I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I POSTANOWIENIA WSPÓLNE"

Transkrypt

1

2 Część I POSTANOWIENIA WSPÓLNE Wstęp 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S. A., Oddział w Polsce (zwane dalej LIBERTY) z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 17, z przedsiębiorcami - osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą (zwanym dalej Ubezpieczającym), w zakresie następujących ryzyk: 1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 2. Wybór zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym opcjonalnych klauzul dodatkowych) jest dokonywany przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i po jego akceptacji przez obie strony - potwierdzany przez LIBERTY w polisie. 3. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na rachunek osoby trzeciej kryteria, o których mowa w ust. 1, odnoszą się ponadto do Ubezpieczonego. 4. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje LIBERTY wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Część II Część I Część III Definicje 2 W niniejszych OWU mają zastosowanie następujące pojęcia: 1. Budowla trwale związany z gruntem obiekt budowlany inny niż budynki, wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczną i użytkową (np. ogrodzenia, bramy, furtki, zadaszenia, wiaty, altany, pomieszczenia na śmieci, place postojowe, place pod śmietniki, drogi, chodniki i oświetlenie nieruchomości itp., jeżeli znajdują się w miejscu ubezpieczenia). 2. Budynek obiekt budowlany, odnośnie którego wydano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiącymi całość techniczną i użytkową. 3. Deszcz nawalny opady deszczu o współczynniku co najmniej 4 według skali stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. 4. Dewastacja rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie. 5. Dym i sadza zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania. 6. Dozór bezpośredni nadzór nad obiektem/lokalem, pełniony w miejscu ubezpieczenia przez koncesjonowaną agencję ochrony mienia, z którą Ubezpieczony podpisał umowę o dozór mienia lub przez pracowników Ubezpieczonego. Sprawujący dozór winni posiadać określony zakres obowiązków z wyszczególnieniem zadań dotyczących postępowania w przypadku próby zaboru mienia, a także wykonywać swoje czynności w sposób zapewniający należytą ochronę mienia, a w szczególności dokonywać okresowego patrolowania obszaru chronionego (nie rzadziej niż co dwie godziny) oraz kontroli zabezpieczeń; sposób sprawowania dozoru winien być rejestrowany w dokumentacji służb dozoru i okresowo kontrolowany przez Ubezpieczonego. 7. Franszyza integralna kwota, do wysokości której Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. 8. Grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu. 9. Huk ponaddźwiękowy uderzeniowa fala dźwiękowa wywołana przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku. Część IV I 1

3 Część I Część II Część III Część IV I 10. Huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź bezpośrednim sąsiedztwie. 11. Kradzież z włamaniem dokonany lub usiłowany zabór mienia z zamkniętego lokalu lub innego miejsca zabezpieczonego w czasie zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia określonych w OWU. 12. Lawina gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich. 13. LIBERTY Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 17, Warszawa, KRS Lokal samodzielna, wydzielona trwałymi ścianami lub przegrodami budowlanymi część budynku wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami budowlanymi oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi. 15. Maszyny, urządzenia rzeczowe, ruchome składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej działalności (w tym sprzęt elektroniczny), niestanowiące elementów budynków i budowli i niebędące środkami obrotowymi ani nakładami inwestycyjnymi, włączając wyposażenie. 16. Mienie osób trzecich - pojazdy nie stanowiące własności Ubezpieczonego, przekazane mu w celu wykonania usługi lub sprzedaży. 17. Monitoring system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia i zapewniający dojazd na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu odebrania zgłoszenia przez jednostkę policji lub agencję ochrony mienia. 18. Nakłady inwestycyjne koszty remontów, wykończenia wnętrz lub prac adaptacyjnych poniesione na dostosowanie budynku/ lokalu do rodzaju prowadzonej działalności lub w celu podniesienia standardu. 19. Osoba trzecia każdy podmiot nie będący Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym. 20. Piorun - gwałtowne odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi bezpośrednio przez ubezpieczony obiekt. 21. Pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy zlecenia lub umowy podobnej do zlecenia, w szczególności umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego, porozumienia o wolontariat, umowy o staż. 22. Polisa dokument wystawiony przez LIBERTY potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Formularz polisy, o ile jest podpisywany również przez Ubezpieczającego, może pełnić także funkcję formularza wniosku ubezpieczeniowego i wówczas po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy. 23. Powódź zalanie terenów w następstwie: 1) podniesienia się poziomu wód w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących (w tym w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych w wyniku sztormu) lub 2) spływu wód po zboczach lub stokach. 24. Pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile. 25. Przepięcie gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej (rozumianej jako układ połączeń między sprzętami elektronicznymi, służącymi do przesyłania i przetwarzania wszelkiego rodzaju danych, głosu, wizji oraz innych rodzajów przekazu za pomocą sygnałów elektronicznych), spowodowany przez uderzenie pioruna, przekraczający maksymalne dopuszczalne wartości, określone przez producenta dla danego urządzenia. 26. Rabunek dokonany lub usiłowany zabór mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubezpieczonego, jego pracowników lub osób którym Ubezpieczony powierzył pieczę nad mieniem, albo przez doprowadzenie tych osób do stanu nieprzytomności lub bezbronności. 27. Suma gwarancyjna - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy OWU lub umowa ubezpieczenia przewiduje w ramach sumy gwarancyjnej limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, górną granicę odpowiedzialności z tytyłu tych szkód stanowi ustalony limit. 2

4 28. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy OWU lub umowa ubezpieczenia przewiduje w ramach sumy ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, górną granicę odpowiedzialności z tytułu tych szkód stanowi ustalony limit. 29. Sprzęt elektroniczny urządzenie, które zawiera elektroniczne podzespoły (układy scalone, tranzystory i inne elementy półprzewodnikowe nie ulegające zużyciu mechanicznemu) przeznaczone do przetwarzania i wizualizacji danych, kontroli i sterowania procesami, wykonywania pomiarów, sygnalizacji stanów urządzenia (np. komputery PC, laptopy/notebooki, biurowy sprzęt elektroniczny, urządzenia poligraficzne, kasy fiskalne) z wyłączeniem telefonów komórkowych. 30. Środki obrotowe - pojazdy nabyte na własność w celu odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej Ubezpieczonego w zakresie detalicznej lub hurtowej sprzedaży pojazdów samochodowych. 31. Środki trwałe budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia oraz wyposażenie będące środkami trwałymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości, wykorzystywane przez Ubezpieczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie detalicznej lub hurtowej sprzedaży pojazdów samochodowych. 32. Śnieg lub lód - gwałtowne niszczące działanie śniegu lub lodu bezpośrednio na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie lub zawalenie mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie. 33. Terroryzm użycie przemocy skierowanej przeciw państwu lub społeczeństwu przez osobę, grupę osób lub organizację, mające podłoże polityczne, religijne, ideologiczne lub inne o podobnym charakterze z zamiarem wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych lub społecznych. 34. Trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi zjawiska nie związane z działalnością człowieka polegające na zaburzeniu systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą gwałtowne wstrząsy i drgania gruntu lub na obniżaniu się terenu wskutek zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny lub na ruchu ziemi na stokach. 35. Ubezpieczający przedsiębiorca, który zawarł umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem spełniający warunki, o których mowa w 1 ust Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka - ubezpieczenie, w którym Ubezpieczający dla danej grupy mienia, według przyjętej wartości ubezpieczeniowej deklaruje wysokość sumy ubezpieczenia odpowiadającą wysokości przypuszczalnej maksymalnej straty, która może powstać w tej grupie mienia w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem umowy ubezpieczenia. 37. Ubezpieczenie systemem sum stałych - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie pełnej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. 38. Ubezpieczony podmiot wskazany w umowie ubezpieczenia, na którego rachunek została zawarta umowa ubezpieczenia, będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie detalicznej lub hurtowej sprzedaży pojazdów samochodowych. 39. Ubezpieczyciel LIBERTY. 40. Uderzenie pioruna gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu. 41. Uderzenie pojazdu bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego nie należącego do Ubezpieczonego i nie będącego pod jego kontrolą, jego części lub przewożonego nim ładunku w ubezpieczone mienie. 42. Udział własny - określona w umowie ubezpieczenia procentowo wartość pomniejszająca wysokość odszkodowania, którą Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie. 43. Umowa ubezpieczenia - umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem i Ubezpieczającym na podstawie niniejszych OWU. 44. Upadek drzew lub innych przedmiotów przewrócenie się na ubezpieczone mienie rosnących w pobliżu drzew lub nie będących w posiadaniu Ubezpieczonego budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych przedmiotów, w następstwie zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową. 45. Upadek statku powietrznego przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego lub upadek jego części, paliwa lub przewożonego ładunku. 46. Wartość odtworzeniowa wartość odpowiadająca dla: I Część IV Część III Część II Część I 3

5 Część I Część II Część III Część IV I 1) budynków, budowli i lokali - kosztom odbudowy w tym samym miejscu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami inwestycyjnymi, 2) maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych i mienia osób trzecich kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach. 47. Wartość rzeczywista wartość odpowiadająca dla: 1) budynków, budowli i lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia wartości odtworzeniowej pomniejszonej o zużycie techniczne, 2) środków obrotowych, mienia osób trzecich kosztom zakupu lub wartości rynkowej przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach, powiększonej o koszt zwykłego transportu i modernizacji. 48. Wiatr ruch powietrza atmosferycznego, powstały wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego. 49. Wybuch gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy: 1) wywołana reakcją chemiczną lub 2) znajdujących się w zbiorniku/naczyniu ciśnieniowym, wywołana ich dążnością do rozprężania i rozprzestrzeniania się. Za wybuch uważa się również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. 50. Wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie objęte umową ubezpieczenia, którym jest: 1) w ubezpieczeniu mienia określone w OWU zdarzenie losowe powodujące powstanie szkody w mieniu, 2) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zdarzenie objęte umową ubezpieczenia, za które odpowiedzialność cywilną ponosi Ubezpieczony, powodujące: a) szkody na osobie takie jak śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, b) szkody w mieniu takie jak utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy (szkoda rzeczowa), a także utrata korzyści poszkodowanego, które by osiągnął gdyby nie nastąpiło to zdarzenie. 51. Wyposażenie rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do środków trwałych. 52. Zalanie wydobywanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych, powstałe wskutek: 1) cofnięcia się z sieci wodno - kanalizacyjnej, 2) uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, 3) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej, 4) nieumyślnego działania osób trzecich, 5) nagłego topnienia mas śniegu lub lodu. 53. Zamieszki i rozruchy gwałtowne demonstracje grupy osób zakłócające porządek publiczny. 54. Zasada proporcji zasada polegająca na ustaleniu wysokości odszkodowania w takiej proporcji do wysokości szkody, w jakiej przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą pozostaje do faktycznej jego wartości w dniu wystąpienia szkody; zasada proporcji ma zastosowanie w przypadku niedoubezpieczenia mienia w systemie sum stałych. 55. Zdarzenie losowe niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, powodujące szkodę w ubezpieczonym mieniu. 56. Zużycie techniczne - trwałe zmiany fizykochemiczne zachodzące w czasie eksploatacji, w wyniku których okres zdatności do pełnienia przez mienie określonych funkcji użytkowych stopniowo się zmniejsza. Zawarcie umowy ubezpieczenia 3 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporządzonego w formie pisemnej, na formularzu LIBERTY. Wniosek ubezpieczeniowy może zostać sporządzony także na formularzu polisy, o ile jest on podpisywany również przez 4

6 Ubezpieczającego. W takim przypadku nie sporządza się oddzielnego wniosku i polisy, a formularz polisy po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela stanowi potwierdzenie złożenia wniosku oraz zawarcia umowy. 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) nazwę i adres Ubezpieczającego, 2) nazwę i adres Ubezpieczonego, 3) NIP lub REGON Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, 4) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, 5) okres ubezpieczenia, 6) miejsce ubezpieczenia, 7) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 8) wysokość sum ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej, 9) wysokość limitów odpowiedzialności, 10) opis stanu zabezpieczenia mienia, 11) przyczynę, liczbę i wielkość szkód w okresie ostatnich 3 lat. 3. LIBERTY może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z oceną ryzyka lub uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które zwróci się do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a także od spełnienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dodatkowych warunków nałożonych i przedstawionych przez LIBERTY Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia np. w zakresie dodatkowego zabezpieczenia mienia. 4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2 i 3 powyżej, albo z innych przyczyn został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubezpieczający powinien na wezwanie LIBERTY odpowiednio go uzupełnić albo sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma LIBERTY. 5. W razie wątpliwości umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (polisy). 6. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę LIBERTY doręcza Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, LIBERTY zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z treścią oferty. 7. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą. 8. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości LIBERTY wszystkie znane mu okoliczności, o które LIBERTY pyta w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczony zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 9. W razie zawarcia przez LIBERTY umowy ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 10. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać LIBERTY wszelkie zmiany okoliczności, o które LIBERTY pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wskazane w ust. 8 powyżej. 11. LIBERTY nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust nie zostały podane do wiadomości LIBERTY. Jeżeli do naruszenia ust doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 12. Umowę ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU można zawrzeć w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, a także w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 13. LIBERTY obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyłącznie zgłoszone do ubezpieczenia mienie pozostające w związku z działalnością gospodarczą Ubezpieczonego, pod warunkiem, że jest ewidencjonowane zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi. I Część IV Część III Część II Część I 5

7 Część I Część II Część III Część IV I 14. Umowa ubezpieczenia może być zawierana na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegających od postanowień OWU, z zastrzeżeniem że wszelkie odmienne postanowienia umowne powinny być sporządzone na piśmie, podpisane przez strony oraz w pełnym brzmieniu zawarte w umowie pod rygorem ich nieważności. W szczególności w umowie ubezpieczenia można: 1) ograniczyć odpowiedzialność poprzez wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zdarzeń lub przedmiotów ubezpieczenia, 2) rozszerzyć odpowiedzialność o klauzule dodatkowe. 15. Indywidualnie uzgodnione postanowienia umowne, o których mowa w ust. 14 powyżej stanowią postanowienia szczególne i mają pierwszeństwo przed odpowiednimi zapisami OWU. W takim przypadku OWU stosuje się w zakresie nieuregulowanym w postanowieniach uzgodnionych indywidualnie. Składka ubezpieczeniowa 4 1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, po dokonaniu oceny ryzyka przez LIBERTY. 2. Składka ubezpieczeniowa zależy w szczególności od rodzaju ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, przedmiotu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, rozłożenia płatności składki na raty. 3. Na obniżenie lub podwyższenie składki może mieć wpływ rozszerzenie zakresu ubezpieczenia za pomocą klauzul/ryzyk dodatkowych, przebieg ubezpieczenia Ubezpieczonego, zastosowane zabezpieczenia i indywidualna ocena ryzyka ubezpieczeniowego. 4. Składka płatna jest jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że strony ustaliły odmienny tryb i/lub termin płatności składki. 5. Składka może zostać opłacona jednorazowo bądź maksymalnie w dwóch równych ratach. Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia. 6. Obowiązek zapłaty składki obciąża Ubezpieczającego. 7. Składkę lub poszczególne raty składki należy wpłacać przelewem na wskazany przez LIBERTY rachunek bankowy. Za dzień zapłaty składki uznaje się dzień wpływu kwoty składki na rachunek bankowy podany przez Ubezpieczyciela jako właściwy do wpłaty składki. 8. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności LIBERTY o ile po upływie terminu wezwało ono Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności, a rata składki w wyznaczonym terminie nie została zapłacona. 9. Jeżeli LIBERTY ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, LIBERTY może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 11. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności 5 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba, że umówiono się inaczej. 2. Okres ubezpieczenia wskazuje się w polisie. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, odpowiedzialność LIBERTY rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się inaczej. 4. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko powodzi, odpowiedzialność LIBERTY w zakresie szkód spowodowanych przez to zdarzenie losowe, rozpoczyna się po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Ograniczenie wska- 6

8 zane w zdaniu poprzednim nie będzie miało zastosowania dla drugiej i kolejnych umów ubezpieczenia zawartych z LIBERTY, dotyczących tego samego miejsca ubezpieczenia, o ile umowy te zostaną zawarte nie później niż w ciągu 30 dni po wygaśnięciu poprzedniej umowy ubezpieczenia. 5. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem. 6. Odpowiedzialność LIBERTY ustaje, a umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia na podstawie ust. 7 poniżej, 2) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, 3) z upływem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia - w przypadku złożenia przez Liberty oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem na podstawie ust. 9, 4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie ust. 8, 4 ust. 9, 4 ust. 11, 5) z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej, 6) z upływem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, 7) z dniem likwidacji mienia objętego ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do tego mienia, 8) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwilą przejęcia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, chyba że prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę. 7. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający jako przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 8. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakończenia przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej w zakresie detalicznej lub hurtowej sprzedaży pojazdów samochodowych. 9. LIBERTY może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów. Ważnym powodem w rozumieniu niniejszych OWU jest podanie do wiadomości LIBERTY niezgodnych z prawdą danych dotyczących okoliczności wpływających na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Inne ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez LIBERTY muszą być pod rygorem nieważności wymienione w umowie ubezpieczenia. 10. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki za okres, w jakim LIBERTY udzielało ochrony ubezpieczeniowej. Ogólne wyłączenia odpowiedzialności 6 1. Z zakresu odpowiedzialności LIBERTY bez względu na przedmiot ubezpieczenia wyłączone są szkody: 1) wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osób, za które ponoszą oni odpowiedzialność, z zastrzeżeniem że LIBERTY wypłaci odszkodowanie za szkodę wyrządzoną na skutek rażącego niedbalstwa, o ile zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 3) wyrządzone przez osoby wymienione w pkt 1) lub 2) będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, 4) powstałe wskutek reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola magnetycznego, 5) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, farb zawierających ołów lub inne szkodliwe substancje, 6) powstałe w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji, zniszczenia, zajęcia na mocy aktu prawnego albo decyzji władz państwowych lub samorządowych należącego do Ubezpieczonego mienia, niezależnie od formy własności, 7) powstałe poza miejscami wskazanymi w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia, I Część IV Część III Część II Część I 7

9 Część I Część II Część III Część IV I 8) powstałe na skutek działań wojennych, zamieszek cywilnych lub wojskowych, rozruchów, strajków, rewolucji, lokautu, sabotażu, 9) będące wynikiem aktów terrorystycznych, 10) geologiczne i górnicze, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, 11) powstałe w mieniu nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny, w przedmiotach przeznaczonych lub kwalifikujących się do likwidacji albo złomowania oraz w środkach obrotowych wycofanych z obrotu handlowego, w mieniu nieużytkowanym w działalności gospodarczej Ubezpieczonego, 12) w mieniu nie zgłoszonym do ubezpieczenia zgodnie z umową ubezpieczenia, 13) wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio wskutek przestępstwa popełnionego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osób za które ponoszą oni odpowiedzialność, w szczególności oszustwa, przywłaszczenia, fałszerstwa lub nadużycia, 14) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, 15) spowodowane brakiem należytego zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, 16) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów ubezpieczonego mienia, 16) wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio wskutek działania wirusów komputerowych, 18) w mieniu nie użytkowanym dłużej niż 30 dni jeżeli pozostaje ono bez stałego dozoru fizycznego. 2. LIBERTY nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) powstałe w okresie gwarancji, za które odpowiedzialność ponosi gwarant, 2) za które na podstawie obowiązujących przepisów odpowiedzialni są dostawca, sprzedawca lub spedytor, 3) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu albo ich przedstawicielom, 4) będące następstwem bezpośredniej eksploatacji zużycia (starzenia), 5) powstałe w częściach urządzeń, które z uwagi na swoje specyficzne przeznaczenie ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji; wyłączenie to dotyczy w szczególności materiałów pomocniczych, wymiennych narzędzi, głowic do drukarek, pasków i łańcuchów napędowych, wymiennych nośników danych, taśm do drukarek, źródeł światła, 6) powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego inną przyczyną niż wyładowania atmosferyczne. 3. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 i 2, LIBERTY nie ponosi odpowiedzialności również za szkody wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej w zapisach poszczególnych Części niniejszych OWU. Obowiązki ubezpieczającego/ubezpieczonego w razie powstania szkody 7 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do: 1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 2) niezwłocznego zawiadomienia LIBERTY o: a) wypadku ubezpieczeniowym, w tym roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią, przy czym zgłoszenie to winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych; bieg terminu zgłoszenia szkody rozpoczyna się od daty wystąpienia szkody lub daty powzięcia informacji o powstaniu szkody lub roszczeniu; zawiadomienie o szkodzie winno nastąpić łącznie z podaniem przyczyny, przedmiotu i rozmiaru szkody, b) wszczęciu postępowania sądowego lub administracyjnego dotyczącego przedmiotu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 3) natychmiastowego powiadomienia policji w przypadku podejrzenia zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego z zaistniałą szkodą, 4) podjęcia współpracy z LIBERTY w zakresie likwidacji szkody i udzielenia mu wszelkiej pomocy, w tym podania informacji służących wyjaśnieniu okoliczności związanych z powstaniem szkody i ustaleniem jej rozmiarów oraz dostarczenia dowo- 8

10 dów w tym zakresie oraz złożenia dokumentów koniecznych do określenia wartości szkody, a nadto obowiązany jest do stosowania się do zaleceń LIBERTY oraz przekazania mu niezbędnych pełnomocnictw, 5) zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, między innymi poprzez złożenie dokumentów lub informacji niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia, 6) przedłożenia LIBERTY orzeczenia sądowego dotyczącego odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w terminie umożliwiającym wniesienie środka odwoławczego, celem uzgodnienia stanowisk co do ewentualnego zaskarżenia orzeczenia, 7) niedokonywania zmian stanu faktycznego na miejscu szkody do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela LIBERTY chyba, że zmiana jest konieczna w celu zapobieżenia powstawaniu dalszych szkód lub zabezpieczenia mienia; LIBERTY nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczęto czynności likwidacyjnych w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody, 8) złożenia w uzgodnionym z przedstawicielem LIBERTY terminie, sporządzonego na własny koszt, rachunku poniesionych strat oraz dokumentów uzasadniających roszczenie, 9) umożliwienia LIBERTY dokonania niezbędnych czynności w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia, udostępnienia ksiąg rachunkowych, bilansów, rachunków, faktur oraz innej ewidencji prowadzonej działalności oraz udzielenia wszelkiej pomocy i wyjaśnień w celu ustalenia sprawcy szkody. 2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1 pkt 1) LIBERTY jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 3. W razie naruszenia obowiązku określonego w ust.1 pkt 2) z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa LIBERTY może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło LIBERTY ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 4. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w niniejszym 7 poza wymienionymi w ust. 1 pkt 2) oraz pkt 6) LIBERTY może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli miało to wpływ na ustalenie rozmiaru szkody albo na ustalenie okoliczności powstania szkody lub wysokości odszkodowania. 5. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji, licencji, związanych z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia, jeżeli przepisy prawa nakładają na Ubezpieczonego obowiązek ich posiadania, 2) stosowania zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia szczególnych obowiązków i wymogów zabezpieczenia mienia, 3) prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa. Część II Część I Część III Część IV Wypłata odszkodowania lub świadczenia 8 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie LIBERTY przeprowadza postępowanie w celu ustalenia stanu faktycznego szkody, zasadności zgłoszonych roszczeń, wysokości odszkodowania i sposobu rozliczenia szkody, jak również w terminie 7 dni informuje o tym Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeśli nie są oni podmiotami występującymi z zawiadomieniem, a także informuje podmiot występujący z roszczeniem jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności LIBERTY oraz wysokości świadczenia. 2. LIBERTY wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody zawartej z uprawnionym do świadczenia albo prawomocnego orzeczenia sądu. 3. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia, w szczególności zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub świadczenia oraz przedstawić uzasadnienie wysokości roszczenia. 4. Wysokość kosztów naprawy powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, jeśli szkodę usunął własnymi siłami. 5. LIBERTY zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów, kalkulacji i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się: I 9

11 Część I Część II Część III Część IV I 1) wartości niematerialnych, naukowych, kolekcjonerskich, zabytkowych, historycznych, pamiątkowych lub artystycznych, 2) podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu przez uprawnionego do odszkodowania od jego własnych zobowiązań podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że w umowie ubezpieczenia uzgodniono, że ubezpieczenie obejmuje szkodę w wysokości uwzględniającej podatek od towarów i usług. 7. LIBERTY ma prawo wyznaczenia na własny koszt niezależnego eksperta w celu określenia przyczyny, rozmiaru szkody i należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku lub zminimalizowania rozmiarów szkody. 8. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć LIBERTY lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, które LIBERTY lub wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 9. LIBERTY zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 10. Gdyby w terminie określonym w ust. 9 wyjaśnienie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności LIBERTY albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże w terminie wskazanym w ust. 9 LIBERTY zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części oraz wypłaca bezsporną część odszkodowania. 11. Odszkodowanie wypłaca się w złotych polskich z zastosowaniem w razie potrzeby przeliczenia wg kursu średniego walut obcych NBP z dnia ustalenia wysokości odszkodowania. 12. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, LIBERTY informuje o tym w formie pisemnej poszkodowanego, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 13. LIBERTY powiadamia w formie pisemnej Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania. 14. Wypłata odszkodowania powoduje pomniejszenie odpowiednio sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę. Odzyskanie utraconych przedmiotów 9 1. Jeżeli Ubezpieczony odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym LIBERTY wolne jest od obowiązku wypłaty odszkodowania, a w razie, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić LIBERTY wypłacone odszkodowanie lub odpowiednią jego część albo na żądanie LIBERTY nieodpłatnie przenieść na jego rzecz własność tego mienia. 2. W razie odzyskania przez Ubezpieczonego przedmiotów w stanie zmienionym tj. uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi podlega kwota odszkodowania w takim stosunku, w jakim pozostaje wartość przedmiotów po ich odzyskaniu do ich pierwotnej wartości ustalonej przy obliczeniu wysokości szkody. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania w ubezpieczonym mieniu Wysokość szkody ustala się na podstawie stwierdzonego faktycznego rozmiaru szkody oraz kosztów koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego istniejącego przed wystąpieniem szkody, bez równoczesnego unowocześnienia i przebudowy przedmiotu ubezpieczenia. 2. Ustalenie wysokości szkody LIBERTY przeprowadza przy współudziale Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego przedstawicieli. 3. Za zgodą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w razie braku współdziałania ze strony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego LIBERTY może samodzielnie dokonać ustalenia wysokości szkody na podstawie własnych cenników i kalkulacji. 4. Wysokość szkody w poszczególnych grupach mienia ustala się w sposób następujący: 1) dla obiektów budowlanych: a) w przypadku budynków i budowli nie starszych niż 5 lat wg kosztów ich odbudowy lub remontu, nie więcej niż do wartości odtworzeniowej tj. wartości odpowiadającej kosztom odbudowy w tym samym miejscu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami inwestycyjnymi, 10

12 b) w przypadku budynków i budowli 5 letnich i starszych - wg kosztów ich odbudowy lub remontu, nie więcej niż do wartości rzeczywistej tj. wartości odpowiadającej kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami inwestycyjnymi, pomniejszonej o ustalony na dzień szkody faktyczny stopień zużycia technicznego uszkodzonych elementów, elementów scalonych albo obiektu, 2) dla maszyn i urządzeń, wyposażenia wg kosztów ich naprawy lub zakupu, nie więcej niż do wartości rzeczywistej tj. wartości odpowiadającej kosztom naprawy, zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach, wraz z udokumentowanymi nakładami Ubezpieczonego, pomniejszonej o ustalony na dzień powstania szkody faktyczny stopień zużycia technicznego uszkodzonego mienia, 3) dla środków obrotowych - wg kosztów ich naprawy lub zakupu, nie więcej niż do wartości rzeczywistej tj. odpowiadającej na dzień powstania szkody wartości rynkowej przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach, nie większej niż wartość zakupu, powiększona o udokumentowane koszty zwykłego transportu i modernizacji, 4) mienia osób trzecich wg kosztów naprawy lub zakupu, nie więcej niż do wartości rzeczywistej tj. odpowiadającej na dzień powstania szkody wartości rynkowej przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach, pomniejszonej o prowizję komisową. 5. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się: 1) kosztów konserwacji przedmiotu szkody, 2) kosztów związanych z modernizacją lub ulepszeniem przedmiotu szkody, 3) kosztów napraw prowizorycznych, jeżeli łączne koszty naprawy prowizorycznej i końcowej przewyższają koszty pojedynczej naprawy końcowej, 4) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia przedmiotu szkody do stanu przed szkodą, 5) marży naliczanej przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, 6) wartości ubytków naturalnych w granicach obowiązujących norm, 7) kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, 8) kosztów przejazdu konsultantów i inżynierów, 9) kosztów ekspresowego transportu. 6. Przedłożone przez Ubezpieczonego kosztorysy, rachunki oraz inne dokumenty będące podstawą do ustalania wysokości szkody podlegają weryfikacji przez LIBERTY, co do zakresu robót, cen materiałów, stawek robocizny, wysokości wskaźników narzutów i pozostałych składników kosztowych, które nie mogą przekraczać średnich wartości w danym regionie. 7. LIBERTY ustala należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, jednak nie większej od sumy ubezpieczenia i kwoty limitów stanowiących górną granicę odpowiedzialności LIBERTY. 8. Ustaloną wysokość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub naprawy. 9. W przypadku gdy naliczone odszkodowanie: 1) nie przekraczałoby kwoty franszyzy integralnej odszkodowanie nie jest wypłacane, 2) przekracza kwotę franszyzy integralnej odszkodowanie wypłacane jest w wysokości naliczonej pomniejszonej o udział własny jeżeli ma on zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia. 10. Ustalona franszyza integralna i udział własny odnosi się do każdej szkody powstałej w okresie odpowiedzialności. 11. W ubezpieczeniu w systemie sum stałych, jeżeli w dniu powstania szkody suma ubezpieczenia mienia określona przez Ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia była niższa od faktycznej wartości mienia (niedoubezpieczenie), odszkodowanie ustalane jest w takiej samej proporcji do wysokości szkody w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczającego do faktycznej wartości ubezpieczonego mienia z dnia szkody. I Część IV Część III Część II Część I 11

13 Część I Część II Część III Część IV I 12 Regres ubezpieczeniowy Z dniem zapłaty odszkodowania na LIBERTY przechodzi przysługujące Ubezpieczającemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przechodzi na LIBERTY, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracownik Ubezpieczonego chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć LIBERTY wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez LIBERTY. 4. W razie niewykonania obowiązków określonych w ust. 3 powyżej, a także w razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego bez zgody LIBERTY praw przysługujących mu od osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę, LIBERTY może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub w części, a w przypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone podlega zwrotowi w całości lub części, w zależności od tego w jakim zakresie niewykonanie obowiązków określonych w ust. 3 powyżej uniemożliwiło LIBERTY skuteczne dochodzenie roszczeń regresowych. Zawiadomienia i oświadczenia Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron w związku z umową ubezpieczenia powinny być składane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym, odpowiednio na adres wskazany przez Ubezpieczającego lub na adres LIBERTY. 2. Jeżeli którakolwiek ze stron zmieniła adres lub siedzibę i nie zawiadomiła o tym drugiej strony, pismo skierowane do ostatniej, znanej siedziby, wywiera skutki prawne od chwili, w której by doszło, gdyby strona nie zmieniła siedziby. 3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego ( ), faksu lub telefonu, odpowiednio na: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii LIBERTY lub numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczającego. Zabezpieczenie mienia Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, powinno znajdować się w lokalu lub budynku należycie zabezpieczonym. 2. Lokal lub budynek, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, uważa się za należycie zabezpieczony, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wszystkie drzwi wejściowe są zamknięte na co najmniej 1 zamek lub kłódkę, 2) wszystkie drzwi, okna i inne otwory szklane w lokalu są w należytym stanie technicznym oraz właściwie osadzone, tak że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, 3) drzwi oszklone nie mogą być zabezpieczone przed otwarciem wyłącznie za pomocą zamków zasuw, które można otworzyć bez użycia klucza, przez otwór wybity w szybie. 3. Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i znajdujące się poza lokalem lub budynkiem (na placach) uważa się za zabezpieczone w sposób właściwy, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) plac składowy, na którym znajduje się objęte ochroną mienie musi być trwale ogrodzony parkanem o wysokości co najmniej 1,5 metra w sposób uniemożliwiający wejście lub wjazd osobom niepożądanym; ogrodzenie nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzone, przerwane lub niekompletne, 2) plac składowy jest oświetlony w porze nocnej i całodobowo dozorowany, posiada łączność radiową lub telefoniczną z policją lub agencją ochrony mienia, posiada zaporę, łańcuch lub inne urządzenie blokujące wyjazd lub wjazd na plac; urzą-

14 dzenie blokujące winno być tak skonstruowane, aby jego otwarcie możliwe było wyłącznie przez osobę dokonującą dozoru placu, 3) w pojazdach mechanicznych będącymi środkami obrotowymi lub mieniem osób trzecich przekazanym Ubezpieczającemu w celu sprzedaży, nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, a drzwi pojazdów powinny być zamknięte na zamek fabryczny LIBERTY przysługuje w każdym czasie prawo przeprowadzenia inspekcji miejsca ubezpieczenia w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym przeprowadzenie inspekcji przez przedstawiciela LIBERTY nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązków zabezpieczenia mienia. 2. W umowie ubezpieczenia można, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, określić inne warunki w zakresie wymaganych zabezpieczeń. Część II Część I 15 W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek z warunków zabezpieczenia mienia wymienionych w 13 i 14 LIBERTY może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli niedopełnienie tych postanowień miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. I Część III Część IV 13

15 Część I Część II Część III Część IV I Część II UBEZPIECZENIE MIENIA Postanowienia wstępne LIBERTY obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie pod warunkiem, że jest wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi własność Ubezpieczonego lub znajduje się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w następującym zakresie: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 3. Odszkodowanie wypłacane Ubezpieczonemu obejmuje udokumentowane koszty: 1) powstałe wskutek zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody objętej zakresem umowy ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego ubezpieczonego mienia przed taką szkodą, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne w granicach sumy ubezpieczenia, 2) usunięcia pozostałości po szkodzie (łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, ich składowaniem lub utylizacją, pod warunkiem, że Ubezpieczający jest zobowiązany do dokonania tych czynności) w granicach limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, 3) poszukiwania przyczyn szkody w granicach limitu odpowiedzialności w wysokości 1% łącznej sumy ubezpieczenia mienia, nie więcej niż PLN na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia. 4. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych bezpośrednio wskutek: 1) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia, 2) zanieczyszczenia lub skażenia spowodowanego wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia. 5. LIBERTY w uzgodnieniu z Ubezpieczającym może wprowadzić do umowy ubezpieczenia limit(y) odpowiedzialności w odniesieniu do szkód w poszczególnych kategoriach mienia albo w odniesieniu do szkód wynikłych z poszczególnych rodzajów zdarzeń losowych (w szczególności powodzi) w zależności od stopnia zagrożenia występowaniem danego ryzyka. Miejsce ubezpieczenia Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 2. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych, także: 1) w lokalizacji, do której zostało przeniesione z miejsca ubezpieczenia po wcześniejszym uzgodnieniu z LIBERTY, 2) w trakcie przenoszenia (przewożenia), po uzgodnieniu tej czynności z LIBERTY, 3) w lokalizacji, do której zostało przeniesione z miejsca ubezpieczenia w związku z bezpośrednim narażeniem na powstanie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia; Ubezpieczający jest zobowiązany w takim przypadku powiadomić LIBERTY w ciągu 3 dni o nowym miejscu ubezpieczenia. Przedmiot ubezpieczenia Na podstawie umowy ubezpieczenia LIBERTY może objąć ochroną ubezpieczeniową następujące mienie: 1) budynki, budowle i lokale, 14

16 2) maszyny, urządzenia i wyposażenie, 3) środki obrotowe, 4) mienie osób trzecich. 2. LIBERTY nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową: 1) akt, dokumentów, planów, projektów, rysunków, dokumentacji zakładowej, wzorów i prototypów, 2) wartości pieniężnych, kart płatniczych (np. debetowych, obciążeniowych, kredytowych, kart wstępnie opłaconych tzw. pre- -paid), kart parapłatniczych (np. bankomatowych, rabatowych, gwarancyjnych do czeków), 3) broni, amunicji, prochu strzelniczego, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, fajerwerków, detonatorów, sygnalizatorów, rakiet świetlnych, 4) środków odurzających, substancji psychotropowych (w tym tzw. dopalaczy), itp., 5) taboru kolejowego, statków (pojazdów) wodnych i powietrznych, 6) automatów wrzutowych na monety, automatów do gier oraz do wydawania i rozmieniania pieniędzy wraz z ich zawartością, 7) elementów pasa drogowego dróg publicznych (w szczególności jezdni, chodnika, pobocza, parkingu, zatoki, ścieżki rowerowej), 8) nabrzeży, mostów, wiaduktów (estakad), obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, kanałów, rowów, rurociągów, 9) gruntów, gleby, wód podziemnych i powierzchniowych, zbiorników wodnych, drzew, krzewów i innych roślin (w tym upraw), 10) budynków, budowli i lokali: a) niepołączonych trwale z gruntem, w tym kiosków, pawilonów, powłok pneumatycznych, barakowozów oraz znajdującego się w nich mienia, powstałych bez wymaganego zezwolenia oraz znajdującego się w nich mienia, b) drewnianych lub krytych strzechą ze słomy lub trzciny lub gontem drewnianym oraz znajdującego się w nich mienia, c) przeznaczonych do rozbiórki oraz znajdującego się w nich mienia, d) muzeów, skansenów oraz mienia w nich zgromadzonego, e) mienia przeznaczonego do likwidacji, f) mienia zlokalizowanego w miejscach wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni, g) mienia, w odniesieniu do którego toczy się postępowanie upadłościowe oraz mienia zajętego przez uprawnione organy władzy państwowej i samorządowej, h) środków obrotowych lub mienia osób trzecich o przekroczonym terminie ważności lub wycofanych z obrotu przed powstaniem szkody oraz mienia, którego zakup nie jest potwierdzony dokumentami. 3. LIBERTY dodatkowo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową: 1) dzieł sztuki, eksponatów, rękopisów, przedmiotów zabytkowych, kolekcji numizmatycznych i filatelistycznych, 2) przedmiotów które nie zostały wskazane w załączonym do wniosku wykazie lub których wartości nie można potwierdzić fakturą zakupu lub które są środkami obrotowymi albo mieniem osób trzecich: żywych zwierząt, złota, srebra, platyny, metali z grupy platynowców i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, pereł, biżuterii i wyrobów jubilerskich, 3) oprogramowania (programów komputerowych) nie będącego środkami obrotowymi, 4) danych i zewnętrznych nośników danych, 5) budynków, budowli i lokali oraz mienia znajdującego się w nich, a także maszyn, urządzeń i wyposażenia w budowie, w trakcie montażu, demontażu, przebudowy, remontu. System i suma ubezpieczenia Umowę ubezpieczenia zawiera się w systemie: 1) na sumy stałe w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) na pierwsze ryzyko w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od dewastacji. I Część IV Część III Część II Część I 15

17 Część I Część II Część III Część IV I 2. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że: 1) suma ubezpieczenia dla budynków, budowli i lokali: a) nie starszych niż 5 lat powinna odpowiadać ich wartości odtworzeniowej, b) 5 letnich i starszych powinna odpowiadać ich wartości rzeczywistej, 2) suma ubezpieczenia dla maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych i mienia osób trzecich powinna odpowiadać ich wartości rzeczywistej. 16

18 Część III UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Zakres ubezpieczenia W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych LIBERTY odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia oraz będące następstwem zdarzenia losowego objętego ochroną w wybranym przez Ubezpieczającego zakresie ubezpieczenia. 2. LIBERTY może objąć ochroną ubezpieczeniową mienie od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie następujących zdarzeń losowych: 1) ognia, 2) uderzenia pioruna, 3) wybuchu, 4) upadku statku powietrznego, 5) huraganu, 6) powodzi, z zastrzeżeniem ust. 3, 7) deszczu nawalnego, 8) gradu, 9) osuwania i zapadania się ziemi, 10) lawiny, 11) śniegu lub lodu, 12) upadku drzew lub innych przedmiotów, 13) trzęsienia ziemi, 14) uderzenia pojazdu, 15) huku ponaddźwiękowego, 16) dymu i sadzy, 17) przepięcia, 18) zalania. 3. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych może rozstać rozszerzony o szkody spowodowane przez powódź. Część II Część I Część III Część IV Wyłączenia odpowiedzialności LIBERTY nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek: 1) nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, norm dotyczących budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych lub zabezpieczenia mienia niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonych w OWU, 2) zalania, deszczu, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, którego konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego, bądź z powodu niezabezpieczenia otworów (okien, świetlików itp.); w środkach obrotowych lub mieniu osób trzecich, znajdującym się poniżej poziomu gruntu i niżej niż 10 cm nad podłogą, chyba że zalanie tego mienia nastąpiło bezpośrednio z góry, I 17

19 Część I Część II Część III Część IV I 3) systematycznego zawilgacania, z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę, a także powstałe wskutek działania wód gruntowych (chyba, że są skutkiem powodzi objętej zakresem ubezpieczenia), przemarzania ścian oraz zagrzybienia, 4) wybuchu wywołanego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub rozbiórkowych lub powstałego w silnikach spalinowych, gdy wybuch związany jest z ich naturalną funkcją lub gdy spowodowany został normalnym ciśnieniem zawartych w nim gazów, 5) uderzenia pioruna lub przepięcia w bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach i grzejnych urządzeniach elektrycznych. 2. LIBERTY nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 1) stopniowego pogarszania się stanu ubezpieczonego mienia w związku z normalnym zużyciem, ciągłą eksploatacją, starzeniem się, korozją, kawitacją, naturą przedmiotu ubezpieczenia, stopniowo postępującym pogarszaniem właściwości, odkształcaniem lub deformacją, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu, 2) zapadania się i osuwania ziemi w wyniku działalności człowieka lub długotrwałego, naturalnego osiadania lub przemieszczania się gruntu, erozji morskiej lub rzecznej, błędów projektowych, konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe objęte zakresem ubezpieczenia; wówczas LIBERTY ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, 3) zakłócenia lub przerwy w dostawie mediów (w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, wody, pary, gazu), 4) kradzieży (kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej), rabunku, usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia lub szantażu, wprowadzenia w błąd lub pozostawania w błędzie, poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa lub podstępu, 5) awarii, zakłóceń lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, wskutek przyczyn związanych z jego eksploatacją, obsługą bądź konserwacją) niewyjaśnionego zaginięcia lub braków stwierdzonych podczas sprawdzania lub spisywania stanu ilościowego majątku, środki obrotowe lub mienie osób trzecich, chyba że nastąpiły one jako rezultat zaistnienia innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w granicach zdefiniowanych dla zakresu. 3. LIBERTY dodatkowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 1) prowadzenia robót budowlanych lub montażowych; wyłączenie niniejsze nie ma zastosowania do szkód powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych lub montażowych, które nie były wykonywane przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie, 2) działania prądu elektrycznego w maszynach i urządzeniach elektrycznych, chyba że działanie to spowodowało pożar wówczas LIBERTY ponosi odpowiedzialność wyłącznie za jego skutki, 3) awarii, zakłóceń lub uszkodzenia maszyn lub urządzeń wskutek przyczyn związanych z ich eksploatacją, obsługą bądź konserwacją, 4) podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych, 5) pękania w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy. 4. Wyłączenia wskazane w ust. 3 powyżej mogą ulec modyfikacji w celu dostosowania do specyfiki prowadzonej działalności lub posiadanego mienia poprzez zastosowanie wybranych klauzul dodatkowych. 18

20 Część IV UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Zakres ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku może zostać zawarta tylko jednocześnie z umową ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 2. W ramach umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku LIBERTY odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia oraz będące bezpośrednim następstwem: 1) kradzieży z włamaniem, 2) rabunku. 3. W granicach sumy ubezpieczenia LIBERTY odpowiada również za koszty naprawy lub wymiany zniszczonych wskutek dokonania lub usiłowania kradzieży z włamaniem: 1) części konstrukcyjnych budynku, budowli lub lokalu, w szczególności takich jak: dach, stropy, ściany, podłogi, okna, drzwi, itp., 2) zabezpieczeń przeciwkradzieżowych budynków, budowli, lokali oraz schowków, 3) zabezpieczeń przeciwkradzieżowych środków obrotowych i w mieniu osób trzecich. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku może rozstać rozszerzony o szkody spowodowane w wyniku dewastacji dokonanej w budynkach, budowlach, lokalach, maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, środkach obrotowych i mieniu osób trzecich. 5. Odpowiedzialność LIBERTY z tytułu szkód spowodowanych przez dewastację mienia polegającą na pomalowaniu mienia (np. graffiti) ograniczona jest do wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia. 6. Odpowiedzialność LIBERTY z tytułu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju oraz dewastacji ograniczona jest do 2 na każdy rodzaj zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności LIBERTY nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek: 1) nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia, 2) zabezpieczenia mienia niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonych w niniejszych OWU. 2. W zakresie ubezpieczenia mienia od dewastacji z odpowiedzialności LIBERTY wyłączone są szkody: 1) powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w oszkleniu obiektów budowlanych, 2) takie jak poplamienia, zadrapania, zabrudzenia, odbarwienia, rysy, odpryski i inne drobne uszkodzenia w budynkach, budowlach, lokalach, maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia, 3) wynikłe ze zużycia eksploatacyjnego, obsługi i użytkowania danego mienia. I Część IV Część III Część II Część I 19

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenia. 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia. 4. Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Tabela informująca, które

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo