Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego"

Transkrypt

1 Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty Etap wojewódzki Klucz odpowiedzi 1

2 Zadanie I. Wskaż jedną prawidłową odpowiedź na poniższe pytania. 1. Plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej powstał w: a. styczniu 1941 r. b. styczniu 1942 r. c. styczniu 1943 r. (0-14 punktów) 2. Plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej został podpisany w: a. Wannsee b. Monachium c. Lipsku 3. Dystrykt galicyjski został powołany w: a r. b r. c r. 4. Generalny Plan Wschodni na Zamojszczyźnie Niemcy realizowali: a. od jesieni 1942 r. b. od jesieni 1943 r. c. od jesieni 1944 r. 5. Kurier Rządu Emigracyjnego na spotkaniu KG AK w lipcu przekazał stanowisko władz dotyczące przygotowań do powstania. Był to: a. Stefan Korboński b. Jan Nowak-Jeziorański c. Tomasz Arciszewski 6. Powstanie warszawskie trwało 63 dni w okresie: a. 1 sierpnia 2 października 1942 r. b. 1 sierpnia 2 października 1943 r. c. 1 sierpnia 2 października 1944 r. 7. Akt kapitulacji powstania warszawskiego podpisano w: a. Konstancinie b. Ożarowie c. Modlinie 8. W trakcie powstanie oddziały SS rozstrzelały ok. 40 tys. mieszkańców: a. Mokotowa b. Śródmieścia c. Woli 9. Po upadku Żoliborza w dniu 30 września samotnie walczyła część: a. Czerniakowa 2

3 b. Mokotowa c. Śródmieścia 10. Na czele Kedywu (Kierownictwa Dywersji) od listopada 1943 r. stał: a. gen. Stefan Grot-Rowecki b. gen. Tadeusz Bór-Komorowski c. płk August Emil Fieldorf- Nil 11. Sonderaktion Krakau polegała na: a. aresztowaniu profesorów krakowskich uczelni i wywiezieniu ich do niemieckich obozów koncentracyjnych b. walce Niemców z polską inteligencją c. gospodarczym eksploatowaniu ziemi krakowskiej 12. Niemiecka polityka Lebensraum polegała m.in. na: a. utworzeniu państw satelickich sprzymierzonych z III Rzeszą b. utworzeniu na okupowanych przez Sowietów ziemiach polskich autonomicznego obszaru c. wysiedlaniu Polaków z włączonych do III Rzeszy ziem polskich i sprowadzaniu w ich miejsce niemieckich osadników 13. Jednym z celów akcji Burza była: a. ochrona ludności polskiej na Ukrainie i Wołyniu przed Ukraińcami b. podkreślenie woli walki Polskiego Państwa Podziemnego z Niemcami i przekonanie Sowietów do uznania polskich praw do obszarów po obu stronach linii Curzona c. przekonanie Sowietów do zmiany polityki wobec Polskiego Państwa Podziemnego 14. Podczas konferencji jałtańskiej ustalono, że: a. powołany zostanie polski rząd, w którym dominować będą przedstawiciele niekomunistycznego podziemia niepodległościowego b. powstanie polski rząd tymczasowy, który uzyska akceptację trzech mocarstw c. w skład państwa polskiego wejdą wszystkie ziemie włączone do Związku Sowieckiego po agresji 17 września Zadanie II. Uszereguj chronologicznie podane poniżej wydarzenia wpisując je do tabel, zaczynając od tego, które było najwcześniejsze. (0-3 punkty) a) 3

4 Kolejność wydarzeń powstanie ZWZ zamordowanie jeńców polskich w Katyniu przez Sowietów układ Sikorski- Majski powstanie rządu PKWN wybuch powstania warszawskiego b) Kolejność wydarzeń zawarcie polskoradzieckiego układ o nieagresji niemieckosowiecki układ o granicach, I transport jeńców polskich do obozu Auschwitz agresja Niemiec na ZSRR ewakuacja żołnierzy i cywilów polskich ze Związku Sowieckiego pod dowództwem gen. Andersa c) Kolejność wydarzeń powstanie Generalnego Gubernatorstw a odkrycie grobów jeńców polskich w Katyniu utworzenie KRN proces szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie Testament Polski Walczącej 4

5 Zadanie III. Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania. (0-4 punkty) Chcemy, by pan powiedział polskiemu rządowi, rządom i czołowym przywódcom alianckim, że jesteśmy bezsilni wobec niemieckich zbrodniarzy. Nie możemy się sami bronić, ani też nikt w Polsce nie jest w stanie nas obronić. Polskie władze podziemne mogą uratować niektórych z nas ( ). Niemcy nie starają się nas ujarzmić tak, jak inne narody. My jesteśmy systematycznie mordowani ( ) trzy miliony polskich Żydów są skazane na zagładę. ( ) i nie może temu zapobiec ani polskie ani żydowskie podziemie. Niech pan odpowiedzialność za złoży na barki aliantów. Niech żaden z przywódców Narodów Zjednoczonych nie będzie w stanie powiedzieć, że nie wiedział, iż jesteśmy w Polsce mordowani i że tylko z zewnątrz można nam przyjść z pomocą. S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat , Bydgoszcz: Nasza Przyszłość, s a) Jaki plan mieli Niemcy wobec Żydów? Zamierzali dokonać pełnej eksterminacji ludności żydowskiej. b) Komu o wydarzeniach opisywanych w tekście miał przekazać informację Jan Karski? Aliantom i za ich pośrednictwem całemu światu. c) Jaka była szansa polskiego podziemia na uratowanie mordowanej przez Niemców ludności? Polskie podziemie samo nie mogło uratować Żydów. d) Jakiej reakcji od aliantów spodziewali się autorzy informacji? 5

6 UWAGA! Podjęcia jakichkolwiek działań w celu udzielenia pomocy Żydom Dopuszcza się uwzględnienie przez Komisję Konkursową innych poprawnych odpowiedzi uczniów, zgodnych z treścią i ideą zawartą w kluczu. Zadanie IV. Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania. (0-12 punktów) Naszym celem jest: 1. Opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie oraz przez rosyjską policję polityczną. 2. Zaprzestanie prześladowań politycznych, którego dowodem będzie: a) zwolnienie skazanych i uwięzionych w procesie moskiewskim, b) amnestia dla więźniów politycznych oraz dla wszystkich żołnierzy AK i dla tak zw. oddziałów leśnych, c) powrót Polaków wywiezionych w głąb Rosji i likwidacja obozów koncentracyjnych przypominających smutnej pamięci metody totalizmu niemieckiego, d) zniesienie systemu politycznego, znajdującego wyraz w istnieniu tak zw. Min. Bezpieczeństwa. 3. Zjednoczenie i uniezależnienie Armii Polskiej przez: a) spolszczenie korpusu oficerskiego w armii gen. Rola- Żymierskiego, b) honorowy powrót z bronią wojsk polskich z zagranicy, c) połączenie w jedną całość i na równych prawach armii z zagranicy oraz b. Armii Krajowej z armią gen. Żymierskiego. 4. Zaprzestanie dewastacji gospodarczej kraju przez władze okupacyjne. 5. Dopuszczenie wszystkich polskich stronnictw demokratycznych do udziału w wyborach pięcioprzymiotnikowych. 6. Zapewnienie niezależności polskiej polityki zagranicznej. 7. Stworzenie pełnego samorządu terytorialnego, społeczno- gospodarczego i kulturalno-oświatowego. 8. Uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i zorganizowanie sprawiedliwego podziału dochodu społecznego. 9. Zapewnienie masom pracujących współkierownictwa i kontroli nad całą gospodarką narodową oraz warunków materialnych zabezpieczających byt rodzinie i osobisty rozwój kulturalny. 10. Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego. 11. Sprawiedliwe przeprowadzenie reformy rolnej i kontrola narodu nad akcją osiedleńczą na odzyskanych Ziemiach Zachodnich i w Prusach Wschodnich. 12. Oparcie powszechnego, demokratycznego nauczania i wychowania na zasadach moralnych i duchowych dorobku cywilizacji zachodniej i naszego kraju. Zapewniając walkę o ten program na jawnej arenie politycznej, stronnictwa demokratyczne Rady Jedności Narodowej wyrażają nadzieję, że Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej dążyć będzie do demokratyzacji Polski i do przekreślenia różnic i sporów dzielących dotąd różne odłamy społeczeństwa polskiego. 6

7 a) Jak nazywa się fragment przytoczonego tekstu źródłowego? Testament Polski Walczącej b) Kto go wydał? Rada Jedności Narodowej c) Kiedy został wydany? 1 lipca 1945 r. d) Jak w świetle tego dokumentu wyglądała sytuacja polityczna w Polsce po powstaniu Rządu Jedności Narodowej. Podaj trzy przykłady. (1 punkt za każdy prawidłowy przykład) wynika to jasno z tekstu i Komisja samodzielnie ocenia wypowiedź ucznia e) Jak w świetle tego dokumentu wyglądała sytuacja gospodarcza w Polsce po powstaniu Rządu Jedności Narodowej. Podaj trzy przykłady. (1 punkt za każdy prawidłowy przykład) wynika to jasno z tekstu i Komisja samodzielnie ocenia wypowiedź ucznia f) Przedstaw warunki, których spełnienie, zdaniem autorów dokumentu, było konieczne do ustabilizowania sytuacji politycznej w Polsce. Podaj trzy przykłady. (1 punkt za każdy prawidłowy przykład) wynika to jasno z tekstu i Komisja sama ocenia wypowiedź ucznia Zadanie V. Dopisz pełną nazwę do podanych poniżej skrótów. (0-13 punktów) 1. RPŻ Żegota Rada Pomocy Żydom 2. GG - Generalne Gubernatorstwo 3. AK Armia Krajowa 4. KWC Kierownictwo Walki Cywilnej 5. PKWN Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 7

8 6. TON Tajna Organizacja Nauczycielska 7. Kedyw Kierownictwo Dywersji 8. ŻZW Żydowski Związek Wojskowy 9. RGO - Rada Główna Opiekuńcza 10. RJN Rada Jedności Narodowej 11. MO Milicja Obywatelska 12. TRJN Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 13. UPA Ukraińska Powstańcza Armia Zadanie VI. Do podanych pseudonimów wpisz nazwiska noszących je osób. (0-4 punktów) Niedźwiadek Grot Hubal Jędruś Leopold Okulicki Stefan Rowecki Henryk Dobrzański Władysław Jasiński Zadanie VII. Wyjaśnij co oznaczają poniższe nazwy. (0-14 punktów) głośniki, przez które Niemcy podawali oficjalne informacje dla ludności Szczekaczki okupowanej Europy prasa niemiecka wydawana na okupowanych terenach, której celem Prasa gadzinowa indoktrynacja podbitej ludności i podawanie informacji zgodnie z nazistowską ideologią wojna błyskawiczna, taktyka wojenna Niemców polegająca na omijaniu stałych Blitzkrieg fortyfikacji, łamaniu neutralności państw i szybkim marszu wojsk pancernych Katiusze sowiecka artyleria rakietowa, zwana też przez Niemców organami Stalina Judenraty utworzone przez Niemców organy administrujące gettami, złożone z Żydów, ich głównym zadaniem było przekazywanie i egzekwowanie zamkniętym w gettach poleceń okupanta. Podlegała im pełniąca funkcje porządkowe policja żydowska 8

9 Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata Cichociemni izraelskie odznaczenie przyznawane osobom zasłużonym w udzielanie pomocy Żydom podczas II wojny światowej, najwięcej tych odznaczeń przyznano Polakom zrzuceni podczas II wojny światowej na teren polskich ziem okupowanych przez Niemców polscy żołnierze podejmujące akcje sabotażowe, wywiadowcze i dywersyjne oraz partyzanckie skierowane przeciw Niemcom Zadanie VIII. Podaj na czym polegała działalność w ramach akcji opisywanej przez przytoczone pojęcie. (0-10 punktów) 1. Legalizacja przygotowanie nieprawdziwych, ale mających pozory pełnej autentyczności dokumentów, np. aktów urodzenia, aktów chrztu, kart żywności, świadectw zatrudnienia.. Brali w niej udział Polacy zatrudnieni w niemieckich instytucjach jak również księża. 2. Godzina policyjna czas, po którym nie wolno było przebywać na ulicach i w miejscach publicznych 3. Szmugler handel w czasie okupacji i polegający na skupywaniu towarów, najczęściej żywności, na wsi i dostarczaniu ich (jej) do miast. 4. Tajne komplety tajne kształcenie i wychowanie młodzieży polskiej na poziomie szkoły średniej i studiów pod niemiecką okupacją w celu przeciwdziałania niemieckiej polityce wynaradawiania i ogłupiania narodu polskiego. 5. Akcja AB represje i masowe egzekucje Niemców wobec polskich elit przeprowadzone w maju 1940 roku kontynuowane na terenach wschodnich w 1941roku np. egzekucje w Palmirach, Lwowie i inne. Zadanie IX. Do podanych organizacji przypisz pełne nazwy formacji wojskowych im podporządkowane. (0-7 punktów) Stronnictwo Ludowe Bataliony Chłopskie Rząd polski na uchodźctwie Armia Krajowa Stronnictwo Narodowe Narodowe Siły Zbrojne PPR Armia Ludowa Rząd polski na uchodźctwie Polskie Siły Zbrojne Rząd polski na uchodźctwie Armia Polska w ZSRR gen. ZPP/PPR I Dywizja im. Tadeusza Kościuszki, 9

10 Władysława Andersa Zadanie X. Na podstawie przytoczonego tekstu podaj zasady działania sądów podziemnych. (0-5 punktów) Sądy podziemne AK specjalne podziemne polskie sądy cywilne i wojskowe funkcjonujące w latach Na podstawie uchwały Komitetu Ministrów do Spraw Kraju z 16 IV 1940 miały status sądów państwowych i sądziły na podstawie polskiego kodeksu karnego z 1932 r. Sądy wojskowe działały przy KG AK i terenowych komendanturach, a cywilne najpierw przy Delegacie Rządu na Kraj i delegatach okręgowych, a potem przy Głównej Komisji Walki Cywilnej i okręgach KWC. W składzie orzekającym każdego stopnia sądu musiał uczestniczyć jeden zawodowy prawnik. Rozprawy były tajne. Sądy wojskowe powołano przy Komendzie Głównej AK i komendanturach obszaru i obwodu. Sądy cywilne działały przy Delegacie Rządu na Kraj i delegatach okręgowych. Po utworzeniu Kierownictwa Walki Cywilnej (KWC) w grudniu 1942, cywilne sądy podziemne działały przy Głównej Komisji Walki Cywilnej i okręgach KWC. Komplet sądzący składał się z 3 sędziów, z których jeden był obowiązkowo prawnikiem zawodowym. Rozprawy były tajne. Rozpatrywano sprawy o zdradę narodu polskiego, szpiegostwo, denuncjację, prześladowania Polaków i Żydów, działania na szkodę podziemia niepodległościowego. W ciągu wojny rozpatrzono kilka tys. spraw i orzeczono kilkaset wyroków śmierci na przedstawicieli władz niemieckich i współpracujących z nimi polskich obywateli. W sprawach mniej istotnych skazywano np. na kary chłosty i inne. odpowiedź powinna zawierać następujące słowa klucze, albo odpowiadające im opisy i wyjaśnienia dotyczące: charakteru sądów, okresu ich funkcjonowania, komu podlegały, jaki charakter miały rozprawy, w jakich sprawach wydawano wyroki, jaka była ich struktura i jakie wydawano wyroki Zadanie XI. Wpisz w tabelę nazwę wojskowej formacji, która walczyła w przedstawionych zmaganiach wojennych. (0-6 punktów) 10

11 Powstanie Warszawskie Batalion Zośka Bitwa pod Lenino I Dywizja im. Tadeusza Kościuszki Akcja Burza operacja Ostra Brama oddziały AK pod dowództwem płk. Aleksandra Krzyżanowskiego- Wilka Bitwa pod Monte Cassino II Korpus Polskich Sił Zbrojnych Bitwa o Narvik Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich Bitwa pod Tobrukiem Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich Zadanie XII. Do podanych opisów dopisz nazwiska opisywanych osób. (0-9 punktów) znany jako kurier z Warszawy wydał rozkaz wybuchu Powstania Warszawskiego zginął na Gibraltarze dał się uwięzić w Auschwitz i opracował informacje dotyczące tego obozu zdradził Andersa i został dowódcą wojsk polskich w związku Sowieckim po śmierci Mordechaja Anielewicza objął dowództwo w powstaniu w getcie warszawskim był jednym z założycieli ŻOB Jan Nowak Jeziorański Gen. Tadeusz Komorowski Władysław Sikorski Witold Pilecki Zygmunt Berling Marek Edelman Icchak Cukierman 11

12 premier rządu polskiego na uchodźctwie w okresie Powstania Warszawskiego poeta młodego pokolenia, zginął w Powstaniu Warszawskim Stanisław Mikołajczyk Krzysztof Kamil Baczyński Zadanie XIII. Do podanych skrótów organizacji przypisz ich przywódców, bądź czołowych przedstawicieli. (0-6 punktów) OUN SN SL PPS-WRN Nie PKWN Stefan Bandera Stanisław Jasiukiewicz Adam Bień Antoni Pajdak August Emil Fieldorf Nil Edward Osóbka-Morawski Zadanie XIV. Przedstaw charakter sowieckiej okupacji ziem polskich do czasu wojny niemiecko-sowieckiej. (0-5 punktów) Opis powinien zawierać następujące hasła klucze, albo odpowiadające i opisy i wyjaśnienia: przeprowadzenie przez Sowietów w atmosferze terroru i nachalnej propagandy skierowanej zwłaszcza do biedniejszych warstw wyborów do Ludowych Zgromadzeń, które poprosiły Radę Najwyższą ZSRS o włączenie tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy do Związku Sowieckiego, unifikacja zagarniętych 12

13 ziem z państwem sowieckim (nacjonalizacja majątków ziemskich, konfiskata dóbr kościelnych), przymusowa kolektywizacja od początku 1940, nacjonalizacja zakładów przemysłowych, banków i komunikacyjnej infrastruktury, nadanie sowieckiego obywatelstwa obywatelom polskim zamieszkującym ziemie włączone do ZSRS, obowiązkowy rosyjski język urzędowy, nauczanie w języku rosyjskim, dążenie do ateizacji społeczeństwa polskiego, ukrainizacja i rusyfikacja polskich instytucji kultury, zróżnicowany stosunek Sowietów do przedstawicieli różnych narodowości tworzących społeczeństwo polskie II Rzeczypospolitej, zakaz niekomunistycznych organizacji społecznych i politycznych, wcielenie do Armii Czerwonej obywateli polskich, którym nadano sowieckie obywatelstwo, ze względu na brak zaufania do nich wcielano ich do oddziałów pomocniczych i wykorzystywanych do ciężkich prac, prześladowania na tle narodowościowym i klasowym, masowe wywózki w głąb Związku Sowieckiego. UWAGA: Można uwzględnić inne prawidłowe odpowiedzi, nie przewidziane w kluczu. Zadanie XV. Podaj dokładną datę (rok, miesiąc, dzień) następujący zdarzeń historycznych. (0-8 punktów) Pakt Ribbentrop Mołotow 23 sierpnia 1939 Sowiecka agresja na Polskę 17 września 1939 Konferencja w Jałcie 4-11 luty 1945 Wyparcie wojsk niemieckich z Warszawy 17 stycznia 1945 Traktat o przyjaźni i granicach między III Rzeszą i ZSRR 28 września 1939 Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polską przez ZSRR 25 kwietnia 1943 Początek likwidacji getta w Warszawie przez Niemców 19 kwietnia 1943 Rozwiązanie Armii Krajowej przez gen. Leopolda Okulickiego 19 stycznia 1945 Zadanie XVI. Do podanych zadań wpisz czy są prawdziwe (P) lub fałszywe (F). (0-6 pkt) 13

14 Na wiosnę 1944 Delegatura Rządu na Kraj została przemianowana na Krajową Radę Ministrów. Linia Curzona wyznaczała granicę polsko litewską po II wojnie światowej. Stolicą Generalnego Gubernatorstwa była Warszawa. Cywilnym dowódcą obrony we wrześniu 1939 roku Warszawy był Stefan Starzyński. Pismem gadzinowym wydawanym przez Niemców był Biuletyn Informacyjny. W czasie Powstania warszawskiego powstańcom dodawały otuchy występy ulubionego piosenkarza Warszawy Mieczysława Fogga. P F F P F P Zadanie XVII. Nazwij pojęciem historycznym opisywane poniżej zdarzenia historyczne. (0-4 punkty) Pokazowy proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w dn czerwca 1945 r. w Moskwie przed Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR, którym przedstawiono fałszywe zarzuty. Zostali oni podstępnie aresztowani przez NKWD w marcu 1945 w Pruszkowie pod Warszawą, gdzie zaprosił ich generał I.A. Sierow. Na mocy wyroku na karę więzienia zostali skazani: L. Okulicki (10 lat), J.S. Jankowski (8 lat), A. Bień i S. Jasiukowicz (5 lat), K. Pużak (1,5 roku), A. Zwierzyński, K. Bagiński, E. Czarnowski, J. Chaciński, S. Mierzwa, Z. Stypułkowski, F. Urbański (4-18 miesięcy). Uniewinnieni zostali K. Kobylański, S. Michałowski i J. Stemler- Dąbski. A. Pajdak został wyłączony z procesu i niedługo po tym skazany na 5 lat więzienia. Dobrowolna współpraca polityczna, gospodarcza lub kulturalna obywateli kraju podbitego z władzami okupacyjnymi, którzy czerpią korzyści z tej sytuacji. Uznawana jest za działanie wymierzone przeciwko interesom własnego państwa. Działanie mające na celu zaburzenie życia politycznego i gospodarczego w danym państwie, które jest prowadzone z ukrycia w celu osiągnięcia korzyści politycznych, osłabienia jego obronności lub gospodarki. Żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy sprzeciwiali się sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Nie złożyli broni, po wypędzeniu Niemców i po zakończeniu II wojny światowej, walcząc o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Proces 16 Kolaboracja Dywersja Żołnierze wyklęci 14

15 Zadanie nr XVIII. Wyjaśnij jakie przesłanie niosą powstańcze plakaty. Oceń w jaki sposób odnosiły się do sytuacji powstańców. (0-4 punkty) (dostęp ); (dostęp ) Według uznania Komisji Konkursowej 15

16 Zadanie XIX. Na podstawie poniższej mapy przedstaw kolejność kapitulacji powstańczych dzielnic Warszawy. (0-6 punktów) Źródło: (dostęp ) 1. Ochota (8 VIII 1944) 2. Wola (11VIII 1944) 3. Czerniaków (23 IX 1944) 4. Mokotów (27 IX 1944) 5. Żoliborz (30 IX 1944) 6. Śródmieście (2 X 1944) 16

Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego Kod pracy Liczba uzyskanych punktów Podpisy członków komisji Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej 1. Podaj dokładną datę powstania Armii Krajowej ( 1 pkt ) 14 luty 1942 r.. 2. Grot, Bór, Niedźwiadek to pseudonimy trzech osób. Podaj ich imiona i nazwiska oraz

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST... 1. Na poniższej mapie zaznacz państwa, które utworzyły:

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego.

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. Sprawdzian nr 6 Rozdział VI. II wojna światowa GRUPA A 1. Oblicz, ile lat minęło od: odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. 6 zakończenia I wojny światowej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH POLSKI CZYN ZBROJNY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ.

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH POLSKI CZYN ZBROJNY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY IM. MAJORA MARKA GAJEWSKIEGO LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1939 1945. POLSKI CZYN ZBROJNY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Etap rejonowy 2013 2014 Imię

Bardziej szczegółowo

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH POLSKI CZYN ZBROJNY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ.

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH POLSKI CZYN ZBROJNY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. SZKOŁA PODSTAWOWA OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY IM. MAJORA MARKA GAJEWSKIEGO LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1939 1945. POLSKI CZYN ZBROJNY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Etap wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych

Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych Wypełnij kartę odpowiedzi Imię i nazwisko Klasa Szkoła UWAGA Test zawiera 25 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Za każdą kompletną poprawną odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/14061,2-sierpnia-1940-roku-sformowano-slynny-polski-dywizjon-mysliwski-303-sluzacy-w -n.html Wygenerowano: Piątek, 2 września

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

-w Wprowadzenie 12 Wstęp

-w Wprowadzenie 12 Wstęp Spis treści -w Wprowadzenie 12 Wstęp str. 12 str. 20 str. 21 Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. Józef Piłsudski. https://www.youtube.com/watch?v=nyminujjyym

W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. Józef Piłsudski. https://www.youtube.com/watch?v=nyminujjyym W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. Józef Piłsudski https://www.youtube.com/watch?v=nyminujjyym po 20 latach niepodległości Polska po raz kolejny znalazła się nad przepaścią; we wrześniu 1939

Bardziej szczegółowo

75 rocznica powstania

75 rocznica powstania Dziś wszyscy oddajemy cześć tym, którzy swoje życie oddali za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. A p e l I P N o u c z c z e n i e 7 5

Bardziej szczegółowo

POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ LEKCJA POWTÓRZENIOWA

POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ LEKCJA POWTÓRZENIOWA POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ LEKCJA POWTÓRZENIOWA Tematy: 1. Okupowana Polska. 2. Władze polskie podczas II wojny światowej. 3. Społeczeństwo polskie pod okupacją. 4. Powstanie Warszawskie. 5. Polacy

Bardziej szczegółowo

Przygotowali Szymon Dróżdż i Daniel Szeja. Dalej

Przygotowali Szymon Dróżdż i Daniel Szeja. Dalej Przygotowali Szymon Dróżdż i Daniel Szeja Dalej Powstanie i struktury Przywódcy Akcje zbrojne Odpowiedzi na pytanie Przywódcy Dalej Władysław Raczkiewicz W czasie I wojny światowej kierował Naczelnym Polskim

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

Gen. August Emil Fieldorf Nil

Gen. August Emil Fieldorf Nil Gen. August Emil Fieldorf Nil Żołnierz I Brygady Legionów. Uczestnik wojen 1920 i 1939. Dowódca 51 Pułku Piechoty. Szef Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Wydał rozkaz zastrzelenia kata

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela.

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela. Autorzy: Elżbieta Okraszewska, Agnieszka Nowak Temat: Armia Krajowa patron i bohater. Cele lekcji: 1. Uczeń zna: daty: 1 września 1939r., 17 września 1939r., 14 lutego 1942r., 1 sierpnia 1944 2 października

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap rejonowy 2015/2016 Suma punktów do uzyskania: 50

KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap rejonowy 2015/2016 Suma punktów do uzyskania: 50 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap rejonowy 2015/2016 Suma punktów do uzyskania: 50 1. Poniższa karykatura nawiązuje do jednego z paktów zawartych przez dwa państwa na krótko przed wybuchem II wojny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

Źródło:

Źródło: Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12448,16-czerwca-1944-roku-pod-jewlaszami-obecnie-na-bialorusi-w-walce-z-niemcamiw-cz.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR. Żołnierze toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa sowieckiego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum OKUPACJA NIEMIECKA ZIEM POLSKICH

Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum OKUPACJA NIEMIECKA ZIEM POLSKICH Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum OKUPACJA NIEMIECKA ZIEM POLSKICH Wykorzystanie programu multimedialnego Historia Świata i Polski 1914-1948, Wojny światowe mgr Maria Kosterkiewicz Gimnazjum nr 12

Bardziej szczegółowo

Związku Walki Zbrojnej od XI.1939 do VI.1940 r. gen. broni Kazimierz Sosnkowski "Godziemba" (zmarł na emigracji 1969 r.).

Związku Walki Zbrojnej od XI.1939 do VI.1940 r. gen. broni Kazimierz Sosnkowski Godziemba (zmarł na emigracji 1969 r.). Dnia 27.IX.1939 r. w Warszawie, na kilkanaście godzin przed kapitulacją, grupa wyższych oficerów z gen. M. Karaszewicz-Tokarzewskim wraz z Prezydentem Stolicy Stefanem Starzyńskim, wyprzedzając późniejszy

Bardziej szczegółowo

Formowanie Armii Andersa

Formowanie Armii Andersa Michał Bronowicki Formowanie Armii Andersa Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Do podanego pseudonimu podaj pełne imię i nazwisko żołnierza niepodległościowego podziemia.

Do podanego pseudonimu podaj pełne imię i nazwisko żołnierza niepodległościowego podziemia. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze Wyklęci Etap szkolny Kod ucznia 1.Wpisz swój kod. 2. Sprawdź, czy wszystko jest odbite

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH dr Teresa Maresz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SZLAK: W latach stalinizmu ZAGADNIENIE NA PORTALU: Oddział zbrojny Leona Mellera

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny KOD UCZNIA VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny POLACY I ZIEMIE POLSKIE W OKRESIE 1918-1989 r. Informacja dla ucznia : ETAP POWIATOWY 2012/2013 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ARMII KRAJOWEJ

HISTORIA ARMII KRAJOWEJ HISTORIA ARMII KRAJOWEJ LEKSYKON KRZYśÓWKOWY PLANSZE DO ROZWIĄZYWANIA KRZYśÓWEK 2 WYDANIE WERSJA ROBOCZA Copyright Marek Cieciura Wszelkie prawa zastrzeŝone Wydanie 2 poprawione i uzupełnione Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/24195,inauguracja-wystawy-pt-powstanie-warszawskie -w-medalierstwie.html Wygenerowano: Środa, 1

Bardziej szczegółowo

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa I wojna światowa II wojna światowa 1901 1914 1918 1939-1945 1945-1989 2000 Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa GRANICE POLSKI WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo Podziemne My z niego wszyscy... Katowice 2014. Aleksander Mickiewicz

Polskie Państwo Podziemne My z niego wszyscy... Katowice 2014. Aleksander Mickiewicz Polskie Państwo Podziemne My z niego wszyscy... Katowice 2014 Aleksander Mickiewicz Polskie Państwo Podziemne tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podlegające Rządowi

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel

Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel. 696 826 381 LUTY 2016 WYDARZENIA OTWARTE WYSTAWY Armia Krajowa 1939 1945 Wystawa w przestępny sposób ukazuje dzieje organizacji

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Patroni naszych ulic

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Dębicka ziemia była świadkiem wielkich i tragicznych dziejów. Szczególnie na tym t e r e nie z a p i s a ł się ok r e s ok u pa c j i niemieckiej, kiedy powstała tu niezwykle p r ę

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo

II WOJNA ŚWIATOWA CZĘŚĆ 2. LEKCJA POWTÓRZENIOWA

II WOJNA ŚWIATOWA CZĘŚĆ 2. LEKCJA POWTÓRZENIOWA II WOJNA ŚWIATOWA CZĘŚĆ 2. LEKCJA POWTÓRZENIOWA Tematy: 6. Polska w konspiracji. Polskie Państwo podziemne. 7. Walka i opór na ziemiach polskich. Działania Polaków przeciwko okupantom w latach 1939 1944.

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ARMII KRAJOWEJ

HISTORIA ARMII KRAJOWEJ HISTORIA ARMII KRAJOWEJ LEKSYKON KRZYśÓWKOWY PLANSZE DO ROZWIĄZYWANIA KRZYśÓWEK Marek Cieciura Wszelkie prawa zastrzeŝone Wydanie 2. poprawione i uzupełnione Warszawa, marzec 2015 Projekt okładki Anna

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Przyjrzyj się uważnie poniższym ilustracjom i podpisom. Następnie

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych.

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Stalinizm. Historia Polski Klasa III LO. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stalinizm. Historia Polski Klasa III LO. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stalinizm Historia Polski Klasa III LO Stalinizacja 1947-1956 Zmiana systemowa państwa Nacjonalizacja przemysłu odrzucono pomoc - Plan Marshalla Bitwa o handel Plan trzyletni 1947-1949 odbudowa powojenna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 27 września Ogólnopolskie obchody rocznicowe pod hasłem My wszyscy z niej organizowane pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego

Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego Podczas II wojny światowej działały w kraju i na emigracji struktury niepodległego Państwa Polskiego. Składały się one nie tylko z pionu wojskowego, lecz także z cywilnego. Państwo to było niezmiernie

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę!

Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę! Konkurs etap szkolny.. Imię i nazwisko Ilość punktów TEST I SZABLON UWAGA Test zawiera 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie 45 min; 1) Od kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM GETTO WARSZAWSKIE I POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM Utworzenie getta: W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół

Bardziej szczegółowo

73 lata temu upadło Powstanie Warszawskie

73 lata temu upadło Powstanie Warszawskie 73 lata temu upadło Powstanie Warszawskie Husky, 02.10.2017 19:10 Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad

Bardziej szczegółowo

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/27609/13 EK Nr: 27609 Data wpływu 12 listopada 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Motyka Rafał Wnuk Tomasz Stryjek Adam F. Baran. Wojna. po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Ârodkowo-Wschodniej w latach

Grzegorz Motyka Rafał Wnuk Tomasz Stryjek Adam F. Baran. Wojna. po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Ârodkowo-Wschodniej w latach Wojna po wojnie Grzegorz Motyka Rafał Wnuk Tomasz Stryjek Adam F. Baran Wojna po wojnie Antysowieckie podziemie w Europie Ârodkowo-Wschodniej w latach 1944 1953 Gdaƒsk Warszawa 2012 Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 Roman Kabaczij WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 SPIS TREŚCI Wstęp 11 Rozdział I. Koncepcja wysiedlenia Ukraińców z Polski w kontekście

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław

Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław Źródło: http://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/36086,ostatni-weekend-lata-z-historia-final-projektu-polskie-panstwo-podzie mne-portret.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

Rozkaz operacyjny nr ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r.

Rozkaz operacyjny nr ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r. Operacja antypolska NKWD była jedną ze zbrodniczych akcji przeprowadzonych w ZSRS według kryteriów narodowościowych w okresie Wielkiego Terroru lat 30. Represjami objęto Polaków mieszkających w Związku

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Ostatecznie 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. - to nazwa polskich żołnierzy niepodległościowego podziemia po 1944 roku działających przeciwko podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Bolesław Bierut powołanie Armii Ludowej (AL) plan Burza listopadzie 1943 powstanie Rady Jedności Narodowej 15 marca 1944

Bolesław Bierut powołanie Armii Ludowej (AL) plan Burza listopadzie 1943 powstanie Rady Jedności Narodowej 15 marca 1944 WALKA O KSZTAŁT POLITYCZNY POWOJENNEJ POLSKI W LATACH 1944 1948 1. Sytuacja polityczna na początku 1944 r. Sytuacja polityczna i militarna na przełomie 1943/1944 r. uległy znacznym zmianom. Armia Czerwona

Bardziej szczegółowo

DYMY NAD GETTEM POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W GETCIE WARSZAWSKIM

DYMY NAD GETTEM POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W GETCIE WARSZAWSKIM DYMY NAD GETTEM POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W GETCIE WARSZAWSKIM scenariusz lekcji historii czas trwania: 45 minut autorka: Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch 1. Karta pracy dla zespołu 2. Materiał nr 1: Ostatni

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego Historia bezpieczeństwa wewnętrznego ćwiczenia Policja granatowa dr Karol Dąbrowski Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (PP), policja komunalna, powołana XII 1939 w starostwach na podstawie zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar

Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar wybór i opracowanie Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Krakow 2013 SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I Rozdział 1 1943 1945 Dokument nr 1 17 Czwarte posiedzenie konferencji

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo