Czas. Biuletyn informacyjny / the Ventor Bulletin. Wszyscy na pokład! na przygodę. s.5. s.44. All hands on board! Time for an adventure...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas. Biuletyn informacyjny / the Ventor Bulletin. Wszyscy na pokład! na przygodę. s.5. s.44. All hands on board! Time for an adventure..."

Transkrypt

1 lipiec/july 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 18 Wszyscy na pokład! Czas na przygodę Time for an adventure... s.44 s.5 All hands on board! Biuletyn informacyjny / the Ventor Bulletin

2 ALCOHOL AND TIREDNESS LACK OF CONCENTRATION ABSENT-MINDEDNESS AND CARELESSNESS ACCIDENT DISABILITY AND DEATH THINK IF IT S WORTH IT?

3 Wstęp Introduction temat numeru / cover topic Wszyscy na pokład! All_hands_on_board! Chciałbym kontynuować współpracę z takim zespołem _I would_certainly_look_forward_to_working_with_them_again Skarv FPSO kilka faktów Skarv_FPSO_ _a few_facts AKtUAlności / news Norweski Ventor Ventor Construction AS Norway_Ventor_ _Ventor_Construction_AS Przegląd projektów zagranicznych Relations_from_foreign_projects Trwa realizacja kontraktu w Koninie Realization_of_contract_in_Konin_is_under_way Wschód atrakcyjne kierunki dla Ventor East_ _attractive_directions_for_ventor Weryfikacje w Straszęcinie Verification_in_Straszęcin Doskonalenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy Perfection_of_the_safety_and_hygiene_at_work_culture Warsztat Menedżera Workshop_of_manager DZiAŁ techniczny / technical SUBJectS Zdarzenia potencjalnie wypadkowe High_Potential_Incident Nie każdy urodził się malarzem Not_everyone_is_born_painter Polska gazowym El Dorado? Poland_ _gas_el_dorado? Proces oczyszczania gazów przetwarzanie CO 2 Gas_purification_process_ _processing_of_co 2 Po GoDZinAcH / After WorK Pracownik pyta: Związki zawodowe The_employee_asks:_trade_unions Nasze pasje: Jeżeli wytrzyma 10 rund Our_passions:_If_he_lasts_ten_rounds Mistrzostwa Polski Lekarzy w pływaniu Doctors _Polish_Swimming_Championships Czas na przygodę Time_for_an_adventure SPiS treści list of content Na okładce: Wszyscy na pokład! Czas na przygodę On cover: All hands on board! Time for an adventure... Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin Ventor Sp. z o.o., ul. Drogowców 7, Dębica, Poland Tel , Fax Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować: All proposals and comments regarding bulletin please send to Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Cyberpunkt Jan Bosak, tel

4 Wstęp Introduction autor/author: Jarosław Brzeziński Przez_ostatnie_miesiące_rynki_europejskie,_w tym_i norweski,_ były_mocno_uśpione._większość_inwestycji_została_ wstrzymana_lub_odłożona_w czasie._przebudzenie_nastąpiło_ w odpowiednim_dla_nas_momencie,_tuż_przed_nadejściem_ wiosny._wtedy_to_do_stoczni_kvaerner_w Stord_(dawniej_ Aker)_wpłynął_Skarv_FPSO,_na_którym,_pracując_dla_BIS_ Industrier,_staliśmy_się_odpowiedzialni_za_realizacje_prac_ związanych_z izolacją_i zabezpieczeniem_antykorozyjnym._ Do_końca_czerwca_zmobilizowaliśmy_700_pracowników_ i chyba_nikogo_nie_zdziwi_fakt,_że_to_właśnie_jednostka_ wydobywcza,_której_właścicielem_jest_angielski_koncern_bp,_ zdominuje_nowy_numer_naszego_biuletynu. Co_na_przyszłość?_Po_cichu_liczymy,_że_dobra_passa_ będzie_wciąż_kontynuowana_bowiem_druga_połowa_ roku_zapowiada_się_dla_nas_bardzo_owocnie._na_dalszych_ stronach_zaprezentujemy_relacje_z pozostałych_projektów,_na_których_mamy_przyjemność_pracować._stosunkowo_nie_tak_dawno_otworzyliśmy_także_nasz_norweski_ oddział_w Stavanger,_dając_początek_nowemu_tworowi_ _Ventor_Construction_AS._Wychodzimy_naprzeciw_ oczekiwaniom_rynku! Rozwój_gospodarczy_nie_byłby_jednak_możliwy_bez_ surowców_energetycznych._olbrzymią_szansą_dla_polski_ jest_gaz_łupkowy,_którego_ewentualna_eksploatacja_ mogłaby_spowodować_istotne_zmiany_na_europejskim_ rynku_gazu._szerzej_o tej_sprawie_w artykule_ Polska_ gazowym_el_dorado?._w dziale_technicznym_przedstawimy_także_metodę_oczyszczania_gazów_spalinowych_ z CO 2._Sprawy_ekologii_powinny_mieć_dla_każdego_z nas_ wysoki_priorytet._ For_last_few_months_the_European_markets,_including_ the_norwegian,_have_been_slightly_dormant._most_ investments_have_been_stopped_or_postponed._ Awakening_occurred_in_the_very_suitable_moment_for_ us,_just_before_spring_came._then,_to_the_kvaerner_ shipyard_in_stord_(former_aker)_entered_the_skarv_ FPSO,_where_working_for_BIS_Industrier,_we_became_ responsible_for_realization_of_works_connected_with_ insulation_and_anti-corrosion_protection._by_the_end_ of_june_we_mobilized_700_workers_and_probably_no_ one_was_surprised_that_just_the_vessel_owned_by_the_ English_concern_BP,_would_dominate_the_newest_ edition_of_our_newsletter. Silently,_we_hope_for_continuation_of_this_run_of_good_ luck._second_half_of_the_year_is_promising_to_be_ fruitful,_so_on_further_pages_we_will_present_the_review_ of_our_other_projects_ _some_of_them_are_under_way,_ and_other_are_entering_in_progressing_stage._relatively_recently,_we_have_also_opened_our_norwegian_ branch_in_stavanger,_giving_outset_to_the_new_ creation_ _Ventor_Construction_AS._We_are_meeting_ market_expectations! Economic_progress,_however,_could_not_be_possible_ without_energy_raw_materials._for_poland,_the_shale_gas_ poses_such_a chance_and_its_possible_exploitation_could_ cause_essential_changes_on_the_european_gas_market._ More_about_that_you_can_find_in_the_article_ Poland_as_ gas_el_dorado? _In_the_technical_column_we_will_present_ also_the_method_of_flue_gas_purification_from_co 2 _ _environmental_issues_should_be_of_priority_for_everyone._ Nowy_numer_to_także_artykuł_o związkach_zawodowych,_ a dokładnie_korzyściach_i obowiązkach_jakie_spoczywają_ na_członkach._przy_pasjach_naszych_pracowników_ skrzyżowaliśmy_rękawice_na_ringu_bokserskim._obyło_się_ jednak_bez_nokautu. The_new_edition_contains_also_the_article_about_labour_ unions_and_in_particular_about_benefits_and_responsibilities_of_their_members._at_passions_of_our_workers_we_ crossed_boxing_gloves._however,_we_have_done_without_ knock-out. Miłego czytania! Have a good reading! Skarv FPSO w stoczni Kvaerner Stord / Skarv FPSO in Kvaerner Stord shipyard 4

5 temat numeru cover topic Nasi formeni zmiana dzienna i nocna, tydzień 23 / Our foremen day and night shift, week 23 Wszyscy na pokład! Po_zakończeniu_prac_przy_platformie_Gjøa,_wierzyliśmy,_ iż_chude_lata_już_za_nami,_a kolejny_duży_projekt_to_tylko_ kwestia_czasu._kryzys_w branży_nakreślił_jednak_inny_ scenariusz_i nakazał_czekać_cierpliwe._opłaciło_się._ Odnowiliśmy_współpracę_z BIS_Industier_i z końcem_ lutego_wróciliśmy_do_znanej_nam_stoczni_aker_stord_(od_ maja_br._nosi_nazwę_kvaerner_stord),_gdzie_czekała_już_ specjalna_jednostka_wydobywcza_skarv_fpso._do_końca_ czerwca_zaangażowaliśmy_700_osób,_stając_się_tym_ samym_najliczniejszą_grupą_na_projekcie._ Inwestycja_jest_przełomowa_pod_kilkoma_względami:_po_ pierwsze_bp_chce_odbudować_swój_wizerunek_po_ ubiegłorocznej_katastrofie_ekologicznej_w Zatoce_ Meksykańskiej,_po_drugie_Skarv_FPSO_ma_być_największą_ i najbardziej_zaawansowaną_jednostką_tego_typu_ w obrębie_norweskiego_szelfu_kontynentalnego._ Postawiono_więc_jasny_i klarowny_cel_ _perfekcyjne_ wykonawstwo._ Mimo_olbrzymich_nacisków_na_jakość,_był_jeszcze_jeden,_ o wiele_ważniejszy_priorytet_ _życie_i zdrowie_wszystkich_ All hands on board! After_finishing_works_at_the_Gjøa_platform_we_believed_ that_lean_years_are_behind_us_and_the_next_large_ project_is_only_a matter_of_time._the_crisis_in_this_ industry,_however,_wrote_different_script_for_us_and_ forced_us_to_wait_patiently._it_paid_off._we_renewed_our_ collaboration_with_bis_industier_and_at_the_end_of_february_we_returned_to_the_well_known_shipyard_aker_ Stord_(from_May_this_year_it_bears_the_name_Kvaerner_ Stord)_where_was_already_waiting_the_special_ extracting_unit_skarv_fpso._at_first,_all_works_were_ scheduled_for_6_weeks;_nevertheless,_the_setting_out_ of_the_vessel_to_sea_was_postponed._by_the_end_of_ June_we_hired_700_persons_becoming_in_that_way_the_ largest_group_in_the_project._ The_project_is_crucial_with_many_respects:_firstly,_BP_ wants_to_recreate_its_image_after_the_eco-catastrophe_ previous_year_in_gulf_of_mexico;_secondly,_skarv_fpso_ is_to_be_the_largest_and_most_advanced_unit_of_this_ type_within_the_norway_continental_shelf._so_the_ clear_and_transparent_target_had_been_set_ _perfect_ performance._ autor/author: Jarosław Brzeziński 5

6 6teMAt numeru cover topic Roman Domański (po lewej) oraz Mariusz Lasek (po prawej) piastowali stanowisko general foremana / Roman Domanski (left) and Mariusz Lasek (right) held the position of general foreman (as back to back) Ventor Construction na Skarv FPSO Despite_enormous_pressures_on_maintaining_high_ quality_there_was_one_more,_much_more_important_ priority_ _life_and_health_of_all_employees._all_doubts_ with_respect_to_safety_had_to_be_dispelled_before_commencing_with_the_work._everyone_had_to_be_aware_ that_in_case_of_even_small_danger_one_had_right_(or_ even_a duty)_to_stop_doing_his_task._what_is_more,_all_ involved_had_to_take_part_in_two_training_courses_of_ HSE:_first_was_about_general_principles_in_force_on_the_ area_of_the_shipyard,_and_second_was_oriented_on_the_ unit_skarv_fpso_where,_among_others,_they_got_ familiar_with_the_specificity_of_ship_building,_stages_of_ its_construction_and_the_ BP s_golden_rules _were_ presented._additionally,_during_project_duration,_ cyclic_meetings_were_organized_during_which_the_ management_informed_about_possible_events_and_ also_guidelines_were_relayed_how_to_prevent_them_in_ future._thanks_to_all_those_measures_we_avoided_ accidents_what_also_makes_us_happy,_and_our_ employees_were_awarded_in_competitions_for_the_best_ written_risk_reports_(ruh). pracowników._wszelkie_wątpliwości_co_do_bezpieczeństwa_musiały_zostać_rozwiane_zanim_przystąpiono_do_ prac._każdy_musiał_mieć_świadomość,_iż_w przypadku_ nawet_niewielkiego_zagrożenia_miał_prawo_(a nawet_ i obowiązek)_przerwać_wykonywane_zadania._co_więcej,_ wszyscy_zaangażowani_przeszli_przez_dwa_kursy_bhp:_ pierwszy_dotyczył_ogólnych_zasad_funkcjonujących_na_ terenie_stoczni,_a drugi_był_ukierunkowany_na_jednostkę_ Skarv_FPSO,_gdzie_m.in._poznano_specyfikę_budowy_ statku,_etapy_jego_powstawania_oraz_przedstawiono_ Złote_zasady_BP _( BP S_Golden_Rules )._Dodatkowo,_ podczas_trwania_projektu,_cyklicznie_organizowane_były_ spotkania,_na_których_kierownictwo_informowało_ o ewentualnych_zdarzeniach_i przekazywało_zalecenia_ jak_w przyszłości_im_zapobiec._dzięki_tym_wszystkim_ zabiegom,_uniknęliśmy_wypadków,_a co_nas_również_ cieszy,_nasi_pracownicy_byli_nagradzani_w konkursach_za_ najlepiej_opisane_raporty_zagrożenia_(ruh). Byliśmy_obecni_na_wielu_stanowiskach_projektowych_ począwszy_od_inżynierów,_kontrolerów_jakości,_brygadzistów,_a skończywszy_na_monterach_izolacji_i malarzach_ przemysłowych._rotacja,_w której_pracowaliśmy_(2/3)_ spowodowała,_iż_zaangażowaliśmy_blisko_700_osób._co_ Ventor Construction at Skarv FPSO We_were_present_on_many_project_workplaces_starting_ from_engineers,_quality_controllers,_foremen_and_

7 tydzień,_w środę,_przylatywaliśmy_specjalnie_wynajętym_ samolotem_do_miasta_haugesund,_skąd_podstawione_ autobusy_dowoziły_nas_do_docelowego_miejsca. Początek_nie_należał_do_najłatwiejszych._Niezbędne_było_ odpowiednie_zorganizowanie_prac_oraz_przygotowanie_ materiałów._na_szczęście_zaprocentowało_doświadczenie_ wyniesione_z poprzednich_naszych_inwestycji_(choćby_ Alvheim_FPSO)._Zadania_wykonywane_były_bez_opóźnień_ i z należytą_starannością._duży_ukłon_należy_również_ skierować_w kierunku_pani_evy_tyse,_project_managera_ ze_strony_bis_industrier,_której_wskazówki_i porady_ przyspieszyły_wiele_procesów._ Nowością_dla_naszych_monterów_izolacji_był_stosowany_ materiał_ _Ulva._Na_miejscu_jednak,_David_Joseph_oraz_ Danny_Mahoney,_reprezentanci_Ulva_Insulation_Systems,_ odpowiedzialni_byli_za_prowadzenie_bieżącego_ programu_szkoleń_oraz_zapewnie_pomocy_technicznej._ Dzięki_takiemu_wsparciu_szybko_wyeliminowaliśmy_braki_ teoretyczne,_a krótki_trening_praktyczny_sprawił,_że_prace_ ruszyły_pełną_parą._ ending_with_insulation_fitters_and_industrial_painters._ Rotation_we_were_working_(2/3)_caused_that_we_ engaged_almost_700_persons._every_week,_on_ Wednesday,_we_were_flown_in_by_specially_chartered_ plane_to_the_town_of_haugesund_from_where_the_ awaiting_coaches_took_us_to_the_target_place. The_outset_was_not_the_easiest_one._Necessary_was_ correct_organization_of_work_and_preparation_of_ materials._fortunately,_the_experience_derived_from_ our_previous_investments_(for_example_alvheim_fpso)_ turned_out_to_be_of_great_value._the_tasks_were_ realized_on_time_and_with_due_care._great_thanks_are_ due_also_to_ms._eva_tyse_ _the_project_manager_from_ the_part_of_bis_industrier,_whose_guidelines_and_tips_ accelerated_many_processes. A novelty_for_the_fitters_was_the_material_ulva._ However_onsite,_David_Joseph_and_Danny_Mahoney,_ Ulva s_representatives,_were_providing_site_services_ throughout_the_project:_a rolling_training_programme_ for_the_insulation_teams_in_the_application_of_the_ulva_ Insulation_Systems_and_technical_assistance._Their_ responsibilities_were_also_to_liaise_with_bp_and_their_ contractors_on_any_insulation_matters_relating_to_the_ Ulva_range_of_insulation_products._For_our_operators,_ short_theoretical_training_and_having_them_getting_ familiar_with_specificity_of_fitting_was_enough_to_make_ work_go_with_full_blast._ Foreman Michał Zając wraz ze swoim zespołem / Foreman Michał Zając together with his team During_the_project_we_also_tried_to_facilitate_contacts_of_ our_employees_with_various_offices._thanks_to_close_ cooperation_with_kvearner_stord_and_bis_industrier,_the_ meetings_were_organized_every_monday_with_skatteetaten_and_nav_during_which_one_could_apply_for_ Skattekort_or_get_information_about_social_benefits._ Additionally,_we_implemented_our_internal_action_ Think,_is_it_worth? _which_was_aimed_at_remembering_ Podczas_projektu,_staraliśmy_się_także_ułatwić_kontakt_ pracowników_z różnymi_urzędami._dzięki_bliskiej_ współpracy_z Kvearner_Stord_i BiS_Industrier,_w każdy_ poniedziałek_organizowane_były_spotkania_z Skatteetaten_oraz_NAV,_podczas_których_można_było_aplikować_ o Skattekort,_bądź_uzyskać_informacje_na_temat_ świadczeń_socjalnych._ Dodatkowo_wcieliliśmy_w życie_naszą_wewnętrzną_akcję_ Zastanów_się_czy_warto?,_która_miała_na_celu_przypomnienie_konsekwencji_pracy_na_ podwójnym_gazie._ W drodze na co tygodniowe zebrania pracowników / On the way to weekly employees meeting 7

8 8teMAt numeru cover topic the_consequences_of_working_ under_influence._we_also_ tried_to_respond_on_current_basis_to_all_needs_of_our_ internal_customers_during_their_stay_in_stord. In_the_end_I would_like_to_stress_the_mood_during_the_ Skarv_project._It_was_extremely_friendly._We_acted_as_ one_harmonious_team_what_was_well_seen_both_at_ work_and_outside_it._in_case_of_any_doubts_or_lesser_ experience_one_could_always_hope_for_assistance._we_ celebrated_together_birthdays_of_some_of_our_workers,_ we_celebrated_coffee_breaks._these_are_trifles_and_some_ can_say_it s_not_important_although_it_certainly_would_ influence_work_effectiveness._the_established_rotational_system_caused_we_were_present_on_the_site_for_7_days_ a week,_every_shift_lasting_12_hours._time_in_stord_flew_ very_fast_and_the_willingness_to_work_we_were_never_ missing._of_course,_there_were_also_some_snags_and_ unexpected_situations._these,_however,_we_handled_ like_new_challenges_and_lessons_to_be_learn_to_gain_ more_experience. Staraliśmy_się_na_bieżąco_odpowiadać_na_potrzeby_ naszych_klientów_wewnętrznych_w trakcie_ich_pobytu na_stord. Na_koniec_chciałbym_podkreślić_jeszcze_atmosferę_ panującą_na_projekcie_skarv._była_ona_niezwykle_ przyjacielska._działaliśmy_jako_jeden_zgrany_zespół,_co_ widoczne_było_w pracy_i poza_nią._w przypadku_ wątpliwości,_mniejszego_doświadczenia_zawsze_można_ było_liczyć_na_pomoc._wspólnie_świętowaliśmy_urodziny_ niektórych_naszych_pracowników,_celebrowaliśmy_ przerwy_kawowe._są_to_drobiazgi,_niektórzy_powiedzą,_że_ mało_ważne,_aczkolwiek_na_pewno_wpłynęły_one_na_ efektywność_pracy._ustalony_system_rotacyjny_powodował,_iż_byliśmy_obecni_na_budowie_7_dni_w tygodniu,_po_ 12_godzin_każda_zmiana._Czas_w Stord_płynął_jednak_ niezwykle_szybko,_a chęci_do_pracy_nie_brakowało._nie_ obyło_się_oczywiście_bez_problemów_i niespodziewanych_ sytuacji._te_jednak_traktowaliśmy_jako_nowe_wyzwania_ i lekcje,_które_dadzą_nam_bezcenne_doświadczenia._ Monterzy izolacji podczas pracy / Insulation operators during the work

9 Chciałbym kontynuować współpracę z takim zespołem Tomasz Orłowski (QC izolacja) wraz z Davidem Josephem (Ulva Insulation Systems) / Tomasz Orlowski (QC insulation) together with David Joseph (Ulva Insulation Systems) Podczas_budowy_Skarv_FPSO,_BP_poprosiło_firmę_Ulva_ o wydelegowanie_przedstawiciela,_który_zajmowałby_się_ przeprowadzaniem_szkoleń_oraz_kontrolą_prac_związanych_ z izolacją_rurociągów_oraz_zbiorników._został_nim_david_ Joseph,_którego_to_poprosiliśmy_o krótki_komentarz_na_ temat_aktywności_naszych_pracowników_na_projekcie. Współpraca pomiędzy firmą Ventor Construction a firmą Ulva rozpoczęła się w marcu 2011 kiedy to Skarv FPSO przybył do Norwegii. W tym samym czasie wytypowano drugiego przedstawiciela, którym został Danny Mahoney. Zajmował się głównie PFP oraz łatwo usuwalną izolacją połączeń rurociągów (tzw. thermal removable jacket programme ) zgodną z właściwym systemem na projekcie. I would certainly look forward to working with them again Ulva_Insulation_Systems_Ltd._were_asked_by_BP_to_ provide_representative_onsite_to_provide_site_services_ throughout_the_project._david_joseph_was_appointed_ in_this_role_and_his_main_responsibilities_were_to_ provide_a rolling_training_programme_and_technical_ assistance._we_asked_him_for a brief comment_about_ the_activities_of our_employees on_skarv_fpso. The working relationship between the Ventor Construction personnel and Ulva site services started in March 2011 when the BP Skarv FPSO arrived in Norway. By this time Ulva had appointed a second site services representative called Danny Mahoney. My job was primarily the installation of all pipework and vessel insulation programme while Danny was looking after the PFP and Thermal removable jacket programme. When the Ventor personnel arrived at Stord they were keen to set up their operation on the quayside as near as possible to the ship. It was not long before they had settled in to their roles and Tomasz Orlowski (Ventor QC) and Roman Domanski (GF) and his team soon had the foremen located in their offices and ready to carry out their tasks. The Ventor warehouse personnel immediately took control of the Ulva materials carried shipped over from Korea in 21x40 " containers. These materials had been initially stored in the 3 warehouses procured by BP for the duration of the project in Norway. Initial inventories temat numeru cover topic autor/author: David Joseph Po przybyciu na Stord, pracownikom firmy Ventor Construction zostały przydzielone pomieszczenia biurowe znajdujące się w pobliżu budowanej jednostki wydobywczej. Nie długo potem, w swoje role wcielili się Tomasz Orłowski (QC) i Roman Domański (GF) i wraz z swoimi zespołami rozpoczęli wykonywanie powierzonych im zadań. Podobnie rzecz się miała z obsługą magazynu, gdzie magazynierzy, niezwłocznie po dostarczeniu materiałów (przypłynął z Korei w pojemnikach o wielkości 21x40"), sporządzili inwentaryzację zasobów i opracowali system dostarczania ich pod konkretne job packi. Pracownicy magazynu na wszystkich rotacjach mieli Danny Mahoney podczas wykonywania prac izolacyjnych / Danny Mahoney during installation the removable thermal jacket 9

10 temat numeru cover topic Szkolenie w zakresie stosowania materiału Ulva / Ulva s training bardzo dobre relacje z zespołem logistyki w stoczni Aker w tym również operatorami dźwigów odpowiedzialnych za umieszczanie materiałów na budowanej jednostce. Dodatkowo, w jednym z magazynów wyodrębniono miejsce przeznaczone dla pracy warsztatowców, gdzie przygotowywano elementy izolacji (tzw. Personal Protection materials ) pod rurociągi i zbiorniki. Materiały zostały nabyte przez BIS Industrier, a jakość ich późniejszego wykonania, była znakomita. Co więcej, poza głównym zakresem obowiązków (produkcja ochrony indywidualnej do pracy przy wysokich temperaturach) warsztat otrzymywał szereg dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres ich podstawowych obowiązków. Polecenia te wykonywano na bardzo wysokim poziomie, a wszystko zostało bardzo pozytywnie odebrane przez odpowiedzialnych za nadzór, pracowników BP. Z punktu widzenia prac izolacyjnych, pierwszą rzeczą, którą musiałem dokonać na Skarv FPSO, było przeprowadzenie szkolenia w zakresie stosowania materiałów Ulva. Materiały te musiały być nakładane w sposób zgodny ze specyfikacją projektu i standardami jakości BP. Szkolenie składało się z dwóch prezentacji, po których to przeprowadzono szkolenie praktyczne. Wręcz trudno uwierzyć, jak sprawnie poszła pracownikom firmy Ventor Construction, zamiana teorii w praktykę w zakresie wykonywania czynności związanych z systemem niemetalicznych okładzin. Oczywiste było, iż uczestnicy szkolenia byli bardzo doświadczonymi fachowcami, a konkretne i rzeczowe pytania z ich strony, tylko to potwierdziły. were made of the materials in the warehouses and a system of preparing the materials in jobs packs ready to be lifted onto the ship was introduced. The warehouse personnel, throughout all of the rotations, had a good working relationship with the logistics team at the Aker Shipyard and also with the Banksmen/Crane Operators responsible for the lifts onto the ship. A metal fabrication workshop was set up in one of the warehouses and was soon ready to start work on the fabrication of Personal Protection materials for the ships pipework and vessels. Materials were procured for this task through BIS Industrier and the standard of work being prepared for the ship was first class. Outside of the remit to provide personal protection for the pipework/ vessels the fabrication department were tasked with a number of additional metal fabrication jobs not in the initial scope. Again this fabrication work was of a high standard and well accepted by BP personnel responsible for commissioning the work. From an insulation point of view the first thing for me to do was to start training the Ventor applicators on how the Ulva materials should be applied in order that the insulation materials would be installed in line with the project specification and BP Quality Standards. The training consisted of two indoor presentations followed by practical training in the workshop. I can t believe how well the Ventor personnel took to this introduction into a new non-metallic cladding system. The guys were obviously very experienced and asked all of the right questions throughout the training day. On-board the Skarv, the applicators really showed how good they were and soon mastered the application of 10 Na pokładzie jednostki Skarv, izolerzy ponownie pokazali swój profesjonalizm. Bardzo szybko opanowali technikę aplikowania Ulvy oraz sposoby uszczelniania szwów, powstających po zastosowaniu systemów izolacyjnych. Moim zdaniem, wykonano kawał dobrej roboty od momentu kiedy statek Skarv przybył do Norwegii. Dla mnie Część teoretyczna szkolenia Ulva / Theoretical Ulva s training

11 the Ulva products and tricky art of sealing the seams after applying the insulation system. A lot of good work has been done on the Skarv since it has arrived in Norway which has complimented the work carried out in Korea. For me personally it was interesting to compare the benefits of a young, thrusting, and relatively inexperienced Korean workforce with that of the more senior, steady and experienced workforce provided by Ventor. Szkolenie praktyczne w zakresie stosowania materiału Ulva / Practical Ulva s training osobiście interesujące było porównanie jakości prac wykonanych przez młodych, stosunkowo niedoświadczonych koreański pracowników, z jakością prac wykonanych przez doświadczonych już pracowników firmy Ventor. Stosunki pomiędzy QC, formenami zatrudnionymi przez firmę Ventor Construction a przedstawicielami obsługi firmy Ulva, zawsze były profesjonalne i przyjazne. Nigdy nie omawiano problemów lecz raczej omawiano stawiane przed nami wyzwania. To z pewnością, przyczyniło się do tego, iż moja praca stała się łatwiejsza i upewniło mnie to w przekonaniu, że produkty firmy Ulva stosowano prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami BP. Wiem również, że mogę powiedzieć to samo w imieniu Dannego. Uważam, że zespół firmy Ventor Construction w pełni pokazał, jak szybko i dobrze przyswaja nowe technologie w systemach izolacyjnych, czego dowodem był profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków na projekcie Skarv. Z całą pewnością chciałbym kontynuować z nimi współpracę w przyszłości. Fakty Wymagania_projektu_Skarv_FPSO_w zakresie_izolacji: X Na_projekty_dostarczono_ponad_30.000_metrów_materiałów izolacji_systemów_ulva_ X 2500+_usuwalnych_powłok_termicznych_zostało wyprodukowanych_dla_zaworów,_przyrządów_oraz_kołnierzy._ X 1900+_usuwalnych_powłok_izolacyjnych_typu_PFP_zostało wyprodukowanych_w celach_ochrony_przeciwpożarowej dla_górnych_zaworów,_przyrządów_oraz_kołnierzy._ X 4200_usuwalnych_paneli_izolacyjnych_typu_PFP_zostało wyprodukowanych_w celach_ochrony_przeciwpożarowej_dla zaworów_i kołnierzy_turret u. The relationship between the QC and the foremen of Ventor and that of the Ulva site services representatives was at all times professional and friendly. No-one ever discussed problems only the challenges that lay before us. This certainly made my job easier and ensured that the Ulva product range was applied correctly in keeping with BP s expectations. I also know that I can speak for Danny as far as the jacketing programme is concerned. To date, I believe that the Ventor Construction team have shown how well they can adapt to new insulation systems, how skilful they have been in applying the insulation and how professional they have conducted themselves throughout their time on the Skarv project. I would certainly look forward to working with them again. Facts BP_Skarv_Insulation_requirement_were: X In_excess_of_30,000_meters_of_Ulva_insulation_materials_were supplied_for_the_project. X 2500+_removable_Thermal_jackets_were_manufactured_for valves,_instruments_and_flanges. X 1900+_removable_PFP_insulation_jackets_were_manufactured for_fire_protection_of_the_topside_valves,_instruments_and_flanges X 4200_removable_PFP_insulation_panels_for_the_fire_protection of_the_turret_valves_and_flanges. Zadowolenie było często widoczne na twarzach pracowników / Job satisfaction was often visible on the employees faces 11

12 temat numeru cover topic Skarv FPSO w całej okazałości / Skarv FPSO vessel Skarv FPSO kilka faktów Skarv FPSO a few facts autor/author: Jarosław Brzeziński Złoże Złoże_Skarv_to_obecnie_największy_projekt_wydobywczy_ w Norwegii,_a położony_jest_150_mil_morskich_na_ południowych_południowy_zachód_od_sandnessjøen. BP_Norge_AS_jest_operatorem_pola_Skarv,_a jego_udziałowcami_są_statoil_petroleum_as_(36,16%),_e.on_ruhrgas_ Norge_AS_(11,92%),_BP_Norge_AS_(23,84%)_oraz_PGNiG_ Norway_AS_(11,92%)._Wiercenie_otworu_produkcyjnego_ zaplanowana_na_drugą_połowę_2011_roku._wykonany_ zostanie_tzn._ sidetrack _(poszerzenie_złoża_lub_wydrążenie_ nowego_wykorzystując_istniejące_dojście)_z otworu_ poszukiwawczego_i wiercony_będzie_jako_otwór_poziomy_ w strefie_złożowej._bp_norge_as_jest_także_operatorem_ i armatorem_zarządzającym_pływającym_systemem_ wydobywczo_przeładunkowym_skarv_fpso. FPSO co to jest? FPSO what is that? 12 Z ang._floating,_production,_storage,_offloading_ _jest_to_ pływająca_jednostka_wydobywcza_posiadająca_na_swoim_ pokładzie_urządzenia_do_wstępnej_obróbki_surowców._ Nie_jest_to_ani_statek,_ani_platforma,_aczkolwiek_ spełniająca_funkcję_obu._rozwiązanie_to_sprawdza_się_na_ wodach_różnej_głębokości._system_obrotowy_(turret)_ pozwala_na_swobodny_obrót_statku_w zależności_od_ Oil field The_Skarv_oil_field_is_currently_the_largest_extracting_ project_in_norway_situated_150_sea_miles_south-west_ from_sandnessjøen._bp_norge_as_is_the_operator_of_ the_skarv_field,_and_the_shareholders_are_statoil_as_ (36,16%),_E.ON_Ruhrgas_Norge_AS_(11,92%),_BP_Norge_ AS_(23,84%)_and_PGNiG_Norway_AS_(11,92%)._Drilling_ a production_hole_is_scheduled_for_the_second_half_of_ 2011._The_so_called_ sidetrack _will_be_made_(broadening_the_oilfield_or_drilling_the_new_hole_using_the_ existing_entrance)_from_the_exploratory_well_and_it_ will_be_drilled_as_horizontal_hole_within_the_accumulation_zone._bp_norge_as_is_also_the_operator_and_ managing_owner_of_the_floating_production_storage_ offloading_vessel_skarv_fpso. In_English,_floating,_production,_storage,_offloading_ _it_is_the_floating_extracting_unit_having_on_its_board_ the_equipment_for_initial_processing_for_raw_materials._it_is_neither_ship_nor_rig_although_it_works_as_ both._such_solution_proves_on_waters_of_various_ depths._the_rotary_system_(turret)_permits_for_free_ rotation_of_the_ship_depending_on_weather_condi-

13 tions_and_other_factors._fpso_is_connected_at_the_ same_time_to_different_underwater_deposits._ Transported_raw_materials_are_sent_from_sea_bottom_ to_the_turret_and_further_to_the_tanks._further_part_ consists_in_initial_treatment_and_preparation_of_raw_ materials_for_transport._crude_oil_is_run_to_tankers_ while_gas_is_sent_directly_to_pipelines._fpso_is_a more_ economical_solution_than_rigs_and_that_mainly_ because_of_its_possibility_of_relocation._on_top_of_that,_ in_case_of_lack_of_transporting_line,_it_is_an_optimal_ choice_because_of_the_tanks. Skarv FPSO Skarv_FPSO_will_serve_the_Skarv,_Idun_Snadd_deposits_ below_the_polar_circle_in_north_sea._the_extracted_oil_ will_be_initially_processed_and_then_loaded_to_tankers_ while_gas_will_be_transported_via_a pipeline_80_km_ long_to_the_transporting_system_of_asgard_field._the_ unit_can_simultaneously_run_extraction_from_17_ wellbores_at_wind_strength_on_the_sea_up_to_10_in_ Beaufort s_scale._ The_construction_was_developed_in_stages._BP_was_ awarded_a contract_for_building_of_the_hull_which_was_ contracted_at_the_shipyard_samsung_heavy_industries_ in_south_korea._the_hull_contains_also_accommodations_for_100_workers_with_full_social_facility._the_ warunków_pogodowych_i innych_czynników._fpso_ podłączony_jest_równocześnie_do_wielu_podwodnych_ złóż._transportowane_surowce_przesyłane_są_z dna_ morza_do_turretu,_a dalej_do_zbiorników._dalsza_część_ przebiega_polega_na_wstępnej_obróbce_i przygotowaniu_ surowca_do_dalszego_transportu._ropa_kierowana_jest_do_ tankowców,_natomiast_gaz_przesyłany_jest_bezpośrednio_ do_rurociągów._fpso_jest_bardziej_ekonomicznym_ rozwiązaniem,_aniżeli_platformy,_a to_głównie_za_sprawą_ możliwości_przemieszczania._dodatkowo_w przypadku_ braku_linii_przesyłowej_jest_to_optymalny_wybór_ze_ względu_na_posiadane_zbiorniki. Skarv FPSO Skarv_FPSO_obsługiwać_będzie_złoża_Skarv,_Idun_oraz_ Snadd_tuż_poniżej_koła_podbiegunowego_na_Morzu_ Północnym._Wydobyta_ropa_poddawana_będzie_ wstępnej_obróbce,_a następnie_przeładowywana_na_ zbiornikowce,_natomiast_gaz_transportowany_będzie_ rurociągiem_długości_80_km_do_systemu_transportowego_ pola_asgard._jednostka_może_prowadzić_równolegle_ wydobycie_z 17_odwiertów,_przy_sile_wiatru_na_morzu_do_ 10_w skali_beauforta._ Konstrukcja_powstawała_etapowo._BP_otrzymało_ kontrakt_na_budowę_kadłuba,_który_zlecono_stoczni_samsung_heavy_industries_w Korei_Południowej._Kadłub_ 13

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 07 700,000 cubic yards Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D Steel recycling Robotic productivity Produktywność dzięki robotyce Education is key Myanmar

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl KPMGzin Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011 www.kariera.kpmg.pl Spis treści Sukces na wyciągnięcie ręki Warsztaty KPMG... 3 Przyjemne z pożytecznym Assessment Centre... 4 Oceniamy Twoje umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Projekt Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Rok 2008 to rok, w którym firma Mota- Engil Polska S.A. umacniała zaufanie do polityki modernizacji, którą jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2012 Redaktor naukowy Lesław SIENIAWSKI Recenzenci Zbigniew HUZAR Jerzy M. MISCHKE Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zamawiający Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo