KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Izba Historii Kana³u Ostródzko- Elbl¹skiego przy pochylni Buczyniec: 50% Czynna: codziennie 1.V 30.IX Kana³ Ostródzko-Elbl¹ski dzie³o techniki, pomnik dziedzictwa cywilizacyjnego. Buczyniec, tel , Muzeum M. Kopernika we Fromborku: bilet ulgowy Frombork, Katedralna 8 tel Twierdza BOYEN: bilet ulgowy Gi ycko, Turystyczna 1, tel Leœniczówka PRANIE Muzeum K.I. Ga³czyñskiego: 10% Leœniczówka Pranie le y na trasie Ruciane-Nida Krzy e w Puszczy Piskiej nad Jez. Nidzkim. Nazwa wziê³a siê od ³¹ki, która, jak mówili Mazurzy, pra³a czyli osnuwa³a siê mg³¹ i dymi³a. Przesz³a do historii dziêki pobytom wybitnego polskiego poety K.I. Ga³czyñskiego, który po raz pierwszy przyby³ do Prania w lipcu 1950 r. W leœniczówce powsta³y wa ne utwory: Kronika Olsztyñska, Wit Stwosz, Pieœñ, Spotkanie z matk¹, Ojczyzna. Karwica, tel lesniczowkapranie.art.pl Muzeum Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego: wstêp wolny Ponad 200 eksponatów faunistycznych. Krutyñ, gm. Piecki, tel Zamek Krzy acki: 50% Mor¹g, Zamkowa 11, tel Zamek NIDZICA: bilet ulgowy Czynny: w sezonie V X codziennie 9 18, poza sezonem 9 16 oprócz pn. Wystawa historyczna, pami¹tki z historii regionu. Nidzica, Zamek, tel Muzeum Warmii i Mazur: bilet ulgowy Na wstêp do nastêpujacych Oddzia³ów: Gmach G³ówny Siedziba: zamek kapitu³y warmiñskiej z po³. XIV w., w którym w l przebywa³ M. Kopernik. Na œcianie kru ganku, najcenniejszy zabytek doœwiadczalna tablica astronomiczna w³asnorêcznie wykonana przez M. Kopernika. Wystawa sta³a: Miko³aj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyñskiego Olsztyn, Zamkowa 2, tel Muzeum Warmiñskie Czynne: wt nd 9 16, w sezonie VI, IX 9 17; VII, VIII Siedziba: zamek gotycki wybudowany w l Dawna siedziba biskupów warmiñskich; mieszkali tu m.in.. Watzenrode, M. Kopernik, S. Hozjusz, A.S. Grabowski, I. Krasicki. Wewnêtrzny dziedziniec otoczony unikalnymi kru gankami z ok r. W salach I kondygnacji i na kru gankach zachowa³y siê malowid³a œcienne z XIV XVIII w. Wystawy sta³e: Wielcy mieszkañcy zamku lidzbarskiego, Portrety rodziny hrabiów z Siecina Krasickich, Sztuka œredniowieczna Warmii i Prus Krzy ackich, Malarstwo religijne ze zbiorów muzeum, Malarstwo polskie XX w., ywe dziedzictwo wystawa konserwatorska. Lidzbark Warmiñski, pl. Zamkowy 6 tel Muzeum w Mr¹gowie Czynne: 10 16, w sezonie 9 17 oprócz pn. Wystawy: Spotkanie z przyrod¹ Warmii i Mazur szereg wybranych przedstawicieli zwierz¹t: ptaki i ssaki, zwi¹zanych z Krain¹ Tysi¹ca Jezior. Zwyczaje rodzinne Mazurów i Warmiaków najwa niejsze wydarzenia w yciu ka dej rodziny: obrazki pami¹tkowe zwi¹zane z chrztem, pierwsz¹ komuni¹ i konfirmacj¹, pami¹tki œlubu i jego rocznic, strój œlubny m³odej pary, strój starosty weselnego, posag panny m³odej. Z dziejów Mr¹gowa i okolic prezentacja zabytków dotycz¹cych bli szych wspó- ³czesnoœci dziejów miasta. Na wystawie obejrzeæ mo na stare mapy, dokumenty, zdjêcia, przedmioty zwi¹zane z wa nymi wydarzeniami historycznymi lub osobami. Okolice Mr¹gowa w pradziejach prezentacja poszczególnych etapów w rozwoju spo³eczno-gospodarczym ludnoœci zamieszkuj¹cej te tereny. Mr¹gowo, Ratuszowa 5, tel Muzeum Mazurskie Czynne: codziennie Wystawy sta³e: Szczytno i okolice w przesz³oœci, Przyroda Szczytna i okolic, Kultura materialna Mazurów, Kolekcja mazurskich kafli piecowych. Szczytno, Sienkiewicza 1, tel Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny: bilet ulgowy Czynny: skansen wt nd IV X 9 15, V VIII 9 17, sb nd Park Etnograficzny to zespó³ 50 obiektów budownictwa ludowego i techniki oraz tzw. ma³ej architektury z terenu Warmii, Mazur, Powiœla, Barcji, Sambii i Ma³ej Litwy. Olsztynek, Sportowa 21, tel Muzeum Budownictwa Ludowego Salon Wystawowy i Dom Mrongowiusza: bilet ulgowy Czynny: wt nd Siedziba: dawny koœció³ ewangelicki z XIV w. Olsztynek, Rynek 3, tel Muzeum w Ostródzie: 50% Czynne: w sezonie pn pt 8 18, sb nd 10 14; poza sezonem pn pt Siedziba: zrekonstruowany zamek gotycki. Wystawy: archeologiczno-historyczne, zabytki zwi¹zane z histori¹ miasta i regionu, zmienne ekspozycje czasowe. Ostróda, Mickiewicza 22, tel Centrum Sztuki GALERIA EL: 50% Elbl¹g, Kuœnierska 6, tel Galeria Sztuki Wspó³czesnej BWA: 50% Czynna: codziennie oprócz pn. Jest najstarsz¹ i najwiêksz¹ galeri¹ sztuki na Warmii i Mazurach. Od 1958 r. zajmuje siê prezentowaniem polskiej i zagranicznej sztuki wspó³czesnej. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 38 tel filharmonie, opery, teatry i kina Filharmonia Olsztyñska im. F. Nowowiejskiego: 25% Olsztyn, Koœciuszki 39 tel , Teatr Dramatyczny: 50% Elbl¹g, pl. Jagielloñczyka 1 tel Teatr im. S. Jaracza: 25% Czynny: codziennie oprócz pn. Na spektakle w³asne. Olsztyn, 1 Maja 4, tel Kino GRUNWALD: 10% Na bilety. Olsztynek, Grunwaldzka 2, tel ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. Olsztyn, Kino HELIOS, Pi³sudskiego 16 kluby i dyskoteki Klub M YÑSKIE KO O: 10% Na wstêp. Ostróda, Mickiewicza 21, tel kultura i rozrywka inne Leœniczówka PRANIE Muzeum K.I. Ga³czyñskiego: 10% Na koncerty letnie. Leœniczówka Pranie le y na trasie Ruciane-Nida Krzy e w Puszczy Piskiej nad Jez. Nidzkim. VII VIII odbywaj¹ siê poranki poetyckie po³¹czone z recytacj¹ wierszy Ga³czyñskiego w interpretacji wybitnych aktorów i prezentacj¹ muzyki powa nej. Karwica, tel lesniczowkapranie.art.pl 77

2 78 Centrum Kultury Filmowej AWANGARDA 2: 3 z³ Od ceny biletu. Olsztyn, Stare Miasto 23, tel OBSERWATORIUM: 10% Na nocne pokazy nieba. Olsztyn, o³nierska 13, tel PLANETARIUM i OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE: 10% Drugie co do wielkoœci planetarium w Polsce (218 miejsc); najwiêksza w Polsce kolekcja meteorytów; autentyczny grunt z Ksiê yca. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 38 tel Huta Szk³a Artystycznego: 10% Na pokazy produkcji szk³a i wyroby w³asne. Olsztynek, Mrongowiusza 38 STRA NICA KOMTURA: 10% Na programy artystyczne, m.in. biesiady rycerskie, biesiady cygañskie, Lata 20., Lata 60., Bal w klimacie PRL, Rejs dooko³a œwiata i inne. WoŸnice 74 k. Miko³ajek tel , EDUKACJA EDUCATION nauka jazdy AUTO-SZKO A Wies³awa Wawruch: 5% Mor¹g, D¹browskiego 16E/16 tel OSK AUTO SZKO A: 5% Mor¹g, Koœciuszki 4/9, tel Oœrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców: 5% Mor¹g, Koœciuszki 3/1, tel OSK PAULA: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B oraz zajêcia doszkalaj¹ce. Ostróda, Koœciuszki 22, Gimnazjum nr 2 tel Oœrodek Szkolenia Motorowego PZM: 5% W przypadku kumulacji ulg z ró nych tytu- ³ów bêdzie honorowana wy sza ulga. Olsztyn, Pieniê nego 10, tel kursy jêzykowe ZYPRUS Szko³a Jêzyków Obcych: 7% Na szkolenia jêzykowe i interpersonalne. Nie dotyczy podrêczników i egzaminów TELC, TOIC, PEARSON, ECDL. Bartoszyce, pl. Konstytucji 3 Maja 31, III p. tel Gi ycko, Warszawska 8, II p. tel Kêtrzyn, Traugutta 7, II p., tel Mr¹gowo, Królewiecka 21, I p. tel DEUTSCH DIRECT: 5% Na kursy jêz. niemieckiego. Olsztyn, Reja 2/4, lok. 3, tel LANGUAGE CENTER: 8% ¹czy siê z innymi zni kami, jednak suma nie mo e przekroczyæ 21%. Olsztyn, o³nierska 15A, pawilon przy ZSB tel Centrum Jêzyków Obcych AUSTRALIAN ACADEMY: 7% Na kursy jêzykowe: angielski, japoñski, niemiecki, hiszpañski, portugalski, francuski, w³oski, niderlandzki, szwedzki, norweski, rosyjski, wêgierski, arabski, turecki, czeski i polski dla obcokrajowców. Olsztyn, Ko³obrzeska 9, Gimnazjum nr 3 tel , Olsztyn, Ma³ków 3, II LO tel , Olsztyn, Stare Miasto 29/32, lok. 6 tel , Olsztyn, Staromiejska 2/5, lok. 3 tel , Olsztyn, o³nierska 39, Gimnazjum nr 7 tel , BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy jêzykowe. ¹czy siê ze zni kami dla studentów, nie mo e jednak przekroczyæ 10% wartoœci kursu. Elbl¹g, p³k. D¹bka 138/5, tel E³k, Mickiewicza 15, V p., tel Go³dap, Królewiecka 1, tel I³awa, Sobieskiego 45, I p. tel Kêtrzyn, Mazurska 24B, I p. tel Lidzbark Warmiñski, Wyszyñskiego 20 tel Mr¹gowo, Sobczyñskiego 1, pok. 1 tel Olsztyn, al. Pi³sudskiego 44A, I p. tel Ostróda, Czarnieckiego 11, II p. tel Pisz, Ratuszowa 16, tel Szczytno, Polska 24, tel Wêgorzewo, Pionierów 12, tel edukacja inne Szkolenia dla p³etwonurków AQUAMANIA: 10% Na szkolenia na wszystkie stopnie p³etwonurka. Olsztyn, D¹browszczaków 5/1 tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego FAKTOR: 10% Na kursy zawodowe: kierowników wycieczek szkolnych, wychowawców. Olsztyn, Wyszyñskiego 15 tel Centrum Nauki i Biznesu AK: 5% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB ak: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce. Elbl¹g, Grunwaldzka 2, I p., pok.15 tel Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 1A tel TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia organizowane we wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. Elbl¹g, Rycerska 2, tel Olsztyn, o³nierska 39, tel WESCO TICKETPLUS 5% na kursy jêzykowe za granic¹ (nie dotyczy zakwaterowania i wy ywienia). 100 z³ od op³aty serwisowej na program Work & Travel i Praktyki Zawodowe w USA. I³awa, Jagielloñczyka, tel ,

3 ZAKWATEROWANIE PLACES TO STAY hotele Pa³ac w Ba³oszycach: 10% Na noclegi i gastronomê. Nie dotyczy napojów Ba³oszyce 25 k. I³awy, gm. Susz tel Hotel M YN: 10% Elbl¹g, Koœciuszki 132, tel Hotel WODNIK: 10% Gi ycko, 3 Maja 2, tel Hotel ZAMEK: 10% Gi ycko, Moniuszki 1, tel Hotel MAZURY: 10% Na noclegi ze œniadaniem. Gi ycko, al. Wojska Polskiego 56 tel Hotel KORMORAN: 10% I³awa, Chodkiewicza 3, tel Hotelik eglarski POD OMEG : 10% Na zakwaterowanie, w kawiarence i na wynajem sprzêtu wodnego. I³awa, Sienkiewicza 24, tel Hotelik DOBRE SPANIE: 10% Klebark Wielki, Szczêsne 43A tel Oœrodek PARKOWY HOTEL: 10% Na noclegi i wy ywienie. Nie dotyczy alkoholu. Lidzbark, Leœniczówka 7, tel Hotel AMAX: 10% Na noclegi i gastronomiê. Miko³ajki, al. Spacerowa 7, tel Hotel CALIGULA: 10% Miko³ajki, pl. Handlowy 7, tel Hotel NA SKARPIE: 10% Miko³ajki, Kajki 96, tel Hotel ROBERT S PORT: 10% Hotel po³o ony nad jeziorem Tar³y w centrum Wielkich Jezior Mazurskich. Miko³ajki, Stare Sady 4, tel Hotel WA KUSKI: 10% Na noclegi i gastronomiê. Nie dotyczy napojów Miko³ajki, 3 Maja 13A, tel Hotel MI OM YN: 5% Na us³ugi hotelowe, gastronomiê oraz saunê. Nie dotyczy alkoholu. Mi³om³yn, Ostródzka 2B, tel Hotel IRENA: 10% Mor¹g, Wróblewskiego 4, tel Hotel MOR G: 10% Mor¹g, eromskiego 38, tel Hotelik U S SIADA: 10% Blisko centrum, domowe warunki. Olsztyn, Dêbowa 6, tel Hotel KORMORAN: 15% Na noclegi i gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 4 tel Hotel WYSOKA BRAMA: 10% Olsztyn, Staromiejska 1, tel NOVOTEL OLSZTYN: 10 15% 10% na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu, 15% na noclegi ze œniadaniem. Olsztyn, Sielska 4A, tel Hotel PROMENADA: 10% Na us³ugi hotelowe i gastronomiê. Nie dotyczy u ywek. Ostróda, Mickiewicza 3, tel Hotel STAR-DADAJ ***: 10% Na noclegi i wy ywienie. Hotel po³o ony na pó³wyspie jeziora Dadaj 30 km od Olsztyna (kierunek Mr¹gowo); w³asna pla a, basen, korty, golf, krêgielnia. Ramsowo, tel Hotel ANDERS ***: 10% Na noclegi i gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Stare Jab³onki, Spacerowa 2 pensjonaty Pensjonacik IZA: 10% Biesal 66B, opkajny 2, gm. Gietrzwa³d tel Oœrodek Wypoczynkowy ABÊDZI OSTRÓW: 10% Gi ycko, Piêkna Góra, tel DOM PIELGRZYMA: 10% Glotowo 38, tel Zajazd JURAND: 10% Go³dap, Stadionowa 3 Osada Warmiñska ANDERS: 10% Na noclegi i wy ywienie. Nie dotyczy alkoholu. Guzowy Piec 17, tel Karczma U BARANA: 10% I³awa, Sza³kowo 30A, tel Pensjonat KIETLICE: 10% Na noclegi i wy ywienie w pensjonacie i na polu namiotowym. Kietlice, tel Pensjonat MAGDA: 10% Krutyñ 74, gm. Piecki, tel Oœrodek Wypoczynkowy KULKA: 10% Kulka 9, gm. DŸwierzuty, tel Pensjonat WULPINK: 10% Majdy 8, gm. Stawiguda, tel Zajazd POD K OBUKIEM: 5 10% 5% na gastronomiê, 10% na noclegi. Ma³dyty, Zamkowa 1, tel Oœrodek Szkoleniowy W PARKU: 10% Mielno 41, gm. Gietrzwa³d tel Piano-Bar PROHIBICJA: 10% Na noclegi i gastronomiê. Miko³ajki, pl. Handlowy 13 Zajazd MI KI: 10% Mi³ki, Gi ycka 6, tel Gastel ELEKTOR: 10% Mor¹g, Jagie³³y 12, tel Oœrodek Wypoczynkowy KRECIK: 10% Na noclegi i wy ywienie. Nie dotyczy napojów Mor¹g, Kretowiny, tel Pensjonat RELAX: 10% Mor¹g, Kretowiny 28, tel Pensjonat EDYTA: 10 50% 10% na noclegi, 50% na wy ywienie. Mr¹gowo, Laskowa 10, tel Oœrodek Wypoczynkowy LEŒNY DWÓR: 5 10% Oœrodek po³o ony w starym sosnowym lesie, nad brzegiem jeziora Szelment Ma³y. Noclegi w oœrodku, domkach kempingowych, bazie namiotowej. Mrozy k. E³ku, tel

4 80 Hotel-Pensjonat GRAF: 10% Olsztyn, Ba³tycka 44, tel Pensjonacik KASIA: 10% Na noclegi VII IX. Olsztyn, Owocowa 16 tel , ZAJAZD MAZURSKI: 10% Zajazd znajduje siê na terenie zabytkowego Mauzoleum Hindenburga. Olsztynek, Gdañska 1, tel Oœrodek Wypoczynkowy WIOSKA FILMOWA: 10% Olsztynek, Marózek 7, tel Ostródzki Klub Sportowy SOKÓ : 10% Ostróda, 3 Maja 19, tel Oœrodek Wypoczynkowy BAJKA: 10% Ostróda, skr. poczt. 93 Salezjañski Oœrodek M³odzie owy KACZORY: 10% Ostróda, tel Pensjonat MYŒLIWIEC II: 10% Do dyspozycji: plac zabaw, parking, w pobli u konie, basen i krêgielnia. Pasym, Stra acka 8, tel Gospoda Wêgierska TOKAJ: 7% Na noclegi i menu. Nie dotyczy alkoholu. Paw³owo 32 k. Olsztynka Oœrodek Wczasowy PIECKI: 10% Na wy ywienie. Piecki k. Mor¹gowa, Ostrów Pieckowski tel Oœrodek Wczasowy WAR-TUR: 10% Pi³awki 5 k. Ostródy, tel Oœrodek Wypoczynkowy ZACISZE: 10% Na noclegi 1.VII 31.VIII. Rezerwacje przyjmowane s¹ na 7 dni wczeœniej. Rentyny, gm. Gietrzwa³d, tel Pa³ac SORKWITY: 10% Na hotel, domki campingowe, pole namiotowe. Sorkwity, Zamkowa 15, tel Oœrodek Wczasowy STANICA WODNA PTTK: 10% Oœrodek po³o ony w lesie, nad jez. Szel¹g, domki 3 4-osobowe, pe³ny wêze³ sanitarny, sto³ówka-kawiarnia, sprzêt p³ywaj¹cy. Stare Jab³onki, Turystyczna 5 tel Oœrodek Wypoczynkowy ELEMIS: 5% Stare Jab³onki, Turystyczna 1 tel Pensjonat WIKING: 10% Stare Jab³onki, K¹tno-Szklarnia 1 tel Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy MALINKA: 10% Na noclegi 1.VII 31.VIII. Rezerwacje przyjmowane s¹ na 7 dni wczeœniej. Wejsuny, Piaski, tel Pensjonat YAGA: 10% Na noclegi oraz czarter jachtów: V, VI, IX. Wilkasy, Szkolna 25, tel Wioska Turystyczna WILKASY: 10% Nie dotyczy wy ywienia. Wilkasy k. Gi ycka, Niegociñska 7 tel Rezydencja Warmiñska: 10% Ca³oroczny oœrodek z domkami. Do dyspozycji: kort tenisowy, boisko do siatkówki, sprzêt wodny, bar, sklep. Woryty, Lipowa 24A, tel Oœrodek Wypoczynkowy RUŒ: 10% abi Róg, Bia³ka k. Rusi, tel Oœrodki Wypoczynkowe NATURA TOUR: 10 25% 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. PERKOZ I³awa, Konstytucji 3 Maja 7 tel WODNIK Ruciane-Nida, al. Wczasów 13 tel agroturystyka SAK: 10% Bart¹g 109, gm. Olsztyn, tel JADWIGA WIDZGOWSKA: 11% D¹brówno, Koœcielna 5, tel SIELAWKA: 10% Dorotowo 28, gm. Stawiguda tel PLATTÓWKA: 10% Na noclegi i gastronomiê. Do dyspozycji: sauna, scena, letnia kuchnia z grillem, tenis sto³owy, boisko do siatkówki i badmintona. Gierzwa³d 45 k. Ostródy, tel CZARCIA PODKOWA: 10% Gietrzwa³d, D³u ki 15, tel KRYST-TAD: 10% Na noclegi, wy ywienie, wynajem sali i grilla. Gutkowo 9, gm. Olsztyn, tel Agroturystyka: 10% Guzowy M³yn 33, gm. Gietrzwa³d tel ZIELONE RANCZO: 10% Na noclegi i lekcje jazdy konnej. I³awa, Sza³kowo 2 Agroturystyka Pole Biwakowe RANCZO: 10% Jab³onka 57, gm. Nidzica, tel Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Karszewo 19, gm. M³ynary tel ZACISZE: 10% Kruklanki, 22 Lipca 29C, tel AGA: 10 15% Na pokoje, segmenty pokojowe z ³azienkami i lodówk¹ 10%, okresowo 15%. Dom o pow. 200 m 2 (6 ³azienek, 6 lodówek, aneks kuchenny, sala kominkowa 60 m 2, 3 altany z grillami, dla osób) do 15%. Kruklanki k. Gi ycka, 22 Lipca 23 tel , ZREBACZÓWKA: 10% W ofercie: terapia zajêciowa, terapeutyczna, jazda konna i hipoterapia. Liwa, Krzywa 22, gm. Mi³om³yn tel FENIX: 10% Na us³ugi. Doskona³a kuchnia, jazda konna. Mi³om³yn, Zielona 5, tel AGROHOTELIK: 10% M³ynowo 11A, gm. Mr¹gowo tel , MAZURSKA ZAGRODA: 10% Na us³ugi. Nowy Probark 11, gm. Mr¹gowo tel Agroturystyka: 10% W cenie noclegu: rowery górskie, kajaki; do dyspozycji kuchnia samoobs³ugowa. Ostróda, Górka 8B, tel AGRA: 10% Ostróda, Graniczna 24, tel Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Pasym, Warszawska 8, tel ,

5 ZAREMBOWIE: 10% Na wynajem pokoi lub domu. Rybno, D³uga 17, tel Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Stare Bolity 7, gm. Mi³akowo tel Agroturystyka: 10% Na noclegi, wy ywienie i aktywny wypoczynek. Stare Jab³onki, Olsztyñska 4 tel BOCIANÓWKA: 12% Na noclegi i organizacjê imprez. Szyldak, Szkolna 7 tel , Agroturystyka: 10% Wielimowo 1, gm. Mi³om³yn tel ZIO OWA DOLINA: 10% Na noclegi i wy ywienie. Wilimowo 10A, gm. Olsztyn tel STAJNIA ALASKA: 10% Na noclegi i jazdê konn¹. Wilnowo 63, gm. Mor¹g, tel STAJNIA U ZBYSZKA: 10% Z¹browo, Gardzieñ 29, tel hostele Schronisko M³odzie owe przy Szkole Podstawowej w K¹tnie: 10% K¹tno, gm. Stare Jab³onki tel Harcerska Stanica Wodna BRYZA: 10% Olsztyn, Jod³owa 9B, tel Szkolne Schronisko M³odzie owe w Olsztynie: 10% Na us³ugi hotelowe. Olsztyn, Koœciuszki 72/74, tel Bursa Szkolna w Ostródzie: 10% Ostróda, Grunwaldzka 14, tel Schronisko Szkolne przy Zasadniczej Szkole Rolniczej: 10% Prawdowo, gm. Miko³ajki, tel Szkolne Schronisko M³odzie owe: 10% Wêgorzewo, Prusa 8, tel campingi Camping Nr 61: 10% Na zakwaterowanie na campingu i w domkach wczasowych. Elbl¹g, Panieñska 14, tel Motel Camping LEŒNA: 10% I³awa, Sienkiewicza 9, tel Camping SZA KOWO: 10% I³awa, Sza³kowo 29, tel Pole Namiotowe i Camping LEŒNA: 10% I³awa, Sienkiewicza 9, tel AGRO-CAMPING: 10% Camping po³o ony nad Jez. Krzywym; prysznic z ciep³¹ wod¹ i dostêp do pr¹du. Olsztyn, M³odzie owa 1, tel Pole namiotowe TAFTOWO: 10% Orneta, Zarzeczna 1, tel Pole Biwakowe ZACISZE: 10% Ostróda, 21 Stycznia 43/12 tel Pole Namiotowe NAD RZEK : 10% Na noclegi VI VIII. Ruciane-Nida, Ukta 47, tel Leœne Pole Biwakowe POD SOSNAMI: 10% Stare Jab³onki Camping Pole Namiotowe MAJDY: 10% Na noclegi na polu namiotowym i campingu. Zni ka równie w sklepie spo ywczym i barze. Stawiguda, Majdy 3A, tel Pole Biwakowe SWADERKI: 10% Swaderki k. Olsztynka Pole Namiotowe ZAK TEK: 10% Szel¹g k. Ostródy, tel Camping RUSA KA: 10% Wêgorzewo, Leœna, tel zakwaterowanie inne Pokoje Goœcinne BO ENA KASIU AJTIS: 10% Na noclegi na pobyt d³u szy ni 3 noce. I³awa, Chodkiewicza 16, tel Oœrodek Wypoczynkowy KO ATEK: 10% Domki 4 6-os. nad jeziorem. Do dyspozycji goœci: kort tenisowy, przystañ, sprzêt wodny, tawerna, kawiarnia, restauracja. Olsztynek, Mierki, tel Pokoje Goœcinne ROMAN SIWKOWSKI: 10% Ostróda, Zamkniêta 33, tel Centrum Medycyny Naturalnej i Rehabilitacji NZOZ RUDA-DWÓR: 10% Dla posiadaczy Karty bezp³atne korzystanie z boisk do tenisa i siatkówki oraz z basenu. Oœrodek prowadzi leczenie m³odzie y. Radomno, Ruda-Dwór, tel GASTRONOMIA PLACES TO EAT restauracje Pizzeria-Restauracja MR HOT DOG: 10% Elbl¹g, pl. Dworcowy 4, Dw. PKS tel Pizzeria MONTE CHRISTO: 10% Nie dotyczy napojów. Elbl¹g, Stary Rynek 36/1A tel Restauracja ADMIRA : 10% Elbl¹g, Bulwar Zygmunta Augusta, statek na rzece tel Restauracja POD KOGUTEM: 10% Elbl¹g, Wigilijna 8-9, tel Karczma ZAG OBA: 20% Elbl¹g, Stary Rynek 11, tel Karczma WARMIÑSKA: 10% Gietrzwa³d, tel Restauracja AQUARIUM: 10% Gi ycko, Nadbrze na 11, tel Restauracja-Bar POD KOMINKIEM: 10% Gi ycko, Unii Europejskiej 1I tel Pizzeria MARGARITA: 10% Na wyroby w³asne. Nie dotyczy napojów Kêtrzyn, Sikorskiego19 Miko³ajki, 3 Maja 1/1 Miko³ajki, pl. Wolnoœci 9 Mr¹gowo, Królewiecka 2, tel Mr¹gowo, Warszawska 24C tel Pizzeria LAS VEGAS: 10% Lubawa, Kowalska 2, tel Restauracja-Zajazd MI KI: 10% Nie dotyczy napojów. Mi³ki, Gi ycka 6, tel Zajazd PRZYSTANEK PI AWKI: 10% Mi³om³yn, Pi³awki 3, tel Restauracja ADRIA: 10% Mor¹g, D¹browskiego 52 tel Restauracja PARK: 10% Mor¹g, 11 Listopada 12, tel Pizzeria RICCO GUSTO: 10% Mor¹g, Ogrodowa 23, tel

6 82 Restauracja NOWA ZELANDIA: 10% Mor¹g, Zawroty 25, tel Restauracja-Hotel WEST HOUSE: 10% Na noclegi i dania produkcji w³asnej. Mr¹gowo, Wola Muntowska 3A tel Pizzeria LA STALLA: 10% Na wyroby w³asne. Mr¹gowo, Ma³y Rynek 1, tel Restauracja STARA CHATA: 10% Na wyroby w³asne. Nie dotyczy napojów Mr¹gowo, Warszawska 9B tel Trattoria-Pizzeria COLOSSEO: 10% Mr¹gowo, pl. Kajki 5, tel Pizzeria POD JAB ONK : 10% Nidzica, Kiliñskiego 6, tel Restauracja TIFFANY: 10% Nowe Miasto Lubawskie, 3 Maja 18 tel , Restauracja RÓ ANA CAFE: 10% Na menu. Kartê nale y okazaæ przed z³o eniem zamówienia. Olsztyn, Targ Rybny 14, tel Restauracja VIA NAPOLI: 10% Na pizzê. Olsztyn, D¹browszczaków 39 tel Pizzeria DIAVOLO: 10% Olsztyn, Okopowa 18, tel ŒWIAT PIZZY: 10% Olsztyn, Nowowiejskiego 7A tel Pizzeria QUATRO: 10% Na gastronomiê. Olsztyn, Staromiejska 1, tel Restauracja ZAPIECEK: 10% Na menu. Olsztynek, Floriana 1, tel Karczma w SKANSENIE: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Olsztynek, Leœna 1, tel Zajazd JAGIE EK: 10% Olsztynek, Mrongowiusza 51 tel Zajazd SMAKOSZ: 10% Na gastronomiê. Olsztynek, Witramowo 31 Kawiarnia-Restauracja POD OSTRÓDZKIM SMOKIEM: 10% Ostróda, Olsztyñska 6, tel Restauracja COLUMB: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy u ywek. Ostróda, Mickiewicza 13B tel Zajazd KOMPAN: 10% Na gastronomiê. Ostróda, Górka 9, tel Restauracja WARMIANKA: 10% Wolny wstêp na dyskotekê. Ruciane-Nida, Dworcowa 1 Restauracja i Pizzeria KOLORADA: 10% Ruciane-Nida, Dworcowa 6E tel Restauracja ROMAL: 10% Sople k. Ma³dyt, Stacja Paliw Romal, trasa nr 7 Restauracja ZACISZE: 10% Szczytno, Spacerowa 4, tel Pizzeria DI-NARO: 10% Na wyroby w³asne. Nie dotyczy napojów Szczytno, Kasprowicza 2, tel Zajazd AUSTERIA: 10% Na menu. Szyldak, Rychnowo 6B, tel TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. Olsztyn, Herdera 26, tel Olsztyn, Pieniê nego 8, tel bary, puby i kluby Pub JEDYNKA: 10 20% 20% tylko w czwartki. Elbl¹g, Wigilijna 10, tel Piano-Bar PROHIBICJA: 10% Na gastronomiê i noclegi. Miko³ajki, pl. Handlowy 13 Bar ZAG OBA: 10% Mor¹g, Pomorska 3, tel Pub EBOLA: 10% Mor¹g, al. Parkowa 5 Jazz Club MR GOWO: 10% Mr¹gowo, Roosevelta 23, tel ALCHEMIA MUSIC PUB: 10% Olsztyn, Stare Miasto 29/32 Bar DZIUPLA: 10% Na menu. Olsztyn, Stare Miasto 9/10 tel BOHEMA JAZZ CLUB: 10% Olsztyn, Targ Rybny 15, tel COCKTAIL MLECZNY: 5% Olsztyn, 11 Listopada 5, tel Irish Pub CARPENTER INN: 10% Olsztyn, Stare Miasto 3, tel NUTKA CAFFE: 10% Na pizzê. Olsztynek, Ostródzka 1 Bar nad jeziorem TAFTOWO: 10% Na menu. Orneta, Zarzeczna 1, tel Music Club ZIP: 10% Przy barze. Ostróda, Mickiewicza 22, Zamek Ostróda tel Pub ATLANTA: 10% Na wyroby w³asne. Nie dotyczy alkoholu. Ostróda, Czarnieckiego 13A/VIII tel kawiarnie Kawiarnia POD OMEG : 10% Nie dotyczy alkoholu. I³awa, Sienkiewicza 24, tel Herbaciarnia ZEN: 10% Na wszystkie herbaty. Olsztyn, Okopowa 23, tel HOUSE CAFE: 20% Na wszystkie rodzaje kaw. Olsztyn, Wyzwolenia 19, lok. U4 Cafe & Tea POMARAÑCZA: 10% Na gastronomiê. Olsztyn, pl. Jednoœci S³owiañskiej 9 tel FLERYNKA: 10% Olsztyn, Lubelska 26, Makro tel fast-foody Bar GYROS: 10% Olsztyn, Sybiraków 2, tel gastronomia inne Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny ZBYSZKO: 10% W ca³ym kompleksie. Elbl¹g, Nowe Pole 1B, tel Lodziarnia: 10% Na lody i desery. Mor¹g, al. Parkowa 3, tel Sma alnia Ryb KAPITAN DD: 10% Na gastronomiê. Olsztynek, Wiœniowa 2, tel

7 SKLEPY SHOPPING kwiaty i upominki Kwiaciarnia ASTER: 15% Mor¹g, Mickiewicza 11, tel Kwiaciarnia LUCYNA WAÆKOWSKA: 10% Mor¹g, Kombatantów 1, tel Kwiaciarnia JULIA: 10% Olsztyn, o³nierska 19A, tel Salon Kwiatowy PASJE: 5% Olsztyn, Wilczyñskiego 28 tel ksiêgarnie i art. papiernicze Ksiêgarnia i Zabawki: 5% Nie dotyczy podrêczników szkolnych. Mor¹g, Mickiewicza 40, tel Ksiêgarnia Jêzykowa GLOB-BOOKS: 5% Na ksi¹ ki do nauki jêz. obcych, literaturê obcojêzyczn¹. Olsztyn, Ko³obrzeska 30, tel EMPiK: 5% Nie dotyczy: zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Elbl¹g, Teatralna 5, CH Zielone Tarasy tel Olsztyn, al. Pi³sudskiego, CH Alfa tel Ksiêgarnie KSI NICA POLSKA udzielaj¹ 5% zni ki od cen detalicznych. WENA Bartoszyce, pl. Konstytucji 3 Maja 8 tel ABC Dzia³dowo, Zamkowa 2, tel ODEON Gi ycko, Warszawska 2, tel METIS I³awa, Niepodleg³oœci 2, tel VERSO Kêtrzyn, Sikorskiego 20/1A tel MERKURIUSZ Korsze, Mickiewicza 12, tel IM. I. KRASICKIEGO Lidzbark Warmiñski, Powstañców Warszawy 14, tel WIEDZA Mor¹g, 3 Maja 4, tel WSPÓ CZESNA Mr¹gowo, Ratuszowa 4, tel ERRATA Nidzica, 30-Lecia 4, tel CENTRUM KSI KI Ksiêgarnia Wydawnictw Naukowych i Popularnonaukowych Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 2/3 tel Ksiêgarnia Wydawnictw Edukacyjnych, Jêzykowych i Muzycznych Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 2/3 tel Salon Artyku³ów Papier-Biuro-Szko³a Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 2/3 tel Salon Literacko-Prasowy Olsztyn, pl. Jana Paw³a II 2/3 tel ARS LONGA Olsztyn, Wilczyñskiego 25 lok. E tel Ksiêgarnia Wydawnictw Naukowych, Technicznych i Edukacyjnych LOGOS Olsztyn, Ko³obrzeska 5, tel LEXICA Ostróda, Zamkowa 2, tel POPULARNA Ostróda, Czarnieckiego 325 tel FRASZKA Szczytno, Polska 1, tel POLANGLO: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Elbl¹g, Garbary 1, tel SZAWAL: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Olsztyn, D³ugosza 3/1, tel odzie i obuwie Sklep Odzie owy: 7% I³awa, Niepodleg³oœci 2, DH Feniks tel Sklep z Odzie ¹: 5% Mor¹g, Mickiewicza 8A HD HEAVY DUTY: 6% Nie dotyczy promocji i przecen. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 16 tel Olsztyn, Staromiejska 12, tel sklepy muzyczne Sklep Muzyczny CeDe: 5% Olsztyn, al. Pi³sudskiego 2/8 tel Salon Muzyczny RIFF: 5% Na towary. Promocje nie ³¹cz¹ siê. Olsztyn, Prosta 39, tel komputery i audio-video OPTINEX: 3 10% 3% na komputery, 5% na akcesoria, 10% na us³ugi internetowe. E³k, Grunwaldzka 1B Salon Komputerowy SIDEn: 2 15% 15% na us³ugi serwisowe, 5% na materia³y eksploatacyjne do urz¹dzeñ drukuj¹cych, 4% na zestawy komputerowe, 2% na pozosta³e artyku³y. I³awa, Grunwaldzka 9 A, tel GEOTRONIK: 3 10% 3% na komputery, aparaty cyfrowe, notebooki, 5% na oprogramowanie i akcesoria, 10% na serwis. I³awa, Niepodleg³oœci 14, tel MEDIA-SOFT: 20% Na naprawê sprzêtu komputerowego. Kurzêtnik, Sienkiewicza 2, tel Firma Komputerowa DARO: 2 10% 10% na naprawê, 2% na sprzêt. Lidzbark Warmiñski, Leœna 26/14 83

8 84 Firma komputerowa HE-MAN: 2 10% 10% na naprawê, 2% na sprzêt. Lidzbark Warmiñski, Pi³sudskiego 3 ADDER GROUP: 3 10% 3% na czêœci, 10% na serwis komputerowy. Nidzica, Górna 21, tel VITO Komputery i Telefony: 3 10% 10% na serwis komputerowy, 3% na czêœci i podzespo³y. Nidzica, Kiliñskiego 10, tel ONYKS NOTEBOOK: 10% Na serwis notebooków oraz zakup i naprawê sprzêtu komputerowego. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 37 tel NETSYSTEM: 3 10% 3% na sprzêt komputerowy, 10% na us³ugi informatyczne. Ostróda, Przechodnia 6, tel odzie i sprzêt sportowy Sklep NORD SURFING: 10% Gi ycko, Nadbrze na 15, tel Sklep Sportowy OLIMP: 5% Mor¹g, Mickiewicza 12A Sklep ze sprzêtem do nurkowania AQUAMANIA: 10% Olsztyn, D¹browszczaków 5/1 tel Sklep eglarski MARINUS: 5% Nie dotyczy sprzêtu p³ywaj¹cego i silników. Olsztyn, Warszawska 29, tel HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy promocji i przecen. Zni ka równie na stronie internetowej Olsztyn, Sikorskiego 2B, Real tel sklepy inne PASIEKA WÊDROWNA: 10% Na wyroby w³asne: miód, wosk i ich przetwory. Elbl¹g, Janowo 17, tel ARO-BROÑ: 5% Na optykê, sprzêt do paintballa i odzie. Tak e poprzez stronê internetow¹. Elbl¹g, Zwi¹zku Jaszczurczego 12B tel , DROBIAZGI: 5% Mor¹g, Mickiewicza 16 Sklep Zoologiczny NEONEK: 5% Mor¹g, Sk³odowskiej 9 Sklep Wêdkarsko-Przemys³owy: 5% Mr¹gowo, Konopnicka 2 Mr¹gowo, Warszawska 5, tel Wytwórnia Miodów Pitnych: 10% Na zakup historycznych miodów pitnych. Nidzica, Ratuszowa 2 Pracownia Lamp i Witra y RO&MA: 10% Na wyroby w³asne i lekcje dydaktyczne z zakresu wyrobu witra y. Ostróda, Malinowa 5, tel US UGI SERVICES kafejki internetowe Firma LOLEK: 10% Na us³ugi kawiarenki internetowej i naprawê sprzêtu komputerowego. Lidzbark, Sosnowa 14 PIKSEL COMPUTERS: 10% Na kawiarenkê internetow¹ i naprawê sprzêtu komputerowego. Lidzbark, Nowy Rynek 11, tel PLANETA 11 Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Darmowy dostêp do bezprzewodowego internetu w czasie do 1 h dziennie. Olsztyn, Pi³sudskiego 38, tel Kawiarenka internetowa ALT: 10% Na kawiarenkê internetow¹ oraz us³ugi poligraficzne. Ostróda, Czarnieckiego 9A tel us³ugi fotograficzne TOMCOLOR FUJI COLOR: 3 10% 3% na artyku³y, 10% na us³ugi. I³awa, Niepodleg³oœci 6A, tel Foto EWA: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Mor¹g, 3 Maja 1/1, tel Foto KLEMENS: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Mor¹g, Mickiewicza 34A, tel Foto KRZYŒ: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Mor¹g, Mickiewicza 40, tel Agencja Fotograficzno-Wydawnicza MAZURY: 5 10% 5% na materia³y, 10% na us³ugi. Olsztyn, Wañkowicza 2A, tel Sklep-Laboratorium FOTO CENTRUM: 5 10% 10% na us³ugi, 5% na materia³y. Olsztyn, Wyzwolenia 2, tel PIÊKNIM ODZI.PL 10% na sesje œlubne zamówione przez stronê 100% na zakup dodatkowych zdjêæ do podstawowego profilu na stronie Zlecenia poprzez Olsztyn, abêdzia 12, tel Zak³ad Fotograficzny: 10% Na us³ugi. Ostróda, Mickiewicza 6, tel FUJI PISZ: 5 10% 5% na towary, 10% na us³ugi. Pisz, Wojska Polskiego 6, tel W poni szych punktach ADVERT-TV udziela 10% zni ki na us³ugi fotograficzne. Nie dotyczy innych promocji. KODAK EXPRESS E³k, Armii Krajowej 14A, tel Gi ycko, Warszawska 1, tel Pisz, Koœciuszki 2A, tel FOTOMAX Olsztyn, Warmiñska 14/3B tel FUJIFILM Pisz, Wojska Polskiego 6, tel W poni szych salonach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Elbl¹g, p³k. D¹bka 152 E³k, Armii Krajowej 14A Gi ycko, Warszawska 1, tel Lidzbark Warmiñski, Kajki 7 Olsztyn, Krasickiego 1B, Leclerc Olsztyn, Mrongowiusza 10A Ostróda, Czarnieckiego 32 Pisz, Koœciuszki 2A, tel drukowanie i kopiowanie CLIP 33. Materia³y Biurowe: 10% Na us³ugi ksero. Dobre Miasto, Jana Paw³a II 25 tel Sklep TAK TAK: 10% Na us³ugi ksero. Gi ycko, pl. Grunwaldzki 1, tel Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera: 10% Na us³ugi ksero. Lidzbark Warmiñski, Ratuszowa 3 Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Ga³czyñskiego: 10% Na korzystanie z internetu i ksero. Mor¹g, Ogrodowa 16, tel Zak³ad Kserograficzny KSERO COLOR: 10% Na us³ugi ksero. Olsztyn, Wyzwolenia 31/1 tel INKSPOT: 5% Na regeneracjê wk³adów do drukarek. Olsztyn, Wyszyñskiego 20, tel PRINTER: 15% Na regeneracjê wk³adów do drukarek. Olsztyn, DH Dukat, tel OSTGRAF Zak³ad Poligraficzny: 10% Na us³ugi ksero i introligatorskie. Ostróda, Przemys³owa 8, tel Stempel-Druk MA UTIS: 10% Na us³ugi poligraficzne: ksero, oprawa prac, introligatorstwo. Ostróda, Jana Paw³a II 3, tel

9 BONUM-GRAF: 10% Na oprawê prac i dokumentów. Ostróda, Sienkiewicza 6, tel us³ugi inne AGRO-SERVICE: 10% Na naprawê aut. I³awa, Produkcyjna 2, tel Przychodnia Weterynaryjna BEL VET: 5 10% 5% na karmy i preparaty pielêgnacyjne, 10% na us³ugi. Mor¹g, Dworcowa 18, tel Us³ugi Remontowe NEONEK: 10% Mor¹g, Sk³odowskiej 9 Serwis Sprzêtu Komputerowego AM: 10% Na serwis i modernizacjê sprzêtu komputerowego. Olsztyn, DH Dukat, tel Agencja Nieruchomoœci AZ: 10% Od wysokoœci prowizji. Olsztyn, Koœciuszki 85A, tel Biuro Poœrednictwa DILL: 10% Od wysokoœci prowizji. Olsztyn, Koœciuszki 79/4, tel Auto-Czêœci Serwis RAFAN: 10% Na naprawê i czêœci do aut zakupione w sklepie firmowym. Olsztynek, Jagie³³y 8, tel KOMPUTERY W PASA U: 5% Na serwis komputerowy. Ostróda, Sienkiewicza 10A/2 NEO KOMPUTER: 10% Na serwis. Ostróda, Grunwaldzka 17A/1 tel Naprawa Sprzêtu AGD PRO-SERWIS: 10% Ostróda, Pieniê nego 41, tel AUTO-CENTRUM: 10% Na naprawê samochodów. Ostróda, Koœciuszki 24, tel AUTO MYJNIA: 14% Na mycie rêczne (auta osobowe i busy). Ostróda, Olsztyñska 28B Mazurska Agencja Reklamowa GJG GROUP: 10% Na wszystkie us³ugi. Ostróda, Drwêcka 12, tel Serwis Ogumienia: 10% Na wszystkie us³ugi. Wójtowo k. Olsztyna, przy drodze nr 16 tel CODZIENNOŒÆ LIVING wypo yczalnie DVD/video Wypo yczalnia Kaset VIDEO HOLLYWOOD: 10% Na wypo yczanie kaset video oraz p³yt DVD. Olsztyn, pl. Pu³askiego 6, tel pralnie chemiczne Pralnia Samoobs³ugowa AUTOMATICA: 10% Na pranie i suszenie w automatycznych pralkach i suszarkach samoobs³ugowych. Olsztyn, Toruñska 1A/36, tel telefony komórkowe MOBILE WORLD: 10% Na naprawê i akcesoria do telefonów komórkowych. Gi ycko, Armii Krajowej 2 tel Wydminy, Suwalska 2, tel Sklep TAK TAK: 10% Na naprawê telefonów komórkowych. Gi ycko, DH Dominik, tel Gi ycko, pl. Grunwaldzki 1 tel Gi ycko, pl. Wolnoœci 9, DH Leviatan tel SIMNET BIS: 10% Na naprawê telefonów komórkowych. I³awa, Sobieskiego 18A, tel MOBTEL: 10% Na naprawê telefonów komórkowych. Nowe Miasto Lubawskie, 3 Maja 8A tel TELETORIUM: 5 10% 10% na serwis telefonów komórkowych, 5% na akcesoria. Olsztyn, al. Pi³sudskiego 2/8 tel ZDROWIE I URODA HEALTH & BEAUTY salony kosmetyczne Studio Urody ANNETTE: 10% Na us³ugi fryzjerskie i kosmetyczne. Gi ycko, Unii Europejskiej 2 tel Salon Kosmetyczny URODA: 10% I³awa, Kopernika 5A, tel Studio Fryzjersko-Kosmetyczne KADUS: 12% Mor¹g, Kujawska 4/7 BEAUTY STUDIO: 5% Na us³ugi kosmetyczne, fryzjerskie i solarium. Mr¹gowo, Królewiecka 8 tel , Gabinet Kosmetyczny: 10% Olsztyn, Prosta 38/10, tel IMAGE STUDIO: 10% Na us³ugi kosmetyczne. Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 4, Hotel Kormoran, tel Salon Urody VISAGE: 10% Na us³ugi kosmetyczne. Ostróda, Reymonta 6, tel Gabinet Kosmetyczny BIONET: 10% Na zabiegi kosmetyczne. Ostróda, 21 Stycznia 47/1 tel salony fryzjerskie Salon Fryzjerski Solarium STYL: 10% Na us³ugi fryzjerskie i solarium. I³awa, Kraszewskiego 9, tel Salon Fryzjerski JUSTYNA: 10% Na us³ugi fryzjerskie i stylizacjê paznokci. I³awa, Niepodleg³oœci, DH Feniks tel Studio Fryzur GABI: 10% Mor¹g, Ogrodowa 23, tel Salon Fryzjerski GOSIA: 10% Olsztynek, Krzywa 6, tel Zak³ad Fryzjerski: 10% Olsztyn, Pstrowskiego 35D tel Salon Fryzjerski CRISTIN: 10% Na us³ugi. Ostróda, Pieniê nego 41, tel Salon Urody GABRIEL: 10% Na us³ugi fryzjerskie i solarium. Bartoszyce, Wyszyñskiego 3 tel optycy OPTYK: 10% Na oprawki oraz szk³a do okularów. Mr¹gowo, Ma³y Rynek 6, tel Zak³ad Optyczny PAN HILARY: 7% Na okulary. Olsztyn, D¹browszczaków 26/2 tel Olsztyn, G³owackiego 12, tel LENS-OPTYK: 10% Na oprawki i szk³a do okularów. Nie dotyczy szkie³ kontaktowych. Olsztyn, Partyzantów 64, tel Olsztyn, Warmiñska 14, tel Zak³ad Optyczny J. W. D BROWSCY: 5% Na okulary i akcesoria. Olsztyn, o³nierska 41B, tel VISION EXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych na ³amach Przewodnika. Elbl¹g, p³k. D¹bka 152, CH Ogrody tel Olsztyn, Pi³sudskiego 16, CH Alfa tel zdrowie i uroda inne Centrum Terapii Naturalnej w Oœrodku W PARKU: 10% Na rehabilitacjê i zabiegi medycyny naturalnej. Gietrzwa³d, Mielno 41, tel

10 86 Instytut medycyny BIONET: 10% Na zabiegi medyczne. I³awa, Sienkiewicza 9, tel Solarium: 5% I³awa, Niepodleg³oœci 2, DH Feniks tel Solarium: 5 10% 5% na karnety, 10% na solarium. Mor¹g, Mickiewicza 8A SPORT I REKREACJA SPORTS & LEISURE parki rozrywki STRUSIOLANDIA Ferma Strusi Afrykañskich: 5% Na us³ugi œwiadczone na terenie Strusiolandii. Bukwa³d 49, gm. Dywity, tel sport, fitness Fitness Club KERNIG: 10 20% 10% na korzystanie z si³owni, 20% na zabiegi VACU-WELL (trening w podciœnieniu) i zabiegi limfodrena u. Mor¹g, Kujawska 17, tel FITNESS CLUB: 10% Na fitness, saunê, solarium. Ostróda, Chrobrego 4, tel przygoda Aeroklub Warmiñsko-Mazurski: 3 10% 3% grupy 1 10 osób; 5% grupy osób; 10% grupy powy ej 20 osób. Na loty szybowcowe z instruktorem. Olsztyn, Sielska 34, tel sport inne MAZURY GOLF & COUNTRY CLUB: 10% Na green fee. Gietrzwa³d, Naterki 13A, tel Wypo yczalnia NORD SURFING: 10% Na wypo yczanie sprzêtu wodnego. Gi ycko, Nadbrze na 15, tel Ranczo WINDYKI: 10% Na jazdê konn¹. I³awa, Windyki 2, tel POD OMEG : 10% Na wynajem jachtów i sprzêtu wodnego. I³awa, Sienkiewicza 24, tel Aktywny Wypoczynek i Przewodnictwo Turystyczne AGA: 10 15% 10% na wypo yczanie sprzêtu sportowego (rowery, kajaki, canoe). 10% na sp³ywy kajakowe, 15% na przewodnika po Warmii, Mazurach, SuwalszczyŸnie i Powiœlu. Kruklanki k. Gi ycka, 22 Lipca 23 tel Aktywna Turystyka DRWÊCA: 10% Na wypo yczanie rowerów, kajaków, ³odzi i namiotów. Organizacja sp³ywów, wycieczek rowerowych i imprez integracyjnych. Mi³om³yn, Cicha 2/2, tel Stadnina Koni J. KOJRYSA: 10% Na organizacjê imprez i przeja d ki konne. Olsztyn, Wêdkarska 93, tel Harcerska Stanica Wodna BRYZA: 10% Na wypo yczanie sprzêtu p³ywaj¹cego (kajaki, aglówki) oraz noclegi. Olsztyn, Jod³owa 9B, tel Olsztyñski Klub KYOKUSHIN KARATE: 10% Na treningi i szkolenia. Olsztyn, Paderewskiego 10, Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Handlowych tel , Olsztyn, Turowskiego 3, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 4 tel , Stowarzyszenie NEI KUNG, Oœrodek Æwiczeñ Ruchowych: 15% Na zajêcia ruchowe. Olsztyn, al. Wojska Polskiego 50/2 tel Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PERKOZ: 10% Na wypo yczanie sprzêtu wodnego. Olsztynek, Waszeta 1, tel Wypo yczalnia Sprzêtu Wodnego nad jeziorem Taftowo: 10% Orneta, Zarzeczna 1, tel Oœrodek Sportów Wodnych KINGSTON: 10% Na kursy na patenty w dziedzinie sportów wodnych. Ostróda, Mickiewicza 23, tel Przystañ Jachtowa U ZDZICHA: 10% Na czarter jachtów i wynajem sprzêtu wodnego oraz camping. Ostróda, S³owackiego Oœrodek Wczasowy PIECKI: 10% Na wypo yczanie sprzêtu p³ywaj¹cego. Piecki k. Mr¹gowa, Ostrów Pieckowski tel Us³ugi Turystyczne WODNIAK: 10% Na wynajem kajaków. Piecki, Krutyñ 18, tel AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej: 12 25% 12% VII VIII, 25% V, VI, IX. Piecki, Krutyñ 4, tel Us³ugi Turystyczne: 10% Na przeja d ki ³odzi¹ i kajakami po Krutyni. Ukta, Parking Wan, pl. Krutyñ tel PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podró y Biuro Turystyczne: 5% Na imprezy krajowe i kantor wymiany walut. I³awa, Niepodleg³oœci 10, tel Aktywny Wypoczynek i Przewodnictwo Turystyczne AGA: 10% Na indywidualne i zespo³owe sp³ywy kajakowe rzekami i kana³ami, transport osób, kajaków, rowerów turystycznych, wycieczki autokarowe busami z przewodnikiem po Mazurach, SuwalszczyŸnie, Warmii i Powiœlu, wycieczki autokarowe, busami do Kaliningradu, Swiet³ogorska, Wilna, Druskiennik, Kowna, Pa³angi. Kruklanki k. Gi ycka, 22 Lipca 23 tel Biuro Obs³ugi Turystycznej PROFESJONAL: 3 5% Na imprezy w³asne. Olsztyn, Kajki 4 tel , ORBIS TRAVEL: 3% Na us³ugi turystyczne. Olsztyn, D¹browszczaków 1 tel Olsztyn, al. Sikorskiego 2B tel BP PICCO BELLO: 10% Olsztyn, œw. Wojciecha 2/22 tel BUT OL-TUR-LECH: 10% Na przejazd autokarem na trasie Gi ycko Olsztyn Hannover Kolonia. Olsztyn, Ko³obrzeska 3, tel POK-TOURIST Olsztyn, D¹browszczaków 8/9B tel WESCO TICKETPLUS: 30 z³ Na bilety lotnicze. I³awa, Jagielloñczyka 16 tel , transport PKS ELBL G: 20 50% Dla posiadaczy do 26 lat. z Kart¹.

11 Elbl¹g, Grunwaldzka 61, tel PKS I AWA: 10% z Kart¹. I³awa, Ogrodowa 14, tel PKS MR GOWO: 30% z Kart¹. Mr¹gowo, Gi ycka 7, tel PKS OSTRÓDA: 10% z Kart¹. Ostróda, Garnizonowa 14 tel , CEKOL TAXI 96-68: 20% Na przewozy taksówkami. Olsztyn, Ko³obrzeska 13, pok. 308 tel , TAXI-NET 96-69: 10 15% 15% na przejazdy zamówione z przynajmniej pó³godzinnym wyprzedzeniem, 10% na pozosta³e przejazdy w dni powszednie. W nd i œwiêta w godz posiadacze Karty korzystaj¹ z 1 taryfy bez zni ek zamiast 2 taryfy dro szej o 50%. Olsztyn, Cementowa 3/505, tel , , Przewozy Autokarowe LIPNICKI: 10% Na wynajem autokarów. Mor¹g, Mickiewicza 39/38 tel EGLUGA OSTRÓDZKO-ELBL SKA: bilet ulgowy Na wszystkie rejsy. Ostróda, Mickiewicza 9A kasa tel EUROBUS: 10% z Kart¹. Bartoszyce, pl. Konstytucji 3 Maja 29 tel Dzia³dowo, pl. Mickiewicza 39 tel E³k, Armii Krajowej 31, tel Gi ycko, D¹browskiego 3, tel Gi ycko, Warszawska 21, tel Go³dap, pl. Zwyciêstwa 16 tel I³awa, Niepodleg³oœci 10, tel Kêtrzyn, Pi³sudskiego 1, tel Mr¹gowo, Królewiecka 45A/1 tel Mr¹gowo, Ratuszowa 5, tel Mr¹gowo, Wojska Polskiego 16/1 tel Nowe Miasto Lubawskie, 3 Maja 5 tel Olecko, pl. Wolnoœci 4, tel Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 1 tel Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 3/7 tel Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja tel Olsztyn, Koœciuszki 6, tel Olsztyn, Partyzantów 71, tel Olsztyn, Sikorskiego 2B, Real tel Pisz, Okopowa 3A, tel Szczytno, Odrodzenia 18, tel Szczytno, eromskiego 7, tel Wêgorzewo, Kraszewskiego 2 tel ORBIS TRANSPORT: 10% Dla posiadaczy do 26 lat. z Kart¹. Bilety dostêpne w ponad 1400 biurach w ca³ej Polsce i za granic¹. Najbli szy punkt sprzeda y mo na znaleÿæ na: Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL Elbl¹g, Hetmañska 24, tel Gi ycko, D¹browskiego 3, tel Olsztyn, D¹browszczaków 1 tel TRANS EXPRES E³k, Mickiewicza 15, tel Biura Podró y I³awa, Niepodleg³oœci 10, tel Kêtrzyn, pl. Pi³sudskiego 1. tel Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 1 tel Pisz, Okopowa 3A, tel Szczytno, eromskiego 7, tel ORBITA Olecko, pl. Wolnoœci 4/1, tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. CARLSON WAGONLIT POLSKA Elbl¹g, Stoczniowa 2, tel ORBIS Elbl¹g, Hetmañska 24, tel Gi ycko, D¹browskiego 3, tel Olsztyn, D¹browszczaków 1 tel , Olsztyn, Sikorskiego 2B, tel TRANS EXPRES E³k, Mickiewicza 15, tel BT HALINA LISTKOWSKA I³awa, Niepodleg³oœci 10, tel Poni sze biura udzielaj¹ 3% zni ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL Elbl¹g, Hetmañska 24, tel VARIUSTUR Elbl¹g, Wyczó³kowskiego 3 tel TRANS EXPRES E³k, Mickiewicza 15, tel ORBIS TRAVEL Olsztyn, D¹browszczaków 1 tel wypo yczalnie Wypo yczalnia Samochodów AHAW: 5 15% Na wypo yczanie samochodów. Niskie ceny, bardzo dobre samochody. Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 4 tel w

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V IX); wt sb 10 15, nd 10 13 (X IV). Siedziba: zajazd z pocz. XIX w. Wystawa:

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Technik Ceramicznych: 50% Wystawy: fajans kolski (u ytkowy i dekoracyjny, rêcznie malowany) od pocz¹tku powstania Fabryki Freudenreichów (w

Bardziej szczegółowo

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie ł ó d z k i e Ł ó d ź 107 Piotrków Trybunalski Bełchatów Łódź 108 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: bilet ulgowy Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V

Bardziej szczegółowo

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e G d a ń s k p o m o r s k i e 37 Gdynia Sopot Gdańsk 38 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Zachodnio-Kaszubskie: bilet ulgowy Czynne: V IX wt pt 10 17, sb nd 10 16, X IV wt pt

Bardziej szczegółowo

k o o z n a wielkopolskie

k o o z n a wielkopolskie i e l k o p o l s k i e w P o z n a ń 91 Poznań Leszno Konin 92 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: wstęp bezpłatny Siedziba: dworek z poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

Wypo yczalnia samochodów i pojazdów wojskowych Auta do Êlubu Kompleksowe ubezpieczenia Mo liwoêç wynajmu auta z kierowcà

Wypo yczalnia samochodów i pojazdów wojskowych Auta do Êlubu Kompleksowe ubezpieczenia Mo liwoêç wynajmu auta z kierowcà Wypo yczalnia samochodów i pojazdów wojskowych Auta do Êlubu Kompleksowe ubezpieczenia Mo liwoêç wynajmu auta z kierowcà 11-700 Mràgowo, Popowo Sal ckie 8 tel. 694 232 244 www.automazury.com www.it.mragowo.pl

Bardziej szczegółowo

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007 WWW.ISIC.PL Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE:

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka

Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka Lp. Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka 1. 1 NZOZ PRESTIGE ul. G. Morcinka 43 45-531 Opole 2. 2 Zalewski i Partnerzy Sp. z o.o. ul. Orląt Lwowskich 6/6 45-371 Opole stomatologia zachowawcza

Bardziej szczegółowo