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 29 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3205 UCHWAŁA NR XXIX/124/16 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3205 UCHWAŁA NR XXIX/124/16 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/.../2014 RADA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/.../2014 RADA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 26 marca 2014 r. Projekt z dnia [23 stycznia 2014 r.] Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr XLIX/.../2014/a UCHWAŁA NR XLIX/.../2014 RADA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/234/2014 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/234/2014 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/234/2014 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2014

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1516 UCHWAŁA NR XVIII/168/2012 RADY GMINY GIETRZWAŁD z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Turawa z dnia...2012r.

Uchwała Nr Rady Gminy Turawa z dnia...2012r. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Turawa z dnia...2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2012r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 856 UCHWAŁA NR XLII/324/2014 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 856 UCHWAŁA NR XLII/324/2014 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 856 UCHWAŁA NR XLII/324/2014 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/184/2014 RADY GMINY NUR. z dnia 25 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/184/2014 RADY GMINY NUR. z dnia 25 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/184/2014 RADY GMINY NUR z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2014"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/41/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/41/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/41/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA"

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" z dnia 16 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 24 marca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2015 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/282/2013 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/282/2013 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/282/2013 RADY GMINY IŁAWA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iława w 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKI NA BAJKĘ TERAPEUTYCZNĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA

KONKURS LITERACKI NA BAJKĘ TERAPEUTYCZNĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA KONKURS LITERACKI NA BAJKĘ TERAPEUTYCZNĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku zapraszają do udziału w konkursie literackim na napisanie bajki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2015 rok.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2015 rok. Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/43 /15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015 roku. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XVIII.110.2016 RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 3 marca 2016 r.

UCHWAŁA XVIII.110.2016 RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 3 marca 2016 r. UCHWAŁA XVIII.110.2016 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/99/2012 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/99/2012 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/99/2012 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2012

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok

Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2013 roku Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok I. Dochody zwiększenie o 373.954 zł do kwoty 1.042.102.103,09

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/19/2015. Rady Gminy Niebyłec z dnia 6 marca 2015 r.

Uchwala Nr V/19/2015. Rady Gminy Niebyłec z dnia 6 marca 2015 r. Uchwala Nr V/19/2015 Rady Gminy Niebyłec z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebyłec w roku 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr././2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr././2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr././2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. PROJEKT w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15. RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15. RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rawa Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły)

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły) Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi zwierzaki to nie pluszaki! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs ogłoszony jest

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/15 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/40/15 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/40/15 RADY GMINY SULIKÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 11 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 11 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2012 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia...

Uchwała Nr /2012 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia... Uchwała Nr /2012 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia... w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Annopol na 2012 rok. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GNIEWINO

PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GNIEWINO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 marca 2016r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GNIEWINO Rozdział 1. Cele Programu i ogólne założenia 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/76/2012 RADY GMINY RACHANIE z dnia 27 marca 2012 roku

UCHWAŁA Nr XV/76/2012 RADY GMINY RACHANIE z dnia 27 marca 2012 roku UCHWAŁA Nr XV/76/2012 RADY GMINY RACHANIE z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rachanie. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/35//2015 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr V/35//2015 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr V/35//2015 RADY GMINY TARNÓWKA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnówka w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2016 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 465 RADY MIASTA KONINA z dnia 22 lutego 2017 roku

UCHWAŁA Nr 465 RADY MIASTA KONINA z dnia 22 lutego 2017 roku UCHWAŁA Nr 465 RADY MIASTA KONINA z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Wodzisłaia Śląskiego. z dnia... r.

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Wodzisłaia Śląskiego. z dnia... r. U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Wodzisłaia Śląskiego z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 lutego 2016 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 lutego 2016 r. Projekt z dnia [...] Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

NIE. UCHWAŁA NR XLIII/473/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2014 r.

NIE. UCHWAŁA NR XLIII/473/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/473/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 lutego 2013 roku

Uchwała Nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 lutego 2013 roku Uchwała Nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaworzyce w 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawarte umowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 2526 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY: Bajka o piesku. Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Sztuka jest szansą ocalenia człowieka,

KONKURS PLASTYCZNY: Bajka o piesku. Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Sztuka jest szansą ocalenia człowieka, Krasnystaw 25.05.2012 r. KONKURS PLASTYCZNY: Bajka o piesku Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Sztuka jest szansą ocalenia człowieka, realizowanego przez biblioteki szkolne powiatu krasnostawskiego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo