REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012

2 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: ,00 zł YDATKI: ,00 zł OŚIATA I YCHOANIE ,00 zł REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOANIE DRÓG OJEÓDZKICH 1 071,400,00 zł POMOC SPOŁECZNA 4 470,882,00 zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTA NARODOEGO ,00 zł POLICJA I STRAŻ POŻARNA ,00 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA ,00 zł INFORMATYKA ,00 zł KULTURA FIZYCZNA ,00 zł OCHRONA ZDROIA ,00 zł OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 zł POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓ ,00 zł YDATKI NA INESTYCJE I ZAKUPY INESTYCYJNE w kwocie ,00 zł 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakszawa-Potok wraz z odcinkiem sieci wodociągowej - ETAP II. niosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji został złożony w dniu 16 listopada 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PRO artość inwestycji: ,34 zł. nioskowane dofinansowanie 75%. Planowane zakończenie inwestycji: 30 czerwiec 2012 r. 2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik -Leżajsk -Szklary o długości 1km 161m. Okres realizacji inwestycji: Całkowita wartość zadania: ,88 zł. Udział Gminy Rakszawa w finansowaniu wynosi 32%. Przebudowa chodnika polegająca na budowie obustronnych chodników i dostosowanie z drogami gminnymi i powiatową do ruchu pieszego pozwoli na rozwiązanie nabrzmiałego problemu związanego z bezpieczeństwem ruchu. 3.Przebudowa drogi gospodarczej na odcinku 0,9 km. (od drogi gminnej Nr R Rakszawa-Kąty Dom Ludowy do p. Pikora). Przedmiotowa inwestycja została złożona do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). artość inwestycji: ,00 zł. Dofinansowanie w wysokości ,00 zł. 4. yasfaltowanie drogi gminnej wewnętrznej (od Ośrodka Zdrowia w kierunku Cegielni). Planowany koszt: ,00 zł. 5.Utwardzenie placu ogólnodostępnego w sołectwie Rakszawa Kąty (obok kościoła) o powierzchni 800 m². Planowany koszt: ,00 zł. 6.Utwardzenie wjazdu wraz z miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej Nr 1. Planowany koszt: ,00 zł. BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 2 NR 1 (15) / 2012

3 7. Utwardzenie wjazdu od strony Browaru VAN PUR wraz z miejscami postojowymi przy Publicznym Gimnazjum w Rakszawie. Planowany koszt: ,00 zł. 8. Ułożenie kostki brukowej na placu przy Szkole Podstawowej w ęgliskach. Planowany koszt: ,00 zł. 9. ykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w miejscowości ęgliska i Rakszawa (Bieleckówka). 10. Budowa boiska rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej na działce nr 4995/3 w miejscowości Rakszawa (obok sklepu ABC). Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania Odnowa i Rozwój si osi 4 Leader PRO na lata artość całkowita inwestycji: ,95 zł. artość dofinansowania z UE: ,00 zł. 11. Centra dostępu do sprzętu komputerowego w Gminie Rakszawa - bezpłatne kafejki internetowe dla mieszkańców zlokalizowane w Szkole Podstawowej w ęgliskach i ydrzu. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach PRO artość inwestycji: ,51 zł. Dofinansowanie 70%. Okres realizacji: I kwartał 2012r. 12. Utworzenie i zakup sprzętu do ogólnodostępnej pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania drażanie lokalnych Strategii Rozwoju-małe projekty osi 4 Leader PRO na lata artość całkowita inwestycji: ,49 zł. artość dofinansowania z UE: ,60 zł. 13. Przystąpienie do realizacji projektu Podkarpacki System Administracji Publicznej (PSEAP), który umożliwi świadczenie usług administracyjnych dla mieszkańców drogą internetową. Na wniosek mieszkańca, zaświadczenie czy decyzje będą przesyłane wnioskodawcy drogą elektroniczną. Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 531 tys. zł, dofinansowanie pochodzące ze środków UE wyniesie ponad 447 tys. zł. Zakup sprzętu komputerowego zaplanowano na 2012 rok, a wdrożenie e-obiegu dokumentów na Przystąpienia do projektu Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Powiecie Łańcuckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podkarpackiego na lata , w którym biorą udział gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Rakszawa, Miasto Łańcut oraz Powiat Łańcucki zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI-Turystyka i kultura. ramach realizacji projektu planuje się oznakowanie i budowę infrastruktury towarzyszącej na trasie rowerowej i szlaku turystycznym oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w postaci: przewodników, informatorów, folderów i filmu promocyjnego region. Gminie Rakszawa planuję się: -oznakowanie i wytyczenie tras rowerowych -ustawienie trzech bilbordów informujących o lokalizacji najważniejszych atrakcji turystycznych z wizualizacją na mapie oraz z informacją o możliwości uzyskania Informacji turystycznych. -ustawienie ośmiu znaków wskazujących lokalizację atrakcji turystycznych w gminie -wybudowanie trzech wiat, (konstrukcja drewniana z zadaszeniem i wyposażona m.in. w ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Okres realizacji projektu: Całkowita kwota współfinansowania projektu przez Partnera-Gminę Rakszawa wynosi ,72 zł. Całkowita wartość projektu wynosi ,98 zł. 15. Planowana jest naprawa drogi Pod-Bór w ydrzu poprzez położenie warstwy asfaltowej. Zarządzenie Nr 20/12 ójta Gminy Rakszawa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjmowania skarg i wniosków Maria Kula ójt Gminy Rakszawa Na podstawie art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz.U. z 2000 Nr 98, poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Ustala się każdy poniedziałek jako dzień przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w godzinach od 8 00 do Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rakszawa. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. BIULETYN URZĘDU GMINY KARTALNIK URZĘDU GMINY RAKSZAIE ydawca: Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, woj. podkarpackie, tel: (17) , fax: (17) Redaktor naczelna: Maria Nycz Korekta: Bożena ięcław-babiarz Druk: GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o. Nakład: 1700 egzemplarzy ydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania tekstów. ydawca nie odpowiada za treść poglądów autorów tekstów. Zastrzega się możliwość błędów w druku. BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 3 NR 1 (15) / 2012

4 S tan ludności Gminy Rakszawa na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 7418 mieszkańców roku urodziło się 86 dzieci, w tym 46 chłopców i 40 dziewczynki. ubiegłym roku zmarło 49 osób. Przyrost naturalny w Gminie Rakszawa jest dodatni i wyniósł + 37 osób. Tabela nr 1: Liczba mieszkańców gminy wg miejscowości L.p. Miejscowość Liczba ludności (na dzień r.) Liczba Liczba urodzeń zgonów 1. RAKSZAA YDRZE EGLISKA Tabela nr 2: Liczba mieszkańców gminy wg grup wiekowych Przedział wiekowy Mężczyźni Kobiety Od 0 do 2 lat lata lat lat lat lat lat lat lat lat ięcej niż 65 lat Razem Razem w gminie 7418 na pobyt stały zameldowało się 61 osób wymeldowało się z pobytu stałego 51 osób przemeldowania w obrębie - 63 osoby N a stanowisku Dowodów Osobistych znajduje się archiwum kopert osobowych osób, którym wydano nowe dowody osobiste oraz kopert osób zmarłych. Z tego archiwum wydawane są dokumenty na wniosek organom policji, prokuratury, urzędom skarbowym oraz do badań grafologicznych. procesie wydawania dowodów osobistych wysyłane są wezwania o przesłanie kopert osobowych z urzędów, w których wyrobiony był poprzedni dowód osobisty, a osoby przemeldowały się do naszej gminy (takich kopert wysłano 42), a także wysyłane są koperty do urzędów, do których przemeldowali się nasi mieszkańcy-takich kopert wysłano 44). ubiegłym roku wydano 436 dowodów osobistych. Dowód Osobisty otrzymujemy bezpłatnie roku związek małżeński zawarło 36 par z terenu Gminy Rakszawa. Sporządzono 31 aktów małżeńskich (związek zawarty na terenie gminy), w tym do księgi wpisano 5 małżeństw, które zostały zawarte za granicą. księdze urodzeń wpisano 8 dzieci urodzonych za granicą. księdze zgonów wpisano 14 (zgon zarejestrowany na terenie gminy w tym jeden zgon za granicą). Ogółem w ubiegłym roku zmarło 49 osób. ystąpiono z jednym wnioskiem o Medal za długoletnie pożycie małżeńskie. dniach od 21 do 22 kwietnia 2011 roku odbyła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1993 roku oraz w dniu roku kobiet urodzonych w latach kwalifikacje przydatne do czynne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 ukończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Do klasyfikacji wojskowej w 2011 roku stanęły 2 kobiety i 71 mężczyzn. Opr. Maria Dyrda, Teresa Babiarz BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 4 NR 1 (15) / 2012

5 2011 roku w referacie podatków: wydano decyzji wymiarowych, wydano 292 decyzji zmieniających wprowadzono 566 zmian geodezyjnych, rozpatrzono 196 wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników, rozpatrzono 16 podań o umorzenie i rozłożenie na raty podatku, wystawiono 487 upomnień, wystawiono 16 tytułów wykonawczych, wydano 876 zaświadczeń o stanie majątkowym, Opr. Renata Kuca, Jolanta Cisek przedsiębiorca nie otrzymuje żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych ma postać elektroniczną lub jest wydrukiem ze strony internetowej CEIDG. przypadku złożenia wniosku w urzędzie gminy, Przedsiębiorca otrzymuje jedynie potwierdzenie przyjęcia wniosku. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CE- IDG. System udostępnia dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Opr. Przemysław Babiarz zakresie działalności gospodarczej wydano: 26 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 92 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 16 zaświadczeń stwierdzających aktualność wpisu, 34 decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej, 15 informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, przygotowano i przesłano 23 informacji dotyczących przedsiębiorców z terenu Gminy Rakszawa dla potrzeb zainteresowanych urzędów i instytucji. P ragniemy również przypomnieć, że dane przedsiębiorców gromadzone w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ójta Gminy Rakszawa zostały przeniesione do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzielności Gospodarczej (CEIDG). Aktualnie baza danych znajduje się pod adresem; związku z powyższym rolę organu ewidencyjnego przejmuje Minister Gospodarki, a zmiany we wpisach Przedsiębiorca może załatwić w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Posiadacze podpisu elektronicznego bądź zaufanego profilu epuap mogą zarejestrować firmę bądź dokonać zmian przez Internet, bezpośrednio w nowej bazie w tym przypadku system teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o nieprawidłowości wniosku. Poza tym potwierdzeniem, zakresie ochrony zasobów przyrody w 2011 roku: wydano 58 decyzji zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przygotowano 2 wnioski do Starostwa Powiatowego o wydanie zezwolenia na usuniecie z drzew z działek stanowiących własność Gminy Rakszawa. zakresie produkcji roślinnej w 2011 roku: przekazano do wiadomości rolnikom komunikaty dotyczące ochrony roślin, a także informacje o skupie i przetwórstwie roślin energetycznych. zakresie prowadzonych prac geologicznych i górniczych na terenie gminy w 2011 roku: wydano 4 opinie dotyczącą koncesji na rozpoczęcie i poszukiwanie złoża piasku. ramach gospodarowania środkami finansowymi Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska dofinansowano: zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów wywóz śmieci i odpadów niesegregowanych z terenu gminy likwidację dzikich wysypisk Koordynowano coroczną akcję Sprzątanie Świata - w wyniku tej akcji uprzątnięto: lasy, cmentarze, okolice szkół, brzegi rzek, pobocza dróg. Łącznie zebrano 69 worków odpadów zmieszanych i 20 worków odpadów segregowanych. BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 5 NR 1 (15) / 2012

6 AKTUALNOŚCI GMINNE Z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzono 14 postępowań administracyjnych w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzono 8 postępowań o wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano 48 zaświadczeń o opłacie alkoholowej Z zakresu odpadów komunalnych skontrolowano 28 budynków w związku z interwencją sąsiedzką (sprawy dotyczyły spalania bądź składowania odpadów w miejscach niedozwolonych) wezwano 68 osób do udokumentowania faktu korzystania z usług usuwania odpadów komunalnych prowadzono ewidencję umów na wywóz odpadów komunalnych zawartych przez mieszkańców gminy. Stan podpisanych umów na koniec grudnia 2011 roku wynosił 1634 co stanowi 98%. Naliczano półroczne opłaty oraz przygotowano informację dotyczącą emisji zanieczyszczeń do atmosfery z tytułu ogrzewania pomieszczeń w budynkach gminnych. Opr. Stanisław Dołęga 2011 roku w Gminie Rakszawa wykonano: remont drogi z przebudową pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1368R w Rakszawie o dł. 4,8 km od drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach tzw. Schetynówek. artość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 2 822,070,72 zł, w tym środki Gminy Rakszawa ,00 zł, środki własne powiatu: ,72 zł. Dofinansowanie z programu wyniosło ,00 zł, monitoring wizyjny na drodze powiatowej nr 1368R w Rakszawie w kwocie 8 219,10 zł, remont odwodnienia na drogach powiatowych: nr 1512R Medynia Głogowska-Rakszawa i dr. Nr 1369 Trzeboś-ęgliska (odmulenie rowów i regulacja poboczy na odcinku 2,6 km) w kwocie , 00 zł, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Rakszawa Budy-Rakszawa Dymarka na odcinku 800m. artość wykonanych robót: ,20 zł, w tym dofinansowanie z FOGR ,00 zł. kład własny gminy: ,20 zł, remont pomieszczeń i wymiana instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie- II Etap. ydatki całkowite: ,58 zł. artość dofinansowania z UE w ramach działania Odnowa i Rozwój si PRO osi 4 Leder wynosi ,00 zł. kład własny gminy: ,58 zł. ramach prac w budynku GOKiC wykonano: remont podłóg, ścian wewnętrznych, łazienek, wymiany stolarki drzwiowej, wymieniono instalację elektryczną i centralnego ogrzewania, kompleksowy remont Domu Ludowego w miejscowości Rakszawa na działce nr 1858/1-Rakszawa Kąty. ydatki całkowite: ,75 zł. artość dofinansowania z UE w ramach działania Odnowa i Rozwój si PRO wynosi ,00 zł. kład własny gminy: ,75 zł. ramach prac wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w tym: remont podłóg, ścian wewnętrznych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie poddasza, remont opaski betonowej wokół budynku, remont zjazdu do garażu, wymianę instalacji sanitarnej i armatury, wymianę instalacji elektrycznej, remont elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku Szkoły Podstawowej w ydrzu. artość wykonanych robót: ,32 zł, budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Rakszawa przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie. ydatki całkowite: ,75 zł. artość dofinansowania z UE w ramach działania Odnowa i Rozwój si PRO wynosi ,00 zł. kład własny gminy: ,75 zł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie w kwocie ,61 zł, urządzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw w miejscowości ydrze. ydatki całkowite: ,00 zł. artość dofinansowania z UE w ramach małych projektów działania osi 4 Leader: ,65 zł, wykonano bieżące naprawy dróg gminnych za kwotę ,00 zł. ramach zadania zakupiono kamień w ilości 999,00 ton, który został przeznaczony na utwardzenie dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych do pół i posesji na terenie Gminy Rakszawa, wykonano I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Rakszawa-Potok wraz z odcinkiem sieci wodociągowej. niosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji został złożony w 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PRO Całkowita wartość inwestycji: ,20. Dofinansowanie ze środków UE 75%. pozyskano ,00 zł na realizację projektu pn. yrównywanie szans edukacyjnych w gminie Rakszawa w ramach zajęć z indywidualizacji dla uczniów w klasach I-III szkół podstawowych z Gminy Rakszawa. Realizacja tego projektu trwała od 1 lutego do 20 czerwca 2011r. ramach tego zadania w szkołach odbywały się dodatkowe zajęcia edukacyjne, a wszystkie szkoły podstawowe otrzy- BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 6 NR 1 (15) / 2012

7 mały sprzęt niezbędny do realizacji zajęć indywidualizacji (tablica interaktywna, sprzęt komputerowy, laptopy, pomoce dydaktyczne), wpłynęły do budżetu środki finansowe w wysokości ,36 zł za zrealizowanie małego projektu w ramach osi 4 Leader PRO na lata p.n Organizacja i prowadzenie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych na obszarze gminy Rakszawa. Realizacja tego projektu przyczyniła się do promowania konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci zachowań prospołecznych. ramach tego projektu na terenie wszystkich szkół Gminy Rakszawa zostały zorganizowane imprezy dla społeczności lokalnej w ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł czyli w ramach ogólnopolskiej akcji podejmującej problem profilaktyki uzależnień, wpłynęły do budżetu środki finansowe w wysokości ,83 zł za zrealizowanie małego projektu w ramach osi 4 Leader PRO na lata p.n Gmina Rakszawa-Moja Mała Ojczyzna, opracowanie i wydanie folderu promującego walory turystyczno-społeczno-kulturowe regionu wraz z zakupem gablot informacyjnych. ramach tego projektu dofinansowane zostały następujące działania: opracowanie i wydanie folderu-informatora turystycznego, Gmina Rakszawa-Moja Mała Ojczyzna, zostały zakupione stojaki przeznaczone do ekspozycji publikacji w UG, zakup gadżetów promocyjnych z logo zawierającym informację turystyczną (kubki, długopisy, torby, smycze), została wykonana i udostępniona ekspozycja przedstawiająca walory turystyczne regionu w postaci fotogalerii umieszczonej w budynku Urzędu Gminy w Rakszawie, zostało zakupionych osiem gablot zewnętrznych w celu zamieszczania i udostępniania informacji turystycznej. Gabloty zostały ustawione w każdym sołectwie Gminy Rakszawa, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania Odnowa i Rozwój si osi 4 Leader PRO na lata , został złożony wniosek pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na działce nr 4995/3 w miejscowości Rakszawa (obok sklepu ABC). artość całkowita inwestycji: ,95 zł, wartość dofinansowania z UE: zł, w 2011 roku zakończył się projekt pod nazwą Nowoczesny Urzędnik współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie. 5.2 zmocnienie potencjału administracji samorządowej realizowany przez Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości. Od 2009 roku do marca 2011r. pracownicy Urzędu Gminy w Rakszawie wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach, których celem było podniesienie kompetencji pracowników JST a tym samym poprawa oceny pracy i świadczonych usług. następujących szkoleniach wzięło udział 19 urzędników: - Umiejętność pracy w zespole (4os)-Zarządzanie czasem (5os)- Komunikacja i autoprezentacja (3os)-Profesjonalna obsługa Klienta (2os)-Zarządzanie zespołem (2os), Kodeks Postępowania Administracyjnego (3os). Gmina Rakszawa wniosła 5% wkładu własnego nieodpłatnie w postaci wydelegowania pracownika na szkolenie, w 2011 roku zakończył się projekt pod nazwą Europejski Urzędnik współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. A K T U A L N O Ś C I G M I N N E Działanie. 5.2 zmocnienie potencjału administracji samorządowej realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie. Od września 2010 roku do września 2011r. pracownicy Urzędu Gminy w Rakszawie wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach, których celem było podniesienie kompetencji pracowników JST a tym samym poprawa oceny pracy i świadczonych usług. szyscy pracownicy urzędu wzięli udział w szkoleniu z zakresu: nowej instrukcji kancelaryjnej, w szkoleniu komputerowym ECDL (5os), Komunikacja Interpersonalna (2os), Regionalny Program Operacyjny ojewództwa Podkarpackiego (1os), Zamówienia Publiczne (1os). Gmina Rakszawa wniosła 5% wkładu własnego nieodpłatnie w postaci wydelegowania pracownika na szkolenie, w 2011 roku zakończył się projekt pod nazwą stronę Klienta-nowa twarz administracji samorządowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie. 5.2 zmocnienie potencjału administracji samorządowej realizowany przez Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze w Rzeszowie. Od sierpnia 2010 roku do 30 września 2011r. pracownicy Urzędu Gminy w Rakszawie wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach, których celem było zwiększenie sprawności, skuteczności i efektywności wykonywanej przez urzędników pracy, poprawę relacji urzędnika z petentem oraz usprawnienie pracy urzędu. 20 urzędników wzięło udział w szkoleniach z zakresu: obiegu dokumentów i zasad archiwizacji, skutecznego zarządzania czasem, ustawą o finansach publicznych, zasadami współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Gmina Rakszawa wniosła 5% wkładu własnego nieodpłatnie w postaci wydelegowania pracownika na szkolenie, Gmina Rakszawa poprzez nawiązanie współpracy z Podkarpackim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych z Rzeszowa w dalszym ciągu uczestniczy w projekcie MASZ ŚIA- DOMOŚĆ-program poradnictwa prawnego i obywatelskiego w powiecie łańcuckim finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego (bezpłatne porady prawne dla mieszkańców). Porady udzielane są w Urzędzie Gminy w Rakszawie w każdy wtorek (pok. Nr 13 w godz. od ). Gmina Rakszawa poprzez nawiązanie współpracę z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizowała projekt ze środków EFS pt. ioska internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich (w dalszym ciągu udostępniona jest bezpłatną kafejkę internetową dla mieszkańców, która zlokalizowana jest na I piętrze w budynku poczty w Rakszawie). Z pakietu oferowanych w Centrum Kształcenia usług może korzystać każda osoba, zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem wiedzy w celu podnoszenia kwalifikacji oraz korzystania ze szkoleń dostępnych w ramach utworzonej platformy e-learningowej. Gmina Rakszawa podpisała deklarację przystąpienia do projektu Trasy rowerowe w Polsce schodniej na terenie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 7 NR 1 (15) / 2012

8 AKTUALNOŚCI GMINNE ojewództwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski schodniej Działanie 5.2 Trasy rowerowe. Projekt obejmuje obszar województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. (wkład beneficjenta to 5%). ramach działania zostanie opracowany i zrealizowany kompleksowy projekt stworzenia ponadregionalnej dążącej do spełnienia europejskich standardów trasy rowerowej, wraz z podstawową infrastrukturą związaną z obsługą ruchu rowerowego. Projekt składa się z dwóch komponentów: budowy trasy rowerowej o nawierzchni, która umożliwi bezpieczne przemieszczanie się turystów rowerowych oraz połączy kluczowe miejsca z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne, krajobrazowe, kulturowe, a także budowy i montażu podstawowej infrastruktury towarzyszącej (stojaków na rowery, wiat postojowych i widokowych, oznakowania pionowego i poziomego. Całkowita dł trasy wyniesie 1410 km. Na Podkarpaciu projekt obejmuje 11 powiatów i 39 gmin o łącznej dł 330 km. Gminie Rakszawa zaproponowano trasę od pałacyku w Julinie-ydrze-Katy pod ydrzem- Kąty Rakszawskie - Katy Smolne, ęgliska-podlas dł. trasy w Gm. Rakszawa wyniesie 13,4 km. Obecnie trwają prace nad wykonywaniem studium wykonalności do projektu. Okres realizacji: Opr. Maria Nycz N a koniec 2011 roku w Urzędzie Gminy w Rakszawie było zatrudnionych 17 osób na stanowiskach urzędniczych oraz 5 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Urząd Gminy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie w ramach organizacji robót publicznych zatrudniał 6 osób na okres do 6 miesięcy, 1 osobę na prace interwencyjne i 2 osoby w ramach stażu zawodowego. Na praktyki zawodowe zostały przyjęte 2 uczennice. Opr. Bożena ięcław-babiarz Sekretarz Gminy O ficjalna strona i są na bieżąco aktualizowane i modyfikowane tak, aby mieszkańcy mieli aktualne informacje o sytuacji w gminie. Statystyki dowodzą że strony cieszą się zainteresowaniem nie tylko lokalnie mieszkańców, ale i odwiedzane są przez osoby z poza naszego kraju. Średnia wywołań dla adresu w 2011 roku to około 5 mln odwiedzających. Średnia wywołań dla adresu BIP w 2011 roku to ponad 10 tys. odwiedzających. Zachęcamy do korzystania z aktywnego modułu Pytanie do ójta. Opr. Grzegorz Płowy 2011 roku wypłacono dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych na łączną kwotę ,64 zł. ubiegłym roku wypłacono: Stypendium Szkolne dla 287 uczniów w łącznej kwocie ,00 zł. Zasiłek Szkolny dla 27 uczniów na łączną kwotę ,00 zł. yprawkę Szkolną dla 103 uczniów na łączną kwotę ,63 zł. Ogólnie budżet na oświatę w roku 2011 wyniósł ,80 zł z czego subwencja oświatowa i dotacje celowe stanowiły wartość ,62 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. Opr. Jadwiga iśniowska Dyrektor ZEASiP w Rakszawie 2011 roku przyznano i wypłacono świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki stałe 56 osób zasiłki okresowe 191 osób zasiłki celowe 240 osób dożywianie dzieci w szkole 205 osób usługi opiekuńcze 20 osób opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 10 osób Świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne 1140 osób Dodatki z tytułu: urodzenia dziecka 55 osób opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 50 osób samotnego wychowywania dziecka 31 osoby kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 59 osób rozpoczęcia roku szkolnego 860 osób podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 150 osób wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 229 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 87 osoby zasiłki pielęgnacyjne 196 osoby świadczenia pielęgnacyjne-47 osób Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 36 osobom. O gólnie budżet na pomoc społeczną w 2011 roku wyniósł ,12 zł z czego dotacje i wpłaty stanowiły wartość ,35 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. Pracownicy socjalni GOPS sporządzili w 2011 roku 1256 wywiadów. Opr. Krystyna Kiełbasa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 8 NR 1 (15) / 2012

9 2011 roku na utrzymanie gotowości operacyjnej 3 Jednostek OSP Gmina Rakszawa wydatkowała kwotę , 48 zł. Na terenie Gminy Rakszawa funkcjonują 3 jednostki OSP, których pracę koordynuje Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rakszawie, ukonstytuowany na Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP w dniu 11 czerwca 2011 roku. Organem kontrolnym Zarządu jest Gminna Komisja Rewizyjna Związku OSP RP. Razem w jednostkach OSP Gminy Rakszawa zrzeszonych jest 156 członków. Jednostki te wyposażone są w 5 samochodów pożarniczych. Samochody pożarnicze szczególnie OSP Rakszawa posiadają zbliżone do wymagań normatywnych wyposażenie w sprzęt łączności, sprzęt do podawania i wypompowywania wody, pilarki do drewna, agregat oświetleniowy, aparaty powietrzne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz ochrony osobistej strażaków niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratowniczogaśniczych. sprzęcie oświetleniowym występuje brak jeszcze jednego agregatu prądotwórczego roku zanotowano: 42 akcji ratowniczo-gaśniczych i interwencyjnych na terenie Gminy Rakszawa, 8 akcji ratowniczo-gaśniczych i interwencyjnych poza terenem gminy. skali 2011 roku łącznie w działaniach ratowniczych wzięło udział 256 strażaków wykonywano bieżące prace, naprawy i remonty sprzętu p. pożarowego, wykonano wycinki drzew strażacy zabezpieczali przejazd Powiatowego Rajdu Rowerowego 5 kierowców otrzymało zaświadczenie pozwalające na prowadzenie samochodów pożarniczych 6 strażaków ukończyło kurs podstawowy szeregowych członków OSP 4 strażaków ukończyło kurs ratowników technicznych OSP Rakszawa uczestniczyła w ćwiczeniach organizowanych na obiektach Centrum Medycznego w Łańcucie, w Manewrach leśnych Jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w Tarnawce, w ćwiczeniach pod kryptonimem Bieszczady 2011 (do udziału w ćwiczeniach strażaków zaprosił Gminny Sztab Reagowania Kryzysowego pod kierownictwem Pani ójt Gminy Rakszawa) w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP Gminy Rakszawa, które odbyły się na Stadionie Klubu Sportowego łókniarz w Rakszawie: w grupie III A męska - I miejsce zajęła OSP Rakszawa, II miejsce-osp ęgliska, III miejsce-osp Rakszawa Kąty. zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców. I i II miejsce zajęła drużyna dziewcząt, I miejsce-drużyna chłopców w VI Powiatowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnej powiatu łańcuckiego, które odbyły się na Stadionie MOSiR w Łańcucie w kategorii Dziewcząt: I miejsce zajęła MDP A OSP RAKSZAA, II miejsce MDP B OSP RAKSZAA, w kategorii chłopców MDP OSP RAKSZAA zajęła II miejsce, w kategorii Męskie Drużyny Pożarnicze OSP zajęła I miejsce przeprowadzono eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem Zapobiegajmy pożarom oraz pogadanki o tematyce pożarniczej z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Rakszawa OSP ęgliska 29 lipca 2012r obchodzić będzie Jubileusz lecia działalności. Opr. Tadeusz Świątoniowski Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie B iuro Dowodów Osobistych Urzędu Gminy w Rakszawie informuje, że w 2012 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2002 roku. Prosimy wszystkich mieszkańców, którym upływa termin ważności dowodu o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Rakszawie pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w celu złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Gminie Rakszawa to ok. 300 osób. Jak sprawdzić kiedy kończy się termin ważności dowodu osobistego? szystkie plastikowe dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić kiedy upływa ten termin jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Jedynie osoby, które złożyły wniosek po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. ymiana dowodów osobistych nie podlega opłacie. Przypominamy, że dowody osobiste którym upłynął termin ważności są NIEAŻNE!!! arto również wiedzieć, że uchylanie się od obowiązku wymiany dowodu osobistego jest wykroczeniem. Osoba nie dopełniająca obowiązków z tym związanych podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. Opr. Kierownik USC Teresa Babiarz BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 9 NR 1 (15) / 2012

10 AKTUALNOŚCI GMINNE Fot; Obchody Uroczystości Złotych Godów w Urzędzie Gminy w Rakszawie w dniu 22 marca 2012r. dniu 22 marca 2012r. w Urzędzie Gminy w Rakszawie Szanowni Jubilaci Janina i Stanisław Frączek z Rakszawy obchodzili Uroczystość Złotych Godów. Jest to wyjątkowe święto, A ktu które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. T e wspólnie spędzone lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny S potkanie przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Z a zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siły włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami. dekoracji dokonała Pani ójt Maria Kula w asyście Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Teresy Babiarz i Sekretarza Gminy Pani Bożeny ięcław- Babiarz. Przy wręczaniu medali Jubilatom towarzyszyła najbliższa rodzina. odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, podarunki, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Opr. Teresa Babiarz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rakszawie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 10 NR 1 (15) / 2012

11 Dostojni Jubilaci 60 lat temu złączeni węzłem małżeńskim wyruszyliście na nową drogę życia. Dziś gratuluję am, że dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej i życzę, aby ta miłość dalej w as trwała. Z wyrazami głębokiego poszanowania ójt Gminy Rakszawa Maria Kula JAK ZGŁOSIĆ JUBILEUSZOĄ PARĘ NA UROCZYSTOŚĆ ZŁOTYCH GODÓ? O dznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli minimum 50 lat w jednym związku małżeńskim. Na wniosek zainteresowanych, Urząd Stanu Cywilnego w Rakszawie sporządzi dokumentację dotyczącą aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, prześle wniosek do ojewody Podkarpackiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie. Zgłoszenie może dokonać każdy, kto chce zgłosić jubileuszową parę na uroczystość (np. rodzina, sami zainteresowani). Organizacja uroczystości jubileuszowych nie podlega opłacie skarbowej i jest organizowana bezpłatnie przez Urząd Gminy w Rakszawie. Opr. Teresa Babiarz Kierownik USC w Rakszawie Fot; Na zdjęciu od lewej (Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Szef ojewódzkiego Sztabu ojskowego w Rzeszowie, płk dypl. Zbigniew iniarski, Helena Filip, Emilia ilczek, ójt Gminy Rakszawa Maria Kula, p.o. Komendanta KU w Rzeszowie mjr Marcin Żal. dniu 23 stycznia w budynku Bursy Szkolnej w Łańcucie srebrnymi medalami za zasługi dla obronności kraju odznaczeni zostali rodzice, których czterech lub trzech synów wzorowo odbyło służbę wojskową. Medale wręczył Szef ojewódzkiego Sztabu ojskowego w Rzeszowie, płk dypl. Zbigniew iniarski, towarzyszyli mu: p.o. Komendanta ojskowego Uzupełnień w Rzeszowie mjr Marcin Żal, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń oraz Burmistrz Miasta Łańcuta i ójtowie wszystkich gmin powiatu łańcuckiego. Z terenu Gminy Rakszawa srebrne medale otrzymali następujący rodzice: Helena i Stanisław Filip, Emilia i Julian Stopyra, Emilia ałczyk, Kazimiera Guzy. Opr. Maria Dyrda BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 11 NR 1 (15) / 2012

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K oniec roku kalendarzowego 2011 zbiegł się z zakończeniem projektu systemowego pt. Czas na aktywność w Gminie Rakszawa realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. projekcie trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wzięło udział 13 kobiet i 8 mężczyzn z terenu Gminy Rakszawa. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych u 21 mieszkańców Gminy Rakszawa, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho społecznych i środowiskowych. związku z tym odbyły się szkolenia z zakresu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening kompetencji rodzinnych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne spotkania rozwojowe z doradcą zawodowym, rozszerzony kurs pierwszej pomocy z ćwiczeniami praktycznego użycia sprzętu medycznego oraz AED. Ostatnim etapem projektu były kursy zawodowe: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz Technolog robót wykończeniowych. celu podsumowania działań realizowanych w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Rakszawa w dniu 15 grudnia 2011r. w świetlicy Urzędu Gminy w Rakszawie odbyło się uroczyste zakończenie projektu. zięli w nim udział zaproszeni goście: ójt Gminy Rakszawa, wykładowcy prowadzący zajęcia, przedstawiciel firmy szkoleniowej, uczestnicy projektu, zespół projektowy, pracownicy Ośrodka. Przybliżono tematykę i problemy osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. yróżniono także 4 osoby, które w trakcie realizacji projektu znalazły zatrudnienie. K oordynator projektu Pani Krystyna Kiełbasa życzyła sukcesów i powodzenia na przyszłość, wyraziła nadzieję, że każdy z uczestników projektu znalazł w nim coś wartościowego dla siebie. Były też podziękowania dla tych wszystkich, którzy byli zaangażowani w realizację projektu. Głos zabrała również ójt Gminy Rakszawa Pani Maria Kula. Fot; Kurs pierwszej pomocy. B eneficjentom ostatecznym projektu wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa w projekcie realizowanym przez GOPS w Rakszawie oraz upominki promocyjne. Cieszymy się, że tak wiele klientów OPS wyraziło chęć do współpracy i udziału w proponowanych formach aktywizacji. yrażamy nadzieję, że nowe formy aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej podejmowane przez GOPS w Rakszawie przyczynią się do zwiększenia szans wyjścia klientów OPS z zagrożenia wykluczeniem społecznym, a efekty wspólnych wysiłków wpłyną na poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin. Duże zainteresowanie klientów pomocy społecznej, udziałem w projekcie wskazuje na celowość kontynuacji tego rodzaju działań w roku Asystent merytoryczny projektu Iwona Piwińska BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 12 NR 1 (15) / 2012

13 Fot; Promocja albumu poświęconego Fabryce Sukna w Rakszawie-19 luty 2012r. fot. Paweł Przybyło P K o wielu latach byli pracownicy Fabryki Sukna mogli siążka składa się z 7 rozdziałów. Każdy z nich stanowi zamkniętą całość, co nie oznacza, że w jakiś spo- spotkać się ze sobą podczas imprezy Fabryka Sukna we wspomnieniach promującej album poświęcony sób łączą się ze sobą. Całość 184 stron została bogato Fabryce Sukna w Rakszawie. To niedzielne popołudnie zilustrowana dużą ilością materiałów fotograficznych 19 lutego br. przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze. (ponad 400). publikacji można odszukać na zdjęciach bądź Swoją obecnością zaszczycili m.in. Poseł na Sejm Krajowy Kazimierz Gołojuch, ójt Gminy Rakszawa Maria Kula, Przewodni- akcji Skarbu Państwa siebie, swoich rodziców, dziadków, babcie, w wykazie uprawnionych pracowników do nabycia nieodpłatnych cząca Rady Gminy Marzena Janas-Piwińska, iceprzewodniczący Jan Panek i Ks. Prałat iesław Opaliński. spotkaniu uczestnicą wybudowania murowanej Fabryki Sukna. Album można na- krewnych i znajomych. ydanie publikacji zbiegło się z 100 roczniczyli również Sekretarz Gminy Bożena ięcław-babiarz, radni, być w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. dyrektorzy instytucji działających na terenie naszej gminy. Honorowy patronat nad imprezą objęła ójt Gminy Rakszawa Maria Opr. Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie Kula. L icznie przybyli goście z uwagą i zainteresowaniem oglądali przygotowaną przez organizatora prezentację multimedialną (zdjęcia, filmy, wywiady) i wystawę fotograficzną. ywiady przeprowadziły uczennice gimnazjum: Ewa Mach, Justyna alewander, Aleksandra Kuraś i Adrianna Superson oraz Ewa Kus uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie. Można było również własnoręcznie utkać pasiaki na krośnie tkackim, które obsługiwała Elżbieta awrzaszek oraz gobelin na ramkach tkackich pod czujnym okiem Katarzyny Jurek. szystko to utrzymane było w interaktywnej formie. Również dla tych, którzy nie chcieli wejść do budynku GOKiC, organizator zapewnił projekcję archiwalnych zdjęć na zewnątrz budynku. Jednak głównym powodem spotkania była promocja albumu pt. Fabryka Sukna w Rakszawie. Fot; Promocja albumu poświęconego Fabryce Sukna w Rakszawie. BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 13 NR 1 (15) / 2012

14 AKTUALNOŚCI GMINNE Szanowni Mieszkańcy Gminy Rakszawa N a posiedzeniach Rady Gminy w ostatnim czasie zostały podjęte następujące uchwały: dniu 14 grudnia 2011r. podjęto uchwały: - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r., - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r., -w sprawie Statutu Gminy Rakszawa. P odczas tej sesji przyjęte zostały plany pracy Komisji Stałych oraz Rady na rok sesji uczestniczyli prezesi klubów sportowych: KS łókniarz oraz Towarzystwo Kultury Fizycznej, którzy złożyli sprawozdanie z działalności klubów za 2011 rok. dniu 29 grudnia 2011r. podjęto uchwały: - w sprawie budżetu na 2012r., - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata B yło to szczególne posiedzenie z uwagi na okres Świąt Bożego Narodzenia. Tradycją jest już od lat, że podczas tej sesji wójt gminy, radni i zaproszeni goście dzielą się opłatkiem i składają sobie noworoczne życzenia. Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie. Bogaty repertuar teatralny i wysoki poziom wokalno-muzyczny spotkał się z ogromnym uznaniem organizatorów i zaproszonych gości. Dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami i świątecznymi upominkami. sprawach różnych omawiany był temat przekazania przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie Zespołu Szkół Tekstylno- Gospodarczych Gminie Rakszawa. Radni mimo szeregu obaw oraz niejasności wyrazili chęć rozpatrzenia możliwości przejęcia szkoły pod warunkiem przekazania całego majątku szkoły w takim stanie jaki powiat otrzymał po reformie szkolnictwa w latach dziewięćdziesiątych oraz wskazania przez Powiat Łańcucki kosztów utrzymania w.w placówki oświatowej. dniu 29 lutego 2012r. podjęto uchwały: - zmieniającą uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej, - określającą szczegółowe zasady, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rakszawa lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną. N a tej sesję byli obecni: Prezes Ochotniczej straży Pożarnej oraz kierownik Posterunku Policji w Rakszawie, którzy przedstawili Radzie sprawozdanie ze stanu ładu i porządku publicznego za 2011 rok. Głos zabrał również członek Zarządu Browaru Van Pur pan Edward Rzeźnik i przedstawiał planowane przedsięwzięcie rozbudowy browaru wraz z budową biogazowi beztlenowej na terenie rakszawskiego zakładu. dniu 5 marca 2012r na sesji została podjęta jedna uchwała dniu 31 stycznia 2012r. podjęto uchwały: zmieniająca budżet na 2012r. w zakresie zabezpieczenia środków na budowę tras rowerowych w naszej gminie. - w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tryby Całość zadania realizowana będzie wraz z innymi gminami i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego naszego powiatu w latach nioskodawcą pro- oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, jektu jest Starostwo Powiatowe w Łańcucie, a Partnerem - - w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej Nr 3 Gmina Rakszawa. o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na zadanie budowy tras rowerowych w naszej gminie. P odczas tego posiedzenia przewodniczący komisji stałych Marzena Janas Piwińska składali sprawozdania z działalności komisji za roku Przewodniczący Rady Gminy w Rakszawie Podobne sprawozdania składali sołtysi poszczególnych sołectw. BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 14 NR 1 (15) / 2012

15 AKTUALNOŚCI GMINNE Dyżury radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Rakszawie w 2012 roku odbywać się będą KAŻDY TOREK w godz. od SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO PORADNICTA PRANEGO Maria Kula ójt Gminy Rakszawa ramach projektu "Masz Świadomość- program poradnictwa prawnego i obywatelskiego w powiecie łańcuckim" w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2011r. na terenie Gminy Rakszawa odbyło się 49 dyżurów, podczas których udzielono 265 porad w tym: 50 porad obywatelskich, 209 porad prawnych oraz 6 porad eksperckich. Skorzystało z nich 259 mieszkańców Gminy Rakszawa. śród dotychczas udzielonych porad większość dotyczyła zagadnień: prawa spadkowego własność nieruchomości i ubezpieczenia społeczne. M ieszkańcy Gminy Rakszawa mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego w ramach projektu MASZ ŚIADOMOŚĆprogram poradnictwa prawnego i obywatelskiego w powiecie łańcuckim, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. P orady udzielane są w Urzędzie Gminy w Rakszawie KAŻDY TO- REK (pok. Nr 13 w godz. od wejście od strony GOPS) z zachowaniem zasad bezpłatności, poufności oraz aktualności i rzetelności informacji. Doradca obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, o których dowiedział się w trakcie udzielania porady. ramach Projektu każdy mieszkaniec Gminy Rakszawa może uzyskać poradę prawną w szczególności w zakresie: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej, prawa spółdzielczego, prawa gospodarczego, przepisów dotyczących osób bezrobotnych, niepełnosprawnych. Z głoszenie potrzeby skorzystania z porady może nastąpić: 1) osobiście w punkcie doradztwa (w Urzędzie Gminy w Rakszawie w KAŻDY TOREK, pok. Nr 13 w godz. od ) 2) telefonicznie (pod nr tel w godz. od do od poniedziałku do czwartku) 3) owo (pod adresem 4) listownie (Biuro projektu Masz Świadomość : Rzeszów, ul Słowackiego 24/92) Opr. Maria Nycz N a niedzielne popołudnie 11 marca br. GOKiC w Rakszawie przygotował dla Pań kilka ciekawych propozycji. Jedną z nich był spektakl pt. Obietnica Teatru Przedmieście z Rzeszowa. Sztuka w reżyserii Anety Adamskiej, w której wystąpili: Aneta Adamska, Jakub Adamski, Łukasz Lisowski, Paweł Sroka, Maciej Szukała i Iwona Żytecka. Są historie w naszym życiu, które wymykają się wszelkim definicjom. Taką właśnie historią jest Obietnica. Jak sama autorka scenariusza i reżyser w jednej osobie mówi przyszedł moment, żebym ja sama nasiąknięta tą rodzinną historią po brzegi opowiedziała ją po swojemu. Tak się złożyło, że w tej wędrówce i pracy towarzyszy mi mój starszy syn, który jest w spektaklu i w życiu moim oddechem, moją nadzieją. ydarzenia sprzed ponad trzydziestu lat nabrały ponownego sensu. Oddając się we władanie tej opowieści odzyskałam spokój i pewność, że wszystko było tak jak miało być.... P onadto Panie w tym dniu miały możliwość zakupu biżuterii wykonanej z kamieni szlachetnych, zbadania cery i wypróbowania kosmetyków firmy Oriflame, a także otrzymały zaproszenie na bezpłatne konsultacje kosmetyczne do firmy Avon. I tak w miłej i sympatycznej atmosferze upłynął kolejny Dzień Kobiet. Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 15 NR 1 (15) / 2012

16 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 6 grudnia 2011 r. przez Rakszawę przejechał Święty Mikołaj ze swoją świtą, nie na saniach lecz na lawecie. idoku tego Świętego najbardziej spragnione były dzieci. Chociaż dorośli też się do niego uśmiechali, licząc w duchu na prezenty. Każde dziecko, które odwiedził Św. Mikołaj otrzymało prezent. czasie imprezy mikołajkowej wszyscy doskonale się bawili, a na twarzach najmłodszych widać było dużo radości i zadowolenia. Koordynatorem tej akcji w naszej gminie był GOKiC w Rakszawie. G minny Konkurs Bożonarodzeniowy, to jeden z ważniejszych konkursów plastycznych, podczas którego mają szansę zaprezentowania się uczestnicy z całej gminy. Przedmiotem konkursu była własnoręcznie wykonana forma przestrzenna bombki choinkowej z różnorodnych materiałów m.in. z metalu, plastiku, drewna, gipsu, surowców wtórnych itp. Łącznie zaprezentowało się 77 uczestników. Powołana przez organizatora GOKiC grupa konsultantów miała nie lada trudności, aby ocenić i wyłonić zgodnie z zasadami regulaminowymi najlepsze prace. Podsumowanie i wręczenie nagród miało miejsce 6 grudnia 2011 r. Jury w składzie: Krystyna Sroczyk, Agnieszka Łania-Łojas i Agnieszka Haładyj przyznało nagrody w kategoriach: Fot; Odwiedziny Św. Mikołaja w przedszkolu w Rakszawie. Fot; Odwiedziny Św. Mikołaja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie. w kategorii I - dzieci do lat 6 I miejsce Izabela Kus, l. 6, Przedszkole Nr 1 w Rakszawie, II miejsce Natalia ałczyk, l. 5, SP Nr 3 w Rakszawie, III miejsce Kamil Sowa, l.5, SP Nr 3 w Rakszawie, wyróżnienia: Katarzyna Buszta, l.5, Przedszkole Nr 1 w Rakszawie, Amelia Gujda, l.6, Przedszkole Nr 1 w Rakszawie, Emilia Szewczyk, l.4, SP Nr 3 w Rakszawie. w kategorii III od 13 do 16 lat wyróżnienia: Aleksandra Jękot, l.13, Publiczne Gimnazjum w Rakszawie, Małgorzata Ryzner, l. 15, Publiczne Gimnazjum w Rakszawie. w kategorii IV powyżej 17 lat I miejsce Dariusz Markowicz, II miejsce Lucyna Markowicz, KG Rakszawa, III miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy w Rakszawie, wyróżnienia: Stanisława Figiela, KG Rakszawa Agata Figiela. w kategorii II od 7 do 12 lat I miejsce Patrycja Stopyra, kl. V, SP Nr szystkim uczestnikom konkur1 w Rakszawie, II miejsce Natalia Cisu bożonarodzeniowego i ich sek, kl. II, SP w ęgliskach, III miejsce opiekunom serdecznie gratulujemy Aleksandra Sierżęga, kl. IV, SP w yi dziękujemy za wzięcie udziału żydrzu, wyróżnienia: Julia Tabaka, kl. II, cząc kolejnych sukcesów. SP w ydrzu, eronika Kuca, kl. VI, SP Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC Nr 3 w Rakszawie, ojciech Lorenc, kl. VI, SP Nr 1 w Rakszawie. Fot; yróżniona bombka w konkursie bożonarodzeniowym - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rakszawie. fot. Bernadeta Skoczylas BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 16 NR 1 (15) / 2012

17 A K TA L N O Ś C I G M I N N E S roga zima ma też swoje dobre strony. Przez prawie miesiąc na piłkarskiej płycie KS łókniarz funkcjonowało lodowisko. Łyżwiarstwo nie jest zbyt popularne w Rakszawie. pobliżu naszej miejscowości nie ma żadnego profesjonalnego lodowiska, nie ma też wielkich tradycji jeżdżenia na łyżwach. Jeśli pozwalała na to pogoda, młodzież na własną rękę próbowała swych sił na zamarzniętych stawach i łąkach. Minionej zimy zarząd klubu piłkarskiego sprawił mieszkańcom Rakszawy miłą niespodziankę i przygotował dla nich lodowisko. N a przełomie stycznia i lutego zawitały do Polski arktyczne mrozy, jednocześnie rozpoczęły się ferie zimowe dla młodzieży szkolnej. Ludzie związani z łókniarzem dość spontanicznie wpadli na pomysł, aby przygotować lodowisko za bramką (od strony lasu). Najpierw Pan Piotr Buszta odśnieżył teren pod lodowisko tak aby wokół powstały bandy ze śniegu, następnie wylano wiele hektolitrów wody z hydrantu oraz dwa pełne wozy strażackie, a siarczysty mróz zrobił swoje. Lodowisko zostało otwarte 2 lutego o godz i czynne było codziennie od 9 do 20. Przy pracach udział brali zawodnicy łókniarza, członkowie zarządu oraz Strażacy OSP w Rakszawie. L odowisko cieszyło się dużą popularnością, codziennie jeździło na nim kilka lub kilkanaście osób. Dominowała młodzież, choć kilka starszych osób też pokusiło się o przypomnienie sobie dawnych czasów. Łyżwiarzeamatorzy nabili sobie zapewne wiele siniaków, jednak żadnych poważniejszych kontuzji nie odnotowano, a całe przedsięwzięcie przysporzyło wiele radości jego uczestnikom. raz z podwyższaniem się temperatury, życie na lodowisku zamierało, jednak niemal przez miesiąc każdy mógł spróbować swoich sił w jeździe na łyżwach. P o stopnieniu śniegów i lodów na boisko weszli piłkarze. łókniarz jest liderem łańcuckiej grupy klasy A i ma prosty cel na wiosnę awans do klasy okręgowej. styczniu zawodnicy prowadzeni przez Piotra Górkę trenowali cztery razy w tygodniu, od lutego miejsce jednej jednostki treningowej zastąpiły mecze kontrolne. szystko po to, by w czerwcu cieszyć się z promocji do wyższej klasy. Za rok natomiast, jeśli pogoda pozwoli, być może piłkarze znowu udostępnią swoje boisko miłośnikom jazdy na łyżwach. ięcej informacji o łókniarzu w Internecie: Opr. Bartosz Bolesławski BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 17 NR 1 (15) / 2012

18 okresie przedświątecznym Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przeprowadził następujące konkursy dla dzieci i młodzieży: konkurs plastyczny pt. Anioł i konkurs literacki pt. Czas Bożego Narodzenia. konkursie plastycznym pt. Anioł udział wzięło 74 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej w ęgliskach i w ydrzu. Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie dowolną techniką plastyczną anioła. Celem konkursu było pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz ujawnienie uzdolnień plastycznych. dniu 15 grudnia 2011 roku Komisja Konkursowa w składzie: Bernadeta Skoczylas, Elżbieta awrzaszek, Krystyna Buszta kierując się następującymi kryteriami: samodzielność i staranność wykonania pracy, oryginalność, wrażenie artystyczne, dokonała oceny prac konkursowych przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. KATEGORIA I KLASY I III I Miejsce - Magdalena Frączek uczennica kl. III SP Nr 2 w Rakszawie II Miejsce Katarzyna Jękot uczennica kl. III SP Nr 2 w Rakszawie, Łukasz Sroczyk uczeń kl. II SP Nr 2 w Rakszawie III Miejsce Natalia Zakielarz uczennica kl. I SP Nr 2 w Rakszawie, Joanna Płoszaj uczennica kl. III SP w ydrzu, Kinga Czech uczennica kl. II SP nr 1 w Rakszawie YRÓŻNIENIA: iktoria Kraska uczennica kl. II SP Nr 1 w Rakszawie, Katarzyna Dołęga uczennica kl. II SP Nr 2 w Rakszawie, Bartosz Maziarz uczeń kl. III SP w ęgliskach, Łukasz Serwatka uczeń kl. I SP Nr 3 w Rakszawie. KATEGORIA II KLASY IV VI I Miejsce Julia Sroczyk uczennica kl. IV SP nr 2 w Rakszawie II Miejsce Małgorzata Urban uczennica kl. VI SP Nr 1 w Rakszawie III Miejsce Sławomir Pado uczeń kl. IV SP nr 1 w Rakszawie YRÓŻNIENIA: Aleksandra Sroczyk uczennica kl. VI SP Nr 2 w Rakszawie, Gabriela Grabarz uczennica kl. V SP Nr 3 w Rakszawie, Patrycja Kot uczennica kl. V SP w ęgliskach, Agnieszka Chmiel uczennica kl. V SP w ydrzu. Fot; I miejsce w konkursie plastycznym -Magdalena Frączek kl. III SP 2 w Rakszawie, fot. Agnieszka Rzepka Konkurs Literacki pt. Czas Bożego Narodzenia. Udział w konkursie polegał na napisaniu opowiadania lub wspomnienia o tematyce bożonarodzeniowej. konkursie udział wzięli następujący uczniowie: Gabriela Grabarz uczennica kl. VI SP Nr 3 w Rakszawie, Adrian Stopyra uczeń kl. VI i Adrian aliszak uczeń kl. IV ze SP w ydrzu. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Opr. Krystyna Buszta Bibliotekarz Biblioteki Publicznej przy GOKiC G minny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie gromadzi materiały związane z historią naszej miejscowości i regionu. związku z tym zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców Rakszawy o przekazanie do zbiorów naszej biblioteki materiałów (książki, pocztówki, fotografie, dokumenty i inne dotyczące historii wsi i okolic) lub o udostępnienie ich do skopiowania, sfotografowania. Zostaną one włączone do zbiorów biblioteki i będą cennym źródłem dla korzystających. Z e szczególną prośbą zwracamy się do tych osób, które w jakikolwiek sposób związane były z Orkiestrą Dętą Zgoda i zespołem tanecznym działającym przy Fabryce Sukna w Rakszawie. Bowiem aktualnie gromadzimy materiały dotyczące tej działalności. Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 18 NR 1 (15) / 2012

19 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 18 lutego 2012 r. odbył się IX Przegląd Zespołów Tanecznych Klaunada przeglądzie udział wzięły formacje taneczne z terenu całego naszego regionu - m.in. z: Bojanowa, Dąbrówek, Giedlarowej, Kamienia, Leżajska, Medyni Głogowskiej i Łańcuckiej, Rakszawy, Rzeszowa, Świlczy, Trzebowniska i Załęża. Przez garderoby Zespołu Szkół Tekstylno Gospodarczych w Rakszawie przewinęło się 19 zespołów od najmłodszych klas szkół podstawowych do zespołów ze szkół średnich prezentujących różne formy tańca. C elem spotkania była popularyzacja zespołowych form tanecznych ich walorów artystycznych i wychowawczych, prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką, wspólna zabawa, nawiązywanie nowych kontaktów, oraz wymiana doświadczeń zawodowych. Fot; Tłumnie zgromadzona Publiczność. Fotogr; Piotr Zakielarz I mprezę uświetniły pokazy par tanecznych z Centrum Tańca Rakszawa działającego w GOKiC: Mateusz Kret z Marleną Komorowską, ojciech Jasiński z Edytą Szostecką, Karol Tuptoński z Klaudyną Frączek i Mateusz Decowski z Żanetą Czechowicz. Był też czas na naukę tańca cha-cha, którą poprowadził Tomasz Przeszłowski. szyscy uczestnicy podlegali ocenie jury, w składzie: Edyta Śliwa główny choreograf MGDK w Głogowie Małopolskim, choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Resovia Saltans Uniwersytetu Rzeszowskiego, Aneta Markiewicz choreograf i kierownik artystyczny Zespołu Tanecznego Uśmiech w Rzeszowie, Justyna Stasiak choreograf Zespołu Tanecznego Klaps w Rzeszowie, specjalista wizerunku scenicznego. I miejsce zajęły zespoły: Fajne Gienki z Leżajska i Małe Tokio z Rakszawy, II miejsce przypadło: Maraton Boogie z Giedlarowej i Mini Retro z Zalesia, III nagrodę otrzymały zespoły: Flesz z Rakszawy i Fenix z Trzebowniska. Ponadto jury przyznało indywidualne wyróżnienia dla tancerzy: Bartka Ciska z Flesza i Pawła Jaskierskiego z Maraton Boogie za nieprzeciętną osobowość taneczną oraz dla zespołów: Fajne Gienki i Spontan z Medyni Głogowskiej. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów składamy naszym choreografom Barbarze Leńczyk i Dominice Mroczce oraz ich zespołom. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA Fot; Laureaci IX Przeglądu Zespołów Tanecznych Klaunada Fotogr; Piotr Zakielarz Fot; I miejsce- Małe Tokio z Rakszawy. STRONA 19 Fotogr; Piotr Zakielarz NR 1 (15) / 2012

20 AKTUALNOŚCI GMINNE T roskliwi Rodzice zawsze chcą przewidzieć trudności i zabezpieczyć się przed nimi. Zastanawiają się, czy posłać swoje 6-letnie dziecko do szkoły, czy da sobie w niej radę i jak sprawdzi się w roli ucznia. Edukacja szkolna dla każdego dziecka jest wielką, pełną ciekawych przeżyć przygodą oraz prawdziwym dobrodziejstwem pod warunkiem, że potrafi ono sprostać wymaganiom stawianym przez nauczycieli, a także w pełni korzystać z nauki szkolnej. O powodzeniu w szkole decyduje rozwój oraz motywacja dziecka do podjęcia nauki. D ojrzałość szkolna, to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje zarówno rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy, emocjonalno społeczny, jak i poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Powinien kontrolować emocje i panować nad nimi. Im pełniejsza jest dojrzałość psychiczna, emocjonalna, społeczna, fizyczna i umysłowa dziecka, tym większa będzie gwarancja jego powodzenia w nauce. D ziecko dojrzałe emocjonalnie cechuje pewna równowaga psychiczna i umiejętność reagowania adekwatnie do sytuacji. Dojrzałość ta jest niejednokrotnie ważniejsza od dojrzałości umysłowej Dziecko dojrzałe emocjonalnie nie wpadnie w panikę, czy histerię z błahego powodu. Dzieci niezrównoważone emocjonalnie z mało istotnych powodów wybuchają, złoszczą się, płaczą albo wycofują się i unikają kontaktów z rówieśnikami. Fot; Przedszkolaki na balu karnawałowym. Bywa, że dzieci te nie chcą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. O umysłowej dojrzałości dziecka świadczy jego ciekawość świata. Dziecko przygotowane do szkoły potrafi słuchać innych, skupić się na tym, co mówi lub robi inna osoba. Zasób słów powinien pozwolić dziecku porozumiewać się w sposób zrozumiały nie tylko z rodzicami, najbliższymi kolegami, ale i z innymi osobami z jego otoczenia. Dziecko powinno umieć wyrażać pragnienia i dzielić się wrażeniami. Mowa powinna być poprawna pod względem artykulacyjnym i gramatycznym. Prawidłowa wymowa jest bardzo ważna w procesie uczenia się czytania i pisania. Dziecko gotowe do szkoły potrafi ukończy pracę, doprowadzić czynność do końca. Mniej dojrzałe nie finalizuje prac, przerywa zadania, kaprysi, nie dając się namówić na jej zakończenie. Bardzo ważna jest zdolność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. U względniając te fakty, należałoby zastanowić się, jaki okres życia jest najwłaściwszy do przekroczenia granicy pomiędzy etapem przedszkolnym i szkolnym. Decyzja ostateczna należy do rodziców, którzy powinni sugerować sie swoimi spostrzeżeniami, opinią nauczyciela przedszkola a przede wszystkim dobrem dziecka. Mądra i przemyślana decyzja stanowić będzie o sukcesach dziecka w szkole i w dalszym procesie nauki. Zbuduje jego stosunek do zdobywania wiedzy w przyszłości. N a drodze nabywania nowych umiejętności nasze przedszkolaki aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych. styczniu odbyły sie spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy. Każda grupa przygotowała artystyczna niespodziankę dla swoich gości. Dzieci 3-4 letnie pięknie recytowały, śpiewały, tańczyły i posyłały całuski swoim babciom i dziadkom. Dzieci starsze prezentowały inscenizację Piekł dziadek babkę, a babka ta została później skonsumowana przez miłych gości i aktorów. pięknej bożonarodzeniowej scenerii starszaki przedstawiły ' Jasełka. Efektowna dekoracja i stroje aktorów sprawiły, że niektórzy byli do złudzenia podobni do postaci biblijnych. Żwawy Krakowiak w pięknych oryginalnych strojach krakowskich i Marsz Radeckiego z niewielką pomocą orkiestry wiedeńskiej wywołały gromkie brawa wśród gości. A potem była sobota i znów kolejna uroczystość. Bal karnawałowy. Było super... umiemy już tańczyć rock and rolla, makarenę i kaczuszki. ŚCI GMINNE Opr. Agnieszka ojtas, Dorota Śliż BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 20 NR 1 (15) / 2012

21 AKTUALNOŚCI GMINNE prowadzanie zmian i rezygnacja z wypracowanych przez lata sposobów nauczania nie jest łatwe. Pojawiają się jednak nowatorskie metody, którym warto się przyjrzeć i jeśli wyglądają obiecująco, próbować je wprowadzić do praktyki. M etodą, która wzbudziła zainteresowanie i skłoniła kilku nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 do wzięcia udziału w organizowanym przez Nauczycielską Akademię Internetową kursie jest Ocenianie Kształtujące (OK). Nie jest to jakiś nowy sposób wystawiania stopni, ale raczej cały rozbudowany system nauczania, którego podstawą jest zmiana podejścia do świadomego udziału i odpowiedzialności ucznia za własne uczenie się. dotychczasowej praktyce, ocena, wyrażona najczęściej stopniem, informowała ucznia o wyniku jego pracy. Nie było problemu, jeśli ten stopień był dobry, uczeń czuł się wtedy usatysfakcjonowany i rozumiał, że jego praca przynosi dobre efekty. Gorzej, jeśli stopień był zły a jedyną informacją, jaką otrzymał uczeń było to, że efekt jego pracy nie jest zadowalający. Dziecko, który otrzymuje kolejne słabe oceny, traci zaangażowanie i nie podejmuje kolejnych zadań w przekonaniu, że im nie sprosta. Tym problemom próbuje zaradzić Ocenianie Kształtujące. Metoda ta podpowiada szereg działań, jakie może podjąć nauczyciel, który pragnie zbudować u ucznia wiarę we własne siły i pokazać, że praca zawsze przynosi efekty. S tarannego przemyślenia wymagają wszystkie etapy planowania pracy dydaktycznej: określenie celów lekcji i sformułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia ustalenie wraz z uczniami NACOBEZU, czyli tego, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia stosowanie efektywnej informacji zwrotnej w postaci oceny kształtującej i oceny sumującej wprowadzenie samooceny i oceny koleżeńskiej budowanie atmosfery uczenia się w pracy z uczniami i ich rodzicami. Dziecko, które rozumie cel lekcji, wie, czego spodziewa się po nim nauczyciel, może samo ocenić, w jakim stopniu udało mu się ten cel osiągnąć. Może pod koniec lekcji powiedzieć: Dziś nauczyłem się../ Przypomniałem sobie, że. Jeśli zaś komunikat będzie negatywny: Nie rozumiem /Nie umiem, to nauczyciel otrzymuje sygnał, że zastosował niewłaściwe metody i do tematu trzeba będzie powrócić. Z kolei, dokładne określenie wymagań, wyszczególnienie tego, co będzie brane pod uwagę przy ocenie zadania domowego, wypracowania czy testu, ułatwia uczniom przygotowanie się i poprawne zrealizowanie zadania. P odstawą oceniania kształtującego jest informacja zwrotna, będąca dialogiem pomiędzy uczniem i nauczycielem. Zamiast stopnia, dziecko otrzymuje komentarz, w którym nauczyciel informuje je, co zrobiło dobrze, co wymaga poprawy i jak powinno pracować dalej. Taka informacja nie podsumowuje pracy ucznia tak jak stopień, lecz ma za zadanie pomóc dziecku w uczeniu się. S zkoła jest dziś dla większości uczniów miejscem, do którego trzeba chodzić, bo takie jest prawo i miejscem, gdzie pracują nauczyciele, którzy mają obowiązek ucznia czegoś nauczyć. prowadzenie Oceniania Kształtującego jest próbą zmiany relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem i jego rodzicami. Próbą przywrócenia uznania dla samodzielnej pracy i wysiłku, jaki uczeń wkłada w naukę, nawet, jeśli wyniki jego pracy są nie całkiem satysfakcjonujące. iele elementów Oceniania Kształtującego już od dawna stosowano w pracy nauczycieli. To, co jest nowe, to świadomość, że efektem uczenia się powinny być umiejętności i wiedza, a nie uzyskany stopień. N auczycielki biorące udział w kursie: Jolanta Bolesławska, Barbara Gwizdak, Jolanta Kuszaj i Małgorzata Przybyło systematycznie przekazują uzyskaną wiedzę członkom rady pedagogicznej. Odbyły się już trzy szkolenia i planowane są kolejne. tym roku nauczyciele wprowadzają do swojej pracy elementy Oceniania Kształtującego i analizują efekty tego działania. Do tej pory, opinie zarówno uczniów jak i rodziców są bardzo przychylne. szystko wskazuje, więc na to, że od przyszłego roku Ocenianie Kształtujące znajdzie stałe miejsce wśród form oceniania stosowanych w szkole. Opr. Barbara Gwizdak BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 21 NR 1 (15) / 2012

22 Fot; Światełko betlejemskie. HARCERSTO TO YCHOYANIE MŁODZIEŻY ORAZ SPIERANIE ROZOJU I KSZTAŁTOANIE CHARAKTERU CZŁOIEKA P o wieloletniej przerwie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rakszawie swoją działalność wznowiła drużyna harcerska. zbudziło to duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły. spółcześnie w dobie komputeryzacji i telewizji ważne jest, aby propagować aktywne formy spędzania wolnego czasu. Rajdy rowerowe, biegi patrolowe oraz inne zajęcia sportowe, które wpływają korzystnie na rozwój sprawności fizycznej uczniów. Poprzez udział w wycieczkach terenowych harcerze poznają bliżej środowisko naturalne okolic Rakszawy, dostrzegają ich piękno i niepowtarzalność. Ponadto, pomagają one uświadomić uczniom konieczność ochrony środowiska naturalnego, które je otacza. Udział w różnych akcjach charytatywnych pobudza wrażliwość na los innych, bardziej potrzebujących ludzi, oraz uczy dzielenia się z innymi. Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych i państwowych pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw patriotycznych. Dzięki spotkaniom z ciekawymi ludźmi uczniowie mają szansę na rozwój swoich zainteresowań, zdobycie dodatkowej wiedzy i określonych sprawności harcerskich. Samodzielne wykonywanie zadań pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności planowania i organizowania pracy oraz współdziałania w zespole. Spotkania ze starszymi samotnymi ludźmi pogłębiają szacunek młodzieży do starszego pokolenia i ich dorobku kulturowego, a tym samym kultywowanie tradycji lokalnych. P ierwsze spotkanie drużyny harcerskiej odbyło się pod koniec września 2011 roku i tak zaczęła tworzyć się grupa. Liczyła 35 osób, a obecnie to liczba 28 uczniów z klasy IV, VA, VB. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Na pierwszych zbiórkach dzieci zapoznały się z pojęciem harcerstwa. Poznały również jego historię oraz różnicę między ZHP a ZHR. Dowiedziały się jak działa drużyna oraz jak wygląda jej prawo i przyrzeczenie. Uczniowie wysłuchali również hymnu harcerskiego. grudniu odbyło się spotkanie, na które dzieci przyszły z rodzicami. Zaproszonymi gośćmi byli druh harcmistrz Irena Sroczyk, była nauczycielka języka polskiego tej szkoły oraz komendant Hufca Łańcut druh Mirosław Mac, który na spotkaniu BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 22 NR 1 (15) / 2012

23 przedstawił prezentację multimedialną o działalności Hufca Łańcut oraz innych grup harcerskich w powiecie. Zapoznał on dzieci i rodziców z wyjazdami oraz obozami harcerskimi. D ziałalność drużyny próbnej zaczęła się od wyjazdu do Krakowa po światełko betlejemskie. Dwóch członków drużyny z klasy V Jakub Leja i Łukasz Stopyra wzięli udział w uroczystej defiladzie. Po powrocie do Rakszawy dzieci w strojach harcerskich, wypożyczonych z Hufca Łańcut zostali podzieleni na grupy i ze swoim opiekunem oraz Dyrektorem rozwozili światełko składając też życzenia świąteczne. Odwiedzili m.in. Panią ójt Gminy Rakszawa, Dyrektorów szkół, Środowiskowy Dom Samopomocy, a także firmę ITS i INSTALEX. Uroczystym momentem było wniesienie światełka do Kościoła podczas składania darów. C złonkowie I VI. drużyny pomogli również w przygotowaniu szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek organizowanym w styczniu dla klas Fot; Na spotkaniu z Komendantem Hufca Łańcut -druhem Mirosławem Mac. pierwszym tygodniu ferii zimowych odbyło się zimowisko w szkole w Krzemienicy dla wszystkich drużyn harcerskich powiatu łańcuckiego. Z naszej drużyny wzięło udział 9 osób. Grupa z zaangażowaniem włączyła się do działań związanych z realizacją programu harcerskiego naszej szkoły. Na pewno znajdzie ona swoje miejsce w środowisku lokalnym. Opr. mgr Małgorzata Grzesik opiekun drużyny harcerskiej Z espół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie przystąpił do Programu Junior Media ydawnictwa Pedagogicznego Operon i dzienników regionalnych ukazujących się pod marką Polska. ramach programu uczniowieredaktorzy szkolnej gazetki Nasza Jedynka mają swój login i hasło. Pisząc tekst na wybranej matrycy poznają warsztat pracy dziennikarza, przeprowadzają wywiady, piszą krótkie teksty, w których zawarte są różne informacje, wklejają zdjęcia, sami wykonują ilustracje. R edakcja Naszej Jedynki, czyli: Madzia Maślanka, Julia Barnaś, Ola Rozwód, Karolina Stybel, Natalia Rejman, Natalia Kraska, Natalia Kłosowska i Bartek Cisek stara się, aby gazetka była atrakcyjna, ciekawa i zawierała informacje dotyczące naszej szkoły, środowiska. Opiekunem a zarazem redaktorem naczelnym jest pani Maria Kus a siedzibą redakcji jest biblioteka szkolna. Aktualnie przygotowywany jest 6 numer tej gazetki. marcu planowany jest wyjazd na warsztaty dziennikarskie do Krakowa. U czniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa, zajmują wysokie miejsca w sporcie szkolnym, osiągają wysokie wyniki w nauczaniu i zachowaniu. C.d.n str. 24 BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 23 NR 1 (15) / 2012

24 AKTUALNOŚCI GMINNE XX Gminnym Konkursie Recytatorskim Raki Literatura i Dzieci trzy magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam laureatami zostali Julia Bujak z kl. I b, Paulina Sroczyk z kl. II b, Szymon Panek z kl. III, Karol Krajewski z kl. V a, Karolina Stybel z kl. VI i wzięli udział w etapie rejonowym. N a szczególną uwagę zasługują osiągnięcia ucz. kl. IV Artura Pudło, który w wymienionym konkursie został laureatem w kategorii śpiew, zajął I miejsce w eliminacjach rejonowych w Głuchowie i wziął udział w eliminacjach finałowych tego konkursu w Rzeszowie. Ponadto Artur otrzymał nagrodę jury w X Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w ólce Niedźwiedzkiej, II miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek Z aniołami zaśpiewajmy. Gminnym Konkursie Bombka Świąteczna I miejsce zajęła Patrycja Stopyra z kl. V b a w konkursie na plakat promujący Bank Spółdzielczy w Żołyni I miejsce zajęły Izabela Przybyło i Aleksandra Misztal z kl. IV. D o największych sukcesów w sporcie należy zaliczyć: I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców i Dziewcząt, I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców, I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. zawodach powiatowych w mini piłkę koszykową, które odbyły się w SP Nr 2 w Łańcucie dziewczęta z naszej szkoły zajęły III miejsce. Dziewczęta, jako jedyna drużyna w powiecie weźmie udział w finałach powiatowych, w grach zespołowych. N a wyróżnienie zasługuje klasa VI, która osiągnęła najwyższe wyniki w nauce 10 uczniów uzyskało średnią 5,0 i wyżej. Podkreślić należy również zachowanie uczniów tej klasy na 27 uczniów aż 15 otrzymało oceną wzorową. D otychczasowe sukcesy i osiągnięcia mobilizują nauczycieli do jeszcze bardziej efektywnej pracy. Opr. mgr Maria Kus Fot; Artur Pudło na X Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w ólce Niedźwiedzkiej. dniach od 1 do 31 marca prowadzone będą zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013. Karty zapisu dla dzieci już uczęszczających i nowo zgłoszonych można pobrać i składać w przedszkolu lub sekretariacie szkoły. UAGA! Organizacja pracy przedszkola nie przewiduje możliwości przepisywania dzieci z grupy 5 godzinnej do 9- godzinnej, natomiast można skrócić czas pobytu dziecka z 9 godzin na 5 godzin. R odzice dzieci sześcio i siedmioletnich, które od września 2012 roku będą uczęszczać do naszej szkoły, proszeni są o wypełnienie karty zapisu dziecka do klasy pierwszej. /w karty zgłoszeń należy pobrać u wychowawców i złożyć do końca marca w sekretariacie szkoły. BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 24 NR 1 (15) / 2012

25 łączając się do akcji UNICEF uratowaliśmy Dzieci! Pomogliśmy sfinansować program szczepień w Sierra Leone! Dzięki temu zaszczepimy przeciwko gruźlicy i polio 89 dzieci!!! S zkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie na przełomie listopada i stycznia 2012 roku wzięła udział w projekcie edukacyjnym pod patronatem UNICEF szystkie Kolory Świata. Do akcji zaproszeni zostali uczniowie i dzieci, których zadaniem było przygotowanie charytatywnych laleczek. Na terenie szkoły rozwieszono plakaty informujące rodziców, wychowanków i wszystkich pracowników placówki o rozpoczęciu akcji. O akcji mówiła też stała gazetka UNICEF, która znajduje się na parterze szkoły. Na niej umieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu akcji. Każde dziecko zostało uświadomione, że Projekt szystkie Kolory Świata jest odpowiedzią na niezwykle ważny problem jakim jest brak dostępu do szczepień. Realizacja projektu miała za zadanie uświadomienie dzieciom i osobom dorosłym, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a do tego dzięki zaangażowaniu wszystkich można uratować życie wielu dzieci. Zorganizowany został apel, na którym przybliżono ten projekt, przedstawiono prezentację multimedialną, przekazaną przez UNICEF. Każda klasa otrzymała plakat zachęcający do udziału w projekcie oraz wykrój lalki, który miał być przekazywany kolejnym chętnym dzieciom od odrysowania postaci laleczki. Nauczyciele przeprowadzili szereg rozmów, które mogły ułatwić dzieciom wybór kraju zamieszkania swojej lalki. ybrały się w podróż po wszystkich kontynentach świata w celu poznania warunków życia, wyglądu zewnętrznego i odpowiedniego stroju, charakterystycznego dla dzieci różnych narodowości. S zkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie realizację projektu szystkie Kolory Świata udało się połączyć z akcją, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski ojewództwa Podkarpackiego i Muzeum Lalek w Pilźnie Pomost Przyjaźni Podkarpacie Fukushima. Pomocą dla dzieci była wycieczka do Muzeum Lalek w Pilźnie, gdzie klasy III -VI miały możliwość zobaczenia m.in. wystawy Lalki z różnych stron świata. Przy udziale rodziców i pracowników szkoły zostało uszytych 21 laleczek, które swoim wyglądem obrazowały różne kontynenty i kraje. śród nich były laleczki z różnych stron świata: Hinduski, Amerykanki, Francuski, piłkarz rodem z Anglii, czarnoskóre laleczki z Afryki, a także laleczki typowo polskie: jak góralka, oraz wiele innych ciekawych i niepowtarzalnych. Każda laleczka otrzymała swój akt urodzenia: imię, miejsce urodzenia oraz imię twórcy laleczki. dniu poprzedzającym podsumowanie projektu nastąpiło w szkole głosowanie na najbardziej oryginalną laleczkę, która miała reprezentować naszą szkołę na profilu Facebook. Głosowanie przeprowadziła przewodnicząca szkoły z pomocą koordynatora akcji. Najwięcej głosów uzyskała lalka Karolinka (na zdj.), której twórcą była uczennica klasy II. dniu r. została zorganizowane spotkanie z rodzicami i przyjaciółmi naszej szkoły w celu zbiórki funduszy na rzecz dzieci w Sierra Leone. Rodzice i inni mieszkańcy wsi mogli zobaczyć i podziwiać wystawę wszystkich laleczek. ystawa wzbudziła wśród zwiedzających podziw i zachwyt. Twórcy laleczek prezentowali swoje dzieła i zachęcali poprzez opowiadanie o nich do zaopiekowania się swoimi lalkami. iele zgromadzonych osób chętnie poparło te działania. Za możliwość zaopiekowania się 21 charytatywnymi laleczkami zgromadziliśmy sumę 890 zł. Otrzymaną kwotę pieniężną przeznaczyliśmy na zakup szczepionek dla dzieci w Sierra Leone. Zebrane pieniądze zostały wpłacone na specjalne konto przez koordynator projektu. Na stronie internetowej naszej szkoły zamieściliśmy specjalny komunikat-prośbę laleczki Karolinki o głosy na Facebook. Taki sam komunikat został zamieszczony na stronie Urzędu Gminy. Te niecodzienne działania zapewne na długo pozostaną w pamięci tych, którzy poparli i włączyli się w działania rozpoczęte przez naszą szkołę. Opr. Koordynator projektu mgr M. Kożuszek BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 25 NR 1 (15) / 2012

26 Z e stypendium im. Sophie ojciechowskiej, które pokrywa całkowity koszt wyjazdu i nauki skorzystało od 2005 roku 10 absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie. C zy chcielibyście wyjechać w podróż swojego życia, spędzić wakacje swoich marzeń? Myślę, że tak. Ja nigdy nawet o takiej wycieczce nie marzyłem, a jednak przez ponad 6 tygodni byłem w Nowym Jorku! Ale zacznę od początku. szystko zaczęło się od tego, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Rakszawie, której byłem absolwentem jako jedyna szkoła w Polsce współpracuje z Fundacją Kościuszkowską w Nowym Jorku. Od podstawówki systematycznie uczyłem się języka angielskiego, odrabiałem zadania domowe i poszerzałem swoja wiedzę poprzez kursy. Jednak nigdy nie myślałem, że dzięki temu przeżyję coś tak niesamowitego! Gdy dowiedziałem się, że zostałem wybrany przez Fundację Kościuszkowską do stypendium byłem najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi, uważałem, że to będzie wycieczka mojego życia. Jednak moje wyobrażenia niepełne - w rzeczywistości było jeszcze lepiej! P ierwszym wrażeniem z Nowego Jorku były niesamowite drapacze chmur i tłumy ludzi na ulicach ze wszystkich stron świata. Każdy kolejny dzień pobytu w Nowym Jorku był niesamowity! Mieszkałem na Mahattanie, dosłownie wszędzie podróżowałem metrem (linie metra nowojorskiego mają ponad 1000 km!) i uczyłem się w renomowanej szkole w Nowym Jorku. Poznałem mnóstwo ludzi z całego świata (z Chin, Japonii, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, itd.), z którymi utrzymuję stały kontakt. Miasto oferuje tysiące niezwykłych miejsc do zwiedzania (Broadway słynna ulica; mnóstwo reklam i billboardów, zatłoczone ulice niesamowite wrażenia nocą!), all Street (dzielnica światowych finansów), Empire State Building, najbogatsza Piąta Aleja, Zoo w Nowym Jorku, Statua olności, Chinatown, czy plaża nad Oceanem Atlantyckim, to tylko niektóre atrakcje które odwiedziłem! Trudno jest opisać wszystkie emocje związane z Nowym Jorkiem. Podczas pobytu w USA miałem możliwość wyjazdu w wiele ciekawych miejsc. Byłem także w aszyngtonie i nad wodospadem Nia- Fot; Na zdjęciu Damian Całka-idok na Nowy Jork. gara! stolicy widziałem najsłynniejsze atrakcje aszyngtonu na czele z Białym Domem (siedzibą prezydenta) i Kapitolem. Niagara to jest inna bajka! Jeden z cudów świata - moim zdaniem zasłużenie! Tego miejsca nie sposób opisać na papierze, trzeba po prostu to zobaczyć! Jednym słowem jest cudowna! Na zawsze zostaną mi w pamięci wspomnienia z tego uroczego miejsca. K ończąc mój artykuł chciałbym podziękować Pani Dyrektor i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie za możliwości jakie szkoła stwarza dla swoich absolwentów, a jednocześnie zachęcić wszystkich uczniów do systematycznej nauki języka angielskiego. Uczcie się i spełniajcie swoje marzenia! Fot; Nowo poznani koledzy z innych krajów. Damian Całka, Absolwent SP 2 w Rakszawie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 26 NR 1 (15) / 2012

27 I nnowacja Mali odkrywcy i wynalazcy opracowana została z myślą o chętnych uczniach z klas IV VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie, którzy byli głównymi jego wykonawcami. Nadrzędnym celem programu były działania zmierzające do wyzwolenia u dzieci ciekawości twórczego myślenia i działania innowatorskiego w dziedzinie techniki. P rogram zawierał się w następujących blokach tematycznych: Polscy wynalazcy Odkrywam i tworzę Organizacja programu: ZAKRESIE BLOKU TEMATYCZNEGO POLSCY YNALAZCY: uczniowie doskonalili szukanie wiadomości w różnych źródłach: Internet, literatura, czasopisma itp., poznali najważniejsze polskie wynalazki, wykonali kącik poświęcony polskim wynalazcom. ZAKRESIE BLOKU TEMATYCZNEGO ODKRYAM I TORZĘ : Uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w fotografii zajęcia przeprowadził Roman Łyko właściciel studia fotograficznego z Łańcuta, przeprowadzono konkurs Mój wynalazek, który chciałbym mieć w swoim domu, w oparciu o książki Mały majsterkowicz Adama Słodowego, uczniowie wykonali prace praktyczne i projekt teoretyczny. ZAKRESIE BLOKU TEMATYCZNEGO ORGANIZACJA PROGRAMU : na bieżąco przedstawiano realizację programu na szkolnej stronie internetowej (www.sp3rakszawa.republika.pl) oraz na gazetce, dokumentację z innowacji przekazano do biblioteki szkolnej, w celu stwierdzenia, jakie postępy osiągnięto po realizacji programu, uczniowie w październiku 2011r. i lutym 2012 r. napisali test on-line. Średnia poprawność wzrosła z 46% na 67%. U czniowie chętnie przychodzili na zajęcia i zaangażowani byli w realizację programu. Dużą satysfakcję sprawiała im działalność praktyczna, czego efektem były wytwory, takie jak: dźwigi, ludzik, klatka dla ptaszka, stojak na płyty DVD i projekt teoretyczny Super łóżko. Fot; iesław awrzaszek autor innowacji Mali odkrywcy i wynalazcy. Fot; Konkurs Mój wynalazek, który chciałbym mieć w swoim domu. wiadomość odpowiedzialności za ciekawe i nowatorskie zadania twórcze spowodowało, że uczniowie poczuli się dowar- Ś tościowani, a wdrażanie nowych pomysłów rozbudziło ich ogólnotechniczne zainteresowania. Opracował: mgr iesław awrzaszek BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 27 NR 1 (15) / 2012

28 Opr. igilia dla osób samotnych w Szkole Podstawowej w ęgliskach. więta Bożego Narodzenia to doskonała okazja do spotkań Ś z bliskimi. Tradycją SP w ęgliskach jest organizowanie od 20 lat igilii dla osób starszych i samotnych. spotkaniu, które odbyło się 22 grudnia 2011 roku uczestniczyła spora grupa mieszkańców ęglisk, zaproszeni goście w osobach Pani Maria Kula -ójt Gminy, Pani Bożena ięcław- Babiarz- Sekretarz Gminy, Pani Marzena Janas-Piwińska - Przewodnicząca Rady Gminy, Ks. Proboszcz Jan Krzywiński, Pani Teresa Dobek-Sołtys ęglisk, rodzice, nauczyciele oraz dzieci i młodzież szkolna. Na wstępie spotkania uczniowie z klas IV-VI przedstawili Jasełka wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Zebrani goście łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem i śpiewaniem kolęd. S potkanie opłatkowe klas I-III Uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowali spotkania opłatkowe w formie zajęć otwartych dla rodziców. Była to doskonała okazja do zaprezentowania osiągnięć recytatorskich i wokalnych dzieci. Dużym zainteresowaniem rodziców cieszyła się prezentacja prac plastyczno-technicznych o tematyce bożonarodzeniowej. D zień Babci i Dziadka Czas karnawału to także okres spotkań i wspólnej zabawy. dniu 25 stycznia 2012 roku odbyło się w SP w ęgliskach uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Program artystyczny przygotowali najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III. Były to wiersze, piosenki i tańce dla Kochanych Babć i Dziadków. Gromkimi brawami zaproszeni goście nagrodzili występy swoich wnuków. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Sto lat oraz wspólnym poczęstunkiem. P asowanie na Czytelnika Miłym akcentem zamykającym okres karnawału było Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I. Pierwszoklasiści w bajkowych strojach wzięli udział w inscenizacji pt: królestwie książki, złożyli przyrzeczenia i zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. uroczystości uczestniczyła Pani dyrektor Grażyna Urban, Pan Bibliotekarz Jan Urban oraz wychowawczyni klasy I Małgorzata Panek. Opr. Celina Cisek, Małgorzata Panek BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 28 NR 1 (15) / 2012

29 AKTUALNOŚCI GMINNE Fot. Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w ęgliskach. Fot; Pasowanie na Czytelnika. F erie zimowe to czas odpoczynku dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w ęgliskach. Jeżeli aura pogodowa sprzyja, jest to czas beztroskich zabaw na śniegu, jazdy na sankach, łyżwach i nartach. Nie wszystkie jednak dzieci miały możliwość wyjazdu na zorganizowany wypoczynek, większość z nich spędzała ferie w domu. Aby zachęcić naszych podopiecznych do aktywnego, a zarazem bezpiecznego wypoczynku nasza placówka przygotowała ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu. Uczniowie mieli do wyboru różnorodne formy zajęć poprzez ćwiczenie zarówno ciała jak i umysłu. ramach cotygodniowych lekcji pływania dwukrotnie zorganizowaliśmy grupowy wyjazd na basen do Łańcuta. Dla tych dzieci, które preferują ruch i ćwiczenia sprawnościowe przygotowaliśmy zabawy z wykorzystaniem różnorodnych przyborów sportowych. Chętni uczniowie przychodzili do szkoły aby wziąć udział w zmaganiach umysłowych takich jak: szachy, warcaby, gry memory, puzzle, loteryjki edukacyjne, itp. Jeden z feryjnych dni był poświęco ny na spotkanie z historią. K papieru. olejną ofertą zaproponowaną przez naszą szkołę była lekcja origami czyli sztuki składania D la uczniów klas IV VI zorganizowaliśmy spotkanie karnawałowe, na którym dzieci miały możliwość zaprezentowania przygotowanych przez siebie układów tanecznych. Ogromną frajdę sprawiła także zabawa, w której uczniowie przebierali się w wylosowane przez siebie stroje. Dzieci wzięły udział w ciekawych i lubianych przez siebie zabawach integracyjnych, a elementem kończącym spotkanie był wspólny poczęstunek, którego główną atrakcją była pizza. Zaproponowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Mamy nadzieję, że ferie spędzone w szkole urozmaiciły i ubogaciły czas wolny naszych wychowanków. Opr. Małgorzata Kuczma i Magdalena Kontek BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 29 NR 1 (15) / 2012

30 tym roku nieco inaczej niż dotychczas przebiegało święto z okazji Dnia Babci i Dziadka. Powitania dokonał dyrektor szkoły Piotr Michno składając najserdeczniejsze życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom. Tę szczególną uroczystość zaszczyciła Pani ójt Gminy Rakszawa Maria Kula, która swoim wystąpieniem i życzeniami poruszyła serca wszystkich zebranych. Gościliśmy również Panią dyrektor ZEASiP Jadwigę iśniowską, Panią przewodniczącą Rady Gminy Marzenę Piwińską oraz Panią Teresę Rupa-byłą dyr. Szkoły- radną rady gminy. P i stroje maluchów. Uwieńczeniem spotkania rzed bardzo licznie zgromadzoną publicznością własne był gościnny występ zaproszonego zespołu ludowego,,brzeziny z Rakszawy. jego umiejętności zaprezentowały bogatym repertuarze usłyszeliśmy kolędy, pastorałki oraz pieśni biesiadne i ludowe. Po dzieci z poszczególnych grup wiekowych. iersze, piosenki, występach ukochane wnuczęta w dowód pamięci i miłości wręczyły swym Babciom życzenia to dar, który najmłodsi ofiarowali swym dziadkom. Starsze dzieci i Dziadkom oraz zaproszonym gościom pięknie wykonane przez siebie laurki. Przy udeko- w programie,,familiada zaprosiły do wspólnej zabawy zaproszonych gości, rowanych stołach zebrani goście zostali ugoszczeni kulinarnymi potrawami przygotowanymi a główną nagrodę w postaci słodkich pierników ofiarowali swym Babciom przez panie z Koła Gospodyń iejskich i Dziadkom. Bogaty w treści oraz przepełniony miłością program artystyczny w ydrzu oraz pysznym ciastem i kawą, o które zadbały mamy z Rady Rodziców. uzupełniała odpowiednia dekoracja spaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim zaproszonym gościom za to, że tak licznie przybyli na tę uroczystość i zapraszają już dziś wszystkich za rok. Ponadto dziękujemy Kołu Gospodyń iejskich i Radzie Rodziców za pyszny poczęstunek. Opr. mgr Halina Decowska,,Gdy opłatkiem się łamiemy To życzymy bliskim Żeby pokój była ziemi I niósł radość wszystkim S potkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju świąt Bożego Narodzenia oraz obchodzenia Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu, które odbyło się w Szkole Podstawowej w ydrzu w dniu 22 grudnia. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. bożonarodzeniowy nastrój wprowadzili nas najmłodsi uczniowie poprzez kolędy i wiersze. Z kolei uczniowie klas starszych przedstawili jasełka. Na szczególne wyróżnienie zasługują ich bogate stroje oraz piękna scenografia. Po wspólnym kolędowaniu zebrani składali sobie życzenia oraz łamali się opłatkiem symbolem zgody i pojednania. Potem był czas na poczęstunek. Bardzo smaczne kapuśniaczki z barszczykiem oraz pyszne domowe ciasto przygotowały mamy z Rady Rodziców. Opr. mgr Halina Decowska BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 30 NR 1 (15) / 2012

31 AKTUALNOŚCI GMINNE P ierwszego tygodnia ferii na uczniów Szkoły Podstawowej w ydrzu czekało wiele atrakcji. Poniedziałek przebiegł pod hasłem różnego rodzaju gier. Do wyboru dzieci miały: gry logiczne, ruchowe i planszowe. Niektórym szczególnie spodobały się Scrabble, gra językowa ćwicząca logiczne myślenie. Uczniowie brali także udział w warsztatach plastycznych. Ferie w naszej szkole odbyły się również pod znakiem sportu. e wtorek uczniowie klas 4-6 pojechali na basen do Sokołowa Małopolskiego pod opieką rodziców, nauczycieli i pana dyrektora. Natomiast czwartkowy wyjazd na basen zorganizowano dla uczniów młodszych klas. Nie odstraszyła ich nawet bardzo mroźna pogoda (-20ºC). trakcie ferii z zorganizowanych zajęć sportowych mogli korzystać nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również mieszkańcy ydrza. Szkoła Podstawowa w ydrzu we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Podstawowej w ydrzu zorganizowała turniej tenisa stołowego dla mieszkańców społeczności lokalnej. Fot; Turniej tenisa stołowego dla mieszkańców społeczności lokalnej. Szkole Podstawowej w ydrzu zostało uruchomione bezpłatne Centrum Informatyczne dla społeczności lokalnej. Każdy, po zaakceptowaniu regulaminu, może korzystać z nowoczesnego sprzętu połączonego z siecią internetową. Zakup jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PRO na lata Dziękujemy ładzom gminy za uruchomienie Centrum w naszej miejscowości. Pracownia jest czynna od 15 lutego b.r. w godzinach od 8.00 do Serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy. dniu 27 lutego 2012 r odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski, którego organizatorkami były p. Agata Grzesik i p. Halina Decowska. Pod uwagę w ocenie brano pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację własną oraz ogólne wrażenia. Po długich naradach, jury wyłoniło następujących zwycięzców: w klasach 0-1; I miejsce - Małgosia Sierżęga, II miejsce - Filip Mścisz, III miejsce - Klaudia Sowa, w klasach 2-3; I miejsce-iktoria Urban, II miejsce - Szymon Buszta, III miejsceanna Fergisz, w klasach 4-6; I miejsce - Aleksandra Sierżęga i Adrian aliszak, II miejsce- Agnieszka Chmiel. G minny Organizator Sportu mgr łodzimierz Maciuła przeprowadził we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego Drużynowy turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych Gminy Rakszawa, który przyciągnął wielu uczestników. alka była wyrównana, wszyscy zawodnicy zostali udekorowani i nagrodzeni. BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 31 NR 1 (15) / 2012

32 D ziałaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji olności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Funduszem Lokalnym w Leżajsku od 2000 roku. Celem Działaj Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Naszym dobrem wspólnym jest dziedzictwo związane z rzemiosłem, które odtwarzamy w Osadzie Rakszawa. P rojekt rozpoczął się 1 września 2011 r. a zakończył 29 lutego 2012 r. okresie tym zaprezentowano stanowiska kaletnicze i odlewnicze podczas Pikniku Historycznego w dniu 4 września 2011 r. Przeprowadzono warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży w listopadzie 2011 r. Zajęcia miały interaktywną formę pozwalającą uczestnikom nie tylko biernie obserwować, ale również brać w nich udział. Ponadto Osada Rakszawa została wzbogacona o wyposażenie dwóch nowych stanowisk: odlewniczego i kaletniczego. S erdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w okresie letnim na warsztaty do Osady. Opr. Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie dniu 13 stycznia 2012 Magdalena Sroczyk, uczennica klasy 3d Publicznego Gimnazjum w Rakszawie, wzięła udział w wojewódzkim etapie Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dzięki systematycznym i pracochłonnym przygotowaniom udało jej się uzyskać tak wysoki wynik, że została laureatką konkursu zajmując czwarte miejsce. Jej sukces jest największym z dotychczasowych osiągnięć językowych uczniów gimnazjum w Rakszawie i jednocześnie stanowi dla niej samej największe osiągnięcie podczas nauki w gimnazjum. D yrekcja i nauczyciele gimnazjum są bardzo dumni z osiągnięć Magdy i mają nadzieję, że jej sukces będzie motywacją dla innych uczniów do pracy nad własnymi zdolnościami wykraczającymi poza obowiązek określony przez podstawę programową. Opr. Katarzyna Karasiewicz dniu 22 grudnia 2012r. w ojewódzkim D o m u Kultury w Rzeszowie uczennica klasy III technikum w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie Marta Noga otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2010/2011. imieniu Premiera Rządu RP stypendium wręczyli icewojewoda Podkarpacki Pan Andrzeja Reguła i icekurator Podkarpacki Pan Antoni ydro. Opr. Jacek Król Dyrektor ZSTG BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 32 NR 1 (15) / 2012

33 Fot; Najlepsi czytelnicy w 2011 roku. J uż po raz kolejny okazało się, że aby w ferie zimowe dobrze się bawić, wcale nie trzeba wyjeżdżać z Rakszawy. Każdego roku oferta z jaką wychodzi GOKiC w Rakszawie do lokalnej społeczności jest wzbogacana o kolejne pozycje, co zapewne zachęca młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu. J uż pierwszego dnia ferii tj. 29 stycznia br. odbył się Koncert Noworoczny. Kolejne dni przyniosły liczne zajęcia w pracowni plastycznej i w bibliotece. Pod fachowym okiem instruktorów dzieci i młodzież zdobywały dodatkowe umiejętności z zakresu papieroplastyki, technik malarskich i decoupagu. ykonywały bałwanki z samodzielnie wykonanych pomponów oraz walentynkowe karneciki w formie serduszek. Oczywiście nie zabrakło zajęć w kuchni, w której upichcone zostały pyszne smakołyki: ryżowe ciasteczka i upieczone jabłka z wydrążonym środkiem z bakaliami w bitej śmietanie. Pycha. R ównież zajęcia w bibliotece były atrakcyjne. Szkoda tylko, że niewielka liczba dzieci z tych zajęć skorzystała. Zapewne fala silnych mrozów ponad 20 o C wpłynęła na frekwencję. Przez dwa tygodnie ferii szczególną aktywność wykazała Kasia Jękot, która chętnie spędzała każdy dzień w GOKiC. Fot; A. Rzepka N a swoje czytelnicze święto podsumowujące 2011 r. w dniu 7 lutego br. przybyli najlepsi czytelnicy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie: Remigiusz Babiarz, Kamila Baran, Stanisław Dołęga, Krzysztof Dołęga, Katarzyna Kus, Aneta Moskal, Anna Dudek, Mateusz Fortuna, Izabela Dudek, Karolina Biały, Beata Figiela, Michalina Maślanka, ioletta Giża, Sylwia Żaba, Kinga Kochman, Anna Pelc, Katarzyna Antosz, Ewelina Figiela, i Katarzyna Biały. Natomiast w dniu 9 lutego br. świętowali najlepsi czytelnicy Filii Biblioteki Publicznej przy GOKiC w ęgliskach: Kacper Sowa, iktoria Całka, Hubert Skoczylas, Patrycja Sowa, Paulina iater, Klaudia Cisek, Marianna Cisek, Patrycja Cisek, Dominika Cisek, Patrycja Kot, Barbara iater, Edward Cisek, Czesław Baran, Elżbieta Gołojuch, Kazimierz Baran i Natalia Gołojuch. N aturalnie nie zabrakło zajęć tanecznych dla młodszych i starszych tancerzy z zespołów tanecznych. Z kolei na zakończenie ferii zimowych odbył się Bal Karnawałowy przeprowadzony w formie interaktywnej zabawy Ćwierćland, który zgromadził pokaźną liczbę uczestników. Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 33 NR 1 (15) / 2012

34 Fot; Bal Karnawałowy przeprowadzony w formie interaktywnej zabawy Ćwierćland - drużyna NIEBIESKICH. Fot; A.Rzepka T egoroczne ferie zimowe w Rakszawie w dniu 29 stycznia 2012r. zaingurował musical Kot w butach. Chyba tak możemy powiedzieć o naszym przedsięwzięciu bowiem musical to forma teatralna łącząca muzykę, piosenki, dialogi mówione i taniec. N a podstawie bajki Kot w butach Jana Brzechwy reżyserzy Aneta Adamska i Maciej Szukała przygotowali niesamowite widowisko, w którym wzięło udział około 100 aktorów i tancerzy. M łody młynarz (Marlena Kuszaj) dostał w spadku dziwnego kota (Aleksandra Buszta), który nie dość, że mówił, to jeszcze chodził w butach, posiadających magiczną moc. Przy pomocy różnych sztuczek, kot pomógł swojemu panu zdobyć serce pięknej królewny (Aleksandra Frączek). Nie obyło się przy tym bez spotkań z: Damą Dworu (Aleksandra Babiarz), Stangretem (Krzysztof Adamski) i Królem (Jakub Adamski) oraz Zajączkami (Kasia Frączek i iktoria Decowska). N a głównych bohaterów czyhały różne zasadzki przygotowane przez zespoły taneczne: Mały Flesz, Flesz, Małe Tokio, Tokio, Promyczek. Z kolei na bal u króla bohaterów zaprosili tancerze z Centrum Tańca Rakszawa. realizację musicalu włączyli się również choreografowie: Barbara Leńczyk, Dominika Mroczka, Łukasz Dudek i Piotr Kwaśniak. M iejmy nadzieję, że nie zabraknie pomysłodawcom samozaparcia, i cierpliwości w nowym przedsięwzięciu w przyszłym roku. Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 34 NR 1 (15) / 2012

35 Fot; Musical na podstawie bajki Kot w butach Jana Brzechwy w reżyserii Anety Adamskiej i Macieja Szukała. BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 35 NR 1 (15) / 2012

36 Fot; I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych - Publiczne Gimnazjum w Rakszawie. J uż 22 raz w hali sportowej Zespołu Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie rozgrywany był tradycyjny Turniej Piłki Siatkowej o Memoriał Józefa Gondeli. tym roku turniej trwał trzy dni. Najpierw 17 stycznia do zaciętej walki ruszyły drużyny w kategorii szkół gimnazjalnych. I miejsce zajęli chłopcy z Publicznego Gimnazjum w Rakszawie. Natomiast w dniach 18 i 19 stycznia rozgrywany był turniej w kategorii OPEN. Jak co roku organizatorzy starali się aby to największe święto siatkówki w Rakszawie odbyło się na jak największym poziomie. Każdy dzień rozgrywek uświetniały taneczne występy dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Rakszawie pod kierunkiem Pani choreograf Barbary Leńczyk. szystkie mecze rozgrywane były na bardzo wysokim sportowym poziomie. O randze turnieju świadczy udział 2 drużyn drugoligowych. Natomiast o zaciętej walce świadczy fakt, że 8 z 10 meczy w grupie męskiej zakończyło się wynikiem 2:1. Balkon hali wypełniony był po brzegi kibicami - tymi najmłodszymi i trochę starszymi, którzy gorąco zagrzewali swoich faworytów do walki. N a zakończenie pierwszego dnia w kategorii Open rozegrany został już kolejny raz towarzyski mecz między sponsorami a trenerami, który znowu wygrali (o włos) trenerzy. "Memoriały" cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Rakszawy ale i okolicznych miejscowości. BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 36 NR 1 (15) / 2012

37 całym 3-dniowym turnieju wzięli udział (goście, zawodnicy, opiekunowie, kibice, uczniowie ZSTG i Gimnazjum) blisko 1000 osób. tym roku Podkarpacki ojewódzki Związek Piłki Siatkowej przyznał honorową odznakę za szczególne zasługi dla rozwoju piłki siatkowej na terenie województwa podkarpackiego Pani Marii Kula - ójtowi Gminy Rakszawa, Panu Andrzejowi Kucy - Prezesowi Firmy ITS w Rakszawie oraz Panu Jackowi Król - Dyrektorowi ZSTG w Rakszawie. Odznaki wręczyli Pan Artur Łoza Przewodniczący ydziału Szkolenia PZPS oraz Pan Adam Maryniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPS. Czytaj dalej na str.38 Grupa dziewcząt: I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Żołyni II miejsce - Publiczne Gimnazjum w Rakszawie III miejsce -Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach Grupa chłopców: I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Rakszawie II miejsce - Publiczne Gimnazjum w Żołyni III miejsce - Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach Grupa żeńska: I miejsce - ZS Nr 1 Łańcut - op. P. Irena Zatorska II miejsce - TKF ZSTG Rakszawa - op. P. Tadeusz Sitek III miejsce - LO Żołynia - op. P. Aleksandra Rupar Grupa męska: I miejsce - AKS Resovia Rzeszów - trener P. Artur Łoza II miejsce - PSZ Karpaty Krosno - trenerzy P. Krzysztof Frączek i Jakub Heimroth III miejsce TKF ITS Anilana Rakszawa - trenerzy Paweł Przybyło i P. Eugeniusz Boho IV miejsce - CS PSP Częstochowa - trener P. Jacek Gawroński V miejsce - Politechnika Rzeszów - trener P. Antoni Domino BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 37 NR 1 (15) / 2012

38 Fot; Goście i Sponsorzy XXII Memoriału Józefa Gondeli. O rganizatorem XXII Memoriału Józefa Gondeli był Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie we współpracy z Towarzystwem Kultury Fizycznej w Rakszawie oraz Podkarpackim ojewódzkim Związkiem Piłki Siatkowej w Rzeszowie. Osoby które przyczyniły się do zorganizowania tego turnieju to: Jacek Król - dyrektor ZSTG, Paweł Przybyło - nauczyciel ZSTG i sekretarz TKF, Janusz Figiela - prezes TKF, Jan Jabłoński - Powiatowy Organizator Sportu, fotograf i kamerzysta, łodzimierz Maciuła - Gminny Organizator Sportu, Eugeniusz Boho - trener IV-ligowej drużyny TKF ITS Anilana Rakszawa, Tadeusz Sitek - kierownik gospodarczy ZSTG, Joanna Tokarz - kierownik SSM Rakowisko i Bernard Kuszaj - nauczyciel ZSTG. XXII Memoriał im. Józefa Gondeli zaszczycili swoją obecnością znakomici goście w osobach: Przewodniczący ydziału Szkolenia PZPS - Pan Artur Łoza, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPS - Pan Adam Maryniak, Naczelnik ydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie - Pani Krystyna Gruca, Prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych - Pan Tadeusz Świątoniowski, ójt Gminy Rakszawa - Pani Maria Kula, Przewodnicząca Rady Gminy Rakszawa - Pani Marzena Janas-Piwińska, iceprzewodniczący Rady Gminy Rakszawa - Pan Jan Panek, Pan Andrzej Kuca - współwłaściciel Firmy ITS w Rakszawie, Pan Jan Kuca - właściciel Firmy Instalex II w Rakszawie, Pan Bogusław erfel- Prezes Firmy Energokom, Pan itold alawender - Radny Gminy Rakszawa, współwłaściciel Firmy Auto Plus w Rakszawie, Pan Janusz aniowski - Radny Gminy Rakszawa, Powiatowy Organizator Sportu - Pan Janusz Buszta, wieloletni dyrektor ZSTG - Pan Andrzej Bardjan, były Komendant ojewódzki PSP - st. bryg. Pan Roman Dec, Dyrektor GOKiC w Rakszawie - Pani Agnieszka Rzepka, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie - Pani Marta Radomska, icedyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie - Pani Danuta Dudek-Sęk. T o wspaniałe święto rakszawskiego sportu możliwe jest przede wszystkim dzięki hojności wszystkich sponsorów i darczyńców, którym organizatorzy pragną podziękować w imieniu sportowców, młodzieży rakszawskiej i własnym. XXII Memoriał sponsorowali: Firma ITS- Panowie: Andrzej Kuca, Jan Kuca, Jerzy Pokrywka, Browar Van Pur - Prezes Pan Marek Krzystkiewicz, Firma Instalex II - Państwo: Maria i Jan Kuca, ójt Gminy Rakszawa, Starosta Powiatu Łańcuckiego, Podkarpacki ojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Rzeszowie, Pan Kazimierz Gołojuch - Poseł na Sejm RP, Firma Energokom - Prezes Pan Bogusław erfel, Auto Plus - Panowie: Stanisław Kuszaj i itold alawender, Firma Ravel - Pan Dariusz Jurek, Zakład Instalacyjny - Pan Zdzisław Sopel, Firma Grafica - Pan Sylwester Puchała, Studio Fotograficzne - Pani Fabiola Przybyło, Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie, Zespół Szkół Tekstylno- Gospodarczych w Rakszawie. S zczególne podziękowania kierujemy na ręce Pani Agnieszki Rzepki Dyrektorki GOKiC w Rakszawie, za pomoc w oprawie artystycznej uroczystości otwarcia zawodów. ystępy artystyczne zespołów tanecznych wprawiły w zachwyt wszystkich uczestników turnieju. Serdecznie podziękowania składamy również nauczycielom i pracownikom ZSTG oraz wszystkim uczniom ZSTG pomagającym przy organizacji i obsłudze tak dużego przedsięwzięcia jakim był XXII Turniej Piłki Siatkowej o memoriał Józefa Gondeli. Opr. Jacek Król Dyrektor ZSTG BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 38 NR 1 (15) / 2012

39 AKTUALNOŚCI GMINNE S portowe zmagania siatkarzy TKF ITS ANILANA grających w III lidze dobiegły końca. Już po pierwszych spotkaniach sezonu 2011/2012 nasza drużyna zajmowała pierwsze miejsce w tabeli i do końca była niekwestionowanym liderem. Po rundzie zasadniczej (mecz i rewanż) przywilejem drużyny zajmującej pierwsze i drugie miejsce jest prawo organizacji turnieju finałowego. Pierwszy taki turniej organizowała drużyna z Głogowa, w którym pokonaliśmy na parkiecie kolejno drużyny z Sanoka, Brzozowa i Głogowa. drugim turnieju w Rakszawie po dwóch zwycięstwach zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce w III lidze. To zwycięstwo dało nam prawo do wzięcia udziału w turnieju półfinałowym o awans do II ligi. Niestety w trzydniowej rywalizacji na boisku w Andrychowie ulegliśmy drużynie z Milicza, Zarzycy i Andrychowa. Było to dla nas nowe doświadczenie i dobra lekcja pokory. Sukces jaki osiągnęliśmy zajmując pierwsze miejsce w III lidze województwa podkarpackiego jest wynikiem pracy wielu ludzi, którym teraz mam zaszczyt podziękować. Duże słowa podziękowania dla: zarządu TKF z prezesem panem Januszem Figielą, Pani ójt Gminy Rakszawa Maria Kula, Przewodniczącej RG pani Marzenie Janas-Piwińskiej oraz wszystkim radnym, pana dyrektora ZSTG Jacka Króla, pana Andrzeja Kuca prezesa firmy ITS, pana Jana Kuca właściciela firmy INSTALEX, pana Bogdana erfla prezesa spółki Energokom, pana Marka Krzystkiewicza prezesa browaru Van Pur, pana itolda Nawojskiego, pana Eugeniusza Boho. N a koniec zaczynając od akapitu, pisząc pogrubioną czcionką dziękuję chłopakom z drużyny za wspólnie spędzony czas. To był dla mnie zaszczyt móc z ami trenować. Opr. Paweł Przybyło Fot; od lewej stoją; Mirosław Sowa, Marcin Ziarnik, Piotr Babiarz, Mateusz Hadała, Tomasz Cisek, Andrzej Kuca -prezes firmy ITS, Paweł Przybyłotrener, od lewej: z nr1 Rafał Koziarz, Dawid Kania, Grzegorz ilczek, Michał Środa, Grzegorz iniarski, Bartosz Boho, od lewej: Michał Szydło, Marek Samolewicz. Fotogr; Fabiola Przybyło BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 39 NR 1 (15) / 2012

40 S zkolne Schronisko Młodzieżowe RAKOISKO wchodzi w nowy sezon turystyczny odmienione. Korzystnie zmieniły się warunki pobytu w schronisku. miesiącu lutym 2012 r. do dyspozycji gości zostały oddane dwie nowocześnie urządzone łazienki na parterze i na pierwszym piętrze. Każda z nich posiada część damską i męską, a w nich po dwa natryski, dwa C i cztery umywalki. Rezultatem generalnego remontu części sanitarno-socjalnej są także dwie samoobsługowe kuchnio-jadalnie i dwa pomieszczenia do prania, suszenia i prasowania odzieży. Poprawił się wygląd korytarzy schroniskowych, dzięki zainstalowaniu nowego oświetlenia oraz pokryciu ścian mozaiką tynkową. Po tych zmianach w schronisku jest teraz ciepło, miło i przytulnie. R ównolegle z pracami remontowymi prowadzonymi przez profesjonalną firmę budowlaną odbywały się w schronisku zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych. Byli to uczniowie technikum budownictwa i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie posadzkarz, którzy pod okiem instruktorów z Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej przekształcili dwa pokoje noclegowe w kuchnie samoobsługowe. Mieliśmy także praktykantów z kursu kwalifikacyjnego Technolog robót wykończeniowych w budownictwie realizowanego w ramach projektu GOPS w Rakszawie pt. Czas na aktywność w Gminie Rakszawa" Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Rezultatem ich pracy było odnowienie przedsionka przy wejściu bocznym do schroniska oraz położenie podkładowych warstw szpachlowych w korytarzach. M amy nadzieję, że wprowadzone udogodnienia spowodują wzrost zainteresowania naszym obiektem i przyczynią się do zwiększenia liczby gości zadowolonych z naszych usług. Zależy nam szczególnie na grupach dzieci i młodzieży szkolnej, która zawsze ma pierwszeństwo przed innymi osobami korzystającymi z usług schroniska. S zkolne schronisko młodzieżowe jest placówką oświatowo-wychowawczą, powołaną do organizacji wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży. Jego rola nie sprowadza się tylko do udzielania tanich noclegów i zapewnienia wyżywienia. Jest o wiele szersza i obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i turystyki jako aktywnych form wypoczynku, w tym poznawanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego najbliższej okolicy i regionu. Może wspomagać szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych oraz poczucia własnej tożsamości u dzieci i młodzieży. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy ze strony okolicznych szkół, ośrodków kultury, organizacji i stowarzyszeń. Zapraszamy. Opr. Joanna Tokarz Kierownik SSM Fot; Remont korytarza w Schronisku Młodzieżowym. Fot; yremontowana łazienka. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "RAKOISKO" przy Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie Rakszawa tel. fax (17) , tel. kom BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 40 NR 1 (15) / 2012

41 tym roku 15 stycznia bożonarodzeniowy nastrój mieszkańcom Rakszawy zapewniły zespoły muzyczne działające w GOKiC w Rakszawie oraz zaproszeni artyści podczas Koncertu Kolęd Raduj się. Tego dnia mogliśmy usłyszeć kolędy w wykonaniu Zespołu okalno Instrumentalnego Mały Drums i Nutki, które przygotowała Małgorzata Grzesik i akompaniator Rafał Pudło. tej części koncertu zaprezentował się również Zespół Śpiewaczy Brzeziny z kapelą i nieocenionym Andrzejem Ciskiem. Natomiast o obrzędach kolędowania gawędziła Jolanta Danak-Gajda etnomuzykolg, redaktor Radia Rzeszów. Przed licznie zebraną publicznością w sali teatralnej ZSTG w Rakszawie oprócz w/w zespołów wystąpiła także Orkiestra Dęta Zgoda pod batutą Tadeusza Chlebka. Zaś partie wokalne zaśpiewali: Małgorzata Grzesik, Gabriela Pliś i gościnnie Maciej Szela. ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć najstarsze kolędy, jak i te tradycyjne, powszechnie znane i lubiane. Były chwile świątecznej zadumy i radości wspólnego śpiewu. Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie 2 kwietnia 2012r. -Konkursu ielkanocnego Palmy Pisanki Stroiki 15 kwietnia 2012 r. o godz. 11:00 - Msza św. w intencji byłych pracowników Fabryki Sukna II połowa kwietnia- spotkanie z najaktywniejszymi dorosłymi czytelnikami Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie -Konkurs Literacki dla szkół podstawowych pt. Janusz Korczak -Konkurs Czytelniczy dla klas IV szkół podstawowych pt. Czy znasz książki Janusza Korczaka -Konkurs Plastyczny dla uczniów gimnazjum pt. Kardynał Stefan yszyński w moich oczach -Pasowanie sześciolatków na czytelnika biblioteki Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 41 NR 1 (15) / 2012

42 A K TA L N O Ś C I G M I N N E Typ szkoły Zawód Kwalifikacje Technikum technik budownictwa K1 ykonywanie robót murarskich i tynkarskich K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej technik żywienia i usług gastronomicznych - NOOŚĆ technik technologii żywności technik obsługi turystycznej K1 Sporządzanie potraw i napojów K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych K1 Produkcja wyrobów cukierniczych K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych technik hotelarstwa K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji Zasadnicza Szkoła Zawodowa kucharz cukiernik monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - NOOŚĆ murarz-tynkarz - NOOŚĆ K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie K1 Sporządzanie potraw i napojów K1 Produkcja wyrobów cukierniczych K1 Montaż systemów suchej zabudowy K2 ykonywanie robót malarsko-tapeciarskich K3 ykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych K1 ykonywanie robót murarskich i tynkarskich Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa jest kwartalnikiem o charakterze informacyjnym. Redakcja Urzędu Gminy pragnie nawiązać kontakt z mieszkańcami naszego lokalnego środowiska. Zwracamy się do szystkich, którzy pragną zabrać głos na łamach naszego Biuletynu. Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami i mieszkańcami naszej gminy. szelkie informacje i artykuły zamieszczamy bezpłatnie. Nie publikujemy reklam i artykułów sponsorowanych. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania nadsyłanych materiałów. szystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Biuletynu Urzędu Gminy Rakszawa. Szczegółowe informacje: pok. 8 Urzędu Gminy w Rakszawie, Tel; wew. 44, ; BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 42 NR 1 (15) / 2012

43 BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 43 NR 1 (15) / 2012

44 BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA 44 NR 1 (15) / 2012

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Dochody i wydatki Dochody 16.167.814,41 zł wykonanie 99,07% Wydatki 18.956.323,79 zł wykonanie 85,97%

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014.

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Lp Tytuł projektu Zakres projektu złożenia 1 Przedszkolaki na lepszy Start Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Lider Projektu: Gmina Prusice Partnerzy Projektu: Gmina Wisznia Mała, Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Prochowice, Gmina Dobroszyce, Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 1)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 1) UG Malanów Malanów, Turecka 16 Tel. 63 289 20 27 Fax 63 289 20 27 Gmina SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94

PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ZA 2013 ROK % ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94 w tym : 98,86 Dochody bieżące 23.345.638,84 23.051.907,62 98,75 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/143/2012 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/143/2012 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/143/2012 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2011 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016

5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016 5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016 Aktualizacja harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie była opracowana w odpowiedzi na problemy i potrzeby społeczne

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Początek roku, to zwykle okres podsumowania ubiegłego roku. Poniżej przedstawiamy ciekawe inicjatywy, które miały miejsce w 2013 roku w Referacie

Bardziej szczegółowo