ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego zgodnie z poniższymi warunkami. Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJĄCY: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 47, Szczecin REGON: , NIP: Biuro realizacji projektu ul. Dąbrowskiego 7/5, Rzeszów Tel: (17) Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie o udzielenia zamówienia zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawa prawna postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. I. Opis przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: Usługi szkolenia zawodowego CPV: Usługi opracowania programów szkoleniowych Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek Projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach zadania nr 3 Realizacja planu działania przez Uczestników wdrażanie modelu LIDER pkt. 24 Koszt wykupienia szkoleń zawodowych dla 52 UP dostosowanych do indywidualnych potrzeb (tematyka: zg. z opracowanym planem) 1. Zakres zadań Wykonawcy obejmować będzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego zgodne z określoną ścieżką zainteresowań i predyspozycji zawodowych: a) Szkolenie zawodowe w przedziale od min. 80 do max. 120 godzin na Uczestnika/Uczestniczkę;

2 b) Organizacja szkolenia na terenie miasta Rzeszów lub innego miasta na terenie województwa podkarpackiego. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację szkoleń zawodowych z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych zgodnych z określoną ścieżką zainteresowań i predyspozycji zawodowych z zakresu: 1. Projektant automatyki poziom podstawowy i zaawansowany z elementami diagnostyki Kod zawodu: Minimalny zakres tematyczny: podstawowe i zaawansowane zagadnienia PLC, zapoznanie z budową i funkcjami sterowników logicznych Simatic S7-300/400 oraz oprogramowania Simatic Step 7,podstawowe funkcje programowania, podstawy konfiguracji, obsługa oraz monitorowanie sterowników SIEMENS Simatic S7-300/400, nabycie praktycznych umiejętności edycji i rozwiązywania prostych zadań sterowniczych w językach graficznych LAD, FBD oraz z zasadami programowania w STL 2. Specjalista ds. kadr i płac - z obsługą programów Płatnik, Symfonia i Optima Kod zawodu: i Liczba osób: 6 Minimalny zakres tematyczny: zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i z umów cywilnoprawnych, zagadnienia i problematyka zasiłków ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zagadnienia podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, podatkami, ZUS 3. Magazynier z obsługą wózka widłowego Kod zawodu: oraz Liczba osób: 2 Minimalny zakres szkolenia: podstawowa wiedza z zakresu gospodarki magazynowej, organizacji magazynu, dokumentacji magazynowej, towaroznawstwa, prowadzenia inwentaryzacji, organizacji sprzedaży, wykorzystania komputera w magazynie i podstawowych programów komputerowych, przepisów bhp i ppoż. oraz zabezpieczenia towarów w magazynie, ponadto nabycie doświadczenia i umiejętności z zakresu prowadzenia i obsługi wózka widłowego (elektrycznego i gazowego) oraz obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem. 4. Grafik komputerowy projektant poziom podstawowy i/lub zaawansowany Kod zawodu: Liczba osób: 3 Minimalny zakres szkolenia: nabycie umiejętności twórczego, samodzielnego i świadomego wykorzystania technik graficznych do realizacji projektów wykorzystywanych w pracy zawodowej, nabędą wiedzę praktyczną z zastosowania programów graficznych: - Adobe Photoshop, Illustrator (1 Uczestnik) - podstawy projektowania i tworzenia stron www, grafiki komputerowej (1 Uczestnik)

3 - grafika 3D z zastosowanie programów Autodesk Maya, Autodesk 3ds Mac (1Uczestnik) 5. Pracownik gospodarczy operator maszyn czyszczących, Kod zawodu: , 9129 Minimalny zakres szkolenia: podstawowa wiedza z zakresu stosowania zasady i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii w zakresie wykonywania prac porządkowych w budynku i jego otoczeniu. Rodzaje obiektów i zasady sprzątania,,środki chemiczne i dezynfekcyjne wykorzystywane w usługach sprzątających, techniki sprzątania, podstawy systemu HACCAP, nowoczesne urządzenia i osprzęt wykorzystywany w procesie sprzątania i konserwacji, pielęgnacja i konserwacja różnych maszyn czyszczących, zasad użytkowania instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. 6. Asystent nauczyciela przedszkola Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dzieci, zasady, procesy, pojęcia ogólne i zależności związane z wykonywaniem czynności opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności zasady i przepisy BHP i ochrony ppoż. wiedza w zakresie czynności opiekuńczo-wychowawczych, w stosunku do dzieci; podstawy fizjologii i rozwoju małego dziecka; podstawy opieki i wychowania; indywidualne potrzeby żywieniowe dziecka; zasady udzielania pomocy przedmedycznej; objawy stosowania przemocy wobec dziecka; procedury przeciwdziałania przemocy, edukacja plastyczna i techniczna, animacja. elementy pracy z niepełnosprawnymi, 7. Księgowość z obsługą programów komputerowych Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP, Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej,wybrane zagadnienia publicznoprawne, przygotowanie do pracy w jednym z programów księgowych Symfonia, WAPRO, Optima w szczególności: wprowadzanie dokumentów, sporządzanie wydruków z ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatku VAT, rozliczanie podatku dochodowego, zamykanie ksiąg, sprawozdanie finansowe, ustawienia programu. 8. Specjalista ds. zamówień publicznych Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: kompleksowe przygotowanie od strony merytorycznej i praktycznej do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Zamówień Publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. m.in. podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi, prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych, czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne, ocena właściwości wykonawców oraz badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej,

4 dokumentowanie postępowania, zawarcie i zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej odwołanie i skarga. 9. Specjalista ds. zarządzania projektami Kod zawodu: / Liczba osób: 2 Minimalny zakres szkolenia: Wprowadzenie do skutecznego zarządzania projektami, planowanie i zarządzanie projektami wg metody PCM, promocja projektów, zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu, prawo zamówień publicznych i inne aspekty prawne w projektach, charakterystyka budżetu projektów POKL, zasady rozliczania kosztów projektu POKL, księgowość projektu, wniosek o płatność, zarządzanie ryzykiem, monitoring, ewaluacja i ocena projektów, kontrola projektów- najczęściej popełniane błędy, studia przypadków. 10. Fakturzysta z obsługą programów komputerowych Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem kas fiskalnych i programów komputerowych stosowanych w handlu m.in. wystawianie faktur, raportów oraz innych pokwitowań, obsługa minimum jednego programu do fakturowania tj. Symfonia Fakura, Optima, CDN obsługiwanie kasy fiskalnej, prowadzenie dokumentacji handlowej i magazynowej, obsługa minimum jednego programu magazynowego tj. WF-MAG i Symfonia, Symfonia Handel, rozliczanie utargów, przyjmowanie należności niepieniężnych, świadome posługiwanie się prawnymi aspektami sprzedaży. 11. Masażysta / fizjoterapeuta Kod zawodu: / Minimalny zakres szkolenia: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej uprawniające do uzyskania tytułu masażysty, fizjoterapeuty m.in. z zakresu metody kinezyterapeutyczne, techniki masażu, kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, psychologii, dieta i suplementacja w odnowie biologicznej. 12. Higienistka stomatologiczna Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: - nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy przy zabiegach stomatologicznych, poznania podstawowych zasad zachowania w gabinecie w szczególności przygotowania gabinetu do zabiegów higienizacji pacjenta, przygotowania gabinetu do zabiegów, czynna asysta w czasie pracy lekarza, poznanie ergonomii pracy na,,cztery ręce podczas zabiegów, zasady obsługi i bezpieczeństwa stosownych aparatów RTG i radiowizjorafu, oraz zdjęć panoramicznych, obsługiwanie sprzętu diagnostycznego m.in. lusterka stomatologicznego, szczypczyków, zgłębników, lamp doustnych, podstawowej wiedzy z zakresu zasady BHP i higieny pracy, wymogów sanitarno epidemiologicznych, przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi. 13. Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu

5 Kod zawodu: / / Liczba osób: 4 Minimalny zakres szkolenia: dobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą biurową w szczególności m.in.: organizacja pracy biurowej, przepływ informacji w zarządzaniu biurem, zasady komunikacji, organizacja i zarządzanie biurem, kultura zawodu, zagadnienia prawne, obsługa urządzeń biurowych i komputera, obsługa klienta i gościa firmy. 14. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kod zawodu: Liczba osób: 4 Minimalny zakres szkolenia: program szkolenia w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, przygotowanie do obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. przestrzegania przepisów bhp i ppoż. podczas obsług i maszyn i urządzeń, podstaw technologii skrawania, identyfikacji dokumentacji technicznej i technologicznej, wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego CAD/CAM, przygotowania dokumentacji w programie CAD/CAM, projektowania procesu technologicznego oraz parametrów obróbki skrawaniem, programowania obrabiarek CNC, obsługi obrabiarek CNC. 15. Kucharz małej gastronomii Kod zawodu: Liczba osób: 2 Minimalny zakres szkolenia: szkolenie z zakresu czynności niezbędnych do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii m.in.: stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, przestrzeganie przepisów sanitarnoepidemiologicznych, stosowanie zasad prawidłowego żywienia, obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw, dokonywanie oceny jakościowej surowców, półproduktów i gotowych potraw, ocenianie przydatności surowców i półproduktów do obróbki kulinarnej, przeprowadzanie obróbki wstępnej i obróbki cieplnej, sporządzanie zup, sosów i potraw z różnych produktów oraz ciast, deserów i napojów, dobieranie dodatków do różnych potraw, obsługiwanie maszyn i urządzeń, sporządzanie kalkulacji, podejmowanie prostych działań marketingowych. 16. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: przeprowadzenie szkolenia z zakresu możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata , zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej ,zasady konstruowania projektów inwestycyjnych, zasady wypełniania dokumentacji projektowej, analiza finansowa, procedury prawidłowego rozliczania projektu. 17. Dyspozytor transportu samochodowego z prawem jazdy kat B Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: szkolenie z zakresu organizacji i koordynacji pracy kierowców oraz transportu samochodowego w przedsiębiorstwie, ustalanie harmonogramów przewozów, wydawanie dyspozycji, prowadzenie książki dyspozycyjnej, prowadzenia kart pracy kierowców i rozliczanie czasu pracy, prowadzenia dokumentów

6 przewozowych, kontrola taboru kierowców, rozliczanie i kontrola kosztów jednostkowych poszczególnych kursów, poznanie zasada i przepisów BHP, ochrony ppoż, ergonomii i ochrony środowiska w zakresie realizacji zleceń transportowych, przepisów ruchu drogowego, ustawy o transporcie drogowym, typów pojazdów. 18. Mechanik pojazdów samochodowy Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: szkolenie z zakresu podstawowych informacji nt diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w tym m.in. przyjmowanie pojazdów do diagnostyki, sporządzanie dokumentacji, charakterystyka budowy pojazdów samochodowych, zasady działania podzespołów, obsługa i zasady działania narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonywania diagnostyki samochodowej, obsługa programów komputerowych, naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, podstawowe zasady i przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego w zakresie kat B. 19. Profesjonalny sprzedawca / pracownik centrum obsługi telefonicznej Kod zawodu: / Minimalny zakres szkolenia: zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych, promocja i reklama w handlu, organizacja sprzedaży w handlu, techniki obsługi klienta, skuteczne negocjacje handlowe, rozwój efektywnych technik skutecznego komunikowania się, poznanie technik wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia oraz technik sprzedaży, bezpieczeństwo i higiena pracy BHP,W programie szkolenia musi być wykorzystany modułowy program szkolenia zawodowego do zawodów: sprzedawca, przygotowanie do telefonicznej obsługi Klienta, techniki aktywnego słuchania, metody rozpoznawania potrzeb klienta, standardy obsługi klienta, ustawę o ochronie danych osobowych, procedury reklamacyjne stosowane w przedsiębiorstwie zasady obsługi programów komputerowych stosowanych do obsługi reklamacji, zasady sporządzania dokumentacji związanej z reklamacjami, zasady rejestrowania podejmowanych działań w ramach procedury reklamacyjnej. 20. Handlowiec sprzedawca z prawem jazdy kat B Kod zawodu: / Minimalny zakres szkolenia: zdobędą fachową wiedze w dziedzinie m.in. nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych, monitorowania rynku w zakresie popytu i podaży, a także prawnych aspektów sprzedaży, promocji i reklamy, technik i etapów sprzedaży, sprzedaży w terenie, organizowanie dostaw towarów, marketing wystawienniczy, negocjacje, zagadnienia finansowano-prawne, obsługi kasy fiskalnej (teoretycznej i praktycznej). Następnie uczestnik przystąpi do kursu na prawo jazdy kat.b gdzie pozna zasady i przepisy ruchu drogowego, technikę jazdy. 21. Diagnosta samochodowy Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: ogólnie poruszający tematykę badań technicznych pojazdów. Szkolenie specjalistyczne obejmuje zagadnienia takie jak badania techniczne pojazdów ADR przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, badania techniczne autobusów oraz pojazdów o dopuszczalnej prędkości 100 km/h na drogach

7 ekspresowych i autostradach, badania techniczne pojazdów zasilanych gazem, a także badania techniczne tych pojazdów, które są zarejestrowane pierwszy raz za granicą, skierowane do kontroli przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego, pojazdów SAM oraz pojazdów, w których przeprowadzono zmiany konstrukcyjne. 22. Wizażysta/ stylista Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: szkolenie z zakresu prawidłowego przeprowadzania analizy kolorystycznej, określania rodzaju cery oraz doboru makijażu do typu urody, korygowania niedoskonałości urody, kreować wizerunek i poruszać się w najnowszych trendach mody. Szkolenie z zakresu wykonywania makijażu okolicznościowego, wieczorowego, dziennego, a także makijażu fashion i makijażu do sesji zdjęciowych. Przygotowanie i opracowywanie autorskich wzorów makijażu. Stylizacja fryzjerska. Ponadto organizacja stanowiska pracy oraz podstawowych zasad higieny i przepisów BHP oraz psychologii i obsługi klienta. 23. Projektant AutoCAD/Operator AutoCAD Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: Szkolenie z programu AutoCAD 2D i 3D zakończone certyfikatem Auto DESK. Zapoznanie z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD, tworzenie szablonu rysunkowego, sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu AutoCAD, podstawowe obiekty, tryby lokalizacji względem obiektów, polecenia edycyjne, wymiarowanie obiektów, drukowanie rysunków. 24. Operator wprowadzania danych z ECDL Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: szkolenie z zakresu obsługiwania maszyn i urządzeń służących do przetwarzania informacji, nauka pisania bezwzrokowego na klawiaturze komputera metodą dziesięciopalcową, wprowadzanie danych, sprawdzanie i analiza prawidłowości i kompletności wprowadzonych danych, praca z arkuszem kalkulacyjnym, bazami danych, prezentacji, obsługi sieci, sporządzanie raportów i formularzy. Druga część szkolenia dotyczy nabycia umiejętności komputerowych potwierdzonych certyfikatem z zakresu ECDL 25. Spedytor / Logistyk Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych, rola informacji w logistyce. Ponadto zakres szkolenia obejmuje opanowanie podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem taborem ciężarowym, zamawianiem usług przewozowych w transporcie drogowym rzeczy, uzyskanie podstawowych informacji w zakresie logistyki przedsiębiorstw, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi elektronicznych giełd towarowych. Przyswojenie wiedzy z zakresu BHP, przygotowania transportów, ładunków, prowadzenia dokumentacji nadzorowanie procesów transportowych. 26. Kontroler jakości Zarządzanie jakością

8 Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: środowisko i bezpieczeństwo pracy w kontroli jakością, rodzaje kontroli, Podstawy Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, TÜV Cele i zadania stawiane kontroli jakości, Dokumentacja techniczna, technologiczna i jakościowa stosowana w kontroli jakości, podstawowe przyrządy pomiarowe, właściwy dobór i umiejętność obsługi, dokumentowanie wyników kontroli, problem Solving Rozwiązywanie problemów w oparciu o niezbędne narzędzia (5WHY,DIAGRAM ISHIKAWY, BURZA MUZGÓW), odstawowa wiedza, pojęcia i definicje z zakresu SPC i MSA, przygotowanie do egzaminu. 27. Rejestratorka medyczna / profesjonalna obsługa klienta Kod zawodu: Minimalny zakres szkolenia: Zasady planowania pracy w sekretariacie, Kultura i etyka zawodu, Podstawy psychologii i pedagogiki, Komputeryzacja prac biurowych, prowadzenie ewidencji wykonywanych usług medycznych, a w prywatnych przychodniach wystawianie również faktur oraz przyjmowanie płatności za świadczone usługi, współpraca z lekarzami i pielęgniarkami na terenie placówki, prowadzenie rejestru obecności poszczególnych członków personelu medycznego. Oferent zobligowany jest do: Przygotowania szczegółowego programu zajęć związanego z tematyką szkolenia stanowiącym Załącznik nr 6. Oferent zapewni, że program zajęć zgodny będzie co najmniej z minimalnym zakresem programów i kursów; Przedstawienia przed rozpoczęciem kursu Zamawiającemu do akceptacji programu szkolenia; Przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu zajęć stanowiącym Załącznik nr 7. Ostateczny harmonogram zajęć Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po podpisaniu umowy na organizację szkolenia; Przeprowadzenia szkolenia zawodowego dla Uczestnika/Uczestniczki projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu ; Zapewnienia wykwalifikowanej kadry niezbędnej do zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi administracyjnej szkolenia, zapewnienia pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt i infrastrukturę techniczno-sanitarną, przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich, prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia; Przeprowadzenia zajęć w dni robocze i/lub weekendy, w godzinach od ; Przygotowania i przekazania Uczestnikom/Uczestniczkom materiałów szkoleniowych (skrypt, pomoce dydaktycznepodręczniki inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia). Pokrycia kosztów: - wynagrodzenia trenerów, - wynajmu sal, - materiałów szkoleniowych, - wyżywienia, w postaci ciepłego posiłku, kawa, herbata, ciastka, woda, soki, - egzaminu, certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, - ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas trwania szkolenia Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Zapewnienia Uczestnikowi/Uczestniczce szkolenia w przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP odzieży ochronnej. Przeprowadzenia szkolenia w oparciu o wykorzystanie odpowiedniego sprzętu i infrastruktury techniczno-sanitarną. Informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach nieobecności Uczestnika/Uczestniczki, rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki i problemach zgłaszanych przez Uczestnika/Uczestniczkę, oraz innych istotnych zmianach dotyczących szkolenia; Terminowego przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnorodnych technik nauczania i środków dydaktycznych;

9 Przygotowania i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego z przeprowadzonego szkolenia zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji oraz sporządzenie protokołu; Zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu jeżeli jest potrzebny dla potwierdzenia nabytych umiejętności, w przypadku gdy odrębne przepisy dla potwierdzenia nabytych umiejętności wymagają podejścia do egzaminu państwowego, a egzamin ten jest płatny Oferent jest zobowiązany pokryć koszty uczestnictwa w egzaminie (w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka nie zda egzaminu, koszty ewentualnego egzaminu poprawkowego Uczestnik/Uczestniczka pokrywa we własnym zakresie); Systematycznego wypracowania produktów projektu wraz z Uczestnikiem/Uczestniczką Wykonanie innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności takich jak: prowadzenie list obecności (na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego); prowadzenie dzienników zajęć szkoleniowych zawierający m.in. wymiar godzin, tematy zajęć (na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego); prowadzenie bieżącej ewaluacji projektu; oznaczenie materiałów wykorzystywanych podczas szkoleń zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego; pomieszczenia w których będą realizowane szkolenia zawodowe w ramach projektu powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej lub innego rodzaju materiału zawierającego informację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; dostarczenie do Biura Projektu kompletnej dokumentacji (listy obecności, dziennika zajęć, listy odbioru materiałów szkoleniowych, protokołu z egzaminu wewnętrznego, ankiet ewaluacyjnych, kserokopii wydanych zaświadczeń i certyfikatów, rejestrów wydanych zaświadczeń); archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu (m.in.: umowa na realizację usługi, dokumentacja finansowa) do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo; umożliwienie Zamawiającemu, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy i innym upoważnionym przez WUP instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych. Zapewnienia Uczestnikom/Uczestniczkom w trakcie szkolenia wyżywienia w postaci ciepłego posiłku, kawa, herbata, ciastka, woda, soki; Przeszkolenia Uczestników/Uczestniczek kursu w zakresie przepisów BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860); Zapewnienia nadzoru wewnętrznego przebiegu szkolenia służący podnoszeniu jakości kształcenia, a także wskaże personalnie osobę za nadzór odpowiedzialną. Do oferty należy załączyć informację o sposobie sprawowania nadzoru z podaniem osoby za niego odpowiedzialnej; Zapewnienia Uczestnikom/Uczestniczkom warunków do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb. Szkolenie powinno odbywać się w bliskiej odległości od komunikacji publicznej, tj. PKP, PKS, linni miejskiej. Sale do szkolenia powinny być wyposażone w stoły oraz krzesła, tablicę typu flipchart/tablicę białą wraz z wyposażeniem (papier, mazaki); Zapewnienia Uczestnikom/Uczestniczkom podczas zajęć praktycznych dostępu do niezależnego stanowiska wyposażonego w niezbędne materiały i pomoce do ćwiczeń; Fotograficznego udokumentowania szkolenia (część teoretyczna jak i praktyczna); Wystawienia po zakończonym szkoleniu Uczestnikom/Uczestniczkom zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia oznaczone logotypami i informacją zgodna z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wzorze MEN. Liczba osób biorących udział w szkoleniach: 52 osoby Liczba godzin szkoleniowych: od min. 80 godzin do max. 120 godzin

10 Realizacja: październik listopad 2014 r. Miejsce szkolenia: Rzeszów lub inna miejscowość na terenie województwa podkarpackiego II. INFORMACJE DODATKOWE 1. Szczegółowe terminy i miejsca realizacji zajęć zostaną przedstawione Oferentom, których oferty okażą się najkorzystniejsze. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu realizacji zajęć. 3. Zamawiający dostarczy Oferentowi wzory list obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, wyżywienia, zaświadczeń/certyfikatów. 4. Oferent zapewnia, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 5. Cena powinna zawierać: minimum 80 do maksymalnie 120 godzin szkolenia zawodowego (zajęcia praktyczne i teoretyczne). Oferent zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynagrodzenia trenerów, wynajmu sal, materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, wyżywienia, egzaminu, certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas trwania szkolenia Uczestnika/Uczestniczkę projektu a także inne elementy jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. 6. Oferent zapewnia przestrzeganie polityki równych szans, w szczególności stosowanie języka równościowego oraz uwzględnienie kwestii równości szans podczas szkolenia. 7. Godzina dydaktyczna liczy 45 min. 8. Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za usługę uzależniona jest od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, pochodzących z dotacji na realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku opóźnień związanych z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń. 9. W przypadku organizacji szkoleń dla kilku osób poziom i zakres szkolenia będzie dostosowany i dobrany indywidualnie do Uczestnika/Uczestniczki. 10. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 11. Projekt Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12. Oferent zobowiązuje się do współpracy z zespołem projektowym, wymiany informacji mających wpływ na przebieg szkolenia. 13. Oferent zobowiązuje się do organizowania pracy z uwzględnieniem harmonogramu rozliczeń i płatności projektu, w szczególności terminowe dostarczanie do Zamawiającego dokumentacji z przeprowadzonego szkolenia. 14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 15. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób biorących udział w danym szkoleniu lub zrezygnować z realizacji danego kursu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, niezależnych od Zamawiającego. III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (Część 1-27) W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty: 1) Posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności uzyskali wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub prowadzą działalność szkoleniową zgodna z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub posiadają zaświadczenie (wpis) z ewidencji gospodarczej potwierdzający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony poprzez złożenie przez Oferenta stosownego oświadczenia. 2) Posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z danym kierunkiem szkolenia, Zamawiający uda ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże zorganizowanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) co najmniej dwóch szkoleń objętych zamówieniem lub pokrewnych tematycznie. Weryfikacja przeprowadzona zostanie na podstawie Załącznika nr 4;

11 3) Dysponujące odpowiednią kadrą dydaktyczną. Trenerzy z wykształceniem wyższym kierunkowym lub z wykształceniem wyższym i doświadczeniem zawodowym min. 2 letnie doświadczenie w danej tematyce zgodnej z zakresem przedmiotowego zapytania. Weryfikacja przeprowadzona zostanie na podstawie zapisów w cv prowadzących oraz Załącznika nr 5; 4) Dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna, że warunek został spełniony w sytuacji, gdy Oferent wykaże w wykazie narzędzi i urządzeń stanowiącym Załącznik nr 8, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wymaganym do zrealizowania zajęć praktycznych i teoretycznych W przypadku zaznaczenia odpowiedzi będę dysponował konieczne jest dołączenie listu intencyjnego, umowy wstępnej bądź innego dokumentu potwierdzającego dysponowanie potencjałem technicznym na czas realizacji zajęć. 5) Nie podlegające wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości; zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 6) Nie posiadające powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (Załącznik nr 3); 7) Przedkładające program szkolenia Załącznik nr 6. 8) Przedkładające harmonogram szkolenia Załącznik nr 7 9) Dopuszcza się możliwość zmiany osoby prowadzącej szkolenie ale tylko za zgodą Zamawiającego. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. 2. Do formularza oferty załączyć należy: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (Załącznik 2); CV trenera/ów spełniających warunki określone w rozdziale III zapytania; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Oświadczenie o podleganiu wpisowi do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub prowadzą działalność szkoleniową zgodna z odpisem Krajowego Rejestru Sadowego lub posiadają zaświadczenie (wpis) z ewidencji gospodarczej potwierdzający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia - Załącznik nr 4. Na potwierdzenie należytego zrealizowania wykazanych szkoleń należy załączyć stosowne dokumenty (np. referencje);

12 Wykaz zaplecza technicznego dostępnych Oferentowi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (Załącznik nr 8); Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Oferenta; Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 3); Program zajęć zgodny z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 6); Wykaz osób zaangażowanych w organizację szkoleń (Załącznik nr 5); Harmonogram szkolenia (Załącznik nr 7); 3. Oferta powinna być: trwale spięta, czytelna, podpisana lub zaparafowana, złożona w języku polskim. 4. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości współmiernie niskiej w stosunku do średnich cen za tego typu usługi. 5. W przypadku, gdy Oferent dołączy, jako załącznik do oferty, kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta. 6. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta zaparafowana na każdej stronie. 7. Strony oferty muszą być ponumerowane. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone 8. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: Na wstępie zostaną odrzucone oferty: nieczytelne nie złożone w wyznaczonym terminie niekompletne: braki formalne, brak załączników, brak podpisu Oferenta na ofercie i załącznikach nie spełniające wymagań wskazanych w ogłoszeniu i zaproszeniu. 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków formalnych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 2. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki formalne na podstawie następującego kryterium: Kryterium 1: Wartość brutto usługi Wartość brutto usługi w zł 70 punktów. Kryterium 2: Doświadczenie 30 punktów 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium Wartość brutto usługi otrzyma najtańsza oferta według wzoru: najniższa wartość brutto usługi /wartość usługi ocenianej brutto x 70 Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 2. W ramach kryterium Doświadczenie Zamawiający przyzna punkty za zorganizowanie i przeprowadzenie przez Oferenta szkoleń objętych zamówieniem lub pokrewnych tematycznie. Liczba punktów ustalana będzie wg. Poniższej tabeli:

13 Liczba szkoleń o tożsamej tematyce zorganizowanych i przeprowadzonych przez wykonawcę 1-5 szkoleń 5 pkt szkoleń 10 pkt szkoleń 20 pkt 16 szkoleń i więcej 30 pkt Liczba punktów Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 30 punktów. 3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. VI. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę Wykonawcy należy dostarczyć na adres: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 7/ Rzeszów ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 w terminie do dnia 13 października 2014 r. do godz Otwarcie i ocena ofert nastąpi r. w biurze projektu. 2. Wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach postępowania. 3. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu InBIT Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert podczas indywidualnego spotkania w Biurze Projektu. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego (w całości lub w dowolnej części) bez podania przyczyny oraz dokonywania zmian w uzasadnionych przypadkach w niniejszym zapytaniu z odpowiednim wydłużeniem czasu na składanie ofert. 7. Zamawiający nie zwraca ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 8. Zamawiający podpisze umowy Oferentami, którzy spełniają wymagania zapytania ofertowego i uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów. 9. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze projektu (ul. Dąbrowskiego 7/ Rzeszów) od poniedziałku do piątku w godzinach od bądź pod nr telefonu tel. (017) , kom

14 X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą ową do podmiotów biorących udział w postępowaniu. 3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. VIII. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków zamówienia Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych. Załącznik nr 4 Wykaz wykonywanych usług szkoleniowych. Załącznik nr 5 Wykaz osób zaangażowanych w organizację szkolenia Załącznik nr 6 Program szkolenia Załącznik nr 7 Harmonogram szkolenia Załącznik nr 8 Opis zaplecza technicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ul. Szczawieńska 2, 58 30 Szczawno-Zdrój tel: +48 74 64 80 400, fax: +48 74 64 80 47 Nazwa przedmiotu zamówienia publicznego: Usługa przygotowania

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, 1 Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.02.2015 Nowy Sącz, dnia 24.07.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/21/2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo