Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów"

Transkrypt

1 Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów Klasyfikacja materiałów i towarów Materiały są rzeczowym składnikiem majątku obrotowego jednostki gospodarczej, nabytym od obcych kontrahentów krajowych lub zagranicznych lub wytworzonym we własnym zakresie, przeznaczonym do zużycia na potrzeby prowadzonej działalności. Cechą charakterystyczną materiałów jest jednorazowe zużycie zazwyczaj w jednym cyklu produkcyjnym oraz przekazanie w całości swojej wartości produktom, do których wytworzenia zostały zużyte. Klasyfikacja materiałów według asortymentu: surowce i inne materiały podstawowe; półfabrykaty obcej produkcji; materiały pomocnicze; paliwo; części zapasowe maszyn i urządzeń; opakowania; inwentarz żywy - zwierzęta zakupione lub przejęte z własnej hodowli w celu uboju; odpadki; produkty uboczne; odzyski powstałe w toku produkcji lub przerobu, wykazujące przydatność użytkową i kwalifikujące się do zużycia na własne potrzeby lub do sprzedaży; Materiały mogą się znajdować w magazynie jednostki gospodarczej, w przechowaniu lub przerobie u innych kontrahentów lub w drodze do jednostki gospodarczej. Towary są rzeczowym składnikiem majątku obrotowego jednostki gospodarczej, nabytym w celu odsprzedaży w stanie nie przetworzonym. Towarami są również artykuły spożywcze przeznaczone do przetworzenia na posiłki w zakładach gastronomicznych, stołówkach lub bufetach oraz produkty gotowe przekazane do własnych punktów sprzedaży detalicznej lub gastronomicznej. Zakwalifikowanie określonego składnika rzeczowego majątku obrotowego do materiałów lub towarów zależy od sposobu jego wykorzystania. Osobą materialnie odpowiedzialną za powierzone zapasy materiałów i towarów oraz za prawidłową gospodarkę magazynową - należyte udokumentowanie obrotu zapasów materiałów i towarów, ich konserwację oraz ewidencję ilościową przychodów i rozchodów - jest magazynier. 114

2 Ceny i koszty stosowane do wyceny materiałów i towarów Przychody materiałów i towarów wykazuje się w księgach rachunkowych według: o rzeczywistych cen ich nabycia; o kosztów wytworzenia; o rzeczywistych cen ich zakupu, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów i wyniku finansowego jednostki gospodarczej; o stałych cen ewidencyjnych; Przyjmując, że różnice między ceną nabycia a ceną zakupu materiałów i towarów stanowią głównie koszty zakupu, do ich rozliczenia można przyjąć następujące rozwiązania: zaliczać koszty zakupu w całości w koszty działalności okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione, przy czym rozwiązanie to powinno być stosowane, jeżeli koszty zakupu są niezmienne, a zapasy kształtują się na zbliżonym poziomie; rozliczać odrębnie gromadzone koszty zakupu w czasie, obciążając ich częścią koszty proporcjonalnie do wielkości zużycia lub sprzedaży materiałów i towarów, przy czym rozwiązanie to powinno być stosowane, jeżeli poziom kosztów zakupu w poszczególnych okresach wykazuje znaczne wahania; wyznaczyć indywidualne stałe ceny ewidencyjne, ustalane na poziomie cen nabycia dla poszczególnych asortymentów zapasów i odrębnie ujmować odchylenia od cen ewidencyjnych oraz rozliczać je stosownie do wielkości zużycia lub sprzedaży; Materiały wytworzone we własnym zakresie np. przez działalność pomocniczą, wycenia się według kosztów wytworzenia. Materiały i towary zakupione, ale nie dostarczone traktuje się jako materiały i towary w drodze i wycenia się z zastosowaniem rzeczywistych cen ich zakupu lub nabycia, natomiast dostawy niefakturowane wycenia się w cenach ewidencyjnych. Odpadki użytkowe wykazuje się w księgach rachunkowych według cen sprzedaży netto lub według wartości szacunkowej uwzględniającej ich przydatność do wykorzystania. Warunkiem stosowania stałych cen ewidencyjnych jest konieczność ujęcia różnic (odchyleń) między stałymi cenami ewidencyjnymi a rzeczywistymi cenami ich nabycia, zakupu lub kosztami wytworzenia i rozliczenia tych odchyleń między koszty zużycia lub sprzedaży materiałów i towarów a ich zapas (stan). W takim przypadku wartość zapasów wykazywanych w cenach ewidencyjnych należy nie później niż na dzień bilansowy doprowadzić do poziomu wynikającego z zastosowania rzeczywistych cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały i towary wycenia się na dzień bilansowy - bez względu na stosowany w ciągu roku sposób ich wyceny - według cen zakupu (nabycia) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen 115

3 sprzedaży netto możliwych do uzyskania na dzień bilansowy. Jeżeli wartość sprzedaży netto danego składnika majątkowego nie jest możliwa do ustalenia, wówczas należy oszacować przypuszczalną jego wartość rynkową netto na dzień bilansowy. Przychody materiałów i towarów w walutach obcych wycenia się według kursu walut zastosowanego w dokumentacji odprawy celnej SAD. Tablica 45. Ceny i koszty stosowane do wyceny materiałów i towarów Rodzaj ceny lub kosztu Charakterystyka Uwagi Cena zakupu Cena nabycia Koszty wytworzenia Cena sprzedaży netto Cena ewidencyjna Rzeczywista cena zakupu składnika majątku należna sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, a w przypadku importu powiększona o cło i podatek akcyzowy Cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem (koszty transportu, za- i wyładunku) i pomniejszona o upusty, rabaty i odzyski Koszty bezpośrednie produktów oraz przypadająca na okres ich wytworzenia uzasadniona część kosztów pośrednich (bez kosztów zarządu, kosztów sprzedaży) oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych Cena sprzedaży możliwa do uzyskania w dniu bilansowym, bez należnego podatku VAT, pomniejszona o rabaty i upusty, przypadający od sprzedaży podatek akcyzowy oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku, a powiększona o należną dotację przedmiotową; Ceną sprzedaży jest również kurs giełdowy Cena stała lub zmienna ustalana na poziomie cen nabycia, zakupu lub kosztu wytworzenia materiałów, a odnośnie do towarów - na poziomie cen sprzedaży, np. cen detalicznych Gdy nie można jej ustalić (darowizna), to dokonuje się wyceny wg ceny takiego samego lub podobnego przedmiotu Gdy nie można ich ustalić, to wyceny dokonuje się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonej o zysk przeciętnie osiągany przy sprzedaży Gdy nie można jej ustalić, należy oszacować przypuszczalną wartość rynkową netto składnika na dzień bilansowy W ewidencji muszą być równolegle wykazane odchylenia od cen ewidencyjnych Jeżeli cena sprzedaży netto materiałów lub towarów jest niższa od ceny nabycia (zakupu) lub kosztu wytworzenia, to należy obniżyć wartość zapasów materiałów lub towarów do ceny sprzedaży netto. W szczególności może to nastąpić, gdy zapasy materiałów i towarów: utraciły wartość użytkową np. na skutek uszkodzenia; utraciły przydatność; są sprzedawane po obniżonych cenach; zalegają dłużej niż rok i nie znajdują zbytu; Wartość towarów nie znajdujących zbytu, poza towarami będącymi w punktach sprzedaży oraz towarami przewidzianymi do wieloletniej sprzedaży, zmniejsza się stopniowo, uwzględniając utratę ich wartości rynkowej w okresie nie dłuższym niż 5 lat, poczynając od 116

4 roku obrotowego następującego po roku, w którym zapasy te zakupiono lub wyprodukowano. Obniżenie wartości zapasów materiałów lub towarów, również wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, dokonuje się w ciężar konta 761 Pozostałe koszty operacyjne. Wycena rozchodu materiałów i towarów z magazynu Jeżeli za podstawę wyceny materiałów i towarów przyjęto rzeczywiste ceny nabycia (zakupu) lub koszty wytworzenia, to wartość rozchodu (wydania lub zużycia) ustala się według jednej z następujących metod: AVCO - cen przeciętnych, czyli ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika majątku; FIFO - cen (kosztów) tych składników majątku, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła); LIFO - cen (kosztów) tych składników majątku, które jednostka najpóźniej nabyła (wytworzyła); szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) każdej partii dostaw; według cen ewidencyjnych z korektą o odchylenia od cen ewidencyjnych; Różnice w ustaleniu wartości rozchodu oraz stanu materiałów czy towarów zacierają się na dzień bilansowy, bowiem - zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny - zapasy końcowe materiałów i towarów są wykazywane w bilansie według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zadanie do samodzielnego rozwiązania. Zadanie 1. W spółce z o.o. przyjęto do magazynu materiał "X" na podstawie następujących dokumentów: PZ nr 1 z dnia r. 150 szt. po 90,00 zł = zł PZ nr 2 z dnia r. 100 szt. po 100,00 zł = zł PZ nr 3 z dnia r. 300 szt. po 110,00 zł = zł razem zł Natomiast rozchód materiału "X" zaewidencjonowano na podstawie następujących dokumentów: WZ nr 87 z dnia r. 200 szt. RW nr 88 z dnia r. 150 szt. Należy dokonać wyceny wartości rozchodu materiału "X" przy zastosowaniu metody: 1) AVCO, 2) FIFO, 3) LIFO, 4) ceny ewidencyjnej, która wynosiła 105 zł. 117

5 Rozliczenie zakupu Dostawy materiałów i towarów następują na podstawie zamówień złożonych przez odbiorcę. Zamówienia powinny określać: rodzaj materiałów lub towarów, ich ilość i jakość, warunki dostarczenia oraz terminy dostaw. Zakup materiałów i towarów jest dokumentowany w księgach rachunkowych na podstawie: faktur VAT, rachunków oraz faktur korygujących dostawców; wewnętrznych dowodów przyjęcia do magazynu PZ (przyjęcie z zewnątrz); Faktury dostawców są podstawą rejestracji zobowiązań jednostki gospodarczej wobec kontrahentów, natomiast dowody wewnętrzne służą do rejestracji przychodów określonych składników majątkowych. Każda otrzymana dostawa wymaga ewidencyjnego rozliczenia, polegającego na sprawdzeniu zgodności wykonania dostawy z warunkami umowy oraz na porównaniu danych dotyczących dostaw przyjętych na podstawie obu wyżej wymienionych dowodów księgowych i ustaleniu zgodności lub różnic między nimi. Rozliczenie zakupu może nastąpić wówczas, gdy zarówno faktura dostawcy, jak i dowód przyjęcia PZ znajdują się w posiadaniu odbiorcy. Celem rozliczenia zakupu jest ustalenie: zgodności ilości i jakości faktycznie przyjętych materiałów i towarów do magazynu lub bezpośrednio do zużycia lub sprzedaży, wynikających z dowodów wewnętrznych PZ i dokumentów dostawców; zgodności i prawidłowości danych zawartych w fakturach i rachunkach dotyczących ilości, cen, opustów, skont i bonifikat oraz wyliczeń rachunkowych; poprawności obciążeń powstałych w związku z importem z tytułu cła i podatków zwiększających cenę zakupu; kosztów zakupu ujętych łącznie z nabywanymi materiałami i towarami; różnicy (odchyleń) między rzeczywistą ceną zakupu a ceną ewidencyjną; ewentualnych niedoborów, szkód i nadwyżek w dostawach i transporcie; materiałów i towarów w drodze, za które uznaje się materiały objęte fakturami dostawców, ale jeszcze nie otrzymane; dostaw nie fakturowanych, którymi są dostawy przyjęte, lecz nie potwierdzone fakturami; Rozliczenie zakupu powinno być dokonywane na bieżąco, nie później niż do końca okresu sprawozdawczego. Do ewidencji rozliczenia zakupu służy konto 300 "Rozliczenie zakupu". Konto 300 "Rozliczenie zakupu" może być stosowane do ujmowania na koniec okresu sprawozdawczego dostaw w drodze oraz dostaw nie fakturowanych oraz ich rozliczeń w następnych okresach. Konto 300 "Rozliczenie zakupu" może wykazywać na koniec okresu 118

6 sprawozdawczego jednocześnie dwa salda: saldo Wn - wyrażające wartość materiałów w drodze oraz saldo Ma - wyrażające wartość dostaw nie fakturowanych. W bilansie saldo Wn konta 300 "Rozliczenie zakupu" wykazuje się, zależnie od rodzaju dostaw w drodze, łącznie z wartością materiałów lub towarów, a saldo Ma wykazuje się w odpowiednich pozycjach zobowiązań. Konto 300 "Rozliczenie zakupu" umożliwia: bieżące księgowanie przychodów niezależnie od momentu otrzymania faktury; ustalenie wielkości dostaw otrzymanych, ale jeszcze nie fakturowanych; księgowanie dostaw w drodze, na które nie wystawiono dowodów przyjęcia PZ; Tablica 46. Rozliczenie zakupu materiałów i towarów 202 Rozrachunki z dostawcami 300 Rozliczenie zakupu 310 Materiały / 330 Towary otrzymane i akceptowane FV dostawców za zakupione zapasy przyjęcie zakupionych zapasów do magazynu na podstawie dokumentów wewnętrznych PZ Sk. Ct dostawy niefakturowane Sk. Dt Towary (materiały) w drodze Rejestr zakupów Odzwierciedleniu operacji zakupu materiałów i towarów służy rejestr zakupu szczegółowa ewidencja zapewniająca chronologiczną obserwację wszystkich transakcji związanych z zakupem. Stosowanie konta 300 Rozliczenie zakupu ułatwia rozliczenie każdej pojedynczej operacji zakupu i ustalenie salda dostaw niefakturowanych, nie występujących w rejestrze zakupów i dostaw materiałów i towarów w drodze, wprowadzonych do rejestru zakupów, ale nie występujących w magazynie materiałów lub towarów. Rejestr zakupu służy do opracowania deklaracji VAT 7, ponieważ określa wartość zapłaconego podatku VAT, podlegającego odliczeniu od podatku należnego oraz obciążającego koszty lub zwiększającego wartość nabywanych zapasów lub majątku trwałego. W rejestrze zakupu ujmuje się wszystkie otrzymane faktury VAT od kontrahentów w danym okresie sprawozdawczym. Księgowe ujęcie obrotu materiałowego Do ewidencji materiałów przechowywanych w magazynach, jak też przekazanych do zużycia, ale nie zużytych do końca określonego kwartału służy konto 310 "Materiały", które obciąża się z tytułu przyjęcia materiałów np. w wyniku zakupu, a uznaje się z tytułu wydania materiałów do zużycia, sprzedaży oraz niedoborów i zmniejszeń wartości na skutek 119

7 przeszacowania. Jeżeli ewidencja materiałów jest dokonywana w stałych cenach ewidencyjnych, to różnice między tymi cenami a rzeczywistymi cenami zakupu (nabycia) lub kosztem wytworzenia ujmuje się na koncie 340 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów". Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów mogą mieć charakter debetowy lub kredytowy, to znaczy zwiększać lub zmniejszać wartość ewidencyjną zapasu materiałów. Odchylenia od cen ewidencyjnych powstają przy: o wycenie przychodu materiałów z zakupu według stałych cen ewidencyjnych; o rozliczeniu materiałów z przerobu; o zmianie cen ewidencyjnych materiałów; W ślad za rozchodem materiałów powinno nastąpić rozliczenie odchyleń między zapas materiałów oraz poszczególne rozchody, mające na celu ustalenie rzeczywistych kosztów materiałowych. Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów następuje zwykle raz w miesiącu proporcjonalnie do wartości zapasu i rozchodu materiałów i może być dokonywane poprzez określenie procentowego wskaźnika odchyleń od cen ewidencyjnych, ( Osp + Ob ) 100% ustalanego według następującego algorytmu w = M + M sp p [%], gdzie O sp - odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na początek okresu, O b - odchylenia od cen ewidencyjnych powstałe w okresie sprawozdawczym, M sp - zapas materiałów na początek okresu sprawozdawczego, M p - przychód materiałów w okresie sprawozdawczym. Obliczony wskaźnik odchyleń od cen ewidencyjnych stanowi podstawę ustalenia kwoty odchyleń O r przypadających na rozchód M r według wzoru: O r M r w =, gdzie M r wartość 100% rozchodu materiałów w okresie sprawozdawczym oraz kwoty odchyleń O z przypadających na zapas materiałów M z na koniec okresu według wzoru: O z M z w =. 100% Jeżeli stan zapasów materiałów oraz wartość odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów są niskie, a udział kosztów zużycia materiałów w kosztach działalności jest niewielki, to odchylenia można rozliczać w całości w okresie ich powstania w ciężar kosztów działalności i na wartość sprzedanych materiałów. Jeżeli przedsiębiorstwo ewidencjonuje materiały w cenach ich zakupu, wówczas konieczne jest ujęcie, a następnie rozliczenie kosztów zakupu stosownie do zużytych materiałów za pomocą konta 522 "Koszty zakupu", gdy te koszty są rozliczane w całości w miesiącu ich powstania lub konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", gdy koszty nabycia materiałów są wysokie i nierównomiernie rozłożone w czasie. Rozliczenie kosztów zakupu może być dokonywane przy wykorzystaniu wzoru do rozliczania 120

8 odchyleń od cen ewidencyjnych. W przypadku utraty przez materiały cech użytkowych lub spadku ich ceny, wartość materiałów podlega aktualizacji oraz stopniowemu odpisywaniu w okresie do 5 lat w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Tablica 47. Ewidencja obrotu materiałowego 300 Rozliczenie zakupu 310 Materiały 401 Zużycie materiałów i energii Przychody materiałów z zakupu przyjęte do magazynu Przychody materiałów z zakupu przekazane bezpośrednio do zużycia Wydanie materiałów do zużycia na cele produkcyjne i przez własną działalność socjalną 760 Pozostałe przychody operacyjne Wydanie materiałów do zużycia na potrzeby działu serwisu Otrzymana darowizna materiałów, przyjęte odpadki pochodzące z likwidacji środków trwałych Materiały wydane do zużycia, a nie zużyte na koniec kwartału - zwroty z produkcji 770 Zyski nadzwyczajne 080 Inwestycje Materiały odzyskane po usunięciu skutków wypadku losowego Wydanie materiałów na cele działalności inwestycyjnej 242 Rozliczenie niedoborów i nadwyżek 340 Odchylenia od cen Nadwyżki inwentaryzacyjne materiałów ewidencyjnych materiałów Niedobory i szkody w magazynach własnych obniżenie cen ewidencyjnych materiałów podwyższenie cen ewidencyjnych 761 Pozostałe koszty operacyjne Obniżenie wartości materiałów na skutek utraty ich przydatności Różnice ujemne z tytułu przeceny materiałów na dzień bilansowy do poziomu cen sprzedaży netto 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Niedobory i szkody w magazynach obcych 409 Pozostałe koszty Wydanie materiałów na cele reprezentacji i reklamy (podlega opodatkowaniu podatkiem VAT) Zadania do samodzielnego rozwiązania: Zadanie 1. W lutym 2002 r. w spółce ALFA z o.o. zakupiono 200 sztuk materiału "X" na podstawie FV netto 6000 zł VAT 1320 zł brutto 7320 zł i przyjęto do magazynu według ceny ewidencyjnej 29 zł za 1 szt. 10 marca 2002 r. sprzedano 150 sztuk materiału X, wydając je z magazynu według dokumentu WZ oraz wystawiając FV sprzedaży na kwotę netto 5250 zł, VAT

9 zł, brutto 6405 zł. 15 marca zakupiono 100 sztuk materiału "X" na podstawie FV netto 3100 zł VAT 682 zł brutto 3782 zł i przyjęto do magazynu według ceny ewidencyjnej 30 zł za 1 szt. Natomiast 20 marca sprzedano 50 sztuk materiału X, wydając je z magazynu według dokumentu WZ oraz wystawiając FV sprzedaży na kwotę netto 1800 zł, VAT 396 zł, brutto 2196 zł. Zaewidencjonować powyższe operacje oraz rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów. Zadanie 2. W listopadzie 2002 r. w spółce XYZ miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Zakupiono i przyjęto do magazynu materiały na podstawie dowodu PZ na kwotę 9900 zł; 2. Zakupiono materiały i przekazano je bezpośrednio do zużycia na kwotę 1500 zł; 3. Wydano materiały do produkcji na kwotę 3300 zł; 4. Wydano materiały do zużycia na potrzeby działalności socjalnej na kwotę 2000 zł; 5. Wydano materiały do zużycia na potrzeby działu serwisu na kwotę 2300 zł; 6. Otrzymano darowiznę materiałów na kwotę 4200 zł; 7. Przyjęto odpadki pochodzące z likwidacji środków trwałych na kwotę 1200 zł; 8. W sierpniu wydano do produkcji materiały na kwotę zł, z których zużyto na koniec października materiały na kwotę zł, resztę zwrócono do magazynu; 9. Po usunięciu skutków pożaru magazynu odzyskano materiały o wartości 3000 zł; 10. Wydano materiały o wartości 3700 zł na cele działalności inwestycyjnej; 11. Stwierdzono nadwyżki inwentaryzacyjne materiałów na kwotę 700 zł; 12. Obniżono wartość materiałów na skutek utraty ich przydatności o kwotę 800 zł; 13. Stwierdzono niedobory i szkody w magazynach obcych w wysokości 5200 zł; 14. Wydano materiały na cele reprezentacji i reklamy o wartości 2200 zł; Zaewidencjonować powyższe operacje oraz rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów. Ewidencja materiałów w przerobie Przed wydaniem do zużycia materiały mogą być poddawane przerobowi, nie wchodzącemu do zakresu produkcji, przy czym przetworzone (uszlachetnione) materiały zwracane są do magazynu jednostki gospodarczej. Uszlachetnianie materiałów może być dokonywane przez obce przedsiębiorstwo lub we własnym zakresie. Koszty przerobu materiałów nie obciążają bezpośrednio kosztów produkcji, lecz są ujmowane na osobnym koncie analitycznym "Materiały w przerobie, prowadzonym do konta 310 "Materiały". Konto "Materiały w 122

10 przerobie obciąża się wartością materiałów wydanych do przerobu oraz kosztami przerobu, a uznaje wartością materiałów przyjętych z przerobu do magazynu według ustalonych dla nich cen ewidencyjnych. W przypadku stosowania stałych cen ewidencyjnych różnica między wartością materiałów według pierwotnej ceny ewidencyjnej powiększonej o koszty przerobu a wartością materiałów otrzymanych z przerobu wycenionych według nowej ceny ewidencyjnej stanowi odchylenie od cen ewidencyjnych. Tablica 48. Ewidencja materiałów w przerobie 310 Materiały 300 Rozliczenie zakupu 340 Odchylenia od cen Wydanie do przerobu materiałów z magazynu ewidencyjnych materiałów Przyjęcie materiałów z przerobu obcego Wydanie do przerobu materiałów bezpośrednio z zakupu Dodatnia różnica między wartością materiałów otrzymanych z przerobu a nową wartością po przerobie Koszty przerobu obcego materiałów według faktury wykonawcy ujemna różnica między wartością materiałów otrzymanych z przerobu a nową wartością po przerobie 242 Rozliczenie niedoborów i nadwyżek Ujawnione w przerobie niedobory materiałów Ujawnione w przerobie nadwyżki materiałów Ewidencja analityczna do konta 310 Materiały: Materiały na składzie Materiały w przerobie Wydanie do przerobu materiałów z magazynu Wydanie do przerobu materiałów bezpośrednio z zakupu Przyjęcie materiałów z przerobu obcego Ewidencja reklamacji materiałów Jeżeli otrzymane od dostawcy z przerobu materiały nie odpowiadają warunkom zamówienia, odbiorca może je reklamować. Reklamacje te mogą dotyczyć ilości lub jakości (reklamacje rzeczowe), lub ujętych w fakturach cen, rabatów lub błędów rachunkowych (reklamacje wartościowe). Ewidencja reklamacji zależy od terminu jej zgłoszenia - przed dokonaniem zapłaty czy po uregulowaniu zobowiązania. Do ewidencji reklamacji wykorzystuje się konta pozabilansowe 390 "Zapasy obce" i 291 "Zobowiązania warunkowe". Zareklamowane dostawy przed dokonaniem zapłaty są ujmowane na koncie pozabilansowym 390 "Zapasy obce". Uznanie tych reklamacji za uzasadnione powoduje zwrot zareklamowanych materiałów z jednoczesnym ich księgowaniem w ewidencji 123

11 pozabilansowej. W przeciwnym przypadku dostawca może dochodzić sądownie, z powództwa cywilnego, swoich należności za dostarczone materiały. Materiały do czasu rozstrzygnięcia sporu pozostają u odbiorcy jako zapasy obce. Z chwilą otrzymania pozwu odbiorca księguje sumę roszczenia na koncie pozabilansowym 291 "Zobowiązania warunkowe". Oddalenie powództwa dostawcy powoduje anulowanie transakcji zakupu z jednoczesnym wyksięgowaniem zobowiązań warunkowych Wn 291 "Zobowiązania warunkowe" oraz zwrotem zakwestionowanej dostawy Ma 390 "Zapasy obce". W przypadku wygrania sporu przez dostawcę odbiorca wyksięgowuje zobowiązania warunkowe, a następnie po otrzymaniu prawomocnego wyroku wyksięgowuje stan dostawy z konta 390 "Zapasy obce", zaś kwotę roszczenia ujmuje w ewidencji bilansowej. Kwotę roszczenia powiększają zasądzone koszty postępowania sądowego i odsetki za zwłokę. Jeżeli odbiorca reklamuje dostawę po zapłacie należności, a dostawca ją uzna, wówczas następuje anulowanie transakcji i zwrot otrzymanej zapłaty. Nieuznanie reklamacji przez dostawcę sprawia, że na drogę postępowania sądowego może wystąpić odbiorca. Tablica 49. Ewidencja reklamacji zgłoszonych przed zapłatą i nie uznanych przez dostawcę 130 Rachunek bankowy 202 Rozrachunki z dostawcami 300 Rozliczenie zakupu 310 Materiały Zapłata przelewem przysądzonej FV za otrzymane uprzednio materiały FV za materiały odbiorcy do uregulowania należności głównej postawione do dyspozycji dostawcy postawione do dyspozycji wartość brutto dostawcy - przyjęto materiały do magazynu PZ 761 Pozostałe koszty operacyjne Zapłata przelewem przysądzonych odbiorcy do uregulowania kosztów postępowania sądowego 221 VAT Naliczony FV za otrzymane uprzednio materiały postawione do dyspozycji dostawcy podatek VAT 751 Koszty finansowe Zapłata przelewem przysądzonych odbiorcy do uregulowania odsetek za zwłokę Ewidencja pozabilansowa: 390 Zapasy obce 291 Zobowiązania warunkowe 1. Postawienie zareklamowanego materiału do dyspozycji dostawcy 2.Otrzymanie pozwu sądowego dotyczącego zareklamowanej dostawy 3. Prawomocne orzeczenie sądowe oddalające reklamację odbiorcy 4. Wyksięgowanie zapasu obcego z ewidencji pozabilansowej 124

12 Zmiany wartości zapasów (wynikające z przychodów, rozchodów, aktualizacji, przerobu, reklamacji itp.) muszą znaleźć odbicie zarówno w ewidencji syntetycznej, jak i analitycznej, która powinna zapewnić uzyskanie informacji o rodzajach materiałów według grup, miejscach ich składowania i osobach odpowiedzialnych za ich stan, jak też dane o zmianach i stanie zapasów. Saldo Wn konta 310 "Materiały" oznacza wartość zapasów według cen przyjętych do ewidencji, przy czym na koniec roku obrotowego wartość ta nie może być wyższa od cen sprzedaży netto. Księgowe ujęcie obrotu towarowego Obrót towarowy polega na przemieszczaniu towarów od producentów krajowych lub zagranicznych do konsumentów. Obrót towarowy jest realizowany w formie transakcji kupna-sprzedaży przez różne jednostki pośredniczące. Zależnie od charakteru, rodzaju i formy obrotu towary uczestniczą w obrocie handlowym (hurtowym, detalicznym, gastronomicznym, komisowym, skupie) oraz w przerobie handlowym, polegającym na uszlachetnianiu, selekcji oraz paczkowaniu towarów. Ze względu na organizację dostaw obrót towarowy dzieli się na: magazynowy; tranzytowy; W obrocie magazynowym przemieszczana partia towaru od producenta do odbiorcy detalicznego jest składowana w magazynach każdego pośrednika. W obrocie tranzytowym towar jest przekazywany bezpośrednio od producenta do odbiorcy, a jednostka pośrednicząca jedynie organizuje dostawę na zlecenie odbiorcy. Warto przy tym dodać, że rozliczenie za dostawę może się odbywać przez pośrednika lub bezpośrednio z nabywcą. W pierwszym przypadku pośrednik otrzymuje od producenta fakturę za towary przesłaną przez producenta wprost do odbiorcy - pośrednika i dokonuje jej zapłaty, a następnie wystawia refakturę dla nabywcy, doliczając w niej do wartości towaru umowną kwotę prowizji (marży) za zorganizowanie i rozliczenie tranzytu - tranzyt rozliczany. W rozliczeniach bezpośrednich - w tranzycie organizowanym - odbiorca rozlicza się z dostawcą za dostarczone towary, a pośrednikowi płaci jedynie umowną prowizję za zorganizowanie dostawy. Obrót towarowy obejmuje: zakup; składowanie i ewentualnie przerób handlowy; sprzedaż; Do ewidencji towarów handlowych zakupionych w celu odsprzedaży z zyskiem oraz 125

13 artykułów spożywczych przeznaczonych do przetworzenia we własnych zakładach gastronomicznych, bufetach i stołówkach służy konto 330 "Towary". Konto 330 "Towary" obciąża się za przychody towarów z zakupu, własnej hurtowni lub innych placówek handlowych, z własnej produkcji oraz za nadwyżki inwentaryzacyjne, zwiększenia cen ewidencyjnych i zwroty towarów uprzednio sprzedanych, natomiast konto 330 "Towary" uznaje się z tytułu rozchodu towarów w wyniku sprzedaży, przekazania do własnych placówek handlowych lub do przerobu oraz za niedobory inwentaryzacyjne, z tytułu obniżki cen ewidencyjnych oraz za protokoły zniszczenia towarów. Towary nie będące własnością jednostki gospodarczej należy pod datą przyjęcia do magazynu, wprowadzić do ewidencji pozabilansowej jako zapasy obce po stronie Wn konta 390 "Zapasy obce". Ewidencja towarów może być prowadzona w cenach: zakupu; nabycia; ewidencyjnych; Ewidencja sprzedaży towarów zależy od formy sprzedaży: hurtowej lub detalicznej i jest prowadzona za pomocą rejestrów zakupu i sprzedaży, a w jednostkach handlu detalicznego - raportów sklepowych i taśm odczytu kas rejestrujących (kas fiskalnych), przy czym dane z tych raportów są podstawą ustalenia należnego podatku VAT oraz zapisów na kontach Tablica 50. Ewidencja towarów 300 Rozliczenie zakupu Przychód towarów z zakupu 731 Wartość sprzedanych 330 Towary towarów w cenach zakupu Wydanie towarów do sprzedaży w cenie sprzedaży 343 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów 409 Pozostałe koszty rodzajowe Zarezerwowana do realizacji przy sprzedaży marża handlowa Zarezerwowany do realizacji przy sprzedaży należny VAT Towary zużyte na cele reprezentacji i reklamy Podwyższenie wartości zapasów towarów w związku 761 Pozostałe koszty operacyjne z podwyższeniem cen urzędowych Posezonowe obniżki cen towarów niechodliwych Przeszacowanie towarów handlowych niepełnowartościowych Ewidencja na kontach analitycznych Przekazanie towarów do innych własnych placówek handlowych Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na sprzedane towary dotyczące zarezerwowanych marż lub podatku VAT 126

14 syntetycznych. Do ewidencji towarów służą konta 330 "Towary", 730 "Sprzedaż towarów" oraz 731 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu". Na cenę sprzedaży towarów składają się: wartość towarów w cenie zakupu lub po technicznym koszcie wytworzenia, gdy są to produkty wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie; marża handlowa (hurtowa, detaliczna, gastronomiczna) skalkulowana na poziomie pokrywającym koszty handlowe i zapewniającym zysk; podatek VAT, wliczony w cenę detaliczną, ustalony od łącznej wartości powyższych pozycji; Różnica między ceną ewidencyjną towarów a ich wartością w cenie nabycia (zakupu) stanowi odchylenie od cen ewidencyjnych, przy czym obejmuje ona doliczoną do cen zakupu marżę handlową oraz czasami wkalkulowany podatek VAT. Przyjęcie cen sprzedaży za podstawę ewidencji towarów sprawia, że odchylenia od cen ewidencyjnych towarów będą zawsze kredytowe. Do ewidencji odchyleń od cen ewidencyjnych służy konto 343 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów". W ewidencji analitycznej wyodrębnia się odchylenia z tytułu marży i odchylenia z tytułu podatku VAT. Odchylenia od cen ewidencyjnych podlegają rozliczeniu stosownie do rozchodu towarów. Rozliczenie odchyleń z tytułu zarezerwowanej marży wymaga: ustalenia wskaźnika przeciętnych odchyleń; obliczenia odchyleń przypadających na towary sprzedane według kierunku rozchodów, np. sprzedaż, zwrot dostawcom, darowizny oraz zapas towarów; Wskaźnik przeciętnych odchyleń W o ustala się według formuły: W o O 100% =, gdzie Z + S O - odchylenia od cen ewidencyjnych towarów, podlegające rozliczeniu w okresie sprawozdawczym, łącznie ze stanem początkowym; Z t - wartość zapasu towarów w cenach ewidencyjnych na koniec okresu sprawozdawczego; S t - rozchód towarów w cenach ewidencyjnych w ciągu okresu sprawozdawczego; Wartość odchyleń przypadających na sprzedane towary O s oblicza się według wzoru: O s St Wo =, natomiast kwotę odchyleń przypadających na zapas towarów O zt na koniec 100% okresu sprawozdawczego oblicza się za pomocą algorytmu: O zt t t Z t Wo = albo Ozt = O Os. 100% Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w części przypadającej na 127

15 sprzedane towary ustala się w wartości równej kwocie podatku należnego, zawartego w utargach ze sprzedaży towarów. Rozliczone oba rodzaje odchyleń dotyczące sprzedanych towarów ewidencjonuje się następująco: Wn konto 343 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów" oraz Ma konto 731 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu". Do ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów służy konto 730 "Sprzedaż towarów", na którym ujmuje się utargi gotówkowe oraz kwoty należne za sprzedane, w tym na raty towary na podstawie faktur VAT. Wartość sprzedanych towarów wycenionych według cen zakupu (nabycia) jest ewidencjonowana na koncie 731 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu. Ze względu na to, że ewidencja towarów w detalu jest prowadzona w cenach sprzedaży brutto (łącznie z VAT), w końcu okresu sprawozdawczego dokonuje się korekty odchyleń kredytowych od cen sprzedaży, obejmujących marżę handlową oraz kwotę zarezerwowanego podatku VAT. Jednostki handlu detalicznego i gastronomii świadczące usługi dla osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej muszą ewidencjonować utargi i kwoty podatku VAT. Jednostki gospodarcze o obrotach przekraczających wykorzystują do tego celu kasy fiskalne, z których otrzymane dane stanowią podstawę ewidencji księgowej przychodów ze sprzedaży towarów i podatku należnego VAT. Kwoty wydane na nabycie kasy fiskalnej, po jej zainstalowaniu, użytkowaniu i zarejestrowaniu w urzędzie skarbowym, mogą być częściowo odliczane od podatku VAT należnego, czyli zwrócone podatnikom przez Urząd Skarbowy. Obrót wewnętrzny materiałów i towarów Do przychodów ze sprzedaży nie zalicza się wartości wydanych towarów na własne potrzeby jednostki gospodarczej, w tym na potrzeby działalności pomocniczej i ZFŚS Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przesunięć towarów między własnymi placówkami handlowymi i hurtowymi. Utrata wartości towarów Wartość towarów, które uległy uszkodzeniu, ustala się w drodze oszacowania według ich cen sprzedaży. W konsekwencji do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się: kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zapasów; skutki obniżenia wartości zapasów towarów podatnych na zepsucie ze względu na ich właściwości fizykochemiczne; skutki obniżenia wartości zapasów towarów mających określony termin przydatności; 128

16 wartość zapasów towarów, które utraciły wartość rynkową np. na skutek zmiany gustów lub sezonowości popytu, przy czym wartość towarów zmniejsza się stopniowo, uwzględniając stopień utraty ich wartości rynkowej, przez okres nie dłuższy niż 5 lat, poczynając od roku obrotowego następującego po roku, w którym je zakupiono lub wytworzono; Odpisów aktualizujących wartość towarów nie dokonuje się od towarów znajdujących się w punktach sprzedaży towarów używanych oraz przewidywanych do wieloletniej sprzedaży. 129

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Opracowała Irena Herba METODY WYCENY MAGAZYNOWEGO ROZCHODU RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU OBROTOWEGO

Opracowała Irena Herba METODY WYCENY MAGAZYNOWEGO ROZCHODU RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU OBROTOWEGO Opracowała Irena Herba METODY WYCENY MAGAZYNOWEGO ROZCHODU RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU OBROTOWEGO ROZLICZENIE ZAKUPU TOWARÓW I MATERIAŁÓW Wycena zakupionych materiałów i towarów zawarta jest w fakturach

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE Rzeczowe aktywa obrotowe - Zapasy 2 Aktywa, w stosunku do których oczekuje się, że zostaną przeznaczone do zużycia lub sprzedaży w toku normalnego cyklu działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW. Marek Masztalerz

MATERIAŁY. dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW. Marek Masztalerz dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW PODSTAWOWE POMOCNICZE PALIWA CZĘŚCI ZAPASOWE OPAKOWANIA ODPADKI INWENTARZ śywy materiały bezpośrednie przeznaczone do zuŝycia w produkcji (surowce, komponenty,

Bardziej szczegółowo

Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY)

Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY) Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY) Istota UoR (art. 3 ust. 1, pkt. 18 i pkt. 19) składniki nabyte w celu zużycia na własne potrzeby w ciągu 12 cy od dnia bilansowego lub normalnego cyklu

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Maria Chołuj

Opracowała: Maria Chołuj Opracowała: Maria Chołuj 1 Na transakcje zakupu materiałów składają się dwie odrębne dokumentowane operacje: otrzymanie dostawy i przyjęcie jej do magazynu dokument Pz, otrzymanie dowodu rozrachunkowego

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 18. Produkty pracy

Rozdział 18. Produkty pracy Rozdział 18. Produkty pracy Klasyfikacja produktów pracy (wyroby gotowe, produkcja w toku, półfabrykaty) W przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych efektem działalności gospodarczej są produkty pracy.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/

WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/ WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zapasy istota, ewidencja i wycena

Zapasy istota, ewidencja i wycena Zapasy istota, ewidencja i wycena Do grupy zapasy według MSR nr 2 Zapasy 1 zalicza się aktywa: a) przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej; b) będące w trakcie produkcji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Rachunkowość Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Klasyfikacja zapasów 1. Zapasy wytworzone przez jednostkę: Produkty gotowe Produkty w toku 2. Zapasy

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Rachunkowość Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Plan zajęć 1. Klasyfikacja rozrachunków 2. Ewidencja VAT 3. Rozrachunki publicznoprawne 4. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo