Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego"

Transkrypt

1 Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty Etap wojewódzki Klucz odpowiedzi 1

2 Zadanie I. Wskaż jedną prawidłową odpowiedź na poniższe pytania. 1. Plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej powstał w: a. styczniu 1941 r. b. styczniu 1942 r. c. styczniu 1943 r. (0-14 punktów) 2. Plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej został podpisany w: a. Wannsee b. Monachium c. Lipsku 3. Dystrykt galicyjski został powołany w: a r. b r. c r. 4. Generalny Plan Wschodni na Zamojszczyźnie Niemcy realizowali: a. od jesieni 1942 r. b. od jesieni 1943 r. c. od jesieni 1944 r. 5. Kurier Rządu Emigracyjnego na spotkaniu KG AK w lipcu przekazał stanowisko władz dotyczące przygotowań do powstania. Był to: a. Stefan Korboński b. Jan Nowak-Jeziorański c. Tomasz Arciszewski 6. Powstanie warszawskie trwało 63 dni w okresie: a. 1 sierpnia 2 października 1942 r. b. 1 sierpnia 2 października 1943 r. c. 1 sierpnia 2 października 1944 r. 7. Akt kapitulacji powstania warszawskiego podpisano w: a. Konstancinie b. Ożarowie c. Modlinie 8. W trakcie powstanie oddziały SS rozstrzelały ok. 40 tys. mieszkańców: a. Mokotowa b. Śródmieścia c. Woli 9. Po upadku Żoliborza w dniu 30 września samotnie walczyła część: a. Czerniakowa 2

3 b. Mokotowa c. Śródmieścia 10. Na czele Kedywu (Kierownictwa Dywersji) od listopada 1943 r. stał: a. gen. Stefan Grot-Rowecki b. gen. Tadeusz Bór-Komorowski c. płk August Emil Fieldorf- Nil 11. Sonderaktion Krakau polegała na: a. aresztowaniu profesorów krakowskich uczelni i wywiezieniu ich do niemieckich obozów koncentracyjnych b. walce Niemców z polską inteligencją c. gospodarczym eksploatowaniu ziemi krakowskiej 12. Niemiecka polityka Lebensraum polegała m.in. na: a. utworzeniu państw satelickich sprzymierzonych z III Rzeszą b. utworzeniu na okupowanych przez Sowietów ziemiach polskich autonomicznego obszaru c. wysiedlaniu Polaków z włączonych do III Rzeszy ziem polskich i sprowadzaniu w ich miejsce niemieckich osadników 13. Jednym z celów akcji Burza była: a. ochrona ludności polskiej na Ukrainie i Wołyniu przed Ukraińcami b. podkreślenie woli walki Polskiego Państwa Podziemnego z Niemcami i przekonanie Sowietów do uznania polskich praw do obszarów po obu stronach linii Curzona c. przekonanie Sowietów do zmiany polityki wobec Polskiego Państwa Podziemnego 14. Podczas konferencji jałtańskiej ustalono, że: a. powołany zostanie polski rząd, w którym dominować będą przedstawiciele niekomunistycznego podziemia niepodległościowego b. powstanie polski rząd tymczasowy, który uzyska akceptację trzech mocarstw c. w skład państwa polskiego wejdą wszystkie ziemie włączone do Związku Sowieckiego po agresji 17 września Zadanie II. Uszereguj chronologicznie podane poniżej wydarzenia wpisując je do tabel, zaczynając od tego, które było najwcześniejsze. (0-3 punkty) a) 3

4 Kolejność wydarzeń powstanie ZWZ zamordowanie jeńców polskich w Katyniu przez Sowietów układ Sikorski- Majski powstanie rządu PKWN wybuch powstania warszawskiego b) Kolejność wydarzeń zawarcie polskoradzieckiego układ o nieagresji niemieckosowiecki układ o granicach, I transport jeńców polskich do obozu Auschwitz agresja Niemiec na ZSRR ewakuacja żołnierzy i cywilów polskich ze Związku Sowieckiego pod dowództwem gen. Andersa c) Kolejność wydarzeń powstanie Generalnego Gubernatorstw a odkrycie grobów jeńców polskich w Katyniu utworzenie KRN proces szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie Testament Polski Walczącej 4

5 Zadanie III. Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania. (0-4 punkty) Chcemy, by pan powiedział polskiemu rządowi, rządom i czołowym przywódcom alianckim, że jesteśmy bezsilni wobec niemieckich zbrodniarzy. Nie możemy się sami bronić, ani też nikt w Polsce nie jest w stanie nas obronić. Polskie władze podziemne mogą uratować niektórych z nas ( ). Niemcy nie starają się nas ujarzmić tak, jak inne narody. My jesteśmy systematycznie mordowani ( ) trzy miliony polskich Żydów są skazane na zagładę. ( ) i nie może temu zapobiec ani polskie ani żydowskie podziemie. Niech pan odpowiedzialność za złoży na barki aliantów. Niech żaden z przywódców Narodów Zjednoczonych nie będzie w stanie powiedzieć, że nie wiedział, iż jesteśmy w Polsce mordowani i że tylko z zewnątrz można nam przyjść z pomocą. S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat , Bydgoszcz: Nasza Przyszłość, s a) Jaki plan mieli Niemcy wobec Żydów? Zamierzali dokonać pełnej eksterminacji ludności żydowskiej. b) Komu o wydarzeniach opisywanych w tekście miał przekazać informację Jan Karski? Aliantom i za ich pośrednictwem całemu światu. c) Jaka była szansa polskiego podziemia na uratowanie mordowanej przez Niemców ludności? Polskie podziemie samo nie mogło uratować Żydów. d) Jakiej reakcji od aliantów spodziewali się autorzy informacji? 5

6 UWAGA! Podjęcia jakichkolwiek działań w celu udzielenia pomocy Żydom Dopuszcza się uwzględnienie przez Komisję Konkursową innych poprawnych odpowiedzi uczniów, zgodnych z treścią i ideą zawartą w kluczu. Zadanie IV. Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania. (0-12 punktów) Naszym celem jest: 1. Opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie oraz przez rosyjską policję polityczną. 2. Zaprzestanie prześladowań politycznych, którego dowodem będzie: a) zwolnienie skazanych i uwięzionych w procesie moskiewskim, b) amnestia dla więźniów politycznych oraz dla wszystkich żołnierzy AK i dla tak zw. oddziałów leśnych, c) powrót Polaków wywiezionych w głąb Rosji i likwidacja obozów koncentracyjnych przypominających smutnej pamięci metody totalizmu niemieckiego, d) zniesienie systemu politycznego, znajdującego wyraz w istnieniu tak zw. Min. Bezpieczeństwa. 3. Zjednoczenie i uniezależnienie Armii Polskiej przez: a) spolszczenie korpusu oficerskiego w armii gen. Rola- Żymierskiego, b) honorowy powrót z bronią wojsk polskich z zagranicy, c) połączenie w jedną całość i na równych prawach armii z zagranicy oraz b. Armii Krajowej z armią gen. Żymierskiego. 4. Zaprzestanie dewastacji gospodarczej kraju przez władze okupacyjne. 5. Dopuszczenie wszystkich polskich stronnictw demokratycznych do udziału w wyborach pięcioprzymiotnikowych. 6. Zapewnienie niezależności polskiej polityki zagranicznej. 7. Stworzenie pełnego samorządu terytorialnego, społeczno- gospodarczego i kulturalno-oświatowego. 8. Uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i zorganizowanie sprawiedliwego podziału dochodu społecznego. 9. Zapewnienie masom pracujących współkierownictwa i kontroli nad całą gospodarką narodową oraz warunków materialnych zabezpieczających byt rodzinie i osobisty rozwój kulturalny. 10. Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego. 11. Sprawiedliwe przeprowadzenie reformy rolnej i kontrola narodu nad akcją osiedleńczą na odzyskanych Ziemiach Zachodnich i w Prusach Wschodnich. 12. Oparcie powszechnego, demokratycznego nauczania i wychowania na zasadach moralnych i duchowych dorobku cywilizacji zachodniej i naszego kraju. Zapewniając walkę o ten program na jawnej arenie politycznej, stronnictwa demokratyczne Rady Jedności Narodowej wyrażają nadzieję, że Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej dążyć będzie do demokratyzacji Polski i do przekreślenia różnic i sporów dzielących dotąd różne odłamy społeczeństwa polskiego. 6

7 a) Jak nazywa się fragment przytoczonego tekstu źródłowego? Testament Polski Walczącej b) Kto go wydał? Rada Jedności Narodowej c) Kiedy został wydany? 1 lipca 1945 r. d) Jak w świetle tego dokumentu wyglądała sytuacja polityczna w Polsce po powstaniu Rządu Jedności Narodowej. Podaj trzy przykłady. (1 punkt za każdy prawidłowy przykład) wynika to jasno z tekstu i Komisja samodzielnie ocenia wypowiedź ucznia e) Jak w świetle tego dokumentu wyglądała sytuacja gospodarcza w Polsce po powstaniu Rządu Jedności Narodowej. Podaj trzy przykłady. (1 punkt za każdy prawidłowy przykład) wynika to jasno z tekstu i Komisja samodzielnie ocenia wypowiedź ucznia f) Przedstaw warunki, których spełnienie, zdaniem autorów dokumentu, było konieczne do ustabilizowania sytuacji politycznej w Polsce. Podaj trzy przykłady. (1 punkt za każdy prawidłowy przykład) wynika to jasno z tekstu i Komisja sama ocenia wypowiedź ucznia Zadanie V. Dopisz pełną nazwę do podanych poniżej skrótów. (0-13 punktów) 1. RPŻ Żegota Rada Pomocy Żydom 2. GG - Generalne Gubernatorstwo 3. AK Armia Krajowa 4. KWC Kierownictwo Walki Cywilnej 5. PKWN Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 7

8 6. TON Tajna Organizacja Nauczycielska 7. Kedyw Kierownictwo Dywersji 8. ŻZW Żydowski Związek Wojskowy 9. RGO - Rada Główna Opiekuńcza 10. RJN Rada Jedności Narodowej 11. MO Milicja Obywatelska 12. TRJN Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 13. UPA Ukraińska Powstańcza Armia Zadanie VI. Do podanych pseudonimów wpisz nazwiska noszących je osób. (0-4 punktów) Niedźwiadek Grot Hubal Jędruś Leopold Okulicki Stefan Rowecki Henryk Dobrzański Władysław Jasiński Zadanie VII. Wyjaśnij co oznaczają poniższe nazwy. (0-14 punktów) głośniki, przez które Niemcy podawali oficjalne informacje dla ludności Szczekaczki okupowanej Europy prasa niemiecka wydawana na okupowanych terenach, której celem Prasa gadzinowa indoktrynacja podbitej ludności i podawanie informacji zgodnie z nazistowską ideologią wojna błyskawiczna, taktyka wojenna Niemców polegająca na omijaniu stałych Blitzkrieg fortyfikacji, łamaniu neutralności państw i szybkim marszu wojsk pancernych Katiusze sowiecka artyleria rakietowa, zwana też przez Niemców organami Stalina Judenraty utworzone przez Niemców organy administrujące gettami, złożone z Żydów, ich głównym zadaniem było przekazywanie i egzekwowanie zamkniętym w gettach poleceń okupanta. Podlegała im pełniąca funkcje porządkowe policja żydowska 8

9 Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata Cichociemni izraelskie odznaczenie przyznawane osobom zasłużonym w udzielanie pomocy Żydom podczas II wojny światowej, najwięcej tych odznaczeń przyznano Polakom zrzuceni podczas II wojny światowej na teren polskich ziem okupowanych przez Niemców polscy żołnierze podejmujące akcje sabotażowe, wywiadowcze i dywersyjne oraz partyzanckie skierowane przeciw Niemcom Zadanie VIII. Podaj na czym polegała działalność w ramach akcji opisywanej przez przytoczone pojęcie. (0-10 punktów) 1. Legalizacja przygotowanie nieprawdziwych, ale mających pozory pełnej autentyczności dokumentów, np. aktów urodzenia, aktów chrztu, kart żywności, świadectw zatrudnienia.. Brali w niej udział Polacy zatrudnieni w niemieckich instytucjach jak również księża. 2. Godzina policyjna czas, po którym nie wolno było przebywać na ulicach i w miejscach publicznych 3. Szmugler handel w czasie okupacji i polegający na skupywaniu towarów, najczęściej żywności, na wsi i dostarczaniu ich (jej) do miast. 4. Tajne komplety tajne kształcenie i wychowanie młodzieży polskiej na poziomie szkoły średniej i studiów pod niemiecką okupacją w celu przeciwdziałania niemieckiej polityce wynaradawiania i ogłupiania narodu polskiego. 5. Akcja AB represje i masowe egzekucje Niemców wobec polskich elit przeprowadzone w maju 1940 roku kontynuowane na terenach wschodnich w 1941roku np. egzekucje w Palmirach, Lwowie i inne. Zadanie IX. Do podanych organizacji przypisz pełne nazwy formacji wojskowych im podporządkowane. (0-7 punktów) Stronnictwo Ludowe Bataliony Chłopskie Rząd polski na uchodźctwie Armia Krajowa Stronnictwo Narodowe Narodowe Siły Zbrojne PPR Armia Ludowa Rząd polski na uchodźctwie Polskie Siły Zbrojne Rząd polski na uchodźctwie Armia Polska w ZSRR gen. ZPP/PPR I Dywizja im. Tadeusza Kościuszki, 9

10 Władysława Andersa Zadanie X. Na podstawie przytoczonego tekstu podaj zasady działania sądów podziemnych. (0-5 punktów) Sądy podziemne AK specjalne podziemne polskie sądy cywilne i wojskowe funkcjonujące w latach Na podstawie uchwały Komitetu Ministrów do Spraw Kraju z 16 IV 1940 miały status sądów państwowych i sądziły na podstawie polskiego kodeksu karnego z 1932 r. Sądy wojskowe działały przy KG AK i terenowych komendanturach, a cywilne najpierw przy Delegacie Rządu na Kraj i delegatach okręgowych, a potem przy Głównej Komisji Walki Cywilnej i okręgach KWC. W składzie orzekającym każdego stopnia sądu musiał uczestniczyć jeden zawodowy prawnik. Rozprawy były tajne. Sądy wojskowe powołano przy Komendzie Głównej AK i komendanturach obszaru i obwodu. Sądy cywilne działały przy Delegacie Rządu na Kraj i delegatach okręgowych. Po utworzeniu Kierownictwa Walki Cywilnej (KWC) w grudniu 1942, cywilne sądy podziemne działały przy Głównej Komisji Walki Cywilnej i okręgach KWC. Komplet sądzący składał się z 3 sędziów, z których jeden był obowiązkowo prawnikiem zawodowym. Rozprawy były tajne. Rozpatrywano sprawy o zdradę narodu polskiego, szpiegostwo, denuncjację, prześladowania Polaków i Żydów, działania na szkodę podziemia niepodległościowego. W ciągu wojny rozpatrzono kilka tys. spraw i orzeczono kilkaset wyroków śmierci na przedstawicieli władz niemieckich i współpracujących z nimi polskich obywateli. W sprawach mniej istotnych skazywano np. na kary chłosty i inne. odpowiedź powinna zawierać następujące słowa klucze, albo odpowiadające im opisy i wyjaśnienia dotyczące: charakteru sądów, okresu ich funkcjonowania, komu podlegały, jaki charakter miały rozprawy, w jakich sprawach wydawano wyroki, jaka była ich struktura i jakie wydawano wyroki Zadanie XI. Wpisz w tabelę nazwę wojskowej formacji, która walczyła w przedstawionych zmaganiach wojennych. (0-6 punktów) 10

11 Powstanie Warszawskie Batalion Zośka Bitwa pod Lenino I Dywizja im. Tadeusza Kościuszki Akcja Burza operacja Ostra Brama oddziały AK pod dowództwem płk. Aleksandra Krzyżanowskiego- Wilka Bitwa pod Monte Cassino II Korpus Polskich Sił Zbrojnych Bitwa o Narvik Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich Bitwa pod Tobrukiem Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich Zadanie XII. Do podanych opisów dopisz nazwiska opisywanych osób. (0-9 punktów) znany jako kurier z Warszawy wydał rozkaz wybuchu Powstania Warszawskiego zginął na Gibraltarze dał się uwięzić w Auschwitz i opracował informacje dotyczące tego obozu zdradził Andersa i został dowódcą wojsk polskich w związku Sowieckim po śmierci Mordechaja Anielewicza objął dowództwo w powstaniu w getcie warszawskim był jednym z założycieli ŻOB Jan Nowak Jeziorański Gen. Tadeusz Komorowski Władysław Sikorski Witold Pilecki Zygmunt Berling Marek Edelman Icchak Cukierman 11

12 premier rządu polskiego na uchodźctwie w okresie Powstania Warszawskiego poeta młodego pokolenia, zginął w Powstaniu Warszawskim Stanisław Mikołajczyk Krzysztof Kamil Baczyński Zadanie XIII. Do podanych skrótów organizacji przypisz ich przywódców, bądź czołowych przedstawicieli. (0-6 punktów) OUN SN SL PPS-WRN Nie PKWN Stefan Bandera Stanisław Jasiukiewicz Adam Bień Antoni Pajdak August Emil Fieldorf Nil Edward Osóbka-Morawski Zadanie XIV. Przedstaw charakter sowieckiej okupacji ziem polskich do czasu wojny niemiecko-sowieckiej. (0-5 punktów) Opis powinien zawierać następujące hasła klucze, albo odpowiadające i opisy i wyjaśnienia: przeprowadzenie przez Sowietów w atmosferze terroru i nachalnej propagandy skierowanej zwłaszcza do biedniejszych warstw wyborów do Ludowych Zgromadzeń, które poprosiły Radę Najwyższą ZSRS o włączenie tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy do Związku Sowieckiego, unifikacja zagarniętych 12

13 ziem z państwem sowieckim (nacjonalizacja majątków ziemskich, konfiskata dóbr kościelnych), przymusowa kolektywizacja od początku 1940, nacjonalizacja zakładów przemysłowych, banków i komunikacyjnej infrastruktury, nadanie sowieckiego obywatelstwa obywatelom polskim zamieszkującym ziemie włączone do ZSRS, obowiązkowy rosyjski język urzędowy, nauczanie w języku rosyjskim, dążenie do ateizacji społeczeństwa polskiego, ukrainizacja i rusyfikacja polskich instytucji kultury, zróżnicowany stosunek Sowietów do przedstawicieli różnych narodowości tworzących społeczeństwo polskie II Rzeczypospolitej, zakaz niekomunistycznych organizacji społecznych i politycznych, wcielenie do Armii Czerwonej obywateli polskich, którym nadano sowieckie obywatelstwo, ze względu na brak zaufania do nich wcielano ich do oddziałów pomocniczych i wykorzystywanych do ciężkich prac, prześladowania na tle narodowościowym i klasowym, masowe wywózki w głąb Związku Sowieckiego. UWAGA: Można uwzględnić inne prawidłowe odpowiedzi, nie przewidziane w kluczu. Zadanie XV. Podaj dokładną datę (rok, miesiąc, dzień) następujący zdarzeń historycznych. (0-8 punktów) Pakt Ribbentrop Mołotow 23 sierpnia 1939 Sowiecka agresja na Polskę 17 września 1939 Konferencja w Jałcie 4-11 luty 1945 Wyparcie wojsk niemieckich z Warszawy 17 stycznia 1945 Traktat o przyjaźni i granicach między III Rzeszą i ZSRR 28 września 1939 Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polską przez ZSRR 25 kwietnia 1943 Początek likwidacji getta w Warszawie przez Niemców 19 kwietnia 1943 Rozwiązanie Armii Krajowej przez gen. Leopolda Okulickiego 19 stycznia 1945 Zadanie XVI. Do podanych zadań wpisz czy są prawdziwe (P) lub fałszywe (F). (0-6 pkt) 13

14 Na wiosnę 1944 Delegatura Rządu na Kraj została przemianowana na Krajową Radę Ministrów. Linia Curzona wyznaczała granicę polsko litewską po II wojnie światowej. Stolicą Generalnego Gubernatorstwa była Warszawa. Cywilnym dowódcą obrony we wrześniu 1939 roku Warszawy był Stefan Starzyński. Pismem gadzinowym wydawanym przez Niemców był Biuletyn Informacyjny. W czasie Powstania warszawskiego powstańcom dodawały otuchy występy ulubionego piosenkarza Warszawy Mieczysława Fogga. P F F P F P Zadanie XVII. Nazwij pojęciem historycznym opisywane poniżej zdarzenia historyczne. (0-4 punkty) Pokazowy proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w dn czerwca 1945 r. w Moskwie przed Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR, którym przedstawiono fałszywe zarzuty. Zostali oni podstępnie aresztowani przez NKWD w marcu 1945 w Pruszkowie pod Warszawą, gdzie zaprosił ich generał I.A. Sierow. Na mocy wyroku na karę więzienia zostali skazani: L. Okulicki (10 lat), J.S. Jankowski (8 lat), A. Bień i S. Jasiukowicz (5 lat), K. Pużak (1,5 roku), A. Zwierzyński, K. Bagiński, E. Czarnowski, J. Chaciński, S. Mierzwa, Z. Stypułkowski, F. Urbański (4-18 miesięcy). Uniewinnieni zostali K. Kobylański, S. Michałowski i J. Stemler- Dąbski. A. Pajdak został wyłączony z procesu i niedługo po tym skazany na 5 lat więzienia. Dobrowolna współpraca polityczna, gospodarcza lub kulturalna obywateli kraju podbitego z władzami okupacyjnymi, którzy czerpią korzyści z tej sytuacji. Uznawana jest za działanie wymierzone przeciwko interesom własnego państwa. Działanie mające na celu zaburzenie życia politycznego i gospodarczego w danym państwie, które jest prowadzone z ukrycia w celu osiągnięcia korzyści politycznych, osłabienia jego obronności lub gospodarki. Żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy sprzeciwiali się sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Nie złożyli broni, po wypędzeniu Niemców i po zakończeniu II wojny światowej, walcząc o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Proces 16 Kolaboracja Dywersja Żołnierze wyklęci 14

15 Zadanie nr XVIII. Wyjaśnij jakie przesłanie niosą powstańcze plakaty. Oceń w jaki sposób odnosiły się do sytuacji powstańców. (0-4 punkty) (dostęp ); (dostęp ) Według uznania Komisji Konkursowej 15

16 Zadanie XIX. Na podstawie poniższej mapy przedstaw kolejność kapitulacji powstańczych dzielnic Warszawy. (0-6 punktów) Źródło: (dostęp ) 1. Ochota (8 VIII 1944) 2. Wola (11VIII 1944) 3. Czerniaków (23 IX 1944) 4. Mokotów (27 IX 1944) 5. Żoliborz (30 IX 1944) 6. Śródmieście (2 X 1944) 16

Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego Kod pracy Liczba uzyskanych punktów Podpisy członków komisji Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej 1. Podaj dokładną datę powstania Armii Krajowej ( 1 pkt ) 14 luty 1942 r.. 2. Grot, Bór, Niedźwiadek to pseudonimy trzech osób. Podaj ich imiona i nazwiska oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela.

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela. Autorzy: Elżbieta Okraszewska, Agnieszka Nowak Temat: Armia Krajowa patron i bohater. Cele lekcji: 1. Uczeń zna: daty: 1 września 1939r., 17 września 1939r., 14 lutego 1942r., 1 sierpnia 1944 2 października

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap rejonowy 2015/2016 Suma punktów do uzyskania: 50

KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap rejonowy 2015/2016 Suma punktów do uzyskania: 50 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap rejonowy 2015/2016 Suma punktów do uzyskania: 50 1. Poniższa karykatura nawiązuje do jednego z paktów zawartych przez dwa państwa na krótko przed wybuchem II wojny

Bardziej szczegółowo

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR. Żołnierze toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa sowieckiego

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

Formowanie Armii Andersa

Formowanie Armii Andersa Michał Bronowicki Formowanie Armii Andersa Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Do podanego pseudonimu podaj pełne imię i nazwisko żołnierza niepodległościowego podziemia.

Do podanego pseudonimu podaj pełne imię i nazwisko żołnierza niepodległościowego podziemia. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze Wyklęci Etap szkolny Kod ucznia 1.Wpisz swój kod. 2. Sprawdź, czy wszystko jest odbite

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny KOD UCZNIA VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny POLACY I ZIEMIE POLSKIE W OKRESIE 1918-1989 r. Informacja dla ucznia : ETAP POWIATOWY 2012/2013 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo Podziemne My z niego wszyscy... Katowice 2014. Aleksander Mickiewicz

Polskie Państwo Podziemne My z niego wszyscy... Katowice 2014. Aleksander Mickiewicz Polskie Państwo Podziemne My z niego wszyscy... Katowice 2014 Aleksander Mickiewicz Polskie Państwo Podziemne tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podlegające Rządowi

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 27 września Ogólnopolskie obchody rocznicowe pod hasłem My wszyscy z niej organizowane pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego

Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego Podczas II wojny światowej działały w kraju i na emigracji struktury niepodległego Państwa Polskiego. Składały się one nie tylko z pionu wojskowego, lecz także z cywilnego. Państwo to było niezmiernie

Bardziej szczegółowo

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/27609/13 EK Nr: 27609 Data wpływu 12 listopada 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

Walka o władzę w powojennej Polsce

Walka o władzę w powojennej Polsce Walka o władzę w powojennej Polsce 1. Nowe granice Konferencje w Teheranie, Jałcie i Poczdamie Manifest PKWN i powołanie Rządu Tymczasowego Utrata na rzecz ZSRR 45% terytorium (ok. 180 tyś. km.) z Wilnem

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

DYMY NAD GETTEM POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W GETCIE WARSZAWSKIM

DYMY NAD GETTEM POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W GETCIE WARSZAWSKIM DYMY NAD GETTEM POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W GETCIE WARSZAWSKIM scenariusz lekcji historii czas trwania: 45 minut autorka: Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch 1. Karta pracy dla zespołu 2. Materiał nr 1: Ostatni

Bardziej szczegółowo

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 Roman Kabaczij WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 SPIS TREŚCI Wstęp 11 Rozdział I. Koncepcja wysiedlenia Ukraińców z Polski w kontekście

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Ostatecznie 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. - to nazwa polskich żołnierzy niepodległościowego podziemia po 1944 roku działających przeciwko podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni

Bardziej szczegółowo

74 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r.

74 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r. Nie o zemstę, lecz o prawdę i pamięć wołają Ofiary 74 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r. 70 -ta rocznica ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP Ostrowiec Świętokrzyski 17.09.2013

Bardziej szczegółowo

CHŁOPI W POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM

CHŁOPI W POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM CHŁOPI W POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM Wieś walcząca - fotogaleria Wrzesień 1939 r. rozpoczął najtragiczniejszy i najtrudniejszy okres dla Polaków walka o przetrwanie już nie tylko narodowe, kulturalne,

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji historii w klasie III gimnazjum

Konspekt lekcji historii w klasie III gimnazjum Autor scenariusza: Anna Bieńczyk Konspekt lekcji historii w klasie III gimnazjum Temat: Powstanie warszawskie. Konspekt opracowany na podstawie podręcznika: U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny: Ani na chwilę nie złożyliśmy broni Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945. Etap szkolny

Konkurs tematyczny: Ani na chwilę nie złożyliśmy broni Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945. Etap szkolny Kod pracy Liczba uzyskanych punktów Podpisy członków komisji Konkurs tematyczny: Ani na chwilę nie złożyliśmy broni Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945 dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 dedykujemy Żołnierzom Tułaczom.

Rok 2014 dedykujemy Żołnierzom Tułaczom. Rok 2014 dedykujemy Żołnierzom Tułaczom. Wybór tego roku związany jest z Polakami, których rozrzuciła po kątach całego świata zawierucha dziejowa. 75 lat temu wybuch II wojny światowej doprowadził miliony

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony corocznie jest

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego Kod pracy Liczba uzyskanych punktów Podpisy członków komisji Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z Wodzisław Śl. 14.02.2013r. Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica powstania w getcie warszawskim 1943-2013. Polska pomoc śydom

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Złoty Polski po I Wojnie Światowej.

Złoty Polski po I Wojnie Światowej. Złoty (skrót zł, lub aktualny kod ISO 4217 PLN), to podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ARMII KRAJOWEJ

HISTORIA ARMII KRAJOWEJ HISTORIA ARMII KRAJOWEJ LATA 1939 1942 POCZĄTKI KONSPIRACJI WOJSKOWEJ. OKRES ZWZ Przegrana kampania wrześniowa 1939 r. i podział Polski pomiędzy dwie okupacje, niemiecką i sowiecką, nie załamały w Narodzie

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej mgr Hubert Mielnik Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS Przemiany ustrojowe w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi Warszawa 2012 A jednak wielu ludzi Nazywam się Tadeusz Wasilewski, urodziłem się 15 sierpnia 1925 roku w Warszawie. W 1934 roku wstąpiłem do 175 drużyny ZHP, której dowódcą był harcmistrz Wrzesiński. W

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler,

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, BIOGRAFIA Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, Sendler z domu Krzyżanowska - ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 w Warszawie. Polska działaczka społeczna. Swoje dzieciństwo,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE OCZAMI DZIECI 1.08.1944-2.10.1944 r. PROJEKT MIĘDZYSZKOLNY 10 czerwca 2016 r.

WARSZAWSKIE OCZAMI DZIECI 1.08.1944-2.10.1944 r. PROJEKT MIĘDZYSZKOLNY 10 czerwca 2016 r. POWSTANIE WARSZAWSKIE OCZAMI DZIECI 1.08.1944-2.10.1944 r. PROJEKT MIĘDZYSZKOLNY 10 czerwca 2016 r. SP1 ODZIAŁY POWSTAŃCZE W momencie wybuchu powstania do walki przystąpiły odziały Armii Krajowej, jak

Bardziej szczegółowo

JANINA PIerre-SKrzyńSKA PAMIĘTNIK INKI 1939-1945. OKUPACJA - POWSTANIe - NIeWOLA

JANINA PIerre-SKrzyńSKA PAMIĘTNIK INKI 1939-1945. OKUPACJA - POWSTANIe - NIeWOLA JANINA PIerre-SKrzyńSKA PAMIĘTNIK INKI 1939-1945 OKUPACJA - POWSTANIe - NIeWOLA BrUKSeLA 2008 Projekt okładki na podstawie rysunku Haliny Kolenda pseudonim Barbarka wykonanego 30 grudnia 1944 r. w Stalagu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 4 Nr 6 (24) Listopad-grudzień 2011 r. 93/94 Historia Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa Aktualności 1. W listopadzie

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 28 czerwca 2001. Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 28 czerwca 2001. Strona znajduje się w archiwum. Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/2798,odbyla-sie-w-mswia-prezentacja-wydanej-przez-ministerstwo-spraw-wew netrznych-i-a.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:53 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego P R O G R A M Kijów, 25 marca 2015 roku 1 ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Bardziej szczegółowo

II WOJNA ŚWIATOWA. ZAGŁADA

II WOJNA ŚWIATOWA. ZAGŁADA II WOJNA ŚWIATOWA. ZAGŁADA Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii II WOJNA ŚWIATOWA. ZAGŁADA. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały i środki dydaktyczne: film Noc w galerii,

Bardziej szczegółowo

1. Prawa, które człowiek nabywa w momencie urodzenia, sa A. nienaruszalne. C. powszechna. C. przyrodzone. D. niezbywalne.

1. Prawa, które człowiek nabywa w momencie urodzenia, sa A. nienaruszalne. C. powszechna. C. przyrodzone. D. niezbywalne. ID Testu: 53M1LI5 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Prawa, które człowiek nabywa w momencie urodzenia, sa A. nienaruszalne. B. powszechne. C. przyrodzone. D. niezbywalne. 2. Do praw pierwszej generacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie i autarkia, kolektywizacja i industrializacja SOCJALIZM NA PRZYKŁADZIE PRL

Planowanie i autarkia, kolektywizacja i industrializacja SOCJALIZM NA PRZYKŁADZIE PRL Planowanie i autarkia, kolektywizacja i industrializacja SOCJALIZM NA PRZYKŁADZIE PRL 1 Sytuacja polityczno - gospodarcza świata po II ws Zimna wojna : - NATO 1949r. - Podział Niemiec na NRF i NRD 1949r.

Bardziej szczegółowo

Senat - senatorowie, wybory, posiedzenia, komisje;

Senat - senatorowie, wybory, posiedzenia, komisje; W prototypie Zbiorów NAC on-line audiovis, użytkownik znajdzie blisko 110 tysięcy fotografii oraz około 15 tysięcy opisów nagrań. Ilość obiektów dostępnych on-line będzie się zwiększać wraz z postępem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Roman Wróbel. Warszawa 2014

Roman Wróbel. Warszawa 2014 Roman Wróbel Roman Wróbel Warszawa 2014 TEMAT Pod znakiem Orła i Pogoni w walce o niepodległość w powstaniu styczniowym. CEL OGÓLNY LEKCJI Uczeń samodzielnie interpretuje źródła historyczne, wyjaśnia przyczyny

Bardziej szczegółowo

Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność

Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność DominikaSiejkowskaklasa II c IRLANDIA Irlandia była pod panowaniemangielskimprzez 750 lat, od złożenia hołdu lennegohenrykowi II z dynastiiplantagenetóww1171r.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Parys J., Scenariusz lekcji historii dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej nt.: Początek końca... Los ludności żydowskiej w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Tarnowa w: Tarnowskie Studia Historyczne,

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w trudnym czasie I wojny światowej

Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w trudnym czasie I wojny światowej 1. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego Przypomnij okoliczności wybuchu I wojny światowej. Jakie stanowisko wobec tego faktu (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii udziału Polaków) zajęli czołowi politycy polscy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ I BOHATERÓW AK ZA ROK 2010 2014.

SPRAWOZDANIE Z PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ I BOHATERÓW AK ZA ROK 2010 2014. SPRAWOZDANIE Z PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ I BOHATERÓW AK ZA ROK 2010 2014. Na podstawie 9 pkt. 3 Statutu Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK kadencja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa Na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH organizowanego przez: Małopolskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Tarnowa Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny Między wojnami Dział Numeracja wg podstawy programowej Rozkład materiału 2 godz. lekcyjne 6 Klasa Temat Lekcji Treści Wymagania Uczeń: 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie VI? 2.

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 19.11.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo