Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 RP-EFS-271-IV-3/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: REGON NIP Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz ze zm./. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie szkolenia zawodowego o nazwie: Florystyka z obsługą kasy fiskalnej Szkolenie w ramach: projektu DROGA DO SUKCESU realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - ilość godzin zegarowych szkolenia: 150, - ilość uczestników szkolenia: łącznie 15 osób, - zajęcia będą odbywać się 5 dni w tygodniu i obejmować nie mniej niŝ 30 godzin zegarowych w tygodniu (1 godzina zegarowa powinna obejmować: 45 minut zajęć teoretycznych i 15 minut przerwy lub 60 minut zajęć praktycznych), zajęcia mają rozpocząć się nie wcześniej niŝ od godz a nie później niŝ od godz i zakończyć się najpóźniej o godzinie szkolenie na terenie miasta Limanowa Celem szkolenia jest: - nabycie przez uczestników solidnego i profesjonalnego przygotowania teoretyczno praktycznego do egzaminu zawodowego i podjęcia pracy w charakterze florysty. Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: podział i przegląd roślin ozdobnych znajdujących się w uŝyciu potrzeb dekoracyjnych. wykorzystanie poszczególnych części roślin w układaniu kompozycji kwiatowych, pielęgnacja kwiatów ciętych i doniczkowych, ochrona roślin ozdobnych, materiały i akcesoria wykorzystywane w florystyce, podstawowe wiadomości o kompozycjach roślinnych oraz zasady ich tworzenia, układanie bukietów, dekoracje komunijne i ślubne, dekoracje świąteczne oraz okolicznościowe, florystyka pogrzebowa, kompozycje z kwiatów suchych, układanie kwiatów w naczyniach, dekoracje witryn sklepów oraz wnętrz na róŝne okazje, artykuły dekoracyjne i pomocnicze stosowane do pakowania prezentów oraz pakowanie, nabycie przez uczestników umiejętności obsługi kas fiskalnych, organizacja pracy w kwiaciarni, kultura obsługi klienta w handlu. - nauka pisania dokumentów aplikacyjnych w ramach zagadnień związanych z przygotowaniem do aktywnego poszukiwania pracy (maksymalnie 6 godzin zajęć, które naleŝy uwzględnić w zajęciach teoretycznych).

2 Nie dopuszcza się zlecania wykonania zamówienia podwykonawcom. 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): Termin wykonywania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2009 r. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złoŝenie następujących dokumentów: 1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2) NIP, REGON, PKD (kserokopia za zgodność z oryginałem) oraz dokument określający nazwę banku i numer konta. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 5) Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (potwierdzona kserokopia oryginału zaświadczenia). 6) Oferta cenowa według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 7) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655/ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 8) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej niewcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej niewcześnie niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 9) Wykaz kadry szkolącej wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje posiadanie wymaganych przepisami uprawnień do prowadzenia szkoleń (załącznik nr 8 do specyfikacji). 10) Udokumentowanie zabezpieczenia bazy do prowadzenia zajęć teoretycznych wraz z opisem i praktycznych wraz z obowiązującym wyposaŝeniem w pomoce naukowe. 11) Wypełniony program szkolenia stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 12) Szkolenie musi zakończyć się egzaminem, który naleŝy wliczyć w zakres zajęć teoretycznych. Przy opracowaniu programu szkolenia naleŝy wykorzystać Standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych opracowane dla zawodów: florysta, kod zawodu dostępne w bazach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujące się na stronie internetowej 13) Parafowany wzór umowy między Zamawiającym a Wykonawcą stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 14) Wypełniony preliminarz kosztów szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 15) Wypełniony wykaz bazy sprzętowej stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Oferent winien posiadać minimum dwie sale do prowadzenia zajęć, osobną salę do zajęć teoretycznych oraz osobną salę do zajęć praktycznych (kas po jednej osobie przy kasie fiskalnej). 16) Wzór ankiety ewaluacyjnej. 17) Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu które otrzymują uczestnicy szkolenia oraz dla osób skierowanych w ramach projektu Droga do sukcesu Poddziałanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki dodatkowego dokumentu o uczestnictwie w szkoleniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opatrzonego logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i symbolem Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnymi na stronie internetowej w zakładce Promocja.

3 18) Wykaz materiałów, jakie Wykonawca musi zapewnić kaŝdemu uczestnikowi szkolenia, tzn. długopis, co najmniej 60-kartkowy zeszyt bądź notatnik, materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu (np. kserokopie treści przekazywanych w trakcie zajęć teoretycznych), tekturowa teczka-aktówka lub segregator na te materiały. Wykaz materiałów jakie otrzymują uczestnicy szkolenia naleŝy wyszczególnić w programie szkolenia stanowiącym załącznik nr 3. Wszystkie te materiały muszą być nowe oraz przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Dodatkowo naleŝy przygotować jeden komplet materiałów dla Zamawiającego i doręczyć Zamawiającemu najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne przechodzą na własność kaŝdego uczestnika szkolenia. 19) Lista proponowanych 5 podręczników o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia, których cena wynosi od 30 zł wzwyŝ za egzemplarz. Zleceniodawca dokona wyboru (najpóźniej w dniu podpisania umowy) jednego z zaproponowanych podręczników. Wybrany podręcznik (egzemplarz nowy, nie uŝywany, wydany nie później niŝ w 2007 r.) otrzyma kaŝdy uczestnik szkolenia na własność najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia oraz jeden egzemplarz otrzyma zamawiający najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Lista proponowanych podręczników stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 20) Imię i nazwisko osoby upowaŝnionej do podpisania umowy o szkolenie. 21) Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć szczegółowy harmonogram szkolenia. 22) Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia catering, tj. napoje zimne, gorące (bez ograniczeń) oraz przekąski. 23) W przypadku wynajmu pomieszczeń naleŝy dołączyć do oferty umowę przedwstępną wynajmu pomieszczeń. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. Nie spełnienie chociaŝby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Oferenta. Ofertę wykluczoną uznaje się za odrzuconą. 7. Osoby upowaŝnione do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Władysław Bulanda tel.(018) pok. 316 III piętro, - w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych: Leszek Pulit - tel.(018) pok. 324 III piętro. 8. Wymagania dotyczące wadium; nie dotyczy 9. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 10. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamówienie uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 12. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 13 Instrukcja dla oferentów: 1. KaŜdy Oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta naleŝy sporządzić w języku polskim, czytelnie, ręcznie (niezmywalnym atramentem koloru niebieskiego), na maszynie lub komputerze. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego na język polski. 3. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania wniosków, informacji, oświadczeń i zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi oferta wraz z wymienionymi w pkt 6 oświadczeniami i dokumentami oraz ewentualny protest, które muszą być wnoszone do Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej.

4 4. Oferent określi cenę oferty jako cenę brutto z podatkiem VAT, ściśle według formularza cenowego, uwzględniającego wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia. Cena oferty powinna zostać określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonane będą w walucie polskiej. 5. Oferta wraz z załącznikami ma być podpisana przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. JeŜeli ofertę składa spółka cywilna konieczne jest by wszystkie dokumenty przetargowe podpisane były przez wszystkich wspólników. 6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 7. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych zgodnie z oryginałem przez Oferenta. 8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty nie spełniające tego warunku będą odrzucone z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz ze zm./. 9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. Oferta i pozostałe dokumenty sporządzone przez Oferenta, które będą brane pod uwagę przy przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i symbolem Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki i dalej promocja POKL. 14 Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w podwójnej kopercie z napisem na kopercie zewnętrznej Przetarg POKL DROGA DO SUKCESU : Florystyka z obsługą kasy fiskalnej naleŝy złoŝyć w sekretariacie PUP Limanowa ul. J. Marka 9 pok. 320 nie później niŝ r.do godz W przypadku ofert wysłanych pocztą liczy się godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego. Oferty złoŝone po terminie określonym w pkt. 14 zostaną zwrócone bez otwierania (w przypadku braku adresu dopuszcza się otwarcie oferty) po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 15. Wyjaśnienia i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Oferent moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim Oferentom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza treść wyjaśnień na stronie internetowej, na której zamieścił specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 4. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej

5 5. JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzania zmian w ofertach, jeŝeli będzie to konieczne. Gdy zmiana treści ogłodzenia będzie istotna tzn. dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniana Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieści informację w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej 16. Zmiany i wycofywanie ofert: Oferent moŝe zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 17. Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, pok. 320 III piętro. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a takŝe informację dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. W przypadku gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert oraz inne jawne informacje wymienione w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz ze zm./. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składne przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeŝeli wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione. Oferent nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz ze zm./. 18. Opis sposób obliczania ceny: 1. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 2. Za cenę oferty uwaŝać się będzie zsumowaną cenę brutto. Cenę naleŝy wpisać cyfrowo i słownie. 3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, do drugiego miejsca po przecinku. 19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczania ceny ofert. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami przyznając im odpowiednio wagi punktowe: 1. Cena kalkulacja kosztów - 65 pkt 2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 15 pkt 3. Posiadanie certyfikatu jakości usług, akredytacja Kuratorium Oświaty, posiadane referencje - 10 pkt 4. Program szkolenia - 10 pkt Za kaŝde z kryteriów komisja przetargowa będzie przyznawać punkty do w/w wysokości: Ad. 1) Przy ocenie ceny oferty brany będzie pod uwagę łączny koszt oferty szkoleniowej jako suma kosztów szkolenia jak w przedmiocie zamówienia.

6 NajniŜsza cena otrzymuje maksymalną ilość punktów tj. 65. Pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: cena najniŝsza x 65pkt cena badanej oferty Ad. 2) Przy ocenie kwalifikacji kadry dydaktycznej będzie brane pod uwagę: - wykształcenie kierunkowe (wyŝsze lub podyplomowe) związane z przedmiotem zamówienia (ekonomiczne, informatyczne itp.), - posiadane kursy, szkolenia, certyfikaty i inne uprawnienia związane z przedmiotem zamówienia. - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń - wykładowca spełniający trzy powyŝsze warunki otrzyma 100 % - spełniający dwa z warunków otrzyma 60 % - spełniający jeden warunek 30 % Za uzyskane 100% wykładowca otrzyma 15 pkt. W pozostałych przypadkach wykładowca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punków wynikającą z działania: ilość przyznanych procent x 15 pkt 100% Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych wykładowców danego kursu zostanie podzielona przez liczbę wykładowców tego kursu. Ad. 3) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług, akredytację Kuratorium Oświaty, referencje przy ocenie brane pod uwagę będą: a) posiadanie certyfikatu jakości usług 35 % b) posiadanie akredytacji 35 % c) referencje potwierdzające jakość usług (bez względu na ilość) 30 % Za uzyskane 100% Oferent otrzyma 10 pkt. W pozostałych przypadkach oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: suma % z poz. a, b, c x 10 pkt 100% Ad. 4) Przy ocenie programu szkolenia brane będą pod uwagę: a) liczba godzin zajęć praktycznych - 50 %. Oferta z największą liczbą godzin zajęć praktycznych otrzyma 50%. Pozostałe oferty oceniane będą według wzoru: liczba godzin zajęć praktycznych szkolenia w rozpatrywanej ofercie x 50% największa liczba godzin zajęć praktycznych) b) zakres i jakość oferowanego szkolenia, w tym wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oferta moŝe otrzymać max 25 % przyznawanych indywidualnie przez kaŝdego członka komisji. c) działania słuŝące podnoszeniu jakości szkolenia w czasie jego trwania oferta moŝe otrzymać max 25 % przyznawanych indywidualnie przez kaŝdego członka komisji. Za otrzymane 100% Oferent otrzyma 10 pkt. W pozostałych przypadkach oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: suma % z poz. a,b,c x 10 pkt 100%

7 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego suma punktów z pozycji ustanowi wynik, tj. ostateczną ocenę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów w tabeli zbiorczej oceny ofert. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który otrzyma łącznie za cztery kryteria największą liczbę punktów. 20. Wyjaśnienia treści ofert: W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert, mając na uwadze zapisy art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. Korekty oczywistych omyłek: Zamawiający poprawi w ofercie, zawiadamiając o tym niezwłocznie Oferenta, którego oferta została poprawiona: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanym poprawek (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uwaŝa się błąd popełniony przez Oferenta przy obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego), c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 22. Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Oferentów, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert i łączną punktację, b) Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamoŝnienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 23. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 22 ppkt a) SIWZ w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 24. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Oferenta, którego oferta została wybrana, określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy. Umowę sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawia zamówienia publicznego przed upływem wskazanego powyŝej 7 dniowego terminu, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta. 25. JeŜeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający moŝe wybrać ofert najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 26. Istotne dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik na 4 do niniejszej specyfikacji. 27. Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej na realizację przedmiotowego zamówienia tylko w razie zaistnienia okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 28. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy za wyjątkiem okoliczności oraz warunków zmian określonych w pkt 30. zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt 30 jest niewaŝna.

8 29. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 30. Umowa moŝe ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników kursu z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego i będąca wynikiem: 1. niepodjęcia szkolenia lub rezygnacji kandydata pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie, 2. niestawienia się kandydata na szkolenie, pomimo wezwania PUP w Limanowej, 3. przerwania uczestnictwa w szkoleniu (z powodu podjęcia pracy przez bezrobotnego, choroby, nieusprawiedliwionej rezygnacji ze szkolenia itp.), którego nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Umowa moŝe ulec zmianie w wyniku wystąpienia ze strony Wykonawcy okoliczności w postaci zmiany kadry realizującej szkolenie, spowodowanej zdarzeniami losowymi (choroba, śmierć), których nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. W umowie stosownie do postanowień pkt 30 ppkt 1. i 2. zmianie ulega przeliczenie kosztu szkolenia. W takim przypadku koszt szkolenia stanowi iloczyn kosztu szkolenia jednej osoby bezrobotnej oraz rzeczywistej liczby osób bezrobotnych, które rozpoczęły szkolenia, stosownie do zapisów 1 ust. 1 umowy. W sytuacji, gdy liczba osób szkolonych ulegnie zmniejszeniu Wykonawca moŝe ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia osób, które przerwały kurs. Wysokość kosztów ustala się proporcjonalnie do okresu szkolenia, w którym uczestniczyły. Zmiana umowy następuje na umotywowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę. 31. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 32. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Oferentom, a takŝe innym osobom jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dokonał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w postaci protestu uregulowanego w art. 181, odwołania uregulowanego w art. 184, cytowanej ustawy, skargi do sądu. Zatwierdzam:... /DATA I PODPIS DYREKTORA PUP/ Załączniki: 1. oferta, 2. oświadczenie z art. 22, 3. program szkolenia, 4. umowa, 5. preliminarz kosztów szkolenia, 6. wykaz bazy sprzętowej, 7. lista proponowanych podręczników dla uczestników szkolenia, 8. wykaz kadry szkoleniowej.

9 Załącznik nr 1 pieczęć OFERTA Powiatowy Urząd Pracy ul. Józefa Marka Limanowa Nawiązując do ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na organizowanie i prowadzenie szkolenia: Florystyka z obsługą kasy fiskalnej 1) oferujemy: Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi:..... złotych słownie:..... złotych Cena szkolenia dla 15 osób wynosi... złotych słownie:... złotych Miejsce realizacji szkolenia: zajęcia teoretyczne: zajęcia praktyczne: ) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru

10 naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4) załącznikami do niniejszej oferty są: dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

11 Załącznik nr 2 pieczęć oferenta O Ś W I A D C Z E N I E Biorąc udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia grupowego o tematyce: Florystyka z obsługą kasy fiskalnej oświadczam/y, Ŝe : 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1, 2, 3 ustawy z 2004r. Prawo zamówień publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655/. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

12 Załącznik nr 3 /PIĘCZĄTKA INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ/ Nazwa instytucji szkoleniowej PROGRAM SZKOLENIA Województwo Miasto Kod pocztowy Ulica Numer fax. Regon (naleŝy dołączyć kserokopie) NIP (naleŝy dołączyć kserokopie) Numer tel. Nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP (naleŝy dołączyć kserokopię) Nazwa banku i numer rachunku bankowego: Nazwa i zakres szkolenia Miejsce adres realizacji szkolenia: Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne: Czas trwania szkolenia i sposób organizacji szkolenia: Przewidywany okres realizacji szkolenia:.. Ilość godzin szkoleniowych a) w godzinach ogółem..., w tym zajęcia teoretyczne..., zajęcia praktyczne... b) w tygodniach..., c) częstotliwości zajęć:... razy w tygodniu po...godzin dziennie Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywane podczas zajęć: Materiały dydaktyczne jakie uczestnicy szkolenia otrzymują na własność: Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia NajniŜsze wymagane wykształcenie 1 szkoła podstawowa 3 - szkoła średnia 2 zasadnicza szkoła zawodowa 4 szkoła wyŝsza 5 inne (jakie) Wymagane badania lekarskie: Umiejętności wymagane od kandydata:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo