SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski ul. Partyzantów Ostrów Lubelski reprezentowana przez: Burmistrza Ostrowa Lubelskiego ZATWIERDZIŁ: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego mgr inż. Ryszard Smerdel Ostrów Lubelski listopad 2014

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zawartość: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia. 2. Nazwa i adres zamawiającego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń. 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 9. Termin związania ofertą. 10. Opis sposobu przygotowania ofert i postanowienia dotyczące wadium. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. 12. Sposób obliczenia ceny oferty. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14. Zawiadomienie o wynikach postępowania. 15. Postanowienia dotyczące umowy. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ZAŁĄCZNIKI: 1. Wzór formularza oferty. 2. Wzór formularza oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wzór formularza oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 4. Harmonogram spłat kredytu. 5. Wzór formularza informacji z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Dokumenty finansowe i inne: I. Wykaz dokumentów finansowych: 1) sprawozdanie finansowe z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za 2012r., 2) sprawozdanie finansowe z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za 2012r., 3) sprawozdanie finansowe o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2012r., 4) sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z za 2012r., 5) sprawozdanie finansowe o stanie należności Rb-N za 2012r., 6)Zarządzenie Nr 157/13 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2012r., 7) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2012 r, 8) sprawozdanie finansowe z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za 2013r., 9) sprawozdanie finansowe z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za 2013r.,

3 10) sprawozdanie finansowe o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2013r., 11) sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z za 2013r., 12) sprawozdanie finansowe o stanie należności Rb-N za 2013r., 13) Zarządzenie Nr 247/14 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013r., 14) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2013 r, 15) sprawozdanie finansowe z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za III kw. 2014r., 16) sprawozdanie finansowe z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za III kw. 2014r., 17) sprawozdanie finansowe o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za III kw. 2014r., 18) sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z za III kw. 2014r., 19) sprawozdanie finansowe o stanie należności Rb-N za III kw. 2014r., 20) Zarządzenie Nr 285/14 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r., 21) opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r., 22) Zarządzenie Nr 315/14 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 23) opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2014r., 24) opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu, 25) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, 26) opinia RIO o projekcie budżetu na 2014 r, 27) opinia RIO o projekcie WPF, 28) Uchwała Nr XXXIII/208/13 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, 29) Uchwała Nr XXXIII/207/13 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 30) Uchwała Nr XLIII/261/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 listopada w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 31) Uchwała Nr XLIII/262/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 listopada w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2014 r., 32) Uchwała Nr XXVIII/172/13 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2012 r, 33) Uchwała Nr XXXVIII/237/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2013 r, II. Inne dokumenty: 1) REGON, NIP Gminy 2) uchwała o powołaniu Skarbnika 3) zaświadczenie o wyborze Burmistrza

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz wcześniej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przedmiot i zakres zastosowania siwz. Niniejszy dokument określa zasady i warunki przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ma zastosowanie do zamówienia na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz wcześniej Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolitydz.u. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm.) zwana dalej w skrócie p.z.p. ; rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą wymienioną w pkt NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski reprezentowana przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego Adres: ul. Partyzantów Ostrów Lubelski tel fax II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz wcześniej, na warunkach określonych w niniejszej siwz, a w szczególności: okres kredytowania ustala się na lata , spłata kapitału następować będzie w różnych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od m-ca kwietnia 2015 roku w następujących wysokościach: 9 rat po zł, 59 rat po zł oraz 1 rata zł, spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi wypłata kredytu. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek doręczone w terminie co najmniej 5 dni przed datą płatności, Zamawiający wymaga, aby powiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek było przekazane w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego oprocentowanie kredytu oparte będzie o średnią arytmetyczną stawki WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku, dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji z wykorzystaniem do 31 grudnia 2014 roku,

5 zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty, zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu, ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości zaległej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, złożenie przez Wykonawcę oferty będzie równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt przez Wykonawcę Dane charakteryzujące Gminę (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): planowane dochody budżetu: ,23 zł, planowane wydatki budżetu: ,23 zł, Gmina nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności: faktoring, forfaiting, leasing, Gmina posiada obecnie (tj. na dzień r.) następujące kredyty: 1) umowa o kredyt zawarta dnia r. z Bankiem Ochrony Środowiska na łączną kwotę zł. Do spłaty pozostało zł w ratach kwartalnych: 4 raty po zł i ostatnia rata: zł. Ostateczny termin spłaty kredytu to r. 2) umowa o kredyt zawarta dnia r. z BGK na łączną kwotę zł. Do spłaty pozostało zł w ratach kwartalnych tj. 16 rat po zł oraz 1 rata w wysokości zł. Ostateczny termin spłaty kredytu to r. 3) umowa o kredyt zawarta dnia r. z BGK na łączną kwotę zł. Do spłaty pozostało zł w ratach miesięcznych tj. 49 rat po zł oraz 1 rata w wysokości zł. Ostateczny termin spłaty kredytu to r., Gmina posiada udziały w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Lublin Niedźwiada zł, Gmina Ostrów Lubelski oświadcza, że wszystkie zobowiązania wobec banków regulowane są terminowo, Gmina Ostrów Lubelski posiada udzielone następujace pożyczki: 1) pożyczka dla LGD Jagiellońska Przystań, data udzielenia pożyczki: , kwota pożyczki: zł, 2) pożyczka dla LGD Jagiellońska Przystań, data udzielenia pożyczki: , kwota pożyczki: zł, obsługę budżetu prowadzi Bank Spółdzielczy w Lubartowie O/ Ostrów Lubelski. Umowa z Bankiem obowiązuje do roku Kod wg CPV: Główny przedmiot: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA r. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy: spełniają niżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określony w oparciu o art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj.

6 w zakresie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności: wymagane jest wykazanie posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej zgodnie z ustawą prawo bankowe lub wykazanie innej podstawy uprawniającej zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowadzenia działalności bankowej, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ww. ustawy Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, określone w pkt Ocena okoliczności potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, określone w pkt Wykonawcy niespełniający warunków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji zostaną wykluczeni z postępowania Stosownie do art. 23 ust. 3 ustawy p.z.p. do wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy do oferty należy dołączyć: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do siwz; dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6.1 pkt 6.1.4: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w ust. 6.1 pkt 6.1.5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.1 pkt 6.1.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

7 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Dokumenty, o których mowa w pkt 6. należy przedstawić w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z wyjątkiem pełnomocnictw, które powinny być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, itd.) każdy z wykonawców z osobna musi przedstawić dokumenty wymienione w pkt siwz. W takim przypadku muszą oni także ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oświadczenie, o którym mowa w pkt podpisuje pełnomocnik Stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum itd.) każdy z wykonawców z osobna musi przedstawić oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie siwz. IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: lub drogą elektroniczną na adres: Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przesłanych faksem należy niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą. Oświadczenia, zawiadomienia i wnioski powinny być adresowane na: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego ul. Partyzantów Ostrów Lubelski z dopiskiem : Kredyt długoterminowy dla Gminy Ostrów Lubelski 7.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem 8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 8.1. w sprawach formalnych - P. Radosław Iwanek; tel , 8.2. w sprawach merytorycznych - P. Agnieszka Brzyska, tel w TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 dni.

8 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WADIUM Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia: formularz oferty zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do siwz, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. niniejszej specyfikacji; Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Ofertę i załączniki należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Ewentualne poprawki muszą być czytelne i parafowane przez upoważnione do reprezentowania wykonawcy osoby Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony w ofercie były kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie się jakiejkolwiek kartki Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane - muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać - informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz z 2003 r. z późn. zm.)" i załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamknięteji nieprzejrzystej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego z dopiskiem Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz wcześniej zaciągniętych kredytów. Nie otwierać przed dniem 02 grudnia 2014 r. godz. 10:15. W przypadku braku klauzuli Nie otwierać przed dniem zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu oraz związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wyznacza wadium. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Miejsce składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego : w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 1, Ostrów Lubelski, pok. nr 8, osobiście lub za pośrednictwem poczty Termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 02 grudnia 2014 r. do godz Decyduje data dostarczenia oferty do zamawiającego. O złożeniu oferty po terminie wykonawca zostanie zawiadomiony niezwłocznie, a oferta złożona po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy, po upływie terminu na wniesienie odwołania Miejsce i termin otwarcia ofert. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w pok. nr 6 w dniu 02 grudnia 2014 r. o godz. 10:15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, przy czym oferta ze zmianami oprócz oznaczeń z punktu powinna być dodatkowo oznaczona określeniem ZMIANA". Koperty tak oznaczone zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany. Aby wycofać ofertę wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie podpisane przez osobę/by upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Koperty z ofertami wycofanymi zostaną zwrócone wykonawcy na jego wniosek.

9 11.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które zamawiający może podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. Oferta powinna zawierać cenę w złotych. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą koszt wykonania całości zamówienia i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Cena ofertowa powinna stanowić wyliczoną w złotych polskich wartość odsetek od udzielonego kredytu dokonaną wg poniższych założeń - czyli cena za obsługę kredytu. Do wyliczenia ceny należy przyjąć zakładany termin pobrania kredytu oraz terminy i wielkości spłat rat kapitałowych i odsetkowych. Przy wyliczeniu oprocentowania kredytu należy uwzględnić: stawkę WIBOR 3M z dnia r. tj. 2,06% oraz własną marżę wyrażoną w % w skali roku i obowiązującą przez cały okres kredytowania tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Ustalając cenę oferty należy przyjąć następujące założenia : kwota kredytu zł, w celu porównywalności ofert (obliczenia odsetek od kredytu), Wykonawcy przyjmą następujący termin pobrania kredytu : 10 grudnia 2014 r zł do obliczenia ceny udzielenia kredytu należy przyjąć, że liczba dni w roku wynosi 365, terminy i wielkości spłat rat kapitałowych i odsetkowych : spłata kapitału w różnych ratach miesięcznych począwszy od r. - ostatnia rata kapitałowa płatna r.: 9 rat po zł, następne 59 rat po zł oraz ostatnia rata: zł, rata odsetkowa płatna w okresach miesięcznych, przy czym pierwsza rata odsetkowa płatna r od kredytu wykonawca nie pobierze prowizji tj. prowizji z tytułu przyznania kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu oraz innych stosowanych przez wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu i innych opłat, Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji ani opłaty przygotowawczej oraz prowizji czy też opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu, odsetki należy liczyć od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca włącznie z ostatnim dniem miesiąca nie uwzględniając spłaty raty kapitałowej w ostatnim dniu miesiąca, Cena ofertowa jest ceną brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofertach przyjmując, że prawidłowo podano marżę wykonawcy - banku. 13. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE Kryterium oceny ofert: Najniższa cena -100% Sposób oceny ofert. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru: (Cn/C0f.b.)x 100 pkt = C gdzie: C n - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cof.b. -cena oferty badanej nieodrzuconej, 100 pkt - wskaźnik stały,

10 C - ilość punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najtańsza, która otrzyma najwyższą ilość punktów. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Informacja o wyborze oferty. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed upływem okresu związania ofertą zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy (wykonawców), którego oferta została wybrana oraz inne informacje zgodnie z ustawą pzp Unieważnienie postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: Od kredytu wykonawca nie pobierze prowizji tj. prowizji z tytułu przyznania kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu oraz innych stosowanych przez wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu i innych opłat, Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji ani opłaty przygotowawczej oraz prowizji czy też opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu, Oprocentowanie kredytu oparte będzie o średnią arytmetyczną stawki WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku, Marża wykonawcy - banku jest stała wyrażona w % w skali roku i obowiązująca przez cały okres kredytowania tj. od dnia...(dzień podpisania umowy) do dnia r Wypłata kredytu nastąpi na pisemny wniosek zamawiającego złożony w banku do godz. 15:00 w dniu poprzedzającym termin planowanej wypłaty kredytu lub jego transzy, Zamawiający zastrzega możliwość obniżenia kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji z tym związanych, W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca - bank przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty, Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, Spłata kapitału następować będzie w różnych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca, poczynając od miesiąca kwietnia 2015 r.: 9 rat po zł, następne 59 rat po zł oraz ostatnia rata: zł, Spłata odsetek następować będzie w miesięcznych okresach obrachunkowych ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi wypłata kredytu/pierwszej transzy kredytu. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek otrzymane w terminie 5 dni przed datą płatności. Zamawiający wymaga aby powiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek było przekazane w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb zamawiającego na podstawie pisemnej dyspozycji z wykorzystaniem do 31 grudnia 2014 roku, Załącznikiem do umowy jest harmonogram spłat kredytu,

11 W przypadku, gdy termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. W takim przypadku odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę Za każdy dzień opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobierze odsetki w wysokości obowiązujących ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań Odsetki za czas opóźnienia pobiera się za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności należności, do dnia dokonania zapłaty Za zwłokę w wykonaniu umowy Bank zapłaci odsetki w wysokości obowiązujących ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu na wykonanie czynności Dopuszcza się istotne zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach : zmiany każdego z elementów umowy, o ile zmiany te będą korzystne dla zamawiającego, z wyjątkiem zwiększenia kwoty kredytu, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, obniżenia kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu przez zamawiającego Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany Projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w niniejszej siwz wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do zamawiającego (w formie pisemnej i elektronicznej) w celu uzgodnienia treści umowy co najmniej w dniu podpisania umowy Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (art g ustawy p.z.p.) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ww. ustawy Rodzaje środków ochrony prawnej: Odwołanie - przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Do odwołania stosuje się art pzp Skarga do sądu - przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego. Do skargi do sądu stosuje się art. 179,198a - 198g pzp.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2014-11-24 16:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Ostrów Lubelski: Kredyt

Bardziej szczegółowo

na usługę kredytową z przeznaczeniem na prefinansowanie działań w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

na usługę kredytową z przeznaczeniem na prefinansowanie działań w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy ZKGZL 271.17.2014 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 32 000 euro netto na usługę kredytową z przeznaczeniem na prefinansowanie działań w ramach Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011. Tarnowiec: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł Numer ogłoszenia: 343800-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-26 12:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-24 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug@wielkieoczy.info.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36. Zębowice: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 550 000 zł przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg Numer ogłoszenia: 266204-2011; data zamieszczenia: 31.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Dopiewo: Nr sprawy ROA.271.51.2013 Kredyt komercyjny długoterminowy w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Żyrzyn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 827 424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 270 000,00 PLN ze spłatą w ratach kwartalnych w latach 2016-2028 Numer ogłoszenia: 64263-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu jednostki samorządu terutorialnego Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat. Numer ogłoszenia: 386414-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 3/FB.3251.31.2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO, i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. Ogłoszenie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3283877 PLN na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ I. Zamawiający Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52 II. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony - zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na Wersja archiwalna przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754. Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia: 212611-2011; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl 1 z 5 2013-09-02 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie ,00 PLN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie ,00 PLN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 1 200 000,00 PLN ROZDZIAŁ I Informacje ogólne. 1. Informacje o zamawiającym. Zamawiający: Gmina Chełmno

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy.

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. dla zadania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. dla zadania Znak sprawy: ŚR.271.9.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks IM.271.22.2013.1 Zgorzelec, dnia 11-09-2013 r. Zgorzelec: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zgorzelec na 2013r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214576-2011:text:pl:html PL-Zarszyn: Usługi udzielania kredytu 2011/S 129-214576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie, Page 1 of 6 Koziegłowy: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na inwestycje w wysokości 4 000 000,00 zł Numer ogłoszenia: 134771-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Pleszew: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Krasnystaw: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg Nr 20/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.955.463,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip 1 z 5 2013-11-26 13:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionkow.pl Radzionków: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.przytyk.pl Przytyk: Udzielenie kredytu bankowego. Numer ogłoszenia: 194950-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 4 czerwca 2014 r. DK-1/2014 ...

Zamość, dnia 4 czerwca 2014 r. DK-1/2014 ... DK-1/2014 Zamość, dnia 4 czerwca 2014 r.... Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na usługę Udzielenie kredytu / pożyczki w kwocie 4.000.000,00 PLN dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info. 1 z 5 2012-09-10 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty obrotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.chelm.pl Chełm: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie:

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2009 rok oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-04-12 14:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł.

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bi.stary.sacz.pl Stary Sącz: Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 z 6 2014-07-07 14:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA FINANSOWANIA W FORMIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.spzoz.lukow.pl/aktualnosci/kanal-274/zamowienia-publiczne.html Łuków: Udzielenie kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bogatynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bogatynia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bogatynia.pl Bogatynia: Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Skarszewy: Kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bełchatów: kredyt inwestycyjny - zakup pojemników III/2013 Numer ogłoszenia: 362180-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl Stargard Szczeciński: świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego termomodernizacyjnego do wysokości 1.400.000 zł z premią termomodernizacyjną OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2014-2025 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 PLN

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 PLN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Burmistrz Miasta Milanówka na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA STAWISKI 18-520 Stawiski ul. Plac Wolności 13/15 tel. (086) 278 55 11/fax. (086) 278 55 33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie kredytu długoterminowego. Znak sprawy: RF 341-1/09

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.987.783 złotych Postępowanie jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-07-24 12:43 Jastrzębie-Zdrój: Świadczenie usługi udzielenia pożyczki w kwocie 5 000 000,00 PLN dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju z przeznaczeniem na zakup

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY BZP.272.1.1.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów zł) na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja. istotnych warunków zamówienia publicznego Nr RG.271.5.2011.E.J. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego NA UDZIELENIE GMINIE CIECHANÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 2.600.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wilczyn, 2011-10-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.14.2011 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011 w kwocie 370.000,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Udzielenie krótkoterminowego kredytu w kwocie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235286-2010:text:pl:html PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu 2010/S 152-235286 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 7 500 000 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 21/2009 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Znak sprawy: 21/2009 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przetarg 21/2009 - w sprawie udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2009 rok oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania termomodernizacyjnego: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szalowej"

Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania termomodernizacyjnego: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szalowej Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania termomodernizacyjnego: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szalowej" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Usługi udzielania kredytu 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Włocławek: Usługi udzielania kredytu 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242581-2016:text:pl:html -Włocławek: Usługi udzielania kredytu 2016/S 135-242581 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na Świadczenie usług-udzielenie Gminie Szreńsk kredytu długoterminowego w wysokości: 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Zawidów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 391.838,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 12 069 774,58 na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 271.2.2.2014 GMINA OLSZÓWKA Olszówka 15 62-641 Olszówka tel. (0-63) 2739010, faks 2739030 www.olszowka.bip.net.pl e-mail: urzad.gminy@olszowka.org.pl pow. kolski, woj. wielkopolskie SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RG.I.271.3.2012 Świdnica, dnia 14.03.2012 r.

Nr sprawy: RG.I.271.3.2012 Świdnica, dnia 14.03.2012 r. Nr sprawy: RG.I.271.3.2012 Świdnica, dnia 14.03.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 661 510 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2014 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo