WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1919 Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r Nr XLV/177/06 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Miejska Pływalnia Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem Nr XXX/168/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Nr XXXIII/168/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r Nr XXX/161/06 Rady Gminy Zawady z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawady Nr XXXIV/193/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawieni zmian w podziale gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania Nr XXXIV/194/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w Gminie Jeleniewo Nr XXXIV/197/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Jeleniewo z tytułu należności pieniężnych Nr XXXVI/185/06 Rady Gminy w Krasnopolu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania Nr XXVII/157/06 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rutka-Tartak Nr XXXV/208/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XXX/197/06 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności INFORMACJE 1932 O decyzji Nr PCC/1251/W/OLB/2006/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od dnia 5 sierpnia 2006 r. do 5 sierpnia 2016 r. Elektrociepłowni Białystok S.A O decyzji Nr WCC/281B/1251/W/OLB/2006/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmiany zapisu dotyczącego przedmiotu i zakresu działalności oraz zapisu dotyczącego określenia numeru w rejestrze przedsiębiorców KRS i numeru identyfikacji podatkowej w udzielonej koncesji na wytwarzanie ciepła Elektrociepłowni Białystok S.A O decyzjach Nr WCC/526B/2491/W/OLB/2006/MSZ, Nr PCC/553A/2491/W/OLB/2006/Msz i OCC/146A/2491/W/OLB/2006/MSZ Prezesa Urzędu Energetyki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesji na obrót ciepłem Energoinwest Białystok S.A UCHWAŁA NR XLI/239/06 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się i zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/231/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok, w zakresie: a) aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. załącznik Nr Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. po zmianach stanowi załącznik Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem ,-. 2. Wydatki ogółem ,-. 4. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł, stanowi: - zaciągnięta pożyczka w 2005 roku II transza w 2006 roku w NFOŚiGW w wysokości zł, - planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości zł, - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości zł, - wolne środki w kwocie zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Rady Marek Lebensztejn Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Klasyfikacja Dział Rozdział Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Objaśnienia paragrafów Zwiększenie dochodów i wydatków o dotację celową, przyznaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przeznaczoną na zapewnienie gotowości bojowej w OSP Studzianki i OSP Wasilków. Zwiększenie dochodów i wydatków o dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych. Decyzja PUW z dnia r. znak FB.II.MC /06.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zwiększenie dochodów i wydatków o dotację celową przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w celu uzupełnienia środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Decyzja z PUW z dnia r. znak FB.II.MD /06. Dotacja przedmiotowa z Województwa Podlaskiego na realizację zadania publicznego pn. II Otwarty Konkurs Poetycki Majowa Konwalia. Wydanie tomiku wierszy laureatów konkursu z lat OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Klasyfikacja Dział Rozdział Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Objaśnienia paragrafów Zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z planowaną do pozyskania dotacją z EFRR na inwestycje dot. sieci kanalizacyjnej do wsi Studzianki i Dąbrówki Zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z planowaną do pozyskania dotacją z EFRR na inwestycje dot. sieci wodociągowej do wsi Studzianki i Dąbrówki Zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z planowaną do pozyskania dotacją z EFRR na inwestycje dot. przebudowy drogi gminnej Studzianki - Zapieczek g. Wasilków. OGÓŁEM ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. Klasyfikacja Dział Rozdział Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów Objaśnienia paragrafów Zmiana klasyfikacji budżetowej OGÓŁEM

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Klasyfikacja Dział Rozdział ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Zwiększenie wydatków Zmniejszenie wydatków Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. Objaśnienia paragrafów Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną w Sochoniach droga wewnętrzna działki nr 426/3 i 258. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Sochoniach i na ul. Kolejowej w Wasilkowie. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ul. Jurowieckiej i ul. Polnej w Wasilkowie. Zmniejszenia i zwiększenie planu wydatków związane są z likwidacją z dniem 30 czerwca 2006 r. jednostki budżetowej Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie i utworzeniem instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie z dniem 1 lipca 2006 r. Kwoty wydatków pozostałe w klasyfikacji budżetowej dla jednostki dotyczą zobowiązań likwidowanej jednostki. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę parkingu od ul. Kościelnej przy sali widowiskowo-kinowej Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę zasilania energetycznego w basenie na zalewie. OGÓŁEM

6 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. Wartość przetargowa Plan na 2006r z tego: Środki własne Fundusze, PHARE, inne Pożyczki/ Kredyty Udział mieszkańców Kanalizacja sanitarna w Sochoniach - droga wewnętrzna działki nr 426/3 i 258 Budowa sieci wodociągowej do wsi Studzianki i Dąbrówki Budowa wodociągu ul. Kolejowa w Wasilkowie - dokumentacja Budowa wodociągu w Sochoniach - droga wewnętrzna działki nr 426/3 i Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Wólki Przedmieście w kierunku Woroszył PT dróg gminnych Remont chodników w Wasilkowie Remont ul. Polnej od Grodzieńskiej do Łąkowej Przebudowa ul. Rzemieślniczej Przebudowa ul. Staszica Przebudowa drogi Studzianki Zapieczek g. Wasilków Przebudowa ul. Sosnowej Przebudowa ul. Zajęczej Remont ul. Mickiewicza od Kościelnej do Grodzieńskiej Przebudowa ul. Lipowej Przebudowa ul. Modrzewiowej Przebudowa ul. Dębowej Przebudowa ul. Jałowcowej Przebudowa ul. Akacjowej Przebudowa ul. Przejazdowej

7 Przebudowa ul. Godlewskiego Przebudowa ul. Pogodnej i Słonecznej Przebudowa drogi w Sochoniach Przebudowa parkingów przy ul. Zajęczej i przy ul. Grodzieńskiej Ścieżka rowerowa Białystok Supraśl realizowana wg projektu pn. Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form" Modernizacja budynków komunalnych mieszkalnych Modernizacja budynku ZOZ przy ul. Kryńskiej Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miejskiego Budowa kanalizacji sanitarnej Oś. Dąbrówka w Wasilkowie Budowa kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Jurowieckiej i Białostockiej w Wasilkowie - dokumentacja Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej obok ul. Grodzieńskiej - dokumentacja Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Budowa parkingu od ul. Kościelnej przy sali widowiskowo-kinowej Budowa zasilania energetycznego oraz pompy cyrkulacyjnej w basenie na zalewie na rzece Supraśl w Wasilkowie RAZEM ) środki pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu; 2) środki pochodzą z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie II transzy.

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XXIX/234/06 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje: Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr Zmienić załącznik Nr 4 Plan przychodów i rozchodów na 2006 r. do uchwały Nr XXVII/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 4 Plan przychodów i wydatków na 2006 r. do niniejszej uchwały. 5. Zmienić załącznik Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. do uchwały Nr XXVII/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. do niniejszej uchwały 6. Zmienić załącznik Nr 10 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r. do uchwały NR XXVII/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 6 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r. do niniejszej uchwały. 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem zł. 2. Wydatki ogółem zł.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Źródło pokrycia deficytu w wysokości zł stanowi planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z NFOŚiGW w wysokości zł, z WFOŚiGW (transza przewidziana na 2006 r.) w kwocie zł oraz wolne środki w kwocie zł. 4. Dochody budżetowe w postaci dotacji z programu SAPARD w kwocie zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w 2005 r. jako tymczasowe źródło finansowania inwestycji Modernizacja ujęcia wody w Narojkach. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Stępkowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R. Dział Rozdział Zwiększyć dochody Zwiększyć wydatki Ogółem:

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R. DZIAŁ ROZDZIAŁ ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW WYDATKÓW ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM do 1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R. 1) zwiększono dochody w dziale 700 z tytułu sprzedaży składników majątkowych i przeznaczono na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na odnowienie operatu ewidencji gruntów wraz z pomiarem na terenie wsi Sytki Gmina Drohiczyn;

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC /06 z dnia 2 czerwca 2006 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w rozdziale i przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych; 3) na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB /06 z dnia 20 czerwca 2006 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w rozdziale i przeznaczono na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/ ) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej udziału własnego w realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej do wsi Koczery i Bujaki; 2) w związku z otrzymanym pismem z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach zmieniono przeznaczenie środków z dotacji na zakup samochodu, na zakup wagi laboratoryjnej dla w/w Komendy; 3) w związku z opóźnieniem realizacji inwestycji PERN zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz zmniejszono wydatki na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ponieważ nie zostaną w tym roku zrealizowane (na podstawie pisma ze starostwa). Różnicę przeznaczono na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem żwiru; 4) wolne środki w wysokości zł przeznaczono na : pokrycie wydatków na zakup pozostałej części żwiru, oraz kostki brukowej, na remonty w budynkach komunalnych( zakupy), na zakup zmywarki w ramach Pomoc państwa w zakresie dożywiania udział własny, na zakupy w profilaktyce p/alkoholowej, na usługę związaną z postawieniem nowych słupów elektrycznych, na dodatkowe roboty przy kanalizacji oraz zł na częściową spłatę pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej WFOŚiGW na realizację inwestycji Modernizacja ujęcia wody w Narojkach realizowane z programu SAPARD; 5) zmieniono przeznaczenie środków na inwestycję Utworzenie transgranicznego szlaku turystycznego w związku z odrzuceniem go przez Interreg i przekazano je na drogę do wsi Sady i Chutkowic (w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej); 6) zwiększono dochody o dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie Modernizacja ujęcia wody w Narojkach i przeznaczono je na częściową spłatę pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku realizowanej z programu SAPARD na wspomniane zadanie; 7) zmniejszono dotację dla MGOK w Drohiczynie o środki przeznaczone na zatrudnienie instruktora tańca (nie będzie przez MGOK realizowane) a zwiększono na zakupy wyposażenia w Bibliotece Miejskiej w Drohiczynie.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota zł I. Przychody - ogółem w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 0 2. wolne środki kredyty długoterminowe 0 4. pożyczki: a) transza w 2006 r b) planowana pożyczka w 2006 r spłaty pożyczek udzielonych 0 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 0 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych 0 II Rozchody - ogółem w tym; 1. spłaty kredytów długoterminowych spłaty pożyczek długoterminowych Spłata kredytu krótkoterminowego zaciągniętego jako tymczasowe źródło finansowania na realizacje inwestycji Modernizacja ujęcia wody w Narojkach z programu Sapard * 4. pożyczki udzielone 0 5. wykup papierów wartościowych 0 * zł pokryte z wolnych środków oraz zł z dotacji z programu SAPARD

13 Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpoczęcia i zakończenia WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R. Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione (wydatki do końca 2005r ) Środki wynikające z planów na 2006r ogółem w zł. Środki własne budżetu Środki otrzymane z SPO lub ZPORR w tym: Kredyty i pożyczki Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. Środki z Budżetu Państwa. Udziały od ludności Planowane środki do pozyskania w 2006 r Przebudowa drogi gminnej do wsi Sady Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Koczery i Bujaki 3.Utworzenie transgranicznego szlaku turystycznego śladami cmentarzy wojennych (Narojki- Bryki do wsi Tonkiele) Przebudowa drogi

14 gminnej od drogi krajowej 62 do wsi Chutkowice) 5 Budowa wodociągu Koczery - Drohiczyn 6.Modernizacja świetlicy w Lisowieprogram Odnowa wsi 7.Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jagiełły PL. Kościuszki, Farna, Kościelna w Drohiczynie 8.Zagospodarowanie parku w Drohiczynie historycz Odnowa wsi 8Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie Razem : x

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota zł I Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r Emisja papierów wartościowych 0 2. Zaciągnięte kredyty Zaciągnięte pożyczki Przyjęte depozyty 0 w tym: depozyty zbywalne 0 5. Zobowiązania wymagalne: 0 a/ z tytułu poręczeń i gwarancji 0 b/ jednostek budżetowych 0 w tym z tytułu: 0 dostawy towarów i usług 0 Składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 0 c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych 0 II. Planowane zwiększenie długu na 2006 r Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Transze pożyczek w 2006 r Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. 0 a/ jedn. budżetowych 0 b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych 0 Wartość długu ogółem III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz.1920 i Kwoty spłaconych rat kredytów Kwoty spłaconych rat pożyczek Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów 0 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych 0 IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r V. Planowane dochody na 2006 r % / IV: V/ 25,63 Na 31 grudnia 2005 r. wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie zł z tytułu pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku, jako tymczasowe źródło finansowania inwestycji Modernizacja ujęcia wody w Narojkach do momentu refundacji poniesionych nakładów z programu SAPARD UCHWAŁA NR XLV/177/06 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 21 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miasta uchwala statut Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem w brzmieniu: STATUT MIEJSKIEJ PŁYWALNI WODNIK W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej;

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) uchwały Nr XLV/176/06 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem Pływalnia jest zakładem budżetowym. 1) siedzibą zakładu jest obiekt przy ul. Szpitalnej Pływalnią kieruje jednoosobowo kierownik na podstawie udzielanych przez Burmistrza Miasta pełnomocnictwa. ROZDZIAŁ II Cel i przedmiot działania Podstawowym celem i przedmiotem działania pływalni jest realizacja zadań w zakresie sportów wodnych i rekreacji poprzez: 1) upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych; 2) udostępnianie pływalni na organizowanie nauki pływania i zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży; 3) organizowanie zawodów sportowych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych; 4) współdziałanie z uczniowskimi klubami sportowymi i szkołami znajdującymi się w mieście i sąsiednich gminach; 5) prowadzenie nauki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 6) odpłatne udostępnianie pływalni osobom zainteresowanym. 2. Pływalnia może realizować inne zadania a mianowicie: 1) prowadzenie szkoleń dla ratowników, płetwonurków; 2) organizowanie kursów w zakresie sportów wodnych; 3) prowadzenie działalności gastronomicznej oraz handlowej artykułami konsmpcyjnymi spożywczymi i przemysłowymi; 4) organizowanie imprez zleconych. ROZDZIAŁ III Majątek i finansowanie pływalni 5. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem miasta. 6. Plan finansowy opracowuje kierownik. 7. Przychodami pływalni są: 1) dotacje; 2) dochody własne wynikające z działalności statutowej;

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz.1921 i ) dobrowolne wpłaty i darowizny osób fizycznych i prawnych; 4) wpływy z reklam; 5) wpływy z najmu lokali oraz dzierżawy i usług; 6) inne dochody dozwolone prawnie. ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe 8. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 9. Likwidacja pływalni jako zakładu budżetowego następuje na podstawie uchwały Rady Miasta. 10. Miejska pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem używa pieczęci: Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Józef Sokolik UCHWAŁA NR XXX/168/06 RADY GMINY NOWINKA z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Nowinka, postanawia: Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł; zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi zł. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi zł.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie zł są przychody z zaciągniętego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w roku 2006, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości zł. 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się prognozę długu budżetu gminy oraz prognozowaną sytuację budżetu gminy w okresie spłaty zadłużenia - zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty zł. 3. Spłata kredytów i pożyczek następować będzie z dochodów i przychodów określonych w budżecie w poszczególnych latach spłaty. 4. Upoważnia się Wójta do zawarcia umowy pożyczki i kredytów oraz czynności z nimi związanych i ich zabezpieczeń w następujących formach: 1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 2. Notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Jerzy Kłoczko

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/168/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 r. W sprawie zmian w budżecie gminy dotyczące dochodów w złotych Dział Rozdział Zwiększenie Aktualne kwoty dochodów po zmianach dochodów Działu Rozdziału Objaśnienie: Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę zł. Otrzymaliśmy darowiznę pieniężną w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w szkole Podstawowej w Monkiniach zł jest to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi zł. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/168/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 r. w złotych Dział Rozdz. Zmniejszenie Ak.kwoty wyd. po zmianach Zwiększenie Ak. Kwoty wyd.po zmianach wydatków Działu Rozdz. wydatków Działu Rozdz

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo