WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1919 Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r Nr XLV/177/06 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Miejska Pływalnia Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem Nr XXX/168/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Nr XXXIII/168/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r Nr XXX/161/06 Rady Gminy Zawady z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawady Nr XXXIV/193/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawieni zmian w podziale gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania Nr XXXIV/194/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w Gminie Jeleniewo Nr XXXIV/197/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Jeleniewo z tytułu należności pieniężnych Nr XXXVI/185/06 Rady Gminy w Krasnopolu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania Nr XXVII/157/06 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rutka-Tartak Nr XXXV/208/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XXX/197/06 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności INFORMACJE 1932 O decyzji Nr PCC/1251/W/OLB/2006/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od dnia 5 sierpnia 2006 r. do 5 sierpnia 2016 r. Elektrociepłowni Białystok S.A O decyzji Nr WCC/281B/1251/W/OLB/2006/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmiany zapisu dotyczącego przedmiotu i zakresu działalności oraz zapisu dotyczącego określenia numeru w rejestrze przedsiębiorców KRS i numeru identyfikacji podatkowej w udzielonej koncesji na wytwarzanie ciepła Elektrociepłowni Białystok S.A O decyzjach Nr WCC/526B/2491/W/OLB/2006/MSZ, Nr PCC/553A/2491/W/OLB/2006/Msz i OCC/146A/2491/W/OLB/2006/MSZ Prezesa Urzędu Energetyki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesji na obrót ciepłem Energoinwest Białystok S.A UCHWAŁA NR XLI/239/06 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się i zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/231/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok, w zakresie: a) aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. załącznik Nr Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. po zmianach stanowi załącznik Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem ,-. 2. Wydatki ogółem ,-. 4. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł, stanowi: - zaciągnięta pożyczka w 2005 roku II transza w 2006 roku w NFOŚiGW w wysokości zł, - planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości zł, - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości zł, - wolne środki w kwocie zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Rady Marek Lebensztejn Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Klasyfikacja Dział Rozdział Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Objaśnienia paragrafów Zwiększenie dochodów i wydatków o dotację celową, przyznaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przeznaczoną na zapewnienie gotowości bojowej w OSP Studzianki i OSP Wasilków. Zwiększenie dochodów i wydatków o dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych. Decyzja PUW z dnia r. znak FB.II.MC /06.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zwiększenie dochodów i wydatków o dotację celową przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w celu uzupełnienia środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Decyzja z PUW z dnia r. znak FB.II.MD /06. Dotacja przedmiotowa z Województwa Podlaskiego na realizację zadania publicznego pn. II Otwarty Konkurs Poetycki Majowa Konwalia. Wydanie tomiku wierszy laureatów konkursu z lat OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Klasyfikacja Dział Rozdział Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Objaśnienia paragrafów Zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z planowaną do pozyskania dotacją z EFRR na inwestycje dot. sieci kanalizacyjnej do wsi Studzianki i Dąbrówki Zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z planowaną do pozyskania dotacją z EFRR na inwestycje dot. sieci wodociągowej do wsi Studzianki i Dąbrówki Zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z planowaną do pozyskania dotacją z EFRR na inwestycje dot. przebudowy drogi gminnej Studzianki - Zapieczek g. Wasilków. OGÓŁEM ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. Klasyfikacja Dział Rozdział Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów Objaśnienia paragrafów Zmiana klasyfikacji budżetowej OGÓŁEM

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Klasyfikacja Dział Rozdział ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Zwiększenie wydatków Zmniejszenie wydatków Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. Objaśnienia paragrafów Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną w Sochoniach droga wewnętrzna działki nr 426/3 i 258. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Sochoniach i na ul. Kolejowej w Wasilkowie. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ul. Jurowieckiej i ul. Polnej w Wasilkowie. Zmniejszenia i zwiększenie planu wydatków związane są z likwidacją z dniem 30 czerwca 2006 r. jednostki budżetowej Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie i utworzeniem instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie z dniem 1 lipca 2006 r. Kwoty wydatków pozostałe w klasyfikacji budżetowej dla jednostki dotyczą zobowiązań likwidowanej jednostki. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę parkingu od ul. Kościelnej przy sali widowiskowo-kinowej Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę zasilania energetycznego w basenie na zalewie. OGÓŁEM

6 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. Wartość przetargowa Plan na 2006r z tego: Środki własne Fundusze, PHARE, inne Pożyczki/ Kredyty Udział mieszkańców Kanalizacja sanitarna w Sochoniach - droga wewnętrzna działki nr 426/3 i 258 Budowa sieci wodociągowej do wsi Studzianki i Dąbrówki Budowa wodociągu ul. Kolejowa w Wasilkowie - dokumentacja Budowa wodociągu w Sochoniach - droga wewnętrzna działki nr 426/3 i Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Wólki Przedmieście w kierunku Woroszył PT dróg gminnych Remont chodników w Wasilkowie Remont ul. Polnej od Grodzieńskiej do Łąkowej Przebudowa ul. Rzemieślniczej Przebudowa ul. Staszica Przebudowa drogi Studzianki Zapieczek g. Wasilków Przebudowa ul. Sosnowej Przebudowa ul. Zajęczej Remont ul. Mickiewicza od Kościelnej do Grodzieńskiej Przebudowa ul. Lipowej Przebudowa ul. Modrzewiowej Przebudowa ul. Dębowej Przebudowa ul. Jałowcowej Przebudowa ul. Akacjowej Przebudowa ul. Przejazdowej

7 Przebudowa ul. Godlewskiego Przebudowa ul. Pogodnej i Słonecznej Przebudowa drogi w Sochoniach Przebudowa parkingów przy ul. Zajęczej i przy ul. Grodzieńskiej Ścieżka rowerowa Białystok Supraśl realizowana wg projektu pn. Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form" Modernizacja budynków komunalnych mieszkalnych Modernizacja budynku ZOZ przy ul. Kryńskiej Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miejskiego Budowa kanalizacji sanitarnej Oś. Dąbrówka w Wasilkowie Budowa kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Jurowieckiej i Białostockiej w Wasilkowie - dokumentacja Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej obok ul. Grodzieńskiej - dokumentacja Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Budowa parkingu od ul. Kościelnej przy sali widowiskowo-kinowej Budowa zasilania energetycznego oraz pompy cyrkulacyjnej w basenie na zalewie na rzece Supraśl w Wasilkowie RAZEM ) środki pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu; 2) środki pochodzą z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie II transzy.

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XXIX/234/06 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje: Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr Zmienić załącznik Nr 4 Plan przychodów i rozchodów na 2006 r. do uchwały Nr XXVII/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 4 Plan przychodów i wydatków na 2006 r. do niniejszej uchwały. 5. Zmienić załącznik Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. do uchwały Nr XXVII/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. do niniejszej uchwały 6. Zmienić załącznik Nr 10 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r. do uchwały NR XXVII/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 6 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r. do niniejszej uchwały. 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem zł. 2. Wydatki ogółem zł.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Źródło pokrycia deficytu w wysokości zł stanowi planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z NFOŚiGW w wysokości zł, z WFOŚiGW (transza przewidziana na 2006 r.) w kwocie zł oraz wolne środki w kwocie zł. 4. Dochody budżetowe w postaci dotacji z programu SAPARD w kwocie zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w 2005 r. jako tymczasowe źródło finansowania inwestycji Modernizacja ujęcia wody w Narojkach. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Stępkowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R. Dział Rozdział Zwiększyć dochody Zwiększyć wydatki Ogółem:

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R. DZIAŁ ROZDZIAŁ ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW WYDATKÓW ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM do 1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R. 1) zwiększono dochody w dziale 700 z tytułu sprzedaży składników majątkowych i przeznaczono na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na odnowienie operatu ewidencji gruntów wraz z pomiarem na terenie wsi Sytki Gmina Drohiczyn;

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC /06 z dnia 2 czerwca 2006 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w rozdziale i przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych; 3) na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB /06 z dnia 20 czerwca 2006 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w rozdziale i przeznaczono na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/ ) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej udziału własnego w realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej do wsi Koczery i Bujaki; 2) w związku z otrzymanym pismem z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach zmieniono przeznaczenie środków z dotacji na zakup samochodu, na zakup wagi laboratoryjnej dla w/w Komendy; 3) w związku z opóźnieniem realizacji inwestycji PERN zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz zmniejszono wydatki na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ponieważ nie zostaną w tym roku zrealizowane (na podstawie pisma ze starostwa). Różnicę przeznaczono na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem żwiru; 4) wolne środki w wysokości zł przeznaczono na : pokrycie wydatków na zakup pozostałej części żwiru, oraz kostki brukowej, na remonty w budynkach komunalnych( zakupy), na zakup zmywarki w ramach Pomoc państwa w zakresie dożywiania udział własny, na zakupy w profilaktyce p/alkoholowej, na usługę związaną z postawieniem nowych słupów elektrycznych, na dodatkowe roboty przy kanalizacji oraz zł na częściową spłatę pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej WFOŚiGW na realizację inwestycji Modernizacja ujęcia wody w Narojkach realizowane z programu SAPARD; 5) zmieniono przeznaczenie środków na inwestycję Utworzenie transgranicznego szlaku turystycznego w związku z odrzuceniem go przez Interreg i przekazano je na drogę do wsi Sady i Chutkowic (w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej); 6) zwiększono dochody o dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie Modernizacja ujęcia wody w Narojkach i przeznaczono je na częściową spłatę pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku realizowanej z programu SAPARD na wspomniane zadanie; 7) zmniejszono dotację dla MGOK w Drohiczynie o środki przeznaczone na zatrudnienie instruktora tańca (nie będzie przez MGOK realizowane) a zwiększono na zakupy wyposażenia w Bibliotece Miejskiej w Drohiczynie.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota zł I. Przychody - ogółem w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 0 2. wolne środki kredyty długoterminowe 0 4. pożyczki: a) transza w 2006 r b) planowana pożyczka w 2006 r spłaty pożyczek udzielonych 0 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 0 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych 0 II Rozchody - ogółem w tym; 1. spłaty kredytów długoterminowych spłaty pożyczek długoterminowych Spłata kredytu krótkoterminowego zaciągniętego jako tymczasowe źródło finansowania na realizacje inwestycji Modernizacja ujęcia wody w Narojkach z programu Sapard * 4. pożyczki udzielone 0 5. wykup papierów wartościowych 0 * zł pokryte z wolnych środków oraz zł z dotacji z programu SAPARD

13 Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpoczęcia i zakończenia WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R. Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione (wydatki do końca 2005r ) Środki wynikające z planów na 2006r ogółem w zł. Środki własne budżetu Środki otrzymane z SPO lub ZPORR w tym: Kredyty i pożyczki Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. Środki z Budżetu Państwa. Udziały od ludności Planowane środki do pozyskania w 2006 r Przebudowa drogi gminnej do wsi Sady Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Koczery i Bujaki 3.Utworzenie transgranicznego szlaku turystycznego śladami cmentarzy wojennych (Narojki- Bryki do wsi Tonkiele) Przebudowa drogi

14 gminnej od drogi krajowej 62 do wsi Chutkowice) 5 Budowa wodociągu Koczery - Drohiczyn 6.Modernizacja świetlicy w Lisowieprogram Odnowa wsi 7.Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jagiełły PL. Kościuszki, Farna, Kościelna w Drohiczynie 8.Zagospodarowanie parku w Drohiczynie historycz Odnowa wsi 8Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie Razem : x

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/234/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2006 r. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota zł I Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r Emisja papierów wartościowych 0 2. Zaciągnięte kredyty Zaciągnięte pożyczki Przyjęte depozyty 0 w tym: depozyty zbywalne 0 5. Zobowiązania wymagalne: 0 a/ z tytułu poręczeń i gwarancji 0 b/ jednostek budżetowych 0 w tym z tytułu: 0 dostawy towarów i usług 0 Składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 0 c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych 0 II. Planowane zwiększenie długu na 2006 r Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Transze pożyczek w 2006 r Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. 0 a/ jedn. budżetowych 0 b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych 0 Wartość długu ogółem III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz.1920 i Kwoty spłaconych rat kredytów Kwoty spłaconych rat pożyczek Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów 0 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych 0 IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r V. Planowane dochody na 2006 r % / IV: V/ 25,63 Na 31 grudnia 2005 r. wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie zł z tytułu pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku, jako tymczasowe źródło finansowania inwestycji Modernizacja ujęcia wody w Narojkach do momentu refundacji poniesionych nakładów z programu SAPARD UCHWAŁA NR XLV/177/06 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 21 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miasta uchwala statut Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem w brzmieniu: STATUT MIEJSKIEJ PŁYWALNI WODNIK W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej;

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) uchwały Nr XLV/176/06 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem Pływalnia jest zakładem budżetowym. 1) siedzibą zakładu jest obiekt przy ul. Szpitalnej Pływalnią kieruje jednoosobowo kierownik na podstawie udzielanych przez Burmistrza Miasta pełnomocnictwa. ROZDZIAŁ II Cel i przedmiot działania Podstawowym celem i przedmiotem działania pływalni jest realizacja zadań w zakresie sportów wodnych i rekreacji poprzez: 1) upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych; 2) udostępnianie pływalni na organizowanie nauki pływania i zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży; 3) organizowanie zawodów sportowych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych; 4) współdziałanie z uczniowskimi klubami sportowymi i szkołami znajdującymi się w mieście i sąsiednich gminach; 5) prowadzenie nauki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 6) odpłatne udostępnianie pływalni osobom zainteresowanym. 2. Pływalnia może realizować inne zadania a mianowicie: 1) prowadzenie szkoleń dla ratowników, płetwonurków; 2) organizowanie kursów w zakresie sportów wodnych; 3) prowadzenie działalności gastronomicznej oraz handlowej artykułami konsmpcyjnymi spożywczymi i przemysłowymi; 4) organizowanie imprez zleconych. ROZDZIAŁ III Majątek i finansowanie pływalni 5. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem miasta. 6. Plan finansowy opracowuje kierownik. 7. Przychodami pływalni są: 1) dotacje; 2) dochody własne wynikające z działalności statutowej;

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz.1921 i ) dobrowolne wpłaty i darowizny osób fizycznych i prawnych; 4) wpływy z reklam; 5) wpływy z najmu lokali oraz dzierżawy i usług; 6) inne dochody dozwolone prawnie. ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe 8. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 9. Likwidacja pływalni jako zakładu budżetowego następuje na podstawie uchwały Rady Miasta. 10. Miejska pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem używa pieczęci: Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Józef Sokolik UCHWAŁA NR XXX/168/06 RADY GMINY NOWINKA z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Nowinka, postanawia: Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł; zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi zł. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi zł.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie zł są przychody z zaciągniętego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w roku 2006, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości zł. 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się prognozę długu budżetu gminy oraz prognozowaną sytuację budżetu gminy w okresie spłaty zadłużenia - zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty zł. 3. Spłata kredytów i pożyczek następować będzie z dochodów i przychodów określonych w budżecie w poszczególnych latach spłaty. 4. Upoważnia się Wójta do zawarcia umowy pożyczki i kredytów oraz czynności z nimi związanych i ich zabezpieczeń w następujących formach: 1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 2. Notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Jerzy Kłoczko

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/168/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 r. W sprawie zmian w budżecie gminy dotyczące dochodów w złotych Dział Rozdział Zwiększenie Aktualne kwoty dochodów po zmianach dochodów Działu Rozdziału Objaśnienie: Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę zł. Otrzymaliśmy darowiznę pieniężną w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w szkole Podstawowej w Monkiniach zł jest to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi zł. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/168/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 r. w złotych Dział Rozdz. Zmniejszenie Ak.kwoty wyd. po zmianach Zwiększenie Ak. Kwoty wyd.po zmianach wydatków Działu Rozdz. wydatków Działu Rozdz

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r. UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA w sprawie zmian w budżecie 2010r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz.u z 2001r., Nr 142 poz.1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 7764 UCHWAŁA NR XXXVI/375/13 RADY GMINY JASIENICA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r.

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie Załącznik do uchwały Nr 101/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Jastrowie Regulamin utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Uchwała Nr XXXIII/276/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211, art. 212,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr L/326/06 z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-08-14 Numer aktu 326 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst. art. 18 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII / 97/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII / 97/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. UCHWAŁA NR VIII / 97/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI z dnia 18 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI z dnia 18 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) Razem

państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) Razem Załącznik Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2005 r ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK 852 POMOC SPOŁECZNA 14 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 14 000 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany załącznika nr 6, 7, 8, 9, 10 do Uchwały Nr XXXIX-275/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 19 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo