SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH"

Transkrypt

1 SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH rok szkolny 2014/2015 1

2 I Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Za właściwe zabezpieczenie i ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po egzaminie do OKE w Poznaniu odpowiada dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który podpisuje w tej sprawie stosowne oświadczenie. Powołany zastępca SZE oraz członkowie SZE podpisują również oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych, które są przechowywane w szkolnej dokumentacji egzaminu. 2. OKE w Poznaniu informuje PSZE o miejscu, czasie i sposobie odbioru zestawów egzaminacyjnych dla zdających zgodnie ze złożonym zamówieniem. 3. W wyjątkowych losowych przypadkach, gdy PSZE nie może osobiście odebrać zestawów egzaminacyjnych, do odbioru tych materiałów upoważniony jest wicedyrektor szkoły jako zastępca przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który podpisuje oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych. 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (z dowodem tożsamości) lub zastępca przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (z pisemnym upoważnieniem i dowodem tożsamości) kwituje odbiór pakietów z zestawami egzaminacyjnymi. 5. Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie z otrzymaną instrukcją, PSZE lub zastępca SZE składa je w stanie nienaruszonym w szafie metalowej - sejfie w gabinecie dyrektora. 6. Dostęp do sejfu ma dyrektor szkoły jako przewodniczący SZE. 7. Pakiety z zestawami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia odpowiedniego zakresu danej części egzaminu. 8. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu egzaminu tj. 21, 22 i 23 kwietnia 2015 r. o godz w gabinecie dyrektora w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających z każdej sali egzaminacyjnej. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole. 2

3 W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego w dn r. otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po wniesieniu do niej zestawów egzaminacyjnych. 9. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych każdemu obecnemu uczniowi i zakończeniu czynności organizacyjnych wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe zestawy egzaminacyjne umieszcza się w opisanej kopercie, którą się zakleja. Liczbę niewykorzystanych i wadliwych zestawów odnotowuje się w protokole w części o przebiegu egzaminu, który przekazuje się do OKE wraz z niewykorzystanymi i wadliwymi zestawami. 10.Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w każdej sali następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole przebiegu egzaminu w danej sali, uporządkowanie, spakowanie i opisanie kopert zgodnie z zaleceniami OKE w Poznaniu (w obecności przedstawiciela zdających). 11. Materiały egzaminacyjne ze wszystkich sal egzaminacyjnych są przekazywane przez przewodniczących ZN, zgodnie z procedurą zabezpieczania i przekazywania dokumentacji po egzaminie gimnazjalnym, PSZN. 12.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego dostarcza zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją do wyznaczonego przez dyrektora OKE w Poznaniu miejsca w dniu 21, 22 i 23 kwietnia 2015 r. 13.Osoba przekazująca wypełnione zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem. 14.O sytuacjach szczególnych dotyczących postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi należy bezzwłocznie poinformować PSZE. 3

4 II Terminarz realizacji zadań na rok szkolny 2014/2015 Czynności 1. Przyjmowanie deklaracji od rodziców uczniów o wyborze języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego. 2. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu. 3. Termin przedłożenia przez rodziców dyrektorowi szkoły opinii i orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych oraz zaświadczeń o stanie zdrowia ucznia. 4. Poinformowanie rodziców ucznia o obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie/poziomach określonych przez dyrektora szkoły. 5. Określenie przez radę pedagogiczna dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 6. Termin pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia przez dyrektora szkoły o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. 7. Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do przystąpienia do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia 8. Zgłaszanie uczniów do egzaminu do OKE Poznań poprzez serwis elektroniczny. 9. Przekazanie do OKE Poznań pisemnej informacji o szczególnych przypadkach dostosowań. Termin realizacji Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Odpowiedzialny Wychowawcy klas III pedagog szkolny Wychowawcy klas III Rada Pedagogiczna Pedagog szkolny Pedagog szkolny Sekretarz szkoły 4

5 10. Przekazanie dyrektorowi OKE Poznań pisemnej informacji dotyczącej dostosowań dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone. 11. Zebranie przez dyrektora szkoły od rodziców uczniów: 1) deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego we wcześniejszej deklaracji, 2) rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeśli nie był on obowiązkowy 12. Przekazanie do OKE informacji o zmianie w deklaracji z języków obcych, o których mowa w pkt Obowiązkowe szkolenia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego organizowane przez OKE w Poznaniu. 14. Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 15. Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przebieg egzaminu. 16. Przeszkolenie szkolnego zespołu egzaminacyjnego przez przewodniczącego SZE. 17. Przekazanie przez dyrektora szkoły do OKE deklaracji, dotyczących zmian w zakresie języków obcych (dotyczy laureatów konkursów z języków obcych) 18. Poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu egzaminu. 19. Przygotowanie sal egzaminacyjnych, urządzeń oraz właściwe ich zabezpieczenie. 20. Odbiór materiałów egzaminacyjnych i ich właściwe zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem. 21. Przesłanie pisemnej informacji (pocztą) do OKE w Poznaniu o uczniach, którzy przystąpią do egzaminu w terminie Do r. Do r. Do r. luty/marzec 2015r. Do r. Do r. marzec 2015r. Do r. Do r r. 21, 22, r. Do r., Zastępca SZN Przewodniczący zespołów nadzorujących Zastępca SZE 5

6 dodatkowym. 22. Przekazanie przez OKE w Poznaniu zaświadczeń z egzaminu oraz ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego. 23. Termin przeprowadzenia dodatkowego egzaminu gimnazjalnego. 24. Wydawanie zaświadczeń absolwentom gimnazjum o wynikach egzaminu. 25. Przekazanie wyników egzaminu uczniom, którzy przystąpili do niego w terminie dodatkowym r. 1, 2, r r. Do r. Wychowawcy klas III, III Zasady obiegu informacji Informacje ogólne dotyczące zasad organizacji, struktury i formy egzaminu gimnazjalnego. 1. Wychowawcy klas trzecich gimnazjum zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z możliwymi dostosowaniami form i warunków egzaminu na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu 2014r. 2. Do dnia 31 października 2014r. Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Małomicach wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wyliczonych w Tabeli 1. Komunikatu a Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Następnie wychowawcy klas trzecich informują rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zdających egzamin o określonych sposobach dostosowań warunków egzaminacyjnych. 3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ubiegający się o dostosowanie form i warunków egzaminu do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, muszą posiadać stosowną opinię (orzeczenie) poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia lub orzeczenie, powinny być wydane najpóźniej do r., odpowiednio nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej. 6

7 4. Opinię (orzeczenie) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia ucznia rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do r. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 5. Przedłożone opinie/orzeczenia opatruje się datą wpływu potwierdzoną podpisem sekretarza szkoły. 6. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia, rodzic (prawny opiekun) ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia r. 7. Stwierdzenia uprawnień laureatów odpowiednich konkursów przedmiotowych dokonuje dyrektor szkoły niezwłocznie po otrzymaniu imiennego potwierdzenia uzyskania przez ucznia tytułu laureata odpowiedniego konkursu przedmiotowego. 8. gimnazjum w terminie do r. jest zobowiązany przekazać w formie elektronicznej do OKE listę uczniów przystępujących do egzaminu. 9. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub którzy przerwali/którym przerwano egzamin i przekazuje do OKE w Poznaniu do dn r. 10. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia przekazuje do dyrektora OKE w Poznaniu udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu. 11. W ostatnim tygodniu przed terminem egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zapoznaje uczniów klas trzecich gimnazjum z Informacją dla ucznia dotyczącą przebiegu egzaminu oraz zasadami kodowania i wypełniania arkuszy oraz karty odpowiedzi. 12. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkolnej dokumentacji pozostawia następujące dokumenty: a) protokoły przebiegu zakresu/poziomu egzaminu z poszczególnych sal, 7

8 b) oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora, c) kopie: decyzji o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu/poziomu egzaminu, list zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych, zbiorczego protokołu przebiegu części egzaminu, protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodnego ze wskazaniami OKE w Poznaniu. 13. W terminie głównym (w kwietniu) w szkole pozostają zeszyty zadań z wszystkich części egzaminu tych uczniów, którzy mieli obowiązek przeniesienia odpowiedzi do zadań na karty. Zeszyty te powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych uczniów (słuchaczy) i przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (do końca sierpnia 2015r.). Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 1. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia otrzymuje uczeń w dn r. wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum, za co odpowiedzialny jest wychowawca klasy. Otrzymanie zaświadczenia kwituje uczeń w sekretariacie szkoły w formie czytelnego podpisu i daty odbioru. Pokwitowanie, o którym mowa, pozostaje w dokumentacji szkoły. 2. Zaświadczenia uczniów, którzy nie ukończyli gimnazjum, dyrektor szkoły odsyła do OKE w Poznaniu. 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej egzaminu. Na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik. 4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego i nie został z tego obowiązku zwolniony decyzją dyrektora OKE w Poznaniu, powtarza klasę trzecią gimnazjum i przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym. 8

9 IV Organizacja i przebieg egzaminu 1. Przygotowanie sal do egzaminu odbywa się na dzień przed terminem egzaminu tj r. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są przewodniczący ZN w danych salach i członkowie ZN. W każdym dniu egzaminu przewodniczący ZN sprawdzają przygotowanie sal do danej części egzaminu, zapewniając: prawidłowe ustawienie stolików (podczas egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających) oraz umieszczenie na nich numerków rosnąco od pierwszej ławki, właściwą liczbę krzeseł, właściwe odtwarzanie płyt CD oraz nagłośnienie sali (w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego), sprawny zegar widoczny dla wszystkich zdających, tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia danego zakresu/poziomu egzaminu, kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL, naklejki z kodem zdającego, zapasowe przybory do pisania i rysowania, usunięcie pomocy dydaktycznych z przedmiotów objętych egzaminem, miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, umieszczenie na drzwiach sali egzaminacyjnej listy zdających. 2. Na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu (godz. 8.00) przewodniczący ZN sprawdzają, czy zespoły nadzorujące egzamin są kompletne i przekazują informację PSZN. W szczególnych przypadkach losowych PSZE wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela przestrzegając zasady, aby członkami zespołu nadzorującego nie byli wychowawcy zdających w danej sali oraz nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres/poziom danej części egzaminu. Fakt ten powinien być odnotowany w formularzu powołania zespołów nadzorujących. 3. Jeżeli na egzamin zgłoszą się obserwatorzy, muszą okazać przewodniczącemu SZE dokument stwierdzający tożsamość i upoważnienie instytucji uprawnionej do 9

10 oddelegowania swojego przedstawiciela. Obserwatorzy potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu egzaminu. 4. O godz. 8.30, w każdym dniu przeprowadzania egzaminu, przewodniczący SZE w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów sprawdza, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone i otwiera je (miejsce - gabinet dyrektora). 5. Przewodniczący zespołów nadzorujących, w obecności przedstawiciela zdających z każdej sali, odbierają od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne: a) odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych, w skład których wchodzą: w części pierwszej humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi języka polskiego zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi w części drugiej matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi matematyki zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi w części trzeciej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi na poziomie rozszerzonym zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi. Do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie odczytane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. b) listę zdających w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór prac od uczniów), c) druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali, d) naklejki z nadanym przez OKE kodem, e) koperty do spakowania materiałów egzaminacyjnych. 10

11 6. Przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza, czy materiały egzaminacyjne są właściwe dla danego zakresu egzaminu i razem z przedstawicielem uczniów przenosi je do odpowiedniej sali. 7. Przewodniczący ZN informuje członków zespołu oraz obserwatorów o zakazie wnoszenia przez nich do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. 8. O godzinie 8.45 zdający, wyczytywani według kolejności na liście przez PSZE, wchodzą do sal pojedynczo. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. 9. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający losują numer miejsca i zajmują je zgodnie z numerem znajdującym się na stoliku. Losowanie odbywa się każdego dnia, w którym odbywa się egzamin, ale wyłącznie przed jego pierwszą częścią. Otrzymują również od członka zespołu nadzorującego pasek z kodem ucznia, imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL. 10. Do sali egzaminacyjnej zdający wnoszą jedynie materiały określone w "Informacji dla ucznia przystępującego do egzaminu": przybory do pisania i rysowania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania), gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystać z kalkulatorów i słowników. 11. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy egzaminacyjne zdającym i naklejki z kodem kreskowym. 13. Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: a) o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, b) o konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym) - dotyczy zdających, którzy wykonują tę czynność samodzielnie, c) o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron, 11

12 d) o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego (dotyczy zdających, którzy wykonują tę czynność samodzielnie), e) o zasadach zachowania się podczas egzaminu, f) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewiedzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi), g) o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 14. W przypadku arkuszy egzaminacyjnych z: a) języka polskiego, b) matematyki, c) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym uczeń wyrywa ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi (nie wolno odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych). 15. Uczeń koduje w części pierwszej z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie zeszyt zadań i kartę odpowiedzi języka polskiego zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi w części drugiej z zakresu: przedmiotów przyrodniczych zeszyt zadań i kartę odpowiedzi matematyki zeszyt zadań, każdą kartkę karty rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi w części trzeciej na poziomie podstawowym zeszyt zadań i kartę odpowiedzi rozszerzonym zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi Punkt ten nie dotyczy uczniów (słuchaczy) korzystających z arkuszy dostosowanych oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przypadku których czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego przed rozpoczęciem pracy uczniów z arkuszem. 16. Członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania arkuszy, udzielają odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem i rozumieniem instrukcji. 12

13 17. Jeżeli zestawy egzaminacyjne nie są kompletne, zdający zgłaszają braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który o zaistniałej sytuacji informuje PSZE. PZSE podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych. Takie przypadki zostają odnotowane w protokole przebiegu egzaminu. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 18. Przewodniczący ZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi). 19. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego uruchamia następnie odtwarzacz płyt CD. 20. Czas trwania egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio: a) w części humanistycznej: zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 80 minut (czas rozpoczęcia - godz. 9.00), zestaw egzaminacyjny z języka polskiego 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 135 minut (czas rozpoczęcia - godz ) b) w części matematyczno przyrodniczej: zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 80 minut (czas rozpoczęcia - godz. 9.00), zestaw egzaminacyjny z matematyki 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 135 minut (czas rozpoczęcia - godz ) c) w części z języka obcego nowożytnego: 13

14 zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 80 minut (czas rozpoczęcia - godz. 9.00), zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 90 minut (czas rozpoczęcia - godz ). 21. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej). 22. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. 23. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, wniesienia do sali urządzenia telekomunikacyjnego, wystąpienia sytuacji losowych/zdrowotnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący zespołu nadzorującego porozumiewa się z przewodniczącym SZE, a ten podejmuje decyzję o unieważnieniu uczniowi odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz odnotowuje ten fakt w protokole. 24. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący ZN lub członek ZN, w obecności zdającego, sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek ZN sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z zestawów dostosowanych). Wówczas uczeń może opuścić salę egzaminacyjną. Odbiór prac od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym. 25. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN: 14

15 a) informuje zdających o zakończeniu pracy, b) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony wyłącznie na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie), c) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów, d) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach. Przewodniczący ZN zleca odbiór zestawów członkom ZN. W obecności wszystkich uczniów sprawdzają oni kompletność materiałów i przyjmują je od zdających. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem przedstawiciela uczniów, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. 26. Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym następuje przerwa. W trakcie przerwy uczniowie przebywają w dwóch wyznaczonych gabinetach (nr 25 i nr 24) pod opieką nauczycieli przypisanych do tych sal. 27. O godz , w gabinecie dyrektora, przewodniczący zespołów nadzorujących, w obecności przedstawiciela zdających z każdej sali, odbierają od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne z drugiego zakresu/poziomu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołów nadzorujących razem z przedstawicielami uczniów przenoszą materiały egzaminacyjne do odpowiednich sal. 28. Punktualnie o godz rozpoczyna się drugi zakres egzaminu. Uczniowie wchodzą do sal o godz , wyczytywani przez przewodniczącego ZN danej sali według kolejności na liście i siadają na miejsca, które zajmowali podczas pierwszego zakresu/poziomu egzaminu. 29. Po zakończeniu odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu i opuszczeniu sali przez uczniów członkowie zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela uczniów: a) odnotowują na liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających b) w przypadku uczniów, którym zgodnie z komunikatem dyrektora CKE przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu polegające na zastosowaniu szczegółowych kryteriów oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia 15

16 odpowiedzi na kartę, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole na w zależności od arkusza zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych oraz/lub karcie odpowiedzi c) w przypadku arkuszy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, oddzielają elementy arkuszy przekazywane do OKE od zeszytów zadań, tj. w części pierwszej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie dzielą arkusze na (A) zeszyty zadań i (B) karty odpowiedzi (odrywają karty od zeszytów zadań) języka polskiego dzielą arkusze na (A) zeszyty zadań oraz (B) karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie odrywając karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego) w części drugiej z zakresu przedmiotów przyrodniczych dzielą arkusze na (A) zeszyty zadań i (B) karty odpowiedzi (odrywają karty od zeszytów zadań) matematyki dzielą arkusze na (A) zeszyty zadań oraz (B) karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie odrywając karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych z matematyki) w części trzeciej na poziomie podstawowym dzielą arkusze na (A) zeszyty zadań i (B) karty odpowiedzi (odrywają karty od zeszytów zadań) rozszerzonym dzielą arkusze na (A) zeszyty zadań oraz (B) karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie odrywając karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych z języka obcego na poziomie rozszerzonym) W przypadku zdających, którzy zgłosili. że nie zdążyli przenieść wszystkich lub części odpowiedzi na kartę, do OKE przekazywany jest zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi - historia i WOS, przedmioty przyrodnicze, język obcy na poziomie podstawowym lub zeszyt zadań wraz z kartą rozwiązań zadań otwartych i kartą odpowiedzi - język polski, matematyka, język obcy na poziomie rozszerzonym (w protokole wpisać informacje o zdających, którzy nie zdążyli, przenieść odpowiedzi - imię, nazwisko, PESEL, zakres/poziom), d) podpisują wypełnioną listę obecności zdających 16

17 e) przeliczają, porządkują zgodnie z kodami uczniów i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE w Poznaniu (max. 30 arkuszy do jednej koperty). Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół przebiegu odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w sali. Przygotowane materiały przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 30. Przewodniczący SZE sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności odpowiedniego przewodniczącego ZN. 31. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych w danym dniu przewodniczący SZE, w obecności przewodniczących ZN, sporządza zbiorczy protokół przebiegu danej części egzaminu oraz pakuje materiały i opisuje je zgodnie z instrukcją OKE. 32. Przewodniczący SZE przekazuje we wskazanej przez OKE w Poznaniu formie, miejscu i terminie: a) z części pierwszej egzaminu: z historii i wiedzy o społeczeństwie wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z języka polskiego wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie należy odrywać kart odpowiedzi od kart rozwiązań zadań otwartych) w przypadku zdających, którym nie przysługuje prawo do arkuszy dostosowanych i którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie wypełnione przez zdających zeszyty zadań i karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi w przypadku zdających mających prawo do arkuszy dostosowanych (tj. G , G , G , G...- 6, G , G ) wypełnione przez zdających zeszyty zadań z kartami odpowiedzi b) z części drugiej egzaminu: z przedmiotów przyrodniczych wypełnione przez zdających karty odpowiedzi 17

18 z matematyki wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie należy odrywać kart odpowiedzi od kart rozwiązań zadań otwartych) w przypadku zdających, którym nie przysługuje prawo do arkuszy dostosowanych i którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie wypełnione przez zdających zeszyty zadań i karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi w przypadku zdających mających prawo do arkuszy dostosowanych (tj. G , G , G , G , G , G ) wypełnione przez zdających zeszyty zadań z kartami odpowiedzi c) z części trzeciej egzaminu: z poziomu podstawowego wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z poziomu rozszerzonego wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie należy odrywać kart odpowiedzi od kart rozwiązań zadań otwartych) w przypadku zdających, którym nie przysługuje prawo do arkuszy dostosowanych i którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie wypełnione przez zdających zeszyty zadań oraz karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi w przypadku zdających mających prawo do arkuszy dostosowanych (tj. G , G , G , G , G , G ) wypełnione przez zdających zeszyty zadań z kartami odpowiedzi Uwaga! W przypadku ucznia, który zgłasza, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zespół nadzorujący pakuje do bezpiecznej koperty jego zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi (w przypadku arkuszy z historii i wos, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym) lub zeszyt zadań oraz karty rozwiązań wraz z kartą odpowiedzi (w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie rozszerzonym). Na kopercie wpisuje adnotację zgodnie z instrukcją okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zaistniały fakt odnotowuje się w protokołach przebiegu egzaminu (w danej sali oraz zbiorczym). 18

19 W niniejszej instrukcji zastosowano następujące skróty: PSZE - przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego SZE - szkolny zespół egzaminacyjny PZN - przewodniczący zespołu nadzorującego ZN - zespół nadzorujący OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 19

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Egzamin gimnazjalny 2016 18 kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Wychowawcy: przygotują wraz z uczniami kartki (identyfikatory)

Bardziej szczegółowo

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin Lista kontrolna do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu Zespoły Egzaminacyjne A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik 3 Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia

Informacja dla ucznia Informacja dla ucznia Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Maksymalny czas Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Egzamin gimnazjalny 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z zakresu organizacji egzaminu, prowadzonym przez przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie 36-105 Cmolas 269 A tel./fax. 017 283-77-08 adres email: gimnazjum@rzeszow.home.pl adres www: www.pgcmolas.pl Szkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego pióro lub długopis

Bardziej szczegółowo

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki Sprawdzian 2015 1 Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH

SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH rok szkolny 2015/2016 1 I Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich marzec 2015 1 Tematyka spotkania 1. Kalendarz egzaminacyjny. 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie rok szkolny 2014/2015 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Zakres egzaminu Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: a. w części pierwszej humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr./2013 Dyrektora Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej W Bobolicach. SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 21 kwietnia 2015 (wtorek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie 9:00

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. DATA HARMONOGRAM CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA Historia i wiedza 21 kwietnia o społeczeństwie CZĘŚĆ 2015 9:00 HUMANISTYCZNA (wtorek) Język polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2014 a Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 15 grudnia w sprawie wprowadzenia Szkolnej instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY MZS IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 Informacja dla uczniów i rodziców 1 Termin sprawdzianu - 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Skrócony przebieg próbnego egzaminu gimnazjalnego

Skrócony przebieg próbnego egzaminu gimnazjalnego Skrócony przebieg próbnego egzaminu gimnazjalnego 21.04.2015 r. Część humanistyczna 22.04.2015 r. Część matematycznoprzyrodnicza 23.04.2015 r. Język angielski i niemiecki Data/ dzień Część egzaminu Zakres

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym 2014-2015 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) sprawdzian oznacza on sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r.

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu 1. Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017/2018

Egzamin gimnazjalny 2017/2018 Egzamin gimnazjalny 2017/2018 18 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część humanistyczna 19 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część językowa 1. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.12.2015 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym 2015-2016 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) sprawdzian oznacza on sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W PISZU I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) egzamin oznacza on egzamin w trzeciej klasie gimnazjum b) część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 I. Wstęp 1. Szkolne procedury przygotowania i organizacji egzaminu w Publicznym

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Karolina Kołodziej Gimnazjum nr 16 w Krakowie Luty 2017 r. 1 Harmonogram egzaminu Termin egzaminu 19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu Strona 1 z 8 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca w roku 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji Strona 1 z 6 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU obowiązująca dla. (nazwa szkoły, miejscowość) Załącznik do zarządzenia Dyrektora..

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 1. część humanistyczna 19 kwietnia 2017r. (środa) 2. część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) 3. język obcy nowożytny 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie.

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyczno przyrodniczej - wiadomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W BELĘCINIE

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W BELĘCINIE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM I. WSTĘP W BELĘCINIE 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE rok szkolny 2013/2014 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

Organizacja egzaminu gimnazjalnego Organizacja egzaminu gimnazjalnego 2017 Terminy egzaminu gimnazjalnego 19 kwietnia 2017 r. środa 9 00 historia i wiedza o społeczeństwie 60 minut 11 00 język polski 90 minut Terminy egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W JAŚLE W 2016 R. Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia i jego Rodziców

Informacja dla ucznia i jego Rodziców Informacja dla ucznia i jego Rodziców PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 1. Kluczowe informacje o egzaminie 1.1. Harmonogram przeprowadzania próbnego egzaminu 1. część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r.

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r. Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej gimnazjum Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 I. FAZA ORGANIZACYJNA WSTĘPNA. 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2017 R. Czas trwania Data 19 kwietnia (środa) 20 kwietnia (czwartek) 21 kwietnia (piątek)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji gimnazjalnego obowiązująca W Zespole Szkół w Zaborze. obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017 Informacje ogólne dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU I. WSTĘP 1. Procedury Przygotowania i Organizacji Egzaminów Zewnętrznych w Zespole Szkół w Pozezdrzu zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

8:30 9:00 60 min 80 min

8:30 9:00 60 min 80 min Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach przebiegu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach: a) termin główny 19-21 kwietnia 2017 r. b) termin dodatkowy: 1,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.11.2014 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujących w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014)

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) I. WSTĘP Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Procedury i instrukcje opracow ano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania. egzaminu gimnazjalnego 2016 / 2017

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania. egzaminu gimnazjalnego 2016 / 2017 Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum 2014/2015 egzaminu gimnazjalnego 2016 / 2017 Egzamin gimnazjalny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU I. WSTĘP Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Instrukcja organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Instrukcja organizacji egzaminu w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu I. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE ZARZĄDZENIE NR 9.2011 DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE za dnia 25.03.2011r. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1.

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2013/2014 ROKU. Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2013/2014 ROKU. Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2013/2014 ROKU Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNA INSTRUKCJA GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. PRZED EGZAMINEM: Zdający przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 i udają się do wyznaczonych dla danej klasy sal (przebywają pod opieką wyznaczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Przed sprawdzianem/egzaminem uczeń powinien: zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe

Bardziej szczegółowo

Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych. podczas egzaminu gimnazjalnego. w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu

Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych. podczas egzaminu gimnazjalnego. w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych podczas egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu 1. W terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły ( najpóźniej godz. 8.15

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY I. Wstęp. 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

- z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 ) Część matematyczno- przyrodnicza- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

- z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 ) Część matematyczno- przyrodnicza- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016/2017 1) Część humanistyczna- 19 kwietnia 2017 r. (środa) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie- godz. 9:00 - z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 )

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM /17 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 1.Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2015 r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1 Spis treści: I. Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚCI EGZAMNIU Egzamin składa się z trzech części: część pierwsza- humanistyczna: język polski; historia i WOS część druga- matematyczno- przyrodnicza: matematyka;

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY zielona@sppaprotnia.konin.pl Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni Paprotnia ul. Zielona 12 62-513 Krzymów NIP 665-24-41-897 REGON 00119011 tel. 063-2493668 lub 063-2493768 www.sppaprotnia.konin.pl

Bardziej szczegółowo