PRAWO BANKOWE Prawo bankowe Bank Banki w Polsce: Narodowy Bank Polski - organy Nadzór nad działalnością banków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO BANKOWE Prawo bankowe Bank Banki w Polsce: Narodowy Bank Polski - organy Nadzór nad działalnością banków"

Transkrypt

1 PRAWO BANKOWE Prawo bankowe zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. Prawo bankowe reguluje głównie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Bank osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego. Banki w Polsce: centralny NBP Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, jeśli nie ogranicza to podstawowego celu NBP komercyjne państwowy (tylko Bank Gospodarstwa Krajowego) spółdzielcze w formie SA Narodowy Bank Polski - organy Prezes Powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Prezes NBP jest Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej oraz Zarządu NBP, jest przełożonym wszystkich pracowników NBP oraz reprezentuje NBP na zewnątrz. Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych i finansowych. Rada Polityki Pieniężnej Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP. Zarząd kieruje działalnością NBP w jego skład wchodzi prezes oraz 6-8 członków, w tym 2 wiceprezesów członków powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP do kompetencji zarządu należą: okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego nadzorowanie operacji otwartego rynku ocena funkcjonowania systemu bankowego przygotowanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady. Nadzór nad działalnością banków sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i czterech członków. Przewodniczącego Komisji powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego. Decyzje i określone przez Komisję zadania wykonuje i koordynuje wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Finansowego. Czynnościami bankowymi (zarezerwowanymi tylko dla instytucji bankowych) są: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

2 W ramach systemu bankowego funkcjonuje obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych. Realizuje go Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którego podstawowym celem jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności (np. bankructwa banku). Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta od dnia 30 grudnia 2010 wynosi równowartość 100 tys. EUR oraz zagwarantowano wypłatę środków w ciągu 20 dni roboczych. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. EUR dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Najczęstsze sposoby zdobycia środków finansowych przez przedsiębiorców to kredyt albo pożyczka. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Termin wypowiedzenia, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7 dni. POŻYCZKA dowolna forma cel nieokreślony rzecz staje się własnością pożyczkobiorcy nieodpłatna albo odpłatna nie musi być zabezpieczona KREDYT forma pisemna na konkretny cel pieniądze są w dyspozycji kredytobiorcy, który musi wykorzystać kredyt zgodnie z umową odpłatny musi być zabezpieczony okres kredytowania krótkoterminowy do 1 roku średnioterminowy od 1 roku do 3/5 lat długoterminowy ponad 3/5 lat metoda udzielenia w rachunku bieżącym w rachunku kredytowym wekslowe Klasyfikacja kredytów przedmiot kredytu zabezpieczenie rodzaj waluty 1) obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru 2) inwestycyjny udzielany na dłuższy okres czasu; przeznacza się go na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem oraz rozwojem działalności gospodarczej 1) lombardowy udzielany pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych 2) hipoteczny długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka; udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości 1) złotowy w walucie krajowej 2) dewizowy w walucie obcej (np. USD, CHF, EUR)

3 Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. 1) zabezpieczenia kredytu osobiste: poręczenie - osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie weksel własny in blanco - kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku; sporządza się deklarację wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty poręczenie wekslowe (awal) gwarancja bankowa - zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania przelew (cesja) wierzytelności - bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu przystąpienie do długu 2) zabezpieczenia kredytu - rzeczowe zastaw na rzeczach i prawach hipoteka - zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której złożono księgę wieczystą; przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem; nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku przewłaszczenie na zabezpieczenie blokada środków na rachunku bankowym - ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania kaucja - wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym

4 PODATEK I JEGO ELEMENTY Podatek danina, świadczenie pieniężne na rzecz podmiotu prawa publicznego (państwo, samorząd) mające charakter ogólny, zasadniczy, przymusowy, bezzwrotny, nieodpłatny i jednostronnie ustanowiony, pobierany w zasadzie od podmiotów niepaństwowych. W warunkach współczesnej gospodarki nie funkcjonują podatki w naturze. Opłata różni się od podatku tym, że ma charakter odpłatny. W przypadku tzw. opodatkowania np. mieszkańców danej parafii itp. nie mamy do czynienia tak naprawdę z podatkiem, ale z darowizną, zbiórką publiczną. Stałe elementy podatku: zasadniczość dostarczanie środków pieniężnych państwu przymusowość niepłacenie podatków jest przestępstwem skarbowym, zamieszkiwanie na terytorium danego państwa lub prowadzenie tu interesów powoduje ze swej istoty powstanie obowiązku podatkowego nieodpłatność nie jest to świadczenie, za które coś konkretnie otrzymujemy (inaczej niż przy opłacie, chociażby za czynności cywilnoprawne) bezzwrotność pobrany podatek wcale nie musi z powrotem trafić w postaci jakichkolwiek świadczeń do podatnika ogólność obowiązek podatkowy dotyczy każdego w taki sam sposób (obowiązują nas te same normy prawne) Zmienne elementy podatku (te, które różnicują poszczególne podatki): 1. podmiot a) podmiotem czynnym jest państwo lub samorząd (ono ustanawia i pobiera podatki, zachowuje się zatem w sposób aktywny) b) podmiotami biernymi są: i) podatnik (osoba fiz. lub jednostka organizacyjna zobowiązana do płacenia podatku ii) płatnik (pośrednik między podatnikiem a podmiotem czynnym, zobowiązany do obliczenia, pobrania i iii) wpłacenia należnego podatku np. ZUS przy rencie) inkasent (pośrednik pobierający i wpłacający podatek, który oblicza podmiot czynny np. sołtys na wsi) 2. przedmiot to, co podlega opodatkowaniu; może to być zwierzę (pies), rzecz (nieruchomość) lub zjawisko (przychody, przeniesienie własności) 3. podstawa skonkretyzowany przedmiot opodatkowania np. co do wielkości, wartości, liczby: > w przypadku nieruchomości jej powierzchnia, powierzchnia użytkowa, wartość amortyzacyjna > w przypadku psa jest pies 4. stawki współczynniki określające wysokość podatku w stosunku do podstawy opodatkowania a) stałe albo zmienne (tu mamy do czynienia ze skalą zróżnicowaną) b) kwotowe (stała kwota) lub procentowe (np. 23%, 18%) 5. skala zbiór stawek podatkowych danego podatku a) proporcjonalna (liniowa) przy każdej wysokości podstawy opodatkowania mamy tę samą stawkę b) progresywna należność podatkowa rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania (ma to miejsce np. w PIT) 6. zwolnienia a) przedmiotowe (dane zjawisko, rzecz itp. nie podlega opodatkowaniu) b) podmiotowe (dany podmiot osoba itp. nie jest opodatkowany; w CIT np. Skarb Państwa czy NBP) 7. ulgi i zwyżki podatkowe a) ulga polega na tym, że wyłącza się określone wartości z podstawy opodatkowania lub obniża się stawki podatkowych b) zwyżka często ma charakter sankcyjny, polega na tym, że pewne kategorie podatników zostają opodatkowane w sposób wyższy niż normalnie (np. swego czasu tzw. bykowe polegające na tym, że na kawalerów nakładano wyższy podatek)

5 Klasyfikacja podatków: 1. ze względu na to, czyim są dochodem: a) państwowe np. PIT, CIT b) samorządowe np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny 2. ze względu na to, od kogo są pobierane: a) od osób fizycznych b) od jednostek organizacyjnych w tym od osób prawnych 3. ze względu na charakter: a) rzeczowe b) osobiste 4. ze względu na to, czy występuje rozszczepienie podatników na formalnego i rzeczywistego: a) bezpośrednie b) pośrednie np. VAT i akcyza 5. ze względu na okoliczności ustanowienia i pobierania: a) zwyczajne b) nadzwyczajne 6. ze względu na źródło ich poboru: a) związane z ogólnie pojmowanym przepływem środków pieniężnych na etapie tworzenia na etapie >> przychodowe >> dochodowe np. karta np. PIT, podatkowa CIT wydatkowania (konsumpcyjne) np. VAT i akcyza b) majątkowe od substancji posiadania np. od nieruchomości, środków transportowych od zmian w substancji posiadania np. od spadków i darowizn Podatki i opłaty w Polsce m.in. w oparciu o teksty z portalu Ministerstwa Finansów I. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) Podatek ten ma charakter osobisty, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów. Przepisy przewidują wiele sposobów obliczania podatku, w tym: - wg skali Podstawa obliczenia podatku w Podatek wynosi złotych ponad do % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł - 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej art. 30c ustawy, - ryczałty. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być: potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działaność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych,, uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów). Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego - podatnicy tego podatku są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. II. Podatki przychodowe od osób fizycznych formy ryczałtowe podatku dochodowego a) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podlegają mu przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych. Dotyczy podatników, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili w poprzednim roku, jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości euro. b) Karta podatkowa Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika wyrażony w złożonej deklaracji PIT 16 i ma zastosowanie do podatników, których działalność nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnicy są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo.

6 c) Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych Podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych opłacają osoby duchowne prawnie uznanych wyznań, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim. III. Podatek dochodowy od osób prawnych Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m.in. : osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji, podatkowe grupy kapitałowe. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania IV. Podatek od towarów i usług Jest to podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu (wg Wikipedii). Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Podstawą opodatkowania jest obrót. Podstawową stawką w Polsce jest stawka 23%. Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 8% oraz 5%. Istnieje również stawka 0%. V. Podatek akcyzowy Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim. Akcyza dotyczy niektórych kategorii wyrobów. Wspólny system podatku akcyzowego w Unii Europejskiej obejmuje regulacje dotyczące wyrobów akcyzowych, takich jak wyroby energetyczne, energia elektryczna, alkohol i napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. VI. Podatek od wydobycia niektórych kopalin Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest wydobycie miedzi oraz srebra. Podatnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, dokonująca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra. VII. Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podatkowi od spadków i darowizn podlega przede wszystkim nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem a) dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, b) darowizny, polecenia darczyńcy, c) zasiedzenia, d) nieodpłatnego zniesienia współwłasności, e) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu, f) nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności. Wyróżnia się tu trzy grupy podatników w zależności od ich bliskości (pokrewieństwa) z darczyńcą bądź spadkodawcą. Konsekwencją podziału są zróżnicowane stawki podatku. VIII. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: czynności cywilnoprawne a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, b) umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, c) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, d) umowy dożywocia, e) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

7 f) ustanowienie hipoteki, g) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, h) umowy depozytu nieprawidłowego, i) umowy spółki i ich zmiany (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany) zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. IX. Opłata skarbowa Opłata skarbowa (inaczej opłata stemplowa) stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. X. Podatek od gier Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera. XI. Podatek rolny Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. XII. Podatek leśny Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. XIII. Podatek od nieruchomości Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są: właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. XIV. Podatek od środków transportu Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, autobusy. XV. Opłata targowa Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. XVI. Opłata miejscowa Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, 2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

8 XVII. Opłata uzdrowiskowa Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. XVIII. Opłata od posiadania psów Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy (od tej zasady istnieją wyłączenia ustawowe). POWSTAWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Obowiązek ten ma charakter osobisty, podatnik nie może się od niego uwolnić poprzez np. zawarcie umowy z osobą trzecią, że ta przejmie jego obowiązek podatkowy. Nawet jeśli ekonomiczny ciężar podatku poniosłaby rzeczywiście osoba trzecia, obowiązek podatkowy będzie ciążył na tym podmiocie, który został wskazany w ustawie podatkowej. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: 1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; 2) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem poniższym. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli: 1) brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia lub 2) dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania, lub 3) podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania. Organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania. Jak z tego wynika w konkretyzacji obowiązku podatkowego z mocy prawa, z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie takiego zobowiązania (np. takim zdarzeniem może być otrzymanie wynagrodzenia czy renty albo sporządzenie umowy cywilnoprawnej) - organy podatkowe co do zasady nie biorą udziału. Organy podatkowe aktywizują się, gdy stwierdzą, że zachowanie się podatnika lub płatnika charakteryzują uchybienia. Organ podatkowy może stwierdzić, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji. Zostaje wtedy wydana decyzja podatkowa. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje jednak z momentem wydania i doręczenia decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej albo nadpłaty, lecz z momentem, kiedy podatnik - zgodnie z przepisami ustawy - powinien był najpóźniej prawidłowo dokonać samoobliczenia (samowymiaru) należnego podatku. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W razie stwierdzenia, że płatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem: 1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej; 2) zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu; 3) ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka; 4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

9 Płatnik, który nie wykonał obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Inkasent, który nie wykonał obowiązków, odpowiada za podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik lub inkasent odpowiada za należności całym swoim majątkiem. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa powyżej, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę. Płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin 14-dniowy od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić. Terminem płatności dla płatników jest ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek. Stosuje się to również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. W decyzji wydanej w związku z odroczeniem terminu płatności lub rozłożenia spłaty podatku na raty, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % ogłaszanej stawki odsetek za zwłokę. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty; 2) pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; 3) potrącenia; 4) zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku; 5) zaniechania poboru; 6) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych; 7) przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym; 8) umorzenia zaległości; 9) przedawnienia; 10) zwolnienia z obowiązku zapłaty. Zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości lub w części wskutek: 1) wpłaty; 2) zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku; 3) umorzenia; 4) przejęcia własności nieruchomości lub przejęcia prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym; 5) przedawnienia; 6) zwolnienia z obowiązku zapłaty.

10 Postępowanie w sprawach podatkowych Postępowanie w sprawach podatkowych jest administracyjnym postępowaniem szczególnym, regulowanym odrębnie poza Kodeksem postępowania administracyjnego. Jest to zespół ściśle powiązanych ze sobą czynności procesowych podejmowanych przed organami administracji podatkowej i przez inne podmioty, mających na celu załatwienie określonej sprawy podatkowej, w szczególności uregulowanie zobowiązań podatkowych. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Op). Zasady postępowania w sprawach podatkowych 1) Zasada legalności (art. 120 Op) 2) Zasada zaufania do organów podatkowych (art Op) 3) Zasada udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem postępowania (art Op) 4) Zasada prawdy obiektywnej (art. 122 Op) 5) Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 123 Op) 6) Zasada przekonywania stron (art. 124 Op) 7) Zasada szybkości postępowania (art. 125 Op) 8) Zasada pisemności (art. 126 Op) 9) Zasada dwuinstancyjności (art. 127 Op) 10) Zasada trwałości decyzji ostatecznej podatkowej (art. 128 Op) 11) Zasada wyłącznej jawności postępowania dla stron (art. 129 Op) Postępowanie podatkowe zmierza zawsze do rozstrzygnięcia o: interesie prawnym podmiotu bądź zaangażowaniu tego interesu w prowadzonej procedurze W postępowaniu I instancji postępowanie wszcząć może: Organ podatkowy o I instancji: naczelnik urzędu skarbowego (w przypadku podatków lokalnych: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa) o II instancji (odwoławczy):dyrektor izby skarbowej (w przypadku podatków lokalnych: samorządowe kolegium odwoławcze) Podatnik (w I instancji nie zawsze): m.in. w formie podania Porządek czynności postępowanie jurysdykcyjne 1) Wszczęcie postępowania - w formie postanowienia (nie dotyczy ustalenia zobowiązania podatkowego) a) nakaz płatniczy ze strony organu b) złożenie deklaracji podatkowej 2) (Rozstrzyganie sporów o właściwość) a) Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. b) Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta. c) Spór o właściwość rozstrzyga się, w drodze postanowienia, na wniosek organu będącego stroną sporu. 3) (Wyłączenie pracownika organu lub całego organu podatkowego) a) W celu osiągnięcia prawidłowości rozstrzygnięcia należy usunąć wszelkie czynniki, które mogłyby wpłynąć na stronniczość orzeczenia. 4) Udostępnienie akt podatnikowi 5) Postępowanie wyjaśniające a) Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. b) główny dowodem w sprawach podatkowych są księgi prowadzone przez podatnika c) częstym dowodem są dokumenty uzasadniające wysokość podstawy opodatkowania oraz uzasadniające stosowanie zwolnień czy ulg 6) (Zawieszenie postępowania) a) w razie śmierci strony, jeżeli postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe; b) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd; c) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony; d) w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych; 7) Podjęcie rozstrzygnięcia a) Decyzja akt administracyjny kończący postępowanie w danej instancji b) Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego organ umarza postępowanie. c) Nie może szkodzić stronie błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo brak takiego pouczenia.

11 8) Odwołanie i zażalenie a) Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. b) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 9) Wznowienie postępowania gdy np. dowody były fałszywe bądź decyzja wydana została na skutek przestępstwa. Stwierdzenie nieważności decyzji - np. gdy doszło do błędów prawnych (błędna podstawa prawna, niewłaściwy organ) Zmiana lub uchylenie decyzji a) Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika. 10) Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji gdy np. stała się bezprzedmiotowa Termin załatwienia sprawy Art. 139 Op. 1. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. 3. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. Doręczenia Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Wezwania Art. 155 Op. 1. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. 2. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby. Obowiązki podatkowe przedsiębiorców Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą jest zobowiązana do terminowego, comiesięcznego: składania deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i opłacania składki na ubezpieczenie społeczne o Przedsiębiorca ma przesyłać deklaracje rozliczeniowej, imienne raporty miesięczne i opłacać należne składki nie później niż do: do 10 dnia następnego miesiąca (osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie), do 15 dnia następnego miesiąca (przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenia inne osoby). o Obowiązkowej rejestracji w ZUS-ie należy dokonać w momencie uruchomienia działalności (formularz ZUS ZUA/ZZA). płacenia zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego i składania odpowiednich deklaracji podatkowych w US o o o Przedsiębiorca ma uiszczać zaliczki miesięczne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (przy czym zaliczka za grudzień jest uiszczana w terminie do 20 grudnia roku podatkowego). Przedsiębiorca mający status małego podatnika może zmienić sposób wpłacania zaliczki na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny lub odwrotnie. Konieczne jest wtedy pisemne powiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego do 20 lutego roku podatkowego. Przedsiębiorca indywidualny rozlicza się z podatku samodzielnie (podatek dochodowy od osób fizycznych PIT). Może wybrać jedną z trzech form jego zapłaty: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne (19%). o Przedsiębiorca będący jednostką organizacyjną płaci podatek dochodowy od osób prawnych CIT (stawka 19%). opłacania podatku VAT (dotyczy jedynie przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług) o Przedsiębiorca podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) ma składać w Urzędzie Skarbowym comiesięczne deklaracje podatkowe do 25 dnia każdego miesiąca. o W przypadku wyboru formy rozliczeń kwartalnych deklaracja ma być złożona do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. o Przedsiębiorca ma obowiązek składać jedną z trzech deklaracji: VAT-7 dotyczy rozliczeń miesięcznych, VAT-7K dotyczy rozliczeń kwartalnych (tzw. mali podatnicy),

12 VAT-7D dotyczy rozliczeń kwartalnych (bez statusu małych podatników); składa się ją co kwartał, ale korzystając z niej, VAT należy płacić co miesiąc. o Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Mały podatnik VAT to podatnik podatku od towarów i usług u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro. Przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości (gruntów, budynków, budowli, lokali), jeśli wykorzystują je na cele działalności gospodarczej, płacą podatek od nieruchomości według wyższych stawek niż zwykli obywatele. Podatek ten wpłaca się do kasy gminnej (miejskiej). W ramach ograniczeń ustawowych o wysokości stawek decydują gminy w drodze uchwał rad gmin. Osoby, które handlują na targowiskach mają obowiązek uiszczania opłaty targowej, którą pobiera na miejscu inkasent. Stawki tej opłaty ustalają gminy tak jak w przypadku podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową, mają także obowiązek uiszczania podatku od środków transportowych. Stawki tej opłaty ustalają gminy, jest ona przy tym zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu. Istnieje także podatek od czynności cywilnoprawnych. Dotyczyć to może np. umowy spółki (wartości wniesionych do niej wkładów, w wysokości 0,5 proc) oraz umowy pożyczki (w wysokości 2 proc.), przy czym pożyczki zaciągnięte na działalność gospodarczą są z niego zwolnione. Obowiązek składania deklaracji podatkowej może być dokonywany osobiście, pocztą lub przez Internet. Przedsiębiorca ma obowiązek dbać o poprawne sporządzanie dokumentacji oraz o właściwe jej przechowywanie. Dokumenty należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zostały wystawione. Obowiązek przechowywania dokumentów dotyczy: faktury przychodowe i kosztowe, inne dokumenty kosztowe, np. dowody zapłaty, wyciągi z kont bankowych, itp., dokumentację kasy fiskalnej, w tym paragony i raporty dobowe, dowody wewnętrzne przychodowe i kosztowe, deklaracje VAT (np. VAT-7 opisana powyżej), rejestry VAT zakupów i sprzedaży, ewidencję środków trwałych i / lub wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówkę), oświadczenia (np. o przeniesieniu środka trwałego do majątku prywatnego). W razie kontroli dokumenty należy móc udostępnić urzędnikom. W przypadku dokumentów przechowywanych elektronicznie kontrolerzy mają prawo zażądać ich wydrukowania. W przypadku sporządzania dokumentacji przez biura rachunkowe to one przejmują odpowiedzialność za sporządzanie i przechowywanie dokumentacji, o ile zakres usługi księgowej to obejmuje. Mimo tego to przedsiębiorca odpowiada za poprawność posiadanej dokumentacji. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja podatkowa czy ubezpieczeniowa, zaniżanie wysokości płaconego podatku naraża przedsiębiorcę na prawne konsekwencje odsetki od zaległości podatkowych, karę grzywny, wyższy karny podatek. Nieznajomość prawa bądź błędna interpretacja przepisów podatkowych nie usprawiedliwia nikogo. Konieczność stosowania kas fiskalnych, czyli rejestrujących, przewiduje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy tacy są obowiązani m.in.: 1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy; 2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy; 3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów; 4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących; 5) przechowywać kopie dokumentów kasowych aż upłynie okres przedawnienia 6) dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii na nośniku papierowym; 7) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy; 8) poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.

13 Umowa ubezpieczenia podstawa prawna ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym definicja umowy ubezpieczenia art. 805 KC ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę Ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) czyli spółka akcyjna uprawniona do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej mocą zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ubezpieczający osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia w zakresie określonego ryzyka. Jest zobowiązany do płacenia z tego tytułu składek. Ubezpieczający może być sam ubezpieczonym albo ubezpieczać inną osobę. Ubezpieczony osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. Taka osoba sama może być ubezpieczającym (zawiera wówczas umowę ubezpieczenia oraz opłaca składki) albo korzystać z polisy opłacanej przez inną osobę, która jest ubezpieczającym. Gdy zajdzie zdarzenie, przed skutkami którego chroni umowa ubezpieczenia, osoba ubezpieczona otrzyma z tego tytułu odszkodowanie lub inne świadczenie (sumę ubezpieczenia, rentę itd.). świadczenie ubezpieczyciela Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: 1) przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku; 2) przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia (polisa). Powinien on zawierać: dane ubezpieczającego, dane ubezpieczonego (jeśli inne niż ubezpieczającego), ewentualnie dane uposażonego z umowy ubezpieczenia, okres i sumę ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od treści ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. Brak polisy nie oznacza braku umowy lub nieważność umowy ubezpieczenia. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

14 W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. MAJĄTKOWE Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. RODZAJE UBEZPIECZEŃ OSOBOWE Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: 1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku; 2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy. Jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin. Ubezpieczenia obowiązkowe 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, 3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, 4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. PODMIOTY OCHRONA Rzecznik Ubezpieczonych Organ powołany w 1995 r. w związku z upadkiem kilku zakładów ubezpieczeń, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Podstawę funkcjonowania Rzecznika reguluje obecnie ustawa z dnia 22 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych Komisja Nadzoru Finansowego Centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym zadania: sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty

15 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Instytucja powołana w 1990 w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. Zadaniem Funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia (szkoda na mieniu i osobie) lub nie został zidentyfikowany (szkoda na osobie) Fundusz jest organem uprawnionym do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników Podstawę działania UFG stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003, Dz.U nr 124 poz. 1152, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Organizacja zakładów ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przynależność do PBUK jest obowiązkowa i rozpoczyna się z dniem uzyskania od organu nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Zadania PBUK: wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych (certyfikatów Zielonych Kart) ważnych w innych krajach Systemu Zielonej Karty; zawieranie z Biurami Narodowymi z innych państw Systemu umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych; organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych na terytorium Polski przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe (Zielone Karty) wystawione przez zagraniczne Biura Narodowe. Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne to urządzenia majątkowe związane ze stosunkiem pracy służące zaspokajaniu materialnych potrzeb wywołanych przyczynami losowymi, tj. zdarzeniami przyszłymi i niepewnymi, a zarazem takimi, które normalnie myślący człowiek uważa w swym życiu za niepomyślne. System ubezpieczeń społecznych ma w Polsce charakter wzajemny, powszechny i obowiązkowy. Ubezpieczeniami społecznymi są objęte osoby, które są: pracownikami, osobami wykonującymi usługi na podstawie umowy zlecenia czy też prowadzące działalność gospodarczą. Obywatele UE podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe; 3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym; 4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym. Ubezpieczenie emerytalne jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę, zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma systemu emerytalnego, w wyniku której powstał w Polsce trójfilarowy system: I filar, obowiązkowy, zarządzany przez instytucję publiczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II filar, obowiązkowy, zarządzany przez prywatne instytucje otwarte fundusze emerytalne (OFE). OFE to osoba prawna, której celem jest gromadzenie środków pieniężnych pochodzących ze składek ubezpieczonych i inwestowanie ich na rynku finansowym. III filar, dobrowolny, mający zapewnić ponadstandardowe świadczenie za dodatkową składkę, np. pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19, 52 proc. podstawy wymiaru składki; finansowana jest w równych częściach zarówno przez pracodawcę jak i ubezpieczonego; składka wpłacana do OFE pochodzi w całości ze środków ubezpieczonego. Odpowiedzialny za odprowadzenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki jest pracodawca. Emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Emerytura przysługuje kobietom, które mają co najmniej 60 lat i mężczyznom, którzy mają co najmniej 65 lat. Wiek będzie wydłużany do 67 roku życia. Nie jest określony minimalny okres ubezpieczenia wymagany do tego, by emerytura została przyznana. Decyzję o przyznaniu emerytury wydają organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Postępowanie o przyznanie emerytury rozpoczyna się po złożeniu wniosku przez zainteresowanego.

16 Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanych z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolności do pracy) lub śmierci żywiciela rodziny. Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8 % podstawy wymiaru składki 6,5% pochodzi ze środków pracodawcy 1,5% pochodzi ze środków pracownika Świadczenia rentowe: Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za osobę częściowo lub całkowicie niezdolną do pracy ma udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny (dzieciom, wdowie, wdowcowi, rodzicom) po osobie, która w chwili śmierci pobierała emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie pracującej, która miała wymagane okresy do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy Renta szkoleniowa przysługuje osobie spełniającej warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie; przyznawana jest na okres 6 miesięcy Ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa to ubezpieczenie, którego zadaniem jest ochrona pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby lub macierzyństwa. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych to ubezpieczenie, którego zadaniem jest ochrona pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokość składki zależy od kategorii ryzyka dla danej grupy działalności.

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk ubezpieczenie urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych u pewnych jednostek przez odznaczające się pewna prawidłowością

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012 Październik 2012 Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland Spis treści Źródła Prawa Podatkowego.3 Pojęcia w Prawie Podatkowym.5 Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Kwestie do omówieni: 1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe 2. Decyzja ustalająca a określająca 3. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn(sd-3)

KARTA INFORMACYJNA. Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn(sd-3) Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60, 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax: +48 32 325 11 59 Punkt Obsługi Podatnika ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń, tel. 323242522, fax: 323242519 NIP: 646

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa XI XIII XV Podatki część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku 3 Tabl. 2. Elementy podatku 4 Tabl. 3. Rodzaje podatów 5 Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna sektora finansów publicznych (tworzenie, gospodarka finansowa, przykłady zastosowania). Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PDOP. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada 1 Imię i nazwisko, nr wpisu 1. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki a) z przychodów własnych b) bezpośrednio z budżetu c) z odpłatnie wykonywanych wyodrębnionych zadań 2. Państwowy fundusz celowy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Urząd Skarbowy w Bełchatowie Data 2007.09.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości. Wydział Finansowy

Podatek od nieruchomości. Wydział Finansowy Podatek od nieruchomości Formularze do pobrania: 1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002rNr 9 poz. 84 ze zm.) 2. Uchwała Nr XLVII/363/05 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. Dz.U.98.67.439 1999-01-01 zm. Dz.U.99.16.148 1 2003-06-20 zm. Dz.U.03.100.929 1 2004-08-09 zm. Dz.U.04.174.1810 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje)

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatek od czynności cywilnoprawnych ustawa z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do prawa podatkowego

Wprowadzenie do prawa podatkowego Wprowadzenie do prawa podatkowego dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Dobry pasterz powinien strzyc owce, a nie obdzierać ze skóry Tyberiusz Cesare Ripa, Ikonologia, Kraków 2012, reprint

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1 1. Dochody publiczne i ich klasyþkacja... 1 1 2. Pojęcie podatku... 6 3 3. Struktura podatku...

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Powstawanie zobowiązań podatkowych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Skróty OrdPod - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powinien zawierać: Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B lub C), Oznaczenie przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Karta informacyjna K-023/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik podatkowy. ilustracja o tematyce podatkowej

Poradnik podatkowy. ilustracja o tematyce podatkowej Poradnik podatkowy ilustracja o tematyce podatkowej 1 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników Paweł Ziółkowski Kara porządkowa Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo