WYBRANE MECHANIZMY KORUPCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE MECHANIZMY KORUPCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM"

Transkrypt

1 WYBRANE MECHANIZMY KORUPCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM WSTĘP Korupcja zawsze będzie towarzyszyć ludzkości. Są jednak sytuacje szczególnie jej sprzyjające. Jedną z takich sytuacji jest uchwalanie sprzyjających korupcji przepisów prawnych. W raporcie międzynarodowej organizacji Transparency International za 2001 rok Polska została uznana za kraj wysoko skorumpowany i znajduje się obecnie aż na 44-tym miejscu od tyłu na liście krajów najmniej skorumpowanych. Korupcja w Polsce, oprócz innych dziedzin życia publicznego, sięga również sfery prawa podatkowego. Sprawy podatkowe są częstokroć dla podatników problemem o bardzo dużej wadze. Skutki finansowe decyzji podatkowych zwykle istotnie rzutują na sytuację ekonomiczną podatnika i jego rodziny. Bywa, że postępowanie podatkowe toczy się o wszystko, czyli o cały dotychczas zgromadzony majątek podatnika. Jedna kontrola, jedna decyzja organu podatkowego może zniweczyć efekty kilkuletniej pracy przedsiębiorcy i jego rodziny. Sam fakt przeprowadzania postępowania kontrolnego oraz postępowania podatkowego jest bardzo stresujący. Skomplikowanie przepisów podatkowych sprzyja niejednoznacznej praktyce w stosowaniu prawa. Dlatego kontakty osób kontrolujących i kontrolowanych cechują się dużym napięciem, silnymi emocjami i nerwową atmosferą. W takich warunkach, łatwiej niż w innych postępowaniach administracyjnych, może dochodzić do sytuacji, że jedna ze stron składa ofertę korzyści majątkowej. Dlatego przepisy podatkowe w sposób szczególny winny być oczyszczone z zachęt do korupcji. Czy tak jest faktycznie? Dla celów opracowania przyjęto następujący porządek. Każdy rozdział opracowania dotyczy jednej konkretnej ustawy podatkowej. Rozdział jest podzielony na działy. Na początku rozdziału zamieszczamy ogólne omówienie konkretnej ustawy. Każdy dział opracowania dotyczy konkretnego przepisu i zawiera cytat tego przepisu. Istotne z punktu widzenia tematu fragmenty przepisów zaznaczono wytłuszczonym drukiem, a nieistotne fragmenty przepisów pominięto. Następnie podajemy przykład, dlaczego przepis może być korupcjogenny. W następnym dziale zawarta jest statystyka: czy kiedykolwiek były jakieś podejrzenia o korupcję lub wyroki skazujące, związane z tym konkretnym przepisem. W końcowym dziale - podsumowaniu zawieramy ocenę przepisu i ewentualnie propozycję jego zmiany. Przepisy zostały przeanalizowane pod względem następujących kryteriów: 1.możliwość stosowania uznania administracyjnego przez organ podatkowy; 2.niejasne kryteria podejmowania decyzji uznaniowych; 3.skomplikowane i niejasne procedury podatkowe; 4.przewlekłe postępowanie podatkowe oraz brak precyzyjnych terminów w postępowaniu; 5.nierówność podatników.

2 ŹRÓDŁA I MATERIAŁY W opracowaniu wykorzystano następujące ustawy: 1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926, z późniejszymi zmianami); 2.Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 1999 r. nr 54 poz. 572, z późniejszymi zmianami); 3.Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 110, poz. 968, z późniejszymi zmianami). W opracowaniu wykorzystano następujące dokumenty, które otrzymano z Najwyższej Izby Kontroli: 1.Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2000, Warszawa, maj 2001 r. (zwany dalej Raportem NIK); 2. Załącznik A nr 15 do Raportu NIK Informacja o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg uznaniowych, luty 2000 r.; 3. Załącznik A nr 16 do Raportu NIK Informacja o wynikach kontroli działalności urzędów skarbowych w zakresie egzekucji i zabezpieczenia zaległości podatkowych, kwiecień 2001 r.; 4.Załącznik B do Raportu NIK - Informacja o przebiegu postępowań karnych prowadzonych wskutek zawiadomień NIK; 5.Informacja NIK o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg uznaniowych nr 13/2000. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień roku. STATYSTYKI Statystyki dostępne w Ministerstwie Sprawiedliwości zawierają ogólne informacje o wyrokach skazujących z tytułu przekupstwa lub sprzedajności na podstawie Kodeksu Karnego. Są to informacje o sprawach karnych z tytułu korupcji we wszystkich dziedzinach administracji. Nie jest możliwe wyodrębnienie na ich podstawie spraw karnych, dotyczących korupcji związanej wyłącznie z przepisami podatkowymi. Biuro Dokumentacji Skarbowej w Ministerstwie Finansów odmówiło wglądu do statystyk ze względu na informacje niejawne. W związku z powyższym ograniczono się do opracowań NIK, w których izba wskazuje na obszary działalności organów podatkowych, zagrożone korupcją ze względu na występujące tam nieprawidłowości. Wnioski NIK zostały oparte na przeprowadzonych kontrolach w organach skarbowych. W sprawach wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego przez konkretnego urzędnika izba zawiadamia właściwe organy ścigania. Dalszy tok sprawy należy do prokuratury i sądów karnych.

3 ROZDZIAŁ I Dział 1.1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926, z późniejszymi zmianami) Ustawa Ordynacja podatkowa reguluje ogólne zagadnienia, definicje i instytucje polskiego prawa podatkowego. Zawiera przepisy dotyczące powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych, dostarczania informacji podatkowych, prowadzenia postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, przeprowadzania czynności sprawdzających oraz przestrzegania tajemnicy skarbowej. Reguluje odpowiedzialność podatników, płatników i innych podmiotów z tytułu podatków, określa prawa i obowiązki tych podmiotów w postępowaniu podatkowym. Ordynacja podatkowa jest częścią ogólną systemu polskiego prawa podatkowego. W Ordynacji podatkowej zawarta jest grupa przepisów, w których organy podatkowe są upoważnione do decydowania o prawach i obowiązkach stron postępowania podatkowego w sposób uznaniowy. Upoważnienie takie jest nazywane w doktrynie prawa administracyjnego uznaniem administracyjnym. Ustawa posługuje się w takich przypadkach terminem organ podatkowy może zdecydować, czyli nie musi. Nie oznacza to dowolności w orzekaniu. Ustawodawca zawiera w takim przepisie podatkowym klauzulę generalną, która ogranicza swobodę decyzji organu. Najczęściej jest to klauzula interesu publicznego, interesu strony bądź interesu podatnika. Organ podatkowy interpretuje tę klauzulę w konkretnych okolicznościach, nadając jej konkretny sens. Interpretuje przepis w granicach uznania administracyjnego. Pozwala to na przykład umorzyć podatek w uzasadnionych losowych okolicznościach. Uelastycznia stosowanie prawa, ponieważ nie da się przewidzieć wszystkich losowych sytuacji, mogących zaistnieć w przyszłości. Dział 1.2. Zaniechanie poboru podatku Art Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników: 1) zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie, 2) (pominięto) 1a. Zaniechanie poboru podatku w trybie określonym w 1 pkt 1 w stosunku do podatników będących przedsiębiorcami następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dział 1.3. Przykład Art Ordynacji podatkowej jest potencjalnie korupcjogenny. Grupa podmiotów może zwrócić się do ministra finansów o zaniechanie poboru wszystkich lub tylko konkretnego podatku za określony okres. Zaniechanie poboru uprzywilejowuje daną grupę podatników w stosunku do innych podmiotów gospodarki. Jest to przyznanie pomocy publicznej. Dlatego też zaniechanie poboru

4 w stosunku do przedsiębiorców następuje w trybie ustawy z 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 704), zwanej dalej ustawą o pomocy publicznej. Zaniechanie poboru stosuje się w sytuacji, gdy termin zapłaty podatku jeszcze nie minął. Kryteria przyznania pomocy są zawarte w klauzuli generalnej przypadki uzasadnione interesem publicznym lub ważnym interesem podatników. Jest to właściwie jedyne kryterium decydowania o pomocy. Powołana wyżej ustawa o pomocy publicznej nie określa kryteriów jej udzielania. Reguluje tylko kwestie dopuszczalności pomocy, natomiast sama decyzja o jej udzieleniu jest uznaniowa. Dla uzyskania pomocy w postaci zaniechania poboru podatku nie wystarczy spełnienie warunków formalnych, tj. przedstawienie niezbędnych dokumentów. Co do udzielenia lub nie udzielenia pomocy zadecyduje minister. Zaniechanie poboru podatku obniża planowane wpływy budżetowe, ponieważ określone kwoty podatku nie wpłyną do budżetu państwa. Skala finansowa takich decyzji jest duża, bo zwykle dotyczy grupy podatników. Ma to znaczny wpływ na gospodarkę oraz na sytuację gospodarczą podatników. Czasem takie decyzje są określane mianem ręcznego sterowania, dlatego też są oceniane przez niektórych ekonomistów negatywnie. Można sobie wyobrazić sytuację, w której grupa podatników próbuje wpłynąć na ministra lub jego urzędników w celu uzyskania takiej pomocy. Może tak być, że minister zaniecha poboru podatku, próbując stworzyć swoje wpływy polityczne, tak aby konkretna grupa podatników, której udzielono ulgi podatkowej, głosowała na niego lub jego partię w następnych wyborach parlamentarnych. Przykładem dotychczas dokonanego zaniechania poboru jest Rozporządzenie ministra finansów z 30 czerwca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Z 1999 r. Nr 60, poz. 646). Mowa w nim o zaniechaniu poboru podatku od nadwyżki wartości rynkowej akcji, objętych przez osoby uprawnione, ponad wydatki poniesione na ich objęcie. Zaniechanie poboru dotyczy objęcia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez uprawnione osoby. Dotyczy ono dochodu powstającego po stronie nabywcy akcji. Natomiast zbywca akcji zapłaci podatek. W Rozporządzeniu chodzi o transakcje, dotyczące akcji zarówno spółek giełdowych, jak nie notowanych na giełdzie. W przypadku tej instytucji procedura jest taka, że zainteresowani występują z podaniem do ministra. Projekt rozporządzenia przygotowuje odpowiedni dział ministerstwa, odpowiedzialny za politykę podatkową w konkretnym podatku. Uzasadnienie do rozporządzenia znajduje się w ministerstwie. W zasadzie można uzyskać informację o przyczynach zaniechania poboru podatku dla grupy podatników na pisemną prośbę zainteresowanego. Rozporządzenia są publikowane w Dzienniku

5 Ustaw. Dział 1.4. Statystyki Zgodnie z danymi Najwyższej Izby Kontroli nie ma bliższych informacji o przypadkach korupcji w Ministerstwie Finansów lub korupcji dotyczącej Ministra Finansów. Dział 1.5. Podsumowanie Przepis powyższy jest potencjalnie korupcjogenny. Jednak jest on niezbędny jako wyjście awaryjne dla branży podatników w szczególnie poważnym kryzysie gospodarczym. Propozycja zmian: za antidotum na korupcję powinna służyć jawność decyzji politycznej na tak wysokim szczeblu, czyli jawność wnioskodawców oraz uzasadnienia decyzji. Uzasadnienie do rozporządzenia powinno być publikowane wraz z rozporządzeniem w Dzienniku Ustaw lub być dostępne dla każdego, w ministerstwie. Dział Zwolnienie płatnika z potrącania podatku lub zaliczki na podatek Art Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania: 1) podatku - gdy pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji, 2) zaliczek na podatek - jeżeli podatnik uprawdopodobni, że pobrane zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy (pominięte) Dział 2.2. Przykład W pierwszej sytuacji (art pkt. 1. Ordynacji podatkowej) organ może zwolnić płatnika z obowiązku poboru podatku od podatnika. Organ podatkowy decyduje o zwolnieniu podatkowym na podstawie takiego kryterium, jakim jest ważny interes podatnika. Ocenia przy tym, czy interes podatnika jest wystarczająco ważny. Może udzielić ulgi lub nie. Przykładem ważnego interesu podatnika jest zagrożenie fizycznej egzystencji człowieka, które by nastąpiło w razie zapłaty podatku. Zwolnienie takie wydaje się w formie decyzji na wniosek podatnika. Właściwy organ podatkowy zwalnia konkretnego płatnika z obowiązku pobrania oznaczonego podatku. Sytuacja jest całkowicie indywidualna, w przeciwieństwie do generalnego zaniechania poboru podatku dla grupy podmiotów, opisanego w poprzednim punkcie. Można wyobrazić sobie sytuację, w której podatnik przekupi urzędnika, po to

6 by organ podatkowy zwolnił płatnika z obowiązku pobrania podatku. Urzędnik skarbowy może sam zaproponować wydanie korzystnej decyzji w zamian za korzyść majątkową. Organ podatkowy ma dużą swobodę co do uzasadnienia swojej decyzji, ponieważ pojęcie ważnego interesu podatnika jest bardzo szerokie. W drugim przypadku (art pkt. 2. Ordynacji podatkowej) organ podatkowy może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania zaliczek na podatek. Podatnik jest zobowiązany rozliczyć się w ustawowym terminie z podatku. Zwykle chodzi tutaj o sytuacje, w których podatnik, będący pracownikiem korzysta z odliczeń z tytułu ulgi podatkowej, na przykład ulgi budowlanej. Przepis jest stosowany, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że pobrane przez płatnika zaliczki na podatek byłyby niewspółmiernie wysokie w porównaniu do podatku należnego za rok podatkowy. Pracownik nie musi udowadniać tego ponad wszelką wątpliwość. Wystarczy uprawdopodobnić tą okoliczność, tzn. wykazać jej prawdopodobieństwo. Jednak nawet wówczas, gdy podatnik wykaże takie prawdopodobieństwo, organ podatkowy nie musi zwolnić płatnika-pracodawcy z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. Może to uczynić, o czym świadczy literalna wykładnia przepisu. Przepis powyższy nie dotyczy podatników - przedsiębiorców, ponieważ sami oni opłacają podatek dochodowy. Podatnicy ci mogą zwrócić się do swojego urzędu skarbowego w celu zmniejszenia kwoty miesięcznych zaliczek na podatek. Muszą uprawdopodobnić, że kwota miesięcznych zaliczek na podatek byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku rocznego od ich przewidywanego dochodu. Wówczas urząd skarbowy może odpowiednio zmniejszyć kwoty zaliczek na podatek (art. 44. ust. 1. pkt. 1. oraz art. 44. ust. 5. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.) Podatnik w takiej sytuacji może zaoferować urzędnikowi przyjęcie korzyści, w zamian za oczekiwaną decyzję. Oferta korupcji może też być złożona przez urzędnika. 2.3.Statystyki Generalnie, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła dużą dowolność w przyznawaniu podatkowych ulg uznaniowych. Nie ma wzmianki konkretnie o tym przepisie, ale uwagi NIK można odnieść także do tego rodzaju ulgi opartej na uznaniu administracyjnym. Na stronie 28 Raportu NIK, Izba stwierdza, że w kontrolowanych urzędach skarbowych nie istniały jednolite zasady udzielania ulg podatkowych. Podatnicy, będący w takiej samej lub w podobnej sytuacji byli traktowani odmiennie. 2.4.Podsumowanie Obydwa przepisy są korupcjogenne. Pozostawiają zbyt szerokie pole dla

7 uznaniowej decyzji organu podatkowego. Propozycją zmiany art pkt. 1 Ordynacji podatkowej może być określenie wskazówek, którymi organ podatkowy będzie się kierować przy interpretacji pojęcia ważny interes podatnika. Propozycją zmiany art pkt. 2. Ordynacji podatkowej może być zobowiązanie (a nie uprawnienie) organu podatkowego do zwolnienia płatnika z poboru zaliczek, jeżeli podatnik wykaże, że na przykład, korzysta z ulgi podatkowej. Wówczas decyzja urzędnika będzie decyzją związaną, co zmniejszy zagrożenie korupcyjne. Alternatywną propozycją zmiany jest całkowita likwidacja tych przepisów wraz z likwidacja ulg podatkowych i obniżeniem skali podatkowej. Dział 3.1. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego Art Zobowiązanie podatkowe może być zabezpieczone na majątku podatnika przed terminem płatności podatku, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane. 2. Zabezpieczenia można dokonać również przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zaległości podatkowej, jeżeli z dowodów zgromadzonych w postępowaniu wynika, że zobowiązanie podatkowe może nie zostać wykonane. 3-7 (pominięte) Dział 3.2. Przykład Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego stosuje organ podatkowy, jeżeli zachodzi obawa, że nie zostanie ono zapłacone. Swoboda dysponowania majątkiem, na którym zabezpieczono podatek, jest ograniczona. Podatnik może wpłynąć na urzędnika, aby nie dokonywał zabezpieczenia w ogóle, lub aby opóźnił takie zabezpieczenie. Wtedy podatnik dokona wygodnych dla niego rozporządzeń majątkiem. Również urzędnik może wyjść z inicjatywą i zaproponować podatnikowi zaniechanie zabezpieczenia podatku w zamian za korzyść majątkową. Dział 3.3. Statystyki W Załączniku A nr 16 do Raportu NIK (pkt. 8, str. 79) Izba ocenia, że organy podatkowe w niezadowalającym stopniu korzystały z instytucji zabezpieczenia podatków przed terminami ich płatności oraz po powstaniu zaległości podatkowych. Nie robiono tego, mimo że istniały przesłanki dla zabezpieczenia podatków. Brak zabezpieczeń utrudniał lub uniemożliwiał późniejszą egzekucję zaległości podatkowych. Na stronie 30 Raportu NIK stwierdza się, że... kontrola ujawniła niedokonanie zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę co najmniej 264 mln. zł., mimo przesłanek wskazujących na potrzebę i realne możliwości ich zastosowania. W wyniku kontroli skierowano sześć zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

8 We wnioskach z kontroli NIK proponuje, aby urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej powszechnie wykorzystywali możliwość zabezpieczenia podatków na majątku dłużników. Izba proponuje nadzór Ministerstwa Finansów w tym zakresie oraz udoskonalenie funkcjonowania rejestru zastawów skarbowych (str Załącznika A nr 16). Dział 3.4. Podsumowanie Przepis jest potencjalnie korupcjogenny. Stwarza dogodne warunki dla rezygnacji z zabezpieczenia płatności podatku, w sytuacji, gdy podatnik lub urzędnik oferuje korzyść majątkową. Propozycja zmiany: ścisłe określenie przesłanek, w których organ podatkowy obligatoryjnie, z urzędu, powinien zabezpieczyć wykonanie zobowiązania na majątku podatnika w toczącym się postępowaniu. Wydaje się, że opisanie procedury postępowania w takich sprawach jest możliwe. Dział 4.1. Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku Art Organ podatkowy, ze względu na ważny interes podatnika, na jego wniosek, może: 1) odroczyć termin płatności podatku, 2) rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 3) odraczać inne terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art , art. 76 1, art. 78 1, art. 80 1, art i 4, art i art Przepis 1 pkt 2 stosuje się również do należności przypadających od płatników lub inkasentów, na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej. 2a. Odraczanie terminu płatności podatku i rozkładanie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, na wniosek będącego przedsiębiorcą podatnika, płatnika lub inkasenta, następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 3. (pominięty) Dział 4.2. Przykład Przedsiębiorca ubiega się o odroczenie terminu zapłaty podatku. Decyzja organu podatkowego jest uznaniowa. Jedyne kryterium to ważny interes podatnika. Ustawa o pomocy publicznej nie określa ścisłych kryteriów udzielenia tej pomocy publicznej. Ponieważ nie ma tutaj ścisłych i jasnych kryteriów udzielenia odroczenia terminu zapłaty podatku, istnieje zagrożenie dowolności w podjęciu decyzji. Podatnik obawiający się niekorzystnej decyzji, może być prowokowany do wręczenia łapówki urzędnikowi w zamian za wydanie korzystnej dla siebie decyzji. W przypadku rozłożenia podatku na raty nowe terminy płatności podatku ustala się dla poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej. Kryteria

9 podjęcia decyzji uznaniowej są takie same, jak w przypadku odroczenia terminu płatności. Tutaj również jest możliwe wręczenie korzyści urzędnikowi, z własnej inicjatywy lub na żądanie tego urzędnika. W sytuacji osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą, do odroczenia terminu zapłaty podatku, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej i odsetek, nie stosuje się ustawy o pomocy publicznej. Również w tej sytuacji, jedynym kryterium decyzyjnym jest ważny interes podatnika. Z odroczeniem płatności podatku oraz rozłożeniem podatku na raty wiąże się opłata prolongacyjna. Opłata ta wynosi 50% podatkowych odsetek za zwłokę i jest ustalana w trybie Ordynacji podatkowej. Stanowi ona koszt uzyskania przychodu podatnika. W przypadku rozłożenia na raty zaległości nie są naliczane dalsze odsetki za zwłokę. Opłata prolongacyjna (za odroczenie) nie wydaje się wygórowana. Podatnicy, którym odmówiono w rozłożeniu podatku lub zaległości na raty albo odmówiono odroczenia terminu płatności podatku, są w gorszej sytuacji. Muszą zapłacić kwotę podatku, a jeżeli podatek już stał się zaległością, płacą dodatkowo odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę są naliczane aż do momentu zapłaty całej kwoty zaległości i odsetek. Wynoszą one obecnie 21% zaległości i nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika. A zatem sytuacja jednych podatników względem innych jest znacznie uprzywilejowana. Jeżeli organ podatkowy decyduje w sposób odmienny w jednakowych sytuacjach faktycznych, to w sposób nieuzasadniony uprzywilejowuje wybranych podatników. Powoduje to nierówność podatników, a tych pokrzywdzonych prowokuje do wejścia w układy korupcyjne. Dział 4.3. Statystyki Uwagi NIK, dotyczące braku jednolitych zasad udzielania ulg uznaniowych, są aktualne na tle tego przepisu. Rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz odroczenie terminu płatności podatku są formą ulg podatkowych. Na stronie 2 Informacji NIK o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg uznaniowych nr 13/2000, podaje się przykład związany z odroczeniem terminu płatności podatku. Urząd skarbowy odroczył przedsiębiorstwu komunalnemu termin płatności podatku ze względu na trudną sytuację przedsiębiorstwa, spowodowaną świadczeniem usług na rzecz ludności. Ten sam urząd odmówił odroczenia podatku innemu przedsiębiorstwu komunalnemu, będącemu w takiej samej sytuacji faktycznej. W przypadku rozłożenia podatku na raty NIK stwierdza, że w 8 urzędach skarbowych wobec 18 podatników stosowano nieuzasadnione preferencje. Mianowicie, podatnicy ci nie wywiązywali się z płatności podatku już wcześniej rozłożonego na raty. W ten sposób powstawała zaległość podatkowa. Urzędy zaś, zamiast zastosować zgodnie z prawem egzekucję administracyjną wobec tych podatników, rozkładały te zaległości na dalsze raty (pkt. 5, str. 78 Załącznika A nr 16 do Raportu). Dział 4.4. Podsumowanie Przepis ten jest potencjalnie korupcjogenny.

10 Proponuje się uściślenie kryteriów udzielenia tych ulg podatkowych. Dział 5.1. Umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę Art W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę. 1a. Umarzanie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 2-3 (pominięte) 4. Organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową z urzędu, jeżeli: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, pkt. 2-4 (pominięte) Dział 5.2. Przykład Organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę. Stosownie do wniosku, organ podatkowy może umorzyć tylko odsetki za zwłokę. Kryterium decyzyjnym jest tutaj ważny interes podatnika albo interes publiczny. Organ podatkowy decyduje w oparciu o interpretację tych pojęć w konkretnej sytuacji. Jest to decyzja uznaniowa. Zaległość podatkowa przedsiębiorcy może być umorzona tylko z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy publicznej. W powyższej sytuacji przedsiębiorca, ubiegający się o umorzenie mu zaległości podatkowej, może próbować wpłynąć na urzędnika państwowego. Decyzję można uzasadnić dowolnie, ponieważ brak ustawowych dyrektyw takiego umorzenia. Orzeczenia sądowe Naczelnego Sądu Administracyjnego wprowadziły zasadę, że umorzenie może nastąpić jedynie wówczas, gdy podatnik nie może zapłacić podatku z powodu zdarzeń od niego niezależnych, losowych. W pozostałych przypadkach może na przykład, ubiegać się o rozłożenie zaległości na raty. Jednak orzeczenia sądowe nie wiążą organów podatkowych. Art pkt. 1. Ordynacji podatkowej wprowadza nieścisłe określenie uzasadnione przypuszczenie. Organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową z urzędu, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przekraczającej wydatki egzekucyjne. Innymi słowy, kwota, którą realnie da się wyegzekwować od podatnika, nie przekracza kwoty wydatków egzekucyjnych. Przepis jest ogólnie sformułowany, nie określa szczegółowej procedury postępowania w takich przypadkach (np. przeprowadzenie wywiadu majątkowego u podatnika, oszacowanie kosztów egzekucji w protokole). Powstaje ryzyko manipulowania postępowaniem egzekucyjnym.

11 Dział 5.3. Statystyki Umorzenie zaległości podatkowych jest formą ulgi uznaniowej. Zatem wszystkie uwagi NIK odnoszące się do braku jednolitych i precyzyjnych zasad udzielania ulg uznaniowych mają tu zastosowanie. Na stronie 28 Raportu NIK izba stwierdza, że w ramach tego samego urzędu w bardzo podobnych sytuacjach podatników podejmowane były różne decyzje co do umorzenia lub odmowy umorzenia należności podatkowych. Według NIK szczególnie zaś naganną i ewidentnie korupcjogenną praktyką (...) było udzielanie ulg podatkowych dla podmiotów wykonujących usługi inwestycyjne i remontowe na rzecz tych urzędów. Na stronie 30 Raportu NIK izba podaje przykład spółki, której urząd skarbowy zaniżył pobór podatku, kierując się zobowiązaniem stworzenia przez tą spółkę w przyszłości 50 dodatkowych miejsc pracy. Zdaniem NIK... administracja skarbowa nie powinna prowadzić tego rodzaju negocjacji i uzależniać swoich decyzji od niepewnych obietnic dotyczących lokalnych interesów. Według NIK, praktyka taka stwarza warunki do dowolnego i w efekcie korupcjogennego postępowania urzędów skarbowych. W tej sprawie NIK skierowała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dział 5.4. Podsumowanie Postuluje się uściślenie kryteriów umorzenia zaległości podatkowej na wniosek podatnika (art Ordynacji podatkowej). Nie da się w całości znieść tej instytucji, ponieważ mogłoby to doprowadzić do katastrofalnych skutków dla podatników, znajdujących się w rzeczywiście ciężkiej sytuacji materialnej. Art pkt. 1. Ordynacji podatkowej można by dokładne określić procedurę postępowania, wprowadzenie obowiązku dokonania wywiadu majątkowego u podatnika oraz oszacowania kosztów egzekucji w protokole i porównanie ich z kwotą zaległości podatkowej. Dział 6.1. Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej Art Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania. 2. Organ podatkowy ze względu na szczególnie ważny interes strony może na jej wniosek postanowić o wstrzymaniu wykonania decyzji w całości lub w części. 3. Postanowienie, o którym mowa w 2, podlega w każdym czasie uchyleniu przez organ, który je wydał, lub przez organ odwoławczy. 4. Organ, który wydał postanowienie na podstawie 2, przekazuje jego kopię organowi wyższego stopnia. Dział 6.2. Przykład W postępowaniu podatkowym istnieje zasada, według której wniesienie

12 odwołania od decyzji podatkowej nie wstrzymuje wykonalności tej decyzji. Dla przeciwieństwa, decyzja zaskarżona do organu odwoławczego w postępowaniu administracyjnym (nie podatkowym), nie podlega wykonaniu, dopóki sprawy nie rozstrzygnie organ II instancji. W podatkach chodzi o szybkie pozyskanie funduszy dla budżetu państwa lub gminy, dlatego podatek jest płatny w terminie płatności określonym w decyzji I instancji. Od powyższej zasady istnieje wyjątek przewidziany w art Ordynacji podatkowej. Według tego przepisu, organ podatkowy może na wniosek strony wstrzymać wykonalność decyzji podatkowej w całości lub w części. Strona odwołująca się musi wykazać, że odroczenie wykonania decyzji jest uzasadnione jej szczególnie ważnym interesem. Organ podatkowy decyduje tutaj na podstawie uznania administracyjnego, interpretując klauzulę szczególnie ważnego interesu strony w konkretnych okolicznościach. Podatnik powinien uzasadnić szczegółowo, jaki ma szczególnie ważny interes. Do wstrzymania wykonania decyzji nie wystarcza, że podatnik kwestionuje obowiązek zapłaty podatku. Wstrzymanie wykonania decyzji następuje w drodze postanowienia. Postanowienie to organ I instancji przekazuje organowi wyższego stopnia (organowi odwoławczemu), który je kontroluje. Organ, który wydał postanowienie, a także organ odwoławczy, mogą uchylić takie postanowienie w każdej chwili (art Ordynacji podatkowej). Na postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania decyzji podatkowej nie przysługuje zażalenie (art w związku z art Ordynacji podatkowej). Można je jednak zaskarżyć do II instancji w odwołaniu od tej decyzji (art Ordynacji podatkowej). Postanowienie odmowne nie kończy postępowania podatkowego, lecz dotyczy konkretnej kwestii proceduralnej w tym postępowaniu. Nie przysługuje na nie skarga do NSA (art. 16. ust. 1. pkt. 2. ustawy o NSA). Podatnikowi przysługuje skarga do NSA na decyzję, wydaną przez organ odwoławczy, natomiast nie ma skargi na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania tej decyzji. Podatnik, który jeszcze nie zapłacił podatku, może wnosić do NSA o wstrzymanie wykonalności decyzji podatkowej na podstawie art. 40 ustawy o NSA. Jeżeli zapłacił podatek lub dokonano egzekucji, podatnik może zarzucić w skardze do NSA naruszenie prawa przez organy podatkowe. Przykład: podatnik otrzymał decyzję określającą mu podatek z należnymi odsetkami za zwłokę za kilka lat wstecz. Odwołuje się od tej decyzji do organu wyższego stopnia. W międzyczasie wnosi podanie do organu I instancji o wstrzymanie wykonania decyzji. Umawia się z urzędnikiem nieoficjalnie popierając układ wręczeniem korzyści majątkowej, tak aby wstrzymać wykonalność decyzji oraz egzekucji administracyjnej. Następnie podatnik wyzbywa się majątku, tak aby uniemożliwić egzekucję.

13 Dział 6.3. Statystyki Brak informacji w wynikach kontroli lub Raporcie NIK w sprawie tego przepisu. Jednak trzeba do tego przepisu odnieść ogólne uwagi NIK, dotyczące braku precyzyjnych zasad odnośnie podejmowania rozstrzygnięć uznaniowych. Dział 6.4. Podsumowanie Przepis powyższy jest potencjalnie korupcjogenny. Proponujemy uściślenie ustawowych kryteriów, dotyczących wstrzymania wykonania decyzji podatkowej. Jednym z formalnych warunków wstrzymania wykonalności decyzji może być uprzednie zabezpieczenie kwoty podatku na majątku podatnika, tak, aby zagwarantować zapłatę tego podatku po rozstrzygnięciu sprawy. Jeżeli sprawa zakończyłaby się na korzyść podatnika, zabezpieczenie wygasłoby. Alternatywną zmianą jest takie ujęcie przepisu, zgodnie z którym podatnik musi płacić podatek dopiero wówczas, gdy organ odwoławczy rozstrzygnie sprawę w II instancji. Do tego czasu decyzja podatkowa byłaby nieprawomocna i nie podlegałaby wykonaniu. ROZDZIAŁ II Dział 1.1.Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 1999 r. nr 54 poz. 572, z późniejszymi zmianami). Dla sprawdzenia, czy podatnicy, płatnicy, inkasenci i inne podmioty należycie rozliczają się z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych należności budżetowych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, powołano urzędy kontroli skarbowej. Urzędy te kontrolują również sposób dysponowania przez podmioty środkami publicznymi, jeżeli te środki zostały przekazane tym podmiotom poprzez dotacje, subwencje lub inne formy pomocy publicznej. Ustawa o kontroli skarbowej reguluje cele i zakres kontroli, organy upoważnione do jej przeprowadzenia, prawa i obowiązki podatników i innych osób kontrolowanych w trakcie kontroli, a także prawa i obowiązki inspektorów kontroli skarbowej. Ustawa reguluje instytucję wywiadu skarbowego, tj. dopuszczalność i sposoby zbierania przez władze skarbowe informacji o dochodach podatników w celu wykrycia przestępstw skarbowych. W ustawie o kontroli skarbowej jest uregulowania instytucja szczególnego nadzoru podatkowego, który się stosuje m. in. wobec produkcji i sprzedaży wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Ustawa określa kompetencje inspektora kontroli skarbowej oraz wymagania, dotyczące zatrudnienia na tym stanowisku. Ustawa również określa organy właściwe dla wniesienia odwołania od decyzji inspektora kontroli skarbowej.

14 W sprawach nie uregulowanych w ustawie o kontroli skarbowej do postępowania kontrolnego stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 31. ustawy o kontroli skarbowej). Na przykład są to przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące procedury wydawania decyzji podatkowych oraz postępowania podatkowego. Jeżeli w toku kontroli stwierdzono popełnienie przestępstwa skarbowego organy kontroli skarbowej prowadzą postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zgodnie z procedurą przewidzianą w Kodeksie Karnym Skarbowym. Dział 1.2. Niezwłoczne podjęcie kontroli skarbowej Art Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, postępowanie kontrolne może być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego kontrolowanemu lub osobom wymienionym w art. 13 ust. 6. ust (pominięte) 5. Organ kontroli skarbowej może zawiesić postępowanie, jeżeli w okresie 14 dni od wszczęcia postępowania nie ustali danych oznaczających (identyfikujących) kontrolowanego. Z tych samych przyczyn organ kontroli skarbowej może umorzyć postępowanie, jeżeli od wszczęcia postępowania upłynęło co najmniej 30 dni; postępowanie umorzone może być jednak podjęte w każdym czasie, gdy ustali się osobę, w stosunku do której może być prowadzone postępowanie kontrolne. Dział 1.3. Przykład Art. 13. ust. 1. i ust.2. ustawy o kontroli skarbowej wyraża zasadę, w myśl której postępowanie kontrolne rozpoczyna się po doręczeniu kontrolowanej osobie postanowienia o rozpoczęciu tego postępowania. Inspektor powinien przy rozpoczęciu kontroli okazać m. in. legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Jeżeli tych dokumentów nie okazano, czynności inspektora są nieważne. Jednak art. 14. ust. 1. tej ustawy wprowadza wyjątek od powyższej zasady. Inspektor może wszcząć kontrolę skarbową niezwłocznie, bez okazania wspomnianych dokumentów. Pokazuje wówczas kontrolowanemu tylko legitymację służbową i znak identyfikacyjny. Może tak uczynić, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne (natychmiastowe) podjęcie kontroli. Ustawa nie definiuje tych okoliczności faktycznych. Ich ustalenie zależy od uznania inspektora i od jego interpretacji omawianego przepisu. Przykładem takiej okoliczności może być sytuacja, w której sprzedawca odłożył zapłatę za towar do szuflady i nie wprowadził tego zakupu do kasy fiskalnej, zaś inspektor był świadkiem tego zdarzenia. Po rozpoczęciu kontroli w powyższym szczególnym trybie inspektor powinien niezwłocznie doręczyć kontrolowanemu postanowienie o wszczęciu kontroli oraz pokazać upoważnienie do jej przeprowadzenia. Jeżeli nie uczyni tego, wszystkie czynności kontrolne będą nieważne. W czasie kontroli podatnik nie ma prawa samodzielnie korygować deklaracji

15 podatkowych w zakresie podatków, których dotyczy kontrola (art pkt. 1. Ordynacji podatkowej). Jeżeli inspektor zdecydował o rozpoczęciu niezwłocznej kontroli, to osoba kontrolowana może próbować wpłynąć na inspektora, w celu zaniechania tej kontroli. Również inspektor może zaproponować, że nie zauważy nieprawidłowości, w zamian za korzyść dla siebie. W tej sytuacji inspektor decyduje, po pierwsze, jakie okoliczności uzasadniają rozpoczęcie natychmiastowej kontroli i po drugie, decyduje o tym, czy rozpocząć kontrolę czy też nie, po okazaniu legitymacji służbowej. Wynika to z zapisu ustawy, który mówi, że postępowanie kontrolne może być wszczęte przez inspektora. Zgodnie z art. 14. ust. 5. ustawy o kontroli skarbowej inspektor może zawiesić, a następnie może umorzyć postępowanie kontrolne, jeżeli w ciągu określonego w tej ustawie okresu nie ustali danych identyfikujących (personalnych) osoby kontrolowanej. Umorzone postępowanie inspektor może wszcząć na nowo w każdym czasie, jeżeli ustali wspomniane dane. W tej sytuacji kontrolowany może wręczyć inspektorowi korzyść majątkową, po to, by inspektor nie rozpoczynał postępowania kontrolnego ponownie. Osoba zainteresowana może umówić się z inspektorem, że inspektor nie ustali powyższych danych personalnych, a w związku z tym umorzy postępowanie po upływie terminu ustawowego. Możliwe, że to inspektor zaoferuje podatnikowi umorzenie postępowania w zamian za korzyść majątkową. Możliwa jest następująca sytuacja korupcjogenna. Inspektor rozpoczął kontrolę skarbową w trybie natychmiastowym. Wówczas dla ważności czynności kontrolnych powinien niezwłocznie doręczyć i okazać kontrolowanemu odpowiednie dokumenty, o których mowa była wyżej. Podatnik może przekupić inspektora, by ten opóźnił doręczenie i okazanie tych dokumentów. W ten sposób czynności kontrolne inspektora będą nieważne. Podatnik będzie miał możliwość samodzielnej korekty deklaracji podatkowych i usunięcia nieprawidłowości, na które wskazał inspektor. Podsumowując powyższe, możliwe są następujące sytuacje korupcjogenne: 1)rozpoczęcie niezwłocznej kontroli skarbowej zależy od uznania inspektora, ponieważ brak ścisłej definicji, jakie okoliczności faktyczne uzasadniają rozpoczęcie kontroli skarbowej; 2)inspektor ma uprawnienie do wszczęcia kontroli, a nie obowiązek; 3)inspektor może zawiesić, a następnie umorzyć postępowanie kontrolne, jeżeli nie ustali danych identyfikacyjnych kontrolowanego; 4)możliwość podjęcia kontroli na nowo w każdym czasie, jeżeli inspektor ustali dane

16 identyfikacyjne kontrolowanego. Dział 1.4. Statystyki W Raporcie NIK nie ma konkretnych danych na temat postępowania kontrolnego skarbowego. W tym przypadku są aktualne ogólne uwagi i wnioski NIK, dotyczące braku precyzyjnych zasad podejmowania decyzji uznaniowych przez organy podatkowe. Dział 1.5. Podsumowanie Omawiany przepis jest potencjalnie korupcjogenny. Proponujemy uściślenie kryteriów i okoliczności niezwłocznego podjęcia kontroli skarbowej. Naszym zdaniem, należy wprowadzić obowiązek (a nie uprawnienie) zawieszenia, umorzenia lub ponownego podjęcia postępowania kontrolnego. Korzystnym będzie określenie kryteriów podjęcia decyzji przez inspektora. Powinno to zmniejszyć władzę uznaniową inspektora kontroli skarbowej. W tym trybie wszczęcia kontroli skarbowej pozycja inspektora wydaje się być szczególnie silna i uprzywilejowana. Regulacje ustawowe dają szeroki zakres co do możliwości podjęcia decyzji. Dotyczą one rozpoczęcia postępowania, jego przerwania lub zakończenia, a także możliwości wznowienia kontroli na nowo w razie uzupełnienia brakujących danych. Kryteria podjęcia tych decyzji nie są jasne dla podatników. Wszystko to powoduje zagrożenie korupcją. Propozycję korzyści majątkowej może złożyć zarówno inspektor jak i osoba kontrolowana. Dział 2.1. Prowadzenie kontroli skarbowej Ustawa o kontroli skarbowej: Art. 21. ust. 1. Czynności kontrolne mające znaczenie dla ustaleń kontroli podlegają dokumentowaniu. Zakres tych czynności ustala inspektor. Ust (pominięte) Art. 38.ust 1. Inspektor prowadzi samodzielnie postępowanie kontrolne. ust.2-3 ( pominięte) Dział 2.2. Przykłady Z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół.

17 Inspektor kontroli może na skutek przyjęcia korzyści od kontrolowanego nie uwzględnić w trakcie kontroli pewnych niewygodnych dla podatnika dowodów i faktów. Inspektor może pominąć je w protokole kontroli i w wydanej decyzji pokontrolnej. Inspektor samodzielnie prowadzi postępowanie kontrolne, ustala zakres czynności kontrolnych i samodzielnie interpretuje prawo. Może on pominąć pewne dokumenty, zaniechać przeprowadzenia pewnych dowodów lub czynności kontrolnych na skutek przyjęcia korzyści majątkowej. W ten sposób kontrola nie stwierdzi większych nieprawidłowości u podatnika. Na skutek wręczenia korzyści, inspektor w trakcie kontroli może przeciągnąć pewne czynności kontrolne, dopuszczając do przedawnienia podatku. W tym samym celu inspektor może zwlekać z wydaniem decyzji podatkowej po zakończeniu kontroli. Samodzielne prowadzenie kontroli oznacza, że inspektor sam dokonuje interpretacji przepisów podatkowych (art. 38.ust.1.ustawy o kontroli skarbowej). Jego interpretacja niejednoznacznych przepisów podatkowych może być odmienna od interpretacji podatnika. Przepisy podatkowe są lakoniczne, w wielu wypadkach mogą powstawać niejasności i sprzeczności podczas ich interpretacji. W takiej niejednoznacznej sytuacji podatnik może wręczyć korzyść majątkową inspektorowi, aby ten interpretował przepisy podatkowe na korzyść podatnika. Również inspektor może zaproponować podatnikowi korzystną interpretację przepisów w zamian za korzyść majątkową. Silna pozycja inspektora kontroli, a także niejednoznaczne przepisy podatkowe, stwarzają dogodną pozycję dla manipulowania postępowaniem kontrolnym. Okoliczności te umożliwiają kształtowanie wyników kontroli przez zainteresowanych. Dział 2.3. Statystyki W Raporcie NIK brak konkretnych danych związanych z tymi przepisami. Dział 2.4. Podsumowanie Trudno powiązać te przypadki korupcji z konkretnymi przepisami podatkowymi. Należy je raczej odnieść do ogólnych reguł i zasad prowadzenia kontroli. O silnej pozycji inspektora kontroli już była mowa wyżej w dziale 1.3. niniejszego opracowania. Likwidacja korupcji w tych przypadkach zależy od kontroli wewnętrznej w organach podatkowych. Dział 3.1. Kontrola w miejscu zamieszkania podatnika Art. 16.ust. 1-3 (pominięte). Art. 16. ust. 4. Inspektor może, za zgodą prokuratora, dokonywać czynności kontrolnych w

18 lokalu, w którym zamieszkuje osoba fizyczna zobowiązana do uiszczenia należności pieniężnych, (...), w razie powzięcia wiarygodnych wiadomości, że osoba ta nie zgłosiła osiąganych przychodów do opodatkowania lub zgłosiła je w niepełnej wysokości. Z czynności tych sporządza się protokół, który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora (...). Dział 3.2. Przykład Przepis ten dotyczy kontroli w mieszkaniu podatnika. Nie wiadomo, co bliżej oznacza termin w razie powzięcia wiarygodnych wiadomości, że osoba nie zgłasza działalności gospodarczej lub ukrywa dochody. Nie wiadomo, czy taką wiarygodną wiadomością jest donos sąsiada albo inna niesprawdzona informacja. W tym przypadku inspektor kontroli skarbowej ocenia, czy informacje, które otrzymał są wiarygodne i czy uzasadniają przeprowadzenie kontroli. Należy to do uznania inspektora i dlatego grozi korupcją. Inspektor może dokonywać kontroli w mieszkaniu kontrolowanej osoby, za zgodą prokuratora. Inspektor może dokonać takiej kontroli, ale nie jest do tego zobowiązany. Podatnik, przeciwko któremu to postępowanie będzie się toczyć, może przekupić inspektora, aby odstąpił od takiej kontroli. Również inspektor może zaproponować odstąpienie od kontroli w zamian za korzyść od podatnika. Dział 3.3. Statystyki W Raporcie NIK brak danych na temat tego przepisu. Dział 3.4. Podsumowanie Przepis jest potencjalnie korupcjogenny. Postulujemy sprecyzowanie źródeł, z których można czerpać wiarygodne informacje i określenie jakie mianowicie informacje uzasadniają kontrolę. Na przykład mogą to być dane zgromadzone przez policję, służby wywiadowcze, zaprotokołowane zeznania świadków, itp. Dział 4.1. Kontrola krzyżowa Art. 20. ust.1. Badanie dokumentów i ewidencji polega na sprawdzeniu ich rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa. Art. 20. ust. 2. Inspektor, w związku z prowadzonym u kontrolowanego postępowaniem

19 kontrolnym, może po okazaniu legitymacji służbowej dokonać sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych dokumentów u kontrahentów kontrolowanego prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich siedzibę; z czynności tych sporządza się protokół, który podpisują osoby obecne przy dokonywaniu tych czynności. (...). Dział 4.2. Przykład Inspektor może dokonać kontroli dokumentów, będących w związku z prowadzona kontrolą u podatnika, a znajdujących się u kontrahentów podatnika. Na przykład, są to dokumenty, związane z konkretną transakcją, w sytuacji, gdy inspektor nie może wyjaśnić wszystkich okoliczności tej sprawy u kontrolowanego. Często dokonuje się kontroli krzyżowej faktur VAT u sprzedawcy i nabywcy towaru, porównując zgodność oryginału z kopią faktury. Inspektor nie jest zobowiązany, tylko uprawniony do przeprowadzenia takiej krzyżowej kontroli. Kontrolowany lub jego kontrahent mogą próbować wpłynąć na inspektora, aby ten nie dokonywał kontroli krzyżowej. Wówczas inspektor może zrezygnować z jej przeprowadzenia. Również sam inspektor może zaoferować odstąpienie od kontroli krzyżowej w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej. Dział 4.3. Statystyki Brak konkretnych danych, związanych z tym przepisem. Dział 4.4. Podsumowanie Przepis jest korupcjogenny. Proponujemy sprecyzowanie, w jakiej sytuacji inspektor jest zobowiązany przeprowadzić taką kontrolę u kontrahenta, a w jakiej sytuacji jest do tego uprawniony. W razie odstąpienia od kontroli, proponujemy, aby inspektor szczegółowo uzasadnił taką decyzję w protokole kontroli. Jest to uściślenie przesłanek przeprowadzenia kontroli krzyżowej. ROZDZIAŁ III Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2002 r. nr 110, poz. 968, z późniejszymi zmianami).

20 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji reguluje postępowanie egzekucyjne, dotyczące przymusowego wykonania obowiązków na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Są to obowiązki o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Wśród obowiązków pieniężnych nas interesuje egzekucja podatków. Ustawa reguluje również dopuszczalne środki przymusu, które są stosowane wobec dłużników, i sposób zabezpieczania wykonania ich obowiązków. Podobnie jak Ordynacja podatkowa i ustawa o kontroli skarbowej, ta ustawa zawiera przepisy oparte na uznaniu administracyjnym, które umożliwiają manipulowanie postępowaniem egzekucyjnym. Są też inne przepisy, sformułowane w ten sposób, że sprzyja to korupcji. Jest dużo przepisów stanowiących, że organ egzekucyjny może wstrzymać postępowanie egzekucyjne, z uzasadnionych przyczyn. W trakcie kontroli NIK stwierdziła w kontrolowanych urzędach skarbowych duży zakres dowolności w postępowaniu egzekucyjnym, opieszałość i nieskuteczność w prowadzeniu egzekucji. Uzasadnia to podejrzenie o popełnienie czynu korupcyjnego. W związku z zagrożeniem korupcją i stwierdzonymi nieprawidłowościami w egzekucji podatków, ustawodawca podjął się nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Większość zmian już obowiązuje, ale niektóre zmienione przepisy tej ustawy wejdą w życie z dniem r. Uwzględniliśmy w opracowaniu przepisy, które wejdą w życie od r. Między innymi, zmieniono przepisy dotyczące tytułu wykonawczego (art tej ustawy). Ustawodawca sprecyzował informacje, które powinny się znaleźć w tym dokumencie. Dział 1.1. Postępowanie egzekucyjne Art Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. 2-5.(pominięte). Art Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru (pominięte).

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej Informacje ogólne Rozłożenie na raty Podatki musi płacić każdy, i to w terminie. Zdarza się jednak, że podatnik nie może wywiązać się z tego obowiązku.

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz ws. informacji dotyczącej środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz ws. informacji dotyczącej środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz ws. informacji dotyczącej środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Odraczanie terminu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU PABIANICKIEGO

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU PABIANICKIEGO UCHWAŁA NR. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej Informacje ogólne Trudna sytuacja Umorzenie podatku to ostatnia szansa dla podatników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli ma ona charakter

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola

Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.28.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 07 lutego 2017r. Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia... 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

W publikacji omówiono w szczególności:

W publikacji omówiono w szczególności: Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium. Dominika Żurawska W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia,

Bardziej szczegółowo

Kontrolujący często żądają dokumentów nie dotyczących bezpośrednio danych określonych w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolujący często żądają dokumentów nie dotyczących bezpośrednio danych określonych w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. Kontrolujący często żądają dokumentów nie dotyczących bezpośrednio danych określonych w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. W trakcie audytów podatnicy często poruszają problematykę dotyczącą kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej Informacje ogólne Ulga uznaniowa Podatnik, którego nie stać na zapłatę podatku, nie powinien poddawać się od razu, może bowiem ubiegać

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ. z dnia 22 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ. z dnia 22 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LVII/1185/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 27 marca 2006r.

Uchwała nr LVII/1185/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 27 marca 2006r. Uchwała nr LVII/1185/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2006r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Spis treści Wstęp Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Rys historyczny podatków Funkcje podatków oraz zasady ich poboru Klasyfikacje podatków Ewolucja polskiego systemu podatków i opłat Organizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816).

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140-186(4)/08 DSPA-140-187(4)/08 Warszawa, 26 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

dochodu oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, która sporządziła wezwanie.

dochodu oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, która sporządziła wezwanie. Uzasadnienie Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), w art. 39 pkt 3 lit. b, wprowadziła zmianę art. 6 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie wierzytelności Województwa i wojewódzkich samorządowych

Bardziej szczegółowo

OBNIŻONE ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

OBNIŻONE ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH OBNIŻONE ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH Obniżone odsetki od zaległości podatkowych OKRES OBOWIĄZYWANIA OD - DO STAWKA ODSETEK w % 2009-01-01 2009-01-27 9,75 2009-01-28 2009-02-25 8,63 2009-02-26 2009-03-25

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych I. Podstawy prawne 1. Prowadzenie kontroli na budowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej wnioski, sposób regulowania należności Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/263/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXX/263/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 czerwca 2009 r. XXX/263/09 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Zbąszyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1024/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/1024/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/1024/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników Paweł Ziółkowski Kara porządkowa Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/429/2010 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVII/429/2010 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLVII/429/2010 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Malborskiego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 czerwca 2003 r. III RN 116/02

Wyrok z dnia 10 czerwca 2003 r. III RN 116/02 Wyrok z dnia 10 czerwca 2003 r. III RN 116/02 Wydanie decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej przez organ podatkowy pierwszej instancji nie wpływa na bieg terminu przedawnienia (art. 70 1 Ordynacji

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

Ilekroć w uchwale jest mowa o: UCHWAŁA NR LXVI/611/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z tytułu pieniężnych, do których

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 162 ( 3 )/09 Warszawa, 28 października 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

2)dłużniku oznacza to osobę fizyczną,osobę prawną,a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

2)dłużniku oznacza to osobę fizyczną,osobę prawną,a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, UCHWAŁA NR XXX/122/08 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3416,pl.html AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE 1) DECYZJA 2) POSTANOWIENIE: o odmowie przywrócenia

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH. z dnia 26 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH. z dnia 26 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1097 UCHWAŁA NR XVII.151.2016 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE UKŁAD WYKŁADU Podmioty stosunków prawno-podatkowych; Obowiązek a zobowiązanie podatkowe; Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne (druk nr 415)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku

UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r.

Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/929/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/929/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/929/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie Procedury windykacji środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

U ch w a ła N r X X X I11/262/2009. Rady M iejskiej w S try ko w ie z dnia 28 k w ie tn ia 2 0 0 9 r.

U ch w a ła N r X X X I11/262/2009. Rady M iejskiej w S try ko w ie z dnia 28 k w ie tn ia 2 0 0 9 r. 1 U ch w a ła N r X X X I11/262/2009 Rady M iejskiej w S try ko w ie z dnia 28 k w ie tn ia 2 0 0 9 r. w sprawie: szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Stryków oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 4 i art. 10

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r. Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 25 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 25 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Sprawdzenie przez poborcę podatkowego stanu majątkowego dłużnika na podstawie tytułów wykonawczych i sporządzenie z tej czynności protokołu w obecności dłużnika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO Art. 201-206 Ordynacji podatkowej -postępowanie podatkowego jest ciągiem czynności procesowych - istnieje stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu OBLIGATORYJNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1013 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA"

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" z dnia 16 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY LUTOMIERSK. z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY LUTOMIERSK. z dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/301/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/301/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/301/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, w tym z urzędu, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty spłaty

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 14 kwietnia 2010 r. NKO-401-20 /09 Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

z dnia..~3...y.r..~.ę, lnia 2 O 1 O

z dnia..~3...y.r..~.ę, lnia 2 O 1 O RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckirr ul. Mazowiecka 10 OS-\OO Nowy Dwór MazowI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Co warto wiedzieć o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek t Na czym polega rozłożenie należności na raty? Rozłożenie należności z tytułu składek na raty

Bardziej szczegółowo