I. II. III. I. II. III. Gas springs Gas springs type MICRO. Lateral punching units with cam system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. II. III. I. II. III. Gas springs Gas springs type MICRO. Lateral punching units with cam system"

Transkrypt

1

2 ROZDZIAŁY SEPARATIONS I. II. III. Sprężyny gazowe Sprężyny gazowe MICRO Jednostki do wykrawania bocznego CAM I. II. Gas springs Gas springs type MICRO III. Lateral punching units with cam system P.1

3 Sprężyny gazowe Gas springs I. P.2

4 INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION IDENTYFIACJA Wszystkie sprężyny gazowe są oznakowane poprzez nieusuwalne grawerowanie symboli, zgodnie ze standardami europejskich norm (97/23/EC). SO ROBOCZY Skok roboczy pozostaje niezmienny dzięki mechanicznemu ograniczeniu. Wszystkie sprężyny gazowe pracują wykorzystując swój skok nominalny (S), przy czym każda sprężyna ma zapas skoku. Jednak zaleca się ponadto pozostawienie % rezerwy dla skoku. TEMPERATURA PRACY Maksymalna temperatura robocza wynosi C. Wyższe temperatury mogą uszkodzić elementy uszczelniające, co może skutkować znacznym skróceniem żywotności sprężyn. MASYMALNE CIŚNIENIE GAZU W SPRĘŻYNIE Maksymalne ciśnienie gazu w sprężynie (przy C) wynosi 1 bar, z wyjątkiem modeli: SG-C14, SG-C19, SG-, SG-R16, SG-R24, SG-R24, SG-A, SG-A, SG-G22, SG-G, SG-G26, SG-H.., dla których maksymalne ciśnienie gazu wynosi 175 bar. MASYMALNA SZYBOŚĆ PRACY TŁOCZYSA Maksymalna szybkość pracy tłoczyska zależy od rodzaju sprężyny gazowej i jest podana w specyfikacji technicznej każdego modelu sprężyny. MASYMALNA LICZBA TATÓW Aby obliczyć maksymalną liczbę taktów na minutę (N) należy użyć poniższej fomuły: 2 x S Fi= A x P P=Pi x F Fi - wksaźnik obliczeniowy (wartość podana w specyfikacji technicznej każdego modelu) S- skok roboczy SIŁA WSTĘPNA Siła wstępna sprężyny gazowej obliczana jest przy wykorzystaniu przekroju roboczego i ciśnienia gazu w sprężynie zgodnie ze wzorem: ZMIANY SIŁY WSTĘPNEJ Obciążenie można modyfikować tak, aby zmieniała się siła wstępna sprężyny. Jeżeli znamy siłę wstępną można skorzystać z następującego wzoru: Fi- nominalna siła wstępna () A -przekrój roboczy w cm (wartość podana w specyfikacji technicznej każdego modelu) P -ciśnienie gazu w sprężynie (bar) P -żądane ciśnienie (bar) Pi- nominalne ciśnienie gazu w sprężynie gazowej (bar) F - żądana siła wstępna () Fi- nominalna siła wstępna sprężyny gazowej () ZMIANY SIŁY WSTĘPNEJ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY Temperatura gazu wpływa na jego ciśnienie w sprężynie i jej siłę. Siły podane w katalogu odpowiadają ciśnieniu gazu w sprężynie przy C. Poniższy wykres pokazuje jak zmienia się ciśnienie azotu w zależności od temperatury. Ciśnienie (bar) 185 O C O C Temperatura ( O C) P.3

5 INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION WARTOŚĆ SIŁY W ZALEŻNOŚCI OD SOU Podczas pracy sprężyny gazowej przy nacisku wzrasta ciśnienie gazu wewnątrz sprężyny, co z kolei powoduje wzrost jej siły. Na wykresach danych technicznych dla każdego modelu sprężyny pokazano siły występujące w połowie skoku sprężyny. MOCOWANIE SPRĘŻYN GAZOWYCH W NARZĘDZIU Sprężyny gazowe można mocować w każdej pozycji. W celu zapewnienia sprężynie jak najdłuższej żywotności zaleca się: - właściwe mocowanie sprężyny w narzędziu. - nie mocować trzpienia sprężyny bezpośrednio do narzędzia. A A - sprężyna gazowa musi pracować pod kątem prostym w stosunku do powierzchni styku. 0,2 0 - nie należy poddawać sprężyny gazowej działaniom sił bocznych. - chronić przed uderzeniami, zwłaszcza tłoczysko, gdyż każda niedokładność może doprowadzić do utraty ciśnienia. - chronić przed zabrudzeniami (płynnymi czy też kurzem, piaskiem itp.) ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTOWANIA I ONSERWACJI Wszystkie oferowane sprężyny gazowe można naprawiać. W tym celu dostępne są zestawy części zapasowych elementów zużywających się. Zestawy te zawierają także instrukcje dotyczące konserwacji. W żadnym wypadku nie należy rozkładać i składać z powrotem sprężyny gazowej bez wymiany wszystkich elementów zawartych w zestawie. Uwaga: Wszelkie naprawy i konserwacje powinny wykonywać tylko osoby do tego uprawnione i przeszkolone w tym celu. Podczas napraw i konserwacji należy używać wyłącznie oryginalnych części. Nie należy przekraczać maksymalnego skoku sprężyny podanego w tabeli (zbyt mocno sprężony gaz może uszkodzić cylinder). Zaleca się % rezerwę dla skoku. - sprężyny gazowe należy ładować wyłącznie azotem (N 2). - należy napełniać sprężynę tylko przy maksymalnie wysuniętym tłoczysku sprężyny. - przed rozłożeniem sprężyny należy ją całkowicie opróżnić z gazu. Tłoczysko powinno być całkowicie wprowadzone do cylindra. - nie należy przekraczać maksymalnych i minimalnych wartości ciśnienia gazu (wartości podane w specyfikacji technicznej każdego modelu). - WAŻNE: Zużytą sprężynę gazową należy całkowicie opróżnić z gazu. POMOC TECHNICZNA Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sprężyn gazowych prosimy o kontakt z nami. Udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji i pomożemy dobrać asortyment tak, aby najlepiej spełniał Wasze wymagania. GWARANCJA I TRWAŁOŚĆ Na sprężyny gazowe udzielamy 12-miesiecznej gwarancji (od daty zakupu), lub równowartość tys. metrów przemieszczenia liniowego tłoczyska sprężyny przy pojedynczym skoku: min. mm. Dla sprężyn o mniejszym skoku dajemy gwarancję na cykli. Aby gwarancja była ważna (pokrywa ona także koszty pracy i części) muszą być spełnione następujące warunki: 1. Sprężyna nie ma żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych (zadrapania, uderzenia, rdza, ślady spawania itp...). 2. Sprężyna była używana zgodnie z zaleceniami i specyfikacjami technicznymi. 3. Nie manipulowano przy sprężynie (otwarcie sprężyny powoduje utratę gwarancji). P.4

6 INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION IDENTIFICATION All gas springs are identified by means of a permanent engraving on the body in accordance with the standards estabilished in European norms (97/23/EC). WORING STROE The working remains invariable in use thanks a mechanical stop. All gas springs can work using the total nominal (S) as each gas spring has a sroke reserve. It is, however, recommended to forsee a % sroke reserve. SERVICE TEMPERATURE Maximum working temperature is C. Higher temperatures could damage air-tight elements, seriously affecting gas spring useful life. MAXIMUM PRESSURE LOAD The maximum pressure load (at C) is 1 bar, except for the SG-C14, SG-C19, SG-, SG-R16, SG-R24, SG-R24, SG-A, SG-A, SG-G22, SG-G, SG-G26, SG-H.. models where the maximum load is 175 bar. MAXIMUM STEM WOR The maximum stem speed is variable, depending on the kind of gas spring. Maximum working speeds are indicated in each model s technical specifications. MAXIMUM RATE In order to calculate the maximum rate per minute (N) the folowing formula should be used: 2 x S Fi= A x P P=Pi x F Fi - S- calculation ratio (values indicated in each model s technical specifications) working INITIAL FORCE Gas spring initial force is calculated taking account the working cross-section and the pressure load, following this formula: INITIAL FORCE VARIATION Load pressure can be modified so as to vary a gas spring s initial force. If we know the desired initial force we will apply the following formula: Fi- initial nominal force () A -Working cross-section in cm (values indicated in each model s technical specifications) P -pressure load (bar) P -pressure required (bar) Pi- gas spring nominal pressure load (bar) F - initial force required () Fi- initial gas spring nominal force () INITIAL VARIATION DEPENDING ON TEMPERATURE Gas temperature will affect gas spring pressure and therefore its force. Forces indicated in the katalog correspond to pressure loads at C. The graph (temperature / pressure) shows how nitrogen pressure changes depending on the temperature. Pressure (bar) 185 O C O C Temperature ( O C) P.5

7 INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION FORCES DEPENDING ON THE STROE USED When a gas spring is compressed during its work, the gas pressure is incrased because of the decrase in volume and thus, the gas spring increases its force. In the graphs of the technical specifications fore each model it is possible to see the force obtained at an intermediate point. GAS SPRING ASSEMBLY ON THE TOOL The gas springs can be used in every position. In order to ensure maximum useful life we recommend: - attaching the gas spring properly onto the tool. - do not attach the gas spring rod onto the tool itself. A A - the gas spring must always work in a completely perpendicular angle with respect to the contact surface. 0,2 0 - the gas spring must not be subjected to lateral forces. - protect from blows, especially the rod. Any imperfection can bring about a loss of pressure. - protect from liquid and solid contamination. INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE All gas springs can be repaired. Complete series of spare-part kits with all the elements that can become worn out.these kits include maintenance instructions. Never dismantle a gas spring and put it together again without replacing all the elements contained in the kit. Caution: Any handling or maintenance must be carried out by authorised staff, duly trained for this purpose.. Always use original components, accessories and spare parts in gas spring handling, maintenance or installation operations. Never go over the maximum indicated in the table (due to possible brakeage of pressurised body).it is recommended to foresee minimum a % reserve. - gas springs must be loaded only with nitrogen gas (N 2). - never load a gas spring if the stem is not completely extended. - do not dismantle a gas spring without fully unloading any gas content. The stem mus be fully introduced into the body. - respect maximum and minimum filling pressures. (Values indicated in the technical specifications for each model). IMPORTANT: At the end of gas spring useful life, the gas spring should be emptied completely. TECHNICAL ADVISE We have an advise service at our customer s disposal. Through this service you will be informed by specialised technicians, who will answer all your enquiries and who will also help you choose the most suitable gas spring for your needs, depending on the work you need to carry out. GUARANTEE AND DURABILITY We offers a one-year guarantee on gas springs from their date of acquisition or the equivalent to a,000 meters stem lineal displacement in gas springs with a equal to or over mm. For gas springs with a shorter there is a cycle guarantee. The guarantee (that covers parts and labour costs) is applicable only if the following conditions are fulfilled: 1. The gas spring has no no signs of damage (blows, scratches, streaks, rust, detachment of welding...) 2. Its application and use have fulfilled the technical specifications, as well as the various recommendations. 3. The gas spring has not be unduly manipulated (opening the gas spring cancles the guarantee). P.6

8 SYMBOLE SYMBOL SYSTEM P Bar Ciśnienie gazu w sprężynie przy 0C (Bar) 0 Load pressure at C (bar) Niezależna sprężyna gazowa z opcjonalnym połączeniem z panelem sterowania. Autonomous gas springs with optional connection to a control panel. Fa Siła wstępna w sprężynie swobodnej () Initial force in open gas spring () Fc Siła końcowa przy maksymalnym pełnym skoku sprężyny. Final force in complete. g A cm 2 S max V l La mm Lc mm I S O Waga w g Weight in g Roboczy przekrój poprzeczny w cm 2 Working cross-section in cm 2 Maksymalny skok sprężyny (mm) Max. (mm) Objętość gazu (litry) Gas volume (litres) Długość sprężyny swobodnej (mm) Open gas spring length (mm) Długość sprężyny przy pełnym obciążeniu (mm) Closed gas spring length (mm) Zgodność z normami: ISO11901 / CNOMO E N / VDI According to ISO11901 / CNOMO E N / VDI norms Ze względu na stałe doskonalenie produktów, producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki i danych technicznych opisywanych w tym katalogu wyrobów bez wczewcześniejszego uprzedzenia. Wszystkie wymiary są nominalne z wyjątkiem tych, dla których określono tolerancje (wyrażone w mm) In the context of a policy of constant product improvement, manufacturer reserves its right to carry out modifications of the technical characteristics of the products in this catalog without previous notice. All the dimensions are nominal except for those which tolerances are indicated, which are expressed in mm P.7

9 BADANIA I ROZWÓJ RESEARCH AND DEVELOPMENT Sprężyny gazowe z tłoczyskiem tulejowym. Special gas springs with hollow stems. Specjalne sprężyny gazowe z tłoczyskiem o kulistym łbie. Special gas springs with spherical stem heads. Standardowe sprężyny gazowe ze specjalnymi elementami uszczelniającymi 0 pozwalającymi na pracę w wysokich temperaturach (max 1 C). Standard gas springs with special air-tight seals for high temperature 0 (max 1 C) applications. Specjalne sprężyny gazowe do pracy pociągowej (rozciągane). Special gas springs for traction work. Cylindry z podwójnymi wyjściami G1/8'' do łączenia sprężyn gazowych. Body with double G1/8 outlets for linked gas springs. Sprężyny gazowe o specjalnych siłach, skokach i specyfikacjach. Gas springs with special forces,s and specifications. Nasze produkty są stale ulepszane aby coraz lepiej spełniać rosnące wymagania klientów. Staramy się zawsze dostarczać Państwu jak najlepszy produkt po jak najlepszej cenie. Every day, our R+D department is at work developing new products to satisfy a demanding and competitive market. We have a constant and long-standing commitment towards offering good quality, low costs and a high profitability in all our products. P.8

10 SG-F...C INSTALACJA SPRĘŻYNY DO PRACY W SYSTEMIE SPRĘŻYN POŁĄCZONYCH CONNECTED GAS SPRING INSTALATIONS W celu podłączenia sprężyny gazowej do systemu sprężyn połączonych należy przestrzegać poniższej instrukcji: 1 - zdemontować pokrywę zaworu 2 - rozładowac sprężynę używając klucza SG-DV-G1/8 3 - wcisnąć tłoczysko całkowicie do cylindra 4 - usunąć zawór poprzez wykręcenie go za pomocą narzędzia SG-DV-G1/8 5 - zainstalowac właściwe przewody i złącza 6 - system jest gotowy do ładowania To convert an autonomous gas spring to an interconnected mode, the following instructions should be followed: 1 - take off the loading valve lid 2 - reload the gas spring with key SG-DV-G1/8 3 - introduce the stem completely inside the body 4 - withdraw the valve unscrewing it with tool SG-DV-G1/8 5 - install the appropriate hoses and joints 6 - system ready for pressurising P.9

11 PROGRAM PROGRAM Porównanie sprężyn gazowych różnych typów (modeli) o średnicy mm i o skoku mm. Comparison of gas springs with mm and mm in the various series. MICRO- SG- 9 0 SG-R 0 SG-S 0 SG-H 10 SG-F SG-C 0 SG-S 7 cylindra body Fa La Strona mm Page SG-S (2 x S) P.14 SG-S2 2 +(2 x S) P.15 SG-S (2 x S) P.16 SG-S7 SG-S SG-S3000 SG-S00 SG-S SG-S (2 x S) 1+(2 x S) 1+(2 x S) 1+(2 x S) 155+(2 x S) 1+(2 x S) P.17 P.18 P.19 P. P.21 P.22 SG (2 x S) P.24 SG (2 x S) P. SG (2 x S) P.26 SG (2 x S) P.27 SG-S (2 x S) P.28 SG-0 0 +(2 x S) P.29 SG-S0 0 +(2 x S) P.30 SG- 55+(2 x S) P.31 SG- 75 +(2 x S) P.32 SG (2 x S) P.33 SG (2 x S) P.34 SG-C /45+(2 x S) P.36 SG-C19 19, /45+(2 x S) P.37 SG-C /45+(2 x S) P. SG-C (2 x S) P.39 SG-C0 0 55/+(2 x S) P. SG-C0 0 85/95+(2 x S) P.41 SG-C 85/95+(2 x S) P.42 SG-C 75 95/5+(2 x S) P.43 SG-C /5+(2 x S) P.44 SG-C /1+(2 x S) P.45 P.

12 PROGRAM PROGRAM Cylindra body Fa La Strona mm Page SG-G (2 x S) P.47 SG-G (2 x S) P.48 SG-G (2 x S) P.49 SG-G (2 x S) P. SG-G (2 x S) P.51 SG-A (2 x S) P.53 SG-A /46+(2 x S) P.54 SG-F P.56 SG-F P.57 SG-F P.58 SG-F --- P.59 SG-F P. SG-F P.61 SG-F P.62 SG-F P. SG-F P.64 SG-R16 M16 x 1,5 - +(2 x S) P.67 SG-R24 M24 x 1,5-1 +(2 x S) P.68 SG-R28 M28 x 1, /45+(2 x S) P.69 SG-R M x 1,5 2 +(2 x S) P. SG-R45 M45 x 1, (2 x S) P.71 SG-R M x 1,5 0 +(2 x S) P.72 SG-B7 SG-B SG-B3000 SG-B (2 x S) 1+(2 x S) 1+(2 x S) 1+(2 x S) P.74 P.74 P.74 P.74 SG-H8 SG-H12 SG-H10 SG-H SG-H P. P.82 P.84 P.86 P.88 SG-MICRO /35+(2 x S) P.5 SG-MICRO (2 x S) P.6 SG-MICRO H (2 x S) P.7 SG-MICRO R (2 x S) P.8 SG-MICRO (2 x S) P.9 SG-MICRO 32H (2 x S) P.1 SG-MICRO 32R (2 x S) P.111 SG-MICRO 6 30+(2 x S) P.112 SG-MICRO H 6 30+(2 x S) P.113 SG-MICRO R 6 30+(2 x S) P.114 SG-MICRO 9 35+(2 x S) P.116 SG-MICRO (2 x S) P.117 SG-MICRO (2 x S) P.118 SG-MICRO (2 x S) P.119 SG-MICRO (2 x S) P.1 P.11

13 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Numer katalogowy Catalog number Nazwa katalogowa Catalog name Strona Page SG-S Standardowe sprężyny gazowe ISO Standard ISO gas spring P.13 SG- Bardzo mocne sprężyny gazowe serii Mini Extra strong gas spring Mini series P.23 SG-C Wzmocnione kompaktowe sprężyny gazowe Boosted compact gas spring P.35 SG-G Małe sprężyny gazowe do niższych obciążeń Small cylinders for lower forces P.46 SG-A Małe sprężyny gazowe do niższych obciążeń Small cylinders for lower forces P.52 SG-F ompaktowe sprężyny gazowe do wysokich obciążeń Super-compact extra strong gas springs P.55 SG-R Sprężyny gazowe o gwintowanych cylindrach Threaded body gas springs P.66 SG-B Sprężyny gazowe o niskim ciśnieniu ( wartości wg ISO ) Lows compression gas springs with ISO standard measures P.73 SG-M Sprężyny gazowe do łączenia w systemy w płycie Manifold gas springs system for tank plates P.75 SG-H Sprężyny gazowe do maksymalnych obciążeń Gas springs with a maximum force P.79 Akcesoria Accesories Uchwyty, złącza, panele sterujące,... Flanges, connector, control panels,... P.90 SG-MICRO Sprężyny gazowe MICRO Gas springs type MICRO P.2 CAM Jednostki do wykrawania bocznego CAM Lateral punching units with cam system P.121 P.12

14 SG-S... I S O cylindra body Fa La Strona mm Page SG-S32 SG-S2 SG-S0 SG-S7 SG-S SG-S3000 SG-S00 SG-S SG-S (2 x S) +(2 x S) 85+(2 x S) 95+(2 x S) 1+(2 x S) 1+(2 x S) 1+(2 x S) 155+(2 x S) 1+(2 x S) P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P. P.21 P.22 P.13

15 SG-S32 I S O M6 175 bar,5 Max. stem speed bar 0C 0,33%/C IT S32 0,6 m/s 2 x M6 (9mm) ładowanie gazu gas charging M8 (mm) 18 (2 x S)+ = 00 SG-S32 x SG-S32 x 13 SG-S32 x 16 SG-S32 x SG-S32 x SG-S32 x SG-S32 x SG-S32 x SG-S32 x SG-S32 x 1 S La Lc V A olor P Fa Fc g I S O max mm mm l cm 2 Color bar 12, , , ,005 0,006 0,007 0,0 0,015 0,019 0,024 0,029 0,036 0,044 1,13 0,30 0,32 0,33 0,37 0,42 0,47 0,52 0, 0,75 0,85 zielony green 45 niebieski blue 90 czerwony red 135 żółty yellow 175 czarny -175 black ( 5) ( ) 1 ( 15) 0 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied SG-FS32 SG-FT32 SG-FP32 Przykład zamawiania: Example order: SG-S32 x czerwony red Skok olor Stroke Color P.14

16 SG-S2 I S O 15 M6 1 bar 2 bar 0C 0,33%/C IT S2 2 x M6 (8mm) Max. stem speed 0,8 m/s 2 x M8 (8mm) ładowanie gazu gas charging M6 18 (2 x S)+ = 00 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 g I S O SG-S2 x SG-S2 x 13 SG-S2 x 16 SG-S2 x SG-S2 x SG-S2 x SG-S2 x SG-S2 x SG-S2 x SG-S2 x 1 12, , , ( ) ,0 0,011 0, ,019 0,027 1,77 0,035 0,044 0,054 0,066 0,0 0,43 0,44 0,46 0,51 0,59 0,66 0,73 0,83 0,96 1,05 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio , bar mm 1 15 SG-FS SG-FSC SG-FP SG-FI P.15

17 SG-S0 M8 I S O 2 1 bar 35 bar ładowanie gazu gas charging G1/8 0C 0,33%/C IT S0 Max. stem speed 0,8 m/s 2 x M8 (12mm) (2 x S)+ = 00 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 g I S O SG-S0 x SG-S0 x SG-S0 x SG-S0 x SG-S0 x SG-S0 x SG-S0 x ( 30) ,031 0,041 0, ,062 3,14 0,075 0,086 0,6 0,99 1,12 1,21 1,34 1, 1,68 2,00 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS45 SG-FSC45 SG-FP45 SG-FB45 SG-FRS45 SG-FI45 P.16

18 SG-S7 I S O Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT S7 0,8 m/s ładowanie gazu gas charging 0,3 (2 x S)+ = SG-S7 x 13 SG-S7 x SG-S7 x SG-S7 x SG-S7 x SG-S7 x SG-S7 x SG-S7 x 1 SG-S7 x 1 SG-S7 x 0 SG-S7 x 2 SG-S7 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm , , ( 30) ,04 0,06 0,08 0,09 0, 1 0,13 4,90 0,16 0,18 0,22 0,27 0,34 0, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio g 1, 1,35 1, 1,52 1, 1,82 1,85 2, 2,30 3, 3, 4,15 I S O bar mm SG-FS SG-FSC SG-FP SG-FB45 SG-FI SG-FRS SG-FB P.17

19 SG-S I S O Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT S 0,8 m/s 0,3 (2 x S)+2 = SG-S x 13 SG-S x SG-S x SG-S x SG-S x SG-S x SG-S x SG-S x 1 SG-S x 1 SG-S x 0 SG-S x 2 SG-S x 300 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 12, , , ( 30) ,11 0,15 0, 0,24 0, ,32,17 0,39 0,45 0,57 0, 0,86 1,03 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio g 3,15 3,30 3, 3,65 3,90 4,45 4, 5,36 6, 7,15 7,86 8,86 I S O , bar mm SG-FS75 SG-FSC75 SG-FP75 SG-FB75 SG-FI75 SG-FRS75 P.18

20 SG-S3000 I S O 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT S3000 0,3 Max. stem speed 0,8 m/s (2 x S)+ = 50 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 g I S O SG-S3000 x SG-S3000 x SG-S3000 x SG-S3000 x SG-S3000 x SG-S3000 x SG-S3000 x 1 SG-S3000 x 1 SG-S3000 x 0 SG-S3000 x 2 SG-S3000 x ( ) ,27 0,35 0,42 0,44 0, 1 0,65 19, 0,78 0,97 1,19 1,46 1,73 5,75 6,15 6,53 6,91 7, 8,00 8,15 9,24,31 11,90 14,87 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS95 SG-FSC95 SG-FP95 SG-FB95 SG-FI95 SG-FRS95 P.19

21 SG-S00 I S O 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT S00 0,3 Max. stem speed 0,5 m/s (2 x S)+ = 50 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 g I S O SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x 1 SG-S00 x 1 SG-S00 x 0 SG-S00 x 2 SG-S00 x ( ) ,41 0,52 0,62 0,73 0,88 1 1,05 31,18 1,26 1,56 1,91 2,33 2,76 12,01 12,85 13, 14, 15,39 16,48 18,05 19,83 21, 23,85, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS1 SG-FSC1 SG-FP1 SG-FB1 SG-FI1 SG-FRS1 P.

22 SG-S I S O 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT S 0,3 Max. stem speed 0,5 m/s (2 x S)+ = 00 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 g I S O SG-S x SG-S x SG-S x SG-S x SG-S x SG-S x SG-S x 1 SG-S x 1 SG-S x 0 SG-S x 2 SG-S x ( ) ,66 0,88 1,04 1,18 1,39 1 1,66,26 1,99 2,46 2,99 3,65 4,31 19,, 21, 22,30 23,, 27,00 30, 33, 37,, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS1 SG-FSC1 SG-FP1 SG-FB1 SG-FI1 P.21

23 SG-S00 I S O 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT S00 0,3 Max. stem speed 0,5 m/s (2 x S)+ = S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 g I S O SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x SG-S00 x 1 SG-S00 x 1 SG-S00 x 0 SG-S00 x 2 SG-S00 x ( 0) , 1,52 1, 2,14 2, ,01,88 3,61 4,45 5,41 6,61 7,82 35, 37,30 39, 41, 43, 46,, 55,90 62,00 67,30 74, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm 300 SG-FP195 P.22

24 SG- cylindra body Fa La Strona mm Page SG- SG-32 SG-0 SG-7 SG-S7 SG-0 SG-S0 SG- SG- SG-3000 SG (2 x S) 35+(2 x S) 37+(2 x S) 32+(2 x S) +(2 x S) +(2 x S) +(2 x S) 55+(2 x S) +(2 x S) +(2 x S) +(2 x S) P.24 P. P.26 P.27 P.28 P.29 P.30 P.31 P.32 P.33 P.34 P.23

25 SG- ładowanie gazu gas charging Max. Stem speed 175 bar bar 0C 0,33%/C IT 0,6 m/s (2 x S)+ = SG- x 7 SG- x 12 SG- x 16 SG- x SG- x SG- x SG- x SG- x SG- x S La Lc V A olor P Fa Fc g max mm mm l cm 2 Color bar ,003 0,005 0,006 0,009 0,014 0,018 0,023 0,029 0,036 1,13 0,09 0, 0,11 0,13 0,15 0,17 0, 0,22 0, zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( 5) ( ) 1 ( 15) 0 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. SG-FS Przykład zamawiania: Example order: SG- x czerwony red Skok olor Stroke Color P.24

26 SG-32 ładowanie gazu gas charging Max. Stem speed 155 bar bar 0C 0,33%/C IT 32 0,8 m/s (2 x S)+ = 00 SG-32 x 7 SG-32 x 12 SG-32 x 16 SG-32 x SG-32 x SG-32 x SG-32 x SG-32 x SG-32 x S La Lc V A olor P Fa Fc g max mm mm l cm 2 Color bar ,005 0,009 0,011 0,017 0,0 0,033 0,042 0,052 0,065 2,54 0, 0,21 0,23 0,26 0,29 0,33 0,37 0,43 0,49 zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( ) 0 ( 15) 300 ( ) 0 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 155 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 155 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. SG-FS32 SG-FT32 Przykład zamawiania: Example order: SG-32 x czerwony red Skok olor Stroke Color P.

27 SG-0 ładowanie gazu gas charging Max. stem speed 155 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT 0 0,8 m/s (2 x S)+ = 00 SG-0 x 12 SG-0 x 16 SG-0 x SG-0 x SG-0 x SG-0 x SG-0 x SG-0 x SG-0 x 1 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) ,014 0,018 0, ,0 0,052 3, 0,065 0,082 0,2 0,127 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio g 0,30 0,32 0,35 0,41 0,45 0, 0,57 0,66 0, bar mm SG-FS SG-FSC P.26

28 SG-7 ładowanie gazu gas charging Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT 7 0,5 m/s (2 x S)+ = 00 SG-7 x 13 SG-7 x 19 SG-7 x SG-7 x SG-7 x SG-7 x SG-7 x SG-7 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 12, , , ( 30) ,016 0,023 0, ,045 0,059 4,90 0,074 0,094 0,117 g 0,43 0,48 0,52 0,62 0, 0, 0,92 1, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio , bar mm 21 SG-FS45 SG-FSC45 SG-FRS45 SG-FI45 P.27

29 SG-S7 ładowanie gazu gas charging Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT 7 0,5 m/s (2 x S)+2 = 00 SG-S7 x 13 SG-S7 x 19 SG-S7 x SG-S7 x SG-S7 x SG-S7 x SG-S7 x SG-S7 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 12, , , ( 30) ,018 0,0 0, ,047 4,90 0,061 0,077 0,096 0,119 g 0, 0,65 0, 0, 0,88 0,98 1, 1,24 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio , bar mm SG-FS45 SG-FSC45 SG-FP45 SG-FB45 SG-FRS45 SG-FI45 P.28

30 SG-0 ładowanie gazu gas charging h Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT 0 0,5 m/s (2 x S)+ = 50 SG-0 x 13 SG-0 x 19 SG-0 x SG-0 x SG-0 x SG-0 x SG-0 x SG-0 x SG-0 x 1 S La Lc Fa Fc P V A h max mm mm bar l cm2 mm 12,7 19 1, , ( 30) ,022 0,032 0, ,062 0,081 7,06 0,1 0,128 0,159 0, g 0, 0, 0, 0,82 0,92 1,05 1,21 1,42 1,55 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio , bar mm 1 SG-FS SG-FSC SG-FRS SG-FI P.29

31 SG-S0 ładowanie gazu gas charging Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT 0 0,5 m/s (2 x S)+ = 50 SG-S0 x 13 SG-S0 x 19 SG-S0 x SG-S0 x SG-S0 x SG-S0 x SG-S0 x SG-S0 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm2 12, , , ( 30) ,022 0,032 0, ,062 0,081 7,06 0,1 0,128 0,159 g 0,77 0, 0,85 0,97 1,07 1, 1,36 1,58 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio , bar mm SG-FS SG-FSC SG-FP SG-FB SG-FRS SG-FI P.30

32 SG- Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT 0,5 m/s (2 x S)+ = 00 SG- x 12 SG- x SG- x SG- x SG- x SG- x SG- x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( 30) ,042 0,074 0, ,135 0,167,17 0,9 0,8 g 1, 1,43 1,89 2,15 2,31 2, 2,73 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm 26 SG-FS SG-FSC SG-FP SG-FB SG-FRS P.31

33 SG- 45 Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT 0,6 m/s (2 x S)+ = 00 SG- x SG- x SG- x SG- x SG- x SG- x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) ,13 0,19 1 0,24 0,30 15,90 0,37 0,45 g 2,00 2, 2, 2,65 3,00 3,30 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS75 SG-FSC75 SG-FP75 SG-FB75 SG-FI75 P.32

34 SG-3000 Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT ,5 m/s (2 x S)+ = SG-3000 x 12 SG-3000 x SG-3000 x SG-3000 x SG-3000 x SG-3000 x SG-3000 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) ,08 0,13 0,19 1 0,24 19, 0,30 0,37 0,45 g 1,85 2, 2, 2, 2,75 3,15 3,45 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS75 SG-FSC75 SG-FP75 SG-FB75 SG-FI75 P.33

35 SG-42 Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT 42 0,5 m/s (2 x S)+ = 00 SG-42 x SG-42 x SG-42 x SG-42 x SG-42 x SG-42 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) ,21 0,29 1 0,36 0,44 28,27 0,55 0,68 g 3, 4, 4, 5, 5, 6, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS95 SG-FP95 SG-FB95 SG-SG-FI95 P.34

36 SG-C... SG-C14 SG-C19 SG-C SG-C3 SG-C0 SG-C0 SG-C SG-C SG-C3000 SG-C00 cylindra body Fa La Strona mm Page /45+(2 x S) 42/45+(2 x S) 42/45+(2 x S) +(2 x S) 55/+(2 x S) 85/95+(2 x S) 85/95+(2 x S) 95/+(2 x S) 95/5+(2 x S) 5/1+(2 x S) P.36 P.37 P. P.39 P. P.41 P.42 P.43 P.44 P.45 P.35

37 SG-C14 Max. Stem speed 175 bar bar 0C 0,33%/C IT C14 m/min (2 x S)+ = 00 ładowanie gazu gas charging SG-C14 x 15 SG-C14 x SG-C14 x SG-C14 x SG-C14 x S La Lc V A olor P Fa Fc g max mm mm l cm 2 Color bar ,002 0,003 0,005 0,006 0,009 0,28 0,06 0,08 0,09 0, 0,15 zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( 2) 30 ( 2) ( 5) ( 5) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Przykład zamawiania: Example order: SG-C14 x czerwony red Skok olor Stroke Color P.36

38 SG-C19 Max. Stem speed 175 bar bar 0C 0,33%/C IT C19 0,6 m/s ładowanie gazu gas charging 19,2 (2 x S)+ = 00 SG-C19 x 7 SG-C19 x 15 SG-C19 x SG-C19 x SG-C19 x SG-C19 x SG-C19 x SG-C19 x SG-C19 x 1 S La Lc V A olor P Fa Fc g max mm mm l cm 2 Color bar ,002 0,004 0,006 0,008 0,011 0,014 0,017 0,021 0,026 0, 0,08 0,09 0, 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,21 zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( 5) ( 5) ( ) 90 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. M6(DIN7984) 21,5 Przykład zamawiania: Example order: 19 SG-FS19 SG-C19 x czerwony red Skok olor Stroke Color P.37

39 SG-C Max. Stem speed 175 bar bar 0C 0,33%/C IT C 0,6 m/s (2 x S)+ = ładowanie gazu gas charging M6(5,5mm) SG-C x 7 SG-C x SG-C x 13 SG-C x 15 SG-C x 16 SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x 1 S La Lc V A olor P Fa Fc g max mm mm l cm 2 Color bar , , , , ,004 0,005 0,006 0,006 0,006 0,0 0,015 0,019 0,023 0,029 0,036 0,046 1,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,19 0,21 0, 0,26 0,29 0,33 zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( 5) ( ) 1 ( 15) 0 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. SG-FS SG-FS Przykład zamawiania: Example order: SG-C x czerwony red Skok olor Stroke Color P.

40 SG-C3 18 ładowanie gazu gas charging M6 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT C3 Max. stem speed 0,8 m/s (2 x S)+ = 00 SG-C3 x 15 SG-C3 x SG-C3 x SG-C3 x SG-C3 x SG-C3 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) ,013 0, ,027 0,035 2,54 0,043 0,054 g 0,30 0,32 0,36 0, 0,44 0, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS32 SG-FT32 SG-FP32 P.39

41 SG-C0 22 ładowanie gazu gas charging M6 1 bar,5 35 bar 0C 0,33%/C IT C0 32 Max. stem speed 0,8 m/s (2 x S)+ = 00 SG-C0 x 12 SG-C0 x 15 SG-C0 x SG-C0 x SG-C0 x SG-C0 x SG-C0 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( 30) ,0 0, ,033 0,046 3, 0,058 0,075 0,092 g 0, 0,43 0,45 0,52 0,55 0,62 0,69 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar 0 30 mm 21 SG-FS SG-FSC SG-FP P.

42 SG-C0 ładowanie gazu gas charging k 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT C0 0,3 Max. stem speed 0,5 m/s (2 x S)+ = 50 SG-C0 x SG-C0 x SG-C0 x SG-C0 x SG-C0 x SG-C0 x SG-C0 x 1 SG-C0 x 1 S La Lc Fa Fc P V k A max mm mm bar l mm cm ( 30) , , , ,1 1 7,06 0,152 0,196 0,216 0, g 1, 1,35 1,46 1,52 1,73 2,41 3, 3,45 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm 1 SG-FS SG-FSC SG-FP SG-FB SG-FRS SG-FI P.41

43 SG-C Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT C 0,5 m/s (2 x S)+ = 00 SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x 1 SG-C x 1 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( 30) ,11 0,14 0, , 0,,17 0,26 0,32 0,46 g 1,86 2, 2, 2,30 2,55 3,15 4,06 5,23 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm 1 26 SG-FS SG-FSC SG-FP SG-FI SG-FRS P.42

44 SG-C 45 Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT C 0,8 m/s (2 x S)+ = 00 SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x SG-C x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) ,19 0, ,29 0,35 15,90 0,42 0,49 g 2, 3, 4,00 4, 5,05 5,85 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS75 SG-FSC75 SG-FP75 SG-FB75 SG-FI75 P.43

45 SG-C3000 Max. stem speed 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT C3000 0,5 m/s (2 x S)+ = SG-C3000 x SG-C3000 x SG-C3000 x SG-C3000 x SG-C3000 x SG-C3000 x SG-C3000 x 1 SG-C3000 x 1 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) , 0, 0,30 1 0,36 0,43 19, 0, 0,61 0,79 g 2, 3,30 4, 4, 5, 5,90 6, 7, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS75 SG-FSC75 SG-FP75 SG-FB75 SG-FI75 P.44

46 SG-C00 15 Max. stem speed (2 x S)+ 1 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT C00 0,5 m/s = SG-C00 x SG-C00 x SG-C00 x SG-C00 x SG-C00 x SG-C00 x SG-C00 x 1 SG-C00 x 1 S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) ,30 0, 0, ,56 0,65 28,27 0,79 0,96 1,00 g 4, 4,90 5,30 6, 7, 7, 8,30 9, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS95 SG-FSC95 SG-FP95 SG-FB95 SG-FRS95 SG-FI95 P.45

47 SG-G... SG-G22 SG-G SG-G26 SG-G32 SG-G0 cylindra body Fa La Strona mm Page (2 x S) 54+(2 x S) 69+(2 x S) +(2 x S) +(2 x S) P.47 P.48 P.49 P. P.51 P.46

48 SG-G22 16 Max. Stem speed 175 bar bar 0C 0,33%/C IT G22 0,6 m/s 0, (2 x S)+ = 00 ładowanie gazu gas charging 22 SG-G22 x 15 SG-G22 x SG-G22 x SG-G22 x SG-G22 x SG-G22 x SG-G22 x S La Lc V A olor P Fa Fc g max mm mm l cm 2 Color bar ,006 0,008 0,0 0,013 0,014 0,017 0,0 0, 0,24 0,27 0,29 0,32 0,36 0, 0,44 zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( 5) ( 5) ( ) 90 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. 22 Przykład zamawiania: Example order: SG-G22 x czerwony red Skok olor Stroke Color P.47

49 SG-G Max. Stem speed 175 bar bar 0C 0,33%/C IT G 0,6 m/s ładowanie gazu gas charging (2 x S)+ = S La Lc V max mm mm l A cm 2 g olor Color P bar Fa Fc SG-G x 12 SG-G x SG-G x SG-G x SG-G x SG-G x ,008 0,013 0,017 0,022 0,026 0,032 1,13 0,16 0,18 0,22 0, 0, 0,28 zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( 5) ( ) 1 ( 15) 0 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. SG-FS SG-FS Przykład zamawiania: Example order: SG-G x czerwony red Skok olor Stroke Color P.48

50 SG-G26 ładowanie gazu gas charging Max. Stem speed 175 bar bar 0C 0,33%/C IT G26 0,6 m/s (2 x S)+ = S La Lc V max mm mm l A cm 2 g olor Color P bar Fa Fc SG-G26 x 12 SG-G26 x SG-G26 x SG-G26 x SG-G26 x SG-G26 x SG-G26 x ,008 0,013 0,017 0,022 0,026 0,032 0,036 1,13 0,16 0, 0,22 0,24 0,26 0,30 0,33 zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( 5) ( ) 1 ( 15) 0 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Przykład zamawiania: Example order: SG-G26 x czerwony red Skok olor Stroke Color P.49

51 SG-G32 18 ładowanie gazu gas charging M6 155 bar bar 0C 0,33%/C IT G32 Max. Stem speed 0,8 m/s (2 x S)+ = 00 S La Lc V max mm mm l A cm 2 g olor Color P bar Fa Fc SG-G32 x 12 SG-G32 x SG-G32 x SG-G32 x SG-G32 x SG-G32 x SG-G32 x ,014 0,022 0,031 0,0 0,047 0,058 0,065 2,54 0,35 0,36 0, 0,47 0,48 0,56 0,64 zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( ) 0 ( 15) 2( ) 300 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 155 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 155 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. SG-FS32 SG-FT32 SG-FP32 Przykład zamawiania: Example order: SG-G32 x czerwony red Skok olor Stroke Color P.

52 SG-G0 ładowanie gazu gas charging M6 Max. stem speed 155 bar 35 bar 0C 0,33%/C IT G0 0,8 m/s (2 x S)+ = 00 SG-G0 x 12 SG-G0 x SG-G0 x SG-G0 x SG-G0 x SG-G0 x SG-G0 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( 30) ,021 0, ,047 0,059 3, 0,072 0,089 0,5 g 0, 0,78 0,88 0,97 1,07 1, 1, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS45 SG-FSC45 SG-FP45 SG-FB45 SG-FRS45 I.51

53 SG-A... cylindra body Fa La Strona mm Page SG-A SG-A (2 x S) 45+(2 x S) P.53 P.54 P.52

54 SG-A Max. Stem speed 175 bar bar 0C 0,33%/C IT A 0,6 m/s (2 x S)+ = 00 ładowanie gazu gas charging S La Lc V max mm mm l A cm 2 g olor Color P bar Fa Fc SG-A x 13 SG-A x 15 SG-A x SG-A x SG-A x SG-A x SG-A x 12, , , ,004 0,005 0,007 0,009 0,012 0,014 0,017 0, 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0, zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( 5) ( 5) 75 ( ) 90 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. SG-FP Przykład zamawiania: Example order: SG-A x czerwony red Skok olor Stroke Color P.53

55 SG-A Max. Stem speed 175 bar bar 0C 0,33%/C IT A 0,6 m/s ładowanie gazu gas charging (2 x S)+ = S La Lc V max mm mm l A cm 2 g olor Color P bar Fa Fc SG-A x SG-A x 13 SG-A x 16 SG-A x SG-A x SG-A x 12, , , , ,2 95 0,005 0,006 0,007 0,011 0,015 0,019 1,13 0,15 0,15 0,15 0,17 0,19 0,21 zielony green niebieski blue czerwony red żółty yellow czarny black ( 5) ( ) 1 ( 15) 0 ( ) olor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym. Black color code corresponds with adjustable pressure version (between and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. SG-FS Przykład zamawiania: Example order: SG-A x czerwony red Skok olor Stroke Color P.54

56 SG-F... cylindra body Fa Skok Stroke Strona Page SG-F4 SG-F7 SG-F0 SG-F SG-F3000 SG-F40 SG-F SG-F1 SG-F , 16,, 15, 6,, 16,, 32,, 6,, 16,, 32,,, 15,,, 16,, 32,,, 16,, 32,,, 16,, 32,,, 16,, 32,, P.56 P.57 P.58 P.59 P. P.61 P.62 P. P.64 P.55

57 SG-F bar bar 0C 0,33%/C IT F4 ładowanie gazu gas charging M6 Max. stem speed m/min (2 x S)+ = 30 SG-F4 x SG-F4 x 16 SG-F4 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( 30) , ,012 3,14 0,019 g 0,15 0, 0,30 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm 13,5 SG-FS P.56

58 SG-F7 ładowanie gazu gas charging M6 Max. stem speed 1 bar bar 0C 0,33%/C IT F7 m/min 2xM6(7mm) 15 32,1 (2 x S)+ = 30 SG-F7 x SG-F7 x 15 SG-F7 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( 30) , ,0 4,9 0,033 g 0,35 0,42 0,51 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm 32 SG-FS32 SG-FT32 P.57

59 SG-F0 ładowanie gazu gas charging M6 Max. stem speed 1 bar bar 0C 0,33%/C IT F0 m/min (2 x S)+ = 30 SG-F0 x 6 SG-F0 x SG-F0 x 16 SG-F0 x SG-F0 x 32 SG-F0 x SG-F0 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( 30) ,0 0, ,027 0,046 7,06 0,064 0,078 0,096 g 0,35 0, 0,48 0,56 0, 0,75 0,90 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS SG-FSC SG-PF0C P.58

60 SG-F ładowanie gazu gas charging M6 +0,0-0,5 Max. stem speed 1 bar bar 0C 0,33%/C IT F m/min (2 x S)+ = 30 SG-F x 6 SG-F x SG-F x 16 SG-F x SG-F x 32 SG-F x SG-F x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) ,024 0, ,058 0,085 12,56 0,111 0,1 0,165 g 0,52 0, 0,75 0,88 1, 1,15 1,32 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS SG-FSC SG-FPFC P.59

61 SG-F3000 ładowanie gazu gas charging M6 Max. stem speed 1 bar bar 0C 0,33%/C IT F3000 m/min (2 x S)+ = 30 SG-F3000 x SG-F3000 x 15 SG-F3000 x SG-F3000 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) , ,078 0,121 19, 0,230 g 1, 1, 1, 2,17 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS SG-FSC SG-F3000C P.

62 SG-F40 ładowanie gazu gas charging M6 Max. stem speed 1 bar bar 0C 0,33%/C IT F40 m/min (2 x S)+ = 3000 SG-F40 x SG-F40 x 16 SG-F40 x SG-F40 x 32 SG-F40 x SG-F40 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( ) ,08 0,15 1 0,21 0,30 31,17 0, 0,48 g 1, 1,78 2, 2,32 2,65 3,05 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS75 SG-FSC75 SG-F40C P.61

63 SG-F ładowanie gazu gas charging M6 Max. stem speed 1 bar bar 0C 0,33%/C IT F m/min (2 x S)+ = 22 SG-F x SG-F x 16 SG-F x SG-F x 32 SG-F x SG-F x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( 2) ,14 0,24 1 0,34 0,,26 0,61 0, g 3, 3,30 3,85 4,46 4,69 5, Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS95 SG-FSC95 SG-FC P.62

64 SG-F1 1 bar bar 0C ładowanie gazu gas charging M6 0,33%/C IT F1 Max. stem speed m/min (2 x S)+ = 22 SG-F1 x SG-F1 x 16 SG-F1 x SG-F1 x 32 SG-F1 x SG-F1 x S La Lc Fa Fc P V A max mm mm bar l cm ( 2) ,24 0,39 1 0,56 0,77 78,54 0,98 1,24 g 5, 6,39 7,15 7,96 8,91,15 Wskaźnik siły / ciśnienia Force / pressure ratio Wskaźnik siły / skoku Force / ratio bar mm SG-FS1 SG-FSC1 SG-F1C P.

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

SG-R... SPRĘŻYNY GAZOWE P (2 x S) 60+(2 x S) 42/45+(2 x S) 50+(2 x S) 32+(2 x S) 38+(2 x S) P.67 P.68 P.69 P.70 P.71 P.72

SG-R... SPRĘŻYNY GAZOWE P (2 x S) 60+(2 x S) 42/45+(2 x S) 50+(2 x S) 32+(2 x S) 38+(2 x S) P.67 P.68 P.69 P.70 P.71 P.72 SG-R... cylindra body Fa La Strona mm Page SG-R16 SG-R24 SG-R28 SG-R SG-R45 SG-R M16 x 1,5 M24 x 1,5 M28 x 1,5 M x 1,5 M45 x 1,5 M x 1,5 10- -1 28-0 2 7 0 +(2 x S) +(2 x S) 42/45+(2 x S) +(2 x S) 32+(2

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA AC A C C E C S E O S R O I R E I S

AKCESORIA AC A C C E C S E O S R O I R E I S AKCERA ACCERE P.0 AKCERA - uchwyty mocujące ACCERE - flanges G-FR16 G-FR24 G-FR28 G-FR38 G-FR45 G-FR G-F1 G-F G-F-1 G-FR A B C D E G-FR45 G-FR G-FR63 G-FR5 G-FR5 G-FR0 45 63 5 5 0 86 5 5 145 10 65 5 0

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE EEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROKOWE I KINOWE ROER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CAMPING AND IFTING SPRĘŻYNY SPRINGS

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39 BOGFRAN home www.bogfranhome.pl 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd 1 2016-08-30 08:21:39 Krzesło / Chair Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home.

BOGFRAN home. www.bogfranhome.pl Krzesło / Chair mod./mod.: Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 BOGFRAN home NORDIC Krzesło / Chair mod./mod.: Baso kol./col.: jasny szary, czarny

Bardziej szczegółowo

FORMAT. Design: R&S Activa

FORMAT. Design: R&S Activa FORMAT FORMAT Design: R&S Activa 3 FORMAT 10SL CHROM O FORMAT 20E CHROM 4 FORMAT 20R CHROM FORMAT 20R CHROM 5 Dostępne 2 rodzaje nakładek na podłokietniki: tapicerowane* lub drewniane. 2 types of armpads

Bardziej szczegółowo

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Typ VFR FOR THE RELIABLE BALANCING OF VOLUME FLOW RATES Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Each flow adjustment

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

BARIERA ANTYKONDENSACYJNA

BARIERA ANTYKONDENSACYJNA Skład Obróbka Parametry techniczne BARIERA ANTYKONDENSACYJNA Lama "Lama" sp. z o.o. sp. k Właściwość Metoda badania Wartość Jednostka włóknina poliestrowa + klej PSA + folia polietylenowa Samoprzylepna

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS DETEKCJA MAGNETYCZNA MAGNETIC FIELD Podwójnego działania Double acting SERIA VBM, VBM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure

Bardziej szczegółowo

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA Céliane TM instrukcja Remotelycontrollable ściemniacza dimmer 067087 switch for all incandescent loads 670 87 ( *) 100240 Vac 5060Hz 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2 240 Vac Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA Min.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Spis produktów Table of contents

Spis produktów Table of contents J/2 Spis produktów Table of contents AFB Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring Strona Page J/14 J/15 CM Sprężyna gazowa Optimal Optimal gas spring Strona Page J/62 - J/79 AFJ Sprężyna gazowa Micro Micro

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays INSTLTION NUL / INSTRUKCJ ONTŻU cart for flat displays WRNING: Please read this manual before the installation to ensure proper assembly. The assembly should be carried out in accordance with this manual

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 4 ACTIVE 11SL CHROM P48PU SL mechanizm synchronicznego odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM TYPU REGADA STOP VALVE WITH REGADA ACTUATOR

ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM TYPU REGADA STOP VALVE WITH REGADA ACTUATOR ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM TYPU REGADA STOP VALVE WITH REGADA ATUATOR materiał kadłuba body material A żeliwo szare grey cast iron ciśnienie nominalne nominal pressure bar średnica nominalna nominal diameter

Bardziej szczegółowo

Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories

Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories 06.2014 LS-200/01 Gas springs' fastenings are also in gray colour, with except fastenings, metal pins ends that are currently available only in black.metal

Bardziej szczegółowo

. Sprezyny do tłoczników

. Sprezyny do tłoczników . Sprezyny do tłoczników ` > Certyfikaty i oznaczenie jakości MOLLIFICIO BORDIGNON produkuje sprężyny od ponad 50lat, z różnych średnic drutu, kształtów i materiałów, jak również sprężyny zgodne z międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders MASTERSYNC Uniwersalna oprawka hydrauliczna Universal Hydraulic Toolholder Uniwersalna Oprawka Hydrauliczna do obrobki frezarskiej zgrubnej, wykończeniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM TYPU PSL STOP VALVE WITH ACTUATOR TYPE PSL

ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM TYPU PSL STOP VALVE WITH ACTUATOR TYPE PSL ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM TYPU PSL STOP VALVE WITH ATUATOR TYPE PSL materiał kadłuba body material A żeliwo szare grey cast iron ciśnienie nominalne nominal pressure 16 bar średnica nominalna nominal diameter

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DO KONSERWACJI POJAZDÓW

PRODUKTY DO KONSERWACJI POJAZDÓW OFERTY N ZMÓWIENIE. mod. PRODUKTY DO KONSERWCJI POJZDÓW WYKONNIE POD WYMIR GWRNTOWNE POND 30 LETNIM DOŚWIDCZENIEM CUSTOMIZED PROJECTS GURNTEED BY OVER 30 YERS OF EXPERIENCE Sprzęt specjalny do konserwacji

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UŻYTKOWE USER INFORMATION

INFORMACJE UŻYTKOWE USER INFORMATION Napełniać tylko AZOTEM (N 2 ). Charge only with NITROGEN GAS (N 2 ). Wszystkie sprężyny Special Springs zostały skonstruowane z zachowaniem rezerwy skoku 1-3 mm (oprócz M90/TBM-TBI-TEM) co umożliwia wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

S U WA K I K R Z Y W K O W E

S U WA K I K R Z Y W K O W E S U WA K I K R Z Y W K O W E CAM UNIT PRZEDSTAWIENIE PRODUKTÓW Tłoczniki do obróbki blach uległy na przestrzeni lat znacznej ewolucji. Ogólną tendencją jest łączenie licznych obróbek w mniejszej ilości

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM TYPU AUMA STOP VALVE WITH ACTUATOR TYPE AUMA

ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM TYPU AUMA STOP VALVE WITH ACTUATOR TYPE AUMA ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM TYPU AUMA STOP VALVE WITH ATUATOR TYPE AUMA materiał kadłuba body material A żeliwo szare grey cast iron ciśnienie nominalne nominal pressure 16 bar średnica nominalna nominal

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻYNY SPRINGS. seria/series. Sprężyny do niskich obciążeń zgodne z normą ISO 10243. Sprężyny do podwyższonych obciążeń zgodne z normą ISO 10243

SPRĘŻYNY SPRINGS. seria/series. Sprężyny do niskich obciążeń zgodne z normą ISO 10243. Sprężyny do podwyższonych obciążeń zgodne z normą ISO 10243 SPRĘŻYNY SPRINGS seria/series SI Sprężyna / Spring Opis / escription Sprężyny o niskich obciążeń zgone z normą ISO 10243 Light uty springs to ISO 10243 Sprężyny o powyższonych obciążeń zgone z normą ISO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Patchcords and Pigtails

Specyfikacja produktu Patchcords and Pigtails Nowadays in the competitive market the following features seem to be the most important: quality, lead time and purchasing conditions. The QuickFiber product range is designed to meet all customers expectations.

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

sorriso Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański

sorriso Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański sorriso sorriso Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 3 4 5 6 7 8 Możliwość doboru różnych kolorów tapicerki kubełka i poduszki siedziska w obrębie tej samej tkaniny. Possibility of mixing colours of the

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Urzadzenie Gwintujace ` Technologia Direct Drive

Urzadzenie Gwintujace ` Technologia Direct Drive Urzadzenie Gwintujace z Bezposrednim ` ' Napedem ` Technologia irect rive ` Opatentowane in made l y it a TAP IRECT RIVE, NOWE URZAZENIE BORIGNON. ' ' ' '. / / Nowa technologia irect rive / Nowy panel

Bardziej szczegółowo

Rodzaj obliczeń. Data Nazwa klienta Ref. Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/ :53:55 PM

Rodzaj obliczeń. Data Nazwa klienta Ref. Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/ :53:55 PM Rodzaj obliczeń Data Nazwa klienta Ref Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/2007 10:53:55 PM Rodzaj obciążenia, parametry pracy Calculation Units SI Units (N, mm, kw...)

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 4 ACTIVE 11SL CHROM P48PU SL mechanizm synchronicznego odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Spis produktów Table of contents

Spis produktów Table of contents F/2 Spis produktów Table of contents 116..., 115..., 115... Stempel z łbem stożkowym Punch with countersunk head Strona Page F/4 - F/8 113... Stempel stopniowany z łbem stożkowym Punch with countersunk

Bardziej szczegółowo

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Aluminium profiles Glass opening systems for counters and display cases www.aifo.pl A i F O GROUP 32-700 Bochnia, ul. Łany 23 POLAND

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne Zwora Yale US06 Yale seria US06 270 kg Zastosowanie Zwory serii US06 przeznaczone są do realizowania kontroli dostępu w pomieszczeniach wymagających podstawowej ochrony np. drzwi wewnętrzne. Właściwości

Bardziej szczegółowo

System sieciowy Linked System

System sieciowy Linked System System sieciowy Linked System Procedura przekształcania sprężyn niezależnych do wersji sieciowej. Procedure for transforming cylinders from self-contained to hosed. Sprężyny instalacyjne (kod modelu +

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

ign KlusDesign KlusDesign KlusDesignKlusDesign KlusDesign Klus

ign KlusDesign KlusDesign KlusDesignKlusDesign KlusDesign Klus GIP Prosty system oświetlenia dla stropów modułowych armstronga Twórz własne kompozycje oświetlenia Simple lighting system dedicated for drop ceilings Create your own lighting configuration GIP MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

DC UPS. User Manual. Page 1

DC UPS. User Manual. Page 1 DC UPS User Manual Page 1 1. Specyfikacja 1.1 Zasilacz PowerWalker DC UPS 12V jest innowacyjnym rozwiązaniem do zasilania prądem stałym o napięciu 12 VDC urządzeń do max 30W (2,5 A) obciążenia. W urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

BALL VALVE zbal FEATURES APPLICATION. body material. nominal diameter. nominal pressure. max. temperature. DN DN 250 B nodular cast iron

BALL VALVE zbal FEATURES APPLICATION. body material. nominal diameter. nominal pressure. max. temperature. DN DN 250 B nodular cast iron / / LL VLVE zl body material nominal pressure nominal diameter grey cast iron bar bar - nodular cast iron bar - max. temperature 0 correspond to the pressure equipment directive 2014/68/UE marking E for

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

NIKO. Design: Tomasz Augustyniak

NIKO. Design: Tomasz Augustyniak NIKO NIKO Design: Tomasz Augustyniak 3 H O Podłokietniki metalowe z nakładką drewnianą. Nakładka może być dodatkowo tapicerowana tkaniną lub skórą. Metal armrests with a wooden pads. Pads can be additionally

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprężyn gazowych Gas springs specification

Wykaz sprężyn gazowych Gas springs specification Wykaz sprężyn gazowych Gas springs specification Typ Type MICRO MICRO STANDARDOWE STANDARD DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ HEAVY DUTY >F 0 Symbol Ref Siła Force [dan] Średnica korpusu Body dia. [mm] Skok Stroke Wysokość

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

www.suder.eu www.suder.eu Sprężyny gazowe Gas springs Przede wszystkim jakość Quality is our priority

www.suder.eu www.suder.eu Sprężyny gazowe Gas springs Przede wszystkim jakość Quality is our priority Sprężyny gazowe Gas springs Przede wszystkim jakość Quality is our priority Dostępne wyłącznie w Suder & Suder, Suder plus oraz u Partnerów. Available in Suder & Suder and Suder plus branches, as well

Bardziej szczegółowo

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 s U r e a M n u a l INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 T A B L E O F C O N T E N T S e n g l i s h 3-6 p o l s k i 7-1 1 2 www.modecom.eu INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 Introduction

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory dławiące i dławiącozwrotne są stosowane w układach pneumatyki do regulacji natężenia przepływu sprężonego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo