Wrocław, dnia r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/ Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 6.05.2015 r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław"

Transkrypt

1 Tytuł projektu: Dobry start na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/ Wrocław Wrocław, dnia r. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Zamawiającego Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, Ul. Piękna 56a/3, Wrocław - projektu pt. Dobry start na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/ Wrocław II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CPV: Usługi szkolenia zawodowego Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji usługi w zakresie: 1. Szkolenia zawodowego kurs pracownik administracyjno-biurowy (min. 150h szkolenia, docelowo dla 10 Uczestników Projektu). Program kursu powinien zawierać m.in. takie zagadnienia jak:

2 a) znaczenie i zasady pracy administracyjno-biurowej, specyfika pracy, organizacja czasu pracy b) obsługa narad i konferencji, c) rola sekretariatu, d) podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego, e) prawo pracy, f) praca w zespole pracowniczym oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi firmy, g) nauka obsługi urządzeń biurowych, h) prowadzenie dokumentacji biurowej, i) zasady ubezpieczeń społecznych, j) archiwizacja dokumentów, k) profesjonalna obsługa klienta, l) obsługa kadrowa firmy, m) przepływ informacji w zarządzaniu biurem, n) szkolenie komputerowe. 2. Szkolenia zawodowego kurs magazynier z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej (min. 150h szkolenia, docelowo dla 10 Uczestników Projektu). Program kursu powinien zawierać m.in. takie zagadnienia jak: a) typy wózków jezdniowych, b) praktyczna nauka jazdy, c) rodzaje magazynów, d) obowiązki i prawa magazyniera, e) zasady prowadzenia magazynu, f) rozliczenie ilościowe i wartościowe magazynu, g) wykonywanie i rozliczanie inwentaryzacji, h) obsługę kas fiskalnych. 3. Szkolenia zawodowego kurs opiekuna osoby starszej (min.150h szkolenia, docelowo dla 10 Uczestników Projektu). Program kursu powinien zawierać m.in. takie zagadnienia jak: a. rola i zadania opiekuna osoby starszej, b. proces starzenia się organizmu, c. pielęgnacja osoby w starszym wieku, d. problemy zdrowotne osób starszych, e. pielęgnacja osób starszych, f. psychologia osób starszych i zależnych, g. komunikacja interpersonalna, h. zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych, i. pomoc społeczna, j. zasady udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, k. techniki masażu klasycznego, l. charakterystyka zachowań osób chorych na wybrane szkolenia,

3 m. zasady żywienia, rodzaje diet, n. zajęcia praktyczne. 4. Szkolenia zawodowego kurs spawacza metodą TIG lub MAG (min. 150h szkolenia, docelowo dla 10 Uczestników Projektu). Program kursu powinien przygotować uczestników do wykonywania pracy w zawodzie spawacza. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: a. zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, b. urządzenia spawalnicze, c. bezpieczna praca na hali spawalniczej, d. spawanie w praktyce, materiały do spawania, oznaczanie i wymiarowanie spoin, e. sposoby przygotowania złączy do spawania, f. zapoznanie z przepisami BHP obowiązującymi w w/w zawodzie, g. budowa oraz użytkowanie urządzeń do spawania met. MAG lub TIG, h. instruktarz wstępny, i. szkolenie praktyczne, Ramowy program nauczania powinien opierać się o: - MAG (135) Wytyczne nr W-07/IS/02 - TIG (141) Wytyczne nr W-07/IS-03 W ramach zaproponowanej kwoty wynagrodzenia potencjalny Wykonawca uwzględni: wynagrodzenie specjalisty, koszt wynajmu sali, koszt dojazdu specjalisty, niezbędnej dokumentacji oraz inne koszty w zależności od firmy realizującej zajęcia (w tym potencjalne koszty noclegu specjalisty). Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia będzie województwo opolskie, powiat opolski gminy: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Murów, Ozimek, Prószków, Turawa, Chrząstowice, Łubniany, Niemodlin, Tułowice. Dokładne miejsca wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustali w uzgodnieniu z potencjalnym Wykonawcą w oparciu o sugestie UP. Terminem wykonania w/w usług są miesiące czerwiec i lipiec 2015 roku. Dokładny harmonogram przeprowadzenia zajęć zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Szkolenia zakończą się egzaminem, po którym UP otrzyma dokument uprawniający do pracy na danym stanowisku. Do ceny szkolenia należy doliczyć koszt egzaminu (koszt po stronie potencjalnego Wykonawcy). Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia Uczestników Projektu pomiędzy poszczególnymi kursami. Liczebności grup na poszczególne szkolenia mogą ulec zmianie. III. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH TZN. NA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (SZKOLENIA).

4 IV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTWYCH. V. WYKLUCZENIE I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. W celu spełnienia tego warunku, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, a także aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, gdy wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, a w szczególności: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca sie do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnien dotyczących elementów oferty majacych wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia

5 dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiajacy odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnien, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 5. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Niedopuszczalne jest składanie ofert przygotowanych na innych wzorach niebędących załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego oraz modyfikowanie FORMULARZA OFERTOWEGO (np. usuwanie poszczególnych pozycji). 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana. 7. Do oferty należy dołączyć aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG za ostatni miesiąc oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Oferta wraz z ponumerowanymi załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: Oferta złożona w postępowaniu na szkolenia zawodowe w ramach projektu Dobry start na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 9. Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na brak spełnienia kryteriów formalnych. VI. WARUNKI PŁATNOŚCI: 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, po uprzednim uzgodnieniu z Oferentem, może zmienić termin lub godziny realizacji zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 1 dzień przed bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferent nie może żądać żadnego zadośćuczynienie od Zamawiającego. 3. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na: 1) Rezygnację z zamówionych przez Zamawiającego usług w terminie nie później niż 1 dzień przed realizacją usługi. 2) Weryfikację przez Zamawiającego spełnienia kryteriów przedstawianych w ofercie przez Oferenta.

6 3) Płatność faktury w terminie do 90 dni od daty otrzymania oryginału faktury VII. KRYTERIA OCENY OFERT: Oferty na realizację przedmiotu zamówienia, które spełnią wszystkie kryteria (przede wszystkim wpłyną w terminie, będą spełniały wszystkie warunki formalne określone w zapytaniu) - zostaną ocenione odrębnie za każdą część przedmiotu zamówienia w następujący sposób: Nazwa kryterium Waga Cena 60% Doświadczenie 40% Cena - maksymalną liczbę 60 punktów dla tego kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę jednostkową brutto za przeszkolenie jednego uczestnika projektu. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena: C = Cn/Cob * 60% gdzie: CN - najniższa zaoferowana Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia COB Cena zaoferowana w ofercie badanej Poprzez cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się cenę jednostkową z formularza ofertowego za daną część zamówienia (szkolenie). Doświadczenie za to kryterium Oferent może otrzymać maksymalną liczbę 40 punktów. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innego podmiotu należy załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu, bądź osoby, do oddania mu do dyspozycji osoby z uprawnieniami i doświadczeniem na potrzeby wykonania zamówienia. Dla tego kryterium, punkty będą przyznawane w następujący sposób: Liczba świadczonych usług tożsamych Liczba punktów (D) z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat wykonywania działalności, a jeżeli okres ten jest krótszym, w tymże okresie 4 usługi i więcej 40 punktów 3 usługi 30 punktów 2 usługi 20 punktów 1 usługa 10 punktów

7 Łączna liczba punktów przyznana konkretnej ofercie: LP = C + D gdzie: LP łączna liczba punktów konkretnej oferty C liczba punktów w kryterium ceny D liczba punktów w kryterium doświadczenia Jeżeli oferta najkorzystniejsza przekraczać będzie budżet Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę na daną część na spotkanie w celu przeprowadzenia ostatecznych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Jeżeli wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub wycofa się z realizacji zamówienia wówczas wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta. VIII. KONTAKT Z WYKONAWCAMI : Wszelkie informacje udzielane będą elektronicznie pod adresem mailowym Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania jedynie pod wskazanym adresem mailowym, w temacie maila wpisując Dobry start na rynku pracy szkolenia zawodowe. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. IX. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: - do dnia 20 maja 2015 roku do godz osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, ul. Piękna 56a/3, Wrocław na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania wraz z wymaganymi załącznikami

8 OFERTA Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Imię i nazwisko oferenta/ Nazwa firmy Adres Oferenta (wraz telefonem, faksem oraz mailem) Ja niżej podpisany/ My niżej podpisani, odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w związku z realizacją przez Zamawiającego Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, Ul. Piękna 56a/3, Wrocław - projektu Dobry start na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym., oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego odnośnie udziału w postępowaniu i sposobu przygotowania oferty akceptuję je i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Działając w imieniu i na rzecz Oferenta składam/my następującą ofertę cenową oraz wskazujemy posiadane doświadczenie: Nazwa szkolenia zawodowego Szkolenie zawodowe kurs pracownik administracyjnobiurowy Szkolenie zawodowe kurs magazynier z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej Szkolenie zawodowe kurs opiekuna osoby starszej Szkolenie zawodowe kurs spawacza metodą TIG lub MAG Liczba świadczonych usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat wykonywania działalności, a jeżeli okres ten jest krótszym, w tymże okresie Cena szkolenia brutto (cena jednostkowa szkolenia jednego UP).. Miejscowość, data.. Podpis Oferenta

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo