Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 RP-EFS-271-IV-3/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: REGON NIP Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz ze zm./. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie szkolenia zawodowego o nazwie: Florystyka z obsługą kasy fiskalnej Szkolenie w ramach: projektu DROGA DO SUKCESU realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - ilość godzin zegarowych szkolenia: 150, - ilość uczestników szkolenia: łącznie 15 osób, - zajęcia będą odbywać się 5 dni w tygodniu i obejmować nie mniej niŝ 30 godzin zegarowych w tygodniu (1 godzina zegarowa powinna obejmować: 45 minut zajęć teoretycznych i 15 minut przerwy lub 60 minut zajęć praktycznych), zajęcia mają rozpocząć się nie wcześniej niŝ od godz a nie później niŝ od godz i zakończyć się najpóźniej o godzinie szkolenie na terenie miasta Limanowa Celem szkolenia jest: - nabycie przez uczestników solidnego i profesjonalnego przygotowania teoretyczno praktycznego do egzaminu zawodowego i podjęcia pracy w charakterze florysty. Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: podział i przegląd roślin ozdobnych znajdujących się w uŝyciu potrzeb dekoracyjnych. wykorzystanie poszczególnych części roślin w układaniu kompozycji kwiatowych, pielęgnacja kwiatów ciętych i doniczkowych, ochrona roślin ozdobnych, materiały i akcesoria wykorzystywane w florystyce, podstawowe wiadomości o kompozycjach roślinnych oraz zasady ich tworzenia, układanie bukietów, dekoracje komunijne i ślubne, dekoracje świąteczne oraz okolicznościowe, florystyka pogrzebowa, kompozycje z kwiatów suchych, układanie kwiatów w naczyniach, dekoracje witryn sklepów oraz wnętrz na róŝne okazje, artykuły dekoracyjne i pomocnicze stosowane do pakowania prezentów oraz pakowanie, nabycie przez uczestników umiejętności obsługi kas fiskalnych, organizacja pracy w kwiaciarni, kultura obsługi klienta w handlu. - nauka pisania dokumentów aplikacyjnych w ramach zagadnień związanych z przygotowaniem do aktywnego poszukiwania pracy (maksymalnie 6 godzin zajęć, które naleŝy uwzględnić w zajęciach teoretycznych).

2 Nie dopuszcza się zlecania wykonania zamówienia podwykonawcom. 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): Termin wykonywania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2009 r. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złoŝenie następujących dokumentów: 1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2) NIP, REGON, PKD (kserokopia za zgodność z oryginałem) oraz dokument określający nazwę banku i numer konta. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 5) Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (potwierdzona kserokopia oryginału zaświadczenia). 6) Oferta cenowa według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 7) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655/ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 8) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej niewcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej niewcześnie niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 9) Wykaz kadry szkolącej wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje posiadanie wymaganych przepisami uprawnień do prowadzenia szkoleń (załącznik nr 8 do specyfikacji). 10) Udokumentowanie zabezpieczenia bazy do prowadzenia zajęć teoretycznych wraz z opisem i praktycznych wraz z obowiązującym wyposaŝeniem w pomoce naukowe. 11) Wypełniony program szkolenia stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 12) Szkolenie musi zakończyć się egzaminem, który naleŝy wliczyć w zakres zajęć teoretycznych. Przy opracowaniu programu szkolenia naleŝy wykorzystać Standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych opracowane dla zawodów: florysta, kod zawodu dostępne w bazach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujące się na stronie internetowej 13) Parafowany wzór umowy między Zamawiającym a Wykonawcą stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 14) Wypełniony preliminarz kosztów szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 15) Wypełniony wykaz bazy sprzętowej stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Oferent winien posiadać minimum dwie sale do prowadzenia zajęć, osobną salę do zajęć teoretycznych oraz osobną salę do zajęć praktycznych (kas po jednej osobie przy kasie fiskalnej). 16) Wzór ankiety ewaluacyjnej. 17) Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu które otrzymują uczestnicy szkolenia oraz dla osób skierowanych w ramach projektu Droga do sukcesu Poddziałanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki dodatkowego dokumentu o uczestnictwie w szkoleniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opatrzonego logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i symbolem Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnymi na stronie internetowej w zakładce Promocja.

3 18) Wykaz materiałów, jakie Wykonawca musi zapewnić kaŝdemu uczestnikowi szkolenia, tzn. długopis, co najmniej 60-kartkowy zeszyt bądź notatnik, materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu (np. kserokopie treści przekazywanych w trakcie zajęć teoretycznych), tekturowa teczka-aktówka lub segregator na te materiały. Wykaz materiałów jakie otrzymują uczestnicy szkolenia naleŝy wyszczególnić w programie szkolenia stanowiącym załącznik nr 3. Wszystkie te materiały muszą być nowe oraz przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Dodatkowo naleŝy przygotować jeden komplet materiałów dla Zamawiającego i doręczyć Zamawiającemu najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne przechodzą na własność kaŝdego uczestnika szkolenia. 19) Lista proponowanych 5 podręczników o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia, których cena wynosi od 30 zł wzwyŝ za egzemplarz. Zleceniodawca dokona wyboru (najpóźniej w dniu podpisania umowy) jednego z zaproponowanych podręczników. Wybrany podręcznik (egzemplarz nowy, nie uŝywany, wydany nie później niŝ w 2007 r.) otrzyma kaŝdy uczestnik szkolenia na własność najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia oraz jeden egzemplarz otrzyma zamawiający najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Lista proponowanych podręczników stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 20) Imię i nazwisko osoby upowaŝnionej do podpisania umowy o szkolenie. 21) Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć szczegółowy harmonogram szkolenia. 22) Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia catering, tj. napoje zimne, gorące (bez ograniczeń) oraz przekąski. 23) W przypadku wynajmu pomieszczeń naleŝy dołączyć do oferty umowę przedwstępną wynajmu pomieszczeń. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. Nie spełnienie chociaŝby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Oferenta. Ofertę wykluczoną uznaje się za odrzuconą. 7. Osoby upowaŝnione do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Władysław Bulanda tel.(018) pok. 316 III piętro, - w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych: Leszek Pulit - tel.(018) pok. 324 III piętro. 8. Wymagania dotyczące wadium; nie dotyczy 9. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 10. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamówienie uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 12. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 13 Instrukcja dla oferentów: 1. KaŜdy Oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta naleŝy sporządzić w języku polskim, czytelnie, ręcznie (niezmywalnym atramentem koloru niebieskiego), na maszynie lub komputerze. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego na język polski. 3. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania wniosków, informacji, oświadczeń i zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi oferta wraz z wymienionymi w pkt 6 oświadczeniami i dokumentami oraz ewentualny protest, które muszą być wnoszone do Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej.

4 4. Oferent określi cenę oferty jako cenę brutto z podatkiem VAT, ściśle według formularza cenowego, uwzględniającego wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia. Cena oferty powinna zostać określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonane będą w walucie polskiej. 5. Oferta wraz z załącznikami ma być podpisana przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. JeŜeli ofertę składa spółka cywilna konieczne jest by wszystkie dokumenty przetargowe podpisane były przez wszystkich wspólników. 6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 7. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych zgodnie z oryginałem przez Oferenta. 8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty nie spełniające tego warunku będą odrzucone z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz ze zm./. 9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. Oferta i pozostałe dokumenty sporządzone przez Oferenta, które będą brane pod uwagę przy przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i symbolem Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki i dalej promocja POKL. 14 Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w podwójnej kopercie z napisem na kopercie zewnętrznej Przetarg POKL DROGA DO SUKCESU : Florystyka z obsługą kasy fiskalnej naleŝy złoŝyć w sekretariacie PUP Limanowa ul. J. Marka 9 pok. 320 nie później niŝ r.do godz W przypadku ofert wysłanych pocztą liczy się godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego. Oferty złoŝone po terminie określonym w pkt. 14 zostaną zwrócone bez otwierania (w przypadku braku adresu dopuszcza się otwarcie oferty) po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 15. Wyjaśnienia i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Oferent moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim Oferentom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza treść wyjaśnień na stronie internetowej, na której zamieścił specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 4. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej

5 5. JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzania zmian w ofertach, jeŝeli będzie to konieczne. Gdy zmiana treści ogłodzenia będzie istotna tzn. dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniana Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieści informację w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej 16. Zmiany i wycofywanie ofert: Oferent moŝe zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 17. Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, pok. 320 III piętro. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a takŝe informację dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. W przypadku gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert oraz inne jawne informacje wymienione w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz ze zm./. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składne przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeŝeli wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione. Oferent nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz ze zm./. 18. Opis sposób obliczania ceny: 1. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 2. Za cenę oferty uwaŝać się będzie zsumowaną cenę brutto. Cenę naleŝy wpisać cyfrowo i słownie. 3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, do drugiego miejsca po przecinku. 19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczania ceny ofert. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami przyznając im odpowiednio wagi punktowe: 1. Cena kalkulacja kosztów - 65 pkt 2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 15 pkt 3. Posiadanie certyfikatu jakości usług, akredytacja Kuratorium Oświaty, posiadane referencje - 10 pkt 4. Program szkolenia - 10 pkt Za kaŝde z kryteriów komisja przetargowa będzie przyznawać punkty do w/w wysokości: Ad. 1) Przy ocenie ceny oferty brany będzie pod uwagę łączny koszt oferty szkoleniowej jako suma kosztów szkolenia jak w przedmiocie zamówienia.

6 NajniŜsza cena otrzymuje maksymalną ilość punktów tj. 65. Pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: cena najniŝsza x 65pkt cena badanej oferty Ad. 2) Przy ocenie kwalifikacji kadry dydaktycznej będzie brane pod uwagę: - wykształcenie kierunkowe (wyŝsze lub podyplomowe) związane z przedmiotem zamówienia (ekonomiczne, informatyczne itp.), - posiadane kursy, szkolenia, certyfikaty i inne uprawnienia związane z przedmiotem zamówienia. - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń - wykładowca spełniający trzy powyŝsze warunki otrzyma 100 % - spełniający dwa z warunków otrzyma 60 % - spełniający jeden warunek 30 % Za uzyskane 100% wykładowca otrzyma 15 pkt. W pozostałych przypadkach wykładowca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punków wynikającą z działania: ilość przyznanych procent x 15 pkt 100% Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych wykładowców danego kursu zostanie podzielona przez liczbę wykładowców tego kursu. Ad. 3) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług, akredytację Kuratorium Oświaty, referencje przy ocenie brane pod uwagę będą: a) posiadanie certyfikatu jakości usług 35 % b) posiadanie akredytacji 35 % c) referencje potwierdzające jakość usług (bez względu na ilość) 30 % Za uzyskane 100% Oferent otrzyma 10 pkt. W pozostałych przypadkach oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: suma % z poz. a, b, c x 10 pkt 100% Ad. 4) Przy ocenie programu szkolenia brane będą pod uwagę: a) liczba godzin zajęć praktycznych - 50 %. Oferta z największą liczbą godzin zajęć praktycznych otrzyma 50%. Pozostałe oferty oceniane będą według wzoru: liczba godzin zajęć praktycznych szkolenia w rozpatrywanej ofercie x 50% największa liczba godzin zajęć praktycznych) b) zakres i jakość oferowanego szkolenia, w tym wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oferta moŝe otrzymać max 25 % przyznawanych indywidualnie przez kaŝdego członka komisji. c) działania słuŝące podnoszeniu jakości szkolenia w czasie jego trwania oferta moŝe otrzymać max 25 % przyznawanych indywidualnie przez kaŝdego członka komisji. Za otrzymane 100% Oferent otrzyma 10 pkt. W pozostałych przypadkach oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: suma % z poz. a,b,c x 10 pkt 100%

7 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego suma punktów z pozycji ustanowi wynik, tj. ostateczną ocenę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów w tabeli zbiorczej oceny ofert. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który otrzyma łącznie za cztery kryteria największą liczbę punktów. 20. Wyjaśnienia treści ofert: W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert, mając na uwadze zapisy art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. Korekty oczywistych omyłek: Zamawiający poprawi w ofercie, zawiadamiając o tym niezwłocznie Oferenta, którego oferta została poprawiona: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanym poprawek (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uwaŝa się błąd popełniony przez Oferenta przy obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego), c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 22. Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Oferentów, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert i łączną punktację, b) Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamoŝnienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 23. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 22 ppkt a) SIWZ w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 24. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Oferenta, którego oferta została wybrana, określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy. Umowę sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawia zamówienia publicznego przed upływem wskazanego powyŝej 7 dniowego terminu, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta. 25. JeŜeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający moŝe wybrać ofert najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 26. Istotne dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik na 4 do niniejszej specyfikacji. 27. Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej na realizację przedmiotowego zamówienia tylko w razie zaistnienia okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 28. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy za wyjątkiem okoliczności oraz warunków zmian określonych w pkt 30. zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt 30 jest niewaŝna.

8 29. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 30. Umowa moŝe ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników kursu z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego i będąca wynikiem: 1. niepodjęcia szkolenia lub rezygnacji kandydata pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie, 2. niestawienia się kandydata na szkolenie, pomimo wezwania PUP w Limanowej, 3. przerwania uczestnictwa w szkoleniu (z powodu podjęcia pracy przez bezrobotnego, choroby, nieusprawiedliwionej rezygnacji ze szkolenia itp.), którego nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Umowa moŝe ulec zmianie w wyniku wystąpienia ze strony Wykonawcy okoliczności w postaci zmiany kadry realizującej szkolenie, spowodowanej zdarzeniami losowymi (choroba, śmierć), których nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. W umowie stosownie do postanowień pkt 30 ppkt 1. i 2. zmianie ulega przeliczenie kosztu szkolenia. W takim przypadku koszt szkolenia stanowi iloczyn kosztu szkolenia jednej osoby bezrobotnej oraz rzeczywistej liczby osób bezrobotnych, które rozpoczęły szkolenia, stosownie do zapisów 1 ust. 1 umowy. W sytuacji, gdy liczba osób szkolonych ulegnie zmniejszeniu Wykonawca moŝe ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia osób, które przerwały kurs. Wysokość kosztów ustala się proporcjonalnie do okresu szkolenia, w którym uczestniczyły. Zmiana umowy następuje na umotywowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę. 31. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 32. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Oferentom, a takŝe innym osobom jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dokonał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w postaci protestu uregulowanego w art. 181, odwołania uregulowanego w art. 184, cytowanej ustawy, skargi do sądu. Zatwierdzam:... /DATA I PODPIS DYREKTORA PUP/ Załączniki: 1. oferta, 2. oświadczenie z art. 22, 3. program szkolenia, 4. umowa, 5. preliminarz kosztów szkolenia, 6. wykaz bazy sprzętowej, 7. lista proponowanych podręczników dla uczestników szkolenia, 8. wykaz kadry szkoleniowej.

9 Załącznik nr 1 pieczęć OFERTA Powiatowy Urząd Pracy ul. Józefa Marka Limanowa Nawiązując do ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na organizowanie i prowadzenie szkolenia: Florystyka z obsługą kasy fiskalnej 1) oferujemy: Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi:..... złotych słownie:..... złotych Cena szkolenia dla 15 osób wynosi... złotych słownie:... złotych Miejsce realizacji szkolenia: zajęcia teoretyczne: zajęcia praktyczne: ) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru

10 naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4) załącznikami do niniejszej oferty są: dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

11 Załącznik nr 2 pieczęć oferenta O Ś W I A D C Z E N I E Biorąc udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia grupowego o tematyce: Florystyka z obsługą kasy fiskalnej oświadczam/y, Ŝe : 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1, 2, 3 ustawy z 2004r. Prawo zamówień publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655/. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

12 Załącznik nr 3 /PIĘCZĄTKA INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ/ Nazwa instytucji szkoleniowej PROGRAM SZKOLENIA Województwo Miasto Kod pocztowy Ulica Numer fax. Regon (naleŝy dołączyć kserokopie) NIP (naleŝy dołączyć kserokopie) Numer tel. Nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP (naleŝy dołączyć kserokopię) Nazwa banku i numer rachunku bankowego: Nazwa i zakres szkolenia Miejsce adres realizacji szkolenia: Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne: Czas trwania szkolenia i sposób organizacji szkolenia: Przewidywany okres realizacji szkolenia:.. Ilość godzin szkoleniowych a) w godzinach ogółem..., w tym zajęcia teoretyczne..., zajęcia praktyczne... b) w tygodniach..., c) częstotliwości zajęć:... razy w tygodniu po...godzin dziennie Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywane podczas zajęć: Materiały dydaktyczne jakie uczestnicy szkolenia otrzymują na własność: Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia NajniŜsze wymagane wykształcenie 1 szkoła podstawowa 3 - szkoła średnia 2 zasadnicza szkoła zawodowa 4 szkoła wyŝsza 5 inne (jakie) Wymagane badania lekarskie: Umiejętności wymagane od kandydata:

13 Cele szkolenia Plan nauczania Temat zajęć edukacyjnych treść szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych Ilość godzin teoretycznych Ilość godzin praktycznych Nabyte kwalifikacje/ rodzaj uprawnień /typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia: Sposób sprawdzenia efektów szkolenia 1 praca końcowa 3 zaliczenie całego programu 2 egzamin 4 frekwencja na zajęciach 5 aktywność 6 inne (jakie) Wykaz kadry wykładowców (naleŝy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykładowców oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń): Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Nadzór wewnętrzny słuŝący podniesieniu jakości prowadzonego szkolenia: Posiadane certyfikaty jakości usług, akredytacje, bądź inne dokumenty potwierdzające jakość szkolenia: Dotychczasowe i ewentualne zaangaŝowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób: Osoba upowaŝniona do podpisania umowy: Osoba upowaŝniona do kontaktu w sprawie szkolenia: Numer telefonu:.. /MIEJSCOWOŚĆ/ /DATA/ /PIECZEŃ I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ/

14 Załącznik nr 4 zawarta w dniu..2009r. pomiędzy: WZÓR UMOWA RP EFS-553-III-./09 dotycząca organizacji szkolenia grupowego Starostą Limanowskim Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, Limanowa, reprezentowanym przez:...., zwanym dalej w umowie Zleceniodawcą, a...., z siedzibą w..., wpisaną/ym do rejestru....., pod numerem....., reprezentowaną przez: , zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy szkolenia grupowego o nazwie Florystyka z obsługą kasy fiskalnej i zakresie tematycznym florystyka. 2. Miejsce realizacji szkolenia: 1) zajęcia teoretyczne:.... 2) zajęcia praktyczne:. 3. Program oraz koszty szkolenia ustalono na podstawie oferty Zleceniobiorcy wybranej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz ze zm./ Liczba osób, które zostaną objęte szkoleniem: Termin realizacji szkolenia: od do. 3. Liczba godzin szkolenia: 150 zegarowych. 1) zajęcia teoretyczne:.. godzin zegarowych, 2) zajęcia praktyczne:.. godzin zegarowych. 4. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy w dniu rozpoczęcia szkolenia imienny wykaz osób skierowanych na szkolenie Koszt szkolenia jednej osoby bezrobotnej wynosi:..... (słownie: ). 2. Koszt osobogodziny wynosi:. (słownie: ). 3. Całkowity koszt szkolenia wynosi: (słownie: ).

15 4 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1) Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem zatwierdzonym przez Zleceniodawcę. 2) Zapewnienia uczestnikom szkolenia stanowisk szkoleniowych do zajęć praktycznych zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową, pojedyncze stanowisko szkoleniowe do zajęć praktycznych 3) Niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy na piśmie o wszelkich zmianach mających wpływ na przebieg realizacji szkolenia. 4) Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, stanowiącej: a) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, b) protokół z egzaminu, jeŝeli został przeprowadzony, c) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. d) dokumentację ze szkolenia naleŝy przechowywać przez 10 lat licząc od dnia zakończenia szkolenia. 5) Systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania. 6) BieŜącego informowania na piśmie Zleceniodawcy o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. 7) Przekazania Zleceniodawcy pierwszego dnia roboczego danego miesiąca oryginału lub potwierdzonej kserokopii listy obecności (zawierającej czas trwania zajęć w godzinach) za miesiąc poprzedni z własnoręcznym potwierdzeniem obecności przez kaŝdego uczestnika szkolenia. Zleceniobiorca oznacza dni nieobecności na szkoleniu w następujący sposób: DW dzień wolny, C niezdolność do szkolenia potwierdzona zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA, NN nieobecność nieusprawiedliwiona, NU nieobecność usprawiedliwiona. 8) Pisemnego lub telefonicznego powiadomienia Zleceniodawcy na 3 dni wcześniej o terminie oceny końcowej uczestników szkolenia. 9) Szczegółowego dokumentowania poniesionych wydatków na szkolenie. 10) Zapewnienia uczestnikom szkolenia cateringu, tj. napoi zimnych, gorących (bez ograniczeń) oraz przekąsek. 11) Wydania uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych oraz wybranego przez Zleceniodawcę podręcznika w pierwszym dniu zajęć. Listę potwierdzającą odbiór materiałów dydaktycznych oraz podręczników (oryginał lub potwierdzona kserokopia) naleŝy przekazać Zleceniodawcy wraz z dokumentacją szkolenia. 12) Dostarczenia kompletu materiałów dydaktycznych oraz podręcznika Zleceniodawcy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkolenia. 13) Wydania uczestnikom szkolenia, kończących je z wynikiem pozytywnym w terminie do 7 dni od daty dokonania oceny, stosowanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu oraz dodatkowego dokumentu o uczestnictwie w szkoleniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnymi na stronie internetowej w zakładce Promocja. 14) Przekazania w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia: a) imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, b) imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia, c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz podręczników, d) wypełnionych, przez uczestników szkolenia, ankiet słuŝących do oceny szkolenia. 5 Zleceniodawca zastrzega sobie: 1. Prawo kontroli przebiegu i efektywności szkolenia oraz frekwencji uczestników. 2. Prawo w uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników szkolenia, która będzie przeprowadzona w formie praktycznej i ustnej. 3. Prawo do obniŝenia naleŝności za szkolenie w przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych 4, w wysokości 5% za kaŝdy niespełniony warunek.

16 4. Prawo niezwłocznego rozwiązania umowy (w terminie 10 dni) w razie nienaleŝytego jej wykonania przez Zleceniobiorcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie przedstawieniu zadawalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości Zleceniodawca pokryje ze środków Europejskiego Funduszu Pracy oraz Funduszu Pracy koszty szkolenia po jego zakończeniu i rozliczeniu faktycznie poniesionych kosztów szkolenia oraz na numer konta podany przez Zleceniobiorcę w ofercie przetargowej z dnia r. 2. NaleŜną kwotę Zleceniodawca pokryje w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia ze szkolenia. 7 Zleceniobiorca dokonał wyboru następującego podręcznika z listy proponowanych przez Zleceniodawcę podręczników: Zleceniodawca wskazuje do współpracy: Zleceniobiorca wskazuje do współpracy Pana/ią: Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu. 2. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 10 W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /jedn. tekst z 2007 r. Dz. U. nr 223 poz.1655/. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. 11 Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

17 . /PIECZĘĆ FIRMOWA/ Załącznik nr 5 PRELIMINARZ KOSZTÓW SZKOLENIA Nazwa szkolenia:. 1. Czas trwania:... dni roboczych. 2. Liczba uczestników:... osób. 3. Liczba godzin szkolenia:.. 4. Liczba godzin zajęć teoretycznych:. 5. Liczba godzin zajęć praktycznych:.. Lp. Treść Stawka Ilość (jednostka) Kwota z złotych I WYNAGROGENIE BEZPOŚREDNIE 1 Wykładowcy 2 Instruktorzy 3 Kierownik kursu 4 Sekretarz kursu 5 Nadzór techniczny lub (oraz) pedagogiczny 6 Egzaminy końcowe 7 Inne.. 8 Wynagrodzenia bezpośrednie razem: II MATERIAŁY BEZPOŚREDNIE 1 Materiały podstawowe i pomocnicze do zajęć praktycznych 2 Środki dydaktyczne 3 Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ robocza 4 Materiały bezpośrednie razem: III INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE 1 DzierŜawa sal wykładowych, warsztatów 2 DzierŜawa urządzeń i sprzętu 3 Amortyzacja środków trwałych 5 Catering 6 Koszty stałe 7 Inne.. 8 Inne koszty bezpośrednie razem: IV KOSZTY WŁASNE RAZEM (poz. I poz. II poz. III. 8.) V Dojazdy instruktorów i wykładowców VI OGÓŁEM CENA SZKOLENIA (KOSZT DLA GRUPY... OSOBOWEJ) Ogółem cena szkolenia słownie: VII KOSZT SZKOLENIA JEDNEJ OSOBY Koszt szkolenia jednej osoby słownie:. VIII KOSZT OSOBOGODZINY SZKOLENIA Koszt osobogodziny szkolenia słownie: /MIEJSCOWOŚĆ/ /DATA/ /PIECZEŃ I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ/

18 Załącznik nr 6 WYKAZ BAZY SPRZĘTOWEJ 1. Sale wykładowe o powierzchni.. m 2 2. Liczba stanowisk pracy Zaplecze socjalne i sanitarne Wykaz bazy techniczno- dydaktycznej: Lp. Nazwa sprzętu, maszyn, urządzeń Ilość 1 Forma własności (np. dzierŝawiony, własny, wyposaŝony) W przypadku sal szkoleniowych, sprzętu, maszyn, urządzeń innych niŝ własne naleŝy dołączyć przedwstępną umowę na wypoŝyczenie, dzierŝawę, itp /MIEJSCOWOŚĆ/ /DATA/ /PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY/ NaleŜy podać wyłącznie sprzęt niezbędny do szkolenia!

19 Załącznik nr 7. /PIECZĘĆ FIRMOWA/ Lista proponowanych podręczników dla uczestników szkolenia o nazwie: Florystyka z obsługą kasy fiskalnej : Lp. Tytuł Autor Cena 1. Rok wydania Wydawnictwo /MIEJSCOWOŚĆ/ /DATA/ /PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY/

20 Załącznik nr 8 WYKAZ KADRY SZKOLENIOWEJ NA KURSIE FLORYSTYKA Z OBSŁUGĄ KASY FISWKALNEJ Lp. Imię Nazwisko Wykształcenie Kwalifikacje i uprawnienia Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tym rodzaj, ilość... /MIEJSCOWOŚĆ/ /DATA/ / PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY/

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia RP-EFS-271-IV-4/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 e-mail: krli@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia RP-DO-271-I-1/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 REGON 491996460

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia RP-EFS-271-III-2/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 e-mail: krli@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-EFS-WB-271-I/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ Kierownik zamawiającego: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą: 34-600

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Limanowa: Szkolenie dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 212788-2015; data

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUDNIKU 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21 tel. 77 436 23 04; tel./ fax. 77 436 99 88 www.pup-prudnik.pl; e-mail: pup@pup-prudnik.pl PUP.CAZ.PR.4423 2016.AB WZÓR Umowa - zlecenie

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ...

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia W dniu 2011 r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Pani - Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia Umowa nr II.272..2015.CAZ dotycząca organizacji szkolenia Pleszew dnia..2015r. Zawarta w dniu..2015r. pomiędzy Starostą Pleszewskim, w którego imieniu działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, w imieniu której działa : Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: OR-AP-4231-10-1/14 Limanowa, 28.02.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: OR-AP-4231-10-1/14 Limanowa, 28.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt pn. Czas na pracę Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Znak sprawy: OR-AP-4231-10-1/14

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.lask.ibip.pl/public

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.lask.ibip.pl/public Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.lask.ibip.pl/public Łask: Szkolenie: ABC przedsiębiorczości Numer ogłoszenia: 135425-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ URZĄD PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Wspierajmy bezrobotnych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ URZĄD PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Wspierajmy bezrobotnych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór / umowa dotycząca organizacji szkolenia

Wzór / umowa dotycząca organizacji szkolenia Wzór / umowa dotycząca organizacji szkolenia Zawarta w dniu... w Węgorzewie pomiędzy Starostą Węgorzewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną : Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie Leszka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG W dniu.... r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu /data zawarcia umowy/ którego na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani... Załącznik Nr 1 nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY OFERTA DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 34-424 SZAFLARY W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani przestrzegając ściśle

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 20 osób bezrobotnych pn. /ABC obsługi komputera i internetu/ Numer ogłoszenia: 107709-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA UMOWA NR zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Goleniowskim, z upoważnienia którego działa: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. 15. Inne informacje: Zbąszyń, dn

ZAPYTANIE O CENĘ. 15. Inne informacje: Zbąszyń, dn Zbąszyń, dn.31.07.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: tel. 068 3762681 fax 068 3762699, e-mail: pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl. III. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Zamawiający: tel. 068 3762681 fax 068 3762699, e-mail: pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl. III. Opis przedmiotu zamówienia: SIWZ dot. OPS.K.0723-4/08 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 5 67 300 Szprotawa pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY. UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY. UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia Człowiek najlepsza inwestycja CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu.. w Kępnie pomiędzy: 1. Starostą Kępińskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer postępowania: 1/ZO/SZKOLENIE/SPRZEDAWCA/RpD/2011 Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Trójstronna umowa szkoleniowa nr CAZ.542- /14

Trójstronna umowa szkoleniowa nr CAZ.542- /14 Trójstronna umowa szkoleniowa nr CAZ.542- /14 Zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim, w imieniu którego działa Krystyna Wawrzyniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, zwanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą.

zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą. Umowa nr ZP.272.6.2013.1 zawarta w dniu.r. w Tłuszcz, pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz reprezentowanym przez Katarzynę Rostek - Kierownika zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel. 857152550, 857152718 Znak sprawy: OR.26.14.2015.UA Łapy, dnia 06.02.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel. 857152550, 857152718 Znak sprawy: OR.26.14.2015.UA Łapy, dnia 06.02. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel. 857152550, 857152718 Znak sprawy: OR.26.14.2015.UA Łapy, dnia 06.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Dyrektor Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach pomiędzy działającą w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego Panią mgr Ewą Brachaczek

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr a/10

Umowa szkoleniowa nr a/10 Załącznik Nr 10 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr a/10 Zawarta pomiędzy: 1. Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku reprezentowanym przez Dyrektor: Annę Skass zwanym dalej "Zamawiającym", a: 2. Organizatorem szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Konin: Operator wózków jezdniowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Konin: Operator wózków jezdniowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-08-21 14:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Operator wózków jezdniowych Numer ogłoszenia: 216664-2015;

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

po 8 godzin zegarowych dziennie dla jednego uczestnika w godzinach od 8.00 do Wykonawca

po 8 godzin zegarowych dziennie dla jednego uczestnika w godzinach od 8.00 do Wykonawca Strona 1 z 5 Tuchola: spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 grupa materiałowa 1.1 Numer ogłoszenia: 146600-2010; data zamieszczenia: 27.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Faks Nr telefonu komórkowego OFERTA SZKOLENIOWA

Nr telefonu Faks Nr telefonu komórkowego OFERTA SZKOLENIOWA Załącznik nr 2 do SIWZ DANE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ (wykonawcy) Miejscowość Data Nazwa zgodnie ze wskazaniem we właściwych dokumentach np. odpisie KRS, wpisie do CEIDG NIP REGON - - - Adres siedziby zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM śagań, 2010-05-27 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY w śaganiu, ul. Dworcowa 9, 68 100 śagań tel./fax (068) 377 32 75, 477 78 39, 477 78 40 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa: Księgowość komputerowa z administracją biurową dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Limanowa: Szkolenia dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 172714-2015; data

Bardziej szczegółowo

21/07/2009 S137 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Lublin: Urządzenia medyczne 2009/S 137-200183

21/07/2009 S137 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Lublin: Urządzenia medyczne 2009/S 137-200183 21/07/2009 S137 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Lublin: Urządzenia medyczne 2009/S 137-200183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., ul. Napoleona 2, Kobyłka,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., ul. Napoleona 2, Kobyłka, 1 Kobyłka: OCHRONA I DOZÓR MIENIA PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MASZYN BUDOWLANYCH Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 306074-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Słupca, ul. Piastów 2 tel./fax (063) UMOWA Nr... ORGANIZACJI SZKOLENIA

Słupca, ul. Piastów 2 tel./fax (063) UMOWA Nr... ORGANIZACJI SZKOLENIA UMOWA Nr... ORGANIZACJI SZKOLENIA zawarta w dniu... w Słupcy pomiędzy: Powiatem Słupeckim, reprezentowanym przez Starostę Słupeckiego, w imieniu którego działa:...... zwanym dalej Zamawiającym a......

Bardziej szczegółowo

Gorlice: kurs - operator koparko-ładowarki kl. III Numer ogłoszenia: 350926-2012; data zamieszczenia: 17.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gorlice: kurs - operator koparko-ładowarki kl. III Numer ogłoszenia: 350926-2012; data zamieszczenia: 17.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi PUPIIA-MG-271-9/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pup.gorlice.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=44&itemid=57

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* Projekt pt.: Twoja nowa szansa wspieranie kobiet na rynku pracy * Nr zapytania: 2/2010/KZ/LIP/MI Mielec, dnia 25 marca 2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Godkowo, dnia 31.05.2012 r GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE GOPS.252.1./4/.2012.AP ZAPYTANIE OFERTOWE

Godkowo, dnia 31.05.2012 r GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE GOPS.252.1./4/.2012.AP ZAPYTANIE OFERTOWE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE Godkowo, dnia 31.05.2012 r GOPS.252.1./4/.2012.AP ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości mniejszej niż 14.000 euro na przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia RP-WB-271-I/10 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 e-mail: krli@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo