KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Izba Historii Kana³u Ostródzko- Elbl¹skiego przy pochylni Buczyniec: 50% Czynna: codziennie 1.V 30.IX Kana³ Ostródzko-Elbl¹ski dzie³o techniki, pomnik dziedzictwa cywilizacyjnego. Buczyniec, tel , Muzeum M. Kopernika we Fromborku: bilet ulgowy Frombork, Katedralna 8 tel Twierdza BOYEN: bilet ulgowy Gi ycko, Turystyczna 1, tel Leœniczówka PRANIE Muzeum K.I. Ga³czyñskiego: 10% Leœniczówka Pranie le y na trasie Ruciane-Nida Krzy e w Puszczy Piskiej nad Jez. Nidzkim. Nazwa wziê³a siê od ³¹ki, która, jak mówili Mazurzy, pra³a czyli osnuwa³a siê mg³¹ i dymi³a. Przesz³a do historii dziêki pobytom wybitnego polskiego poety K.I. Ga³czyñskiego, który po raz pierwszy przyby³ do Prania w lipcu 1950 r. W leœniczówce powsta³y wa ne utwory: Kronika Olsztyñska, Wit Stwosz, Pieœñ, Spotkanie z matk¹, Ojczyzna. Karwica, tel lesniczowkapranie.art.pl Muzeum Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego: wstêp wolny Ponad 200 eksponatów faunistycznych. Krutyñ, gm. Piecki, tel Zamek Krzy acki: 50% Mor¹g, Zamkowa 11, tel Zamek NIDZICA: bilet ulgowy Czynny: w sezonie V X codziennie 9 18, poza sezonem 9 16 oprócz pn. Wystawa historyczna, pami¹tki z historii regionu. Nidzica, Zamek, tel Muzeum Warmii i Mazur: bilet ulgowy Na wstêp do nastêpujacych Oddzia³ów: Gmach G³ówny Siedziba: zamek kapitu³y warmiñskiej z po³. XIV w., w którym w l przebywa³ M. Kopernik. Na œcianie kru ganku, najcenniejszy zabytek doœwiadczalna tablica astronomiczna w³asnorêcznie wykonana przez M. Kopernika. Wystawa sta³a: Miko³aj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyñskiego Olsztyn, Zamkowa 2, tel Muzeum Warmiñskie Czynne: wt nd 9 16, w sezonie VI, IX 9 17; VII, VIII Siedziba: zamek gotycki wybudowany w l Dawna siedziba biskupów warmiñskich; mieszkali tu m.in.. Watzenrode, M. Kopernik, S. Hozjusz, A.S. Grabowski, I. Krasicki. Wewnêtrzny dziedziniec otoczony unikalnymi kru gankami z ok r. W salach I kondygnacji i na kru gankach zachowa³y siê malowid³a œcienne z XIV XVIII w. Wystawy sta³e: Wielcy mieszkañcy zamku lidzbarskiego, Portrety rodziny hrabiów z Siecina Krasickich, Sztuka œredniowieczna Warmii i Prus Krzy ackich, Malarstwo religijne ze zbiorów muzeum, Malarstwo polskie XX w., ywe dziedzictwo wystawa konserwatorska. Lidzbark Warmiñski, pl. Zamkowy 6 tel Muzeum w Mr¹gowie Czynne: 10 16, w sezonie 9 17 oprócz pn. Wystawy: Spotkanie z przyrod¹ Warmii i Mazur szereg wybranych przedstawicieli zwierz¹t: ptaki i ssaki, zwi¹zanych z Krain¹ Tysi¹ca Jezior. Zwyczaje rodzinne Mazurów i Warmiaków najwa niejsze wydarzenia w yciu ka dej rodziny: obrazki pami¹tkowe zwi¹zane z chrztem, pierwsz¹ komuni¹ i konfirmacj¹, pami¹tki œlubu i jego rocznic, strój œlubny m³odej pary, strój starosty weselnego, posag panny m³odej. Z dziejów Mr¹gowa i okolic prezentacja zabytków dotycz¹cych bli szych wspó- ³czesnoœci dziejów miasta. Na wystawie obejrzeæ mo na stare mapy, dokumenty, zdjêcia, przedmioty zwi¹zane z wa nymi wydarzeniami historycznymi lub osobami. Okolice Mr¹gowa w pradziejach prezentacja poszczególnych etapów w rozwoju spo³eczno-gospodarczym ludnoœci zamieszkuj¹cej te tereny. Mr¹gowo, Ratuszowa 5, tel Muzeum Mazurskie Czynne: codziennie Wystawy sta³e: Szczytno i okolice w przesz³oœci, Przyroda Szczytna i okolic, Kultura materialna Mazurów, Kolekcja mazurskich kafli piecowych. Szczytno, Sienkiewicza 1, tel Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny: bilet ulgowy Czynny: skansen wt nd IV X 9 15, V VIII 9 17, sb nd Park Etnograficzny to zespó³ 50 obiektów budownictwa ludowego i techniki oraz tzw. ma³ej architektury z terenu Warmii, Mazur, Powiœla, Barcji, Sambii i Ma³ej Litwy. Olsztynek, Sportowa 21, tel Muzeum Budownictwa Ludowego Salon Wystawowy i Dom Mrongowiusza: bilet ulgowy Czynny: wt nd Siedziba: dawny koœció³ ewangelicki z XIV w. Olsztynek, Rynek 3, tel Muzeum w Ostródzie: 50% Czynne: w sezonie pn pt 8 18, sb nd 10 14; poza sezonem pn pt Siedziba: zrekonstruowany zamek gotycki. Wystawy: archeologiczno-historyczne, zabytki zwi¹zane z histori¹ miasta i regionu, zmienne ekspozycje czasowe. Ostróda, Mickiewicza 22, tel Centrum Sztuki GALERIA EL: 50% Elbl¹g, Kuœnierska 6, tel Galeria Sztuki Wspó³czesnej BWA: 50% Czynna: codziennie oprócz pn. Jest najstarsz¹ i najwiêksz¹ galeri¹ sztuki na Warmii i Mazurach. Od 1958 r. zajmuje siê prezentowaniem polskiej i zagranicznej sztuki wspó³czesnej. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 38 tel filharmonie, opery, teatry i kina Filharmonia Olsztyñska im. F. Nowowiejskiego: 25% Olsztyn, Koœciuszki 39 tel , Teatr Dramatyczny: 50% Elbl¹g, pl. Jagielloñczyka 1 tel Teatr im. S. Jaracza: 25% Czynny: codziennie oprócz pn. Na spektakle w³asne. Olsztyn, 1 Maja 4, tel Kino GRUNWALD: 10% Na bilety. Olsztynek, Grunwaldzka 2, tel ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. Olsztyn, Kino HELIOS, Pi³sudskiego 16 kluby i dyskoteki Klub M YÑSKIE KO O: 10% Na wstêp. Ostróda, Mickiewicza 21, tel kultura i rozrywka inne Leœniczówka PRANIE Muzeum K.I. Ga³czyñskiego: 10% Na koncerty letnie. Leœniczówka Pranie le y na trasie Ruciane-Nida Krzy e w Puszczy Piskiej nad Jez. Nidzkim. VII VIII odbywaj¹ siê poranki poetyckie po³¹czone z recytacj¹ wierszy Ga³czyñskiego w interpretacji wybitnych aktorów i prezentacj¹ muzyki powa nej. Karwica, tel lesniczowkapranie.art.pl 77

2 78 Centrum Kultury Filmowej AWANGARDA 2: 3 z³ Od ceny biletu. Olsztyn, Stare Miasto 23, tel OBSERWATORIUM: 10% Na nocne pokazy nieba. Olsztyn, o³nierska 13, tel PLANETARIUM i OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE: 10% Drugie co do wielkoœci planetarium w Polsce (218 miejsc); najwiêksza w Polsce kolekcja meteorytów; autentyczny grunt z Ksiê yca. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 38 tel Huta Szk³a Artystycznego: 10% Na pokazy produkcji szk³a i wyroby w³asne. Olsztynek, Mrongowiusza 38 STRA NICA KOMTURA: 10% Na programy artystyczne, m.in. biesiady rycerskie, biesiady cygañskie, Lata 20., Lata 60., Bal w klimacie PRL, Rejs dooko³a œwiata i inne. WoŸnice 74 k. Miko³ajek tel , EDUKACJA EDUCATION nauka jazdy AUTO-SZKO A Wies³awa Wawruch: 5% Mor¹g, D¹browskiego 16E/16 tel OSK AUTO SZKO A: 5% Mor¹g, Koœciuszki 4/9, tel Oœrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców: 5% Mor¹g, Koœciuszki 3/1, tel OSK PAULA: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B oraz zajêcia doszkalaj¹ce. Ostróda, Koœciuszki 22, Gimnazjum nr 2 tel Oœrodek Szkolenia Motorowego PZM: 5% W przypadku kumulacji ulg z ró nych tytu- ³ów bêdzie honorowana wy sza ulga. Olsztyn, Pieniê nego 10, tel kursy jêzykowe ZYPRUS Szko³a Jêzyków Obcych: 7% Na szkolenia jêzykowe i interpersonalne. Nie dotyczy podrêczników i egzaminów TELC, TOIC, PEARSON, ECDL. Bartoszyce, pl. Konstytucji 3 Maja 31, III p. tel Gi ycko, Warszawska 8, II p. tel Kêtrzyn, Traugutta 7, II p., tel Mr¹gowo, Królewiecka 21, I p. tel DEUTSCH DIRECT: 5% Na kursy jêz. niemieckiego. Olsztyn, Reja 2/4, lok. 3, tel LANGUAGE CENTER: 8% ¹czy siê z innymi zni kami, jednak suma nie mo e przekroczyæ 21%. Olsztyn, o³nierska 15A, pawilon przy ZSB tel Centrum Jêzyków Obcych AUSTRALIAN ACADEMY: 7% Na kursy jêzykowe: angielski, japoñski, niemiecki, hiszpañski, portugalski, francuski, w³oski, niderlandzki, szwedzki, norweski, rosyjski, wêgierski, arabski, turecki, czeski i polski dla obcokrajowców. Olsztyn, Ko³obrzeska 9, Gimnazjum nr 3 tel , Olsztyn, Ma³ków 3, II LO tel , Olsztyn, Stare Miasto 29/32, lok. 6 tel , Olsztyn, Staromiejska 2/5, lok. 3 tel , Olsztyn, o³nierska 39, Gimnazjum nr 7 tel , BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy jêzykowe. ¹czy siê ze zni kami dla studentów, nie mo e jednak przekroczyæ 10% wartoœci kursu. Elbl¹g, p³k. D¹bka 138/5, tel E³k, Mickiewicza 15, V p., tel Go³dap, Królewiecka 1, tel I³awa, Sobieskiego 45, I p. tel Kêtrzyn, Mazurska 24B, I p. tel Lidzbark Warmiñski, Wyszyñskiego 20 tel Mr¹gowo, Sobczyñskiego 1, pok. 1 tel Olsztyn, al. Pi³sudskiego 44A, I p. tel Ostróda, Czarnieckiego 11, II p. tel Pisz, Ratuszowa 16, tel Szczytno, Polska 24, tel Wêgorzewo, Pionierów 12, tel edukacja inne Szkolenia dla p³etwonurków AQUAMANIA: 10% Na szkolenia na wszystkie stopnie p³etwonurka. Olsztyn, D¹browszczaków 5/1 tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego FAKTOR: 10% Na kursy zawodowe: kierowników wycieczek szkolnych, wychowawców. Olsztyn, Wyszyñskiego 15 tel Centrum Nauki i Biznesu AK: 5% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB ak: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce. Elbl¹g, Grunwaldzka 2, I p., pok.15 tel Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 1A tel TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia organizowane we wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. Elbl¹g, Rycerska 2, tel Olsztyn, o³nierska 39, tel WESCO TICKETPLUS 5% na kursy jêzykowe za granic¹ (nie dotyczy zakwaterowania i wy ywienia). 100 z³ od op³aty serwisowej na program Work & Travel i Praktyki Zawodowe w USA. I³awa, Jagielloñczyka, tel ,

3 ZAKWATEROWANIE PLACES TO STAY hotele Pa³ac w Ba³oszycach: 10% Na noclegi i gastronomê. Nie dotyczy napojów Ba³oszyce 25 k. I³awy, gm. Susz tel Hotel M YN: 10% Elbl¹g, Koœciuszki 132, tel Hotel WODNIK: 10% Gi ycko, 3 Maja 2, tel Hotel ZAMEK: 10% Gi ycko, Moniuszki 1, tel Hotel MAZURY: 10% Na noclegi ze œniadaniem. Gi ycko, al. Wojska Polskiego 56 tel Hotel KORMORAN: 10% I³awa, Chodkiewicza 3, tel Hotelik eglarski POD OMEG : 10% Na zakwaterowanie, w kawiarence i na wynajem sprzêtu wodnego. I³awa, Sienkiewicza 24, tel Hotelik DOBRE SPANIE: 10% Klebark Wielki, Szczêsne 43A tel Oœrodek PARKOWY HOTEL: 10% Na noclegi i wy ywienie. Nie dotyczy alkoholu. Lidzbark, Leœniczówka 7, tel Hotel AMAX: 10% Na noclegi i gastronomiê. Miko³ajki, al. Spacerowa 7, tel Hotel CALIGULA: 10% Miko³ajki, pl. Handlowy 7, tel Hotel NA SKARPIE: 10% Miko³ajki, Kajki 96, tel Hotel ROBERT S PORT: 10% Hotel po³o ony nad jeziorem Tar³y w centrum Wielkich Jezior Mazurskich. Miko³ajki, Stare Sady 4, tel Hotel WA KUSKI: 10% Na noclegi i gastronomiê. Nie dotyczy napojów Miko³ajki, 3 Maja 13A, tel Hotel MI OM YN: 5% Na us³ugi hotelowe, gastronomiê oraz saunê. Nie dotyczy alkoholu. Mi³om³yn, Ostródzka 2B, tel Hotel IRENA: 10% Mor¹g, Wróblewskiego 4, tel Hotel MOR G: 10% Mor¹g, eromskiego 38, tel Hotelik U S SIADA: 10% Blisko centrum, domowe warunki. Olsztyn, Dêbowa 6, tel Hotel KORMORAN: 15% Na noclegi i gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 4 tel Hotel WYSOKA BRAMA: 10% Olsztyn, Staromiejska 1, tel NOVOTEL OLSZTYN: 10 15% 10% na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu, 15% na noclegi ze œniadaniem. Olsztyn, Sielska 4A, tel Hotel PROMENADA: 10% Na us³ugi hotelowe i gastronomiê. Nie dotyczy u ywek. Ostróda, Mickiewicza 3, tel Hotel STAR-DADAJ ***: 10% Na noclegi i wy ywienie. Hotel po³o ony na pó³wyspie jeziora Dadaj 30 km od Olsztyna (kierunek Mr¹gowo); w³asna pla a, basen, korty, golf, krêgielnia. Ramsowo, tel Hotel ANDERS ***: 10% Na noclegi i gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Stare Jab³onki, Spacerowa 2 pensjonaty Pensjonacik IZA: 10% Biesal 66B, opkajny 2, gm. Gietrzwa³d tel Oœrodek Wypoczynkowy ABÊDZI OSTRÓW: 10% Gi ycko, Piêkna Góra, tel DOM PIELGRZYMA: 10% Glotowo 38, tel Zajazd JURAND: 10% Go³dap, Stadionowa 3 Osada Warmiñska ANDERS: 10% Na noclegi i wy ywienie. Nie dotyczy alkoholu. Guzowy Piec 17, tel Karczma U BARANA: 10% I³awa, Sza³kowo 30A, tel Pensjonat KIETLICE: 10% Na noclegi i wy ywienie w pensjonacie i na polu namiotowym. Kietlice, tel Pensjonat MAGDA: 10% Krutyñ 74, gm. Piecki, tel Oœrodek Wypoczynkowy KULKA: 10% Kulka 9, gm. DŸwierzuty, tel Pensjonat WULPINK: 10% Majdy 8, gm. Stawiguda, tel Zajazd POD K OBUKIEM: 5 10% 5% na gastronomiê, 10% na noclegi. Ma³dyty, Zamkowa 1, tel Oœrodek Szkoleniowy W PARKU: 10% Mielno 41, gm. Gietrzwa³d tel Piano-Bar PROHIBICJA: 10% Na noclegi i gastronomiê. Miko³ajki, pl. Handlowy 13 Zajazd MI KI: 10% Mi³ki, Gi ycka 6, tel Gastel ELEKTOR: 10% Mor¹g, Jagie³³y 12, tel Oœrodek Wypoczynkowy KRECIK: 10% Na noclegi i wy ywienie. Nie dotyczy napojów Mor¹g, Kretowiny, tel Pensjonat RELAX: 10% Mor¹g, Kretowiny 28, tel Pensjonat EDYTA: 10 50% 10% na noclegi, 50% na wy ywienie. Mr¹gowo, Laskowa 10, tel Oœrodek Wypoczynkowy LEŒNY DWÓR: 5 10% Oœrodek po³o ony w starym sosnowym lesie, nad brzegiem jeziora Szelment Ma³y. Noclegi w oœrodku, domkach kempingowych, bazie namiotowej. Mrozy k. E³ku, tel

4 80 Hotel-Pensjonat GRAF: 10% Olsztyn, Ba³tycka 44, tel Pensjonacik KASIA: 10% Na noclegi VII IX. Olsztyn, Owocowa 16 tel , ZAJAZD MAZURSKI: 10% Zajazd znajduje siê na terenie zabytkowego Mauzoleum Hindenburga. Olsztynek, Gdañska 1, tel Oœrodek Wypoczynkowy WIOSKA FILMOWA: 10% Olsztynek, Marózek 7, tel Ostródzki Klub Sportowy SOKÓ : 10% Ostróda, 3 Maja 19, tel Oœrodek Wypoczynkowy BAJKA: 10% Ostróda, skr. poczt. 93 Salezjañski Oœrodek M³odzie owy KACZORY: 10% Ostróda, tel Pensjonat MYŒLIWIEC II: 10% Do dyspozycji: plac zabaw, parking, w pobli u konie, basen i krêgielnia. Pasym, Stra acka 8, tel Gospoda Wêgierska TOKAJ: 7% Na noclegi i menu. Nie dotyczy alkoholu. Paw³owo 32 k. Olsztynka Oœrodek Wczasowy PIECKI: 10% Na wy ywienie. Piecki k. Mor¹gowa, Ostrów Pieckowski tel Oœrodek Wczasowy WAR-TUR: 10% Pi³awki 5 k. Ostródy, tel Oœrodek Wypoczynkowy ZACISZE: 10% Na noclegi 1.VII 31.VIII. Rezerwacje przyjmowane s¹ na 7 dni wczeœniej. Rentyny, gm. Gietrzwa³d, tel Pa³ac SORKWITY: 10% Na hotel, domki campingowe, pole namiotowe. Sorkwity, Zamkowa 15, tel Oœrodek Wczasowy STANICA WODNA PTTK: 10% Oœrodek po³o ony w lesie, nad jez. Szel¹g, domki 3 4-osobowe, pe³ny wêze³ sanitarny, sto³ówka-kawiarnia, sprzêt p³ywaj¹cy. Stare Jab³onki, Turystyczna 5 tel Oœrodek Wypoczynkowy ELEMIS: 5% Stare Jab³onki, Turystyczna 1 tel Pensjonat WIKING: 10% Stare Jab³onki, K¹tno-Szklarnia 1 tel Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy MALINKA: 10% Na noclegi 1.VII 31.VIII. Rezerwacje przyjmowane s¹ na 7 dni wczeœniej. Wejsuny, Piaski, tel Pensjonat YAGA: 10% Na noclegi oraz czarter jachtów: V, VI, IX. Wilkasy, Szkolna 25, tel Wioska Turystyczna WILKASY: 10% Nie dotyczy wy ywienia. Wilkasy k. Gi ycka, Niegociñska 7 tel Rezydencja Warmiñska: 10% Ca³oroczny oœrodek z domkami. Do dyspozycji: kort tenisowy, boisko do siatkówki, sprzêt wodny, bar, sklep. Woryty, Lipowa 24A, tel Oœrodek Wypoczynkowy RUŒ: 10% abi Róg, Bia³ka k. Rusi, tel Oœrodki Wypoczynkowe NATURA TOUR: 10 25% 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. PERKOZ I³awa, Konstytucji 3 Maja 7 tel WODNIK Ruciane-Nida, al. Wczasów 13 tel agroturystyka SAK: 10% Bart¹g 109, gm. Olsztyn, tel JADWIGA WIDZGOWSKA: 11% D¹brówno, Koœcielna 5, tel SIELAWKA: 10% Dorotowo 28, gm. Stawiguda tel PLATTÓWKA: 10% Na noclegi i gastronomiê. Do dyspozycji: sauna, scena, letnia kuchnia z grillem, tenis sto³owy, boisko do siatkówki i badmintona. Gierzwa³d 45 k. Ostródy, tel CZARCIA PODKOWA: 10% Gietrzwa³d, D³u ki 15, tel KRYST-TAD: 10% Na noclegi, wy ywienie, wynajem sali i grilla. Gutkowo 9, gm. Olsztyn, tel Agroturystyka: 10% Guzowy M³yn 33, gm. Gietrzwa³d tel ZIELONE RANCZO: 10% Na noclegi i lekcje jazdy konnej. I³awa, Sza³kowo 2 Agroturystyka Pole Biwakowe RANCZO: 10% Jab³onka 57, gm. Nidzica, tel Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Karszewo 19, gm. M³ynary tel ZACISZE: 10% Kruklanki, 22 Lipca 29C, tel AGA: 10 15% Na pokoje, segmenty pokojowe z ³azienkami i lodówk¹ 10%, okresowo 15%. Dom o pow. 200 m 2 (6 ³azienek, 6 lodówek, aneks kuchenny, sala kominkowa 60 m 2, 3 altany z grillami, dla osób) do 15%. Kruklanki k. Gi ycka, 22 Lipca 23 tel , ZREBACZÓWKA: 10% W ofercie: terapia zajêciowa, terapeutyczna, jazda konna i hipoterapia. Liwa, Krzywa 22, gm. Mi³om³yn tel FENIX: 10% Na us³ugi. Doskona³a kuchnia, jazda konna. Mi³om³yn, Zielona 5, tel AGROHOTELIK: 10% M³ynowo 11A, gm. Mr¹gowo tel , MAZURSKA ZAGRODA: 10% Na us³ugi. Nowy Probark 11, gm. Mr¹gowo tel Agroturystyka: 10% W cenie noclegu: rowery górskie, kajaki; do dyspozycji kuchnia samoobs³ugowa. Ostróda, Górka 8B, tel AGRA: 10% Ostróda, Graniczna 24, tel Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Pasym, Warszawska 8, tel ,

5 ZAREMBOWIE: 10% Na wynajem pokoi lub domu. Rybno, D³uga 17, tel Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Stare Bolity 7, gm. Mi³akowo tel Agroturystyka: 10% Na noclegi, wy ywienie i aktywny wypoczynek. Stare Jab³onki, Olsztyñska 4 tel BOCIANÓWKA: 12% Na noclegi i organizacjê imprez. Szyldak, Szkolna 7 tel , Agroturystyka: 10% Wielimowo 1, gm. Mi³om³yn tel ZIO OWA DOLINA: 10% Na noclegi i wy ywienie. Wilimowo 10A, gm. Olsztyn tel STAJNIA ALASKA: 10% Na noclegi i jazdê konn¹. Wilnowo 63, gm. Mor¹g, tel STAJNIA U ZBYSZKA: 10% Z¹browo, Gardzieñ 29, tel hostele Schronisko M³odzie owe przy Szkole Podstawowej w K¹tnie: 10% K¹tno, gm. Stare Jab³onki tel Harcerska Stanica Wodna BRYZA: 10% Olsztyn, Jod³owa 9B, tel Szkolne Schronisko M³odzie owe w Olsztynie: 10% Na us³ugi hotelowe. Olsztyn, Koœciuszki 72/74, tel Bursa Szkolna w Ostródzie: 10% Ostróda, Grunwaldzka 14, tel Schronisko Szkolne przy Zasadniczej Szkole Rolniczej: 10% Prawdowo, gm. Miko³ajki, tel Szkolne Schronisko M³odzie owe: 10% Wêgorzewo, Prusa 8, tel campingi Camping Nr 61: 10% Na zakwaterowanie na campingu i w domkach wczasowych. Elbl¹g, Panieñska 14, tel Motel Camping LEŒNA: 10% I³awa, Sienkiewicza 9, tel Camping SZA KOWO: 10% I³awa, Sza³kowo 29, tel Pole Namiotowe i Camping LEŒNA: 10% I³awa, Sienkiewicza 9, tel AGRO-CAMPING: 10% Camping po³o ony nad Jez. Krzywym; prysznic z ciep³¹ wod¹ i dostêp do pr¹du. Olsztyn, M³odzie owa 1, tel Pole namiotowe TAFTOWO: 10% Orneta, Zarzeczna 1, tel Pole Biwakowe ZACISZE: 10% Ostróda, 21 Stycznia 43/12 tel Pole Namiotowe NAD RZEK : 10% Na noclegi VI VIII. Ruciane-Nida, Ukta 47, tel Leœne Pole Biwakowe POD SOSNAMI: 10% Stare Jab³onki Camping Pole Namiotowe MAJDY: 10% Na noclegi na polu namiotowym i campingu. Zni ka równie w sklepie spo ywczym i barze. Stawiguda, Majdy 3A, tel Pole Biwakowe SWADERKI: 10% Swaderki k. Olsztynka Pole Namiotowe ZAK TEK: 10% Szel¹g k. Ostródy, tel Camping RUSA KA: 10% Wêgorzewo, Leœna, tel zakwaterowanie inne Pokoje Goœcinne BO ENA KASIU AJTIS: 10% Na noclegi na pobyt d³u szy ni 3 noce. I³awa, Chodkiewicza 16, tel Oœrodek Wypoczynkowy KO ATEK: 10% Domki 4 6-os. nad jeziorem. Do dyspozycji goœci: kort tenisowy, przystañ, sprzêt wodny, tawerna, kawiarnia, restauracja. Olsztynek, Mierki, tel Pokoje Goœcinne ROMAN SIWKOWSKI: 10% Ostróda, Zamkniêta 33, tel Centrum Medycyny Naturalnej i Rehabilitacji NZOZ RUDA-DWÓR: 10% Dla posiadaczy Karty bezp³atne korzystanie z boisk do tenisa i siatkówki oraz z basenu. Oœrodek prowadzi leczenie m³odzie y. Radomno, Ruda-Dwór, tel GASTRONOMIA PLACES TO EAT restauracje Pizzeria-Restauracja MR HOT DOG: 10% Elbl¹g, pl. Dworcowy 4, Dw. PKS tel Pizzeria MONTE CHRISTO: 10% Nie dotyczy napojów. Elbl¹g, Stary Rynek 36/1A tel Restauracja ADMIRA : 10% Elbl¹g, Bulwar Zygmunta Augusta, statek na rzece tel Restauracja POD KOGUTEM: 10% Elbl¹g, Wigilijna 8-9, tel Karczma ZAG OBA: 20% Elbl¹g, Stary Rynek 11, tel Karczma WARMIÑSKA: 10% Gietrzwa³d, tel Restauracja AQUARIUM: 10% Gi ycko, Nadbrze na 11, tel Restauracja-Bar POD KOMINKIEM: 10% Gi ycko, Unii Europejskiej 1I tel Pizzeria MARGARITA: 10% Na wyroby w³asne. Nie dotyczy napojów Kêtrzyn, Sikorskiego19 Miko³ajki, 3 Maja 1/1 Miko³ajki, pl. Wolnoœci 9 Mr¹gowo, Królewiecka 2, tel Mr¹gowo, Warszawska 24C tel Pizzeria LAS VEGAS: 10% Lubawa, Kowalska 2, tel Restauracja-Zajazd MI KI: 10% Nie dotyczy napojów. Mi³ki, Gi ycka 6, tel Zajazd PRZYSTANEK PI AWKI: 10% Mi³om³yn, Pi³awki 3, tel Restauracja ADRIA: 10% Mor¹g, D¹browskiego 52 tel Restauracja PARK: 10% Mor¹g, 11 Listopada 12, tel Pizzeria RICCO GUSTO: 10% Mor¹g, Ogrodowa 23, tel

6 82 Restauracja NOWA ZELANDIA: 10% Mor¹g, Zawroty 25, tel Restauracja-Hotel WEST HOUSE: 10% Na noclegi i dania produkcji w³asnej. Mr¹gowo, Wola Muntowska 3A tel Pizzeria LA STALLA: 10% Na wyroby w³asne. Mr¹gowo, Ma³y Rynek 1, tel Restauracja STARA CHATA: 10% Na wyroby w³asne. Nie dotyczy napojów Mr¹gowo, Warszawska 9B tel Trattoria-Pizzeria COLOSSEO: 10% Mr¹gowo, pl. Kajki 5, tel Pizzeria POD JAB ONK : 10% Nidzica, Kiliñskiego 6, tel Restauracja TIFFANY: 10% Nowe Miasto Lubawskie, 3 Maja 18 tel , Restauracja RÓ ANA CAFE: 10% Na menu. Kartê nale y okazaæ przed z³o eniem zamówienia. Olsztyn, Targ Rybny 14, tel Restauracja VIA NAPOLI: 10% Na pizzê. Olsztyn, D¹browszczaków 39 tel Pizzeria DIAVOLO: 10% Olsztyn, Okopowa 18, tel ŒWIAT PIZZY: 10% Olsztyn, Nowowiejskiego 7A tel Pizzeria QUATRO: 10% Na gastronomiê. Olsztyn, Staromiejska 1, tel Restauracja ZAPIECEK: 10% Na menu. Olsztynek, Floriana 1, tel Karczma w SKANSENIE: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Olsztynek, Leœna 1, tel Zajazd JAGIE EK: 10% Olsztynek, Mrongowiusza 51 tel Zajazd SMAKOSZ: 10% Na gastronomiê. Olsztynek, Witramowo 31 Kawiarnia-Restauracja POD OSTRÓDZKIM SMOKIEM: 10% Ostróda, Olsztyñska 6, tel Restauracja COLUMB: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy u ywek. Ostróda, Mickiewicza 13B tel Zajazd KOMPAN: 10% Na gastronomiê. Ostróda, Górka 9, tel Restauracja WARMIANKA: 10% Wolny wstêp na dyskotekê. Ruciane-Nida, Dworcowa 1 Restauracja i Pizzeria KOLORADA: 10% Ruciane-Nida, Dworcowa 6E tel Restauracja ROMAL: 10% Sople k. Ma³dyt, Stacja Paliw Romal, trasa nr 7 Restauracja ZACISZE: 10% Szczytno, Spacerowa 4, tel Pizzeria DI-NARO: 10% Na wyroby w³asne. Nie dotyczy napojów Szczytno, Kasprowicza 2, tel Zajazd AUSTERIA: 10% Na menu. Szyldak, Rychnowo 6B, tel TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. Olsztyn, Herdera 26, tel Olsztyn, Pieniê nego 8, tel bary, puby i kluby Pub JEDYNKA: 10 20% 20% tylko w czwartki. Elbl¹g, Wigilijna 10, tel Piano-Bar PROHIBICJA: 10% Na gastronomiê i noclegi. Miko³ajki, pl. Handlowy 13 Bar ZAG OBA: 10% Mor¹g, Pomorska 3, tel Pub EBOLA: 10% Mor¹g, al. Parkowa 5 Jazz Club MR GOWO: 10% Mr¹gowo, Roosevelta 23, tel ALCHEMIA MUSIC PUB: 10% Olsztyn, Stare Miasto 29/32 Bar DZIUPLA: 10% Na menu. Olsztyn, Stare Miasto 9/10 tel BOHEMA JAZZ CLUB: 10% Olsztyn, Targ Rybny 15, tel COCKTAIL MLECZNY: 5% Olsztyn, 11 Listopada 5, tel Irish Pub CARPENTER INN: 10% Olsztyn, Stare Miasto 3, tel NUTKA CAFFE: 10% Na pizzê. Olsztynek, Ostródzka 1 Bar nad jeziorem TAFTOWO: 10% Na menu. Orneta, Zarzeczna 1, tel Music Club ZIP: 10% Przy barze. Ostróda, Mickiewicza 22, Zamek Ostróda tel Pub ATLANTA: 10% Na wyroby w³asne. Nie dotyczy alkoholu. Ostróda, Czarnieckiego 13A/VIII tel kawiarnie Kawiarnia POD OMEG : 10% Nie dotyczy alkoholu. I³awa, Sienkiewicza 24, tel Herbaciarnia ZEN: 10% Na wszystkie herbaty. Olsztyn, Okopowa 23, tel HOUSE CAFE: 20% Na wszystkie rodzaje kaw. Olsztyn, Wyzwolenia 19, lok. U4 Cafe & Tea POMARAÑCZA: 10% Na gastronomiê. Olsztyn, pl. Jednoœci S³owiañskiej 9 tel FLERYNKA: 10% Olsztyn, Lubelska 26, Makro tel fast-foody Bar GYROS: 10% Olsztyn, Sybiraków 2, tel gastronomia inne Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny ZBYSZKO: 10% W ca³ym kompleksie. Elbl¹g, Nowe Pole 1B, tel Lodziarnia: 10% Na lody i desery. Mor¹g, al. Parkowa 3, tel Sma alnia Ryb KAPITAN DD: 10% Na gastronomiê. Olsztynek, Wiœniowa 2, tel

7 SKLEPY SHOPPING kwiaty i upominki Kwiaciarnia ASTER: 15% Mor¹g, Mickiewicza 11, tel Kwiaciarnia LUCYNA WAÆKOWSKA: 10% Mor¹g, Kombatantów 1, tel Kwiaciarnia JULIA: 10% Olsztyn, o³nierska 19A, tel Salon Kwiatowy PASJE: 5% Olsztyn, Wilczyñskiego 28 tel ksiêgarnie i art. papiernicze Ksiêgarnia i Zabawki: 5% Nie dotyczy podrêczników szkolnych. Mor¹g, Mickiewicza 40, tel Ksiêgarnia Jêzykowa GLOB-BOOKS: 5% Na ksi¹ ki do nauki jêz. obcych, literaturê obcojêzyczn¹. Olsztyn, Ko³obrzeska 30, tel EMPiK: 5% Nie dotyczy: zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Elbl¹g, Teatralna 5, CH Zielone Tarasy tel Olsztyn, al. Pi³sudskiego, CH Alfa tel Ksiêgarnie KSI NICA POLSKA udzielaj¹ 5% zni ki od cen detalicznych. WENA Bartoszyce, pl. Konstytucji 3 Maja 8 tel ABC Dzia³dowo, Zamkowa 2, tel ODEON Gi ycko, Warszawska 2, tel METIS I³awa, Niepodleg³oœci 2, tel VERSO Kêtrzyn, Sikorskiego 20/1A tel MERKURIUSZ Korsze, Mickiewicza 12, tel IM. I. KRASICKIEGO Lidzbark Warmiñski, Powstañców Warszawy 14, tel WIEDZA Mor¹g, 3 Maja 4, tel WSPÓ CZESNA Mr¹gowo, Ratuszowa 4, tel ERRATA Nidzica, 30-Lecia 4, tel CENTRUM KSI KI Ksiêgarnia Wydawnictw Naukowych i Popularnonaukowych Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 2/3 tel Ksiêgarnia Wydawnictw Edukacyjnych, Jêzykowych i Muzycznych Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 2/3 tel Salon Artyku³ów Papier-Biuro-Szko³a Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 2/3 tel Salon Literacko-Prasowy Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 2/3 tel ARS LONGA Olsztyn, Wilczyñskiego 25 lok. E tel Ksiêgarnia Wydawnictw Naukowych, Technicznych i Edukacyjnych LOGOS Olsztyn, Ko³obrzeska 5, tel LEXICA Ostróda, Zamkowa 2, tel POPULARNA Ostróda, Czarnieckiego 325 tel FRASZKA Szczytno, Polska 1, tel POLANGLO: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Elbl¹g, Garbary 1, tel SZAWAL: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Olsztyn, D³ugosza 3/1, tel odzie i obuwie Sklep Odzie owy: 7% I³awa, Niepodleg³oœci 2, DH Feniks tel Sklep z Odzie ¹: 5% Mor¹g, Mickiewicza 8A HD HEAVY DUTY: 6% Nie dotyczy promocji i przecen. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 16 tel Olsztyn, Staromiejska 12, tel sklepy muzyczne Sklep Muzyczny CeDe: 5% Olsztyn, al. Pi³sudskiego 2/8 tel Salon Muzyczny RIFF: 5% Na towary. Promocje nie ³¹cz¹ siê. Olsztyn, Prosta 39, tel komputery i audio-video OPTINEX: 3 10% 3% na komputery, 5% na akcesoria, 10% na us³ugi internetowe. E³k, Grunwaldzka 1B Salon Komputerowy SIDEn: 2 15% 15% na us³ugi serwisowe, 5% na materia³y eksploatacyjne do urz¹dzeñ drukuj¹cych, 4% na zestawy komputerowe, 2% na pozosta³e artyku³y. I³awa, Grunwaldzka 9 A, tel GEOTRONIK: 3 10% 3% na komputery, aparaty cyfrowe, notebooki, 5% na oprogramowanie i akcesoria, 10% na serwis. I³awa, Niepodleg³oœci 14, tel MEDIA-SOFT: 20% Na naprawê sprzêtu komputerowego. Kurzêtnik, Sienkiewicza 2, tel Firma Komputerowa DARO: 2 10% 10% na naprawê, 2% na sprzêt. Lidzbark Warmiñski, Leœna 26/14 83

8 84 Firma komputerowa HE-MAN: 2 10% 10% na naprawê, 2% na sprzêt. Lidzbark Warmiñski, Pi³sudskiego 3 ADDER GROUP: 3 10% 3% na czêœci, 10% na serwis komputerowy. Nidzica, Górna 21, tel VITO Komputery i Telefony: 3 10% 10% na serwis komputerowy, 3% na czêœci i podzespo³y. Nidzica, Kiliñskiego 10, tel ONYKS NOTEBOOK: 10% Na serwis notebooków oraz zakup i naprawê sprzêtu komputerowego. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 37 tel NETSYSTEM: 3 10% 3% na sprzêt komputerowy, 10% na us³ugi informatyczne. Ostróda, Przechodnia 6, tel odzie i sprzêt sportowy Sklep NORD SURFING: 10% Gi ycko, Nadbrze na 15, tel Sklep Sportowy OLIMP: 5% Mor¹g, Mickiewicza 12A Sklep ze sprzêtem do nurkowania AQUAMANIA: 10% Olsztyn, D¹browszczaków 5/1 tel Sklep eglarski MARINUS: 5% Nie dotyczy sprzêtu p³ywaj¹cego i silników. Olsztyn, Warszawska 29, tel HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy promocji i przecen. Zni ka równie na stronie internetowej Olsztyn, Sikorskiego 2B, Real tel sklepy inne PASIEKA WÊDROWNA: 10% Na wyroby w³asne: miód, wosk i ich przetwory. Elbl¹g, Janowo 17, tel ARO-BROÑ: 5% Na optykê, sprzêt do paintballa i odzie. Tak e poprzez stronê internetow¹. Elbl¹g, Zwi¹zku Jaszczurczego 12B tel , DROBIAZGI: 5% Mor¹g, Mickiewicza 16 Sklep Zoologiczny NEONEK: 5% Mor¹g, Sk³odowskiej 9 Sklep Wêdkarsko-Przemys³owy: 5% Mr¹gowo, Konopnicka 2 Mr¹gowo, Warszawska 5, tel Wytwórnia Miodów Pitnych: 10% Na zakup historycznych miodów pitnych. Nidzica, Ratuszowa 2 Pracownia Lamp i Witra y RO&MA: 10% Na wyroby w³asne i lekcje dydaktyczne z zakresu wyrobu witra y. Ostróda, Malinowa 5, tel US UGI SERVICES kafejki internetowe Firma LOLEK: 10% Na us³ugi kawiarenki internetowej i naprawê sprzêtu komputerowego. Lidzbark, Sosnowa 14 PIKSEL COMPUTERS: 10% Na kawiarenkê internetow¹ i naprawê sprzêtu komputerowego. Lidzbark, Nowy Rynek 11, tel PLANETA 11 Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Darmowy dostêp do bezprzewodowego internetu w czasie do 1 h dziennie. Olsztyn, Pi³sudskiego 38, tel Kawiarenka internetowa ALT: 10% Na kawiarenkê internetow¹ oraz us³ugi poligraficzne. Ostróda, Czarnieckiego 9A tel us³ugi fotograficzne TOMCOLOR FUJI COLOR: 3 10% 3% na artyku³y, 10% na us³ugi. I³awa, Niepodleg³oœci 6A, tel Foto EWA: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Mor¹g, 3 Maja 1/1, tel Foto KLEMENS: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Mor¹g, Mickiewicza 34A, tel Foto KRZYŒ: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Mor¹g, Mickiewicza 40, tel Agencja Fotograficzno-Wydawnicza MAZURY: 5 10% 5% na materia³y, 10% na us³ugi. Olsztyn, Wañkowicza 2A, tel Sklep-Laboratorium FOTO CENTRUM: 5 10% 10% na us³ugi, 5% na materia³y. Olsztyn, Wyzwolenia 2, tel PIÊKNIM ODZI.PL 10% na sesje œlubne zamówione przez stronê 100% na zakup dodatkowych zdjêæ do podstawowego profilu na stronie Zlecenia poprzez Olsztyn, abêdzia 12, tel Zak³ad Fotograficzny: 10% Na us³ugi. Ostróda, Mickiewicza 6, tel FUJI PISZ: 5 10% 5% na towary, 10% na us³ugi. Pisz, Wojska Polskiego 6, tel W poni szych punktach ADVERT-TV udziela 10% zni ki na us³ugi fotograficzne. Nie dotyczy innych promocji. KODAK EXPRESS E³k, Armii Krajowej 14A, tel Gi ycko, Warszawska 1, tel Pisz, Koœciuszki 2A, tel FOTOMAX Olsztyn, Warmiñska 14/3B tel FUJIFILM Pisz, Wojska Polskiego 6, tel W poni szych salonach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Elbl¹g, p³k. D¹bka 152 E³k, Armii Krajowej 14A Gi ycko, Warszawska 1, tel Lidzbark Warmiñski, Kajki 7 Olsztyn, Krasickiego 1B, Leclerc Olsztyn, Mrongowiusza 10A Ostróda, Czarnieckiego 32 Pisz, Koœciuszki 2A, tel drukowanie i kopiowanie CLIP 33. Materia³y Biurowe: 10% Na us³ugi ksero. Dobre Miasto, Jana Paw³a II 25 tel Sklep TAK TAK: 10% Na us³ugi ksero. Gi ycko, pl. Grunwaldzki 1, tel Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera: 10% Na us³ugi ksero. Lidzbark Warmiñski, Ratuszowa 3 Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Ga³czyñskiego: 10% Na korzystanie z internetu i ksero. Mor¹g, Ogrodowa 16, tel Zak³ad Kserograficzny KSERO COLOR: 10% Na us³ugi ksero. Olsztyn, Wyzwolenia 31/1 tel INKSPOT: 5% Na regeneracjê wk³adów do drukarek. Olsztyn, Wyszyñskiego 20, tel PRINTER: 15% Na regeneracjê wk³adów do drukarek. Olsztyn, DH Dukat, tel OSTGRAF Zak³ad Poligraficzny: 10% Na us³ugi ksero i introligatorskie. Ostróda, Przemys³owa 8, tel Stempel-Druk MA UTIS: 10% Na us³ugi poligraficzne: ksero, oprawa prac, introligatorstwo. Ostróda, Jana Paw³a II 3, tel

9 BONUM-GRAF: 10% Na oprawê prac i dokumentów. Ostróda, Sienkiewicza 6, tel us³ugi inne AGRO-SERVICE: 10% Na naprawê aut. I³awa, Produkcyjna 2, tel Przychodnia Weterynaryjna BEL VET: 5 10% 5% na karmy i preparaty pielêgnacyjne, 10% na us³ugi. Mor¹g, Dworcowa 18, tel Us³ugi Remontowe NEONEK: 10% Mor¹g, Sk³odowskiej 9 Serwis Sprzêtu Komputerowego AM: 10% Na serwis i modernizacjê sprzêtu komputerowego. Olsztyn, DH Dukat, tel Agencja Nieruchomoœci AZ: 10% Od wysokoœci prowizji. Olsztyn, Koœciuszki 85A, tel Biuro Poœrednictwa DILL: 10% Od wysokoœci prowizji. Olsztyn, Koœciuszki 79/4, tel Auto-Czêœci Serwis RAFAN: 10% Na naprawê i czêœci do aut zakupione w sklepie firmowym. Olsztynek, Jagie³³y 8, tel KOMPUTERY W PASA U: 5% Na serwis komputerowy. Ostróda, Sienkiewicza 10A/2 NEO KOMPUTER: 10% Na serwis. Ostróda, Grunwaldzka 17A/1 tel Naprawa Sprzêtu AGD PRO-SERWIS: 10% Ostróda, Pieniê nego 41, tel AUTO-CENTRUM: 10% Na naprawê samochodów. Ostróda, Koœciuszki 24, tel AUTO MYJNIA: 14% Na mycie rêczne (auta osobowe i busy). Ostróda, Olsztyñska 28B Mazurska Agencja Reklamowa GJG GROUP: 10% Na wszystkie us³ugi. Ostróda, Drwêcka 12, tel Serwis Ogumienia: 10% Na wszystkie us³ugi. Wójtowo k. Olsztyna, przy drodze nr 16 tel CODZIENNOŒÆ LIVING wypo yczalnie DVD/video Wypo yczalnia Kaset VIDEO HOLLYWOOD: 10% Na wypo yczanie kaset video oraz p³yt DVD. Olsztyn, pl. Pu³askiego 6, tel pralnie chemiczne Pralnia Samoobs³ugowa AUTOMATICA: 10% Na pranie i suszenie w automatycznych pralkach i suszarkach samoobs³ugowych. Olsztyn, Toruñska 1A/36, tel telefony komórkowe MOBILE WORLD: 10% Na naprawê i akcesoria do telefonów komórkowych. Gi ycko, Armii Krajowej 2 tel Wydminy, Suwalska 2, tel Sklep TAK TAK: 10% Na naprawê telefonów komórkowych. Gi ycko, DH Dominik, tel Gi ycko, pl. Grunwaldzki 1 tel Gi ycko, pl. Wolnoœci 9, DH Leviatan tel SIMNET BIS: 10% Na naprawê telefonów komórkowych. I³awa, Sobieskiego 18A, tel MOBTEL: 10% Na naprawê telefonów komórkowych. Nowe Miasto Lubawskie, 3 Maja 8A tel TELETORIUM: 5 10% 10% na serwis telefonów komórkowych, 5% na akcesoria. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 2/8 tel ZDROWIE I URODA HEALTH & BEAUTY salony kosmetyczne Studio Urody ANNETTE: 10% Na us³ugi fryzjerskie i kosmetyczne. Gi ycko, Unii Europejskiej 2 tel Salon Kosmetyczny URODA: 10% I³awa, Kopernika 5A, tel Studio Fryzjersko-Kosmetyczne KADUS: 12% Mor¹g, Kujawska 4/7 BEAUTY STUDIO: 5% Na us³ugi kosmetyczne, fryzjerskie i solarium. Mr¹gowo, Królewiecka 8 tel , Gabinet Kosmetyczny: 10% Olsztyn, Prosta 38/10, tel IMAGE STUDIO: 10% Na us³ugi kosmetyczne. Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 4, Hotel Kormoran, tel Salon Urody VISAGE: 10% Na us³ugi kosmetyczne. Ostróda, Reymonta 6, tel Gabinet Kosmetyczny BIONET: 10% Na zabiegi kosmetyczne. Ostróda, 21 Stycznia 47/1 tel salony fryzjerskie Salon Fryzjerski Solarium STYL: 10% Na us³ugi fryzjerskie i solarium. I³awa, Kraszewskiego 9, tel Salon Fryzjerski JUSTYNA: 10% Na us³ugi fryzjerskie i stylizacjê paznokci. I³awa, Niepodleg³oœci, DH Feniks tel Studio Fryzur GABI: 10% Mor¹g, Ogrodowa 23, tel Salon Fryzjerski GOSIA: 10% Olsztynek, Krzywa 6, tel Zak³ad Fryzjerski: 10% Olsztyn, Pstrowskiego 35D tel Salon Fryzjerski CRISTIN: 10% Na us³ugi. Ostróda, Pieniê nego 41, tel Salon Urody GABRIEL: 10% Na us³ugi fryzjerskie i solarium. Bartoszyce, Wyszyñskiego 3 tel optycy OPTYK: 10% Na oprawki oraz szk³a do okularów. Mr¹gowo, Ma³y Rynek 6, tel Zak³ad Optyczny PAN HILARY: 7% Na okulary. Olsztyn, D¹browszczaków 26/2 tel Olsztyn, G³owackiego 12, tel LENS-OPTYK: 10% Na oprawki i szk³a do okularów. Nie dotyczy szkie³ kontaktowych. Olsztyn, Partyzantów 64, tel Olsztyn, Warmiñska 14, tel Zak³ad Optyczny J. W. D BROWSCY: 5% Na okulary i akcesoria. Olsztyn, o³nierska 41B, tel VISION EXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych na ³amach Przewodnika. Elbl¹g, p³k. D¹bka 152, CH Ogrody tel Olsztyn, Pi³sudskiego 16, CH Alfa tel zdrowie i uroda inne Centrum Terapii Naturalnej w Oœrodku W PARKU: 10% Na rehabilitacjê i zabiegi medycyny naturalnej. Gietrzwa³d, Mielno 41, tel

10 86 Instytut medycyny BIONET: 10% Na zabiegi medyczne. I³awa, Sienkiewicza 9, tel Solarium: 5% I³awa, Niepodleg³oœci 2, DH Feniks tel Solarium: 5 10% 5% na karnety, 10% na solarium. Mor¹g, Mickiewicza 8A SPORT I REKREACJA SPORTS & LEISURE parki rozrywki STRUSIOLANDIA Ferma Strusi Afrykañskich: 5% Na us³ugi œwiadczone na terenie Strusiolandii. Bukwa³d 49, gm. Dywity, tel sport, fitness Fitness Club KERNIG: 10 20% 10% na korzystanie z si³owni, 20% na zabiegi VACU-WELL (trening w podciœnieniu) i zabiegi limfodrena u. Mor¹g, Kujawska 17, tel FITNESS CLUB: 10% Na fitness, saunê, solarium. Ostróda, Chrobrego 4, tel przygoda Aeroklub Warmiñsko-Mazurski: 3 10% 3% grupy 1 10 osób; 5% grupy osób; 10% grupy powy ej 20 osób. Na loty szybowcowe z instruktorem. Olsztyn, Sielska 34, tel sport inne MAZURY GOLF & COUNTRY CLUB: 10% Na green fee. Gietrzwa³d, Naterki 13A, tel Wypo yczalnia NORD SURFING: 10% Na wypo yczanie sprzêtu wodnego. Gi ycko, Nadbrze na 15, tel Ranczo WINDYKI: 10% Na jazdê konn¹. I³awa, Windyki 2, tel POD OMEG : 10% Na wynajem jachtów i sprzêtu wodnego. I³awa, Sienkiewicza 24, tel Aktywny Wypoczynek i Przewodnictwo Turystyczne AGA: 10 15% 10% na wypo yczanie sprzêtu sportowego (rowery, kajaki, canoe). 10% na sp³ywy kajakowe, 15% na przewodnika po Warmii, Mazurach, SuwalszczyŸnie i Powiœlu. Kruklanki k. Gi ycka, 22 Lipca 23 tel Aktywna Turystyka DRWÊCA: 10% Na wypo yczanie rowerów, kajaków, ³odzi i namiotów. Organizacja sp³ywów, wycieczek rowerowych i imprez integracyjnych. Mi³om³yn, Cicha 2/2, tel Stadnina Koni J. KOJRYSA: 10% Na organizacjê imprez i przeja d ki konne. Olsztyn, Wêdkarska 93, tel Harcerska Stanica Wodna BRYZA: 10% Na wypo yczanie sprzêtu p³ywaj¹cego (kajaki, aglówki) oraz noclegi. Olsztyn, Jod³owa 9B, tel Olsztyñski Klub KYOKUSHIN KARATE: 10% Na treningi i szkolenia. Olsztyn, Paderewskiego 10, Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Handlowych tel , Olsztyn, Turowskiego 3, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 4 tel , Stowarzyszenie NEI KUNG, Oœrodek Æwiczeñ Ruchowych: 15% Na zajêcia ruchowe. Olsztyn, al. Wojska Polskiego 50/2 tel Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PERKOZ: 10% Na wypo yczanie sprzêtu wodnego. Olsztynek, Waszeta 1, tel Wypo yczalnia Sprzêtu Wodnego nad jeziorem Taftowo: 10% Orneta, Zarzeczna 1, tel Oœrodek Sportów Wodnych KINGSTON: 10% Na kursy na patenty w dziedzinie sportów wodnych. Ostróda, Mickiewicza 23, tel Przystañ Jachtowa U ZDZICHA: 10% Na czarter jachtów i wynajem sprzêtu wodnego oraz camping. Ostróda, S³owackiego Oœrodek Wczasowy PIECKI: 10% Na wypo yczanie sprzêtu p³ywaj¹cego. Piecki k. Mr¹gowa, Ostrów Pieckowski tel Us³ugi Turystyczne WODNIAK: 10% Na wynajem kajaków. Piecki, Krutyñ 18, tel AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej: 12 25% 12% VII VIII, 25% V, VI, IX. Piecki, Krutyñ 4, tel Us³ugi Turystyczne: 10% Na przeja d ki ³odzi¹ i kajakami po Krutyni. Ukta, Parking Wan, pl. Krutyñ tel PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podró y Biuro Turystyczne: 5% Na imprezy krajowe i kantor wymiany walut. I³awa, Niepodleg³oœci 10, tel Aktywny Wypoczynek i Przewodnictwo Turystyczne AGA: 10% Na indywidualne i zespo³owe sp³ywy kajakowe rzekami i kana³ami, transport osób, kajaków, rowerów turystycznych, wycieczki autokarowe busami z przewodnikiem po Mazurach, SuwalszczyŸnie, Warmii i Powiœlu, wycieczki autokarowe, busami do Kaliningradu, Swiet³ogorska, Wilna, Druskiennik, Kowna, Pa³angi. Kruklanki k. Gi ycka, 22 Lipca 23 tel Biuro Obs³ugi Turystycznej PROFESJONAL: 3 5% Na imprezy w³asne. Olsztyn, Kajki 4 tel , ORBIS TRAVEL: 3% Na us³ugi turystyczne. Olsztyn, D¹browszczaków 1 tel Olsztyn, al. Sikorskiego 2B tel BP PICCO BELLO: 10% Olsztyn, œw. Wojciecha 2/22 tel BUT OL-TUR-LECH: 10% Na przejazd autokarem na trasie Gi ycko Olsztyn Hannover Kolonia. Olsztyn, Ko³obrzeska 3, tel POK-TOURIST Olsztyn, D¹browszczaków 8/9B tel WESCO TICKETPLUS: 30 z³ Na bilety lotnicze. I³awa, Jagielloñczyka 16 tel , transport PKS ELBL G: 20 50% Dla posiadaczy do 26 lat. z Kart¹.

11 Elbl¹g, Grunwaldzka 61, tel PKS I AWA: 10% z Kart¹. I³awa, Ogrodowa 14, tel PKS MR GOWO: 30% z Kart¹. Mr¹gowo, Gi ycka 7, tel PKS OSTRÓDA: 10% z Kart¹. Ostróda, Garnizonowa 14 tel , CEKOL TAXI 96-68: 20% Na przewozy taksówkami. Olsztyn, Ko³obrzeska 13, pok. 308 tel , TAXI-NET 96-69: 10 15% 15% na przejazdy zamówione z przynajmniej pó³godzinnym wyprzedzeniem, 10% na pozosta³e przejazdy w dni powszednie. W nd i œwiêta w godz posiadacze Karty korzystaj¹ z 1 taryfy bez zni ek zamiast 2 taryfy dro szej o 50%. Olsztyn, Cementowa 3/505, tel , , Przewozy Autokarowe LIPNICKI: 10% Na wynajem autokarów. Mor¹g, Mickiewicza 39/38 tel EGLUGA OSTRÓDZKO-ELBL SKA: bilet ulgowy Na wszystkie rejsy. Ostróda, Mickiewicza 9A kasa tel EUROBUS: 10% z Kart¹. Bartoszyce, pl. Konstytucji 3 Maja 29 tel Dzia³dowo, pl. Mickiewicza 39 tel E³k, Armii Krajowej 31, tel Gi ycko, D¹browskiego 3, tel Gi ycko, Warszawska 21, tel Go³dap, pl. Zwyciêstwa 16 tel I³awa, Niepodleg³oœci 10, tel Kêtrzyn, Pi³sudskiego 1, tel Mr¹gowo, Królewiecka 45A/1 tel Mr¹gowo, Ratuszowa 5, tel Mr¹gowo, Wojska Polskiego 16/1 tel Nowe Miasto Lubawskie, 3 Maja 5 tel Olecko, pl. Wolnoœci 4, tel Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 1 tel Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 3/7 tel Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja tel Olsztyn, Koœciuszki 6, tel Olsztyn, Partyzantów 71, tel Olsztyn, Sikorskiego 2B, Real tel Pisz, Okopowa 3A, tel Szczytno, Odrodzenia 18, tel Szczytno, eromskiego 7, tel Wêgorzewo, Kraszewskiego 2 tel ORBIS TRANSPORT: 10% Dla posiadaczy do 26 lat. z Kart¹. Bilety dostêpne w ponad 1400 biurach w ca³ej Polsce i za granic¹. Najbli szy punkt sprzeda y mo na znaleÿæ na: Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL Elbl¹g, Hetmañska 24, tel Gi ycko, D¹browskiego 3, tel Olsztyn, D¹browszczaków 1 tel TRANS EXPRES E³k, Mickiewicza 15, tel Biura Podró y I³awa, Niepodleg³oœci 10, tel Kêtrzyn, pl. Pi³sudskiego 1. tel Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 1 tel Pisz, Okopowa 3A, tel Szczytno, eromskiego 7, tel ORBITA Olecko, pl. Wolnoœci 4/1, tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. CARLSON WAGONLIT POLSKA Elbl¹g, Stoczniowa 2, tel ORBIS Elbl¹g, Hetmañska 24, tel Gi ycko, D¹browskiego 3, tel Olsztyn, D¹browszczaków 1 tel , Olsztyn, Sikorskiego 2B, tel TRANS EXPRES E³k, Mickiewicza 15, tel BT HALINA LISTKOWSKA I³awa, Niepodleg³oœci 10, tel Poni sze biura udzielaj¹ 3% zni ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL Elbl¹g, Hetmañska 24, tel VARIUSTUR Elbl¹g, Wyczó³kowskiego 3 tel TRANS EXPRES E³k, Mickiewicza 15, tel ORBIS TRAVEL Olsztyn, D¹browszczaków 1 tel wypo yczalnie Wypo yczalnia Samochodów AHAW: 5 15% Na wypo yczanie samochodów. Niskie ceny, bardzo dobre samochody. Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 4 tel w

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Miko³aja Kopernika: bilet ulgowy Frombork, Katedralna 8, tel. 055 2437218 frombork@softel.elblag.pl www.frombork.art.pl Muzeum Warmii i Mazur:

Bardziej szczegółowo

materialna Mazurów, Kolekcja mazurskich Szczytno, Sienkiewicza 1, tel. 089 6242437 Zamek Krzyżacki: bilet ulgowy

materialna Mazurów, Kolekcja mazurskich Szczytno, Sienkiewicza 1, tel. 089 6242437 Zamek Krzyżacki: bilet ulgowy 72 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Izba Historii Kanału Ostródzko- -Elbląskiego przy pochylni Buczyniec: Czynne: codziennie 1.V 30.IX 10 18. Kanał Ostódzko-Elbląski dzieło techniki,

Bardziej szczegółowo

www.muzeumbudludolsztynek.republika.pl Na wstęp do poniższych oddziałów:

www.muzeumbudludolsztynek.republika.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: 62 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Izba Historii Kanału Ostródzko-Elbląskiego przy pochylni Buczyniec: Na wstęp. Czynne: codziennie 1.V 30.IX 10 18. Kanał Ostródzko-Elbląski dzieło

Bardziej szczegółowo

59-220 Legnica telefon. 76-862-04-44,

59-220 Legnica telefon. 76-862-04-44, (gwiazdki) Nazwa ulica kod miejscowość/ HOTEL**** QUBUS Legnica Skarbowa 2 220 Legnica tel.: 76-866- 21-00, legnica@qubushotel.com www.qubushotel.com Hotel*** i Restauracja ARKADIA Gliwicka 6 220 Legnica

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie.

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Ruciane Nida ul. Gałczyńskiego 11 Pisz ul. Wołodyjowskiego Pisz ul. Olsztyńska 2 Pisz Piecki

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY lp Nazwa podmiotu Rodzaj ulgi/uprawnień Okres obowiązywania ulg bądź dodatkowych uprawnień (od do, ) 1

Bardziej szczegółowo

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU WAKACJE W MIEŚCIE 2012. Nowy Targ UWAGA: Zapisy na zajęcia! Obowiązuje kolejność zgłoszeń Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 37, tel.18 266 21 32, sekretariat@mok.nowytarg.pl WAKACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ Sposób korzystania 1. Korzystanie z artystycznych wykonań z fonogramów i wideogramów

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA - PRATULIN

BAZA NOCLEGOWA - PRATULIN Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach ul. Pułaskiego 7 tel. 503-068-593 e-mail: itsiedlce@gmail.com www.pttksiedlce.pl www.znurtembugu.pl\ BAZA NOCLEGOWA - PRATULIN ZDJĘCIE OBIEKTU NAZWA ODLEGŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych:

UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych: UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych: 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008 Wpis sprawozdania finansowego: - wzmianka 40 zł, - ogłoszenie MSIG 100 zł. Przewodniczący Wydziału SSR Barbara

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.catpress.pl - CatPress - Katalog stron nowej generacji CatPress - Katalog stron nowej generacji Katalog stron internetowych nowej generacji nie,8211;,bull;, 282 33 nie 18 8211; 16 bull; 2 stron Outbound

Bardziej szczegółowo

Hotele NAZWA ADRES KONTAKT. 19-500 Gołdap, ul. Reymonta 21. 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 6. 19-500 Gołdap, ul.

Hotele NAZWA ADRES KONTAKT. 19-500 Gołdap, ul. Reymonta 21. 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 6. 19-500 Gołdap, ul. Hotele Andromeda Minihotel Andrzejówka Gościniec Atena Pensjonat Hotel,,Janczes Hotelik Gołdap Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy OHP Ośrodek Wypoczynkowy Leśny Zakątek Pensjonacik EGO u Chrystowskich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Warsztaty odbędą się w Ośrodku Wczasowym STANICA WODNA na Mazurach w malowniczej miejscowości Stare Jabłonki (okolice

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie dla dwojga Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Zabierz swoją ukochaną osobę na Mazury Zachodnie, gdzie

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU Powiat M. Olsztyn UWAGA: Wszystkie dane dotyczą uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy.

Bardziej szczegółowo

DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do

DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do widowiskowa pracodawców działających w w Nidzicy, ul.polna 8 ramach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity)

Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity) Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity) w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia i wskazania jednostek budżetowych,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH ZABYTKOM NA ODSIECZ! SZLAKIEM GRODÓW, ZAMKÓW I TWIERDZ

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH ZABYTKOM NA ODSIECZ! SZLAKIEM GRODÓW, ZAMKÓW I TWIERDZ EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH ZABYTKOM NA ODSIECZ! SZLAKIEM GRODÓW, ZAMKÓW I TWIERDZ PIĄTEK, 11 WRZEŚNIA INAUGURACJA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH godz.11.00

Bardziej szczegółowo

B. Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz

B. Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Postanowienia i informacje ogólne A. Postanowienia ogólne 1. Określone w załącznikach do SIWZ sumy ubezpieczenia/gwarancyjne i limity bądź podlimity odszkodowawcze

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa oferenta Zadanie Wnioskowana dotacja (w zł) 1 TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej

Lp. Nazwa oferenta Zadanie Wnioskowana dotacja (w zł) 1 TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej Zestawienie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert oraz kwoty przyznanych dotacji na wykonywanie zadań publicznych Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZSZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 termin trwania kursu od-do

ZSZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 termin trwania kursu od-do HARMONOGRAM ÓW ( i STOPNIA) DOKSZTAŁCANIA UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH Lp. ZAWÓD kurs ZSZ W ROKU SZKOLNYM 0/0 termin trwania kursu od-do miejscowość w której będzie odbywał się kurs. FOTOGRAF 0 Termin

Bardziej szczegółowo

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY lp Nazwa podmiotu 1 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziały: Rodzaj ulgi/uprawnień 50% zniżki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A.

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

1. Agroturystyka Nad Raduniem Adres: Bukowa 16 78-600 Wałcz tel: 601 161 233, 672 583 772

1. Agroturystyka Nad Raduniem Adres: Bukowa 16 78-600 Wałcz tel: 601 161 233, 672 583 772 1. Agroturystyka Nad Raduniem Adres: Bukowa 16 78-600 Wałcz tel: 601 161 233, 672 583 772 Pokoje: 4 domki letniskowe; 4-5 osobowe Cennik: 30-50 PLN /os.; 100-150 PLN/domek (zależne od ilości osób) Atrakcje:

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM Lidzbark Warmiński, 11-15 czerwca 2014 roku

DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM Lidzbark Warmiński, 11-15 czerwca 2014 roku DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM Lidzbark Warmiński, 11-15 czerwca 2014 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 1. Organizator: Warmińsko Mazurski Związek Tenisa Stołowego Partnerzy:

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali opróż nionych w wyniku realizacji orzeczeń są du o eksmisję

Wykaz lokali opróż nionych w wyniku realizacji orzeczeń są du o eksmisję Wykaz lokali opróż nionych w wyniku realizacji orzeczeń są du o eksmisję Lp. Adres lokalu, stan prawny budynku Struktura Pow. ogól. / mieszk. Urządzenia techniczne Stan techniczny Zaległości czynszowe

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa Agroturystyczne w gminie Siedlec

Gospodarstwa Agroturystyczne w gminie Siedlec Gospodarstwa Agroturystyczne w gminie Siedlec BORUJA I. Anna, Marek Ciążyńscy - Gospodarstwo Agroturystyczne ARITEN Boruja 103, 64-232 Tuchorza tel. 68 3462491, 505111661 www.folwark24.pl kontakt@folwark24.pl

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergia Astma Immunologia Kliniczna, Łódź 17-19.06.2010 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim Charakterystyka przestrzenna teren o wysokich walorach przestrzenno przyrodniczych do uporz¹dkowania, rehabilitacji istniej¹ce obiekty na terenie gminnym wyznaczonym pod projektowan¹ przystañ do wyburzenia

Bardziej szczegółowo

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA 3-5 czerwca 2011 Rocznice: - 190. rocznica powołania Muzeum Mazowieckiego - 110. rocznica urodzin Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej - 90. rocznica odznaczenia Płocka

Bardziej szczegółowo

Udział jednostki dominującej w organach jednostek (%) Metoda konsolidacji. Forma organizacyjnoprawna. Nazwa jednostki organizacyjnej

Udział jednostki dominującej w organach jednostek (%) Metoda konsolidacji. Forma organizacyjnoprawna. Nazwa jednostki organizacyjnej Załacznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu miasta Konina Wykaz jednostek organizacyjnych objętych bilansem skonsolidowanym Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Forma organizacyjnoprawna

Bardziej szczegółowo

Szkoły zapraszają MARZEC:

Szkoły zapraszają MARZEC: Szkoły zapraszają MARZEC: We wszystkich dzielnicach szkoły oferują dni otwarte dla rodziców i dzieci oraz zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w szkołach dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego Lp. Nr ESOG Tytuł projektu 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 3 156 Żłobek dla Malucha 4 157 Żłobek dla Malucha 5 158 Żłobek dla Malucha 6 395 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT NR 1 ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH, SPORZĄDZANIE KWEREND I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH

CENNIK OPŁAT NR 1 ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH, SPORZĄDZANIE KWEREND I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH CENNIK OPŁAT NR 1 ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH, SPORZĄDZANIE KWEREND I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/08 I. Wypożyczenia międzybiblioteczne

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 29.11.2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONFERENCYJNA

OFERTA KONFERENCYJNA OFERTA KONFERENCYJNA Pałac Cieleśnica to idealne miejsce na organizację wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji, wyjazdów firmowych. Zapewniamy usługi cateringowe, organizację przerw

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA ODDZIAŁU 9 GODZINNEGO

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA ODDZIAŁU 9 GODZINNEGO RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA ODDZIAŁU 9 GODZINNEGO RODZAJ AKTYWNOŚCI DZIECI CZAS REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8:30 13:30 GODZ. 6:30-7:30 GODZ.7:30-8:30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI POWITANIE CODZIENNE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul.

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Urzędniczej 45: 1. Przedsiębiorstwo Transportowe Gospodarki Miejskiej Łódź ul. Swojska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 7 ROKU WRZESIEŃ 7 Metodologia badania Liczebność

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne może być przyznane w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI KOLONIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZIMA 2012/2013 WWSE.5551.2.2013 LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Kompleks Turystyczny Sudety Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Klubu

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL ZENIT*** stylowo i funkcjonalnie urządzony, ulokowany na

Bardziej szczegółowo

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych Jednostka miary 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów ogółem obiekty ogółem VII

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza!

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! 1. nazwa jednostki ulica miasto Przedszkole nr 1 Obrońców Chorzowa 14 Chorzów 2. Przedszkole nr 13 Sobieskiego 13 Chorzów

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV Kod ucznia ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV dysleksja Czas pracy: 40 minut Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

Redakcja: J Matecka 2

Redakcja: J Matecka 2 Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu Szczecin 2009-06-09 Dni Morza 2009 organizacja ruchu W związku z organizacją Dni Morza zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Dotyczyć ona będzie zarówno zamknięcia ulic w okolicy Wałów Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja od 14 stycznia do 26 lutego 2016 r. Zestawienie obejmuje tylko uczniów. Kod

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja od 14 stycznia do 26 lutego 2016 r. Zestawienie obejmuje tylko uczniów. Kod Nazwa Technikum Ponadgimnazjalne Będzin 11 Listopada 3 A.23 Projektowanie fryzur 6 74,8 100,0 6 91,7 100,0 6 100,0 Technikum Ponadgimnazjalne Będzin 11 Listopada 3 A.35 Planowanie i prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Trans Opera Jesień/Zima

Trans Opera Jesień/Zima Trans Opera Jesień/Zima Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na jesienno zimową edycje, transmisji i retransmisji oper i baletów z renomowanych europejskich teatrów i festiwali. Szczegółowy program

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta)

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta) Stan na dzień 20.10.2015r. WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta) Informacje w sprawie możliwości

Bardziej szczegółowo

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Załącznik nr 1a do SIWZ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zamawiających w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015-31.12.2015 Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do

Bardziej szczegółowo

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W SO.341/20(ZK)/08 ykaz sprzętu oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn powierzonego do konserwacji załącznik nr 2 do SIZ I. Oświetlenie uliczne zainstalowane L.p. Nazwa ulicy: 50/70 203/150

Bardziej szczegółowo

LICEA AKADEMICKIE WSAP

LICEA AKADEMICKIE WSAP LICEA AKADEMICKIE WSAP Liceum Ogólnokształcące Kreatywności i Biznesu Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych Licea WSAP gwarantują Ci: zdanie matury (program Akademia Maturalna ; w wypadku niezdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo