Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny za 2006 rok 1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta za 2006 r. Budżet Gminy i Miasta za 2006 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą ,- zł, zaś w wydatkach kwotą ,- zł został zrealizowany: - po stronie dochodów w kwocie ,43 zł, tj. w 98,4%, - po stronie wydatków w kwocie ,08 zł, tj. w 95,8 %. Z porównania faktycznych wydatków z kwotą dochodów skorygowanych o: - wykorzystane w okresie sprawozdawczym kredyty bankowe w kwocie ,62 zł - zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicacach w kwocie ,30 zł - wpływy ze sprzedaży wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł - zaangażowaną nadwyżkę środków pieniężnych z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł - spłacone w roku 2006 raty kredytów i pożyczek w kwocie ,44 zł - spłacone w roku 2006 raty pożyczek w kwocie ,00 zł wynika pełne pokrycie wydatków i rozchodów dochodami i przychodami oraz nadwyżka środków pieniężnych, z której część została uwzględniona jako źródło sfinansowania wydatków w budżecie na rok Zakres zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 13 stycznia 2006 roku budżet Gminy i Miasta na 2006 rok Uchwała Nr XLII/362/06 zamykający się po stronie dochodów kwotą ,- zł, zaś po stronie wydatków kwotą ,- zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący: - po stronie dochodów zmniejszony o kwotę ,- zł, tj. o 4,1%, - po stronie wydatków zmniejszony o kwotę ,- zł, tj. o 0,4 %. Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, zostały dokonane 10-ma uchwałami Rady Miejskiej oraz 13-ma zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Korekty budżetu zwiększające per saldo dochody i wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów: - wzrost udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych ,- zł - zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości ,- zł - zwiększenie wpływów za zarząd i użytkowanie ,- zł - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych ,- zł - zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej ,- zł 3

3 - zwiększenie wpływów z mandatów ,- zł - wpływy z tytułu koncesji 662,- zł - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy ,- zł - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia ,- zł - wprowadzenie dochodów z odsetek ,- zł - zmniejszenie kwoty różnych dochodów ,- zł - zmniejszenie środków pozyskanych od jednostek sektora finansów publicznych ,- zł - zwiększenie dotacji na zadania zlecone ,- zł - zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień ,- zł - zwiększenie dotacji na zadania własne ,- zł - dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ,- zł - dotacje z funduszy celowych ,-zł - otrzymane uzupełnienie subwencji ,- zł - zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ,- zł - zmniejszenie środków z funduszy strukturalnych (ZPORR) ,- zł - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne ,- zł - zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł ,- zł Razem per saldo korekta dochodów ,- zł - korekta wprowadzonych do budżetu, jako źródła sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych ,- zł - przesunięcie na rok 2007 przychodów części planowanego kredytu inwestycyjnego ,- zł - wprowadzenie kwot kredytów pomostowych ,- zł - zwiększenie kwoty kredytu ,- zł - wprowadzenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów pomostowych zł - zmniejszenie kwot pożyczek ,- zł Razem per saldo korekta wydatków ,- zł W trakcie realizacji budżetu Gminy i Miasta dokonywane były ponadto zmiany w wydatkach polegające na: - przenoszeniu środków z rezerwy budżetowej, - przenoszeniu kwot wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i inwestycje, - przenoszeniu wydatków miedzy działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. W tym zakresie podjętych zostało 12 uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych 41 zarządzeń Burmistrza. Szczegółowe zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł oraz według działów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Sprawozdania. 3. Rezerwa budżetowa. Przyjęta w uchwale budżetowej na 2006 rok rezerwa budżetowa jako rezerwa ogólna zamykała się kwotą zł. Środki rezerwy zostały w pełnej kwocie wykorzystane w trakcie realizacji budżetu. Dysponując rezerwą Burmistrz wydał 22 zarządzenia wskazujące cel jej przeznaczenia. 4

4 I tak środki rezerwy zostały wykorzystane na sfinansowanie realizacji następujących zadań: - remonty chodników i dróg gminnych - uzupełnienie oświetlenia ulicznego - remonty obiektów infrastruktury - remonty wodociągów - nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem administracji - doposażenie placówek oświatowych - dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych - uzupełnienie składki do Izby Rolniczej - pomoc materialna dla stowarzyszeń - dofinansowanie wydatków świetlicy środowiskowej 4. Realizacja dochodów i wydatków Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny jest wspólnota samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2006 r. tworzyło mieszkańców terenu zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty opracowany został i przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 2006 realizowany był przez następujące jednostki: Jednostka Plan po zmianach Dochody Wykonanie % Plan po zmianach Wydatki Wykonanie % Gmina i Miasto ,14 98, ,00 100,0 Urząd Gminy i Miasta ,55 96, ,62 95,2 Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,36 156, ,27 92, ,90 123, ,74 97,2 ZEAS ,40 105, ,01 90,9 Szkoła Podstawowa Nr 1* Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 4* Szkoła Podstawowa Nr 5* Szkoła Podstawowa Nr 6* Szkoła Podstawowa Nr 8 Szkoła Podstawowa w Bełku* ,31 100, ,76 100, ,56 85, ,73 99, ,52 140, ,11 100, ,02 153, ,15 100, ,13 100, ,13 100, ,67 87, ,40 98, ,33 101, ,16 100,0 5

5 Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Palowicach Szkoła Podstawowa w Przegędzy Szkoła Podstawowa w Stanowicach Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach ,38 67, ,06 94, ,16 92, ,08 96, ,47 91, ,38 92, ,75 110, ,03 93, ,76 99, ,72 95,1 Gimnazjum Nr 1* ,49 104, ,72 100,0 Gimnazjum Nr ,02 290, ,94 97,4 Gimnazjum Nr 3* ,81 103, ,50 100,0 Gimnazjum Nr 4* ,59 126, ,70 100,0 Gimnazjum Nr 5* ,77 101, ,74 99,9 Gimnazjum Nr ,53 92, ,92 95,5 Gimnazjum Nr 7* 0 52, ,24 100,0 Przedszkole Nr ,71 94, ,64 99,9 Przedszkole Nr ,86 86, ,16 99,8 Przedszkole Nr ,31 110, ,02 95,5 Przedszkole Nr ,95 95, ,20 97,6 Przedszkole Nr ,11 85, ,40 96,1 Przedszkole Nr ,64 87, ,14 96,5 Przedszkole Nr ,80 86, ,68 96,8 Przedszkole Nr ,28 103, ,11 98,8 Przedszkole w Bełku Przedszkole w Stanowicach ,60 84, ,98 98, ,68 35, ,18 99,7 Zespół Szkół Nr ,44 310, ,90 96,3 Zespół Szkół Nr ,84 83, ,46 89,5 Zespół Szkół Nr ,20 6, ,34 93,1 Zespół Szkół Nr ,78 83, ,16 93,1 Zespół Szkół Nr ,40 64, ,60 95,8 Razem: ,43 98, ,08 95,8 W trakcie roku 2006 część jednostek oświatowych uległa likwidacji (* 5 szkół podstawowych i 5 gimnazji), a w ich miejsce powstały zespoły szkół. a) Dochody 6

6 Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie ,43 zł, co stanowi 98,4 % założonych dochodów rocznych. W poszczególnych grupach dochodów jego realizacja przedstawiała się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota realizacji dochodów (w zł) Wskaźnik realizacji dochodów Struktura w dochodach ogółem (w %) (w %) 1. Dochody własne ,29 100,2% 53,1% - udział podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ,3% 23,6% - środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% 0,0% 2. Subwencja ogólna ,00 100,0% 21,9% - część oświatowa subwencji ,00 100,0% 21,2% - część równoważąca subwencji ,00 100,0% 0,6% - uzupełnienie subwencji ,00 100,0% 0,1% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ,19 91,3% 12,5% - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,19 94,8% 10,1% - na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,03 80,1% 2,3% - na zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 100,0% 0,0% - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,97 71,3% 0,2% 4. Fundusze strukturalne ,06 71,2% 1,4% - środki otrzymane na realizację programów EQUEL, Socrates ,06 42,2% 0,0% - środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych (ZPORR i EFOiGR) ,00 72,6% 1,4% 5. Pozostałe dochody ,89 99,6% 11,0% - środki pochodzące z funduszy celowych 7 490,55 42,5% 0,0% - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,00 78,4% 0,1% - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych ,34 100,0% 10,9% Razem dochody ,43 98,4% 100,0% Z analizy przedstawionych w tabeli zapisów wynika spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim z 58,6% do 53,1%. Zjawisko to nie oznacza jednak spadku poziomu dochodów własnych, 7

7 a jedynie pozyskanie dodatkowych dochodów wpływających na wzrost ogólnego poziomu dochodów. Podobnie jak w roku ubiegłym do budżetu wprowadzone zostały środki z EKO- Funduszu, jako jedno ze źródeł finansowania realizacji podstawowej inwestycji w gminie pn. Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn. Finansowanie realizacji dwóch innych zadań inwestycyjnych, tj. zadania Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów oraz zadania Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare obejmowało środki z funduszy strukturalnych, zadania te realizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Także i te środki zostały ujęte w budżecie. Graficzny obraz porównania kwot dochodów w roku sprawozdawczym z rokiem poprzednim zawiera poniższe zestawienie. Kształtowanie się dochodów w latach 2005 i 2006 w tys r r. Dochody własne bez udziełu w podatku dochodowym Subwencja ogólna Fundusze strukturalne Udział w podatkach dochodowych Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe dotacje Zasadniczy wpływ na wykonanie prognozowanych na rok 2006 dochodów własnych Gminy w omawianym okresie miały otrzymane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie jak w roku poprzednim, przekazane na rachunek dochodów Gminy środki tytułem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły i to znacznie kwotę określoną w decyzji Ministra Finansów podającej kwoty orientacyjne, jakie mogą być podstawą do opracowania uchwały budżetowej na dany rok. Rozpatrując poszczególne grupy dochodów, największe rozbieżności pomiędzy planem a jego realizacją występują w dotacjach oraz w środkach z funduszy strukturalnych. W pierwszym przypadku rozbieżności te są wynikiem zwrotu, w przewidzianym przepisami prawa terminie, części niewykorzystanej dotacji. Zwrot ten 8

8 obniża kwotę dotacji otrzymanej nie zmieniając planu, czyli nie dostosowując planu do faktycznej realizacji zadań zleconych. Poziom realizacji dochodów z funduszy strukturalnych wynika przede wszystkim z procedur stosowanych przy tych środkach. Środki są przekazywane po zatwierdzeniu przez fundusze dokonanych wydatków, opóźnienie to skutkuje przesunięciem w czasie realizacji tych dochodów. W 100% zostały zrealizowane dochody, których źródłem była subwencja ogólna. Prognozowana kwota części oświatowej subwencji podana przez Ministra Finansów dla opracowania projektu uchwały budżetowej, uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do ostatecznej kwoty tej części subwencji ustalonej po zatwierdzeniu ustawy budżetowej. Przyznanie w IV kwartale 2006 roku dodatkowej kwoty w części zrekompensowało jej wcześniejsze obniżenie, jednak i tak kwota subwencji nie osiągnęła poziomu pozwalającego na pełne pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem jednostek oświatowych. Dochody własne zostały zrealizowane w 100,2%. Wskaźnik ten nie oznacza jednak pełnej realizacji dochodów z każdego źródła, a jedynie pokrycie niepełnej realizacji jednych dochodów przez nadwyżkę w realizacji innych. I tak największe różnice pomiędzy prognozą a kwotą osiągniętych dochodów wystąpiły w realizacji podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływach z opłaty produktowej oraz w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie z wymienionych powyżej dochodów należą do źródeł, które z jednej strony charakteryzują się dużym stopniem trudności przy określaniu poziomu ich wysokości na rok następny, a z drugiej strony gmina ma minimalny wpływ na stopień ich realizacji. Niższa realizacja dochodów z tych źródeł została zrekompensowana przez znaczne przekroczenie prognozowanej kwoty wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Niski stopień realizacji osiągnięto także przy opłacie skarbowej. Przyczyny takiego stanu można upatrywać w skutkach, jakie przyniosła ze sobą zmiana ustawy o opłacie skarbowej. Analizując pozostałe źródła dochodów, realizacja wpływów z podatków i opłat lokalnych wynosiła powyżej 95%, podatku rolnego i leśnego przekroczyła prognozowane wysokość. Spośród podatku lokalnych najniższą realizację wykazuje podatek od nieruchomości (95,2%), przy czym podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 101,2%, a podatek od nieruchomości od osób prawnych w 93,3%. Przyczyną stosunkowo niskiej realizacji tej części podatku od nieruchomości są trudności z wyegzekwowaniem należności w związku z ogłoszoną przez podmioty upadłością, zawarciem porozumień sądowych czy przedłużająca się egzekucją komorniczą. Prognozowane dochody uzyskiwane w związku z majątkiem gminy, tj. dochody z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży składników majątkowych zostały w pełni zrealizowane, przy czym przekroczony został poziom dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, przede wszystkim związany ze sprzedażą większej ilości mieszkań komunalnych, natomiast nie osiągnięto pełnego poziomu realizacji dochodów z najmu i dzierżawy. Brak wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy majątku należącego do gminy pociągał za sobą konieczność wszczęcia postępowań sądowych. Pomimo podejmowania takich kroków, biorąc pod uwagę także czas niezbędny do ich przeprowadzenia i skutecznej egzekucji, nie we wszystkich przypadkach udało się wyegzekwować w 2006 roku należne gminie opłaty. W części przypadków skutkowało to rozwiązaniem umów dzierżawy czy odstąpieniem od zawierania umów na następne okresy. 9

9 Strukturę dochodów osiągniętych w 2006 roku obrazuje poniższy wykres: Struktura dochodów w 2006 r. 1% 11% 13% 26% 1% 21% 27% Dochody w łasne bez udziełu w podatku dochodow ym Udział w podatku dochodow ym od osób fizycznych i od osób praw nych Część ośw iatow a subw encji ogólnej Pozostałe części subw encji Dotacje celow e z budżetu państw a Fundusze strukturalne Pozostałe dochody b) Wydatki W roku 2006 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe na kwotę ,08 zł, co stanowi 95,8% zakładanej kwoty rocznej. Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco: Lp Wyszczególnienie Kwota realizacji wydatków ( w zł) Wskaźnik realizacji wydatków (w %) Struktura w wydatkach ogółem (w %) Wydatki bieżące ,95 96,2% 76,0% - wynagrodzenia i pochodne ,02 97,0% 36,6% - remonty ,37 96,8% 1,6% - dotacje ,88 99,9% 9,6% - obsługa długu ,83 95,5% 1,4% Wydatki majątkowe ,13 94,5% 24,0% - inwestycje ,58 94,4% 23,6% 1

10 - zakupy inwestycyjne ,68 97,7% 0,2% - dotacje na inwestycje ,87 97,9% 0,2% Razem: ,08 95,8% 100,0% Szczegółowa analiza danych liczbowych dotyczących realizacji zapisanych w uchwale budżetowej na 2006 r. wydatków wykazuje, że na założonym poziomie został zrealizowany zakres rzeczowy i finansowy w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Handel i Różne rozliczenia finansowe Poniżej 100% wykorzystano, przy jednoczesnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego, środki w działach: Gospodarka mieszkaniowa, Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obsługa długu publicznego, Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i Kultura fizyczna i sport. Na niepełne wykorzystanie środków zapisanych w działach niżej wymienionych składały się: - dział Rolnictwo i łowiectwo - niewykonanie planowanych wydatków związane jest z przesunięciem realizacji zadania Wapnowanie gleb na rok 2007, - dział Leśnictwo - planowanej kwoty nie wydatkowano z uwagi na brak zamówień na nasadzenia i wycinkę drzew, - dział Transport i łączność - niewykorzystanie środków wynika ze znacznie mniejszego od planowanego zakresu robót dodatkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów, - dział Turystyka - mniejsze niż zakładano wydatki wynikające z ograniczenia wyjazdów na narty w związku z warunkami atmosferycznymi w zimie, - dział Działalność usługowa - mniejsze koszty zaoferowane przez wykonawców za wykonanie robót geodezyjnych i szacowania gruntów, - dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ograniczenie wydatków na zakup materiałów i usług oraz niższa kwota wynagrodzeń dla kierowców mechaników samochodów straży pożarnej, - dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie zakresu dostarczania decyzji przez osoby zatrudnione w Urzędzie na stażu absolwenckim, a więc bezkosztowo, - dział Ochrona zdrowia - mniejsze niż zakładano bieżące wydatki na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - dział Pomoc społeczna - niewykorzystanie pełnej kwoty wynikało z mniejszej liczby złożonych wniosków o zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne, - dział Edukacyjna opieka 1

11 wychowawcza - niewykorzystanie pełnej kwoty wynikało z jednej strony z braku udokumentowania przez wnioskodawców wydatków, zaś z drugiej z mniejszej niż zakładano ilości przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych, - dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia terminów realizacji robót wchodzących w zakres zadania Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare. Analityczne zestawienie wydatków zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Sprawozdania. 5. Wydatki majątkowe. Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w uchwale budżetowej kwotę ,- zł. Faktycznie wydatkowano ,13 zł, co stanowi 94,5% założonej wielkości rocznej. Z łącznej kwoty wydatków majątkowych przeznaczono: - na realizację zadań inwestycyjnych ,58 zł, co stanowi 94,4% kwoty planowanej - na zakupy inwestycyjne ,68 zł, co stanowi 97,7% kwoty planowanej - na dotacje inwestycyjne ,87 zł, co stanowi 97,9% kwoty planowanej Mniejsze niż zakładano wydatki są wynikiem wyboru w drodze postępowania przetargowego wykonawców oferujących korzystniejsze ceny za zrealizowanie robót i zakupów inwestycyjnych oraz przesunięciem terminów realizacji niektórych robót składających się na zadanie Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare. Zestawienie finansowania w roku 2006 inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania. 6. Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie do realizacji w 2006 r. Przyjęty do realizacji plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2006 rok zamykający się, po dokonanych korektach, kwotą ,- zł został zrealizowany: - po stronie dochodów w kwocie ,19 zł, tj. w 94,8%, - po stronie wydatków w kwocie ,19 zł, tj. w 94,8%. Zadania rzeczowe objęte dotacją zostały zrealizowane w pełnym zakresie ustalonym w budżecie. Na różnicę między kwotą przyznanych dotacji a kwotą wykorzystanych środków składały się: niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej na przeprowadzenie wyborów wynikające z nieobecności niektórych członków komisji w dniu wyborów, niepełne wykorzystanie kwoty dotacji przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców, niższe od planowanego wypłaty z tytułu zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych i co za tym idzie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, mniejsza niż zakładano ilość wypłaconych zasiłków stałych oraz niższe od planowanych wypłaty z tytułu szkód w uprawach spowodowanych suszą. 1

12 Szczegółowe dane liczbowe w zakresie wykonania dochodów i wydatków tegoż planu zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania. 7. Zakład budżetowy Zadania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej realizowane są tak przez Urząd jak i przez zakład budżetowy, w formie którego działa na terenie gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Leszczynach. W analizowanym roku wymieniony Zakład zrealizował plan finansowo rzeczowy w warunkach porównywalnych (tj. po korekcie o odpisy amortyzacyjne) po stronie dochodów i po stronie wydatków w 100%. Zapisane w planie rzeczowym zadania w poszczególnych działach i rozdziałach zostały wykonane. Ustalone przez Radę Miejską w dniu 13 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII / 361 / 06 stawki jednostkowe dotacji z budżetu Gminy, zmienione w trakcie roku Uchwałą Nr XLIV / 394 / 06 z dnia 24 marca 2006 r., stanowiące podstawę dofinansowania do poszczególnych rodzajów działalności były przestrzegane. Zapisane w budżecie dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie ,- zł zostały w wykorzystane w kwocie ,60 zł, a pozostała niewykorzystana część w kwocie 390,40 zł została już w roku 2007 zwrócona. Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego zawiera część I załącznika Nr 7 do niniejszego Sprawozdania. 8. Rachunki dochodów własnych Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami w roku 2006 funkcjonowały następujące rachunki dochodów własnych: - 1 rachunek Urzędu Gminy i Miasta pn. Odszkodowania, - 2 rachunki Ośrodka Pomocy Społecznej pn. Darowizny, - 37 rachunków placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazji, przedszkoli oraz Zespołów Szkół pn. Wyżywienie w stołówkach, - 8 rachunków placówek oświatowych pn. Darowizny. W trakcie roku część rachunków została zlikwidowana, w tym w związku z reorganizacją (z 5 szkól podstawowych i 5 gimnazji utworzone zostały Zespoły Szkół, dla których utworzono nowe rachunki dochodów własnych). Dla każdego ze źródeł dochodów kierownicy jednostek opracowali plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w szczegółowości dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota osiągniętych dochodów własnych wyniosła w 2006 roku ,01 zł, zaś wydatków ,59 zł. Po uwzględnieniu stanu środków na dzień 1 stycznia 2006 r. pozostające do wykorzystania w roku 2007 środki z osiągniętych przychodów wyniosły ,77 zł. Zgromadzone na rachunkach dochodów własnych środki zostały wykorzystane wyłącznie na wydatki wskazane w podjętych wcześniej uchwałach Rady Miejskiej. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków poszczególnych rachunków dochodów własnych zawiera II. część załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania. 9. Dotacje 1

13 W roku 2006 z budżetu Gminy i Miasta udzielone zostały dotacje następującym podmiotom: - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dotacja przedmiotowa i dotacja celowa na zadania i zakupy inwestycyjne), - gminnym jednostkom kultury, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Publicznej, - Izbie Rolniczej w Katowicach (wpłaty 2% udziału w podatku rolnym), - Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych, - Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu, - Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętego Andrzeja Boboli w Leszczynach. Oprócz wymienionych powyżej podmiotów dotacji na realizację zadań gminy udzielono także podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznym i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Spośród 6 zadań określonych uchwałą Rady Miejskiej a przeznaczonych do realizacji przez te podmioty realizowane było w 2006 r. pięć zadań. Żaden podmiot nie zgłosił oferty realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, natomiast oferty realizacji zadań w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych nie objęły całości przeznaczonej na ten cel kwoty. Szczegółowy obraz udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 8 do niniejszego Sprawozdania. 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego W roku 2006 Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny współpracowała z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego realizując wspólnie zadania: - ze Starostwem Powiatowym w Rybniku, - z Województwem Śląskim, - z Miastem Knurów. Szczegółowe informacje o realizowanych zadaniach oraz ich zakresie finansowym zawiera załącznik nr 9 do niniejszego Sprawozdania. 11. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Założone na 2006 rok w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: - przychody w kwocie ,- zł zostały zrealizowane w wysokości ,97 zł, tj. w 101,6%, - wydatki w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,71 zł, tj. w 66,5%. Po uwzględnieniu środków będących do dyspozycji na dzień 1 stycznia 2006 roku w kwocie ,90 zł oraz dokonanych wydatków stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku sprawozdawczego wynosi ,16 zł. Brak wykorzystania w pełni środków zgromadzonych na rachunku omawianego Funduszu był konsekwencją przesunięcia w czasie realizacji zadania inwestycyjnego Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Leszczyny, które miało być współfinansowane w części środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe zadania inwestycyjne jak i bieżące ujęte w planie zadań rzeczowych omawianego Funduszu zostały zrealizowane. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz zakres rzeczowy realizowanych zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego Sprawozdania. 1

14 12. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2006 r. Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła ,88 zł, co stanowi 50,2% dochodów budżetowych. Składają się na nie: a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie ,00zł b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, których spłata przypada na lata w kwocie ,18 zł - kredyt zaciągnięty w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,00 zł - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,20 zł - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie ,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie ,00 zł - kredyt pomostowy zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,00 zł - kredyt pomostowy zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,98 zł c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pożyczek, których splata przypada w latach w kwocie ,94 zł - pożyczka zaciągnięta w 2002 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,90 zł - pożyczka zaciągnięta w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,00 zł - pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,74 zł - pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,00 zł - pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,30 zł d) wymagalne zobowiązania w kwocie ,76 zł 1

15 Załącznik Nr 1 do "Spraw ozdania z w ykonania budżetu Gminy i Miasta Czerw ionka - Leszczyny za 2006 r." Wykonanie dochodów budżetowych w 2006 roku wg źródeł dochodów w złotych Budżet Źródło dochodu po Wykonanie % zmianach DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) ,43 98,4 A. Dochody własne ( ) ,29 100,2 1. Podatki ,13 96,3 a) podatek od nieruchomości ,47 95,2 b) podatek rolny ,92 110,3 c) podatek leśny ,74 108,8 d) podatek od środków transportowych ,18 99,8 e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,25 f) podatek od czynności cywilnoprawnych ,74 115,8 g) podatek od spadków i darowizn ,83 70,7 h) podatek od posiadania psów 2. Opłaty , ,68 97,2 98,9 a) opłata skarbowa ,27 80,2 b) opłata targowa c) opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ,60 97,1 ustaw ,00 137,2 d) opłata eksploatacyjna ,10 100,0 e) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,53 102,3 f) opłata produktowa ,24 56,3 g) opłaty za koncesje i licencje ,25 94,0 h) pozostałe opłaty ,69 70,1 3. Wpływy ze sprzedaży, zarządu, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych ,26 82,6 100,2 a) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,59 100,6 b) najem i dzierżawa składników majątkowych ,11 94,7 c) sprzedaż składników majątkowych i wyrobów ,56 110,8 1

16 4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,99 102,5 a) podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,5 b) podatek dochodowy od osób prawnych ,99 75,8 5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0 6. Inne dochody (wpływy z mandatów, odsetek, usług) ,23 103,9 a) wpływy z grzywien i mandatów ,97 119,2 b) wpływy z usług ,23 90,8 c) wpływy z odsetek ,99 105,6 d) wpływy z różnych dochodów ,90 126,0 e) dochody związane z realizacja zadań zleconych B. Subwencje (7+8+9) , ,00 136,6 100,0 7. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 8. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 9. Uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej ,00 C. Dotacje ( ) , Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,19 100,0 100,0 100,0 95,0 11. Dotacje z budzetu państwa na zdania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,0 12. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 13. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ,03 80,1 i zakupów inwestycyjnych własnych gminy ,97 71,3 14. Środki otrzymane z różnych źródeł ,55 42,5 - środki związane z realizacją programu EQUEL 15. Dotacje z funduszy celowych na realizację ,55 29,7 zadań bieżących 16. Dotacje z funduszy celowych na realizację ,00 78,4 inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,34 100,0 D. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych ( ) , Środki z ZPORR na realizację zadań inwestycyjnych ,31 85,2 18. Środki z EFOiGR na realizację zadań inwestycyjnych ,69 11,4 19. Środki otrzymane w ramach programów Socrates Comenius, EQUEL na bieżącą realizację tych programów ,06 71,2 42,2 94,8 1

17 Załącznik Nr 2 do "Spraw ozdania z w ykonania budżetu Gminy i Miasta Czerw ionka - Leszczyny za 2006 r." Wykonanie dochodów budżetowych w 2006 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w złotych Budżet Dział Nazwa działu po Wykonanie % zmianach Rolnictwo i łowiectwo ,80 17,2% 020 Leśnictwo ,94 95,1% 600 Transport i łączność ,58 94,6% 630 Turystyka ,00 105,2% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,49 99,6% 710 Działalność usługowa ,00 100,0% 750 Administracja publiczna ,79 111,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,27 98,3% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,40 100,1% przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,87 100,1% poborem 758 Różne rozliczenia ,23 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,84 91,0% 851 Ochrona zdrowia ,00 100,0% 852 Pomoc społeczna ,58 94,6% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,19 37,4% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,55 18,3% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport ,90 123,7% Dochody ogółem: ,43 98,4% 1

18

19 Załącznik Nr 3 do "Spraw ozdania z w ykonania budżetu Gminy i Miasta Czerw ionka - Leszczyny za 2006 r." Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2006 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział, rozdział Nazwa Kwota wydatków ogółem Wydatki bieżące Dotacje Obsługa długu Wydatki majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo ,03 94, ,89 83, , ,86 0 0, ,14 97, Melioracje wodne ,00 100, ,00 100, , Izby rolnicze ,86 93, ,86 93, ,86 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz ,14 97,7 0 0, ,14 97,7 rozwój obszarów wiejskich Rozwój obszarów wiejskich ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,03 66, ,03 66, , Leśnictwo 500 0,00 0, ,00 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Gospodarka leśna 500 0,00 0, ,00 0,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 w energię elektryczną, gaz ,99 100, ,99 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - i wodę Dostarczanie wody ,99 100, ,99 100,0 500 Handel ,00 100, ,00 100,0 0 0, ,00 0 0,00 0 0, Pozostała działalność ,00 100, ,00 100, , Transport i łączność ,23 89, ,26 98,8 0 0, ,53 0 0, ,97 77, Lokalny transport zbiorowy ,70 100, ,70 100, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 100,0 0 0, ,00 100, Drogi publiczne powiatowe ,95 98, ,15 99, , ,80 97, Drogi publiczne gminne ,54 86, ,41 97, , ,13 77, Pozostała działalność ,04 74,4 0 0, ,04 74,4 630 Turystyka ,91 90, ,91 90,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - Zadania w zakresie ,91 90, ,91 90,5 upowszechniania turystyki Wynagrodzenia i pochodne 700 Gospodarka mieszkaniowa ,71 99, ,23 98,7 0 0, ,00 0 0, ,48 100,0 Zakłady gospodarki ,37 100, ,00 100, , ,37 100,0 mieszkaniowej Gospodarka gruntami ,34 98, ,23 97, ,11 99,2 i nieruchomościami

20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Lp. Nr zadania Dział Rozdział WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 26-28 Nazwa zadania Jednostka organizac. realizacji zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny za 2007 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny za 2007 rok 1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta za 2007 r. Budżet Gminy i Miasta za 2007 rok zamykający się, po uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3 Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pieszyce za 26 rok. 1. Plan

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo