Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska za 2011 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska za 2011 rok."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska za 2011 rok. Komisja Rewizyjna w roku 2011 wykonywała prace określone w Planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok, uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2011 roku. W dniu r. Komisja Rewizyjna kontrolowała wykonanie podatków i opłat lokalnych za rok Kontrola ta miała charakter wyrywkowy. Sprawdzono deklaracje: podatku od nieruchomości Firmy Polkomtel zadeklarowana kwota 5 233,04 zł została zapłacona w całości w miesięcznych ratach, deklaracje Spółdzielni Kółek Rolniczych w Niwiskach dotyczącą podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości: deklarowane kwoty 32,17 zł i 4 444,70 zł zostały zapłacone w całości w miesięcznych ratach. Deklarację od nieruchomości P. Roberta Kaszy, prowadzącego działalność gospodarczą (handel): powierzchnie zadeklarowane gruntu i budynków nie budziły zastrzeżeń. Deklarację na podatek od nieruchomości Pana Kazimierza Smolaka, właściciela Firmy Rolmasz do dnia kontroli nie została złożona deklaracja podatku od nieruchomości, w wykazie zbiorczym Urzędu Gminy ujęty jest stan na dzień r. wg wcześniejszych deklaracji : powierzchnia gruntów m 2 i budynków 888 m 2. Pan K. Smolak złożył deklarację na podatek rolny jako właściciel gospodarstwa rolnego o pow. 3,5531 ha i lasu 11,1950 ha. Komisja Rewizyjna skontrolowała umorzenia podatków za rok 2010 osobom fizycznym i prawnym. Nie było zastrzeżeń co do celowości tych umorzeń. Jako, że nie wszystkie raty podatku od nieruchomości zostały zapłacone, Komisja postanowiła, że w późniejszym terminie powróci do sprawdzenia tych wpłat. Komisja Rewizyjna zapisała w protokole pokontrolnym wniosek o wyjaśnienie większych kwotowo należności z lat wcześniejszych i nie przedawnionych w jaki sposób Urząd Gminy wyegzekwuje te kwoty. W dniu r. Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą wykonania budżetu przez jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki oraz Zakład Usług Komunalnych. Skontrolowana została całość dokumentacji księgowej GOK i B za okres od r. do r. W szczególności imprezy Święto sportu na stadionie w Hucinie i Biesiada u Hupki. Skontrolowane zostały rachunki za zakup materiałów, energii i gazu, za korzystanie z usług pocztowych, telefonicznych i internetu, rozliczenia wpływów z wynajmu sali osobom obcym i instytucjom ( tzw. pokazy), dochody z prowadzenia kawiarenki. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki otrzymał z budżetu gminy dotację w wysokości ,00 zł, Biblioteki Narodowej w wysokości 2 300,00 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3 956,62 zł. oraz osiągnął własne dochody w wysokości ,01 zł. Koszty wyniosły natomiast ,73 zł, a największą pozycję z nich stanowią wynagrodzenia pracowników ,08 zł przy średniorocznym zatrudnieniu 5,75 etatu. Komisja zwróciła uwagę na rachunki za druk Biuletynu Gminy Niwiska, 1

2 a wystawiał je prowadzący działalność gospodarczą pracownik Urzędu Gminy. Według oświadczeń pracowników GOKiB w roku 2011 biuletyny te będzie wydawał we własnym zakresie i na swój koszt GOKiB. Kontrolę wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych przeprowadzono w siedzibie zakładu. Przychody ZUK w 2010 r. wyniosły ,92 zł., tj. 98,86% planowanych. Wśród nich największa pozycję stanowiły wpływy z usług ,00 zł., (99,3% planowanych), dotacja przedmiotowa z UG ,17 zł., oraz dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,31 zł. Wydatki ZUK w 2010 roku wyniosły ,12 zł. ( 96,65 % planowanych). Wśród nich największą pozycją są wynagrodzenia pracowników ,80 zł. plus dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 zł., zakup energii ,08 zł., wydatki inwestycyjne ,31 zł. Komisja skontrolowała dokumenty księgowe za grudzień 2010 r. oraz wyrywkowo rachunki za usługi: wynajem koparko ładowarki i transport. Zwrócono uwagę na stan należności wymagalnych na koniec roku, jest to kwota ponad 14 tys. zł. Sprawdzono karty kierowców ciągnika, koparko ładowarki oraz samochodu dostawczego za grudzień 2010 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniu r. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze stanem mienia na poszczególnych sołectwach, realizacją funduszu sołeckiego oraz zamierzała zająć się kontrolą realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r. Mienie sołeckie: sołtys Niwisk przedstawił swój stan posiadania sprawny opryskiwacz, wyremontowany za środki pozyskane z wypożyczeń ( w 2010 r. było 6 wypożyczeń po 15 zł za każde z nich), sprawny technicznie rębak wypożyczony 1 raz za 30 zł/doba oraz deski nieokreślonej ilości, zabezpieczone przed wilgocią. Mienie Siedlanki to las, podobnie jest w Kosowach, gdzie prowadzona była wycinka drzew na podstawie uzyskanego w UG zezwolenia, a deski składowane są na terenie Domu Strażaka. Na stanie mienia sołeckiego w Trześni znajduje się opryskiwacz, na dzień kontroli niesprawny, garażowany u członka Rady Sołeckiej, wyremontowany w ciągu roku. Znajduje się także estrada, zakupiona częściowo z funduszu sołeckiego (13 tys. zł). Na wniosek mieszkańców Komisja Rewizyjna skierowała wniosek, aby określić stan prawny estrady, gdyż nie do końca jest jasne, kto jest imiennie odpowiedzialny za ten środek. Komisja Rewizyjna wnioskowała więc o precyzyjne określenie mienia wiejskiego, w tym o wskazanie kto decyduje o korzystaniu z określonego mienia, kto ponosi odpowiedzialność. Komisja Rewizyjna zapoznała się z realizacją funduszy sołeckich za 2010 rok. Jak wynika z kontroli uchwały zebrań wiejskich zostały wykonane z wyjątkiem uchwały zebrania w Zapolu, dotyczącej budowy boiska sportowego, zrealizowano jedynie 3 072,70 zł z przeznaczonej na ten cel kwoty 7 500,00 zł. Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnienie niewykorzystanego funduszu. Komisja sprawdziła również prawidłowość wypłat sołtysom prowizji za pobór podatku rolnego. Prowizja ta została ustalona w wysokości 10% zebranych kwot. 2

3 Stwierdzono, że na konta sołtysów przelewane są prowizje od rzeczywiście zebranych kwot. Komisja postanowiła sprawdzić czy Urząd Gminy otrzymał deklarację od nieruchomości P.Kazimierza Smolaka za 2010 rok. Stwierdzono, że deklaracja została złożona, a zadeklarowany podatek zapłacony. W planie pracy Komisji Rewizyjnej przewidziano kontrolę realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok. Komisja nie mogła zrealizować tego zadania ze względu na nieotrzymanie żadnych dokumentów z danymi osobowymi podopiecznych Ośrodka. Według wyjaśnień pani Kierownik GOPS dokumenty te tj. listy wypłat zasiłków, wynagrodzeń, inne wypłaty są objęte ochroną danych osobowych, do których Komisja Rewizyjna nie ma prawa wglądu. Komisji przedłożono jedynie sprawozdanie z działalności GOPS za 2010 rok z ogólnymi danymi. Wynika z niego, że 37 osobom udzielono pomocy w formie zasiłków stałych na ogólną kwotę zł, zasiłków okresowych udzielono 68 rodzinom na kwotę zł, przy czym wobec 20 osób korzystających z tej pomocy użyto określenia: uzależnieni od pomocy społecznej. Trzy osoby obciążone były różnego rodzaju niedostosowaniem (np. nałogiem alkoholowym) jednakże posiadają te osoby orzeczenie o niepełnosprawności i pomoc finansową zapewniają im odpowiednie ustawy. Z funduszu alimentacyjnego 18 rodzinom wypłacono świadczenia na podstawie wyroków sądu lub potwierdzenia przez komornika o bezskutecznym dochodzeniu od dłużników. Komisja Rewizyjna wnioskowała w protokole pokontrolnym, aby osoby pobierające świadczenia ze środków budżetu gminy zatrudniać przy pracach społecznie użytecznych, jeżeli są zdolne do wykonywania przynajmniej lekkiej pracy, co miałoby wpływ na dowartościowanie takiego podopiecznego GOPS-u. W dniu r. Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą wydatków środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok oraz kontrolą wydatkowania środków na promocję Gminy. Sprawdzono wyrywkowo rachunki klasyfikowane jako wydatki na promocję Gminy: dotyczyły one zakupu kwiatów dla Komendanta Policji z racji jego przejścia na emeryturę (100 zł), zakup zabawek dla Poradni Psychologicznej (400 zł), zakup kwiatów dla tej Poradni z racji jej 40 lecia. Sprawdzono wydatki z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za przejazd autobusem dzieci szkolnych na zawody sportowe, listę dzieci niepełnosprawnych zakwalifikowanych do bezpłatnego korzystania z pływalni w Cmolasie, wykaz dzieci skierowanych na turnus do Białego Dunajca obie pozycje opłacone w 100 % z tych środków nie budziły zastrzeżeń Komisji. Natomiast w wnioskach pokontrolnych Komisja Rewizyjna skierowała zapytania: na jakiej podstawie fakt zakupu kwiatów Komendantowi Policji zaliczono do wydatków związanych z promowaniem Gminy. Postawiła też wniosek, by jeżeli byłoby możliwe wykorzystywać do przewozu młodzieży szkolnej autobus gminny, a nie korzystać z droższych przewoźników obcych. Komisja też zgłosiła wniosek o poinformowanie Rady, jak środki wydane na promocję Gminy przekładają się w praktyce na tą promocję. 3

4 W dniach r. i r. Komisja Rewizyjna zajmowała się Rozpatrzeniem sprawozdania finansowego Gminy Niwiska za 2010 rok, sprawozdania z wykonania budżetu na 2010 r. wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska. Rozpatrując powyższe Komisja Rewizyjna dysponowała sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010rok, kompletem dokumentów księgowych za 2010 rok zestawionych w 13 segregatorach, zbiorczym zestawieniem na klasyfikacjach wydatków za 2010 r. Sprawdzono całość przedłożonych dokumentów księgowych za 2010 rok zwracając uwagę czy wydatki były celowe, poniesione zgodnie z przepisami prawnymi, w sposób rzetelny i gospodarczy tj. zgodnie z kryteriami wynikającymi z wrt18 a ust 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wątpliwości Komisji budziło częste korzystanie przez pracowników Urzędu Gminy z własnych środków transportu przy okazji podróży służbowych, część tych podróży mogłaby odbywać się znacznie tańszą komunikacją PKS chodzi o udział w szkoleniach, naradach czy dostarczanie dokumentów. Innych wydatków Komisja nie zakwestionowała. Dlatego Komisja Rewizyjna przygotowała pozytywną opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz postanowiła o przedłożeniu na Sesji Rady Gminy wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Niwiska. Na wniosek członka Komisji sprawdzono wykonanie rozliczenie dotacji gminnej w wysokości ,00 zł udzielonej Stowarzyszeniu Sportowemu w Trześni w roku Podstawą kontroli było sprawozdanie sporządzone przez pracownika ds. sportu. W związku z tym Komisja Rewizyjna wnioskowała o przekazywanie kopii rachunków przez otrzymujące dotację Kluby Sportowe i przedstawianie rozliczeń pracownikowi zajmującemu się tymi zagadnieniami. W dniu r. Komisja Rewizyjna zajmowała się Bieżącą kontrolą dokumentacji przetargowej przetargi inwestycyjne i zaopatrzeniowe. Otrzymała zestawienia przetargów organizowanych przez Urząd Gminy w 2010 i 2011 r. i wybrała spośród nich do kontroli: Remont budynku Szkoły Podstawowej z dostosowaniem do potrzeb przedszkola w miejscowości Hucina (przetarg rozstrzygnięty r.) oraz wykonanie remontu drogi gminnej Przyłęk Staszówka Siedlanka o długości 3,6 km. W pierwszym z kontrolowanych przetargów brało udział 2 ch oferentów: Firma Dawmar Marcina Skury oraz Wobud Zakład Remontowo Budowlany Jana Wojnarowskiego. Obaj złożyli wymagane dokumenty, a o wyborze oferty zadecydowała niższa cena. Firma Dawmar uzyskała 100 punktów, natomiast Wobud 95,45 punktów. Wartość wygranej oferty to kwota ,00 zł. brutto. Do drugiego z kontrolowanych przetargów wpłynęło 6 ofert, żaden z przedsiębiorców nie został wykluczony z udziału w przetargu. I w tym przypadku Komisja Przetargowa posłużyła się kryterium najniższej ceny, wobec czego 100 punktów uzyskała zwycięska oferta Firmy Eurovia Polska SA wartość tej oferty to ,08 zł. 4

5 brutto. Zadanie to nie zostało ukończone do dnia kontroli. Komisja Rewizyjna nie miała uwag do sposobu wyłaniania wykonawcy w obu kontrolowanych przetargach. W dniu r. Komisja Rewizyjna zajmowała się Kontrolą projektów realizowanych przez GOPS z udziałem środków własnych i europejskich. Od roku 2009 realizowany jest jeden projekt pn. Czas na aktywność w Gminie Niwiska. W 2011 roku bierze udział 10 osób, w tym 7 kobiet, które szkolą się w zakresie obsługi kasy fiskalnej. Odbywa się też szkolenie z obsługi koparki. Komisji przedstawiono umowę dotyczącą w/w projektu, natomiast Komisja nie zapoznała się z innymi dokumentami (np. listy obecności na szkoleniu), które wg pracownika GOPS, jako zawierające dane osobowe uczestników szkoleń nie mogą być przedstawione Komisji ze względu na objęcie ich ustawową ochroną danych osobowych. W dniu r. Komisja Rewizyjna zajmowała się Bieżącą kontrolą inwestycji gminnych. Do kontroli wytypowano następujące inwestycje: Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych (droga Niwiska Kolbuszowa), oraz wydatki poniesione w OSP Trześń i Hucisko. Komisja zapoznała się z umową dotyczącą pomocy finansowej Gminy Niwiska dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie ,43 zł, z kosztorysem powykonawczym, fakturami rozliczeniowymi inwestycję, rozliczeniem wkładu własnego gminy. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z dokumentami dotyczącymi wykonania poboczy drogi, które obejmowało umocnienie poboczy na szerokości 50 cm kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie ( (031,5 gr) 10-cio centymetrowa warstwa (wartość ,00 zł. W zakres tej inwestycji wchodziło również: wykonanie zjazdów publicznych 594,45 m 2 (34 852,60 zł), indywidualnych (41 636,73 zł), wykonanie zatok (wykonanie koryt mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębokość cm), wykonanie warstwy mrozochronnej- piaszczystej (grubość warstwy 20 cm), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie podsypki piaskowej chodnika, wykonanie samego chodnika z kostki brukowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie parkingów i miejsc postojowych, oznakowanie dróg i urządzeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu. Komisja zwróciła szczególną uwagę na zakres prac dotyczący poboczy drogi, ze względu na liczne uwagi dotyczące jakości tych poboczy. Według przedstawionych dokumentów pobocza te zostały wykonane zgodnie z ustalonymi wymogami szerokość poboczy 50 cm, z 10 cio centymetrową warstwą kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Dokumenty były prawidłowo opisane, podpisane przez uprawnionych pracowników. Komisja Rewizyjna zapoznała się z wydatkami na zakup wyposażenia i remonty w OSP Trześń i Hucisko. Sprawdzone zostały kwoty przedstawione na obrotach na klasyfikacji wydatków, nie sprawdzano faktur. W przypadku OSP Hucisko wydatki dotyczyły m.in. zakupu namiotu imprezowego, realizowanego z funduszu sołeckiego ( w kwocie 2 000,00 zł) i ze środków własnych. W przypadku OSP Trześń wydatki dotyczyły zakupu paneli podłogowych, 60 szt. krzeseł, 10 szt. stolików, piecyka, 5

6 chłodziarko zamrażarki, 11 szt. szafek to jest ogółem ,01 zł. Nie zgłaszano zastrzeżeń. W dniu r. Komisja Rewizyjna sprawdzała wykorzystanie środków na utrzymanie dróg. Skontrolowano faktury wystawione przez ZUK za transport trawy z poboczy dróg, pracę koparki ostrówek, koszenie poboczy dróg, transport kręgów wartość tych rachunków 4 127,88 zł, oraz za zakup korytek wykorzystanych przy remoncie drogi na Podkościelu o wartości 1 045,50 zł. Faktury zostały opisane przez pracowników odpowiedzialnych, którzy również potwierdzili wykonanie poszczególnych zadań. Komisja sprawdziła również rachunki za zakup paliwa, części zamiennych do wykaszarek i pił, wydatki związane z BHP dotyczące zatrudnionych pracowników przy utrzymaniu dróg gminnych wydatki te wyniosły za 10 m cy 2010 roku ok. 7,5 tys. zł. Przy tej okazji Komisja zgłosiła wniosek w protokole pokontrolnym o oznakowanie drogi gminnej w Trześni k. remizy znakiem ślepa droga, gdyż brak takiego znaku prowadzi do wybierania przez kierowców szczególnie obcych drogi prowadzącej do nikąd. W dniu r. Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą wykorzystania środków pochodzących z budżetu gminy w oświacie za 2010 rok. Sprawdzono całość dokumentacji księgowej dotyczącej Szkoły Podstawowej w Przyłęku i Hucisku, z wyjątkiem list wynagrodzeń nauczycieli. Komisja stwierdziła, że dokumenty, które otrzymała są ułożone chronologicznie, ponumerowane, wydatki opisane przez osoby odpowiedzialne. W przedłożonych dokumentach Komisja nie dopatrzyła się zakupów nieuzasadnionych. Na ostatnim posiedzeniu w dniu r. Komisja Rewizyjna dokonała podsumowania swojej pracy w roku 2011 roku oraz opracowała projekt planu pracy na rok następny. Komisja stwierdziła, że nie miała trudności z otrzymaniem dokumentów o które wnioskowała i które były podstawą przeprowadzonych kontroli. Wyjątek stanowiły dokumenty zawierające dane osobowe, a dotyczące głównie kontroli w GPOS. W posiedzeniu brali udział pracownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub pracownicy Urzędu Gminy w zależności od potrzeb, którzy udzielali wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu kontroli. Wszystkie protokoły z prac Komisji Rewizyjnej znajdują się w teczce protokołów, są podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji, nikt nie zgłaszał pisemnych uwag co do treści tych protokołów. W drugiej części Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy na 2012 rok, na podstawie zgłaszanych przez swoich członków tematów kontroli. Ustalono, ze będzie to 12 posiedzeń. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Cecylia Lubach 6

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku 1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku Budżet Gminy na 2005 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVI/165/05 Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo