KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au"

Transkrypt

1 [ zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ szczegó³y strona 3 ISSN wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011 KRAKÓW - WIELICZKA SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW DO TUNINGU I SPORTU SPOJLERY, ZAWIESZENIA, FELGI, T UMIKI, NAK ADKI NA PROGI, FOTELE, KIEROWNICE, FOLIE, LAMPY, SPRÊ YNY, UK ADY HAMULCOWE, NAK ADKI NA PEDA Y, ZDERZAKI, ODZIE SPORTOWA, AMORTYZATORY TUNING SPORT JEŒLI CHCESZ, ABY TWÓJ SAMOCHÓD WYGL DA NIEPOWTARZALNIE WSTAP DO NAS! polecamy akcesoria TUNING OFF-ROAD RAKO s.c Wieliczka, ul. Bogucka 15 tel.: (12) tel.: (12) SPRZEDA MONTA SERWIS RATY TUNI SPORT

2 T UMIKI AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (12) , tel./fax Serwis: (12) , zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) , P ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (12) , tel.kom Ostatni moment, by kupiæ Hondê BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (12) Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich Sklep: tel w. 21 tel Serwis: tel w. 22 tel.kom Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) s.c. Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis Sprzeda - Monta t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo SERWIS SAMOCHODOWY CYGANIK Diagnostyka komputerowa samochodów japoñskich, koreañskich, europejskich oraz amerykañskich testy silników i automatycznych skrzyñ biegów dzwoniæ: pn.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-12: Kraków ul. Bardosa 15 tel tel ju od PLN Wyprzeda rocznika 2010 Ostatnie sztuki! 02 Honda Civic 5D z silnikiem benzynowym z rabatem 7000 PLN oraz promocyjnym ubezpieczeniem OC/AC/NNW w cenie 2200 PLN i kompletem opon zimowych gratis! Zu ycie paliwa w cyklu mieszanym: od 5,9 do 7,3 l/km, emisja CO2: od 135 do 169 g/km. Informacje dotycz¹ce odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji na ARHER Honda w centrum Krakowa ul. Kapelanka 40, Kraków tel. (12) , fax (12)

3 wiadomoœci Informacji dostarcza Informacji dostarcza wiadomoœci Nie bêdzie tak Ÿle? Wed³ug danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w pierwszym kwartale 2011 r. liczba zarejestrowanych aut osi¹gnê³a poziom samochodów osobowych - oznacza to spadek o 5,14 proc. (ponad 3,7 tys. sztuk) w porównaniu z pierwszym kwarta³em roku ubieg³ego. Zestawienie wyników podanych przez CEPiK oraz statystyk importerów wskazuje te, e jedynie oko³o 1 tys. aut wyjecha³o za granicê. Potwierdza³oby to tezê o s³abn¹cym z miesi¹ca na miesi¹c zjawisku reeksportu. Sprawdzaj¹ siê te przewidywania dotycz¹ce rejestracji samochodów osobowych z kratk¹. Od pocz¹tku tego roku do koñca marca zarejestrowano samochodów osobowych z homologacj¹ ciê arow¹, co da³o wynik o ponad 89 proc. gorszy do pierwszego kwarta³u ubieg³ego roku. Jak mog¹ wygl¹daæ kolejne miesi¹ce? Wed³ug IBRM Samar nie ma podstaw do zmiany prognoz na ca³y rok, przewiduj¹cych, e w 2011 r. liczba rejestrowanych aut w Polsce zmniejszy siê o oko³o 10 procent, co oznacza, e rejestracje samochodów wynios¹ oko³o 280 tys. sztuk. Inni eksperci rynkowi s¹ wiêkszymi optymistami i zak³adaj¹, e jeœli w kolejnych miesi¹cach nie wydarz¹ siê jakieœ spektakularne - wewnêtrzne lub zewnêtrzne - klêski gospodarcze, to rynek mo e osi¹gn¹æ wynik porównywalny do zesz³ego roku, a nawet lekko go przekroczyæ. Wiêkszoœæ analityków przewidywa³a przecie, e po likwidacji kratki, pierwszy kwarta³ przyniesie nie 5-, ale raczej 20-procentowy spadek rynku. Grupa BEMO inwestuje w Auto Galeriê Auto Galeria, spó³ka wchodz¹ca w sk³ad poznañskiej grupy dealerskiej BEMO, zajmuj¹ca siê projektowaniem i wykonywaniem specjalistycznych zabudów samochodów osobowych i dostawczych, otrzyma³a w marcu zezwolenie na nowe inwestycje w Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Planowana inwestycja bêdzie polegaæ na rozbudowie i modernizacji dotychczasowej dzia³alnoœci w zakresie zabudowy samochodów. Powstanie nowa hala produkcyjna przeznaczona na montowniê nadwozi oraz przyczep na podbudowie samochodów dostawczych, ciê arowych i osobowych, a tak e na produkcjê nadwozi pojazdów specjalnego przeznaczenia i pojazdów specjalistycznych. Do koñca grudnia 2014 r., Auto Galeria zamierza zainwestowaæ w planowan¹ inwestycjê co najmniej 3 mln z³ i zatrudniæ 10 nowych pracowników. Og³oszono amerykañsk¹ listê TOP125 Najwiêksza na œwiecie gazeta motoryzacyjna Automotive News, jak co roku, og³osi³a listê 125 najwiêkszych amerykañskich grup dealerskich za rok Pierwsze miejsce, zajê³a na niej, tradycyjnie, grupa AutoNation, która w 2010 r. sprzeda³a w 206 punktach dealerskich 366 tys. nowych i u ywanych aut (w roku 2009 sprzeda wynios³a o 33 tys. aut wiêcej). Na drugim miejscu, z 340 tys. samochodów sprzedanych w 145 salonach, znalaz³ siê inny gigant - Penske Automotive Group (w tym przypadku grupa odnotowa³a wzrost o 17 tys. sztuk). Gdyby przyjrzeæ siê liœcie w kontekœcie polskiego rynku, widaæ wyraÿnie, e rynek dystrybucji samochodów w USA - pomimo ogromnej iloœci samochodów sprzedawanych przez kilku najwiêkszych dealerów - jest stosunkowo rozdrobniony i ma zdecydowanie ni szy poziom konsolidacji ni rynki europejskie, w tym polski. Jeœli wziê³oby siê pod uwagê liczbê samochodów nowych, nasz rodzimy lider - Polska Grupa Dealerów - znalaz³by siê na amerykañskiej liœcie z roku 2010 na bardzo wysokim, 39. miejscu (w roku na 46.). 04 Tesco sprzedaje i serwisuje samochody Najwiêksza brytyjska sieæ supermarketów Tesco poinformowa³a na pocz¹tku kwietnia o wejœciu w brytyjsk¹ bran ê motoryzacyjn¹. Koncern chce to zrobiæ za pomoc¹ specjalnej strony internetowej do sprzeda y samochodów u ywanych. Zgodnie z informacjami pochodz¹cymi od Tesco, na stronie bêdzie oko³o 3 tys. nowych ofert tygodniowo, a klienci bêd¹ mogli wybieraæ wœród aut ró nych marek, maj¹cych od 6 miesiêcy do 3 lat i pochodz¹cych g³ównie od firm flotowych. Nieca³y tydzieñ od podania tej informacji, Tesco og³osi³o kolejny motoryzacyjny projekt. Tym razem podpisa³o umowê z 900 niezale nymi serwisami zrzeszonymi w ramach NSN (National Service Network), dziêki czemu - jak informuje w reklamach - chce zaoferowaæ klientom, us³ugi serwisowe o 30 proc. tañsze ni w autoryzowanych sieciach. Dodatkowo, Tesco chce zaoferowaæ odbiór i przywóz serwisowanego samochodu do domu klienta lub jego miejsca pracy. Brytyjska sieæ liczy, e oferta u ywanych aut i us³ug serwisowych znajdzie zw³aszcza wœród 16 mln Brytyjczyków posiadaj¹cych kartê lojalnoœciow¹ Tesco - wielu odbiorców. Opinie brytyjskich dealerów, wywo³ane tym nieoczekiwanym wydarzeniem, s¹ podzielone. Wiêkszoœæ uwa a, e nowa inicjatywa nie zagrozi interesom autoryzowanych dealerów, ale s¹ i tacy, którzy patrz¹ na ruchy supermarketowego giganta z nieukrywan¹ obaw¹. Na razie motoryzacyjny pomys³ zostanie ograniczony wy³¹cznie do rynku brytyjskiego. Co jednak, jeœli na Wyspach projekt odniesie sukces? foto: sxc.hu Nowa Subaru Impreza Z okazji wystawy motoryzacyjnej w Nowym Jorku ( ) marka Subaru przygotowa³a œwiatow¹ premierê modelu Impreza kolejnej generacji w wersji jako czterodrzwiowy sedan oraz piêciodrzwiowy hatchback. W USA samochód zadebiutuje jesieni¹, natomiast premiera europejska odbêdzie siê nieco póÿniej. W porównaniu z poprzednikiem nowa Impreza oferuje m.in. bardziej komfortowe i przestronniejsze wnêtrze. Przedstawiciele Subaru z dum¹ podkreœlaj¹, e nowa Impreza bêdzie mia³a na rynku amerykañskim najlepsze parametry zu ycia paliwa spoœród wszystkich modeli 4x4 oferowanych za Oceanem. Samochód dysponuje now¹ lini¹ czterocylindrowych silników typu boxer oraz now¹ bezstopniow¹ przek³adni¹ automatyczn¹. Rynek pó³nocnoamerykañski jest dla Subaru niezwykle istotny: w roku 2010 sprzedano tam nieco ponad sztuk Imprezy. Dla porównania, wynik uzyskany w Europie to oko³o sztuk, natomiast w Japonii to aut. Podane przez Subaru dane oraz zdjêcia nowej Imprezy dotycz¹ wersji przygotowanej dla klientów w Ameryce Pó³nocnej. Mo na siê jednak spodziewaæ, e wersja europejska pod wzglêdem stylistycznym ró niæ siê bêdzie tylko niektórymi detalami. Zdobywca nagrody World Car of the Year Napêdzany w 100% elektrycznie pojazd Nissan Leaf zdoby³ w³aœnie presti ow¹ nagrodê World Car of the Year W poprzedniej edycji plebiscytu World Car of the Year triumfowa³ Volkswagen Polo. Werdykt niezale nego jury specjalistów zajmuj¹cych siê tematyk¹ motoryzacyjn¹ og³oszono podczas rozpoczêcia wystawy New York International Auto Show. W fina³owej trójce o nagrodê World Car of the Year 2011 brano równie pod uwagê modele Audi A8 oraz BMW Serii 5. Nissan Leaf to równie triumfator rywalizacji o nagrodê Car of the Year 2011 w Europie. Nowe Jaguary w wersjach na 2012 rok Na kwietniowych targach motoryzacyjnych w Nowym Jorku firma Jaguar zaprezentowa³a wszystkie swoje modele w wersjach na rok Spore zainteresowanie wzbudzi³ zw³aszcza najpopularniejszy XF, który zosta³ poddany znacznej modernizacji. "Nowe Jaguary na rok 2012 to nasze najlepsze modele w historii firmy. Ka dy w pe³ni uosabia idea³y marki: innowacyjnoœæ, œmia³y design, wysok¹ wydajnoœæ i moc. Nasi projektanci i in ynierowie stale d¹ ¹ do utrzymania Jaguara na najwy szym poziomie tworz¹c samochody, które wyró niaj¹ siê z g³ównego nurtu oferty premium, a jednoczeœnie s¹ dostêpne dla coraz szerszego spektrum klientów" - powiedzia³ Adrian Hallmark, Global Brand Director Jaguar. Wprowadzono w nich istotne ulepszenia w zakresie osi¹gów i ergonomii oraz odœwie ono nieco wygl¹d, dziêki czemu mocniej podkreœlaj¹ wspó³czesn¹ liniê projektow¹ Jaguara. Model XK na 2012 rok to zupe³nie nowe oblicze sportowego Gran Turismo. Najnowszy i najbardziej topowy wariant XK (wersja XKR-S) staje siê najmocniejszym samochodem seryjnym Jaguara w historii, rozpêdzaj¹c siê od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy i osi¹gaj¹c maksymaln¹ prêdkoœæ blisko 300 km/h. Kosmetyczne zmiany wygl¹du z przodu i z ty³u odœwie aj¹ce model zastosowane bêd¹ w ca³ej gamie XK. Nowe pakiety stylizacyjne dostêpne od 2012 roku pozwol¹ wymagaj¹cym kierowcom podkreœliæ luksusowy b¹dÿ sportowy charakter modelu XK. XF, który zdoby³ ponad 80 nagród na ca³ym œwiecie, zarówno za swoje osi¹gi, jak i stylizacjê, na 2012 rok przeszed³ lifting z przodu i z ty³u, a zmiany upodobni³y jego wygl¹d do modelu XJ. W 2012 roku pojawi siê zupe³nie nowy, 2,2-litrowy, czterocylindrowy silnik Turbodiesel, który montowany bêdzie wraz z oszczêdzaj¹cym paliwo i ograniczaj¹cym emisjê systemem Start / Stop. Ta wersja silnikowa XF-a bêdzie najbardziej ekonomicznym modelem Jaguara, osi¹gaj¹cym spalanie na poziomie 5,4 l/100 km i emisjê CO2 na 149 g/km, przy jednoczesnym zachowaniu wydajnoœci i œwietnych osi¹gów. Flagowa limuzyna Jaguar XJ posiada zmodernizowane wnêtrze, poszerzone m.in. o nowy pakiet Rear Comfort Seat, który umo liwia elektryczn¹ regulacjê tylnej kanapy w odcinku lêdÿwiowym krêgos³upa oraz funkcjê masa u. Najnowsze wersje wszystkich modeli Jaguara na rok 2012 s¹ wynikiem rewolucji w zakresie projektowania i technologii, za któr¹ stoi wielokrotnie nagradzany dyrektor Designu Jaguara Ian Callum. Nowy Citroen DS5 w zbli eniu Po raz pierwszy podczas salonu motoryzacyjnego w Szanghaju zaprezentowano model Citroen DS5. Czerpie on z odwa nego Ÿród³a inspiracji: prototypu C-SportLounge. Jego celem jest pójœcie o krok dalej: podniesienie wysoko poprzeczki samochodom produkowanym seryjnie. DS5 zaskakuje stylem, znakomitymi proporcjami i ³atwo rozpoznawaln¹ sylwetk¹. Ten unikalny i œmia³y samochód dysponuje aerodynamicznymi kszta³tami o p³ynnych i zdecydowanych liniach, co ju na pierwszy rzut oka stanowi obietnicê dynamicznej jazdy. Przód auta jest wyrazem jego temperamentu i przynale noœci do linii DS. Dziêki okaza³ej kracie wlotu powietrza, du ej chromowanej os³onie ch³odnicy z logo marki, emblematowi linii DS umieszczonemu powy ej i reflektorom podkreœlonym œwiat³ami LED. Ty³ DS5 dodatkowo podkreœla presti owy charakter auta. Jest dobrze osadzony na szeroko rozstawionych ko³ach, wyposa ony w dwie koñcówki uk³adu wydechowego wbudowane w tylny zderzak i ozdobiony 6 neonami œwietlnymi identyfikuj¹cymi pojazd. 05

4 [ ] RAJDY Micha³ Bêbenek Rozmawia³a: Kamila Zdebska Foto: Marcin Kaliszka Bêben coraz g³oœniejszy! wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl W Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski jeÿdzi od 13 lat. W tym czasie zalicza³ kilka wiêkszych i mniejszych sukcesów, a sezon 2010 by³ zdecydowanie najbardziej obfity we wzloty wtedy to z zimn¹ krwi¹ zmia d y³ rywali i bezapelacyjnie wygra³ Citroen Racing Trophy. Z natury spokojny, nie goni¹cy za rozg³osem i niezale ny Micha³ Bêbenek, w tym roku zaskoczy³ wszystkich. U bocheñskiego kierowcy pojawi³ siê bowiem nowy samochód i potê ny sponsor, co zwiastuje rozpoczêcie kolejnego etapu kariery rajdowej. Czy zatem sezon 2011 bêdzie wymarzonym zwyciêstwem w grupie R4 i generalce Platinum Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski? WRC: Rajd Œwidnicki to twój debiut za kierownic¹ Lancera Evo X. Czy 6. miejsce w generalce i 3. w grupie N to wynik, który ciê satysfakcjonuje? Micha³ Bêbenek: Planowa³em wykonaæ przed rajdem oko³o 100 km testowych, z czego uda³o siê zrobiæ zaledwie po³owê. Samochód dosta³em w poniedzia³ek przed rajdem. By³o wiêc zbyt ma³o czasu na ich organizacjê, a na domiar z³ego elektronik mieszkaj¹cy w Niemczech, który ustawia³ nam komputer od dyfra pope³ni³ ma³y b³¹d uniemo liwiaj¹cy d³u sze testy ze wzglêdu na ryzyko awarii uk³adu napêdowego. Pierwszy dzieñ rajdu przeznaczy³em zatem na jak najlepsze poznanie samochodu tymbardziej, e to w³aœnie rajd weryfikuje wszelkie ustawienia i dopiero w warunkach bojowych (a nie na testach) mo na siê przekonaæ, co jeszcze nale y poprawiæ. Pierwszy dzieñ przejechaliœmy czysto, bez adnych problemów z samochodem i bez adnych wizyt poza drog¹. Czu³em jednak, e da siê z niego wycisn¹æ wiêcej i dlatego drugiego dnia zdecydowanie przyspieszyliœmy, co zaowocowa³o 2. miejscem podczas tego dnia rajdu. Wci¹ jednak czujê, e ten samochód mo e jeszcze daæ z siebie o wiele wiêcej i chocia jestem zadowolony z uzyskanych czasów to wiem, e nie wykorzysta³em w ca³oœci jego potencja³u. Liczê, e to siê wkrótce zmieni. 06 Na Rajdzie Karkonoskim pojedziesz Lancerem w specyfikacji R4. Jakie konkretnie zmiany w rajdówce s¹ z tym zwi¹zane? Samochód z kitem R4 jest o 150 kg l ejszy od zwyk³ej N-ki. To dziêki zastosowaniu lekkich plastikowych szyb, maksymalnemu odchudzeniu deski rozdzielczej oraz wyrzuceniu niektórych elementów wzmocnienia z drzwi. Najwiêksz¹ rewolucj¹ jest jednak zawieszenie z nowszymi, d³u szymi amortyzatorami, a wiêc praktycznie takie jak w samochodzie S2000, dziêki czemu ma byæ udoskonalone jego prowadzenie. W N-ce zawsze trudno by³o uzyskaæ twardoœæ rajdówki, a teraz Lancer ma siê mniej chwiaæ na boki. Od 2012 r. ma wejœæ tak e sekwencyjna skrzynia biegów. Po 8 latach startów cztero³apem przesiad³eœ siê do oœki i wygra³eœ Citroen Racing Trophy. Teraz znów zaprzyjaÿni³eœ siê z czteronapêdówk¹ i rozpocz¹³eœ od 2. miejsca w generalce Rajdu Lotos. Problem przestawienia siê z cztero³apa do oœki i na odwrót u ciebie zatem nie istnieje? Na szczêœcie nie. Bardzo lubiê A-grupowe samochody, a zw³aszcza sekwencyjne skrzynie biegów i mocn¹ szperê, dziêki czemu czasem mo na zapomnieæ, e siedzi siê w oœce. Ró nica zaczyna³a byæ wyczuwalna na szutrowych rajdach i tam, gdzie spad³ deszcz. Ciê ko by³o tak e pokonywaæ zakrêty 90 stopni, na których trzeba praktycznie zatrzymaæ samochód i rozpêdzaæ od zera. Wtedy przedni napêd daje siê we znaki i na tym traci³o siê najwiêcej cennych sekund. Dlaczego zatem wzi¹³eœ rozbrat z Pucharem Citroena? Nie myœla³eœ o kupnie modelu DS3 R3? Moja obecnoœæ w Citroen Racing Trophy zwi¹zana by³a z problemami bud etowymi. Nie mia³em wystarczaj¹cych funduszy, aby jeÿdziæ samochodem czteronapêdowym, dlatego szuka³em innego rozwi¹zania, aby nie pauzowaæ ca³ego sezonu. W 2009 r. dysponowa³em doœæ skurczonym bud etem, przez co mój Lancer czasami by³ nie doinwestowany. Zdarza³o siê, e nie mia³em pieniêdzy na opony i zu ywa³em te, które i tak ju by³y zu yte. Bardzo mnie mêczy³o, e nie mog³em siê œcigaæ o jak najwy sze lokaty i w sezonie 2010 postanowi³em jechaæ samochodem tañszym w utrzymaniu, a dodatkowo w cyklu z fajn¹ opraw¹ medialn¹ i dobr¹ organizacj¹. Uwa am ten sezon za najlepszy w mojej karierze. Od pocz¹tku jednak powtarza³em, e chcê wróciæ do walki o czo³owe miejsca w mistrzostwach Polski za kierownic¹ czteronapêdówki. Niektórzy zarzucali mi, e startuj¹c w CRT robiê krok wstecz, ale ja absolutnie tak nie uwa am. Myœla³em tak e o DS3 R3 i by³em bliski zakupu tego samochodu. Nawi¹za³em jednak wspó³pracê z firm¹ Orlen Oil, a jej wymóg by³ taki, aby startowaæ samochodem czteronapêdowym. Swojego Citroena w zwi¹zku z tym sprzeda³em i obecnie jeÿdzi nim Tomek Gryc. Jak i z czyjej inicjatywy dosz³o do nawi¹zania wspó³pracy z mark¹ Platinum? Polityka firmy Orlen Oil w latach poprzednich polega³a na sponsorowaniu ca³ego cyklu RSMP w zwi¹zku z czym nie byli zainteresowani wspieraniem indywidualnego zawodnika. W tym roku siê to zmieni³o. Rozpoczê³y siê poszukiwania kierowcy, a ja miêdzy innymi by³em brany pod uwagê. Z koñcem 2010 roku otrzyma³em telefon z dzia³u marketingu Orlen Oil z zaproszeniem na rozmowê i wiem, e przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru kierowcy, moje ubieg³oroczne zwyciêstwo w CRT nie by³o bez znaczenia. Na spotkaniu zapozna³em siê z wymaganiami, oczekiwaniami i szczegó³ami umowy. W marketingu Orlen Oil pracuj¹ œwietni ludzie, którzy wraz z ca³ym zarz¹dem dali mi spory kredyt zaufania, bo startowaæ w takich barwach, to w koñcu niema³a odpowiedzialnoœæ. Nie mam jednak presji osi¹gania konkretnego wyniku. Wspó³praca rozwija siê bardzo dobrze i mam nadziejê, e zostanie przed³u ona na kolejne lata. Zdarza³o siê, e nie mia³em pieniêdzy na opony i zu ywa³em te, które i tak ju by³y zu yte Ca³oœci profesjonalnego teamu dope³nia obs³uga samochodu wykonywana przez serwis Zbyszka Steca, z którym znasz siê od ponad 10 lat. Wasza wspó³praca nie ma zreszt¹ charakteru wy³¹cznie biznesowego. Ze Zbyszkiem Stecem znam siê od 2000 roku, kiedy to pierwszy raz wypo yczy³em od niego Lancera Evo III. Zbyszek niejednokrotnie pomaga³ mi w kryzysowych finansowo sytuacjach, a poprzez swoje szerokie kontakty kilkukrotnie pomaga³ mi tak e znaleÿæ sponsora. W tym sezonie Zbyszek dysponowa³ Evo X i równie pomóg³ w zdobyciu jednego ze sponsorów. Mowa o firmie Parys dystrybutorowi produktów Sonax. Nawi¹zanie wspó³pracy z nim by³o wiêc poniek¹d kwesti¹ oczywist¹. Zbyszek przyje d a z Urzêdowa na wiêkszoœæ naszych testów, a jeœli on osobiœcie nie daje rady, to obecni s¹ jego mechanicy. Ca³y oko³o 6-osobowy serwis sk³ada siê w³aœnie z jego mechaników, a ja korzystam tak e z porad specjalistów z krakowskiego High-Tecu. Jeœli chodzi o ustawienia samochodu, a g³ównie zawieszenie, to tê kwestiê powierzam Wojtkowi Pishingerowi, ale ostatnie s³owo zawsze nale y do mnie. Wa ne jest, aby mechanik zna³ styl jazdy kierowcy i jego upodobania. W naszym przypadku w³aœnie tak jest. Od pocz¹tku podchodzi³eœ do rajdów w pe³ni profesjonalnie, a nauki pobiera³eœ od Janusza Kuliga. Dwa razy mogliœmy ciê tak e ogl¹daæ w samochodach pochodz¹cych od niego. W 1995 roku kupi³em od niego Opla Kadetta, a w 2000 r. po ycza³em od Janusza Renault Megane. Janusz od samego pocz¹tku pomaga³ mi w stawianiu pierwszych rajdowych kroków i wiem, e gdyby nie on, to moja rajdowa kariera inaczej by wygl¹da³a. Oprócz pomocy w pozyskiwaniu sponsorów wspiera³ mnie tak e mentalnie, niejednokrotnie podtrzymuj¹c na duchu kiedy jako m³ody ch³opak mia³em ochotê zrezygnowaæ... fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 7,95 z³ 07

5 [ ] CIÊ KI KALIBER Wojny silników! Mocny pocz¹tek. Kiedyœ g³ówn¹ wartoœci¹ pojazdu ciê arowego by³a jego moc oraz niezawodnoœæ. Potem, dosz³a równie ekonomia. A obecnie trzeba doliczaæ jeszcze ekologiê. I tym oto obrazowym przedstawieniem do czego prowadzi postêp, zaczniemy tekst o EURO6. Normie emisji spalin. W zasadzie, nie o normie, co raczej o silnikach które w pojazdach ciê arowych spe³niaj¹ ten wymóg. A dokona³y tego ju dwie firmy. Mercedes-Benz oraz Scania. Obie te mog¹ siê pochwaliæ, zdecydowanie wy szymi parametrami ni te nakreœlone przez EURO6. Co z tego wynika? I kto na tym, wiêcej zarobi? Autor: Bart³omiej Baranowski wtryskowy (X Pulse). Asymetryczne turbosprê arki. Mocny trzystopniowy hamulec. Dodatkowo pod³¹czono do tego potwora filtr cz¹steczek sta³ych, aby zredukowaæ do minimum emisje CO2. Dodatkowo zastosowano technologiê RSC, a tak e recyrkulacje gazów wydechowych. Nowy szeœciocylindrowy silnik charakteryzowaæ siê ma wytrzyma³oœci¹ oraz niezawodnym hamulcem. Modele bêd¹ mia³y moc od 421KM do 510 KM i osi¹gaæ maksymalny moment obrotowy pomiêdzy 2100 a 2500 Nm. W celu utrzymania relatywnie ma³ych i lekkich wartoœci zadecydowano o szeregu nowych rozwi¹zañ. I tak: rozstaw cylindrów jest ograniczony do minimum, a miska jest wykonana, tak samo jak wiele elementów silnika, z materia³ów syntetycznych. Wszystko po to, by przysz³e pojazdy w jak najlepszy sposób mog³y wykorzystaæ le ¹cy w silniku potencja³ przy jak najmniejszym ubytku energii. Bardzo wa nym elementem nowej technologii jest CENTRO ŒWIAT HURTOWNIA OPON, AKUMULATORÓW i OLEJÓW GUM BEZPIECZNYCH LICENCJONOWANY AUTORYZACJA DEALER Kraków, ul.g³owackiego 14 tel. (12) , tel./fax (12) OPON Czas premier Prawa marketingu s¹ nieub³agane i od nich najczêœciej zale y czy produkt na rynku odniesie sukces. Z³ota zasada jest taka: pierwszy poka esz, pierwszy sprzeda. Nie czarujmy siê. Mercedes-Benz by³ pierwszy. Pokaza³ swój silnik 17 marca. Jego europejska nazwa BlueEfficiency Power mówi jasno, e bêdzie to silnik najbardziej ekologiczny ze wszystkich do tej pory. Nastêpnie premierê og³osi³a Scania. Parê dni po Mercedesie, dok³adnie 30 marca. Z tej okazji zorganizowano specjaln¹ konferencjê prasow¹ online. Oba te wydarzenia s¹ nie mniej wa ne. Wchodzimy w erê ekologicznych rozwi¹zañ. Producenci bêd¹ teraz siê œcigaæ w jeszcze jednej konkurencji. Ekologii. Tajne rozwi¹zania Daimlera BlueEfficiency Power to pierwszy silnik spe³niaj¹cy wymagania EURO6. Jest tak skonstruowany, aby mo na go by³o zamontowaæ do dowolnego pojazdu marki Daimler. Niewa ne czy w Europie czy Ameryce Pó³nocnej. Niestety nie zosta³y podane dok³adne dane techniczne. Jak to wszystko dzia³a mo emy siê jedynie domyœlaæ ze szcz¹tkowych informacji podanych od producenta. Nowy silnik od Daimlera to jeden z elementów nowego systemu, który zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku. W sk³ad silnika wchodzi unikalny wysokociœnieniowy uk³ad 08 wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl zatrzymanie wydobywaj¹cego siê ciep³a. Jest to po prostu strata energii, na któr¹ pozwoliæ sobie nie mo na. Optymalne ch³odzenie zapewnia odpowiedni op³yw konstrukcji. G³ówny przep³yw ch³odzenia przebiega wokó³ górnej czêœci, nastêpnie udaje siê do dolnej, która nie podlega ju takim ogromnym temperaturom. Wiêc zapotrzebowanie na ch³odzenie jest mniejsze. Najproœciej rzecz bior¹c drogi przebytego ch³odziwa musz¹ byæ relatywnie jak najkrótsze, dziêki czemu proces bêdzie bardzo wydajny. Nowy silnik Mercedesa posiada jeszcze wiele innych nowinek technicznych o których na razie nikt nie mówi. Embargo na informacje od producenta jest szczelna jak granica ³¹cz¹ca obie Koree. Jawny plan Scani O wiele wiêcej mo emy powiedzieæ, o silniku Scani. Ten producent postanowi³ zagraæ w otwarte karty i na konferencji poda³ do wiadomoœci co lepsze elementy swojej nowej konstrukcji. Dobry chwyt marketingowy. Choæ ciê ko powiedzieæ, czy nie odbije siê czkawk¹... fragment artyku³u pochodzi z: Zapraszamy: PONIEDZIA EK-PI TEK 8-18 SOBOTA 8-14 zapraszamy: pon-pt 7-19 sob HURT-DETAL-SERWIS STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY REJESTRACYJNE motocykle, samochody do 3,5t, przyczepy i ci¹gniki rolnicze SAM. INST. GAZOWE SERWIS SAMOCHODOWY KLIMATYZACJE F.H.U. KARAT - sprzeda dêtek, obrêczy kó³ (stal, aluminium), akumulatory, oleje, filtry - fachowe porady - przechowalnia opon - realizacja zamówieñ specjalnych - respektujemy karty kredytowe - prostowanie felg - profesjonalny serwis wymiany opon i akumulatorów promocja opon letnich - wyprzeda opon zimowych Kraków Al. Jana Paw³a II 37/1A [na terenie Politechniki Czy yny] tel , Serwis pogwarancyjny MERCEDESÓW - elektromechanika i elektronika ( ABS, AB, ETS, ESP, EDW ) - mechanika ( silniki, skrzynie, zawieszenia ) - naprawy uk³adów paliwowych ( EDC, CDI, PLD ) - monta zabezpieczeñ antykradzie owych - ustawianie geometrii zawieszeñ - serwis i naprawa klimatyzacji - praca na licencjonowanych urz¹dzeniach diagnostycznych Mercedes Benz. Nabijanie i odgrzybianie ozonem uk³adów klimatyzacji czêœci zamienne ( oryginalne i zamienniki ) PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis Kraków ul. G³owackiego 56 RECORD PURFLUX VALEO SASIC PÓ OSIE, CH ODNICE I INNE Auto Merc Auto Merc Kokotów 335 ( Kraków - Biezanów ), tel.: 12/ , zapraszamy: pn. - pt.: CBC CBC tel. sklep (12) tel. serwis (12)

6 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE [ ] CARAVANING Tekst i foto: Polski Caravaning [ ] F1 - RACING Tekst i foto: F1 Racing Poprawki na torze GP w Indiach... Wyró niaj¹cym siê miejscem jest Zakrêt 10 licz¹cy kilka wierzcho³ków szybki, nachylony prawy ³uk pod górê, który ma zostaæ odpowiednikiem tureckiego Zakrêtu 8. Co ciekawe, wiêkszoœæ toru bêdzie widoczna z boksów i padoku, za spraw¹ ukszta³towania terenu. Tymczasem potwierdzono, e dokonane zostan¹ zmiany na... który nie zosta³ jeszcze ukoñczony. Trwaj¹ prace nad u³atwieniem wyprzedzania. Test rozpoczêty! 11 kwietnia 2011 roku oficjalnie rozpocz¹³ siê test kampera na rynku ³ódzkiej Manufaktury. O godz tester odebra³ klucze do samochodu kempingowego RIMOR KOALA 44, udostêpnionego przez Polskie Centrum Caravaningu. fragment artyku³u pochodzi z: dostêpny w salonikach prasy. Przed zaplanowanym na paÿdziernik inauguracyjnym wyœcigiem o GP Indii wprowadzono szereg zmian w projekcie toru. Po inspekcji dokonanej przez dyrektora wyœcigu Charliego Whitinga poszerzono Zakrêty 3, 4 i 16, aby zwiêkszyæ mo liwoœci wyprzedzania. Zmieniono te kilka krawê ników. Whiting przeprowadzi kolejn¹ inspekcjê budowanego kosztem 244 milionów funtów toru Buddh International Circuit pod koniec lipca, szeœæ tygodni przed planowanym otwarciem. Sameer Gaur, szef firmy Jaypee Sports, która jest w³aœcicielem toru, powiedzia³, e lokalne wsparcie jest osza³amiaj¹ce. Wprowadzamy Formu³ê 1 do kraju z miliardem mieszkañców powiedzia³ nam Gaur. To wydarzenie o du ym znaczeniu i pocz¹tek d³ugiej tradycji. Sam tor bêdzie doœæ podobny do malezyjskiego Sepang, z mieszank¹ wymagaj¹cych zakrêtów i d³ugich prostych. wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl torach Yas Marina i Interlagos, gdzie odbêd¹ siê koñcz¹ce sezon wyœcigi o GP Abu Zabi i Brazylii. Szef toru Yas Marina Richard Cregan potwierdzi³, e uk³ad zostanie zmieniony pod k¹tem u³atwienia wyprzedzania. Na Interlagos poszerzone zostanie pobocze na zakrêcie Café Corner. Tak¹ decyzjê podjêto po niedawnym œmiertelnym wypadku w zawodach aut turystycznych. Szczêœliwcem, który zamieszka³ w tym luksusowym domku na kó³kach jest 22-letni absolwent dziennikarstwa z Wielunia Patryk G¹sior, któremu takie mieszkanie nie jest obce... Filmik nakrêcony przez ch³opaka sprawi³ (dostêpny na w zak³adce AKTUALNOŒCI), e zag³osowa³o na niego 3061 internautów! Wyrzucony przez dziewczynê z mieszkania znalaz³ przytulny k¹t na rynku ³ódzkiej manufaktury... Interesuje siê cyrkiem, dla którego pracowa³ przez osiem miesiêcy w charakterze kierownika administracyjnego. Jest szczêœliwym posiadaczem przyczepy kempingowej Tabbert. Jego zdaniem taki styl ycia to przede wszystkim przygoda i idealna alternatywa dla tych, którzy ceni¹ sobie wolnoœæ i niezale noœæ. Za tydzieñ pracy lub, jak kto woli wakacji, dostanie 3 tys. z³otych! Tester ma za zadanie przyjmowaæ goœci codziennie od godz do Jak sam mówi bêdzie ich czêstowa³ ciasteczkami i kaw¹. Niestety w kamperze obowi¹zuje ca³kowity zakaz palenia i picia. Patryk, tu przed zamieszkaniem w pojeÿdzie, przeszed³ instrukta z obs³ugi sprzêtów, który poprowadzi³ przedstawiciel Polskiego Centrum Caravaningu. Losy Patryka i jego doœwiadczeñ z kampera RIMOR KOALA 44 mo emy œledziæ na jego blogu: kamper-manufaktura.blogspot.com. Ca³e wydarzenie ma na celu promowanie caravaningu i aktywnego spêdzania czasu. Wyrzucony przez dziewczynê z mieszkania znalaz³ przytulny k¹t na rynku ³ódzkiej manufaktury Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (12) tel. kom.: tel. kom.: CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH TOMEX Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. KRAKOWIAKÓW OS. SPÓ DZIELCZE czêœci SERWIS CENTRUM N. HUTY serwis OS. TEATRALNE OBROÑCÓW KRZY A serwis KOCMYRZOWSKA FATIMSKA Kraków ul. Cienista 14 tel.: CIENISTA BULWAROWA 14 Zabierz swój salon na tor FanVision G3 daje ci na torze wszystkie szczegó³y, którymi cieszysz siê w domu przed TV Nic nie dorówna emocjom podczas ogl¹dania Grand Prix z trybuny, ale frustrowaæ mo e œwiadomoœæ, e umyka ci wiele akcji i szczegó³ów, które masz w TV. Teraz FanVision (przedtem Kangaroo TV) postawi³ sobie za cel wyeliminowanie tego problemu i zaprezentowa³ nowy podrêczny zestaw G3, nazywany najlepszym towarzyszem wyœcigu. Poprzedni model, G2, by³ przez piêæ lat dostêpny dla kibiców na torach GP. Oferowa³ kilka k¹tów kamer oraz komentarz i dane na ywo przekazywane za pomoc¹ zainstalowanej na torze sieci. GP3 z bardzo wyraÿnym ekranem o przek¹tnej 4,3 cala idzie krok naprzód: dziewiêæ kana³ów z przekazem video na ywo, osiem rodzajów ujêæ z kamer pok³adowych, kana³ z wywiadami, oficjalne czasy i dane, przekaz radiowy miêdzy zespo³ami i kierowcami oraz powtórki. Do œledzenie wyœcigu u ywaj¹ go nawet kierowcy samochodu bezpieczeñstwa i auta medycznego FIA. Niestety, wypo yczenie G3 nie jest mo liwe. Mo na go kupiæ za 218 funtów. Jeœli nie pozwalaj¹ ci na to finanse ale wci¹ chcesz wzbogaciæ swoje prze ycia z GP, modele G2 s¹ jeszcze dostêpne. Trzeba siê jednak pospieszyæ, bo s¹ szybko rezerwowane! Dziêki obrazowi z wielu kamer nie przegapisz ani jednego manewru 11

7 [ ] TESTY Ford S-Max Autor: Zachar Zawadzki Wczeœniej czy póÿniej ka dy m³ody i gniewny kierowca studzi sw¹ gor¹c¹ g³owê, nabiera dystansu do wszystkiego, zak³ada rodzinê, dorabia siê dzieci, codziennych problemów i zaczyna siê trzymaæ bli ej prawego pasa drogi i ycia. Dla takich "tatusiów" wymyœlono wielkie jednobry³owe vany formatu Galaxy, Espace, czy Sharan. A co z "tatusiami" z wci¹ gor¹c¹ g³ow¹, która myœli, e nadal ma 20 lat? Dla nich Ford przygotowa³ bardzo specjalne auto. Pojemne, a nawet 7- osobowe jednak o dynamicznej bryle nadwozia. Funkcjonalne jednak ze smaczkami stylistycznymi, które odwracaj¹ uwagê od schowków i uchwytów. Ciê kie lecz z mocnym silnikiem, który pozwala na odrobinê szaleñstwa. Komfortowe lecz z mo liwoœci¹ utwardzenia zawieszenia. Taki jest S-Max, model pozycjonowany gdzieœ pomiêdzy C- Maxem a Galaxy, choæ rozmiarowo zdecydowanie bli ej tego ostatniego a technologicznie dziel¹cy sporo z Mondeo IV generacji. Bran a doceni³a ten pomys³ ju rok po debiucie, daj¹c temu modelowi tytu³ Auta Roku 2007, ale Ford nie spocz¹³ na laurach i od tego roku proponuje nam zmodernizowan¹ wersjê swojego sportowego kr¹ ownika. Po metamorfozie przedni zderzak jest ni szy, szerszy i ozdobiony œwiat³ami LED a grill ma nowe ob³e kszta³ty i jest otoczony chromowan¹ ramk¹. Ty³ auta zmieni³ siê jeszcze bardziej: w lampach znalaz³o siê miejsce na atrakcyjny LEDowy wzór, a sama lampa powiêkszy³a siê do monstrualnych rozmiarów zachodz¹c na boki auta w takim stopniu, e wiêcej jej jest z boku ni z ty³u auta. Kto modnemu zabroni? Warto wspomnieæ, e w tym samym czasie zosta³ odœwie ony równie model Galaxy, którego tylne lampy przy tym prawie siê nie zmieni³y. Nic dziwnego tatusiowie na prawym pasie nie potrzebuj¹ ekstrawagancji. Ci na lewym - owszem. Kilka innych zmian, takich jak wiêkszy spojler czy nowy zderzak dodaj¹ autu dynamiki, wpisuj¹c siê idealnie w termin kinetic design, czyli zasady stylistyczne wymyœlone przez Forda w 2006 roku i seryjnie zastosowane po raz pierwszy w³aœnie w modelu S-Max (gwoli œcis³oœci, wczeœniej by³ koncepcyjny Ford Iosis). Dziêki opadaj¹cej linii dachu auto jest nas¹czone sportowym charakterem i nie wygl¹da jak dostawczak. Dodatkowego uroku dodaj¹ mu stylistyczne smaczki, takie jak przejête z pierwowzoru otwory za przednimi nadkolami, maj¹ce przypominaæ skrzela rekina czy wyraÿnie zarysowane nadkola, dodaj¹ce sylwetce ostroœci i muskularnoœci. Wnêtrze auta tak e zmieni³o siê na plus. Katalog obiecuje nowe kolory, materia³y, bardziej miêkkie plastiki oraz lepsze audio i rzeczywiœcie - pierwsze wra enie jest bardzo pozytywne, plastiki s¹ miêkkie i przyjemne w dotyku, a wykoñczenia w stylu polerowanego aluminium obficie dekoruj¹ wnêtrze, nadaj¹c mu nowoczesnego po³ysku. Interesuj¹cym elementem stylistycznym jest dÿwignia hamulca rêcznego, wykonana w stylu znanym czy to z samolotów czy z motorówek w ka dym razie nie z pojazdów l¹dowych na szczêœcie w praktyce jej obs³uga niczym siê nie ró ni³a od klasycznych dÿwigni. Kierowcê i pasa erów urzekn¹ takie praktyczne dodatki jak bezkluczykowe uruchamianie silnika, dotykowa nawigacja, elektrycznie regulowane klimatyzowane fotele z przodu, ostrzeganie przed innym pojazdem w martwym polu czy doœwietlanie zakrêtów. O komfort i przyjemnoœæ jazdy dbaj¹ ogromny szklany dach, LEDowe podœwietlenie w 12 Ford S-Max - Miêdzymiastowy DŸwignia hamulca rêcznego, wykonana w stylu znanym czy to z samolotów czy z motorówek podsufitce a tak e lotnicze stoliki w oparciach przednich foteli. Pozostaj¹c przy fotelach S-Max by³by bardziej S, gdybym siedzia³ w nim odrobinê ni ej ale fotele nie przewiduj¹ chyba, e wgramoli siê na nie 2-metrowy kierowca. Czy ma sens szersze opisywanie wra enia przestrzeni w aucie, którego pojemnoœæ bry³y wynosi piêæ metrów szeœciennych? Powiem tylko, e w œrodku jest du o miejsca. W ka d¹ stronê. Z ty³u przy mocno odchylonych i odsuniêtych przednich fotelach miejsca by³o jeszcze tyle, abym sam za sob¹ usiad³. Nie rozsiad³ siê wygodnie. I o to nam, g³owom rodziny, chodzi - prawda? Aby nie narzeka³y dzieci ani teœciowa, a trzy foteliki da³o siê ustawiæ obok siebie. Najwy sza nota za przestrzeñ, ale tak e za sposób jej organizacji. Wszystkie fotele s¹ osobne, a wiêc osobno siê reguluj¹, a du e drzwi prowadz¹ce na tyln¹ kanapê otwieraj¹ siê szeroko, u³atwiaj¹c wsiadanie i wysiadanie. Jest jednak jedna sezonowa wada du ej przestrzeni wewn¹trz pojazdu: ogrzanie go z niewielkiego nawet mrozu do przyjemnej dodatniej temperatury zajmuje wiecznoœæ. W mieœcie oznacza to, e kierowca ca³¹ zimê bêdzie jeÿdzi³ w rêkawiczkach i czapce i to mimo dodatkowych nawiewów w s³upkach B, skierowanych na pasa erów tylnej kanapy. Kierowcê i pasa era z przodu trochê ratuj¹ ogrzewane fotele, jednak dzieci z ty³u nie mia³y umów siê z nami telefonicznie: SOFT-GUM sprzedajemy, serwisujemy, doradzamy Kraków, ul. Ujastek 7 tel.: , , fax: WULKANIZACJA Os. Na Wzgórzach OPONY NOWE I U YWANE MECHANIKA Kocmy rzowsk a Cmentarz Grêba³owski Karola r i Karola owiñskiego Ujastek w a a D n Soft Gum Mrozowa Lubocka ogrzewanych fotelików, a wiêc musia³y znosiæ podró jak w igloo na kó³kach. Dziêki du ej powierzchni przeszklenia widocznoœæ jest na dobrym poziomie. Proces parkowania wspomagaj¹ oczywiœcie czujniki, zainstalowane zarówno z przodu jak i z ty³u pojazdu, jednak kilka spraw do za³atwienia w centrum Krakowa szybko och³odzi³o moje optymistyczne nastawienie do uniwersalnoœci tego kr¹ ownika. Auto stara siê byæ tak zwrotne jak to mo liwe, jednak wymiary nadwozia robi¹ swoje, a du y rozstaw osi daje wynik niemal 12 metrów œrednicy zawracania miêdzy krawê nikami. Manewrowanie w ciasnych uliczkach jest karko³omne, a znalezienie miejsca do parkowania jest o wiele trudniejsze ni w przypadku choæby kompaktów. Jest jeszcze jeden czynnik, dla którego miasto i S-Max nie do koñca siê lubi¹. To niemal 1,7 tony masy w³asnej, któr¹ na ka dych œwiat³ach trzeba wyhamowaæ a póÿniej ponownie rozpêdziæ. Jad¹c bardzo spokojnie, uda³o mi siê osi¹gn¹æ wynik rzêdu 8 litrów, jednak zwiêkszenie dynamiki jazdy sprawia, e spalanie l¹duje w okolicach 10 litrów/100km. Zmiany w S-Maxie objê³y równie niemal ca³¹ gamê jego silników. Auto sta³o siê bardziej dynamiczne nie tylko w obiektywie, ale tak e i podczas jazdy. Zniknê³y s³absze jednostki wysokoprê ne o pojemnoœci 1,8 litra, a 2-litrowy silnik TDCi do poprzednich odmian 115- oraz 140 konnych otrzyma³ dodatkowo wzmocnion¹ wersjê 163-konn¹ z momentem obrotowym o wartoœci 340Nm. Wersja 2.2 TDCi tak e zosta³a wzmocniona do 200 koni mechanicznych i 420 Nm. Dla mi³oœników benzyny pojawi³a siê zielona jednostka 1,6 EcoBoost o mocy 160 koni. Pozosta³e silniki maj¹ pojemnoœæ 2-litrów i moc od 145 do nawet 240 KM w wersji turbodo³adowanej. Prawie wszystkie silniki seryjnie id¹ w parze z 6-biegow¹ skrzyni¹ mechaniczn¹, a dla zwolenników automatów Ford oferuje swoj¹ firmow¹, 6-biegow¹, 2-sprzeg³ow¹ skrzyniê PowerShift. Mo na j¹ dokupiæ do dwóch mocniejszych 2 litrowych benzyn oraz diesli i jeœli nie jesteœ ortodoksyjnym mi³oœnikiem przek³adni manualnych, to wybierz siê na jazdê testow¹ autem z t¹ skrzyni¹ biegów - nie zawiedzie Ciê - jest szybka, a przy tym zmienia biegi ³agodnie i bez szarpania. Nie potrzebuje te wiecznoœci, aby zredukowaæ parê biegów w dó³. Jednym s³owem, Ford do³¹cza do klubu producentów posiadaczy dobrej 2-sprzêg³owej skrzyni biegów w swojej ofercie. Auto testowe by³o wyposa one w tak¹ w³aœnie przek³adniê PowerShift, po³¹czon¹ z silnikiem Diesla o mocy 163 koni. Pierwsze pozytywne wra enie po wciœniêciu przycisku POWER, uruchamiaj¹cego silnik, to bardzo dobre jego wyciszenie. Przy spokojnej jeÿdzie auto nie zdradza jednostki wiêcej wysokoprê nej ani odg³osami ani wibracjami - dopiero zdecydowane wciœniêcie peda³u gazu pozwala rozpoznaæ charakterystyczne odg³osy diesla pod mask¹. Dziêki sporemu momentowi obrotowemu silnik bez wiêkszego problemu radzi sobie z vanem, zapewniaj¹c przyœpieszenie do 100 kmh w czasie 10,2 sekundy. Nie jest to wynik godny sportowca, ale pamiêtajmy, e mamy do czynienia z potê nym vanem. Moc 163 koni jest wystarczaj¹ca do sprawnych przyœpieszeñ bez zbêdnych redukcji i to przy ka dej dozwolonej Manewrowanie w ciasnych uliczkach jest karko³omne na: katalogdla kierowcow.pl prêdkoœci. Nie nale y jednak oczekiwaæ sportowych wra eñ po wdepniêciu gazu w pod³ogê, poniewa zwiêksza to g³ównie poziom ha³asu, nie przek³adaj¹c siê na bardziej zdecydowane przyœpieszenie. Winna jest ponownie spora masa pojazdu, która stawia opór przy rozpêdzaniu, w zamian oferuj¹c przynajmniej mo liwoœæ przejechania z rozpêdu pary przecznic bez dotykania gazu. Jeœli wiêc nastawiasz siê, e S-Max to przede wszystkim Sport, to mo esz odnieœæ wra enie, e po³¹czenie tego silnika z S-Maxem jest jak niskoprocentowe whisky Da siê wstawiæ, jednak to potrwa. Na szczêœcie zarówno wœród diesli jak i benzyn s¹ pozycje, które dostarcz¹ Max-ymalnie S- portowych wra eñ, musisz tylko siê zdecydowaæ na czym Ci bardziej zale y. Ten silnik najlepiej siê czuje przy przyœpieszeniach nie wymagaj¹cych redukcji, co w po³¹czeniu z du ¹ mas¹ i rozstawem osi idealnie sprawdza siê na d³ugich trasach, gdzie to auto dostarczy kierowcy najwiêcej przyjemnoœci i komfortu. Auto chêtnie pod¹ a za wskazaniami kierownicy a fenomenalne zawieszenie ucieszy ka dego kierowcê, niezale nie od tego czy woli komfortowe czy twarde ustawienia. Dziêki systemowi IVDC, który pozwala kierowcy na sterowanie ustawieniami amortyzatorów, auto mo e w kilka sekund przeistoczyæ siê z luksusowej komfortowej kanapy, zdolnej do niemal ca³kowitego po³ykania spowalniaczy, w twardy wóz sportowy... fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy 13

8 czêœci do samochodów dostawczych nowe i u ywane Kraków, ul. Danalówka 6, tel.: , Stacja Kontroli Pojazdów ul. Liryczna 5, Kraków tel.: , tel.: KERCB CRAFTER, LT, T4, T5 MOVANO, VIVARO MASTER, MASCOTT TRAFIC SPRINTER NAJTAÑSZE ZESTAWY CB W KRAKOWIE KERCB, ul. Jana Brzechwy 1, Kraków Tel.: , CB RADIO NAWIGACJA GPS CAR AUDIO ZABEZPIECZENIA, STEROWNIKI, CZUJNIKI PARKOWANIA ZESTAWY G OŒNOMÓWI CE BLUETOOTH DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA: VW, AUDI, BMW OPEL, VOLVO, CITROEN, RENAULT HURT - DETAL - MONTA - SERWIS SPRAWD NAS klimatyzacja - naprawa CHIP TUNING INTERFEJSY XENONY sprzeda i monta od99 PLN zestawy od175 PLN Kraków ul. Balicka 160 tel tel. kom Kraków, Podskale 9 (Rondo Mateczny- boczna od ulicy Zamoyskiego) (12) , interia.pl SQAD SKLEP P. H. I SERWIS.. CITROEN PEUGEOT RENAULT zapraszamy w godz AUTO ALARMY - POGOTOWIE AKUMULATOROWE - MYJNIA RÊCZNA - PARKING 24h - SERWIS OPON MOTO-GARA, ul. Jerzmanowskiego 33d, Kraków tel.: , as P C B ILOTY DO ZAMKÓW ENTRALNE ZAMKI LOKADY SILNIKA KRAKÓW - BIEÑCZYCE ul. Cienista 12, tel. 12/ arispol-serwis - profesjonalny serwis klimatyzacji - mechanika (pe³en zakres us³ug) - naprawy elektroniki pojazdowej - diagnostyka komputerowa rok za³o enia 1989 s.c. OFERUJEMY: CZÊŒCI i AKCESORIA do wszystkich modeli samochodów Kraków ul. Kalwaryjska 64 tel. (12) tel. kom czynny : pon.-pt sobota 8-14 SERWIS, MONTA, WTRYSK GAZU SGI AUTO-GAZ "ART - GAS" HOMOLOGACJA - AUTORYZACJA KOMPUTEROWA ANALIZA SPALIN RATY Kraków - Bie anów, ul. Gardowskiego 30 tel. (12) , kom Zapraszamy: pn.-pt MECHANIKA POJAZDOWA RALLY Kraków ul. M. Konopnickiej 28 (Hotel Forum) tel.kom.: tel.: /12/ akumulatory - naprawa uk³adów wydechowych - wymiana pasków rozrz¹du - wymiana amortyzatorów, naprawa zawieszeñ - naprawa i ustawianie laserowe geometrii zawieszeñ - naprawa uk³adów hamulcowych - wymiana olejów i filtrów komputerowa diagnostyka / silniki, wtrysk, ABS, AIR BAG/ GRATIS!!! GRATIS!!! ZAKUPIONY U NAS OLEJ WYMIENIAMY Kraków, ul. Zbo owa 2 tel. (12) tel. kom RATY M. Graczkowski Kraków ul. Ga³czyñskiego 33 tel. (12) tel. kom ALFA AUTO AUTO GAZ autoryzowany monta i serwis samochodowych instalacji gazowych ELEKTRO MECHANIKA MECHANIKA - SERWIS OGUMIENIA - KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ - SPRZEDA OPON NOWYCH ORAZ U YWANYCH - WYWA ANIE KÓ MOTOCYKLOWYCH zapraszamy: pon.-pt. 8-17, sob NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA - OPONY NOWE I U YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PROSTOWANIE FELG 14 NAPRAWA FELG MAREK CZAJA SPECJALIZACJA ZAK ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) , ZAPEWNIAMY: Profesjonalny poziom us³ug, fachow¹ obs³ugê Pe³en serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Konkurencyjne ceny Kraków,ul. Zbo owa 2 tel: Castrol Castrol Authorised Dealer opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 15

9 CZÊŒCIDO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego 9 tel. (12) , fax (12) , tel. kom zapraszamy: pn.-pt , sob ZAK AD MECHANIKI POJAZDOWEJ czynne: pon.-pt soboty WYszukiwarka z c owsz s c au C êœ i d Y tki h t Janusz Makówka Kraków - Kurdwanów. ul. Myœlenicka 50A tel. zak³ad (12) ( ) tel. kom. 501/ drobne naprawy wykonujemy na poczekaniu 16 Dash Wipes Œciereczki do plastiku i kokpitu Najprostszy i najwygodniejszy sposób na czyszczenie wnêtrza samochodu. Zapewniaj¹ ³adne, d³ugotrwa³e wykoñczenie. Zawarte w nich substancje chroni¹ powierzchniê przed p³owieniem i pêkaniem. Pozostawiaj¹ przyjemny zapach. Promocja ograniczona czasowo i iloœciowo. O szczegó³y pytaj na stacjach ARGE. CZÊŒCI NOWE na wybrane 20% rabatu * produkty Flash Dash Preparat do czyszczenia i nab³yszczania kokpitu Doskona³e do powierzchni plastikowych, skórzanych, gumowych i wykonanych z materia³ów syntetycznych. Zawieraj¹ œrodek antystatyczny i filtry UV. Dostêpne w ró nych wersjach zapachowych. Promocyjne ceny Rabaty dla Taxi i warsztatów do aut osobowych i dostawczych - uk³ady hamulcowe - elementy zawieszenia, amortyzatory - sprzêg³a - uszczelki - filtry, oleje - paski Kraków, ul. Bora Komorowskiego 15b, tel zapraszamy: pon.-pt. 9-17, soboty 9-13 tylko na stacjach *tylko z kart¹ rabatow¹ Polecamy us³ugi w zakresie: - naprawa samochodów z materia³ów powierzonych i w³asnych po konkurencyjnych cenach - na yczenie Klienta przyje d amy po samochód i odwozimy po naprawie - zapewniamy terminowoœæ i solidnoœæ Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel A.T.M-Car Serwis Niepo³omice ul. St. Batorego 18b tel. serwis (12) tel. sklep (12) SERVICE MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KTS MYJNIA OPONY KLIMATYZACJA CZÊŒCI SAMOCHODOWE zak³ad œwiadczy us³ugi od 1980 roku Firma AUTOKOMPUTER Janina Walasek Kraków - Nowa Huta ul. Makuszyñskiego 9b tel. (12) , , STACJA KONTROLI POJAZDÓW Badania techniczne pojazdów do 3.5 t ( przegl¹dy rejestracyjne ) Badania techniczne okresowe Badania pojazdów zasilanych gazem Badania pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granic¹, badania pojazdów powypadkowych skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostê ( dowody rej. zatrzymane przez policjê ) Komputerowy system pomiaru, kontroli i regulacji uk³adów jezdnych samochodów osobowych i ciê arowych do 3.5 t. Komputerowy system sprawnoœci amortyzatorów Zmiana przeznaczenia samochodu z ciê arowego na osobowy zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek KOMUNIKAT Uprzejmie informujemy wszystkie media i w zwi¹zku z ograniczeniami w strukturze gazety nie jesteœmy w stanie ka dorazowo umieszczaæ wszystkich przes³anych materia³ów. Równoczeœnie informujemy i op³aty s¹ pobierane tylko za umieszczony przedruk. Redakcja 17

10 KOMIS "AUTOLUX" FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE AUTA PRZED KUPNEM Geometria - Mechanika pojazdowa - Wulkanizacja Szybkie wymiany oleju - Diagnostyka komputerowa silnika ul. Cechowa 100 b, Kraków, tel./fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: Auto Komis - Kraków, ul. Piastowska 20 tel.: 12/ SKUP - SPRZEDA - KREDYTY - UBEZPIECZENIA /www.bronikowski.otomoto.pl/ Auto Komis "LUCAR" - Kraków, ul. Babiñskiego 63 SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA CA ODOBOWA POMOC DROGOWA , KOMISY AUTO PERFEKT Pawe³ Sobesto Piekary 231, Liszki - mechanika pojazdowa - wulkanizacja - nape³nianie uk³adu klimatyzacji - odgrzybianie uk³adów klimatyzacji Piekary TO TU A4 A4 Kryspinów kierunek A4 Ksiêcia Józefa Salwator tel tel./fax auto-szlif.krakow.pl Kraków, ul. Makuszyñskiego 5b (w budynku Auto Szlif) SPRZEDA CZÊŒCI SILNIKOWYCH ZESTAWY NAPRAWCZE... PANEWKI, T OKI, ZAWORY... PIERŒCIENIE T OKOWE... TULEJE, WA KI ROZRZ DU, D WIGIENKI... USZCZELKI, ŒRUBY G OWICOWE... kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ, sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê minimum formalnoœci bez zaœwiadczeñ o dochodach AUTO SALON samochodów u ywanych 100% WARTOŒCI SAMOCHODY Z GWARANCJ KREDYTY samochodowe w godziny Kraków, ul. Zakopiañska 267 b tel , tel./fax SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA du y wybór samochodów dostawczych do 3,5 T poœrednictwo przy zakupie na raty pojazdu spoza komisu kredyty - uproszczona procedura do z³ Kraków - przy Zakopiance tel. kom.: Auto Komis "MAREX" SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA Kraków, ul. Babiñskiego 64, tel.: % R A B A T U Z K A T A L O G I E M Kraków ul. Ujastek 11 tel fax Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A. Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 29/30, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp, cp, cp wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ SPRZEDA - ZAMIANA UBEZPIECZENIA KREDYTY ZAPRASZAMY: pon.-pt.: 9-18, sob.-niedz.: 9-14 AUTO KOMIS Kraków al. 29-go Listopada 153 tel. kom.: , AUTO KOMIS AUTO-CAR Kraków, okietka 43, tel.: 12/ , tel. kom.: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: AUTO-PARK E7 skup, sprzeda samochodów, kredyty - poœrednictwo kredytowe 19

11 Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: sobota: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja (monta - obs³uga) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów: oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe (expresowo) BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa Wypo yczamy samochody Stacja Demonta u Pojazdów Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel Chy ne 197A, tel Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel Gorlice, ul. Biecka, tel Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel Kraków, ul. Opolska 60, tel Kraków Pasternik 65, tel Kraków Pasternik 66, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel Kraków, ul. Rzebika 6, tel Kraków, ul. Wielicka 22, tel Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel Ksi¹ Wielki Chrusty, tel Mogilany, ul. Krakowska 24, tel Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel S³omniki, ul. Krakowska 62, tel Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78 Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 200, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, LPG Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, VP ON, LPG Pb 95, ON, VP, VPR, VP ON Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF, S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, P, FF S, M, O, K, G, R, W, P, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, FF WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH 20 SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY! rozbite, skorodowane, niesprawne wystawiamy zaœwiadczenia niezbêdne do wydzia³u komunikacji, oraz dokumenty do wyrejestrowania pojazdu G³ogoczów 819 Wadowice Kraków Myœlenice dysponujemy w³asnym transportem sprzeda u ywanych czêœci samochodowych z gwarancj¹! mo liwy monta w naszym serwisie opony nowe i u ywane tel. 12/ , tel. kom , LEGENDA PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VP ON: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja WYszukiwarka z c owsz s c au C êœ i d Y tki h t 21

12 Kraków, Walewskiego 19 (przecznica z Bronowickiej) OPONTEX H PR Kraków Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) tel. (12) OPONY U YWANE I NOWE WULKANIZACJA MONTA KÓ WYWA ANIE KOMPUTEROWE (9-18) OPONY LETNIE KLIMATYZACJA czyszczenie metod¹ ozonow¹ diagnostyka odgrzybianie zabezpieczanie lakieru czyszczenie wnêtrza auta sprzeda opon, akumulatorów, felg i baga ników wymiana i wywa anie kó³, prostowanie felg SPONSOR: Salonik Kosmetyczny COCO Cyfry umieszczone w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie. Prawid³owe rozwi¹zania z kuponem KRZY ÓWKA nr 223 nale y przes³aæ na adres: Firma Us³ug Reklamowych ", Kraków Al. S³owackiego 17A, lub zg³osiæ telefonicznie pod numerem tel , lub em: do 15 czerwca 2011 r. Piêtnaste prawid³owe rozwi¹zanie zostanie nagrodzone bonem na kwotê 100 PLN do Saloniku Kosmetycznego COCO, os.centrum D 2, tel.: KRZY ÓWKA nr 223 HAS O: POZIOMO 1. organ wytwarzaj¹cy ó³æ 5. nie krawat i nie muszka 8. prawos³awny obraz 9. np. osi w samochodzie 10. z³otnik 11. cyrkowa scena 12. np. reklamowy na koszulce 15. op³ywa w dostatki 17. bursztyn 19. pierwiastek chem. o symbolu Co 22. wrz¹tek, war 25. rodzaj miêœnia 26. muza, patronka poezji lirycznej 27. pilnowanie, dogl¹danie 28. naczynie laboratoryjne 29. ssak z rodziny p³etwonogich, lew morski PIONOWO 1. z Komodo, to najwiêksza jaszczurka 2. element zawieszenia ³agodz¹cy wstrz¹sy 3. marka sprzêtu elektronicznego 4. miasto w Japonii na wyspie Honsiu 5. kole anka Gucia 6. uciekinier 7. W³odzimierz, znany polski kompozytor 13. ropucha olbrzymia 14. wirusowa choroba zakaÿna, ró yczka 15. gatunek drzewa liœciastego 16. to, do czego siê d¹ y 17. lodowcowy, to masy lodu wyp³ywaj¹ce z lodowca 18. taniec towarzyski pochodz¹cy z Argentyny 20. nêdza, ubóstwo 21. Jerzy, krakowski aktor 22. czêœæ koñskiej uprzê y arkuszy 24. pañstwo w Ameryce Po³udniowej KUPON NR 223 êdzka bp 22 ³odzimierz SERWIS AUDI-VW-SEAT-SKODA Kompleksowa obs³uga - Diagnostyka Komputerowa - Regulacja silników diesla i benzynowych - Remonty kapitalne silników, skrzyñ biegów i zawieszeñ w samochodach dostawczych i osobowych - Kompleksowa obs³uga powypadkowa - Pe³na gama olejów BP, Mobil, Castrol, Shell i nie tylko - Pompy wtryskowe - Tuning - kompleksowo - Sprzeda czêœci oryginalnych i zamienników Kraków ul. Przysz³oœci 10 tel.: tel. kom.: czynne: pon.-pt

13 dla kierowcow.pl TRANS - GUM OPONY KLIMATYZACJA Kraków ul. Cystersów 21 o tradycje od SPRZEDA - NAPRAWA MONTA - WYWA ENIE Kraków, Al.Bora Komorowskiego tel./fax: (12) (12) pn.-pt.:7-20, sob.:8-14 Kraków, ul. Bratys³awska 1 tel. (12) pn.-pt.:8-18, sob.:8-14 Kraków, ul. Prandoty 6-8 tel. (12) pn.-pt.:8-18, sob.:8-14 MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , Kraków, ul. Zakopiañska 149 tel. kom.: , zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: czynne: Szlifowanie i tulejowanie bloków cylindrowych - Szlifowanie wa³ów korbowych - Regeneracja korbowodów - Regeneracja g³owic - Samochody osobowe i dostawcze zapewniamy czêœci przek³adki opon zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: SPECJALIZACJA: AUTORYZOWANY SERWIS POWYPADKOWY Radziszów, ul. Modrzewiowa 15 tel./fax: (12) , , tel. kom.: VW - AUDI - SEAT NAPRAWY WSZYSTKICH MAREK - sprzeda, monta i regeneracja turbosprê arek - rozliczenia bezgotówkowe - blacharstwo "CAR-O-LINER" - lakiernictwo bezpy³owe - pomiar nadwozia "CAR-O-TRONIC" - geometria zawieszeñ Beissbarth - diagnostyka usterek - tester BOSCH SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (12) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów POMOC DROGOWA 24h - tel.kom zapraszamy: pn. - pt obs³uga uk³adu klimatyzacji - monta blokad skrzyni biegów - auto-handel - czêœci na zamówienie (orygina³y i zamienniki) - obs³uga eksploatacyjna pojazdów do 3,5 t - piaskowanie i malowanie proszkowe felg - spawanie plastiku - wulkanizacja Regeneracja: AKUMULATORY sprzeda - serwis ul. Prandoty 6 (zak³ad przeniesiony z ul. Krowoderskiej 60) /12/ czynne: pn.-pt.: , sob.: SKLEP SERWIS POLISS f.p. ul. Klonowica 15c tel./fax (12) HURT DETAL SERVICE przek³adni kierowniczych turbin samochodowych, sprzêgie³ samochodowych szczêk hamulcowych, rozruszników, alternatorów pomp wspomagania Stêpniowski Krzysztof - czêœci do samochodów krajowych i zagranicznych - akcesoria - oleje, p³yny (olej Shell luzem) - elementy blacharskie - obs³uga i naprawa uk³adów: kierowniczego, zawieszenia, hamulcowego - wymiana: olejów, p³ynów eksploatacyjnych, filtrów, œwiec, sprzêg³a, rozrz¹du, pomp wody i termostatów, ³o ysk, przegubów, uszczelek silnika JESTEŒMY W SIECI - wymiana opon - kompleksowe wywa anie kó³ - geometria kó³ PERFECT SERVICE Niepo³omice, ul. Sosnowa 10 tel , tel. kom SERWIS i WYMIANA NA MIEJSCU PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ AUTOKONSERWACJA - CZYSZCZENIE OZONEM Studio Kosmetyki Samochodowej Kraków, ul. Klimeckiego 14 tel.: , Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Reklama: telefon: (12) , Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ pracujemy na komputerach dostarczonych przez firmê umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto:

14 ADMAR F.H.ADMAR, ul. Ojcowska 174B Czêœci nowe : Czêœci u ywane : tel. (12) tel. (12) tel. (12) Al. 29-go Listopada tel./fax (12) (miêdzy wiaduktami) Dowóz czêœci do Klienta GRATIS Do wszystkich marek samochodów Sklep firmowy : ul. Marii Konopnickiej 28 (hotel FORUM) tel. (12) tel. (12) SPRZÊG A - LUSTERKA - - CH ODNICE - OŒWIETLENIE - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY NADWOZI LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE Lakiery w aerozolach TAPICERSTWO MEBLOWE - renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu TAPICERSTWO SAMOCHODOWE - tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli 26 OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW - Leszek Sowiñski Kraków, ul. Malborska 93a ZAMKI SAMOCHODOWE STACYJKI - NOWE I U YWANE DORABIANIE KLUCZY Z IMMOBILAZEREM KODOWANIE AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW KRZYSIEK tel. (12) Kraków, ul. Centralna 75 BAT - LEB STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY TECHNICZNE POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM JAN BATOR & ANDRZEJ LEBIEST TYPA,B,T/c,d,e tel./fax (12) zak³ad tel./fax (12) dom "LIDER - CAR " tel. kom tel. kom AUTOKOMIS SKUP - SPRZEDA RATY - ZAMIANA tel./fax: 12/ , tel.: , Przebieczany k./wieliczki (trasa E4 Kraków-Tarnów) KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) Czêœci i akcesoria nowe i u ywane importowane z Francji do samochodów marki czynne: 9-17, sob.9-13 AUTO "ELEKTRO-OIL" SERWIS SAMOCHODOWY Elektromechanika Serwis Olejowy Mobil 1 Sklep Motoryzacyjny Klimatyzacja Opony /wymiana i sprzeda / Kraków, ul. Centralna 47, tel.: /12/ Sklep: tel./fax: Warsztat: tel./fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek op.pl Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) CITROEN PEUGEOT RENAULT Kraków, ul. Rybitwy 38a tel./fax (12) , tel do samochodów produkcji francuskiej PEUGEOT RENAULT CITROEN Kraków, ul. Pocieszka 17 tel. (12) Sklep czynny: Pon-PT: 9-17 Sobota:

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

dodatki do oleju napędowego

dodatki do oleju napędowego Diesel Treatment Dodatek czyszczący do silników Diesel'a - Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we wszystkich silnikach Diesel a, również turbodoładowanych. - Utrzymuje prawidłową pracę wtryskiwaczy.

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Opel Astra. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała. 558 zł. Płać tyle, ile wyjeździsz!

Opel Astra. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała. 558 zł. Płać tyle, ile wyjeździsz! Opel Astra bez wpłaty własnej Stawka za kilometr 46 Rata stała bez kredytu gr/km 558 zł bez wysokich rat Happy Miles to pierwszy na polskim rynku najem liczony kilometrami. Jak w rzeczywistości wygląda

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI KATALOG Armatura SPIS firmy TREŒCI TECNOMETAL 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólny schemat instalacji produktów firmy TECNOMETAL... 4 3. W³az... 5 4. Zawór oddechowy sekwencyjny...... 6 5. Zawór oddechowy...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI 2013 - I EDYCJA PROMOCJA Z BEZP ATNYM SERWISEM rok FULL SERVICE KOLEJNY Z BEZP ATNYM SERWISEM! Wiêcej zadowolonych Klientów! (sprzeda m³otków wzros³a w 2012 roku a o 21%) 140 % 120 % 100 % 21 % 80 % 60

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

AUTO EXPERT 2009. nr 1. INFORMACJE 4 Aktualności 6 Nowości na rynku

AUTO EXPERT 2009. nr 1. INFORMACJE 4 Aktualności 6 Nowości na rynku AUTO EXPERT 2009 SPIS TREŚCI nr 1 10 Sprostać normom. Legalizacja analizatorów spalin 12 Turbo-dziura. Uszkodzenia turbospręŝarek 14 Ekologiczne koło. Nowatorskie rozwiązania techniczne 43 W stronę logistyki.

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych od kilku lat dynamicznie się rozwija. Jak podaje GUS w roku 2000 w Polsce było 14,1 mln zarejestrowanych pojazdów, a do roku 2008 ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU 2010 rok Warszawa 2010 rok 1 1. Klasy i kategorie ; 1 Podział na klasy i kategorie 1.1. MINI dla zawodników, którzy do dnia rozpoczęcia zawodów ukończyli 8 lat do końca roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/WAR/70418/15/12/03 Nr zlecenia/szkody: 193447 Data zlecenia: 03-12-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Beata Aleksandrowicz Millennium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy.

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy. ProfiAuto to polska sieæ motoryzacyjna oparta na specjalnie wyselekcjonowanych hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych, w których kierowca mo e kupiæ dobre czêœci do swojego samochodu oraz warsztatach,

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo