SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski ul. Partyzantów Ostrów Lubelski reprezentowana przez: Burmistrza Ostrowa Lubelskiego ZATWIERDZIŁ: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego mgr inż. Ryszard Smerdel Ostrów Lubelski listopad 2014

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zawartość: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia. 2. Nazwa i adres zamawiającego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń. 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 9. Termin związania ofertą. 10. Opis sposobu przygotowania ofert i postanowienia dotyczące wadium. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. 12. Sposób obliczenia ceny oferty. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14. Zawiadomienie o wynikach postępowania. 15. Postanowienia dotyczące umowy. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ZAŁĄCZNIKI: 1. Wzór formularza oferty. 2. Wzór formularza oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wzór formularza oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 4. Harmonogram spłat kredytu. 5. Wzór formularza informacji z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Dokumenty finansowe i inne: I. Wykaz dokumentów finansowych: 1) sprawozdanie finansowe z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za 2012r., 2) sprawozdanie finansowe z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za 2012r., 3) sprawozdanie finansowe o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2012r., 4) sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z za 2012r., 5) sprawozdanie finansowe o stanie należności Rb-N za 2012r., 6)Zarządzenie Nr 157/13 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2012r., 7) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2012 r, 8) sprawozdanie finansowe z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za 2013r., 9) sprawozdanie finansowe z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za 2013r.,

3 10) sprawozdanie finansowe o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2013r., 11) sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z za 2013r., 12) sprawozdanie finansowe o stanie należności Rb-N za 2013r., 13) Zarządzenie Nr 247/14 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013r., 14) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2013 r, 15) sprawozdanie finansowe z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za III kw. 2014r., 16) sprawozdanie finansowe z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za III kw. 2014r., 17) sprawozdanie finansowe o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za III kw. 2014r., 18) sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z za III kw. 2014r., 19) sprawozdanie finansowe o stanie należności Rb-N za III kw. 2014r., 20) Zarządzenie Nr 285/14 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r., 21) opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r., 22) Zarządzenie Nr 315/14 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 23) opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2014r., 24) opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu, 25) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, 26) opinia RIO o projekcie budżetu na 2014 r, 27) opinia RIO o projekcie WPF, 28) Uchwała Nr XXXIII/208/13 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, 29) Uchwała Nr XXXIII/207/13 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 30) Uchwała Nr XLIII/261/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 listopada w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 31) Uchwała Nr XLIII/262/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 listopada w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2014 r., 32) Uchwała Nr XXVIII/172/13 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2012 r, 33) Uchwała Nr XXXVIII/237/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2013 r, II. Inne dokumenty: 1) REGON, NIP Gminy 2) uchwała o powołaniu Skarbnika 3) zaświadczenie o wyborze Burmistrza

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz wcześniej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przedmiot i zakres zastosowania siwz. Niniejszy dokument określa zasady i warunki przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ma zastosowanie do zamówienia na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz wcześniej Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolitydz.u. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm.) zwana dalej w skrócie p.z.p. ; rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą wymienioną w pkt NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski reprezentowana przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego Adres: ul. Partyzantów Ostrów Lubelski tel fax II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz wcześniej, na warunkach określonych w niniejszej siwz, a w szczególności: okres kredytowania ustala się na lata , spłata kapitału następować będzie w różnych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od m-ca kwietnia 2015 roku w następujących wysokościach: 9 rat po zł, 59 rat po zł oraz 1 rata zł, spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi wypłata kredytu. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek doręczone w terminie co najmniej 5 dni przed datą płatności, Zamawiający wymaga, aby powiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek było przekazane w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego oprocentowanie kredytu oparte będzie o średnią arytmetyczną stawki WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku, dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji z wykorzystaniem do 31 grudnia 2014 roku,

5 zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty, zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu, ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości zaległej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, złożenie przez Wykonawcę oferty będzie równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt przez Wykonawcę Dane charakteryzujące Gminę (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): planowane dochody budżetu: ,23 zł, planowane wydatki budżetu: ,23 zł, Gmina nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności: faktoring, forfaiting, leasing, Gmina posiada obecnie (tj. na dzień r.) następujące kredyty: 1) umowa o kredyt zawarta dnia r. z Bankiem Ochrony Środowiska na łączną kwotę zł. Do spłaty pozostało zł w ratach kwartalnych: 4 raty po zł i ostatnia rata: zł. Ostateczny termin spłaty kredytu to r. 2) umowa o kredyt zawarta dnia r. z BGK na łączną kwotę zł. Do spłaty pozostało zł w ratach kwartalnych tj. 16 rat po zł oraz 1 rata w wysokości zł. Ostateczny termin spłaty kredytu to r. 3) umowa o kredyt zawarta dnia r. z BGK na łączną kwotę zł. Do spłaty pozostało zł w ratach miesięcznych tj. 49 rat po zł oraz 1 rata w wysokości zł. Ostateczny termin spłaty kredytu to r., Gmina posiada udziały w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Lublin Niedźwiada zł, Gmina Ostrów Lubelski oświadcza, że wszystkie zobowiązania wobec banków regulowane są terminowo, Gmina Ostrów Lubelski posiada udzielone następujace pożyczki: 1) pożyczka dla LGD Jagiellońska Przystań, data udzielenia pożyczki: , kwota pożyczki: zł, 2) pożyczka dla LGD Jagiellońska Przystań, data udzielenia pożyczki: , kwota pożyczki: zł, obsługę budżetu prowadzi Bank Spółdzielczy w Lubartowie O/ Ostrów Lubelski. Umowa z Bankiem obowiązuje do roku Kod wg CPV: Główny przedmiot: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA r. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy: spełniają niżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określony w oparciu o art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj.

6 w zakresie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności: wymagane jest wykazanie posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej zgodnie z ustawą prawo bankowe lub wykazanie innej podstawy uprawniającej zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowadzenia działalności bankowej, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ww. ustawy Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, określone w pkt Ocena okoliczności potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, określone w pkt Wykonawcy niespełniający warunków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji zostaną wykluczeni z postępowania Stosownie do art. 23 ust. 3 ustawy p.z.p. do wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy do oferty należy dołączyć: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do siwz; dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6.1 pkt 6.1.4: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w ust. 6.1 pkt 6.1.5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.1 pkt 6.1.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

7 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Dokumenty, o których mowa w pkt 6. należy przedstawić w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z wyjątkiem pełnomocnictw, które powinny być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, itd.) każdy z wykonawców z osobna musi przedstawić dokumenty wymienione w pkt siwz. W takim przypadku muszą oni także ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oświadczenie, o którym mowa w pkt podpisuje pełnomocnik Stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum itd.) każdy z wykonawców z osobna musi przedstawić oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie siwz. IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: lub drogą elektroniczną na adres: Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przesłanych faksem należy niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą. Oświadczenia, zawiadomienia i wnioski powinny być adresowane na: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego ul. Partyzantów Ostrów Lubelski z dopiskiem : Kredyt długoterminowy dla Gminy Ostrów Lubelski 7.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem 8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 8.1. w sprawach formalnych - P. Radosław Iwanek; tel , 8.2. w sprawach merytorycznych - P. Agnieszka Brzyska, tel w TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 dni.

8 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WADIUM Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia: formularz oferty zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do siwz, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. niniejszej specyfikacji; Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Ofertę i załączniki należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Ewentualne poprawki muszą być czytelne i parafowane przez upoważnione do reprezentowania wykonawcy osoby Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony w ofercie były kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie się jakiejkolwiek kartki Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane - muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać - informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz z 2003 r. z późn. zm.)" i załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamknięteji nieprzejrzystej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego z dopiskiem Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz wcześniej zaciągniętych kredytów. Nie otwierać przed dniem 02 grudnia 2014 r. godz. 10:15. W przypadku braku klauzuli Nie otwierać przed dniem zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu oraz związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wyznacza wadium. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Miejsce składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego : w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 1, Ostrów Lubelski, pok. nr 8, osobiście lub za pośrednictwem poczty Termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 02 grudnia 2014 r. do godz Decyduje data dostarczenia oferty do zamawiającego. O złożeniu oferty po terminie wykonawca zostanie zawiadomiony niezwłocznie, a oferta złożona po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy, po upływie terminu na wniesienie odwołania Miejsce i termin otwarcia ofert. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w pok. nr 6 w dniu 02 grudnia 2014 r. o godz. 10:15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, przy czym oferta ze zmianami oprócz oznaczeń z punktu powinna być dodatkowo oznaczona określeniem ZMIANA". Koperty tak oznaczone zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany. Aby wycofać ofertę wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie podpisane przez osobę/by upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Koperty z ofertami wycofanymi zostaną zwrócone wykonawcy na jego wniosek.

9 11.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które zamawiający może podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. Oferta powinna zawierać cenę w złotych. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą koszt wykonania całości zamówienia i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Cena ofertowa powinna stanowić wyliczoną w złotych polskich wartość odsetek od udzielonego kredytu dokonaną wg poniższych założeń - czyli cena za obsługę kredytu. Do wyliczenia ceny należy przyjąć zakładany termin pobrania kredytu oraz terminy i wielkości spłat rat kapitałowych i odsetkowych. Przy wyliczeniu oprocentowania kredytu należy uwzględnić: stawkę WIBOR 3M z dnia r. tj. 2,06% oraz własną marżę wyrażoną w % w skali roku i obowiązującą przez cały okres kredytowania tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Ustalając cenę oferty należy przyjąć następujące założenia : kwota kredytu zł, w celu porównywalności ofert (obliczenia odsetek od kredytu), Wykonawcy przyjmą następujący termin pobrania kredytu : 10 grudnia 2014 r zł do obliczenia ceny udzielenia kredytu należy przyjąć, że liczba dni w roku wynosi 365, terminy i wielkości spłat rat kapitałowych i odsetkowych : spłata kapitału w różnych ratach miesięcznych począwszy od r. - ostatnia rata kapitałowa płatna r.: 9 rat po zł, następne 59 rat po zł oraz ostatnia rata: zł, rata odsetkowa płatna w okresach miesięcznych, przy czym pierwsza rata odsetkowa płatna r od kredytu wykonawca nie pobierze prowizji tj. prowizji z tytułu przyznania kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu oraz innych stosowanych przez wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu i innych opłat, Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji ani opłaty przygotowawczej oraz prowizji czy też opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu, odsetki należy liczyć od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca włącznie z ostatnim dniem miesiąca nie uwzględniając spłaty raty kapitałowej w ostatnim dniu miesiąca, Cena ofertowa jest ceną brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofertach przyjmując, że prawidłowo podano marżę wykonawcy - banku. 13. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE Kryterium oceny ofert: Najniższa cena -100% Sposób oceny ofert. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru: (Cn/C0f.b.)x 100 pkt = C gdzie: C n - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cof.b. -cena oferty badanej nieodrzuconej, 100 pkt - wskaźnik stały,

10 C - ilość punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najtańsza, która otrzyma najwyższą ilość punktów. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Informacja o wyborze oferty. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed upływem okresu związania ofertą zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy (wykonawców), którego oferta została wybrana oraz inne informacje zgodnie z ustawą pzp Unieważnienie postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: Od kredytu wykonawca nie pobierze prowizji tj. prowizji z tytułu przyznania kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu oraz innych stosowanych przez wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu i innych opłat, Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji ani opłaty przygotowawczej oraz prowizji czy też opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu, Oprocentowanie kredytu oparte będzie o średnią arytmetyczną stawki WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku, Marża wykonawcy - banku jest stała wyrażona w % w skali roku i obowiązująca przez cały okres kredytowania tj. od dnia...(dzień podpisania umowy) do dnia r Wypłata kredytu nastąpi na pisemny wniosek zamawiającego złożony w banku do godz. 15:00 w dniu poprzedzającym termin planowanej wypłaty kredytu lub jego transzy, Zamawiający zastrzega możliwość obniżenia kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji z tym związanych, W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca - bank przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty, Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, Spłata kapitału następować będzie w różnych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca, poczynając od miesiąca kwietnia 2015 r.: 9 rat po zł, następne 59 rat po zł oraz ostatnia rata: zł, Spłata odsetek następować będzie w miesięcznych okresach obrachunkowych ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi wypłata kredytu/pierwszej transzy kredytu. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek otrzymane w terminie 5 dni przed datą płatności. Zamawiający wymaga aby powiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek było przekazane w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb zamawiającego na podstawie pisemnej dyspozycji z wykorzystaniem do 31 grudnia 2014 roku, Załącznikiem do umowy jest harmonogram spłat kredytu,

11 W przypadku, gdy termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. W takim przypadku odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę Za każdy dzień opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobierze odsetki w wysokości obowiązujących ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań Odsetki za czas opóźnienia pobiera się za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności należności, do dnia dokonania zapłaty Za zwłokę w wykonaniu umowy Bank zapłaci odsetki w wysokości obowiązujących ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu na wykonanie czynności Dopuszcza się istotne zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach : zmiany każdego z elementów umowy, o ile zmiany te będą korzystne dla zamawiającego, z wyjątkiem zwiększenia kwoty kredytu, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, obniżenia kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu przez zamawiającego Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany Projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w niniejszej siwz wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do zamawiającego (w formie pisemnej i elektronicznej) w celu uzgodnienia treści umowy co najmniej w dniu podpisania umowy Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (art g ustawy p.z.p.) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ww. ustawy Rodzaje środków ochrony prawnej: Odwołanie - przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Do odwołania stosuje się art pzp Skarga do sądu - przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego. Do skargi do sądu stosuje się art. 179,198a - 198g pzp.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r.

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo