BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR /2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR /2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, Kraków woj. małopolskie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2015 r. 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa Zamawiającego: Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, Kraków woj. małopolskie tel. (12) , fax (12) , adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: 2. Tryb postępowania: 2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej p. z. p., obowiązujących dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p. z. p Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 p. z. p. oraz art. 39 i n p. z. p Kryteria oceny ofert ustalono na podstawie art. 91 ust. 2 p. z. p. w związku z art. 5 ust. 1 w związku z treścią załącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68). 3. Przedmiot zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w okresie od godz dnia r. do godz dnia r, w następującej ilości i zakresie : a. na terenie Ogrodu Zoologicznego usługę ochrony wykonywać będzie 3 pracowników ochrony całodobowo, w okresie letnim tj. od kwietnia do września Zamawiający wymaga dodatkowego wzmocnienia w soboty, niedziele i święta w łącznej ilości ok. 480 rbh b. na terenie zaplecza administracyjnego usługę ochrony wykonywać będzie 1 pracownik ochrony, od poniedziałku do piątku - w godz. 14:45-7:15, a w soboty, niedziele, święta - całodobowo, c. obsługa rogatki leśnej wykonywana będzie przez 1 pracownika ochrony - codziennie w godz w okresie od 15 kwietnia - 15 października, a w pozostałym okresie praca uzależniona będzie od warunków pogodowych -.. w łącznej ilości ok. 400 rbh Zakres i szczegółowy sposób świadczenia usługi określa załącznik nr 5 do niniejszej siwz. 2

3 3.2. Termin realizacji zamówienia: od r. od godz. 9-ej do do godz. 9-ej 3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby roboczogodzin. Zmiana powyższa nie przekroczy 20 % roboczogodzin CPV: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy p.z.p. 7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem na numer lub drogą elektroniczną na adres (od poniedziałku do piątku od 7.00 do z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. II.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności obejmujących swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek jej posiadania tj. posiadają koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku z póź. zm. (Dz.U.2005 Nr 145 poz z późn. zm.) 3

4 1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: a) dysponują zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną, b) dysponują do realizacji przedmiotu zamówienia 20 pracownikami ochrony w tym: 8 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2005 nr.145, poz.1221 z późń. zm.) oraz 12 osobami wykonującymi zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy; 1.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 3 usług bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym: a) co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż pln każda, b) co najmniej 1 usługą dotyczącą obiektów zlokalizowanych na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha 1.4. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia wyrażającej się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum pln z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany będzie do zaangażowania tego podmiotu bezpośrednio, osobiście w realizację zamówienia na zasadzie faktycznego udziału w realizacji zamówienia poprzez podwykonawstwo lub doradztwo wraz z przekazaniem odpowiedniej wiedzy w zakresie organizacji, logistyki i technologii w całym okresie realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 4

5 zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia 2.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 2.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 2.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5

6 2.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 2.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 2.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 2.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 6

7 2.11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również wykonawców, którzy: 3.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 3.2. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3.4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3.5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm. 3), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. III. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 1. Na ofertę składają się: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważnego; 7

8 w przypadku, jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy podwykonawców, informacja o części zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom; oraz następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p 1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 p.z.p, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3, 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz 10 i 11 p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 8

9 1.7. lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p., albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.8. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dowodem jest także oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający Fundacja MPiOZ w Krakowie jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt. 1.9 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 9

10 1.12. wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług tj. wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu Grupy Interwencyjnej (o której mowa w sekcji II pkt. 1.2)a), dostępnego Wykonawcy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca polega na innych podmiotach, w zakresie o którym mowa w sekcji II pkt.2 SIWZ jest on zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W takiej sytuacji, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 10

11 administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 4.1. w sekcji III pkt. 1.2, 1.3, 1.4 oraz 1.6 niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 4.2. w sekcji III pkt. 1.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 p.z.p. 5. Dokumenty, o którym mowa w sekcji III pkt. 4.1, tiret pierwsze i trzecie oraz w sekcji III pkt. 4.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III pkt. 4.1, tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 niniejszej sekcji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dyspozycje zawarte w pkt. 5 niniejszej sekcji stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 11

12 zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są w oryginale lub kopii. W przypadku, składania wraz z ofertą kopii jakiegoś dokumentu, wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem przez złożenie własnoręcznego podpisu z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. IV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo powinni podpisać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 12

13 4.2. Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków, składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy odpowiadają za ich spełnienie Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych; oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu składają (podpisują) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik. V. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w sekcji III niniejszej SIWZ wg formuły spełnia bądź nie spełnia. 2. Nie złożenie przez Wykonawcę wskazanego wyżej dokumentu, bądź złożenie go w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Ustawy P.z.p. VI. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT 1. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie zewnętrznej oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: Oferta na usługę ochrony osób i mienia w 2015r. PRZETARG NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 14 listopada 2014 r. do godz Koperta wewnętrzna winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy. 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w Sekretariacie. Termin składania ofert upływa 14 listopada 2014 r. o godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 4. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę. 5. Wykonawcy winni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zawierające rozwiązania alternatywne zostaną odrzucone. 13

14 6. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie dokumentów w języku innym niż polski, winny one zawierać tłumaczenia na język polski poświadczone przez wykonawcę. 7. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 8. Zaleca się, aby strony oferty oraz pozostałe załączniki były kolejno ponumerowane. 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie o tym poinformowany pisemnie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. V Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2014 r. o godz , w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Po złożeniu oferty Oferent będzie nią związany przez okres 30 dni licząc od terminu otwarcia ofert. VII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT Lp. Kryteria Waga 1. cena 80% 2. doświadczenie zawodowe 15% 3 doświadczenie zawodowe w obiektach ogrodów zoologicznych 5% 1. Cena: Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w/g następującego przelicznika: ilość pkt. = cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 80 pkt. 2. Doświadczenie zawodowe wykonawcy: Oferta złożona przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji II, legitymującego się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług ochrony osób i mienia o największej łącznej wartości brutto wszystkich wykonanych usług w przedziale od do PLN otrzyma 15 pkt Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w/g następującego przelicznika: 14

15 ilość pkt. = łączna wartość usług ochrony osób i mienia równa lub przekraczająca pln brutto w ofercie badanej/największa łączna wartość ochrony osób i mienia równa lub przekraczająca pln brutto / x 15 pkt. Dla potrzeb oceny punktowej, wartość usług ochrony osób i mienia przekraczająca pln brutto, będzie przeliczana jak wartość usług ochrony osób i mienia równa pln brutto. Punkty w w/w kryterium będą przyznawane na podstawie złożonych wraz z ofertą odpowiednich dokumentów o których mowa w sekcji III pkt Doświadczenie zawodowe wykonawcy w obiektach ogrodów zoologicznych: Oferta złożona przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji II, legitymującego się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi ochrony osób i mienia w obiekcie ogrodu zoologicznego otrzyma 5 pkt. Punkty w w/w kryterium będą przyznawane na podstawie złożonych wraz z ofertą odpowiednich dokumentów o których mowa w sekcji III pkt Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta której przyznana zostanie największa ilość punktów łącznie w kryteriach wskazanych w pkt. 1,2 i 3 niniejszej sekcji. 5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cenę należy podać podając stawkę za 1 rbg pracy 1 pracownika ochrony. Cenę za realizację zamówienia zamieszcza się w formularzu ofertowym z podaniem kwoty netto i ceny brutto 2. Stawka za 1 rbg pracy 1 pracownika ochrony oferty musi obejmować wszystkie koszty składające się na wykonywanie przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonywaniu, o których mowa w SIWZ (w tym istotnych postanowieniach umowy), jakie poniesie wykonawca. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo