1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak"

Transkrypt

1

2 1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

3 GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R Mamy ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu pierwszy numer miesiêcznika Inwestor gazeta inwestycyjna. Od d³u szego czasu pracowaliœmy nad formu³¹ pisma, które mog³oby dostarczyæ Czytelnikom wielu informacji o procesach inwestycyjnych zachodz¹cych w Poznaniu. Zale y nam, aby Inwestor by³ pewnego rodzaju przewodnikiem po wszystkich budowach prowadzonych jak i planowanych w naszym mieœcie. Ka da osoba, czy to szukaj¹ca mieszkania, doradztwa, czy te jakiejkolwiek innej informacji budowlanej, powinna znaleÿæ tutaj coœ dla siebie. Chcemy tak e poruszaæ problemy, których rozwi¹zanie w znacz¹cy sposób mo e przyczyniæ siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci stolicy Wielkopolski i to nie tylko na p³aszczyÿnie bezpoœrednio zwi¹zanej z tematyk¹ inwestycyjn¹. Te problemy maj¹ bowiem prze³o enie na nasz¹ codziennoœæ. Fakt istnienia s³abej oferty po³¹czeñ z awicy jest nie tylko problemem dostêpnoœci komunikacyjnej Poznania, ale równie dotyka nas samych. Zapraszamy Pañstwa do wspólnego tworzenia naszej gazety. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie. Postaramy siê uwzglêdniæ je w nastêpnych wydaniach. Redakcja ANALIZA LOTNISKOWA Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania zainicjowa³o w kwietniu 2006 roku akcjê spo³eczn¹ Chcemy lataæ z Poznania!. Jej celem by³o zwrócenie uwagi opinii publicznej, mediów oraz przede wszystkim decydentów w³adz portu lotniczego, miasta oraz regionu, na problem s³abego rozwoju lotniska awica, zw³aszcza w aspekcie bardzo ma³ej iloœci po³¹czeñ lotniczych. Akcja okaza³a siê sukcesem, spotykaj¹c siê z du ym odzewem spo³eczeñstwa Poznania i Wielkopolski. Cz³onkowie stowarzyszenia trzykrotnie zbierali podpisy poparcia pod petycj¹ akcji na ul. Pó³wiejskiej, przy pomniku Starego Marycha. Nag³aœniali problem w mediach, które doceniaj¹c jego wagê, zaczê³y siê ywo interesowaæ tematyk¹ lotniska. Podejmowali rozmowy z w³adzami Portu Lotniczego zarówno z poprzednim (Krzysztof Paw³owski) jak i obecnym prezesem (Mariusz Wiatrowski), przedstawicielami miasta oraz regionu. Stowarzyszenie uruchomi³o dwie strony internetowe polsk¹ oraz miêdzynarodow¹ w 24 jêzykach Efektem by³o przekazanie w dniu 14 wrzeœnia 2006 r podpisów obywateli 33 krajów œwiata na rêce prezesa Portu Lotniczego Poznañ- awica. Stowarzyszenie podjê³o równie prace nad analiz¹ maj¹c¹ na celu wykazanie potencja³u lotniska Poznañ- awica oraz przeprowadzi³o ankiety, które pozwoli³y na ustalenie najbardziej po ¹danych kierunków po³¹czeñ lotniczych z Poznania. Analiza izochroniczna potencja³u polega³a na obliczeniu obszaru oddzia³ywania lotniska tzw. catchment area (ang.). Uwzglêdniono nie tylko (co jest powszechn¹ praktyk¹ w tego typu opracowaniach) obszar klasyczny oddzia³ywania, czyli liczbê populacji zamieszkuj¹c¹ obszar w promieniu 100 km od lotniska, zwan¹ niekiedy dostêpnoœci¹ w aspekcie geograficznym, ale równie tzw. dostêpnoœæ czasow¹. Okazuje siê bowiem, e dostêpnoœæ czasowa, przez któr¹ rozumiemy czas dojazdu do miejsca/punktu A z miejsca/ punktu B wcale nie pokrywa siê z klasycznym obszarem oddzia³ywania rozumianym w kategorii dostêpnoœci geograficznej. Mo na œmia³o powiedzieæ, e jest wa niejszym wskaÿnikiem od odleg³oœci kilometrowej (czyli dostêpnoœci geograficznej). Pokazuje bowiem realny, a nie teoretyczny czas dojazdu do danego miejsca. Rozwa ono dwa rodzaje dostêpnoœci czasowej: kolejow¹ oraz samochodow¹. Analiza przynios³a bardzo ciekawe wyniki. Ze wzglêdu na swoje korzystne po³o enie geograficzne i posiadany potencja³ gospodarczy, Poznañ funkcjonuje jako jeden z najwa niejszych wêz³ów kolejowych Polski. Analiza dostêpnoœci czasowej kolejowej dokonana na podstawie rozk³adu jazdy poci¹gów PKP S.A. na okres 2005/06 dostarczy³a nastêpuj¹cych spostrze eñ (dane ludnoœciowe tylko dla obszaru Polski): w obszarze 1 h podró y od stacji Poznañ G³ówny mieszka 2,03 mln osób w obszarze 2 h podró y od stacji Poznañ G³ówny mieszka 3,88 mln osób w obszarze 3 h podró y od stacji Poznañ G³ówny mieszka 10,7 mln osób Obszary te wyznaczono w oparciu o najszybszy mo liwy czas podró y (zwykle poci¹g pospieszny, ekspres lub Inter City) z poszczególnych stacji do dworca Poznañ G³ówny, zak³adaj¹c przy tym, e miejscowoœci nieznajduj¹ce siê na szlakach kolejowych, mog¹ byæ osi¹gniête w drodze transportu kombinowanego (dojazd do/od stacji kolejowej autobusem lub samochodem). Co wa ne obszar dostêpnoœci kolejowej bêdzie siê systematycznie zwiêksza³ ze wzglêdu na fakt, i Polskie Koleje Pañstwowe rozpoczê³y lub planuj¹ remonty generalne, maj¹ce doprowadziæ do zwiêkszenia prêdkoœci na liniach kolejowych przebiegaj¹cych przez Poznañ. Poznañ jest wa nym wêz³em drogowym, dobrze skomunikowanym ze swoim otoczeniem. Wiele dróg prowadz¹cych do miasta jest obecnie w trakcie modernizacji (np. wylot na Wroc³aw i Zielon¹ Górê). Zwiêkszy to ich przepustowoœæ, a tym samym skróci czas dojazdu do miasta oraz do samego lotniska. Przyjmuj¹c za œredni¹ prêdkoœæ wielkoœæ 60 km/h, obszar dojazdu do awicy w ci¹gu jednej godziny wyznaczony przez promieñ 60 km odleg³oœci od lotniska jest zamieszka³y przez oko³o 2 miliony osób. Obszar dojazdu w ci¹gu 2 godzin a wiêc w promieniu 120 km jest zamieszka³y przez prawie 4,5 miliona osób. Bardzo istotny jest fakt, e Poznañ znajduje siê w przebiegu autostrady A2. Œrednia prêdkoœæ pojazdów na autostradzie wynosi miêdzy 110 a 130 km/h, co oznacza, e lotnisko awica mo e byæ osi¹gniête 3

4 I N W E S T O R GAZETA INWESTYCYJNA w ci¹gu 2 godzin podró y samochodem przez mieszkañców aglomeracji ³ódzkiej (odleg³oœæ oko³o 200 km). Obliczenia na podstawie danych GUS-u z 2005 roku wskazuj¹, e obszar w promieniu 100 km od lotniska jest zamieszka³y przez prawie 3,4 mln osób; natomiast obszar w promieniu 150 km, przez niemal 8 milionów. Dokonane obliczenia wzbogacone o uwzglêdnienie pozycji Poznania i jego rangi w uk³adzie regionalnym Polski, pozwoli³y na ustalenie realnego obszaru oddzia³ywania lotniska awica. Wziêto pod uwagê takie czynniki jak: pe³nione funkcje regionalne i ponadregionalne; po³o enie wzglêdem innych wa nych oœrodków jak: Berlin, Warszawa, Wroc³aw, ódÿ oraz charakter po³¹czeñ komunikacyjnych pomiêdzy Poznaniem a w/w miastami; si³ê powi¹zañ administracyjnych w ramach istniej¹cych województw; istnienie i dzia³alnoœæ innych lotnisk regionalnych w s¹siednich województwach. Ostatecznie uwzglêdniaj¹c: dostêpnoœæ czasow¹ kolejow¹ Poznania (do 3 godzin jako akceptowany czas dojazdu), liczbê ludnoœci zamieszka³¹ w promieniu 150 km od lotniska, wagê powi¹zañ oraz oddzia³ywania regionalnego znikom¹ ofertê i niewielki potencja³ lotnisk: Bydgoszcz-Szwederowo, Szczecin-Goleniów i Zielona Góra-Babimost, znaczny wp³yw oddzia³ywania Gdañska na pó³nocne powiaty województwa kujawskopomorskiego oraz Wroc³awia na najbardziej po³udniowe powiaty województwa lubuskiego ( agañ, ary), oceniono realny obszar oddzia- ³ywania lotniska Poznañ- awica na liczbê osób czêœci województwa kujawskopomorskiego. Maj¹c na wzglêdzie pewn¹ p³ynnoœæ granic zasiêgu, realn¹ liczbê oddzia³ywania awicy oceniono na 6,5-8,5 mln osób. Kolejnym krokiem by³o oszacowanie liczby tzw. uciekaj¹cych pasa erów, czyli osób, które na skutek niewystarczaj¹cej oferty bezpoœrednich po³¹czeñ lotniczych z poznañskiej awicy, zmuszone by³y do rozpoczêcia podró ny w innych miastach. Odp³yw potencjalnych pasa erów poznañskiego lotniska do innych portów lotniczych, przede wszystkim Berlina i Warszawy nasili³ siê szczególnie w ostatnich latach, które charakteryzowa³y siê du ym przyrostem oferty tzw. tanich linii lotniczych. Otwiera³y one swoje bazy najpierw w Berlinie, a nastêpnie w Warszawie oraz miastach po³udniowej Polski: Krakowie i Katowicach. Rok 2006 przyniós³ powolne odwrócenie tej tendencji we Wroc³awiu (dziêki uzyskaniu przez miasto du ej iloœci nowych po³¹czeñ lotniczych), niestety w Poznaniu niekorzystna sytuacja trwa nadal. Skala tej patologii przybra³a bardzo du e rozmiary i tak w okresie listopad 2004 listopad 2005 przez lotniska berliñskie przewinê³o siê oko³o 2 milionów pasa erów z Polski (dane Berliñskich Portów Lotniczych szacuj¹ liczbê polskich pasa erów na % liczby ogó³em, która w tym okresie wynios³a 17 mln). Oznacza to, e w 2005 roku oko³o Poznaniaków rozpoczyna³o swój lot w Berlinie. Tymczasem wed³ug badañ przeprowadzonych przez naukowców z poznañskiej Akademii Ekonomicznej, w 2004 roku dziêki odprawieniu pasa erów na awicy, region zarobi³ 285 mln z³otych. Oznacza to, e ka de pasa erów równa siê kwocie oko³o 82 milionów z³otych, która zasila gospodarkê miasta i regionu. Jednoczeœnie wiele poznañskich pasa erów ucieka awicy do Warszawy. Liczba ta szacowana jest na co najmniej osób rocznie (jest to sama z liczb¹ berliñsk¹ ). Od czasu pojawienia siê (2005 rok) ciekawej oferty portów lotniczych w Krakowie oraz Katowicach szczególnie, jeœli chodzi o po³¹czenia tanich linii lotniczych, zauwa a siê odp³yw pasa erów awicy równie w kierunku po³udniowym. Do tego dochodzi ostatnio coraz bogatsza oferta portu lotniczego we Wroc³awiu oraz w Gdañsku. St¹d te liczbê Poznaniaków lataj¹cych z 3 portów lotniczych Polski po³udniowej i Gdañska oceniono na osób rocznie. Nale y zauwa yæ, e oszacowanie w³aœciwej liczby pasa erów uciekaj¹cych portu lotniczemu Poznañ- awica jest trudne do ustalenia, ze wzglêdu na brak danych z polskich portów oraz niesamowit¹ dynamikê rozwojow¹ rynku lotniczego w Polsce. Oznacza to, e szacunek ma bardzo du ¹ rozpiêtoœæ liczbow¹. Mo na zatem przyjmowaæ kilka wersji szacunku. Dla potrzeb analizy przyjêto dwie wersje: minimaln¹ i maksymaln¹. Wed³ug wersji minimalnej (optymistycznej) w 2005 roku poznañska awica utraci³a oko³o pasa erów, którzy wybrali jako miejsce rozpoczêcia podró y Berlin ( ) oraz Warszawê i w ma³ym stopniu porty w Krakowie i Katowicach (³¹cznie osób). Oznacza to, e wraz z ucieczk¹ pasa erów region straci³ 328 milionów z³otych. Wersja maksymalna (pesymistyczna) zak³ada, e poznañska awica straci³a w 2005 roku niemal 1 milion pasa erów. Oko³o z nich rozpoczê³o swoj¹ podró w Berlinie (s¹ tutaj zarówno Poznaniacy w iloœci osób oraz pasa erowie z regionu i obszaru catchment area szacowani na liczbê osób). Kolejne podró owa³o z Warszawy (ponownie Poznaniaków oraz osób z regionu) oraz z portów w Katowicach, Krakowie, Wroc³awiu i Gdañsku (równie Poznaniaków i osób z regionu). Ucieczka 1 miliona pasa erów da³a stratê dla regionu w wysokoœci 820 milionów z³otych. Podsumowuj¹c przeprowadzon¹ analizê stwierdzono, e obecna liczba uciekaj¹cych pasa erów wynosi od do 1 miliona osób rocznie. Tymczasem w 2005 roku liczba pasa erów awicy wynios³a zaledwie osób. Straty finansowe (w³aœciwie mówi¹c przegapiony zarobek ) siêgaj¹ wiêc od 328 do 820 milionów z³otych rocznie. Nale y zachêcaæ obecnych oraz zapraszaæ nowych przewoÿników do otwierania po³¹czeñ lotniczych REGULARNE POŁĄCZENIA LOTNICZE POZNANIA z Poznania. Rynek jest bowiem nienasycony i posiada wielki potencja³ rozwojowy. Do przejêcia w trybie natychmiastowym jest kilkaset tysiêcy potencjalnych klientów (przyjmijmy uœrednion¹ wersjê szacunku uciekaj¹cych pasa erów, czyli osób), którzy s¹ zmuszeni korzystaæ z innych portów lotniczych. Jeœli tylko powstan¹ atrakcyjne po³¹czenia z Poznania, osoby te stan¹ siê pasa erami portu lotniczego awica. Poparciem powy szej tezy niech bêdzie wzrost liczby pasa erów na lotnisku awica w 2006 roku obs³u y³o ono pasa- erów. Sta³o siê tak g³ównie dziêki tanim przewoÿnikom, którzy oferowali w tym okresie cztery trasy: Dublin, Liverpool, Londyn Luton i Londyn Stansted. Wzrost liczby klientów lotniska bardzo cieszy. Jednak ca³y czas problem istnieje, a liczba po³¹czeñ jest zdecydowanie za niska. Co istotne pomimo tego wzrostu, najbardziej prawdopodobna wersja szacunku uciekaj¹cych pasa erów czyli uœredniona, a wiêc 700 tysiêcy osób jest ci¹gle wy sza od iloœci obs³u onych przez awicê pasa erów w 2006 roku. Ca³y czas obserwujemy te niekorzystn¹ tendencjê, któr¹ mo emy nazwaæ roboczo Poznañ lata z Berlina. Ona zamienia siê ostatnio w sytuacjê, któr¹ mo na nazwaæ Poznañ lata z Wroc³awia. Absurdalnoœæ takiego stanu rzeczy nie jest warta adnego komentarza. Stolica Dolnego Œl¹ska uzyska³a w 2006 roku szereg nowych po³¹czeñ, oferuj¹c ich obecnie 17, a wiêc prawie dwa razy wiêcej ni Poznañ. Jednoczeœnie warto uwypukliæ fakt, e otwarte w latach 2005 i 2006 po³¹czenia z Poznania potwierdzaj¹ tezy o potencjale rozwojowym lotniska awica. Load factor (wskaÿnik wype³nienia) samolotów jest bardzo wysoki i czêsto dochodzi do sytuacji, w których nie mo na kupiæ biletu z powodu braku wolnych miejsc. Nale y zatem bezwzglêdnie rozwijaæ siatkê nowych po³¹czeñ bezpoœrednich z Poznania, zarówno obs³ugiwanych przez tanich jak i tradycyjnych przewo- Ÿników. Czas skoñczyæ z marginalizacj¹ komunikacyjn¹ miasta i regionu w kategorii po³¹czeñ lotniczych. Pawe³ Sowa 4

5 GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R BIZNESOWE INWESTYCJE W POZNANIU INWESTYCJE W REALIZACJI Galeria Pestka Biurowiec Andersia Tower Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar etap II Nowe Garbary Nickel Technology Park Factory Outlet CH Giant Stadion Lecha Centrum Medycznej Informacji Naukowej City Park Budynek prokuratur poznañskich Biblioteka G³ówna Politechniki Poznañskiej Hala sportowa AWF MIEJSCE al. Solidarnoœci Plac Andersa ul.koœciuszki - ul.ratajczaka ul. Ma³e Garbary ul. Obornicka Luboñ al. Solidarnoœci ul Bu³garska ul. Przybyszewskiego ul. U³añska - ul. Wojskowa ul. Solna ul. Berdychowo ul. Droga Dêbiñska INWESTOR Möbel Walter Von Der Hayden Group Fortis Regional Polska Nickel Neinver Giant miasto Poznañ Akademia Medyczna City Park Ministerstwo Sprawiedliwoœci Politechnika Poznañska Akademia Wychowania Fizycznego INWESTYCJE PLANOWANE AirPort City terminal pasa erski Centrum Poznañ acina Budynek handlowo-us³ugowy Deptak Galeria Malta CH Metropolis (Galeria Hetman) Galeria Poznañska Budynek apartamentowo-biurowy Wechta Tower Biurowiec PGK III Biurowiec PGK IV Zespó³ budynków biurowo-us³ugowych Teatrium Stadion u lowy Biurowiec Ba³tyk S³oniarnia Modena Park Biblioteka Raczyñskich Hotel Qubus Termy Maltañskie Most Cybiñski Galeria MM Kompleks handlowo-us³ugowy Ikea Biurowiec Protel Zamek Przemys³a Hotel Radisson Hotel Wechta Pasa 77 MIEJSCE Poznañ awica ul. Krzywoustego - ul. Kórnicka ul. Pó³wiejska - ul. Krysiewicza ul. Baraniaka ul. Krauthofera - ul. Hetmañska ul. Królowej Jadwigi - ul. Wierzbiêcice al. Niepodleg³oœci - ul. Powstañców Wlkp. ul. Bu³garska ul. Bu³garska ul. 27 grudnia ul. 28 Czerwca 1956 r ul. Roosvelta ul. Krañcowa ul. Kraszewskiego al. Marcinkowskiego ul. G³ogowska Malta Ostrów Tumski - Œródka ul. Œwiêty Marcin - al. Marcinkowskiego Franowo ul. Pi¹tkowska - ul. Serbska wzgórze Przemys³a wzgórze œw. Wojciecha ul. Roosvelta ul. D¹browskiego INWESTOR Port Lotniczy Poznañ awica Apsys deptak Project Neinver Echo Investment ECE Hamburg Wechta PGK PGK DT Centrum Poznañskie Stowarzyszenie u lowe Centrum Obs³ugi Biznesu Ogród Zoologiczny w Poznaniu TUP S.A. miasto Poznañ Qubus Hotel Management miasto Poznañ miasto Poznañ kupcy poznañscy Ikea ProTel komitet odbudowy zamku królewskiego Avila Management & Consulting Wechta O.K. Medical Systems PROJEKT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OBSZARZE NOWEJ WILDY Zgodnie z zasadami obs³ugi komunikacyjnej obszarów zainwestowania miejskiego, jak równie regu³ami kszta³towania przestrzeni miasta, ci¹gi ulic nadrzêdnych o wy szej klasyfikacji funkcjonalno-technicznej, nale y prowadziæ w sposób styczny do obszarów intensywnie zurbanizowanych, natomiast trasy tramwajowe wprowadziæ doœrodkowo na obszar. W rejonie ulic Dolnej Wildy i Olimpijskiej nastêpuje intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowous³ugowej, która stanowi w³aœciwe rozwiniêcie struktury przestrzennej dzielnicy wildeckiej na kierunku wschodnim. Nadrzêdna oœ komunikacyjna, jak dotychczas pod wzgl¹dem funkcjonalnym spe³nia³a oœ ul. Dolnej Wildy zgodnie z regu³¹ kszta³towania przestrzeni oraz kryteriami in ynierii ruchu nale a³o przesun¹æ do wysokoœci ul. Drogi Dêbiñskiej, zapewniaj¹c w ten sposób warunek stycznoœci przebiegu trasy do obszaru, a w konsekwencji prawid³owy uk³ad przestrzenny tych rejonów miasta Poznania. Proponowana trasa komunikacyjna Droga Dêbiñska, o wy szej klasie funkcjonalnej i technicznej KGP 2/2 w³aœnie ze wzglêdów funkcjonalnych wymaga³a bêdzie realizacji wêz³a drogowego z ci¹giem II Ramy Komunikacyjnej. Struktura techniczna wêz³a nie mo e destrukcyjnie oddzia³ywaæ na uk³ady przestrzenne przyleg³oœci, a w szczególnoœci na planowany autonomiczny ci¹g pieszy, bêd¹cy osi¹ kreuj¹c¹ po³udniowy klin zieleni. W³¹czenia do jezdni ul. Hetmañskiej z wêz³a winny gwarantowaæ p³ynnoœæ oraz bezpieczeñstwo ruchu. WILDA WILDA ŒRÓDMIEŒCIE DROGA DÊBIÑSKA RATAJE STARO ÊKA 5

6 I N W E S T O R GAZETA INWESTYCYJNA Co w trawie piszczy Czêœæ pierwsza. w innych regionach? Poza Wielkopolsk¹ naprawdê du o siê dzieje. W niektórych województwach wynika to z tworz¹cych siê nowych mo liwoœci odrabiania zaleg³oœci infrastrukturalnych. Efektem jest wysoka dynamika wzrostu inwestycji. W regionach gospodarczo bardziej rozwiniêtych, wzrost równie istnieje, jednak nie jest ju tak spektakularny. W tym felietonie Mateusz Jarmuszkiewicz bêdzie regularnie opisywa³ wybrane, te najwiêksze i te mniejsze, inwestycje w pozosta³ych regionach Polski. Na pierwszy ogieñ id¹: Warszawa i Wroc³aw czyli miejsca, o których s³ychaæ obecnie najczêœciej. Warszawa Warszawê i jej najbli sze okolice nale y wydzieliæ z ca³ego Mazowsza, które na mapie inwestycyjnej naszego kraju nie zajmuje zaszczytnego miejsca. Co innego aglomeracja warszawska, gdzie dzieje siê bardzo du o. Zacznijmy od planowanego wie owca apartamentowego firmy Orco Property. Projekt wykona³ œwiatowej s³awy architekt Daniel Libeskind. Wie owiec w kszta³cie agla bêdzie mia³ ponad 192 metry wysokoœci, 45 piêter i 251 apartamentów. Ceny wynosiæ bêd¹ od 25 tys. z³otych za metr kwadratowy. Budynek stanie w miejscu zajmowanym obecnie przez centrum handlowe City Center. Z pocz¹tkiem roku budynek jednego z pierwszych w Polsce nowoczesnych centrów handlowych (otwartego w 1991 roku) opustosza³. Ostatni najemcy wyprowadzili siê, a œwiat³o zgasi³a firma Orco Property w³aœciciel. Dni obiektu s¹ ju policzone, gdy wydano pozwolenie na rozbiórkê. Co ciekawe, budynek zostanie rozebrany do poziomu 0, a piwnice i fundamenty po wzmocnieniu zostan¹ wykorzystane w konstrukcji wie owca Z³ota 44. Rozpoczêcie prac uzale nione jest od uzyskania pozwolenia na budowê. Inwestor napotyka jednak na opór mieszkañców s¹siednich bloków, którzy boj¹ siê o dostêp œwiat³a s³onecznego do swoich mieszkañ. Orco Property deklaruje jednak, e trwaj¹ negocjacje zmierzaj¹ce do rozwi¹zania problemów. Wroc³aw Najbardziej spektakularn¹ inwestycj¹ zapowiadan¹ we Wroc³awiu bêdzie Sky Tower ponad 200-metrowy wie owiec, posiadaj¹cy funkcjê handlow¹, biurow¹ i mieszkaniow¹. Inwestycjê tê planuje firma LC Corp, w³asnoœæ jednego z najbogatszych Polaków Leszka Czarneckiego. 50-piêtrowy Sky Tower wraz z kompleksem kilku mniejszych budynków, bêdzie mia³ 36 tys. mkw powierzchni biurowych klasy A+ 51 tys. mkw powierzchni handlowo-us³ugowo-rekreacyjnych i ok. 700 mieszkañ. Leszek Czarnecki, wroc³awski biznesmen, wyda na inwestycjê ponad 400 mln dolarów. Jak budynek bêdzie wygl¹da³ w rzeczywistoœci wci¹ nie wiadomo, gdy jego projekt ulega ci¹g³ym modyfikacjom. Tu obok Sky Tower, na sprzedanej za ok. 370 mln. z³ kilkuhektarowej dzia³ce (Centrum Po³udniowe), powstanie kompleks hiszpañskiego inwestora Grupo Prassa. Powierzchnia mieszkaniowa zajmie mkw., powierzchnia biurowa mkw., powierzchnia us³ugowa mkw., hotel mkw. Na parkingi przeznaczono mkw. (ponad 4 tys. miejsc parkingowych). Wyk. Przemys³aw Styka Fot. Robert WoŸniak Powolutku, aczkolwiek konsekwentnie ku koñcowi zmierza budowa Z³otych Tarasów. Inwestor firma ING Real Estate zapowiada otwarcie ju 7 lutego br. Obiekt bêdzie mia³ 225 tys. mkw. powierzchni ogólnej, 65 tys. mkw. powierzchni handlowo-rozrywkowej, 55 tys. mkw. powierzchni biurowej, 11 sal kinowych i 1.7 tys. miejsc parkingowych. Charakterystycznym detalem jest szklany, falowany dach. Mieœciæ siê tam bêdzie pierwsza w Polsce Hard Rock Cafe sieæ restauracji urz¹dzona w stylu rock'n'roll z eksponatami gwiazd. W budowie i w planach jest obecnie kilkaset tysiêcy metrów kwadratowych biur, hoteli, mieszkañ. Rynek ten charakteryzuje siê najwy szymi cenami w Polsce ale te najwiêksz¹ ch³onnoœci¹. To tu, z racji pe³nienia przez Warszawê funkcji sto³ecznych, lokuj¹ siê centrale firm i przedstawicielstw. Obecnie we Wroc³awiu buduje siê kilka obiektów handlowych (Arkady Wroc³awskie, Pasa Grunwaldzki, Galeria Legnicka) oraz biurowych: Bema Plaza (26 tys. mkw.), Grunwaldzki C. (25 tys. mkw.), Globis (13 tys. mkw.), Silver (13 tys. mkw.), Arkady (8 tys. mkw.), Cuprum (7 tys. mkw.), Zojan (6 tys. mkw.). S³ynne na mapie inwestycyjnej sta³y siê Kobierzyce pod Wroc³awiem, a to dziêki inwestycji LG Philips oraz kooperantów. O koreañskich inwestycjach w regionie mówi siê od kilku lat. Najpierw wybudowanie fabryki w Kobierzycach rozwa a³ Hyundai, ale ostatecznie koncern zainwestowa³ na S³owacji. Równoczeœnie negocjowano z LG Philips. Budowa fabryki monitorów i telewizorów LCD trwa w najlepsze. Docelowo inwestycje w tym regionie maj¹ przekroczyæ miliard euro, a pracê ma znaleÿæ kilkanaœcie tysiêcy osób. Co ciekawe LG Philips ma problemy ze znalezieniem najtañszej si³y roboczej. Mateusz Jarmuszkiewicz 6

7 GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R NOWA ARENA Poznañ stawia na sport idea w³adz naszego miasta, by z Poznania uczyniæ polskie centrum sportu, ma szansê realizacji tylko pod jednym warunkiem: Poznañ musi mieæ najnowoczeœniejsz¹ infrastrukturê sportow¹ w kraju. Po ukoñczeniu stadionu Lecha i kompleksu basenów Term Maltañskich (planowane terminy oddania do u ytku to lata 2009 i 2010), brakowaæ bêdzie tylko jednego elementu nowoczesnej areny sportowo-widowiskowej. St¹d koniecznoœæ, aby ju teraz myœleæ o nastêpcy przestarza³ej i nie spe³niaj¹cej wymagañ, zarówno widzów jak i rynku starej Areny. Nale y o tym myœleæ tym bardziej, e nowoczesne multifunkcyjne hale powstaj¹ ju w innych miastach Polski (Trójmiasto, ódÿ). Jeœli nie chcemy staæ siê peryferi¹ kulturalno-rozrywkow¹ musimy zainwestowaæ ju dzisiaj. Budowa nowej Areny nie jest luksusowym wydatkiem, ale koniecznoœci¹. Za³o enia s¹ proste supernowoczesna hala widowiskowa stylistycznie nawi¹zuj¹ca do starej, ju istniej¹cej. St¹d okr¹g³y kszta³t budynku, charakterystyczny wygl¹d dachu wraz kolumnad¹. Elewacja nawi¹zuje z kolei do tej z holu wschodniego MTP. Najwiêkszym atutem budowli maj¹ byæ nowoczesne rozwi¹zania konstrukcyjne, takie jak mobilne trybuny pierwszego poziomu (daj¹ce mo liwoœæ organizacji zawodów jeÿdzieckich a nawet windsurfingu) oraz obecnoœæ boksów (ponad 30) i 2 panoramicznych restauracji. Budowa takiego obiektu to koszt mln euro. Wartoœci tego typu obiektów nie mo na i nie wolno mierzyæ jedynie pieniêdzmi. Areny sportowe wnosz¹ wartoœæ ekonomiczn¹ i kulturow¹ do spo³ecznoœci, której s¹ czêœci¹. Poznañ zaœ zas³uguje na wszystko, co szczególne. Bartosz Bia³ek Wymiary: œrednica 140 m wysokoœæ 35 m rozmiar parkietu 60x35 m 84x62 przy z³o onych trybunach Pojemnoœci: koncerty, imprezy sceniczne siatkówka, koszykówka, pi³ka halowa jeÿdziectwo, motocross, windsurfing Wyk.: Bartosz Bia³ek FUTURA 2 Projekt "Futura 2" stanowi kontynuacjê programowo-przestrzenn¹, zrealizowanego w roku 2002 budynku biurowego przy ulicy Pi¹tkowskiej w Poznaniu. Ju w pocz¹tkowej fazie planowania obiektu "Futura", przewidziano mo liwoœæ dalszej jego rozbudowy w celu uzyskania kompozycyjnej oraz funkcjonalnej spójnoœci, w obszarze ograniczonym ulicami: Pi¹tkowsk¹, Serbsk¹ i Winiarsk¹. Wprowadzenie ³adu przestrzennego warunkowane by³o tak e zachowaniem jednolitej formy architektonicznej, z charakterystycznymi rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi i materia³owymi. Uzyskano w ten sposób zwart¹ strukturê zabudowy, z wyraÿn¹ lini¹ pierzei wzd³u ulicy Pi¹tkowskiej i silnym akcentem formalnym na zakoñczeniu osi widokowej, u zbiegu ulic Winiarskiej i Pi¹tkowskiej. Nowoprojektowany budynek posiada 1200 mkw. u ytkowej powierzchni biurowej, 400 mkw. powierzchni handlowej w parterze oraz parking podziemny na 40 samochodów. Funkcja: budynek biurowo-handlowy Lokalizacja: Poznañ, ul. Pi¹tkowska Inwestor: - Powierzchnia: 2100 mkw. Kubatura: 8200 mkw. Projekt: koncepcja CDFArchitekci Projekt CDF Architekci, wszelkie prawa zastrze one. 7

8 I N W E S T O R GAZETA INWESTYCYJNA ANDERSIA TOWER FOTOREALIZACJA Z BUDOWY Andersia Tower to budynek klasy A, ³¹cz¹cy funkcje biurowe i hotelowe, który powstaje pomiêdzy ulicami Królowej Jadwigi a T. Koœciuszki w Poznaniu. Obiekt stanowi drugi etap budowy Poznañskiego Centrum Finansowego. Kubatura ca³kowita obiektu to 3 ponad 190 tys. m. Andersia Tower ma mieæ 20 kondygnacji i 102,10 m wysokoœci (do dachu 84 m). Realizacjê obiektu rozpoczêto w marcu 2004 roku i podzielono na dwa etapy: czêœæ podziemn¹, tj. parking podziemny na blisko 200 pojazdów oraz pomieszczenia techniczne, któr¹ ukoñczono w marcu 2005 roku doprowadzaj¹c do tzw. stanu zero. Czeœæ podziemna ograniczona jest elbetowymi œcianami szczelinowymi, które s¹ typowym rozwi¹zaniem posadowieñ budynków w gêstej miejskiej zabudowie. Budowê czêœci nadziemnej rozpoczêto w paÿdzierniku 2005 roku. Trzon oraz s³upy i belki wykonywane by³y jako monolityczne tj. bezpoœrednio na placu budowy, zaœ prefabrykowane stropy przewiezione zosta³y bezpoœrednio z zak³adu produkcyjnego. Na parterze tzw. podium znajdzie siê hol g³ówny hotelu z barem, oraz zespó³ 6-8 ma³ych ekskluzywnych sklepików. Na I piêtrze planowana jest restauracja hotelowa. Drugie piêtro jest programowo przygotowane do otwartego korzystania przez mieszkañców Poznania znajdzie siê na nim basen przykryty drewnianymi dÿwigarami dachowymi, sauna, klub fitness, sala do odnowy biologicznej oraz mini barek. Hotel bêdzie posiada³ równie salê balow¹ na 1000 osób, która mo e spe³niaæ funkcje konferencyjne. Wy sze piêtra zajm¹ biura, które zostan¹ wybudowane w standardzie "open space", umo liwiaj¹cym dowolny podzia³ powierzchni biurowej. Z tego te wzglêdu konstrukcja Andersii Tower zosta³a zaprojektowana z myœl¹ zminimalizowania iloœci s³upów i œcian noœnych wewn¹trz budynku. Obiekt powsta³ na rzucie prostok¹ta, g³ówn¹ czêœæ noœn¹ biurowca stanowi monolityczny trzon, który znajduje siê wewn¹trz obiektu. Trzon wykonywany w deskowaniu œlizgowym stanowiæ bêdzie przestrzeñ dla szybów windowych i klatek schodowych. W celu uzyskania jak najwiêkszych przestrzeni w budynku zastosowano p³yty sprê one ze struno-betonu oraz kablo-betonowe belki noœne. Na ostatniej kondygnacji planowano wczeœniej przeszklony "Sky Bar" z tarasem widokowym na Stare Miasto. Najprawdopodobniej inwestor postanowi wygospodarowaæ w tym miejscu dodatkowe powierzchnie biurowe. Obecnie prace nad konstrukcj¹ dobieg³y koñca, budynek obk³adany jest szklan¹ elewacj¹ na aluminiowym stela u. Wewn¹trz rozpoczê³y siê prace wykoñczeniowe i instalacyjne. Termin oddania do u ytku planowany jest na I pó³rocze 2007r. Filip Pijanowski Fot.: Piotr Borowczyk Mateusz Jarmuszkiewicz Askaniusz Postarmeczak 8

9 GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R WIEŚCI z BUDOWY Galeria Pestka Erbud prowadzi budowê centrum handlowego Möbel Walther Galeria Pestka o powierzchni 55 tys. mkw. w Poznaniu. Koszt inwestycji szacuje siê na 200 mln z³. Najwiêkszymi dzier awcami bêd¹: Carrefour (9,5 tys. mkw.), Praktiker (12,5 tys. mkw.) oraz Saturn (6,5 tys. mkw.). Budynek zaprojektowany zosta³ przez warszawskie biuro DWZ Architekci oraz Glob-Projekt z Poznania.Termin oddania II kw r. Obie czêœci uzupe³nione zostan¹ o funkcjê mieszkaniow¹. Wykonawstwem zajmuje siê firma Warbud z Warszawy oraz Przedsiêbiorstwo Techniczno-Budowlane Nikel z Poznania. Projekt powsta³ w Pracowni Architektoniczno-Budowlanej Klimaszewska & Biedak. Termin zakoñczenia budowy zaplanowano na pocz¹tek 2008 roku. kcie znajdzie siê 111 mieszkañ o powierzchni od 30 do 90 mkw. Na parterze zostan¹ zlokalizowane lokale handlowo-us³ugowe. Zaplanowano równie dwupoziomowy podziemny parking. Koniec budowy okreœlono na III kwarta³ 2008 r. Szyperska Rozpoczê³a siê budowa jednego z najdro szych apartamentowców w Poznaniu. Przy ul. Szyperskiej, tu nad sam¹ Wart¹ firma Wechta realizuje siedmiokondygnacyjny budynek z widokiem na katedrê. W obiekcie znajdzie siê 200 klimatyzowanych mieszkañ, od 40 do 140 mkw., zaplanowano równie basen, jacuzzi oraz saunê. Koszt niektórych mieszkañ okreœlono na 15 tys. z³ za mkw. + VAT. Elewacjê budynku stanowiæ bêdzie piaskowiec z elementami stali. Planowane zakoñczenie budowy okreœlono na pocz¹tek 2009 r. Fot.: Filip Pijanowski Ogrody Naramowickie Firma Konimpex-Inwest realizuje projekt o nazwie Ogrody Naramowickie. Docelowo powstanie siedem budynków z 430 mieszkaniami. Projekt przygotowa³a warszawska pracownia ArchiCo-Projekt. Inwestycja bêdzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym oddane zostan¹ do u ytku trzy obiekty ze 130 mieszkaniami, a w drugim cztery z 300 lokalami. Planowany termin zakoñczenia budowy przypada na IV kw City Park Trwaj¹ prace przy budowie jednego z najbardziej luksusowych kompleksów apartamentowych w Poznaniu City Park, zlokalizowanego przy ul. U³añskiej. Kompleks bêdzie siê sk³ada³ z 3 budynków: A, B, C. Pierwsze dwa to budynki dwukondygnacyjne, które zostan¹ zrewitalizowane, natomiast budynek C to ca³kiem nowy obiekt, który mieæ bêdzie piêæ kondygnacji. Klienci bêdê mieli mo liwoœæ w³asnej aran acji wnêtrz. W kompleksie dostêpny bêdzie basen z pla ¹, saunami, hydromasa ami i sal¹ fitness. Wbrew temu co wczeœniej s¹dzono, teren bêdzie otwarty dla ludzi z zewn¹trz, z pominiêciem dziedziñca wewnêtrznego budynku C. Po zamkniêciu punktów handlowych, ulice wewnêtrzne bêd¹ niedostêpne dla ruchu. Miejsca parkingowe kosztuj¹ 45 tys. netto. W kompleksie znajdzie siê miejsce na du e centrum handlowe (Alma). Fot.: ukasz Szczeœniak Osiedle przy ul. B³a eja Agencja Inwestycyjna przy ul. B³a eja buduje osiedle mieszkaniowe, w którym przewidziano miejsce na 230 mieszkañ. Projekt obejmuje budowê siedmiu budynków o wysokoœci od 4 do 6 kondygnacji. Gara e zlokalizowane zostan¹ pod ziemi¹. Projekt wykona³a Pracownia Architektoniczna Poznañ-Projekt Ewy Pawlickiej-Garus. Nowe Garbary Pe³n¹ par¹ prowadzona jest inwestycja zlokalizowana przy zbiegu ulic Garbary i Ma³e Grabary. Inwestor Regional Polska finansuje budowê budynku, który bêdzie siê sk³ada³ z dwóch niezale nych czêœci. W jednej zlokalizowane zostan¹ biura, w drugim mieszkania. Fot.: ukasz Szczeœniak Biblioteka G³ówna Politechniki Poznañskiej W bezpoœrednim s¹siedztwie Centrum Wyk³adowego Politechniki Poznañskiej trwaj¹ prace ziemne pod now¹ bibliotekê, na któr¹ ju latem 2006 rozpisano przetarg. W budynku znajdzie siê centrum informacji multimedialnej, us³ug informacyjnych oraz centrum kultury studenckiej. Jest to drugi etap inwestycji. Pierwszym by³o oddanie w 2004 r. Centrum Wyk³adowego. Autorem projektu jest biuro architektoniczne "Studio Fikus" Pelikan Firma Nickel Development realizuje w pobli u Warty przy ul. Szczytnickiej zespó³ dwóch wysokich apartamentowców. Dwie bry³y, 9 i 12 kondygnacyjne bêd¹ ze sob¹ po³¹czone reprezentacyjnym hollem i dwupoziomow¹ hal¹ gara ow¹. W budynku ³¹cznie przewidziano 155 mieszkañ o powierzchni od 35 do 120 mkw. Liczba gara y równa bêdzie liczbie mieszkañ. Termin zakoñczenia inwestycji planowany jest na listopad 2007 roku. Wyk.: Nickel Development Centrum Edukacji Medycznej Przy ul. Przybyszewskiego trwa budowa Centrum Edukacji Medycznej Informacji Naukowej. Inwestycja, która zakoñczona ma byæ w czerwcu 2008 roku, obejmuje obiekt sk³adaj¹cy siê z dwóch czêœci: dydaktyczno-konferencyjnej oraz bibliotecznej. Powierzchnia ca³kowita obiektu to mkw. Prace budowlane prowadzi Hochtief Polska. Fot.: ukasz Szczeœniak Apartamentowiec Atanera U zbiegu ulic Poznañskiej i Je yckiej, poznañski deweloper Ataner buduje wysoki budynek mieszkaniowy. W jedenastopiêtrowym obie- Fot.: ukasz Szczeœniak Biurowiec Atanera Biurowiec przy ul. D¹browskiego to kolejna inwestycja prê nie inwestuj¹cego dewelopera. Budynek biurowy kl. A zlokalizowany zostanie obok wie owcaakademii Medycznej oraz Wiepofamy. Piêtnastopiêtrowy budynek mierzyæ bêdzie 55 m, zaplanowano równie dwupoziomowy podziemny parking. Projekt architektoniczny wykona³a Pracownia Architektoniczna ARCADA. Koszt budowy wynosi ok. 70 mln z³. Zakoñczenie budowy zaplanowano na IV kwarta³ 2008 r. Fot.: ukasz Szczeœniak Ataner buduje wysoki apartamentowiec w Poznaniu Studio Projektowe Marek Kibler opracowa³o projekt nowej inwestycji mieszkaniowej dla jednego z najwiêkszych poznañskich developerów Atanera. Kompleks sk³adaæ siê bêdzie z piêciu budynków, z których cztery bêd¹ mia³y szeœæ kondygnacji, a jeden dwanaœcie. ¹czn¹ liczbê mieszkañ okreœla siê na 191. Zespó³ budynków stanowiæ bêdzie zamkniête osiedle z systemem monitoringu i dwiema placówkami ochrony. Elewacje budynków wykonane zostan¹ z zastosowaniem przeszklonych fasad, alucobondu, kamienia naturalnego i ceramiki elewacyjnej. Zakoñczenie budowy przewidziano na IV kwarta³ 2008r. Ceny mieszkañ kszta³tuj¹ siê w przedziale od 7500 do 8000 z³otych + VAT. Budynek prokuratur poznañskich Przy ul. Solnej, w pobli u s¹dów i aresztu œledczego, trwa budowa nowej siedziby poznañskich prokuratur. Budynek bêdzie mia³ powierzchniê 11 tys. metrów kwadratowych. W budynku sk³adaj¹cym siê z segmentów "A" i "B" po³¹czonych parterowym ³¹cznikiem, zaprojektowano wydzielone bloki funkcjonalne mieszcz¹ce czêœæ biurow¹ poszczególnych prokuratur oraz czêœæ wspóln¹. Zaplanowano równie budowê podziemnego parkingu. Koszt inwestycji wynosi oko³o 40 milionów z³otych. Fot.: ukasz Szczeœniak 9

10 I N W E S T O R GAZETA INWESTYCYJNA NOWOŚCI ZAPOWIEDZI Zau³ek Pi¹tkowski Nickel Development przygotowuje siê do budowy II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pi¹tkowskiej. W planach jest powstanie 3 budynków mieszkalnych z lokalami u ytkowymi. Pod ziemi¹ znajd¹ siê gara e oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze przewidziano lokale komercyjne. Pozosta³¹ czêœæ budynku stanowiæ bêd¹ mieszkania o powierzchni od 30 do 100 mkw. Kompleks mieszkaniowy przestrzennie jak i architektoniczne, ma nawi¹zywaæ do budynku zlokalizowanego na dzia³ce obok, wybudowanego w ramach I etapu. Architektura utrzymana zostanie w formie modernistycznej, bia³e fasady zwieñczone zostan¹ a urowym gzymsem. Uk³ad budynków zosta³ zaprojektowany tak, aby stanowi³ barierê akustyczn¹ oraz dobre nas³onecznienie i przewietrzenie. Nowa inwestycja firmy VIRKE Sp. z o.o. W niedu ej odleg³oœci od jeziora Maltañskiego, przy ul. Mogileñskiej firma VIRKE chce zrealizowaæ kompleks mieszkalno-us³ugowy na dzia³ce o powierzchni mkw. Projekt sk³ada siê z 7 czterokondygnacyjnych budynków ró ni¹cych siê wielkoœci¹, kszta³tem oraz rozwi¹zaniami architektonicznymi. Wybudowanych zostanie ok. 250 lokali mieszkalnych oraz 8 lokali us³ugowych. Realizacja projektu prowadzona bêdzie etapami. Pracami projektowymi zajmowa³a siê Pracownia Architektoniczno Budowlana Klimaszewska & Biedak Nowe inwestycje Firmy Konimpex-Invest Firma Konimpex-Invest planuje realizacjê dwóch nowych inwestycji mieszkaniowych, których sprzeda rozpocznie siê w drugiej po³owie lutego 2007 roku. Pierwsza Nad Cybin¹ przy ul. Wyszyñskiego, obejmuje budynek z dziewiêtnastoma mieszkaniami o podwy - szonym standardzie wykoñczenia. Ciekawa architektura budynku z jednej strony nawi¹zuje do istniej¹cej zabudowy, z drugiej zaœ zaskakuje sw¹ oryginalnoœci¹ i niepowtarzalnymi rozwi¹zaniami, w tym zaokr¹glon¹ fasad¹ i interesuj¹c¹ kolorystyk¹. Budynek posiada cztery piêtra i jest wyposa ony w windê. Parking zostanie zlokalizowany pod budynkiem. Zaplanowano mieszkania 1, 2 i 3-pokojowe oraz apartamenty z du ymi tarasami. Druga inwestycja Ogrody Naramowickie (czêœæ A) przy ul. Naramowickiej, to trzy czteropiêtrowe domy o nowoczesnej architekturze i wysokim standardzie wykoñczenia. ¹cznie przewidziano 122 mieszkania o zró nicowanych powierzchniach. W budynkach zaplanowano windy oraz podziemny parking. Teren osiedla bêdzie ogrodzony i przygotowany do monitoringu. ród³o: Budynek wielorodzinny przy ul. Bolka Przedsiêbiorstwo In ynieryjne Trust wybuduje przy ul. Bolka budynek mieszkaniowy o nazwie Triangulum, posiadaj¹cy 61 mieszkañ oraz 4 lokale us³ugowe. Pracami projektowymi zajmowa³a siê Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanis³awa Sipiñskich. Budynek zaprojektowany zosta³ w kszta³cie trójk¹ta z wciêciem od strony po³udniowej, tworz¹cym wewnêtrzny dziedziniec. W piêciokondygnacyjnym obiekcie zaplanowano 3 klatki schodowe, windy oraz gara e na poziomie piwnicy. Termin realizacj¹ inwestycji przewidziano na rok 2008 r. Ronson przygotowuje budowê dwóch osiedli w Poznaniu. Ronson Development planuje rozpocz¹æ pod koniec roku budowê dwóch osiedli mieszkaniowych w Poznaniu. Pracami projektowymi zajmuje siê biuro Mierzejewski Kasprzycki MK. Jedno z osiedli powstanie przy ul. Kazimierza Wielkiego ( mieszkañ), druga inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Koœcielnej (150 mieszkañ). Nowe inwestycje firmy -Invest Wyk.: Olifant Studio Kompleks rekreacyjno - biurowo - hotelowy Hiszpañska firma Altan Group naby³a ponad 20 ha gruntów, dziêki pozyskaniu 100% udzia- ³ów w firmie Luna, bêd¹cej dotychczasowym w³aœcicielem terenu. Na gruncie zlokalizowanym w rejonie ulic Dolna Wilda, Droga Dêbiñska i Piastowskiej Hiszpanie planuj¹ wybudowaæ kompleks o funkcjach rekreacyjno-biurowo-hotelowych. Wybudowane zostan¹ standardowe hotele wzbogacone o biura i centrum hotelowe. W ramach rekreacji inwestor zaplanowa³ korty tenisowe b¹dÿ lodowisko. Centrum medyczne Swissmed zleci³ Watkins Gray International z Londynu opracowanie dokumentacji centrum medycznego w Poznaniu. Budynek bêdzie mia³ powierzchniê ok. 8 tys. mkw. Realizacj¹ inwestycji zajmie siê Hochtief Polska. Koszt budowy szacowany jest na mln z³. ród³o: Konimpex-Inwest Centrum handlowo-us³ugowe W Poznaniu Echo Investment planuje rozpocz¹æ budowê centrum handlowo-us³ugowego w Poznaniu. Inwestor kupi³ dzia³kê o powierzchni 4,7 ha za 44,9 mln z³ od Polimeni International. Na targach MAPIC w Cannes, Echo og³osi³o now¹ nazwê projektu CHR Metropolis, wczeœniej znanego jako Galeria Hetman. Pracami projektowymi zajmuje siê biuro Laguarda Low, które wspó³pracowa³o wczeœniej w Polsce m.in. z APA Wojciechowski. Amerykañski inwestor Polimeni chce pozyskane œrodki ze sprzeda y gruntu w Poznaniu przeznaczyæ m.in. na inwestycje w P³ocku, S³upsku oraz w Czêstochowie. Planowany termin zakoñczenia inwestycji to 2008/2009 rok. 10

11 GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R Von der Heyden Group, inwestor budynku Andersia Tower mo e œwiêciæ sukces. Obiekt zosta³ w ca³oœci wynajêty, jeszcze przed ukoñczeniem budowy. Inwestycja okaza³a siê wielkim sukcesem, chêtnych na wynajem by³o tak du o, e nie dla wszystkich starczy³o miejsca. W zwi¹zku z tym inwestor planuje wygospodarowaæ dodatkowe powierzchnie biurowe. Fot.: Askaniusz Postarmeczak Nowy wie owiec w Poznaniu? Firma ITI prowadzi rozmowy maj¹ce na celu sprzeda dzia³ki przy ul. Królowej Jadwigi na której obecnie stoi Multikino. Firma wiosn¹ wprowadzi siê do nowego multipleksu w Centrum Handlowym Stary Browar, zatem obecny budynek z lat 90-tych wydaje siê niepotrzebny. Znalaz³ siê inwestor z zagranicy chc¹cy zburzyæ istniej¹cy obiekt a w jego miejscu postawiæ ponad 100-metrowy wysokoœciowiec. Hochtief wygrywa Firma Hochtief wygra³a przetarg na generalnego wykonawcê centrum handlowego Malta. Inwestorem jest hiszpañska firma Neinver, która planuje zainwestowaæ w budowê centrum ponad 125 mln euro. Jego powierzchnia wyniesie 126 tys. mkw. z czego 62 tys. przewidziano na handel. Koniec budowy zaplanowano na IV kwarta³ 2008 roku. UAM inwestuje Rozstrzygniêty zosta³ konkurs architektoniczny na budynek Wydzia³u Prawa i Administracji UAM. Do konkursu zg³oszono 12 prac. Za najlepszy projekt uznano pracê przygotowan¹ przez poznañsk¹ Pracowniê Architektoniczn¹ Budynek zostanie zlokalizowany w pobli u hotelu Polonez. We wnêtrzach o powierzchni ponad 14 tys. mkw. znajdzie siê m.in. 12 sal dydaktycznych (najwiêksza na 400 osób) oraz 30 sal æwiczeniowych. W budynku zlokalizowana zostanie tak e biblioteka wydzia³owa. Inwestycja powinna zostaæ zakoñczona w III kwartale 2009 r. Nowe osiedle Budimexu Budimex zamierza zlokalizowaæ w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Babimojskiej zespó³ wielorodzinnych obiektów mieszkalnych z 500 lokalami. Projekt architektoniczny przygotowuje pracownia Kostka & Kurka Architekci z Poznania. Obecnie Budimex Nieruchomoœci buduje w rejonie ulic Serbskiej i Wilczak kompleks z 600 mieszkaniami. Projekt osiedla przygotowa³o Studio Lisiak. Akron Group sfinansuje budowê biurowca Austriacki fundusz Akron Group przej¹³ od AV Development udzia³y w spó³ce DePtak Projekt, która zajmie siê budow¹ biurowca w centrum Poznania. Na bardzo zaniedbanym terenie, pomiêdzy ulicami Krysiewicza i Pó³wiejsk¹ powstanie obiekt o powierzchni 28 tys. mkw. Obecnie trwaj¹ prace projektowe. Pocz¹tek prac przewidziany jest na wiosnê 2007 r. Fot.: Piotr Borowczyk Nowa inwestycja Von der Heyden Group W czerwcu 2006 r. w ramach I etapu, rozpoczn¹ siê prace nad nowoczesnym zespo³em apartamentów Maraton Gardnem, w sk³ad którego wchodziæ bêdzie szeœæ budynków piêcio- i szeœciokondygnacyjnych o ³¹cznej powierzchni u ytkowej mkw.; powstanie ponad 250 lokali zró nicowanych pod wzglêdem wielkoœci oraz hala gara u podziemnego na 290 otwartych i zamkniêtych miejsc postojowych. Bezpoœrednio po zakoñczeniu etapu I, ruszy budowa centrum biurowous³ugowego, w sk³ad którego wchodziæ bêd¹ powierzchnie biurowe, hotel, centrum konferencyjne oraz klinika sportowo-rehabilitacyjna wraz z zespo³em odnowy biologicznej. Outlet Village Firma Promos z W³och na tegorocznych targach MAPIC w Cannes przedstawi³a plany budowy obiektu Outlet Village. Do u ytku powinien zostaæ oddany w III kwartale 2008 r. Obiekt bêdzie mia³ 24 tys. mkw powierzchni, parking zaprojektowano na 1,2 tys. miejsc. W centrum znajdzie siê ok. 80 sklepów. Projekt powsta³ w biurze MWH ArchitekciAndrzeja Wyszyñskiego. Wilczak prze ywa boom Inwestor zagraniczny planuje budowê osiedla na Wilczaku, nieopodal nowo wybudowanego os. Budimexu na terenie starej spalarni odpadów. Natomiast w starych budynkach spalarni powstan¹ mieszkania lofty. Swoj¹ dzia³alnoœæ zakoñczy³ Wilmarkt. Na jego miejscu powstanie du e osiedle mieszkaniowe, sk³adaj¹ce siê z 5 piêtrowych podpiwniczonych budynków. Projekt wykonuje pracownia Litoborski Marciniak. Echo Investment coraz wiêcej inwestuje Echo planuje przy ul. Wojskowej budowê kompleksu apartamentowego o pow. 16 tys. mkw. Budowa powinna rozpocz¹æ siê w 2007 r. Przewidywany termin oddania do u ytku przewidziano w IV kw r. Dokumentacjê osiedla przygotowuje poznañskie Studio Lisiak. To nie pierwsze inwestycje mieszkaniowe kieleckiego inwestora. W 2008 r. odda do u ytku dwie inne inwestycje mieszkaniowe w Poznaniu. Obie z nich bêd¹ zlokalizowane przy ul. Naramowickiej. Inwestor planuje równie wybudowaæ kompleks 6 budynków biurowych nieopodal jeziora Malta. Obecnie trwaj¹ prace projektowe. Nowa inwestycja Centrum Kongresowego Radni Poznania zdecydowali siê przekazaæ grunt Centrum Kongresowemu przy ul. G³ogowskiej 21. W ramach inwestycji powstanie biurowiec klasy B z obiektami us³ugowymi na parterze. Stara i zniszczona kamienica, która stoi tam obecnie zostanie zburzona. Tulipan roœnie Firma Slough Estates Polska kupi³a grunt o powierzchni 12 ha w Komornikach. Na tym terenie inwestor zrealizuje kompleks magazynowo-biurowy o powierzchni 60. tys. mkw. Inwestycja bêdzie kontynuacj¹ kompleksu o nazwie Tulipan Park Poznañ (44 tys. mkw.). W zesz³ym roku inwestor dokona³ znacznej transakcji. Firma Huntleigh wynajê³a wówczas 12 tys. mkw powierzchni. Hiszpañska sieæ NH Hotels, która uznawana jest za jedn¹ z najwiêkszych na rynku europejskim sieci hotelowych (dzia³a w 19 krajach, posiada 270 hoteli), planuje ekspansjê na rynek Polski. W naszym kraju Hiszpanie chc¹ zbudowaæ 7 hoteli, jedn¹ z potencjalnych lokalizacji jest Poznañ. Wechta Tower Firma Wechta planuje postawiæ wie owiec przy al. Niepodleg³oœci, vis a vis Collegium Altrum. Najwy sza dopuszczalna wysokoœæ w tym miejscu wynosi 115 m, sam budynek bêdzie wy szy ni wczeœniej planowano. Jego wysokoœæ ma dorównywaæ obecnie budowanej Andersii. Funkcja zostanie zmieniona z biurowej na mieszkaniow¹. Rozpoczêcie prac budowlanych przewidziano na III kwarta³ bie ¹cego roku. Fot.: Askaniusz Postarmeczak 11

12 I N W E S T O R GAZETA INWESTYCYJNA RYNEK MIESZKANIOWY Rynek mieszkaniowy w IV kwartale 2006 roku Rynek nieruchomoœci mieszkaniowych nale y w chwili obecnej do bardzo dynamicznie rozwijaj¹cych siê rynków, czego wyrazem jest ogromne zainteresowanie, nie tylko ze strony potencjalnych nabywców nieruchomoœci, ale i inwestorów zak³adaj¹cych na najbli sze lata plany inwestycyjne. Poda Analizuj¹c liczbê oddanych do u ytku mieszkañ w pierwszych trzech kwarta³ach 2006 roku mo na zauwa yæ, e liczba ta jest mniejsza ni w analogicznym okresie roku poprzedniego (91%). W III kw roku deweloperzy oddali do u ytku 823 mieszkania a w okresie 9 miesiêcy 2006 roku w sumie 1402 lokale. Dotychczas w roku 2006 wydano pozwolenia na wybudowanie ponad 1800 lokali, a rozpoczêto budowê ponad Wykres 1 Liczba oddanych do u ytku mieszkañ w Poznaniu w latach Wykres 2 Liczba oddanych do u ytku mieszkañ w Poznaniu w kwarta³ach I-IV lat I kw II kw. 2005III kw. 2005IV kw I kw II kw. 2006III kw Wykres 3 Struktura lokali oddanych do u ytku przez deweloperów w Poznaniu w okresie I-III kw roku wg dzielnic Grunwald Jeżyce Nowe Miasto Stare Miasto Wilda 59% 0% 10% 9% 22% Cena Ceny na rynku nieruchomoœci mieszkaniowych w Poznaniu wykazuj¹ tendencjê wzrostow¹. W chwili obecnej œrednia cena metra kwadratowego mieszkania zdecydowanie przekroczy³a kwotê 5800 z³, a oczekuje siê jeszcze dalszego wzrostu cen. Rozpatruj¹c standard mieszkañ nale y stwierdziæ, e za dominuj¹c¹ formê uwa a siê standard deweloperski. Budowa zaœ oparta jest na technologii tradycyjnej. Wykres 4 Ceny nowych mieszkañ w Poznaniu w I-IV kwartale 2006 roku maks min œrednia Wykres 5 Zró nicowanie cen nowych mieszkañ w Poznaniu wed³ug wg dzielnic w I-IV kwartale 2006 roku Popyt I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw Je yce Grunwald Stare Miasto Nowe Miasto Wilda Poznañ Efektywny popyt na nowe lokale w Poznaniu szacowany jest w przedziale mieszkañ. Najsilniej popyt koncentruje siê na lokalach o pow. do 50 m kw. i 2 pokojach. Podsumowuj¹c, na rynku w I-IV kwartale 2006 roku obserwuje siê dynamiczny wzrost cen. Œrednia cena wzros³a w tym czasie w Poznaniu o 64% a w porównaniu z ostatnim kwarta³em 2005 roku o 85%. W najbli szych kwarta³ach spodziewany jest dalszy wzrost cen nowych mieszkañ. Pod wzglêdem cen odnotowuje siê tak e zró nicowanie przestrzenne. Za dominuj¹c¹ formê standardu nowych mieszkañ uwa a siê standard deweloperski. Dane dotycz¹ce liczby lokali opracowane zosta³y na podstawie informacji z GUS. Interesuj¹ce jest równie to, e w ostatnim kwartale roku 2006 liczba oferowanych na rynku poznañskim nowych mieszkañ nie przekroczy³a 400 lokali. Ma to zdecydowany wp³yw na ceny mieszkañ. W ofercie deweloperów w IV kw. by³y mieszkania o znacznie wy szej cenie ni w kwartale III. mieszkania dzia³ki biura 12

13 GAZETA ProblemulicyObornickiej Pó³nocny odcinek drogi krajowej nr 11 (DK 11) na terenie miasta Poznania to ulica Obornicka. Droga krajowa nr 11 odgrywa wa n¹ rolê w komunikacji krajowej czyli ogólnopolskiej, dziêki niej odbywa siê tranzyt z po³udnia na pó³noc kraju i odwrotnie. ¹czy takie wa ne miasta, jak Koszalin, Pi³a, Poznañ, Ostrów Wielkopolski, Kêpno czy Tarnowskie Góry. Bez przesady mo na powiedzieæ, e jest krêgos³upem komunikacyjnym Wielkopolski. Nie sposób tutaj nie wspomnieæ, e w okresie wakacyjnym jest jedn¹ z podstawowych tras prowadz¹cych nad morze. Poza pe³nieniem roli tranzytowej DK 11 przenosi ruch na krótsze dystanse, a tak e s³u y ruchowi lokalnemu, szczególnie dla mieszkañców Pi¹tkowa, Strzeszyna, Podolan, Moraska i oczywiœcie Suchego Lasu. Po ul. Obornickiej odbywa siê ruch komunikacji miejskiej (linia nr 78) i podmiejskiej (np. do Rokietnicy, Chludowa czy Suchego Lasu). Du y ruch lokalny kumuluj¹ tak e firmy, których siedziby mieszcz¹ siê przy tej e ulicy. Nie do pominiêcia jest ruch pieszy (sklepy, szko³a, przedszkole). Powy sze czynniki powoduj¹ tworzenie siê zatorów komunikacyjnych, trwaj¹cych przez wiêkszoœæ doby. W godzinach szczytów komunikacyjnych (godz. 7-9 i 15-18) samochody poruszaj¹ siê ze œredni¹ prêdkoœci¹ km/h. Generalny Pomiar Ruchu (GPR 2000) przeprowadzany przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w roku 2000 jasno pokazywa³, jak bardzo obci¹ ona ruchem jest ul. Obornicka. Otó przy wylocie z Poznania liczba pojazdów na dobê przekracza³a 17 tys. W tê liczbê nie jest w³¹czony ruch lokalny na terenie miasta. Na przewa aj¹cej d³ugoœci od ronda Obornickiego do Suchego Lasu jest to droga o przekroju 1 x 2, czyli jedna jezdnia z jednym pasem w ka dym kierunku. W niektórych miejscach wystêpuj¹ wydzielone prawo- i lewoskrêty. Pojawiaj¹ siê liczne przejœcia dla pieszych, œwiat³a, skrzy owania w jednym poziomie, wjazdy i wyjazdy z firm, posesji, w jednym miejscu autobus zatrzymuje siê na jezdni, gdy brak zatoczki postojowej. Taki przekrój jezdni jest zdecydowanie nieprzystosowany do ruchu. Zarówno pod wzglêdem komunikacji samochodowej, jak i bezpieczeñstwa pieszych. Od kilku lat czynione s¹ starania w kwestii udro nienia ruchu na ulicy Obornickiej. G³ównym pomys³em jest nowy przebieg DK 11 po wschodniej stronie ul. Obornickiej (projekt pod nazw¹ Nowa Obornicka ), przechodz¹cy pod niedawno wybudowanym wiaduktem im. Narutowicza, a dalej jako po³udniowo-zachodnia obwodnica Suchego Lasu. Niestety, ten pomys³ mo e byæ bardzo trudny do zrealizowania z powodów finansowych. Tak du e przedsiêwziêcie przewy sza mo liwoœci bud etu Poznania. Z drugiej strony inwestycja, jak¹ jest nowy przebieg drogi krajowej le y w gestii GDDKiA. W zwi¹zku z planowana budow¹ zachodniej obwodnicy Poznania, GDDKiA nie jest zainteresowana finansowaniem obu, po czêœci równoleg³ych, inwestycji drogowych: OdpowiedŸ podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu - z upowa nienia ministra - na zapytanie nr 1464 w sprawie statusu obecnej drogi krajowej nr 11 po wybudowaniu zachodniej obwodnicy Poznania w ci¹gu drogi ekspresowej S11 Szanowny Panie Marsza³ku! Odpowiadaj¹c na zapytanie Pana Pos³a Dariusza Lipiñskiego w sprawie statusu obecnej drogi krajowej nr 11 po wybudowaniu zachodniej obwodnicy Poznania w ci¹gu drogi ekspresowej S11, pragnê przedstawiæ wyjaœnienia dotycz¹ce postawionych pytañ. ( ) Resort transportu realizuje programy budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz przebudowy istniej¹cych dróg krajowych do wy szych parametrów technicznych, natomiast nak³ady na ten cel nie pokrywaj¹ potrzeb w pe³nym zakresie. Poprawa warunków ruchu na drogach wlotowych do Poznania jest niew¹tpliwie spraw¹ bardzo wa n¹ dla u ytkowników dróg i mieszkañców miasta. Jednak koniecznoœæ zapewnienia niezbêdnych œrodków finansowych na budowê zachodniej obwodnicy Poznania po nowej trasie o parametrach drogi ekspresowej wyklucza zasadnoœæ realizacji kosztownych inwestycji na istniej¹cym odcinku drogi krajowej nr 11, który bêdzie wy³¹czony z sieci dróg krajowych. Zachodnia obwodnica ominie Poznañ z uwagi na brak mo liwoœci wprowadzenia ruchu tranzytowego z kierunku pó³nocnego miasta, które mimo wczeœniejszych zamierzeñ nie realizuje wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego dla odci¹ enia centrum i usprawnienia ruchu tranzytowego. Natomiast na odcinku drogi krajowej nr 11 przebiegaj¹cym przez teren Gminy Suchy Las przejazd jest utrudniony, szczególnie na skrzy owaniach. Droga jest sukcesywnie obudowywana, co powoduje dodatkowo wzmo ony ruch drogowy. Celem poprawy sytuacji przebudowano dotychczas dwa skrzy owania skanalizowane z sygnalizacj¹ œwietln¹. Oddzia³ GDDKiA w Poznaniu w porozumieniu z Gmin¹ Suchy Las zleci³ ostatnio wykonanie dokumentacji na przebudowê dwóch kolejnych skrzy owañ, z których jedno planowane jest do realizacji w 2007 r. GDDKiA nigdy nie planowa³a i nie opiniowa³a obwodnicy m. Suchy Las ze wzglêdu na uwarunkowania zwi¹zane z budow¹ zachodniej obwodnicy Poznania, uwa aj¹c za bardziej uzasadnion¹ modernizacjê istniej¹cego przebiegu przez gminê Suchy Las. Trasê tej obwodnicy wyznaczy³a w swoich planach zagospodarowania Gmina Suchy Las i mo e j¹ realizowaæ jako zadanie w³asne, gdy nie koliduje to z planami resortu transportu, który nie widzi mo liwoœci wykorzystania jej jako drogi krajowej. ( ) ¹czê wyrazy najwy szego szacunku Podsekretarz stanu Piotr Stomma Warszawa, dnia 11 sierpnia 2006 r. INWESTYCYJNA Z powy szego jasno wynika, e o Nowej Obornickiej trudno myœleæ, jako o inwestycji w przeci¹gu kilku nastêpnych lat. Brak konkretnych planów przebudowy (projekt techniczny, sprawa w³asnoœci gruntów), a przede wszystkim brak Ÿróde³ finansowania odsuwaj¹ tê inwestycjê w nieokreœlon¹ przysz³oœæ. Maj¹c na uwadze powy sze, mo na zastanawiaæ siê nad potrzeb¹ modernizacji obecnej ul. Obornickiej. Oczywiœcie odpowiedÿ jest jedna: tak, trzeba modernizowaæ ul. Obornick¹. Mo liwoœci s¹ ró ne: poszerzenie, dobudowa prawo- i lewoskrêtów, ograniczenie w³¹czeñ do ulicy poprzez likwidacjê lewoskrêtów w ul. Obornick¹. Niestety, w najbli szym czasie brak wiêkszych inwestycji w tym zakresie. Wieloletni Plan Inwestycyjny nie przewiduje adnych œrodków na u³atwienia na tej ulicy. Pozostaje mieæ nadziejê, e w up³ynnieniu ulicy Obornickiej pomo e wybudowanie zachodniej obwodnicy Poznania, a osoby maj¹ce wp³yw na podzia³ œrodków inwestycyjnych zauwa ¹ problem. Marek Jêtczak I N W E S T O R WYDATKI INWESTYCYJNE Z BUDŻETU MIASTA WYBRANE INWESTYCJE Transport G³ogowska Obiekty in ynierskie Trasa tramwajowa Tabor tramwajowy Dworzec Sobieskiego Most Cybiñski Przebudowa Winogrady Nowa Naramowicka Wiadukt Golêcin III Rama Pó³nocna III Rama Po³udniowo - Zachodnia Gospodarka komunalna S³oniarnia Mieszkalnictwo Renowacja kamienic Budownictwo komunalne Dop³aty do kapita³u TBS Informatyka Poznañska Karta Elektroniczna Oœwiata Budowa szko³y Strzeszyn Pomoc spo³eczna i zdrowie Centrum obs³ugi Œwiadczeñ Szpital Szwajcarska Oddzia³ zakaÿny Szwajcarska Kultura fizyczna Stadion Miejski Termy Maltañskie 120,5 84,4 41,0 20,0 10,0 9,5 4,5 2,0 1,5 10,0 5,0 33,8 16,0 10,3 8,0 6,0 2,0 4,3 11,0 18,0 12,5 8,7 NAJWIĘKSI PRACODAWCY W WIELKOPOLSCE LICZBA 2005 ZATRUDDNIONYCH PRACODAWCA / MIEJSCOWOŒÆ 2007 Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. /Poznañ Grupa Energetyczna Enea SA /Poznañ KWB Konin w Kleczewie SA /Kleczew Grupa Muszkieterów /Poznañ Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. /Poznañ abka Polska SA /Poznañ Selgros Sp. z o.o. /Poznañ Inter Groclin Auto SA /Grodzisk Wlkp. Kompania Piwowarska SA /Poznañ H. Cegielski-Poznañ SA /Poznañ Grupa Raben /G¹dki Amica Wronki SA /Wronki Zespó³ Elektrowni P¹tnów-Adamów /Konin GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA /Poznañ Energetyka Kaliska SA /Kalisz Grupa Kapita³owa Mahle w Polsce /Krotoszyn Grupa kapita³owa Transpost SA /Poznañ Dalkia Poznañ ZEC SA /Poznañ Przeds. In ynieryjno-budowlane Hydrobudowa 9 Sp. z o.o. /Poznañ Sanitec Ko³o Sp. z o.o. /Ko³o MLN

14 I N W E S T O R GAZETA INWESTYCYJNA Poznań NA TLE INNYCH MIAST Liczba ludności Saldo migracji w 2005r WARSZAWA GDAÑSK KATOWICE 1447 KRAKÓW ÓD POZNAÑ 58 SZCZECIN 1369 WROC AW SZCZECIN POZNAŃ WROCŁAW GDAŃSK ŁÓDŹ WARSZAWA Pracujący w gosp. narodowej w 2005r ,1 131,1 143,5 249,1 197,6 222,2 107,7 189, Warszawa - wzrost o Kraków - spadek o Wrocław - spadek o Gdańsk - spadek o Szczecin - spadek o Katowice - spadek o Poznań - spadek o Łódź - spadek o KATOWICE KRAKÓW Miasta Wojewódzkie Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu Firmy developerskie inwestujące w Poznaniu Wechta S.A Poznań, ul. Rolna 43 tel tel./fax Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Budowlane Ataner Sp. z o.o Poznań, ul. Towarowa 35 tel Przedsiębiorstwo inżynieryjne Trust Sp. z o.o Poznań, ul. Błażeja 6 tel./fax Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe AGROBEX" Spółka z o.o Poznań, ul. Kochanowskiego 7 tel Echo Investment S.A Poznań, ul. Sielawy 17 tel , fax Konimpex-Invest S.A Poznań, ul. Hetmańska 27/1 tel tel./fax UWI Inwestycje S.A Poznań, ul. Roosevelta 18 tel fax Nickel Development Sp. z o.o Poznań, ul. Strzeszyńska 213 tel , fax Von der Heyden Group Warszawa, ul. Mysia 5 tel / fax / Imprezy z klas¹ 14 ul. Ogrodowa Tarnowo Podgórne k/poznania tel./fax , kom ,

15 Wydawca: Investpress Czerwonak ul. Bukowa 9 tel Redaktor naczelny: Piotr Borowczyk Współpraca: Paweł Sowa Mateusz Jarmuszkiewicz Filip Pijanowski Marek Jętczak Bartosz Białek Skład i oprawa graficzna: Agnieszka Nowicka Okładka: Tomasz Akuszewski 15 XII 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

16

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r

autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r Projekt dyplomowy: Szczeciñski Park Technologiczny Wydzia³ Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciñskiej Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch.

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie

Raport z badañ ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie ReNewTown www.renewtown.eu NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE ReNewTown NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE www.ec.europa.eu/regional_policy www.central2013.eu Raport z

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze.

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Biuro Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Powsta³o z inicjatywy architektów, którzy swoje doœwiadczenie

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo