Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny za 2006 rok 1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta za 2006 r. Budżet Gminy i Miasta za 2006 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą ,- zł, zaś w wydatkach kwotą ,- zł został zrealizowany: - po stronie dochodów w kwocie ,43 zł, tj. w 98,4%, - po stronie wydatków w kwocie ,08 zł, tj. w 95,8 %. Z porównania faktycznych wydatków z kwotą dochodów skorygowanych o: - wykorzystane w okresie sprawozdawczym kredyty bankowe w kwocie ,62 zł - zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicacach w kwocie ,30 zł - wpływy ze sprzedaży wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł - zaangażowaną nadwyżkę środków pieniężnych z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł - spłacone w roku 2006 raty kredytów i pożyczek w kwocie ,44 zł - spłacone w roku 2006 raty pożyczek w kwocie ,00 zł wynika pełne pokrycie wydatków i rozchodów dochodami i przychodami oraz nadwyżka środków pieniężnych, z której część została uwzględniona jako źródło sfinansowania wydatków w budżecie na rok Zakres zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 13 stycznia 2006 roku budżet Gminy i Miasta na 2006 rok Uchwała Nr XLII/362/06 zamykający się po stronie dochodów kwotą ,- zł, zaś po stronie wydatków kwotą ,- zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący: - po stronie dochodów zmniejszony o kwotę ,- zł, tj. o 4,1%, - po stronie wydatków zmniejszony o kwotę ,- zł, tj. o 0,4 %. Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, zostały dokonane 10-ma uchwałami Rady Miejskiej oraz 13-ma zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Korekty budżetu zwiększające per saldo dochody i wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów: - wzrost udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych ,- zł - zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości ,- zł - zwiększenie wpływów za zarząd i użytkowanie ,- zł - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych ,- zł - zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej ,- zł 3

3 - zwiększenie wpływów z mandatów ,- zł - wpływy z tytułu koncesji 662,- zł - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy ,- zł - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia ,- zł - wprowadzenie dochodów z odsetek ,- zł - zmniejszenie kwoty różnych dochodów ,- zł - zmniejszenie środków pozyskanych od jednostek sektora finansów publicznych ,- zł - zwiększenie dotacji na zadania zlecone ,- zł - zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień ,- zł - zwiększenie dotacji na zadania własne ,- zł - dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ,- zł - dotacje z funduszy celowych ,-zł - otrzymane uzupełnienie subwencji ,- zł - zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ,- zł - zmniejszenie środków z funduszy strukturalnych (ZPORR) ,- zł - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne ,- zł - zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł ,- zł Razem per saldo korekta dochodów ,- zł - korekta wprowadzonych do budżetu, jako źródła sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych ,- zł - przesunięcie na rok 2007 przychodów części planowanego kredytu inwestycyjnego ,- zł - wprowadzenie kwot kredytów pomostowych ,- zł - zwiększenie kwoty kredytu ,- zł - wprowadzenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów pomostowych zł - zmniejszenie kwot pożyczek ,- zł Razem per saldo korekta wydatków ,- zł W trakcie realizacji budżetu Gminy i Miasta dokonywane były ponadto zmiany w wydatkach polegające na: - przenoszeniu środków z rezerwy budżetowej, - przenoszeniu kwot wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i inwestycje, - przenoszeniu wydatków miedzy działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. W tym zakresie podjętych zostało 12 uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych 41 zarządzeń Burmistrza. Szczegółowe zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł oraz według działów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Sprawozdania. 3. Rezerwa budżetowa. Przyjęta w uchwale budżetowej na 2006 rok rezerwa budżetowa jako rezerwa ogólna zamykała się kwotą zł. Środki rezerwy zostały w pełnej kwocie wykorzystane w trakcie realizacji budżetu. Dysponując rezerwą Burmistrz wydał 22 zarządzenia wskazujące cel jej przeznaczenia. 4

4 I tak środki rezerwy zostały wykorzystane na sfinansowanie realizacji następujących zadań: - remonty chodników i dróg gminnych - uzupełnienie oświetlenia ulicznego - remonty obiektów infrastruktury - remonty wodociągów - nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem administracji - doposażenie placówek oświatowych - dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych - uzupełnienie składki do Izby Rolniczej - pomoc materialna dla stowarzyszeń - dofinansowanie wydatków świetlicy środowiskowej 4. Realizacja dochodów i wydatków Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny jest wspólnota samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2006 r. tworzyło mieszkańców terenu zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty opracowany został i przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 2006 realizowany był przez następujące jednostki: Jednostka Plan po zmianach Dochody Wykonanie % Plan po zmianach Wydatki Wykonanie % Gmina i Miasto ,14 98, ,00 100,0 Urząd Gminy i Miasta ,55 96, ,62 95,2 Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,36 156, ,27 92, ,90 123, ,74 97,2 ZEAS ,40 105, ,01 90,9 Szkoła Podstawowa Nr 1* Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 4* Szkoła Podstawowa Nr 5* Szkoła Podstawowa Nr 6* Szkoła Podstawowa Nr 8 Szkoła Podstawowa w Bełku* ,31 100, ,76 100, ,56 85, ,73 99, ,52 140, ,11 100, ,02 153, ,15 100, ,13 100, ,13 100, ,67 87, ,40 98, ,33 101, ,16 100,0 5

5 Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Palowicach Szkoła Podstawowa w Przegędzy Szkoła Podstawowa w Stanowicach Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach ,38 67, ,06 94, ,16 92, ,08 96, ,47 91, ,38 92, ,75 110, ,03 93, ,76 99, ,72 95,1 Gimnazjum Nr 1* ,49 104, ,72 100,0 Gimnazjum Nr ,02 290, ,94 97,4 Gimnazjum Nr 3* ,81 103, ,50 100,0 Gimnazjum Nr 4* ,59 126, ,70 100,0 Gimnazjum Nr 5* ,77 101, ,74 99,9 Gimnazjum Nr ,53 92, ,92 95,5 Gimnazjum Nr 7* 0 52, ,24 100,0 Przedszkole Nr ,71 94, ,64 99,9 Przedszkole Nr ,86 86, ,16 99,8 Przedszkole Nr ,31 110, ,02 95,5 Przedszkole Nr ,95 95, ,20 97,6 Przedszkole Nr ,11 85, ,40 96,1 Przedszkole Nr ,64 87, ,14 96,5 Przedszkole Nr ,80 86, ,68 96,8 Przedszkole Nr ,28 103, ,11 98,8 Przedszkole w Bełku Przedszkole w Stanowicach ,60 84, ,98 98, ,68 35, ,18 99,7 Zespół Szkół Nr ,44 310, ,90 96,3 Zespół Szkół Nr ,84 83, ,46 89,5 Zespół Szkół Nr ,20 6, ,34 93,1 Zespół Szkół Nr ,78 83, ,16 93,1 Zespół Szkół Nr ,40 64, ,60 95,8 Razem: ,43 98, ,08 95,8 W trakcie roku 2006 część jednostek oświatowych uległa likwidacji (* 5 szkół podstawowych i 5 gimnazji), a w ich miejsce powstały zespoły szkół. a) Dochody 6

6 Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie ,43 zł, co stanowi 98,4 % założonych dochodów rocznych. W poszczególnych grupach dochodów jego realizacja przedstawiała się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota realizacji dochodów (w zł) Wskaźnik realizacji dochodów Struktura w dochodach ogółem (w %) (w %) 1. Dochody własne ,29 100,2% 53,1% - udział podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ,3% 23,6% - środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% 0,0% 2. Subwencja ogólna ,00 100,0% 21,9% - część oświatowa subwencji ,00 100,0% 21,2% - część równoważąca subwencji ,00 100,0% 0,6% - uzupełnienie subwencji ,00 100,0% 0,1% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ,19 91,3% 12,5% - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,19 94,8% 10,1% - na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,03 80,1% 2,3% - na zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 100,0% 0,0% - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,97 71,3% 0,2% 4. Fundusze strukturalne ,06 71,2% 1,4% - środki otrzymane na realizację programów EQUEL, Socrates ,06 42,2% 0,0% - środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych (ZPORR i EFOiGR) ,00 72,6% 1,4% 5. Pozostałe dochody ,89 99,6% 11,0% - środki pochodzące z funduszy celowych 7 490,55 42,5% 0,0% - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,00 78,4% 0,1% - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych ,34 100,0% 10,9% Razem dochody ,43 98,4% 100,0% Z analizy przedstawionych w tabeli zapisów wynika spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim z 58,6% do 53,1%. Zjawisko to nie oznacza jednak spadku poziomu dochodów własnych, 7

7 a jedynie pozyskanie dodatkowych dochodów wpływających na wzrost ogólnego poziomu dochodów. Podobnie jak w roku ubiegłym do budżetu wprowadzone zostały środki z EKO- Funduszu, jako jedno ze źródeł finansowania realizacji podstawowej inwestycji w gminie pn. Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn. Finansowanie realizacji dwóch innych zadań inwestycyjnych, tj. zadania Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów oraz zadania Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare obejmowało środki z funduszy strukturalnych, zadania te realizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Także i te środki zostały ujęte w budżecie. Graficzny obraz porównania kwot dochodów w roku sprawozdawczym z rokiem poprzednim zawiera poniższe zestawienie. Kształtowanie się dochodów w latach 2005 i 2006 w tys r r. Dochody własne bez udziełu w podatku dochodowym Subwencja ogólna Fundusze strukturalne Udział w podatkach dochodowych Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe dotacje Zasadniczy wpływ na wykonanie prognozowanych na rok 2006 dochodów własnych Gminy w omawianym okresie miały otrzymane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie jak w roku poprzednim, przekazane na rachunek dochodów Gminy środki tytułem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły i to znacznie kwotę określoną w decyzji Ministra Finansów podającej kwoty orientacyjne, jakie mogą być podstawą do opracowania uchwały budżetowej na dany rok. Rozpatrując poszczególne grupy dochodów, największe rozbieżności pomiędzy planem a jego realizacją występują w dotacjach oraz w środkach z funduszy strukturalnych. W pierwszym przypadku rozbieżności te są wynikiem zwrotu, w przewidzianym przepisami prawa terminie, części niewykorzystanej dotacji. Zwrot ten 8

8 obniża kwotę dotacji otrzymanej nie zmieniając planu, czyli nie dostosowując planu do faktycznej realizacji zadań zleconych. Poziom realizacji dochodów z funduszy strukturalnych wynika przede wszystkim z procedur stosowanych przy tych środkach. Środki są przekazywane po zatwierdzeniu przez fundusze dokonanych wydatków, opóźnienie to skutkuje przesunięciem w czasie realizacji tych dochodów. W 100% zostały zrealizowane dochody, których źródłem była subwencja ogólna. Prognozowana kwota części oświatowej subwencji podana przez Ministra Finansów dla opracowania projektu uchwały budżetowej, uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do ostatecznej kwoty tej części subwencji ustalonej po zatwierdzeniu ustawy budżetowej. Przyznanie w IV kwartale 2006 roku dodatkowej kwoty w części zrekompensowało jej wcześniejsze obniżenie, jednak i tak kwota subwencji nie osiągnęła poziomu pozwalającego na pełne pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem jednostek oświatowych. Dochody własne zostały zrealizowane w 100,2%. Wskaźnik ten nie oznacza jednak pełnej realizacji dochodów z każdego źródła, a jedynie pokrycie niepełnej realizacji jednych dochodów przez nadwyżkę w realizacji innych. I tak największe różnice pomiędzy prognozą a kwotą osiągniętych dochodów wystąpiły w realizacji podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływach z opłaty produktowej oraz w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie z wymienionych powyżej dochodów należą do źródeł, które z jednej strony charakteryzują się dużym stopniem trudności przy określaniu poziomu ich wysokości na rok następny, a z drugiej strony gmina ma minimalny wpływ na stopień ich realizacji. Niższa realizacja dochodów z tych źródeł została zrekompensowana przez znaczne przekroczenie prognozowanej kwoty wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Niski stopień realizacji osiągnięto także przy opłacie skarbowej. Przyczyny takiego stanu można upatrywać w skutkach, jakie przyniosła ze sobą zmiana ustawy o opłacie skarbowej. Analizując pozostałe źródła dochodów, realizacja wpływów z podatków i opłat lokalnych wynosiła powyżej 95%, podatku rolnego i leśnego przekroczyła prognozowane wysokość. Spośród podatku lokalnych najniższą realizację wykazuje podatek od nieruchomości (95,2%), przy czym podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 101,2%, a podatek od nieruchomości od osób prawnych w 93,3%. Przyczyną stosunkowo niskiej realizacji tej części podatku od nieruchomości są trudności z wyegzekwowaniem należności w związku z ogłoszoną przez podmioty upadłością, zawarciem porozumień sądowych czy przedłużająca się egzekucją komorniczą. Prognozowane dochody uzyskiwane w związku z majątkiem gminy, tj. dochody z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży składników majątkowych zostały w pełni zrealizowane, przy czym przekroczony został poziom dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, przede wszystkim związany ze sprzedażą większej ilości mieszkań komunalnych, natomiast nie osiągnięto pełnego poziomu realizacji dochodów z najmu i dzierżawy. Brak wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy majątku należącego do gminy pociągał za sobą konieczność wszczęcia postępowań sądowych. Pomimo podejmowania takich kroków, biorąc pod uwagę także czas niezbędny do ich przeprowadzenia i skutecznej egzekucji, nie we wszystkich przypadkach udało się wyegzekwować w 2006 roku należne gminie opłaty. W części przypadków skutkowało to rozwiązaniem umów dzierżawy czy odstąpieniem od zawierania umów na następne okresy. 9

9 Strukturę dochodów osiągniętych w 2006 roku obrazuje poniższy wykres: Struktura dochodów w 2006 r. 1% 11% 13% 26% 1% 21% 27% Dochody w łasne bez udziełu w podatku dochodow ym Udział w podatku dochodow ym od osób fizycznych i od osób praw nych Część ośw iatow a subw encji ogólnej Pozostałe części subw encji Dotacje celow e z budżetu państw a Fundusze strukturalne Pozostałe dochody b) Wydatki W roku 2006 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe na kwotę ,08 zł, co stanowi 95,8% zakładanej kwoty rocznej. Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco: Lp Wyszczególnienie Kwota realizacji wydatków ( w zł) Wskaźnik realizacji wydatków (w %) Struktura w wydatkach ogółem (w %) Wydatki bieżące ,95 96,2% 76,0% - wynagrodzenia i pochodne ,02 97,0% 36,6% - remonty ,37 96,8% 1,6% - dotacje ,88 99,9% 9,6% - obsługa długu ,83 95,5% 1,4% Wydatki majątkowe ,13 94,5% 24,0% - inwestycje ,58 94,4% 23,6% 1

10 - zakupy inwestycyjne ,68 97,7% 0,2% - dotacje na inwestycje ,87 97,9% 0,2% Razem: ,08 95,8% 100,0% Szczegółowa analiza danych liczbowych dotyczących realizacji zapisanych w uchwale budżetowej na 2006 r. wydatków wykazuje, że na założonym poziomie został zrealizowany zakres rzeczowy i finansowy w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Handel i Różne rozliczenia finansowe Poniżej 100% wykorzystano, przy jednoczesnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego, środki w działach: Gospodarka mieszkaniowa, Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obsługa długu publicznego, Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i Kultura fizyczna i sport. Na niepełne wykorzystanie środków zapisanych w działach niżej wymienionych składały się: - dział Rolnictwo i łowiectwo - niewykonanie planowanych wydatków związane jest z przesunięciem realizacji zadania Wapnowanie gleb na rok 2007, - dział Leśnictwo - planowanej kwoty nie wydatkowano z uwagi na brak zamówień na nasadzenia i wycinkę drzew, - dział Transport i łączność - niewykorzystanie środków wynika ze znacznie mniejszego od planowanego zakresu robót dodatkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów, - dział Turystyka - mniejsze niż zakładano wydatki wynikające z ograniczenia wyjazdów na narty w związku z warunkami atmosferycznymi w zimie, - dział Działalność usługowa - mniejsze koszty zaoferowane przez wykonawców za wykonanie robót geodezyjnych i szacowania gruntów, - dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ograniczenie wydatków na zakup materiałów i usług oraz niższa kwota wynagrodzeń dla kierowców mechaników samochodów straży pożarnej, - dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie zakresu dostarczania decyzji przez osoby zatrudnione w Urzędzie na stażu absolwenckim, a więc bezkosztowo, - dział Ochrona zdrowia - mniejsze niż zakładano bieżące wydatki na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - dział Pomoc społeczna - niewykorzystanie pełnej kwoty wynikało z mniejszej liczby złożonych wniosków o zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne, - dział Edukacyjna opieka 1

11 wychowawcza - niewykorzystanie pełnej kwoty wynikało z jednej strony z braku udokumentowania przez wnioskodawców wydatków, zaś z drugiej z mniejszej niż zakładano ilości przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych, - dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia terminów realizacji robót wchodzących w zakres zadania Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare. Analityczne zestawienie wydatków zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Sprawozdania. 5. Wydatki majątkowe. Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w uchwale budżetowej kwotę ,- zł. Faktycznie wydatkowano ,13 zł, co stanowi 94,5% założonej wielkości rocznej. Z łącznej kwoty wydatków majątkowych przeznaczono: - na realizację zadań inwestycyjnych ,58 zł, co stanowi 94,4% kwoty planowanej - na zakupy inwestycyjne ,68 zł, co stanowi 97,7% kwoty planowanej - na dotacje inwestycyjne ,87 zł, co stanowi 97,9% kwoty planowanej Mniejsze niż zakładano wydatki są wynikiem wyboru w drodze postępowania przetargowego wykonawców oferujących korzystniejsze ceny za zrealizowanie robót i zakupów inwestycyjnych oraz przesunięciem terminów realizacji niektórych robót składających się na zadanie Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare. Zestawienie finansowania w roku 2006 inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania. 6. Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie do realizacji w 2006 r. Przyjęty do realizacji plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2006 rok zamykający się, po dokonanych korektach, kwotą ,- zł został zrealizowany: - po stronie dochodów w kwocie ,19 zł, tj. w 94,8%, - po stronie wydatków w kwocie ,19 zł, tj. w 94,8%. Zadania rzeczowe objęte dotacją zostały zrealizowane w pełnym zakresie ustalonym w budżecie. Na różnicę między kwotą przyznanych dotacji a kwotą wykorzystanych środków składały się: niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej na przeprowadzenie wyborów wynikające z nieobecności niektórych członków komisji w dniu wyborów, niepełne wykorzystanie kwoty dotacji przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców, niższe od planowanego wypłaty z tytułu zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych i co za tym idzie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, mniejsza niż zakładano ilość wypłaconych zasiłków stałych oraz niższe od planowanych wypłaty z tytułu szkód w uprawach spowodowanych suszą. 1

12 Szczegółowe dane liczbowe w zakresie wykonania dochodów i wydatków tegoż planu zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania. 7. Zakład budżetowy Zadania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej realizowane są tak przez Urząd jak i przez zakład budżetowy, w formie którego działa na terenie gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Leszczynach. W analizowanym roku wymieniony Zakład zrealizował plan finansowo rzeczowy w warunkach porównywalnych (tj. po korekcie o odpisy amortyzacyjne) po stronie dochodów i po stronie wydatków w 100%. Zapisane w planie rzeczowym zadania w poszczególnych działach i rozdziałach zostały wykonane. Ustalone przez Radę Miejską w dniu 13 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII / 361 / 06 stawki jednostkowe dotacji z budżetu Gminy, zmienione w trakcie roku Uchwałą Nr XLIV / 394 / 06 z dnia 24 marca 2006 r., stanowiące podstawę dofinansowania do poszczególnych rodzajów działalności były przestrzegane. Zapisane w budżecie dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie ,- zł zostały w wykorzystane w kwocie ,60 zł, a pozostała niewykorzystana część w kwocie 390,40 zł została już w roku 2007 zwrócona. Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego zawiera część I załącznika Nr 7 do niniejszego Sprawozdania. 8. Rachunki dochodów własnych Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami w roku 2006 funkcjonowały następujące rachunki dochodów własnych: - 1 rachunek Urzędu Gminy i Miasta pn. Odszkodowania, - 2 rachunki Ośrodka Pomocy Społecznej pn. Darowizny, - 37 rachunków placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazji, przedszkoli oraz Zespołów Szkół pn. Wyżywienie w stołówkach, - 8 rachunków placówek oświatowych pn. Darowizny. W trakcie roku część rachunków została zlikwidowana, w tym w związku z reorganizacją (z 5 szkól podstawowych i 5 gimnazji utworzone zostały Zespoły Szkół, dla których utworzono nowe rachunki dochodów własnych). Dla każdego ze źródeł dochodów kierownicy jednostek opracowali plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w szczegółowości dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota osiągniętych dochodów własnych wyniosła w 2006 roku ,01 zł, zaś wydatków ,59 zł. Po uwzględnieniu stanu środków na dzień 1 stycznia 2006 r. pozostające do wykorzystania w roku 2007 środki z osiągniętych przychodów wyniosły ,77 zł. Zgromadzone na rachunkach dochodów własnych środki zostały wykorzystane wyłącznie na wydatki wskazane w podjętych wcześniej uchwałach Rady Miejskiej. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków poszczególnych rachunków dochodów własnych zawiera II. część załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania. 9. Dotacje 1

13 W roku 2006 z budżetu Gminy i Miasta udzielone zostały dotacje następującym podmiotom: - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dotacja przedmiotowa i dotacja celowa na zadania i zakupy inwestycyjne), - gminnym jednostkom kultury, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Publicznej, - Izbie Rolniczej w Katowicach (wpłaty 2% udziału w podatku rolnym), - Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych, - Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu, - Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętego Andrzeja Boboli w Leszczynach. Oprócz wymienionych powyżej podmiotów dotacji na realizację zadań gminy udzielono także podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznym i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Spośród 6 zadań określonych uchwałą Rady Miejskiej a przeznaczonych do realizacji przez te podmioty realizowane było w 2006 r. pięć zadań. Żaden podmiot nie zgłosił oferty realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, natomiast oferty realizacji zadań w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych nie objęły całości przeznaczonej na ten cel kwoty. Szczegółowy obraz udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 8 do niniejszego Sprawozdania. 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego W roku 2006 Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny współpracowała z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego realizując wspólnie zadania: - ze Starostwem Powiatowym w Rybniku, - z Województwem Śląskim, - z Miastem Knurów. Szczegółowe informacje o realizowanych zadaniach oraz ich zakresie finansowym zawiera załącznik nr 9 do niniejszego Sprawozdania. 11. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Założone na 2006 rok w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: - przychody w kwocie ,- zł zostały zrealizowane w wysokości ,97 zł, tj. w 101,6%, - wydatki w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,71 zł, tj. w 66,5%. Po uwzględnieniu środków będących do dyspozycji na dzień 1 stycznia 2006 roku w kwocie ,90 zł oraz dokonanych wydatków stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku sprawozdawczego wynosi ,16 zł. Brak wykorzystania w pełni środków zgromadzonych na rachunku omawianego Funduszu był konsekwencją przesunięcia w czasie realizacji zadania inwestycyjnego Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Leszczyny, które miało być współfinansowane w części środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe zadania inwestycyjne jak i bieżące ujęte w planie zadań rzeczowych omawianego Funduszu zostały zrealizowane. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz zakres rzeczowy realizowanych zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego Sprawozdania. 1

14 12. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2006 r. Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła ,88 zł, co stanowi 50,2% dochodów budżetowych. Składają się na nie: a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie ,00zł b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, których spłata przypada na lata w kwocie ,18 zł - kredyt zaciągnięty w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,00 zł - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,20 zł - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie ,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie ,00 zł - kredyt pomostowy zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,00 zł - kredyt pomostowy zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,98 zł c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pożyczek, których splata przypada w latach w kwocie ,94 zł - pożyczka zaciągnięta w 2002 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,90 zł - pożyczka zaciągnięta w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,00 zł - pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,74 zł - pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,00 zł - pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,30 zł d) wymagalne zobowiązania w kwocie ,76 zł 1

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 8.500.000,00

kredyty krajowe 8.500.000,00 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XXIV/245/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok według,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo