Bielawa: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bielawa: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w"

Transkrypt

1 Bielawa: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu Inwestycja w siebie. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie z siedzibą w Bielawie, ul. Wolności 22-24, Bielawa, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu Inwestycja w siebie.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu Inwestycja w siebie. Zamówienie obejmować będzie: przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych, przeprowadzenie egzaminu końcowego, a)zapewnienie warunków szkoleń i pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny w trakcie trwania szkoleń, b)zapewnienie uczestnikom szkolenia sprzętu niezbędnego na czas trwania szkolenia, w tym zapewnienie (zakupu) uczestnikom szkolenia odpowiednich materiałów szkoleniowych (tzn. podręczniki, zeszyty, materiały piśmienne itp.), które po zakończeniu szkolenia przejdą na w posiadanie absolwentów w/w kursu, c)ubezpieczenie uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia, d)obowiązek dostarczenia w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia do siedziby PCPR, oryginałów zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dopiero po spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu. e)w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia Wykonawca przekaże do PCPR oryginały uprawnień zawodowych oraz ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem - dotyczy osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu, f)umieszczenie na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu Inwestycja w siebie, g) o logowanie zaświadczeń symbolami UE, PO KL i EFS zgodnie z księgą tożsamości dostępną na stronie internetowej h)oznaczenie każdego pomieszczenia, w którym realizowany jest projekt, poprzez wywieszenie plakatu, tablicy, naklejki lub innego rodzaju informacji zawierającej informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu Inwestycja w siebie, zgodnie z wytycznymi PCPR Dzierżoniów. Miejsce szkolenia: część teoretyczna i praktyczna - teren Bielawy lub Dzierżoniowa. Czas zakończenia kursów-szkoleń: 30 listopada 2011 roku. Wykaz kursów/szkoleń wraz z prognozowaną ilością uczestników. Poniższa ilość uczestników jest ilością teoretyczną i w momencie rozpoczęcia kursu może ulec zmianie (np. poprzez niedopuszczenie osoby do kursu przez lekarza). Lp Nazwa Kursu - Ilość osób 1 Prawo jazdy kat. B Prawo jazdy kat. C Kurs obsługi komputera podstawy Kurs obsługi kasy fiskalnej Kurs pracownika biurowego Kurs grafika komputerowego z tworzeniem stron www Kurs spawania metodą MAG Kurs obsługi wózków widłowych Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci Kurs na operatora koparko-ładowarki Kurs do pracy na wysokościach Kurs pracownika działu kadr i płac Kurs obsługi maszyn CNC Kurs montera instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO oraz systemów energii odnawialnej Kurs na pracownika ochrony Kurs księgowości - podstawy Kurs prawa jazdy C+E Kurs - logistyk -1 Prawo jazdy kategorii B Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt pierwszego egzaminu. Szkolenie obejmuje: - część teoretyczną i praktyczną Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 30 godz. teoretycznych i 30

2 godz. Praktycznych. Prawo jazdy kategorii C +E Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt pierwszego egzaminu. Szkolenie obejmuje: - część teoretyczną i praktyczną Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 20 godz. teoretycznych i 25 godz. Praktycznych. Prawo jazdy kategorii C Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt pierwszego egzaminu. Szkolenie obejmuje: - część teoretyczną i praktyczną Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 30 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych. Obsługa kasy fiskalnej Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, Szkolenie obejmuje: - obowiązek stosowania kas fiskalnych, - budowa, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych, - przygotowanie kasy do pracy, - sprzedaż, zwrot, wykonywanie raportów, - współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, wagi sklepowej, komputerem, itp. - fakturowanie. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu. Czas trwania kursu 30 h Kurs spawacza metodą MAG Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów, - koszt egzaminu. Szkolenie obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, w tym: - procesy spawania, charakterystyka, definicje, - konstrukcje spawane, dokumentacja prac spawalniczych, - sprawdzanie kwalifikacji i uprawnienia spawaczy, - urządzenia i sprzęt do spawania metodą MAG, - materiały podstawowe, - materiały dodatkowe, - technika i technologia spawania, - obróbka cieplna złączy spawanych, - kontrola jakości złączy spawanych, - bezpieczeństwo pracy i ochrona p.poż., Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania kursu 120 h Kurs obsługi wózków widłowych Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów, - koszt egzaminu. Szkolenie obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, w tym: - typy stosowania wózków jezdniowych, - budowa wózka, - czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka, - czynności kierowcy w czasie pracy wózka, - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, - wiadomości z zakresu BHP, - wiadomości o dozorze technicznym, - wiadomości związane z wymianą butli gazowych, - wymiana butli gazowych - pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez Słuchacza, - praktyczna nauka jazdy wózkiem, Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania kursu 67 h Kurs pracownika biurowego Szkolenie obejmuje: Organizacja i zarządzanie biurem: - organizacja pracy biura, - zasady korespondencji - ćwiczenia praktyczne w redagowaniu pism, - obsługa urządzeń biurowych, - sztuka organizowania spotkań, - redagowanie protokołów, - obsługa urządzeń biurowych. Kultura zawodu savoir - vivre w pracy biurowej. Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania 80 h. Kurs grafiki komputerowej z tworzeniem stron www Szkolenie obejmuje: - informacje ogólne na temat grafiki komputerowej, definicje, przykłady zastosowań, - konfigurowanie sprzętu pod kątem grafiki 2D, php, optymalizacja stanowiska pracy, - poruszanie się po programie (za pomocą: menu rozwijanego, paska narzędzi, palet oraz skrótów klawiszowych), - korekcja kolorów i treści obrazka (balans bieli, jasność, kontrast, wyostrzanie, rozmywanie, usuwanie skaz itp.), - obsługa podstawowych narzędzi rysunkowych oraz narzędzi edycyjnych, - praca na warstwach, efekty specjalne, praca z tekstem, - różne metody maskowania warstw (kompozycje), - skalowanie i kadrowanie, Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania kursu 60 h. Kurs obsługi komputera - podstawy Szkolenie obejmuje: Zajęcia komputerowe - obsługa programów : podstawy obsługi komputera bezwzrokowe pisanie na klawiaturze, obsługa programów: Word, Excel, Internet, poczty elektronicznej. Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu. Czas trwania kursu 60 h. Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci Szkolenie obejmuje: 1.Podstawy higieny; 2.Podstawy wizażu i stylizacji; 3.Przedłużanie paznokci metodą: - akrylową, - żelową UV, - wypełnianie paznokci. 4. Modelowanie paznokci za pomocą: - tipsów, - szablonów. 5. Wzornictwo: - wzory z lakieru, - zdobnictwo kolorowym żelem, - zdobnictwo kolorowym akrylem, - aplikacja ozdób: brokat, cekiny, ozdoby płaskie. 6. Makijaż: - dzienny, - wieczorowy, - karnawałowy, - ślubny, - analiza kolorystyczna, - ćwiczenia praktyczne wizażu. Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania kursu 120 h. Kurs montera systemów energii odnawialnej Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt egzaminu. Szkolenie obejmuje: - kolektory słoneczne - rodzaje kolektorów słonecznych dostępnych na polskim rynku - zastosowanie kolektorów słonecznych w praktyce - montaż urządzeń wchodzących w skład systemów solarnych - automatyka do systemów solarnych i jej rodzaje - uruchomienie systemu solarnego - przeglądy, konserwacja i serwis systemów solarnych. - systemy solarne wielko - powierzchniowe Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania kursu 100 godzin. Kurs montera instalacji wodno - kanalizacyjnej i CO Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt egzaminu. Szkolenie obejmuje: - metody wykonywania instalacji wodno - kanalizacyjnych - materiały stosowane do instalacji - wybór technologii instalacyjnych -montaż instalacji - przepisy bhp -zakładanie centralnego ogrzewania Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania kursu 100 godzin Uwaga: kurs montera systemów energii odnawialnej oraz kurs montera instalacji wodno - kanalizacyjnej i CO, winny być zorganizowane w jedno szkolenie. Kurs księgowości - podstawy Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt egzaminu Szkolenie obejmuje: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania kursu 150 h. Kurs obsługi i programowania maszyn CNC Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 160 godz. Kurs logistyk Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów

3 przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 60 godz. Zapoznanie z zasadami zarządzania nowoczesną logistyką w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki magazynowej Program szkolenia: 1. WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Definicje, podstawowe koncepcje i przesłanki dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w Polsce, w Europie i na Świecie. 2. ZARZĄDZANIA ZAPASAMI I GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ Rola gospodarki magazynowej w łańcuchu dostaw, zadania logistyki magazynowej, klasyfikacja zapasów i zarządzanie ich kategoriami, metody prognozowania, kontroli i optymalizacji zapasów, organizacja i zarządzanie magazynem, zarządzanie przepływem informacji w magazynie, kontrola i planowanie kosztów magazynowych, ocena efektywności zarządzania zapasami, jakość i produktywność magazynu oraz zarządzanie zespołami ludzkimi. 3. ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM Rola transportu w logistyce, zarządzanie transportem własnym i wynajmowanym, podstawowe decyzje transportowe, outsourcing usług transportowych i logistycznych, ocena i wybór przewoźników. 4. LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA Definicja logistycznej obsługi klienta. Sposoby budowania strategii obsługi klienta. Standardy obsługi klienta - ich tworzenie, komunikowanie i monitorowanie. Logistyka a budowanie lojalności klientów. Tendencje rozwojowe w sferze budowania partnerstwa z klientem. 5. RACHUNEK KOSZTÓW W LOGISTYCE Rola logistyki w obniżaniu kosztów działalności przedsiębiorstwa. Tradycyjna a nowoczesne metody liczenia kosztów - analiza porównawcza. Przegląd współczesnych narzędzi zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie: rachunek kosztów działań, całkowity koszt posiadania, rachunek kosztów w łańcuchu dostaw. Metody analizy wartości dodanej. Zrównoważona karta wyników jako kompleksowe podejście do kontrolingu firmy. 6. ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM I DYSTRYBUCJĄ Charakterystyka podsystemu zaopatrzenia. Problemy decyzyjne w zarządzaniu zaopatrzeniem. Zaopatrzenia a inne podsystemy i czynności w przedsiębiorstwie. Kształtowanie stosunków z dostawcami. Wybrane narzędzia gospodarowania materiałowego. Tendencje rozwojowe w sferze zaopatrzenia. Definicje dystrybucji i kanałów dystrybucyjnych, uczestnicy i ich rola w kanale dystrybucyjnym, zarządzanie fizyczną dystrybucją towarów. 7. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE Podstawy kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie logistycznym, metody poprawy produktywnośći w firmie. Narzędzia i koncepcje poprawy produktywności: praktyki 5S, TPM. SMED, Lean Six SIgma 8. TENDENCJE ROZWOJOWE LOGISTYKI I ŁAŃCUCHA DOSTAW - ZWINNA LOGISTYKA Kurs na pracownika ochrony stopień I: Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 245 godz. W ramach szkolenia bloki teoretyczne, samoobraonę, taktykę i technikę interwencji oraz szkolenie strzeleckie. Kurs pracownika działu kadr i płac Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 100 godz cel - przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowopłacowych. Korzyści dla uczestników W ramach kursu uczestnikom przekazana zostanie podstawowa wiedza w zakresie: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, programu PŁATNIK. Program kursu winien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmować wiele ćwiczeń praktycznych, Metodologia Wykłady, warsztaty, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, rozwiązywanie testów i zadań. Kurs do pracy na wysokościach Cena obejmuje: - koszt kursu, - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 50 godz Program szkolenia zawiera min: szkolenie BHP, prace na drabinach, na rusztowaniach, płaskich i skośnych dachach, na konstrukcjach kratowych i żerdziowych, na kominach, obsługę ABWL, linki opasującej, sprzętu samozaciskowego i samoblokującego firmy Petzl, obsługę wózków asekuracyjnych. Budowa stanowisk, zjazdy na linie, wychodzenie po linie, autoratownictwo w brygadzie Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz zdobyciem certyfikatu zgodnego ze wzorem Ministra Pracy. Kurs na operatora koparko-ładowarki klasy III Cena obejmuje: Część teoretyczna szkolenia (116 godzin). Część praktyczna szkolenia (60 godzin). Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Wszystkie osoby uczestniczące w w/w kursach zawodowych będą miały sfinansowany koszt lekarza medycyny pracy przez Wykonawcę kursu (jeżeli jest wymagany).. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy

4 III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udokumentowane należyte wykonanie (wykaz), w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 szkoleń/kursów o danej tematyce/charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że szkolenia te zostały prawidłowo wykonane (referencje itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 upzp oświadczenie zgodne z art. 44 upzp oświadczenie, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

5 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie z siedzibą w Bielawie, ulica Wolności 22-24, Bielawa,. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 14:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie z siedzibą w Bielawie, ulica Wolności 22-24, Bielawa,. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu Inwestycja w siebie.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 292868-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Warszawa: Dostawa sprzętu audiowizualnego, komputerowego i umeblowania oraz dostawa i montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej w Zamku SIMP w Rydzynie Numer ogłoszenia: 258069-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem..

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. Zgorzelec: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów,szkoleń w ramach projektu systemowego Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. Jelenia Góra: Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek, montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV Numer ogłoszenia: 245383-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Mikołów: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego oraz rytmiki dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo