WYBRANE MECHANIZMY KORUPCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE MECHANIZMY KORUPCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM"

Transkrypt

1 WYBRANE MECHANIZMY KORUPCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM WSTĘP Korupcja zawsze będzie towarzyszyć ludzkości. Są jednak sytuacje szczególnie jej sprzyjające. Jedną z takich sytuacji jest uchwalanie sprzyjających korupcji przepisów prawnych. W raporcie międzynarodowej organizacji Transparency International za 2001 rok Polska została uznana za kraj wysoko skorumpowany i znajduje się obecnie aż na 44-tym miejscu od tyłu na liście krajów najmniej skorumpowanych. Korupcja w Polsce, oprócz innych dziedzin życia publicznego, sięga również sfery prawa podatkowego. Sprawy podatkowe są częstokroć dla podatników problemem o bardzo dużej wadze. Skutki finansowe decyzji podatkowych zwykle istotnie rzutują na sytuację ekonomiczną podatnika i jego rodziny. Bywa, że postępowanie podatkowe toczy się o wszystko, czyli o cały dotychczas zgromadzony majątek podatnika. Jedna kontrola, jedna decyzja organu podatkowego może zniweczyć efekty kilkuletniej pracy przedsiębiorcy i jego rodziny. Sam fakt przeprowadzania postępowania kontrolnego oraz postępowania podatkowego jest bardzo stresujący. Skomplikowanie przepisów podatkowych sprzyja niejednoznacznej praktyce w stosowaniu prawa. Dlatego kontakty osób kontrolujących i kontrolowanych cechują się dużym napięciem, silnymi emocjami i nerwową atmosferą. W takich warunkach, łatwiej niż w innych postępowaniach administracyjnych, może dochodzić do sytuacji, że jedna ze stron składa ofertę korzyści majątkowej. Dlatego przepisy podatkowe w sposób szczególny winny być oczyszczone z zachęt do korupcji. Czy tak jest faktycznie? Dla celów opracowania przyjęto następujący porządek. Każdy rozdział opracowania dotyczy jednej konkretnej ustawy podatkowej. Rozdział jest podzielony na działy. Na początku rozdziału zamieszczamy ogólne omówienie konkretnej ustawy. Każdy dział opracowania dotyczy konkretnego przepisu i zawiera cytat tego przepisu. Istotne z punktu widzenia tematu fragmenty przepisów zaznaczono wytłuszczonym drukiem, a nieistotne fragmenty przepisów pominięto. Następnie podajemy przykład, dlaczego przepis może być korupcjogenny. W następnym dziale zawarta jest statystyka: czy kiedykolwiek były jakieś podejrzenia o korupcję lub wyroki skazujące, związane z tym konkretnym przepisem. W końcowym dziale - podsumowaniu zawieramy ocenę przepisu i ewentualnie propozycję jego zmiany. Przepisy zostały przeanalizowane pod względem następujących kryteriów: 1.możliwość stosowania uznania administracyjnego przez organ podatkowy; 2.niejasne kryteria podejmowania decyzji uznaniowych; 3.skomplikowane i niejasne procedury podatkowe; 4.przewlekłe postępowanie podatkowe oraz brak precyzyjnych terminów w postępowaniu; 5.nierówność podatników.

2 ŹRÓDŁA I MATERIAŁY W opracowaniu wykorzystano następujące ustawy: 1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926, z późniejszymi zmianami); 2.Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 1999 r. nr 54 poz. 572, z późniejszymi zmianami); 3.Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 110, poz. 968, z późniejszymi zmianami). W opracowaniu wykorzystano następujące dokumenty, które otrzymano z Najwyższej Izby Kontroli: 1.Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2000, Warszawa, maj 2001 r. (zwany dalej Raportem NIK); 2. Załącznik A nr 15 do Raportu NIK Informacja o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg uznaniowych, luty 2000 r.; 3. Załącznik A nr 16 do Raportu NIK Informacja o wynikach kontroli działalności urzędów skarbowych w zakresie egzekucji i zabezpieczenia zaległości podatkowych, kwiecień 2001 r.; 4.Załącznik B do Raportu NIK - Informacja o przebiegu postępowań karnych prowadzonych wskutek zawiadomień NIK; 5.Informacja NIK o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg uznaniowych nr 13/2000. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień roku. STATYSTYKI Statystyki dostępne w Ministerstwie Sprawiedliwości zawierają ogólne informacje o wyrokach skazujących z tytułu przekupstwa lub sprzedajności na podstawie Kodeksu Karnego. Są to informacje o sprawach karnych z tytułu korupcji we wszystkich dziedzinach administracji. Nie jest możliwe wyodrębnienie na ich podstawie spraw karnych, dotyczących korupcji związanej wyłącznie z przepisami podatkowymi. Biuro Dokumentacji Skarbowej w Ministerstwie Finansów odmówiło wglądu do statystyk ze względu na informacje niejawne. W związku z powyższym ograniczono się do opracowań NIK, w których izba wskazuje na obszary działalności organów podatkowych, zagrożone korupcją ze względu na występujące tam nieprawidłowości. Wnioski NIK zostały oparte na przeprowadzonych kontrolach w organach skarbowych. W sprawach wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego przez konkretnego urzędnika izba zawiadamia właściwe organy ścigania. Dalszy tok sprawy należy do prokuratury i sądów karnych.

3 ROZDZIAŁ I Dział 1.1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926, z późniejszymi zmianami) Ustawa Ordynacja podatkowa reguluje ogólne zagadnienia, definicje i instytucje polskiego prawa podatkowego. Zawiera przepisy dotyczące powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych, dostarczania informacji podatkowych, prowadzenia postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, przeprowadzania czynności sprawdzających oraz przestrzegania tajemnicy skarbowej. Reguluje odpowiedzialność podatników, płatników i innych podmiotów z tytułu podatków, określa prawa i obowiązki tych podmiotów w postępowaniu podatkowym. Ordynacja podatkowa jest częścią ogólną systemu polskiego prawa podatkowego. W Ordynacji podatkowej zawarta jest grupa przepisów, w których organy podatkowe są upoważnione do decydowania o prawach i obowiązkach stron postępowania podatkowego w sposób uznaniowy. Upoważnienie takie jest nazywane w doktrynie prawa administracyjnego uznaniem administracyjnym. Ustawa posługuje się w takich przypadkach terminem organ podatkowy może zdecydować, czyli nie musi. Nie oznacza to dowolności w orzekaniu. Ustawodawca zawiera w takim przepisie podatkowym klauzulę generalną, która ogranicza swobodę decyzji organu. Najczęściej jest to klauzula interesu publicznego, interesu strony bądź interesu podatnika. Organ podatkowy interpretuje tę klauzulę w konkretnych okolicznościach, nadając jej konkretny sens. Interpretuje przepis w granicach uznania administracyjnego. Pozwala to na przykład umorzyć podatek w uzasadnionych losowych okolicznościach. Uelastycznia stosowanie prawa, ponieważ nie da się przewidzieć wszystkich losowych sytuacji, mogących zaistnieć w przyszłości. Dział 1.2. Zaniechanie poboru podatku Art Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników: 1) zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie, 2) (pominięto) 1a. Zaniechanie poboru podatku w trybie określonym w 1 pkt 1 w stosunku do podatników będących przedsiębiorcami następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dział 1.3. Przykład Art Ordynacji podatkowej jest potencjalnie korupcjogenny. Grupa podmiotów może zwrócić się do ministra finansów o zaniechanie poboru wszystkich lub tylko konkretnego podatku za określony okres. Zaniechanie poboru uprzywilejowuje daną grupę podatników w stosunku do innych podmiotów gospodarki. Jest to przyznanie pomocy publicznej. Dlatego też zaniechanie poboru

4 w stosunku do przedsiębiorców następuje w trybie ustawy z 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 704), zwanej dalej ustawą o pomocy publicznej. Zaniechanie poboru stosuje się w sytuacji, gdy termin zapłaty podatku jeszcze nie minął. Kryteria przyznania pomocy są zawarte w klauzuli generalnej przypadki uzasadnione interesem publicznym lub ważnym interesem podatników. Jest to właściwie jedyne kryterium decydowania o pomocy. Powołana wyżej ustawa o pomocy publicznej nie określa kryteriów jej udzielania. Reguluje tylko kwestie dopuszczalności pomocy, natomiast sama decyzja o jej udzieleniu jest uznaniowa. Dla uzyskania pomocy w postaci zaniechania poboru podatku nie wystarczy spełnienie warunków formalnych, tj. przedstawienie niezbędnych dokumentów. Co do udzielenia lub nie udzielenia pomocy zadecyduje minister. Zaniechanie poboru podatku obniża planowane wpływy budżetowe, ponieważ określone kwoty podatku nie wpłyną do budżetu państwa. Skala finansowa takich decyzji jest duża, bo zwykle dotyczy grupy podatników. Ma to znaczny wpływ na gospodarkę oraz na sytuację gospodarczą podatników. Czasem takie decyzje są określane mianem ręcznego sterowania, dlatego też są oceniane przez niektórych ekonomistów negatywnie. Można sobie wyobrazić sytuację, w której grupa podatników próbuje wpłynąć na ministra lub jego urzędników w celu uzyskania takiej pomocy. Może tak być, że minister zaniecha poboru podatku, próbując stworzyć swoje wpływy polityczne, tak aby konkretna grupa podatników, której udzielono ulgi podatkowej, głosowała na niego lub jego partię w następnych wyborach parlamentarnych. Przykładem dotychczas dokonanego zaniechania poboru jest Rozporządzenie ministra finansów z 30 czerwca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Z 1999 r. Nr 60, poz. 646). Mowa w nim o zaniechaniu poboru podatku od nadwyżki wartości rynkowej akcji, objętych przez osoby uprawnione, ponad wydatki poniesione na ich objęcie. Zaniechanie poboru dotyczy objęcia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez uprawnione osoby. Dotyczy ono dochodu powstającego po stronie nabywcy akcji. Natomiast zbywca akcji zapłaci podatek. W Rozporządzeniu chodzi o transakcje, dotyczące akcji zarówno spółek giełdowych, jak nie notowanych na giełdzie. W przypadku tej instytucji procedura jest taka, że zainteresowani występują z podaniem do ministra. Projekt rozporządzenia przygotowuje odpowiedni dział ministerstwa, odpowiedzialny za politykę podatkową w konkretnym podatku. Uzasadnienie do rozporządzenia znajduje się w ministerstwie. W zasadzie można uzyskać informację o przyczynach zaniechania poboru podatku dla grupy podatników na pisemną prośbę zainteresowanego. Rozporządzenia są publikowane w Dzienniku

5 Ustaw. Dział 1.4. Statystyki Zgodnie z danymi Najwyższej Izby Kontroli nie ma bliższych informacji o przypadkach korupcji w Ministerstwie Finansów lub korupcji dotyczącej Ministra Finansów. Dział 1.5. Podsumowanie Przepis powyższy jest potencjalnie korupcjogenny. Jednak jest on niezbędny jako wyjście awaryjne dla branży podatników w szczególnie poważnym kryzysie gospodarczym. Propozycja zmian: za antidotum na korupcję powinna służyć jawność decyzji politycznej na tak wysokim szczeblu, czyli jawność wnioskodawców oraz uzasadnienia decyzji. Uzasadnienie do rozporządzenia powinno być publikowane wraz z rozporządzeniem w Dzienniku Ustaw lub być dostępne dla każdego, w ministerstwie. Dział Zwolnienie płatnika z potrącania podatku lub zaliczki na podatek Art Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania: 1) podatku - gdy pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji, 2) zaliczek na podatek - jeżeli podatnik uprawdopodobni, że pobrane zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy (pominięte) Dział 2.2. Przykład W pierwszej sytuacji (art pkt. 1. Ordynacji podatkowej) organ może zwolnić płatnika z obowiązku poboru podatku od podatnika. Organ podatkowy decyduje o zwolnieniu podatkowym na podstawie takiego kryterium, jakim jest ważny interes podatnika. Ocenia przy tym, czy interes podatnika jest wystarczająco ważny. Może udzielić ulgi lub nie. Przykładem ważnego interesu podatnika jest zagrożenie fizycznej egzystencji człowieka, które by nastąpiło w razie zapłaty podatku. Zwolnienie takie wydaje się w formie decyzji na wniosek podatnika. Właściwy organ podatkowy zwalnia konkretnego płatnika z obowiązku pobrania oznaczonego podatku. Sytuacja jest całkowicie indywidualna, w przeciwieństwie do generalnego zaniechania poboru podatku dla grupy podmiotów, opisanego w poprzednim punkcie. Można wyobrazić sobie sytuację, w której podatnik przekupi urzędnika, po to

6 by organ podatkowy zwolnił płatnika z obowiązku pobrania podatku. Urzędnik skarbowy może sam zaproponować wydanie korzystnej decyzji w zamian za korzyść majątkową. Organ podatkowy ma dużą swobodę co do uzasadnienia swojej decyzji, ponieważ pojęcie ważnego interesu podatnika jest bardzo szerokie. W drugim przypadku (art pkt. 2. Ordynacji podatkowej) organ podatkowy może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania zaliczek na podatek. Podatnik jest zobowiązany rozliczyć się w ustawowym terminie z podatku. Zwykle chodzi tutaj o sytuacje, w których podatnik, będący pracownikiem korzysta z odliczeń z tytułu ulgi podatkowej, na przykład ulgi budowlanej. Przepis jest stosowany, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że pobrane przez płatnika zaliczki na podatek byłyby niewspółmiernie wysokie w porównaniu do podatku należnego za rok podatkowy. Pracownik nie musi udowadniać tego ponad wszelką wątpliwość. Wystarczy uprawdopodobnić tą okoliczność, tzn. wykazać jej prawdopodobieństwo. Jednak nawet wówczas, gdy podatnik wykaże takie prawdopodobieństwo, organ podatkowy nie musi zwolnić płatnika-pracodawcy z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. Może to uczynić, o czym świadczy literalna wykładnia przepisu. Przepis powyższy nie dotyczy podatników - przedsiębiorców, ponieważ sami oni opłacają podatek dochodowy. Podatnicy ci mogą zwrócić się do swojego urzędu skarbowego w celu zmniejszenia kwoty miesięcznych zaliczek na podatek. Muszą uprawdopodobnić, że kwota miesięcznych zaliczek na podatek byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku rocznego od ich przewidywanego dochodu. Wówczas urząd skarbowy może odpowiednio zmniejszyć kwoty zaliczek na podatek (art. 44. ust. 1. pkt. 1. oraz art. 44. ust. 5. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.) Podatnik w takiej sytuacji może zaoferować urzędnikowi przyjęcie korzyści, w zamian za oczekiwaną decyzję. Oferta korupcji może też być złożona przez urzędnika. 2.3.Statystyki Generalnie, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła dużą dowolność w przyznawaniu podatkowych ulg uznaniowych. Nie ma wzmianki konkretnie o tym przepisie, ale uwagi NIK można odnieść także do tego rodzaju ulgi opartej na uznaniu administracyjnym. Na stronie 28 Raportu NIK, Izba stwierdza, że w kontrolowanych urzędach skarbowych nie istniały jednolite zasady udzielania ulg podatkowych. Podatnicy, będący w takiej samej lub w podobnej sytuacji byli traktowani odmiennie. 2.4.Podsumowanie Obydwa przepisy są korupcjogenne. Pozostawiają zbyt szerokie pole dla

7 uznaniowej decyzji organu podatkowego. Propozycją zmiany art pkt. 1 Ordynacji podatkowej może być określenie wskazówek, którymi organ podatkowy będzie się kierować przy interpretacji pojęcia ważny interes podatnika. Propozycją zmiany art pkt. 2. Ordynacji podatkowej może być zobowiązanie (a nie uprawnienie) organu podatkowego do zwolnienia płatnika z poboru zaliczek, jeżeli podatnik wykaże, że na przykład, korzysta z ulgi podatkowej. Wówczas decyzja urzędnika będzie decyzją związaną, co zmniejszy zagrożenie korupcyjne. Alternatywną propozycją zmiany jest całkowita likwidacja tych przepisów wraz z likwidacja ulg podatkowych i obniżeniem skali podatkowej. Dział 3.1. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego Art Zobowiązanie podatkowe może być zabezpieczone na majątku podatnika przed terminem płatności podatku, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane. 2. Zabezpieczenia można dokonać również przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zaległości podatkowej, jeżeli z dowodów zgromadzonych w postępowaniu wynika, że zobowiązanie podatkowe może nie zostać wykonane. 3-7 (pominięte) Dział 3.2. Przykład Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego stosuje organ podatkowy, jeżeli zachodzi obawa, że nie zostanie ono zapłacone. Swoboda dysponowania majątkiem, na którym zabezpieczono podatek, jest ograniczona. Podatnik może wpłynąć na urzędnika, aby nie dokonywał zabezpieczenia w ogóle, lub aby opóźnił takie zabezpieczenie. Wtedy podatnik dokona wygodnych dla niego rozporządzeń majątkiem. Również urzędnik może wyjść z inicjatywą i zaproponować podatnikowi zaniechanie zabezpieczenia podatku w zamian za korzyść majątkową. Dział 3.3. Statystyki W Załączniku A nr 16 do Raportu NIK (pkt. 8, str. 79) Izba ocenia, że organy podatkowe w niezadowalającym stopniu korzystały z instytucji zabezpieczenia podatków przed terminami ich płatności oraz po powstaniu zaległości podatkowych. Nie robiono tego, mimo że istniały przesłanki dla zabezpieczenia podatków. Brak zabezpieczeń utrudniał lub uniemożliwiał późniejszą egzekucję zaległości podatkowych. Na stronie 30 Raportu NIK stwierdza się, że... kontrola ujawniła niedokonanie zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę co najmniej 264 mln. zł., mimo przesłanek wskazujących na potrzebę i realne możliwości ich zastosowania. W wyniku kontroli skierowano sześć zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

8 We wnioskach z kontroli NIK proponuje, aby urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej powszechnie wykorzystywali możliwość zabezpieczenia podatków na majątku dłużników. Izba proponuje nadzór Ministerstwa Finansów w tym zakresie oraz udoskonalenie funkcjonowania rejestru zastawów skarbowych (str Załącznika A nr 16). Dział 3.4. Podsumowanie Przepis jest potencjalnie korupcjogenny. Stwarza dogodne warunki dla rezygnacji z zabezpieczenia płatności podatku, w sytuacji, gdy podatnik lub urzędnik oferuje korzyść majątkową. Propozycja zmiany: ścisłe określenie przesłanek, w których organ podatkowy obligatoryjnie, z urzędu, powinien zabezpieczyć wykonanie zobowiązania na majątku podatnika w toczącym się postępowaniu. Wydaje się, że opisanie procedury postępowania w takich sprawach jest możliwe. Dział 4.1. Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku Art Organ podatkowy, ze względu na ważny interes podatnika, na jego wniosek, może: 1) odroczyć termin płatności podatku, 2) rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 3) odraczać inne terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art , art. 76 1, art. 78 1, art. 80 1, art i 4, art i art Przepis 1 pkt 2 stosuje się również do należności przypadających od płatników lub inkasentów, na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej. 2a. Odraczanie terminu płatności podatku i rozkładanie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, na wniosek będącego przedsiębiorcą podatnika, płatnika lub inkasenta, następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 3. (pominięty) Dział 4.2. Przykład Przedsiębiorca ubiega się o odroczenie terminu zapłaty podatku. Decyzja organu podatkowego jest uznaniowa. Jedyne kryterium to ważny interes podatnika. Ustawa o pomocy publicznej nie określa ścisłych kryteriów udzielenia tej pomocy publicznej. Ponieważ nie ma tutaj ścisłych i jasnych kryteriów udzielenia odroczenia terminu zapłaty podatku, istnieje zagrożenie dowolności w podjęciu decyzji. Podatnik obawiający się niekorzystnej decyzji, może być prowokowany do wręczenia łapówki urzędnikowi w zamian za wydanie korzystnej dla siebie decyzji. W przypadku rozłożenia podatku na raty nowe terminy płatności podatku ustala się dla poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej. Kryteria

9 podjęcia decyzji uznaniowej są takie same, jak w przypadku odroczenia terminu płatności. Tutaj również jest możliwe wręczenie korzyści urzędnikowi, z własnej inicjatywy lub na żądanie tego urzędnika. W sytuacji osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą, do odroczenia terminu zapłaty podatku, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej i odsetek, nie stosuje się ustawy o pomocy publicznej. Również w tej sytuacji, jedynym kryterium decyzyjnym jest ważny interes podatnika. Z odroczeniem płatności podatku oraz rozłożeniem podatku na raty wiąże się opłata prolongacyjna. Opłata ta wynosi 50% podatkowych odsetek za zwłokę i jest ustalana w trybie Ordynacji podatkowej. Stanowi ona koszt uzyskania przychodu podatnika. W przypadku rozłożenia na raty zaległości nie są naliczane dalsze odsetki za zwłokę. Opłata prolongacyjna (za odroczenie) nie wydaje się wygórowana. Podatnicy, którym odmówiono w rozłożeniu podatku lub zaległości na raty albo odmówiono odroczenia terminu płatności podatku, są w gorszej sytuacji. Muszą zapłacić kwotę podatku, a jeżeli podatek już stał się zaległością, płacą dodatkowo odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę są naliczane aż do momentu zapłaty całej kwoty zaległości i odsetek. Wynoszą one obecnie 21% zaległości i nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika. A zatem sytuacja jednych podatników względem innych jest znacznie uprzywilejowana. Jeżeli organ podatkowy decyduje w sposób odmienny w jednakowych sytuacjach faktycznych, to w sposób nieuzasadniony uprzywilejowuje wybranych podatników. Powoduje to nierówność podatników, a tych pokrzywdzonych prowokuje do wejścia w układy korupcyjne. Dział 4.3. Statystyki Uwagi NIK, dotyczące braku jednolitych zasad udzielania ulg uznaniowych, są aktualne na tle tego przepisu. Rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz odroczenie terminu płatności podatku są formą ulg podatkowych. Na stronie 2 Informacji NIK o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg uznaniowych nr 13/2000, podaje się przykład związany z odroczeniem terminu płatności podatku. Urząd skarbowy odroczył przedsiębiorstwu komunalnemu termin płatności podatku ze względu na trudną sytuację przedsiębiorstwa, spowodowaną świadczeniem usług na rzecz ludności. Ten sam urząd odmówił odroczenia podatku innemu przedsiębiorstwu komunalnemu, będącemu w takiej samej sytuacji faktycznej. W przypadku rozłożenia podatku na raty NIK stwierdza, że w 8 urzędach skarbowych wobec 18 podatników stosowano nieuzasadnione preferencje. Mianowicie, podatnicy ci nie wywiązywali się z płatności podatku już wcześniej rozłożonego na raty. W ten sposób powstawała zaległość podatkowa. Urzędy zaś, zamiast zastosować zgodnie z prawem egzekucję administracyjną wobec tych podatników, rozkładały te zaległości na dalsze raty (pkt. 5, str. 78 Załącznika A nr 16 do Raportu). Dział 4.4. Podsumowanie Przepis ten jest potencjalnie korupcjogenny.

10 Proponuje się uściślenie kryteriów udzielenia tych ulg podatkowych. Dział 5.1. Umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę Art W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę. 1a. Umarzanie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 2-3 (pominięte) 4. Organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową z urzędu, jeżeli: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, pkt. 2-4 (pominięte) Dział 5.2. Przykład Organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę. Stosownie do wniosku, organ podatkowy może umorzyć tylko odsetki za zwłokę. Kryterium decyzyjnym jest tutaj ważny interes podatnika albo interes publiczny. Organ podatkowy decyduje w oparciu o interpretację tych pojęć w konkretnej sytuacji. Jest to decyzja uznaniowa. Zaległość podatkowa przedsiębiorcy może być umorzona tylko z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy publicznej. W powyższej sytuacji przedsiębiorca, ubiegający się o umorzenie mu zaległości podatkowej, może próbować wpłynąć na urzędnika państwowego. Decyzję można uzasadnić dowolnie, ponieważ brak ustawowych dyrektyw takiego umorzenia. Orzeczenia sądowe Naczelnego Sądu Administracyjnego wprowadziły zasadę, że umorzenie może nastąpić jedynie wówczas, gdy podatnik nie może zapłacić podatku z powodu zdarzeń od niego niezależnych, losowych. W pozostałych przypadkach może na przykład, ubiegać się o rozłożenie zaległości na raty. Jednak orzeczenia sądowe nie wiążą organów podatkowych. Art pkt. 1. Ordynacji podatkowej wprowadza nieścisłe określenie uzasadnione przypuszczenie. Organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową z urzędu, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przekraczającej wydatki egzekucyjne. Innymi słowy, kwota, którą realnie da się wyegzekwować od podatnika, nie przekracza kwoty wydatków egzekucyjnych. Przepis jest ogólnie sformułowany, nie określa szczegółowej procedury postępowania w takich przypadkach (np. przeprowadzenie wywiadu majątkowego u podatnika, oszacowanie kosztów egzekucji w protokole). Powstaje ryzyko manipulowania postępowaniem egzekucyjnym.

11 Dział 5.3. Statystyki Umorzenie zaległości podatkowych jest formą ulgi uznaniowej. Zatem wszystkie uwagi NIK odnoszące się do braku jednolitych i precyzyjnych zasad udzielania ulg uznaniowych mają tu zastosowanie. Na stronie 28 Raportu NIK izba stwierdza, że w ramach tego samego urzędu w bardzo podobnych sytuacjach podatników podejmowane były różne decyzje co do umorzenia lub odmowy umorzenia należności podatkowych. Według NIK szczególnie zaś naganną i ewidentnie korupcjogenną praktyką (...) było udzielanie ulg podatkowych dla podmiotów wykonujących usługi inwestycyjne i remontowe na rzecz tych urzędów. Na stronie 30 Raportu NIK izba podaje przykład spółki, której urząd skarbowy zaniżył pobór podatku, kierując się zobowiązaniem stworzenia przez tą spółkę w przyszłości 50 dodatkowych miejsc pracy. Zdaniem NIK... administracja skarbowa nie powinna prowadzić tego rodzaju negocjacji i uzależniać swoich decyzji od niepewnych obietnic dotyczących lokalnych interesów. Według NIK, praktyka taka stwarza warunki do dowolnego i w efekcie korupcjogennego postępowania urzędów skarbowych. W tej sprawie NIK skierowała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dział 5.4. Podsumowanie Postuluje się uściślenie kryteriów umorzenia zaległości podatkowej na wniosek podatnika (art Ordynacji podatkowej). Nie da się w całości znieść tej instytucji, ponieważ mogłoby to doprowadzić do katastrofalnych skutków dla podatników, znajdujących się w rzeczywiście ciężkiej sytuacji materialnej. Art pkt. 1. Ordynacji podatkowej można by dokładne określić procedurę postępowania, wprowadzenie obowiązku dokonania wywiadu majątkowego u podatnika oraz oszacowania kosztów egzekucji w protokole i porównanie ich z kwotą zaległości podatkowej. Dział 6.1. Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej Art Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania. 2. Organ podatkowy ze względu na szczególnie ważny interes strony może na jej wniosek postanowić o wstrzymaniu wykonania decyzji w całości lub w części. 3. Postanowienie, o którym mowa w 2, podlega w każdym czasie uchyleniu przez organ, który je wydał, lub przez organ odwoławczy. 4. Organ, który wydał postanowienie na podstawie 2, przekazuje jego kopię organowi wyższego stopnia. Dział 6.2. Przykład W postępowaniu podatkowym istnieje zasada, według której wniesienie

12 odwołania od decyzji podatkowej nie wstrzymuje wykonalności tej decyzji. Dla przeciwieństwa, decyzja zaskarżona do organu odwoławczego w postępowaniu administracyjnym (nie podatkowym), nie podlega wykonaniu, dopóki sprawy nie rozstrzygnie organ II instancji. W podatkach chodzi o szybkie pozyskanie funduszy dla budżetu państwa lub gminy, dlatego podatek jest płatny w terminie płatności określonym w decyzji I instancji. Od powyższej zasady istnieje wyjątek przewidziany w art Ordynacji podatkowej. Według tego przepisu, organ podatkowy może na wniosek strony wstrzymać wykonalność decyzji podatkowej w całości lub w części. Strona odwołująca się musi wykazać, że odroczenie wykonania decyzji jest uzasadnione jej szczególnie ważnym interesem. Organ podatkowy decyduje tutaj na podstawie uznania administracyjnego, interpretując klauzulę szczególnie ważnego interesu strony w konkretnych okolicznościach. Podatnik powinien uzasadnić szczegółowo, jaki ma szczególnie ważny interes. Do wstrzymania wykonania decyzji nie wystarcza, że podatnik kwestionuje obowiązek zapłaty podatku. Wstrzymanie wykonania decyzji następuje w drodze postanowienia. Postanowienie to organ I instancji przekazuje organowi wyższego stopnia (organowi odwoławczemu), który je kontroluje. Organ, który wydał postanowienie, a także organ odwoławczy, mogą uchylić takie postanowienie w każdej chwili (art Ordynacji podatkowej). Na postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania decyzji podatkowej nie przysługuje zażalenie (art w związku z art Ordynacji podatkowej). Można je jednak zaskarżyć do II instancji w odwołaniu od tej decyzji (art Ordynacji podatkowej). Postanowienie odmowne nie kończy postępowania podatkowego, lecz dotyczy konkretnej kwestii proceduralnej w tym postępowaniu. Nie przysługuje na nie skarga do NSA (art. 16. ust. 1. pkt. 2. ustawy o NSA). Podatnikowi przysługuje skarga do NSA na decyzję, wydaną przez organ odwoławczy, natomiast nie ma skargi na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania tej decyzji. Podatnik, który jeszcze nie zapłacił podatku, może wnosić do NSA o wstrzymanie wykonalności decyzji podatkowej na podstawie art. 40 ustawy o NSA. Jeżeli zapłacił podatek lub dokonano egzekucji, podatnik może zarzucić w skardze do NSA naruszenie prawa przez organy podatkowe. Przykład: podatnik otrzymał decyzję określającą mu podatek z należnymi odsetkami za zwłokę za kilka lat wstecz. Odwołuje się od tej decyzji do organu wyższego stopnia. W międzyczasie wnosi podanie do organu I instancji o wstrzymanie wykonania decyzji. Umawia się z urzędnikiem nieoficjalnie popierając układ wręczeniem korzyści majątkowej, tak aby wstrzymać wykonalność decyzji oraz egzekucji administracyjnej. Następnie podatnik wyzbywa się majątku, tak aby uniemożliwić egzekucję.

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Skuteczność egzekwowania obowiązków publicznych w drodze przymusu administracyjnego jest jednym z elementów mających zasadniczy wpływ na kondycję państwa w zakresie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/IV/2008

Uchwała nr 1/IV/2008 Uchwała nr 1/IV/2008 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-25-14 Druk nr 3462 Warszawa, 2 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik. Przewodnik

Świadomy Podatnik. Przewodnik Świadomy Podatnik Przewodnik Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę podatku we właściwej wysokości obliczonej zgodnie z prawem ani więcej, ani mniej. (Deklaracja Praw Podatnika; Punkt V; Departament

Bardziej szczegółowo

[771] N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 6 (335) LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 R.

[771] N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 6 (335) LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 R. [771] N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 6 (335) LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 R. ISSN 0452-5027 [772] * Cytat z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KKT-4112-02/2010 Nr ewid.: 17/2011/S/10/003/KKT Informacja o wynikach kontroli prawidłowości rozliczania opłat

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 1. Pomoc de minimis w rolnictwie należy do stosunkowo nowych zagadnień w polskim prawie rolnym. Związana jest

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

65/6/A/2012. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Stanisław Biernat Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Marek Zubik sprawozdawca,

65/6/A/2012. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Stanisław Biernat Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Marek Zubik sprawozdawca, 65/6/A/2012 WYROK z dnia 19 czerwca 2012 r. Sygn. akt P 41/10 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Stanisław Biernat Maria

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej Dostęp do informacji publicznej Orzecznictwo i piśmiennictwo Opracował mec. Jan Stefanowicz Stan na dzień 30 kwietnia 2005 r. Materiał opracowano w ramach projektu Obywatelski Przybornik Antykorupcyjny

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MAJATKOWEGO - AKTUALIZACJA

METODYKA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MAJATKOWEGO - AKTUALIZACJA METODYKA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MAJATKOWEGO - AKTUALIZACJA W 2006 r. z inicjatywy i pod redakcją dr Błażeja Kolasińskiego w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie opracowano materiały szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza Styczeń 1997 Eugeniusz Zawadzki Informacja Nr 441 BSE 1 I. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo