(Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu)"

Transkrypt

1 Protokół nr 12/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2008 r. w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 15:30 Zakończenie: 16:10 Nieobecni: 1. Janusz Alicki 2. Andrzej Piwoński (Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu) Posiedzeniu przewodniczył Pan Sławomir Dudziak Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Przewodniczący Komisji przywitał zaproszonych gości i członków Komisji. Członkowie Komisji minutą ciszy uczcili śmierć lotników, którzy zginęli w dniu 23 stycznia br. w katastrofie samolotu CASA. Przewodniczący Komisji stwierdził, że radni otrzymali porządek posiedzenie, zatem przystąpiono do jego realizacji. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Analiza stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego w 2007 roku. 5. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za II półrocze 2007 roku.

2 2 6. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu. 7. Zajęcie stanowiska w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). 8. Sprawy różne. Ad. pkt. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. za 8 przeciw 0 wstrzymało się 0 1 osoba nie głosowała przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Ad. pkt. 4. Analiza stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego w 2007 roku. Pan Sławomir Dudziak Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie Komisji otrzymali sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Mrągowskiego za 2007 rok, w którym zawarte zostały sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mrągowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, za 11 miesięcy 2007r. (Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Mrągowskiego za 2007 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu) Pani Beata Doraczyńska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawiła informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego terenu powiatu mrągowskiego za 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do protokołu. Pan Sławomir Dudziak zwrócił się z pytaniem, czy PSSE jest przygotowana na ewentualne zagrożenie sepsą?

3 3 Pani Beata Doraczyńska odpowiedziała, że PSSE jest przygotowana. W ubiegłym roku wystąpiły 4 przypadki posocznicy, z których 2 spowodowane bakteriami neisseria meningitidis. Skończyły się one wyzdrowieniem. Pan Andrzej Prościo Z-ca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mrągowie przedstawił informację o zdarzeniach zaistniałych w 2007r. na terenie powiatu mrągowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu. Pan Kazimierz Stachelski Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie poinformował, że na terenie powiatu mrągowskiego następuje spadek przestępczości. Dosyć znaczne ograniczenie przestępczości nastąpiło, jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne. Ich ilość zmalała o ponad 200 zdarzeń w porównaniu do 2006r. Bójki i pobicia utrzymują się na równym poziomie. Zmalała ilość kradzieży i kradzieży z włamaniami. Spada także przestępczość rozbójnicza. Walka z przestępczością narkotykową skupia się głównie na ściganiu dilerów narkotyków. Policja rozbiła kilka grup przestępczych. W ubiegłym roku wystąpił problem z wypadkami drogowymi. W miesiącu styczniu 2007r. wystąpiły aż 4 wypadki śmiertelne. Policja otrzymała wsparcie prewencji z Olsztyna, dzięki czemu zwiększyła się ilość patroli. Na 19 jednostek Policji w Województwie Warmińsko Mazurskim, Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie za 2007r., uplasowała się na 13 miejscu. Pan Sławomir Dudziak zwrócił się z pytaniem, jak Policja ocenia Sądy 24- godzinne? Pan Kazimierz Stachelski odpowiedział, że są potrzebne, ale raczej w przestępstwach typu chuligańskiego. W tym trybie rozpatrywane są głównie przestępstwa związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Pan Sławomir Dudziak zapytał, czy ilość etatów w Policji jest wystarczająca?

4 4 Pan Kazimierz Stachelski odpowiedział, że w porównaniu do innych jednostek, w np. w Kętrzynie czy Giżycku, etatów jest mniej. Ad. pkt. 5. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za II półrocze 2007 roku. (Projekt sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za II półrocze 2007r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu) Pan Sławomir Dudziak Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do przedstawionego projektu sprawozdania? Uwag nie wniesiono. Pan Przewodniczący, w uzupełnieniu sprawozdania z pracy Komisji, poinformował, że w odpowiedzi na wnioski Komisji dotyczące stanu jezior wpłynęły dwa pisma, z którymi członkowie Komisji mogą się zapoznać. Odnośnie wniosku Pana Józefa Maciejewskiego w sprawie nałożenia uchwałą Rady Powiatu zakazu używania silników spalinowych na jeziorach znajdujących na terenie powiatu mrągowskiego, Pan Sławomir Dudziak poinformował, że sprawa rozpatrywana jest przez samorządy lokalne i na następnym posiedzeniu Komisja zajmie się tą sprawą. Jeśli chodzi o wniosek złożony przez Panią Władysławę Litera dotyczący terenów zalanych w wyniku działalności bobrów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma przysłać w tej sprawie pismo wyjaśniające. Z informacji powziętych przez Pana Przewodniczącego wynika, że z Urzędu Gminy można uzyskać stosowne zaświadczenie o takim zajściu i wówczas ARiMR nie wyciąga konsekwencji z tytułu zmniejszenia powierzchni. za - 8 wstrzymało się osoba nie głosowała Komisji przyjęła sprawozdanie z pracy za II półrocze 2007r.

5 5 (Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za II półrocze 2007r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu) Ad. pkt. 6. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu. a) zmian budżetu powiatu na 2008r., Uzasadnienie Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne realizowane w Szpitalu Powiatowym im. M. Kajki w Mrągowie. Zadanie wykonywane jest w 2 etapach: I etap polega na dostawie i montażu dźwigu z przebudową szybu dźwigowego wartość robót zł II etap to dostawa i montaż windy (dźwigu) wartość robót zł. Łączny koszt zadania wynosi zł. Zaangażowane zostaną na ten cel wolne środki powiatu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. W trakcie prac wykonywanych w szpitalu, przy realizacji węzła cieplnego wystąpiły dodatkowe roboty (potwierdzone protokołami konieczności), których w fazie zamówienia nie można było przewidzieć, a należały do nich: - zmiana systemu otwartego ogrzewania na zamknięty - koszt robót ,50zł - zmiana sterowania węzłem cieplnym koszt robót ,86 zł - ponadto, w związku z tym, że wykonane pierwotne przyłącze do szpitala było wykonane wadliwie, zaistniała konieczność podłączenia rur koszt robót 1.279,11zł. Razem roboty dodatkowe wyniosły zł i o taką kwotę trzeba zwiększyć nakłady na tę inwestycję w 2008r. W uchwale budżetowej na 2008r. przyjęta była kwota zł, z czego wg promesy WFOŚiGW w Olsztynie, zł to dotacja i zł pożyczka. Powiat wystąpi do WFOŚiGW o zwiększenie środków na to zadanie w sposób następujący: zwiększenie dotacji o 5.400zł i zwiększenie pożyczki o zł. Środki własne powiatu wyniosą 6.341zł (także z wolnych środków).

6 6 W 2007r. poniesiono wydatki na te zadania (dotacje powiatu) zł. W 2008r. łącznie trzeba wydatkować zł. Całość zadania to koszt zł. Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie p.n. Budowa pawilonu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci upośledzonych umysłowo. Najtańsza oferta wyniosła zł. Wykonanie przyłączy do linii energetycznej i gazowej oraz nadzór szacuje się na kwotę zł. Razem koszt tego zadania wylicza się na kwotę zł.W budżecie na 2008r. przyjęto zł, z wolnych środków powiatu przeznacza się brakującą kwotę zł. za - 8 wstrzymało się - 1 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu) b) zaciągnięcia przez Powiat Mrągowski pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Uzasadnienie W uchwale budżetowej powiatu na 2008 r. Nr XVII/99/2007 z dnia r. w załączniku Nr 3b ujęte jest zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja systemu energetycznego Szpitala Powiatowego w Mrągowie węzeł cieplny. Na pokrycie kosztów inwestycji zamierza się zaciągnąć pożyczkę z W.F.O.Ś. i G.W. w Olsztynie w wysokości zł. WFOŚiGW w Olsztynie udzielił promesy, zgodnie z którą powiat uzyska również dotację na realizację powyższego zadania. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest jak najbardziej zasadne.

7 7 za - 9 wstrzymało się - 0 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9do protokołu) c) zmian w budżecie powiatu na 2008r. PFGZGiK, Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Uzasadnienie Na początku roku 2008 stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym PFGZGiK wyniósł zł. W kwocie tej znajduje się dotacja w wysokości zł otrzymana w 2007r. z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie prac modernizacyjnych i remontowych w budynku przy ul. Królewieckiej 27. W związku z tym, że środki do dyspozycji są wyższe niż zakładano, proponuje się dokonanie następujących zmian w planie finansowym funduszu: - zwiększenie przychodów o zł - zwiększenie planu w 4300 o kwotę zł na prace geodezyjne - zwiększenie planu w 2960 o 2.000zł na przelewy, tj. odpisy po 10% na fundusz wojewódzki i centralny - zwiększenie planu w 6110 o zł, łącznie plan będzie wynosić zł środki te będą wykorzystane na prace remontowe i adaptacyjne w budynku przy ul. Królewieckiej 27 na nową siedzibę Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Mrągowie - zwiększenie planu w 6120 o zł na zakup zestawu komputerowego.

8 8 za - 7 wstrzymało się osoba nie głosowała Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu) Ad. pkt. 7. Zajęcie stanowiska w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Pan Sławomir Dudziak Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie Komisji otrzymali projekt apelu w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Zapytał, czy ktoś ma odmienne zdanie w tej kwestii? Pan Bogdan Kossakowski stwierdził, że do porządku obrad wprowadzony został punkt, który nie wynika z planu pracy Komisji. Zapytał, czy Przewodniczący na każdym posiedzeniu będzie wprowadzał takie punkty? Poprosił o rozszerzenie tego tematu, czemu to ma służyć i do kogo skierowany jest ten apel? Pan Sławomir Dudziak poinformował, że jest to apel skierowany do Starosty, do posłów oraz senatorów, a także do instytucji, których ta sprawa dotyczy. Pan Dominik Tarnowski Starosta Mrągowski stwierdził, że gdyby na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji, Państwo radni nie opuścili posiedzenia, a zostali do końca i z zainteresowaniem obejrzeli film, który przedstawiał ten problem całościowo, nie trzeba byłoby tego szerzej wyjaśniać. Właśnie z tego filmu wynika przekonanie Pana radnego Dudziaka, a także innych radnych, co do konieczność przynajmniej apelowania o tego typu rozwiązania. W tym filmie sprawa została przedstawiona wielopłaszczyznowo, w związku z tym nie wydaje się konieczne poszerzanie tego tematu.

9 9 za - 6 wstrzymało się osoby nie głosowały Apel został przyjęty. (Apel Komisji w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) stanowi załącznik nr 11 do protokołu) Ad. pkt. 8. Sprawy różne. Pan Antoni Karaś korzystając z obecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego poinformował, że w lasach zaobserwowano obecność wilków. Pojawiły się pierwsze szkody w postaci upolowanej zwierzyny. Pan radny zwrócił uwagę na ten problem. Pani Beata Doraczyńska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformowała, że jest to sprawa do rozpatrzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, a także Kół Łowieckich. Zgodziła się, że jest to problem. Podobne szkody wyrządzają stada bezpańskich psów, co także stanowi duży problem. Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek spotkania został wyczerpany i zrealizowany, wobec czego o godz. 16:10 zamknął posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. PRZEWODNICZYŁ: Protokołowała: Justyna Olbryś

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13. Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato Otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. PROTOKÓŁ NR XXIX/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz. 13.00 14:00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r.

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję, przywitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad obecnych 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 17,20. W obradach uczestniczyli: - Radni Rady

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji według załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji według załączonej listy obecności. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 24 maja 2012r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r.

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził prawomocność obrad obecnych 14 radnych. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo