KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au"

Transkrypt

1 [ zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ szczegó³y strona 3 ISSN wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011 KRAKÓW - WIELICZKA SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW DO TUNINGU I SPORTU SPOJLERY, ZAWIESZENIA, FELGI, T UMIKI, NAK ADKI NA PROGI, FOTELE, KIEROWNICE, FOLIE, LAMPY, SPRÊ YNY, UK ADY HAMULCOWE, NAK ADKI NA PEDA Y, ZDERZAKI, ODZIE SPORTOWA, AMORTYZATORY TUNING SPORT JEŒLI CHCESZ, ABY TWÓJ SAMOCHÓD WYGL DA NIEPOWTARZALNIE WSTAP DO NAS! polecamy akcesoria TUNING OFF-ROAD RAKO s.c Wieliczka, ul. Bogucka 15 tel.: (12) tel.: (12) SPRZEDA MONTA SERWIS RATY TUNI SPORT

2 T UMIKI AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (12) , tel./fax Serwis: (12) , zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) , P ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (12) , tel.kom Ostatni moment, by kupiæ Hondê BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (12) Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich Sklep: tel w. 21 tel Serwis: tel w. 22 tel.kom Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) s.c. Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis Sprzeda - Monta t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo SERWIS SAMOCHODOWY CYGANIK Diagnostyka komputerowa samochodów japoñskich, koreañskich, europejskich oraz amerykañskich testy silników i automatycznych skrzyñ biegów dzwoniæ: pn.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-12: Kraków ul. Bardosa 15 tel tel ju od PLN Wyprzeda rocznika 2010 Ostatnie sztuki! 02 Honda Civic 5D z silnikiem benzynowym z rabatem 7000 PLN oraz promocyjnym ubezpieczeniem OC/AC/NNW w cenie 2200 PLN i kompletem opon zimowych gratis! Zu ycie paliwa w cyklu mieszanym: od 5,9 do 7,3 l/km, emisja CO2: od 135 do 169 g/km. Informacje dotycz¹ce odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji na ARHER Honda w centrum Krakowa ul. Kapelanka 40, Kraków tel. (12) , fax (12)

3 wiadomoœci Informacji dostarcza Informacji dostarcza wiadomoœci Nie bêdzie tak Ÿle? Wed³ug danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w pierwszym kwartale 2011 r. liczba zarejestrowanych aut osi¹gnê³a poziom samochodów osobowych - oznacza to spadek o 5,14 proc. (ponad 3,7 tys. sztuk) w porównaniu z pierwszym kwarta³em roku ubieg³ego. Zestawienie wyników podanych przez CEPiK oraz statystyk importerów wskazuje te, e jedynie oko³o 1 tys. aut wyjecha³o za granicê. Potwierdza³oby to tezê o s³abn¹cym z miesi¹ca na miesi¹c zjawisku reeksportu. Sprawdzaj¹ siê te przewidywania dotycz¹ce rejestracji samochodów osobowych z kratk¹. Od pocz¹tku tego roku do koñca marca zarejestrowano samochodów osobowych z homologacj¹ ciê arow¹, co da³o wynik o ponad 89 proc. gorszy do pierwszego kwarta³u ubieg³ego roku. Jak mog¹ wygl¹daæ kolejne miesi¹ce? Wed³ug IBRM Samar nie ma podstaw do zmiany prognoz na ca³y rok, przewiduj¹cych, e w 2011 r. liczba rejestrowanych aut w Polsce zmniejszy siê o oko³o 10 procent, co oznacza, e rejestracje samochodów wynios¹ oko³o 280 tys. sztuk. Inni eksperci rynkowi s¹ wiêkszymi optymistami i zak³adaj¹, e jeœli w kolejnych miesi¹cach nie wydarz¹ siê jakieœ spektakularne - wewnêtrzne lub zewnêtrzne - klêski gospodarcze, to rynek mo e osi¹gn¹æ wynik porównywalny do zesz³ego roku, a nawet lekko go przekroczyæ. Wiêkszoœæ analityków przewidywa³a przecie, e po likwidacji kratki, pierwszy kwarta³ przyniesie nie 5-, ale raczej 20-procentowy spadek rynku. Grupa BEMO inwestuje w Auto Galeriê Auto Galeria, spó³ka wchodz¹ca w sk³ad poznañskiej grupy dealerskiej BEMO, zajmuj¹ca siê projektowaniem i wykonywaniem specjalistycznych zabudów samochodów osobowych i dostawczych, otrzyma³a w marcu zezwolenie na nowe inwestycje w Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Planowana inwestycja bêdzie polegaæ na rozbudowie i modernizacji dotychczasowej dzia³alnoœci w zakresie zabudowy samochodów. Powstanie nowa hala produkcyjna przeznaczona na montowniê nadwozi oraz przyczep na podbudowie samochodów dostawczych, ciê arowych i osobowych, a tak e na produkcjê nadwozi pojazdów specjalnego przeznaczenia i pojazdów specjalistycznych. Do koñca grudnia 2014 r., Auto Galeria zamierza zainwestowaæ w planowan¹ inwestycjê co najmniej 3 mln z³ i zatrudniæ 10 nowych pracowników. Og³oszono amerykañsk¹ listê TOP125 Najwiêksza na œwiecie gazeta motoryzacyjna Automotive News, jak co roku, og³osi³a listê 125 najwiêkszych amerykañskich grup dealerskich za rok Pierwsze miejsce, zajê³a na niej, tradycyjnie, grupa AutoNation, która w 2010 r. sprzeda³a w 206 punktach dealerskich 366 tys. nowych i u ywanych aut (w roku 2009 sprzeda wynios³a o 33 tys. aut wiêcej). Na drugim miejscu, z 340 tys. samochodów sprzedanych w 145 salonach, znalaz³ siê inny gigant - Penske Automotive Group (w tym przypadku grupa odnotowa³a wzrost o 17 tys. sztuk). Gdyby przyjrzeæ siê liœcie w kontekœcie polskiego rynku, widaæ wyraÿnie, e rynek dystrybucji samochodów w USA - pomimo ogromnej iloœci samochodów sprzedawanych przez kilku najwiêkszych dealerów - jest stosunkowo rozdrobniony i ma zdecydowanie ni szy poziom konsolidacji ni rynki europejskie, w tym polski. Jeœli wziê³oby siê pod uwagê liczbê samochodów nowych, nasz rodzimy lider - Polska Grupa Dealerów - znalaz³by siê na amerykañskiej liœcie z roku 2010 na bardzo wysokim, 39. miejscu (w roku na 46.). 04 Tesco sprzedaje i serwisuje samochody Najwiêksza brytyjska sieæ supermarketów Tesco poinformowa³a na pocz¹tku kwietnia o wejœciu w brytyjsk¹ bran ê motoryzacyjn¹. Koncern chce to zrobiæ za pomoc¹ specjalnej strony internetowej do sprzeda y samochodów u ywanych. Zgodnie z informacjami pochodz¹cymi od Tesco, na stronie bêdzie oko³o 3 tys. nowych ofert tygodniowo, a klienci bêd¹ mogli wybieraæ wœród aut ró nych marek, maj¹cych od 6 miesiêcy do 3 lat i pochodz¹cych g³ównie od firm flotowych. Nieca³y tydzieñ od podania tej informacji, Tesco og³osi³o kolejny motoryzacyjny projekt. Tym razem podpisa³o umowê z 900 niezale nymi serwisami zrzeszonymi w ramach NSN (National Service Network), dziêki czemu - jak informuje w reklamach - chce zaoferowaæ klientom, us³ugi serwisowe o 30 proc. tañsze ni w autoryzowanych sieciach. Dodatkowo, Tesco chce zaoferowaæ odbiór i przywóz serwisowanego samochodu do domu klienta lub jego miejsca pracy. Brytyjska sieæ liczy, e oferta u ywanych aut i us³ug serwisowych znajdzie zw³aszcza wœród 16 mln Brytyjczyków posiadaj¹cych kartê lojalnoœciow¹ Tesco - wielu odbiorców. Opinie brytyjskich dealerów, wywo³ane tym nieoczekiwanym wydarzeniem, s¹ podzielone. Wiêkszoœæ uwa a, e nowa inicjatywa nie zagrozi interesom autoryzowanych dealerów, ale s¹ i tacy, którzy patrz¹ na ruchy supermarketowego giganta z nieukrywan¹ obaw¹. Na razie motoryzacyjny pomys³ zostanie ograniczony wy³¹cznie do rynku brytyjskiego. Co jednak, jeœli na Wyspach projekt odniesie sukces? foto: sxc.hu Nowa Subaru Impreza Z okazji wystawy motoryzacyjnej w Nowym Jorku ( ) marka Subaru przygotowa³a œwiatow¹ premierê modelu Impreza kolejnej generacji w wersji jako czterodrzwiowy sedan oraz piêciodrzwiowy hatchback. W USA samochód zadebiutuje jesieni¹, natomiast premiera europejska odbêdzie siê nieco póÿniej. W porównaniu z poprzednikiem nowa Impreza oferuje m.in. bardziej komfortowe i przestronniejsze wnêtrze. Przedstawiciele Subaru z dum¹ podkreœlaj¹, e nowa Impreza bêdzie mia³a na rynku amerykañskim najlepsze parametry zu ycia paliwa spoœród wszystkich modeli 4x4 oferowanych za Oceanem. Samochód dysponuje now¹ lini¹ czterocylindrowych silników typu boxer oraz now¹ bezstopniow¹ przek³adni¹ automatyczn¹. Rynek pó³nocnoamerykañski jest dla Subaru niezwykle istotny: w roku 2010 sprzedano tam nieco ponad sztuk Imprezy. Dla porównania, wynik uzyskany w Europie to oko³o sztuk, natomiast w Japonii to aut. Podane przez Subaru dane oraz zdjêcia nowej Imprezy dotycz¹ wersji przygotowanej dla klientów w Ameryce Pó³nocnej. Mo na siê jednak spodziewaæ, e wersja europejska pod wzglêdem stylistycznym ró niæ siê bêdzie tylko niektórymi detalami. Zdobywca nagrody World Car of the Year Napêdzany w 100% elektrycznie pojazd Nissan Leaf zdoby³ w³aœnie presti ow¹ nagrodê World Car of the Year W poprzedniej edycji plebiscytu World Car of the Year triumfowa³ Volkswagen Polo. Werdykt niezale nego jury specjalistów zajmuj¹cych siê tematyk¹ motoryzacyjn¹ og³oszono podczas rozpoczêcia wystawy New York International Auto Show. W fina³owej trójce o nagrodê World Car of the Year 2011 brano równie pod uwagê modele Audi A8 oraz BMW Serii 5. Nissan Leaf to równie triumfator rywalizacji o nagrodê Car of the Year 2011 w Europie. Nowe Jaguary w wersjach na 2012 rok Na kwietniowych targach motoryzacyjnych w Nowym Jorku firma Jaguar zaprezentowa³a wszystkie swoje modele w wersjach na rok Spore zainteresowanie wzbudzi³ zw³aszcza najpopularniejszy XF, który zosta³ poddany znacznej modernizacji. "Nowe Jaguary na rok 2012 to nasze najlepsze modele w historii firmy. Ka dy w pe³ni uosabia idea³y marki: innowacyjnoœæ, œmia³y design, wysok¹ wydajnoœæ i moc. Nasi projektanci i in ynierowie stale d¹ ¹ do utrzymania Jaguara na najwy szym poziomie tworz¹c samochody, które wyró niaj¹ siê z g³ównego nurtu oferty premium, a jednoczeœnie s¹ dostêpne dla coraz szerszego spektrum klientów" - powiedzia³ Adrian Hallmark, Global Brand Director Jaguar. Wprowadzono w nich istotne ulepszenia w zakresie osi¹gów i ergonomii oraz odœwie ono nieco wygl¹d, dziêki czemu mocniej podkreœlaj¹ wspó³czesn¹ liniê projektow¹ Jaguara. Model XK na 2012 rok to zupe³nie nowe oblicze sportowego Gran Turismo. Najnowszy i najbardziej topowy wariant XK (wersja XKR-S) staje siê najmocniejszym samochodem seryjnym Jaguara w historii, rozpêdzaj¹c siê od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy i osi¹gaj¹c maksymaln¹ prêdkoœæ blisko 300 km/h. Kosmetyczne zmiany wygl¹du z przodu i z ty³u odœwie aj¹ce model zastosowane bêd¹ w ca³ej gamie XK. Nowe pakiety stylizacyjne dostêpne od 2012 roku pozwol¹ wymagaj¹cym kierowcom podkreœliæ luksusowy b¹dÿ sportowy charakter modelu XK. XF, który zdoby³ ponad 80 nagród na ca³ym œwiecie, zarówno za swoje osi¹gi, jak i stylizacjê, na 2012 rok przeszed³ lifting z przodu i z ty³u, a zmiany upodobni³y jego wygl¹d do modelu XJ. W 2012 roku pojawi siê zupe³nie nowy, 2,2-litrowy, czterocylindrowy silnik Turbodiesel, który montowany bêdzie wraz z oszczêdzaj¹cym paliwo i ograniczaj¹cym emisjê systemem Start / Stop. Ta wersja silnikowa XF-a bêdzie najbardziej ekonomicznym modelem Jaguara, osi¹gaj¹cym spalanie na poziomie 5,4 l/100 km i emisjê CO2 na 149 g/km, przy jednoczesnym zachowaniu wydajnoœci i œwietnych osi¹gów. Flagowa limuzyna Jaguar XJ posiada zmodernizowane wnêtrze, poszerzone m.in. o nowy pakiet Rear Comfort Seat, który umo liwia elektryczn¹ regulacjê tylnej kanapy w odcinku lêdÿwiowym krêgos³upa oraz funkcjê masa u. Najnowsze wersje wszystkich modeli Jaguara na rok 2012 s¹ wynikiem rewolucji w zakresie projektowania i technologii, za któr¹ stoi wielokrotnie nagradzany dyrektor Designu Jaguara Ian Callum. Nowy Citroen DS5 w zbli eniu Po raz pierwszy podczas salonu motoryzacyjnego w Szanghaju zaprezentowano model Citroen DS5. Czerpie on z odwa nego Ÿród³a inspiracji: prototypu C-SportLounge. Jego celem jest pójœcie o krok dalej: podniesienie wysoko poprzeczki samochodom produkowanym seryjnie. DS5 zaskakuje stylem, znakomitymi proporcjami i ³atwo rozpoznawaln¹ sylwetk¹. Ten unikalny i œmia³y samochód dysponuje aerodynamicznymi kszta³tami o p³ynnych i zdecydowanych liniach, co ju na pierwszy rzut oka stanowi obietnicê dynamicznej jazdy. Przód auta jest wyrazem jego temperamentu i przynale noœci do linii DS. Dziêki okaza³ej kracie wlotu powietrza, du ej chromowanej os³onie ch³odnicy z logo marki, emblematowi linii DS umieszczonemu powy ej i reflektorom podkreœlonym œwiat³ami LED. Ty³ DS5 dodatkowo podkreœla presti owy charakter auta. Jest dobrze osadzony na szeroko rozstawionych ko³ach, wyposa ony w dwie koñcówki uk³adu wydechowego wbudowane w tylny zderzak i ozdobiony 6 neonami œwietlnymi identyfikuj¹cymi pojazd. 05

4 [ ] RAJDY Micha³ Bêbenek Rozmawia³a: Kamila Zdebska Foto: Marcin Kaliszka Bêben coraz g³oœniejszy! wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl W Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski jeÿdzi od 13 lat. W tym czasie zalicza³ kilka wiêkszych i mniejszych sukcesów, a sezon 2010 by³ zdecydowanie najbardziej obfity we wzloty wtedy to z zimn¹ krwi¹ zmia d y³ rywali i bezapelacyjnie wygra³ Citroen Racing Trophy. Z natury spokojny, nie goni¹cy za rozg³osem i niezale ny Micha³ Bêbenek, w tym roku zaskoczy³ wszystkich. U bocheñskiego kierowcy pojawi³ siê bowiem nowy samochód i potê ny sponsor, co zwiastuje rozpoczêcie kolejnego etapu kariery rajdowej. Czy zatem sezon 2011 bêdzie wymarzonym zwyciêstwem w grupie R4 i generalce Platinum Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski? WRC: Rajd Œwidnicki to twój debiut za kierownic¹ Lancera Evo X. Czy 6. miejsce w generalce i 3. w grupie N to wynik, który ciê satysfakcjonuje? Micha³ Bêbenek: Planowa³em wykonaæ przed rajdem oko³o 100 km testowych, z czego uda³o siê zrobiæ zaledwie po³owê. Samochód dosta³em w poniedzia³ek przed rajdem. By³o wiêc zbyt ma³o czasu na ich organizacjê, a na domiar z³ego elektronik mieszkaj¹cy w Niemczech, który ustawia³ nam komputer od dyfra pope³ni³ ma³y b³¹d uniemo liwiaj¹cy d³u sze testy ze wzglêdu na ryzyko awarii uk³adu napêdowego. Pierwszy dzieñ rajdu przeznaczy³em zatem na jak najlepsze poznanie samochodu tymbardziej, e to w³aœnie rajd weryfikuje wszelkie ustawienia i dopiero w warunkach bojowych (a nie na testach) mo na siê przekonaæ, co jeszcze nale y poprawiæ. Pierwszy dzieñ przejechaliœmy czysto, bez adnych problemów z samochodem i bez adnych wizyt poza drog¹. Czu³em jednak, e da siê z niego wycisn¹æ wiêcej i dlatego drugiego dnia zdecydowanie przyspieszyliœmy, co zaowocowa³o 2. miejscem podczas tego dnia rajdu. Wci¹ jednak czujê, e ten samochód mo e jeszcze daæ z siebie o wiele wiêcej i chocia jestem zadowolony z uzyskanych czasów to wiem, e nie wykorzysta³em w ca³oœci jego potencja³u. Liczê, e to siê wkrótce zmieni. 06 Na Rajdzie Karkonoskim pojedziesz Lancerem w specyfikacji R4. Jakie konkretnie zmiany w rajdówce s¹ z tym zwi¹zane? Samochód z kitem R4 jest o 150 kg l ejszy od zwyk³ej N-ki. To dziêki zastosowaniu lekkich plastikowych szyb, maksymalnemu odchudzeniu deski rozdzielczej oraz wyrzuceniu niektórych elementów wzmocnienia z drzwi. Najwiêksz¹ rewolucj¹ jest jednak zawieszenie z nowszymi, d³u szymi amortyzatorami, a wiêc praktycznie takie jak w samochodzie S2000, dziêki czemu ma byæ udoskonalone jego prowadzenie. W N-ce zawsze trudno by³o uzyskaæ twardoœæ rajdówki, a teraz Lancer ma siê mniej chwiaæ na boki. Od 2012 r. ma wejœæ tak e sekwencyjna skrzynia biegów. Po 8 latach startów cztero³apem przesiad³eœ siê do oœki i wygra³eœ Citroen Racing Trophy. Teraz znów zaprzyjaÿni³eœ siê z czteronapêdówk¹ i rozpocz¹³eœ od 2. miejsca w generalce Rajdu Lotos. Problem przestawienia siê z cztero³apa do oœki i na odwrót u ciebie zatem nie istnieje? Na szczêœcie nie. Bardzo lubiê A-grupowe samochody, a zw³aszcza sekwencyjne skrzynie biegów i mocn¹ szperê, dziêki czemu czasem mo na zapomnieæ, e siedzi siê w oœce. Ró nica zaczyna³a byæ wyczuwalna na szutrowych rajdach i tam, gdzie spad³ deszcz. Ciê ko by³o tak e pokonywaæ zakrêty 90 stopni, na których trzeba praktycznie zatrzymaæ samochód i rozpêdzaæ od zera. Wtedy przedni napêd daje siê we znaki i na tym traci³o siê najwiêcej cennych sekund. Dlaczego zatem wzi¹³eœ rozbrat z Pucharem Citroena? Nie myœla³eœ o kupnie modelu DS3 R3? Moja obecnoœæ w Citroen Racing Trophy zwi¹zana by³a z problemami bud etowymi. Nie mia³em wystarczaj¹cych funduszy, aby jeÿdziæ samochodem czteronapêdowym, dlatego szuka³em innego rozwi¹zania, aby nie pauzowaæ ca³ego sezonu. W 2009 r. dysponowa³em doœæ skurczonym bud etem, przez co mój Lancer czasami by³ nie doinwestowany. Zdarza³o siê, e nie mia³em pieniêdzy na opony i zu ywa³em te, które i tak ju by³y zu yte. Bardzo mnie mêczy³o, e nie mog³em siê œcigaæ o jak najwy sze lokaty i w sezonie 2010 postanowi³em jechaæ samochodem tañszym w utrzymaniu, a dodatkowo w cyklu z fajn¹ opraw¹ medialn¹ i dobr¹ organizacj¹. Uwa am ten sezon za najlepszy w mojej karierze. Od pocz¹tku jednak powtarza³em, e chcê wróciæ do walki o czo³owe miejsca w mistrzostwach Polski za kierownic¹ czteronapêdówki. Niektórzy zarzucali mi, e startuj¹c w CRT robiê krok wstecz, ale ja absolutnie tak nie uwa am. Myœla³em tak e o DS3 R3 i by³em bliski zakupu tego samochodu. Nawi¹za³em jednak wspó³pracê z firm¹ Orlen Oil, a jej wymóg by³ taki, aby startowaæ samochodem czteronapêdowym. Swojego Citroena w zwi¹zku z tym sprzeda³em i obecnie jeÿdzi nim Tomek Gryc. Jak i z czyjej inicjatywy dosz³o do nawi¹zania wspó³pracy z mark¹ Platinum? Polityka firmy Orlen Oil w latach poprzednich polega³a na sponsorowaniu ca³ego cyklu RSMP w zwi¹zku z czym nie byli zainteresowani wspieraniem indywidualnego zawodnika. W tym roku siê to zmieni³o. Rozpoczê³y siê poszukiwania kierowcy, a ja miêdzy innymi by³em brany pod uwagê. Z koñcem 2010 roku otrzyma³em telefon z dzia³u marketingu Orlen Oil z zaproszeniem na rozmowê i wiem, e przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru kierowcy, moje ubieg³oroczne zwyciêstwo w CRT nie by³o bez znaczenia. Na spotkaniu zapozna³em siê z wymaganiami, oczekiwaniami i szczegó³ami umowy. W marketingu Orlen Oil pracuj¹ œwietni ludzie, którzy wraz z ca³ym zarz¹dem dali mi spory kredyt zaufania, bo startowaæ w takich barwach, to w koñcu niema³a odpowiedzialnoœæ. Nie mam jednak presji osi¹gania konkretnego wyniku. Wspó³praca rozwija siê bardzo dobrze i mam nadziejê, e zostanie przed³u ona na kolejne lata. Zdarza³o siê, e nie mia³em pieniêdzy na opony i zu ywa³em te, które i tak ju by³y zu yte Ca³oœci profesjonalnego teamu dope³nia obs³uga samochodu wykonywana przez serwis Zbyszka Steca, z którym znasz siê od ponad 10 lat. Wasza wspó³praca nie ma zreszt¹ charakteru wy³¹cznie biznesowego. Ze Zbyszkiem Stecem znam siê od 2000 roku, kiedy to pierwszy raz wypo yczy³em od niego Lancera Evo III. Zbyszek niejednokrotnie pomaga³ mi w kryzysowych finansowo sytuacjach, a poprzez swoje szerokie kontakty kilkukrotnie pomaga³ mi tak e znaleÿæ sponsora. W tym sezonie Zbyszek dysponowa³ Evo X i równie pomóg³ w zdobyciu jednego ze sponsorów. Mowa o firmie Parys dystrybutorowi produktów Sonax. Nawi¹zanie wspó³pracy z nim by³o wiêc poniek¹d kwesti¹ oczywist¹. Zbyszek przyje d a z Urzêdowa na wiêkszoœæ naszych testów, a jeœli on osobiœcie nie daje rady, to obecni s¹ jego mechanicy. Ca³y oko³o 6-osobowy serwis sk³ada siê w³aœnie z jego mechaników, a ja korzystam tak e z porad specjalistów z krakowskiego High-Tecu. Jeœli chodzi o ustawienia samochodu, a g³ównie zawieszenie, to tê kwestiê powierzam Wojtkowi Pishingerowi, ale ostatnie s³owo zawsze nale y do mnie. Wa ne jest, aby mechanik zna³ styl jazdy kierowcy i jego upodobania. W naszym przypadku w³aœnie tak jest. Od pocz¹tku podchodzi³eœ do rajdów w pe³ni profesjonalnie, a nauki pobiera³eœ od Janusza Kuliga. Dwa razy mogliœmy ciê tak e ogl¹daæ w samochodach pochodz¹cych od niego. W 1995 roku kupi³em od niego Opla Kadetta, a w 2000 r. po ycza³em od Janusza Renault Megane. Janusz od samego pocz¹tku pomaga³ mi w stawianiu pierwszych rajdowych kroków i wiem, e gdyby nie on, to moja rajdowa kariera inaczej by wygl¹da³a. Oprócz pomocy w pozyskiwaniu sponsorów wspiera³ mnie tak e mentalnie, niejednokrotnie podtrzymuj¹c na duchu kiedy jako m³ody ch³opak mia³em ochotê zrezygnowaæ... fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 7,95 z³ 07

5 [ ] CIÊ KI KALIBER Wojny silników! Mocny pocz¹tek. Kiedyœ g³ówn¹ wartoœci¹ pojazdu ciê arowego by³a jego moc oraz niezawodnoœæ. Potem, dosz³a równie ekonomia. A obecnie trzeba doliczaæ jeszcze ekologiê. I tym oto obrazowym przedstawieniem do czego prowadzi postêp, zaczniemy tekst o EURO6. Normie emisji spalin. W zasadzie, nie o normie, co raczej o silnikach które w pojazdach ciê arowych spe³niaj¹ ten wymóg. A dokona³y tego ju dwie firmy. Mercedes-Benz oraz Scania. Obie te mog¹ siê pochwaliæ, zdecydowanie wy szymi parametrami ni te nakreœlone przez EURO6. Co z tego wynika? I kto na tym, wiêcej zarobi? Autor: Bart³omiej Baranowski wtryskowy (X Pulse). Asymetryczne turbosprê arki. Mocny trzystopniowy hamulec. Dodatkowo pod³¹czono do tego potwora filtr cz¹steczek sta³ych, aby zredukowaæ do minimum emisje CO2. Dodatkowo zastosowano technologiê RSC, a tak e recyrkulacje gazów wydechowych. Nowy szeœciocylindrowy silnik charakteryzowaæ siê ma wytrzyma³oœci¹ oraz niezawodnym hamulcem. Modele bêd¹ mia³y moc od 421KM do 510 KM i osi¹gaæ maksymalny moment obrotowy pomiêdzy 2100 a 2500 Nm. W celu utrzymania relatywnie ma³ych i lekkich wartoœci zadecydowano o szeregu nowych rozwi¹zañ. I tak: rozstaw cylindrów jest ograniczony do minimum, a miska jest wykonana, tak samo jak wiele elementów silnika, z materia³ów syntetycznych. Wszystko po to, by przysz³e pojazdy w jak najlepszy sposób mog³y wykorzystaæ le ¹cy w silniku potencja³ przy jak najmniejszym ubytku energii. Bardzo wa nym elementem nowej technologii jest CENTRO ŒWIAT HURTOWNIA OPON, AKUMULATORÓW i OLEJÓW GUM BEZPIECZNYCH LICENCJONOWANY AUTORYZACJA DEALER Kraków, ul.g³owackiego 14 tel. (12) , tel./fax (12) OPON Czas premier Prawa marketingu s¹ nieub³agane i od nich najczêœciej zale y czy produkt na rynku odniesie sukces. Z³ota zasada jest taka: pierwszy poka esz, pierwszy sprzeda. Nie czarujmy siê. Mercedes-Benz by³ pierwszy. Pokaza³ swój silnik 17 marca. Jego europejska nazwa BlueEfficiency Power mówi jasno, e bêdzie to silnik najbardziej ekologiczny ze wszystkich do tej pory. Nastêpnie premierê og³osi³a Scania. Parê dni po Mercedesie, dok³adnie 30 marca. Z tej okazji zorganizowano specjaln¹ konferencjê prasow¹ online. Oba te wydarzenia s¹ nie mniej wa ne. Wchodzimy w erê ekologicznych rozwi¹zañ. Producenci bêd¹ teraz siê œcigaæ w jeszcze jednej konkurencji. Ekologii. Tajne rozwi¹zania Daimlera BlueEfficiency Power to pierwszy silnik spe³niaj¹cy wymagania EURO6. Jest tak skonstruowany, aby mo na go by³o zamontowaæ do dowolnego pojazdu marki Daimler. Niewa ne czy w Europie czy Ameryce Pó³nocnej. Niestety nie zosta³y podane dok³adne dane techniczne. Jak to wszystko dzia³a mo emy siê jedynie domyœlaæ ze szcz¹tkowych informacji podanych od producenta. Nowy silnik od Daimlera to jeden z elementów nowego systemu, który zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku. W sk³ad silnika wchodzi unikalny wysokociœnieniowy uk³ad 08 wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl zatrzymanie wydobywaj¹cego siê ciep³a. Jest to po prostu strata energii, na któr¹ pozwoliæ sobie nie mo na. Optymalne ch³odzenie zapewnia odpowiedni op³yw konstrukcji. G³ówny przep³yw ch³odzenia przebiega wokó³ górnej czêœci, nastêpnie udaje siê do dolnej, która nie podlega ju takim ogromnym temperaturom. Wiêc zapotrzebowanie na ch³odzenie jest mniejsze. Najproœciej rzecz bior¹c drogi przebytego ch³odziwa musz¹ byæ relatywnie jak najkrótsze, dziêki czemu proces bêdzie bardzo wydajny. Nowy silnik Mercedesa posiada jeszcze wiele innych nowinek technicznych o których na razie nikt nie mówi. Embargo na informacje od producenta jest szczelna jak granica ³¹cz¹ca obie Koree. Jawny plan Scani O wiele wiêcej mo emy powiedzieæ, o silniku Scani. Ten producent postanowi³ zagraæ w otwarte karty i na konferencji poda³ do wiadomoœci co lepsze elementy swojej nowej konstrukcji. Dobry chwyt marketingowy. Choæ ciê ko powiedzieæ, czy nie odbije siê czkawk¹... fragment artyku³u pochodzi z: Zapraszamy: PONIEDZIA EK-PI TEK 8-18 SOBOTA 8-14 zapraszamy: pon-pt 7-19 sob HURT-DETAL-SERWIS STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY REJESTRACYJNE motocykle, samochody do 3,5t, przyczepy i ci¹gniki rolnicze SAM. INST. GAZOWE SERWIS SAMOCHODOWY KLIMATYZACJE F.H.U. KARAT - sprzeda dêtek, obrêczy kó³ (stal, aluminium), akumulatory, oleje, filtry - fachowe porady - przechowalnia opon - realizacja zamówieñ specjalnych - respektujemy karty kredytowe - prostowanie felg - profesjonalny serwis wymiany opon i akumulatorów promocja opon letnich - wyprzeda opon zimowych Kraków Al. Jana Paw³a II 37/1A [na terenie Politechniki Czy yny] tel , Serwis pogwarancyjny MERCEDESÓW - elektromechanika i elektronika ( ABS, AB, ETS, ESP, EDW ) - mechanika ( silniki, skrzynie, zawieszenia ) - naprawy uk³adów paliwowych ( EDC, CDI, PLD ) - monta zabezpieczeñ antykradzie owych - ustawianie geometrii zawieszeñ - serwis i naprawa klimatyzacji - praca na licencjonowanych urz¹dzeniach diagnostycznych Mercedes Benz. Nabijanie i odgrzybianie ozonem uk³adów klimatyzacji czêœci zamienne ( oryginalne i zamienniki ) PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis Kraków ul. G³owackiego 56 RECORD PURFLUX VALEO SASIC PÓ OSIE, CH ODNICE I INNE Auto Merc Auto Merc Kokotów 335 ( Kraków - Biezanów ), tel.: 12/ , zapraszamy: pn. - pt.: CBC CBC tel. sklep (12) tel. serwis (12)

6 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE [ ] CARAVANING Tekst i foto: Polski Caravaning [ ] F1 - RACING Tekst i foto: F1 Racing Poprawki na torze GP w Indiach... Wyró niaj¹cym siê miejscem jest Zakrêt 10 licz¹cy kilka wierzcho³ków szybki, nachylony prawy ³uk pod górê, który ma zostaæ odpowiednikiem tureckiego Zakrêtu 8. Co ciekawe, wiêkszoœæ toru bêdzie widoczna z boksów i padoku, za spraw¹ ukszta³towania terenu. Tymczasem potwierdzono, e dokonane zostan¹ zmiany na... który nie zosta³ jeszcze ukoñczony. Trwaj¹ prace nad u³atwieniem wyprzedzania. Test rozpoczêty! 11 kwietnia 2011 roku oficjalnie rozpocz¹³ siê test kampera na rynku ³ódzkiej Manufaktury. O godz tester odebra³ klucze do samochodu kempingowego RIMOR KOALA 44, udostêpnionego przez Polskie Centrum Caravaningu. fragment artyku³u pochodzi z: dostêpny w salonikach prasy. Przed zaplanowanym na paÿdziernik inauguracyjnym wyœcigiem o GP Indii wprowadzono szereg zmian w projekcie toru. Po inspekcji dokonanej przez dyrektora wyœcigu Charliego Whitinga poszerzono Zakrêty 3, 4 i 16, aby zwiêkszyæ mo liwoœci wyprzedzania. Zmieniono te kilka krawê ników. Whiting przeprowadzi kolejn¹ inspekcjê budowanego kosztem 244 milionów funtów toru Buddh International Circuit pod koniec lipca, szeœæ tygodni przed planowanym otwarciem. Sameer Gaur, szef firmy Jaypee Sports, która jest w³aœcicielem toru, powiedzia³, e lokalne wsparcie jest osza³amiaj¹ce. Wprowadzamy Formu³ê 1 do kraju z miliardem mieszkañców powiedzia³ nam Gaur. To wydarzenie o du ym znaczeniu i pocz¹tek d³ugiej tradycji. Sam tor bêdzie doœæ podobny do malezyjskiego Sepang, z mieszank¹ wymagaj¹cych zakrêtów i d³ugich prostych. wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl torach Yas Marina i Interlagos, gdzie odbêd¹ siê koñcz¹ce sezon wyœcigi o GP Abu Zabi i Brazylii. Szef toru Yas Marina Richard Cregan potwierdzi³, e uk³ad zostanie zmieniony pod k¹tem u³atwienia wyprzedzania. Na Interlagos poszerzone zostanie pobocze na zakrêcie Café Corner. Tak¹ decyzjê podjêto po niedawnym œmiertelnym wypadku w zawodach aut turystycznych. Szczêœliwcem, który zamieszka³ w tym luksusowym domku na kó³kach jest 22-letni absolwent dziennikarstwa z Wielunia Patryk G¹sior, któremu takie mieszkanie nie jest obce... Filmik nakrêcony przez ch³opaka sprawi³ (dostêpny na w zak³adce AKTUALNOŒCI), e zag³osowa³o na niego 3061 internautów! Wyrzucony przez dziewczynê z mieszkania znalaz³ przytulny k¹t na rynku ³ódzkiej manufaktury... Interesuje siê cyrkiem, dla którego pracowa³ przez osiem miesiêcy w charakterze kierownika administracyjnego. Jest szczêœliwym posiadaczem przyczepy kempingowej Tabbert. Jego zdaniem taki styl ycia to przede wszystkim przygoda i idealna alternatywa dla tych, którzy ceni¹ sobie wolnoœæ i niezale noœæ. Za tydzieñ pracy lub, jak kto woli wakacji, dostanie 3 tys. z³otych! Tester ma za zadanie przyjmowaæ goœci codziennie od godz do Jak sam mówi bêdzie ich czêstowa³ ciasteczkami i kaw¹. Niestety w kamperze obowi¹zuje ca³kowity zakaz palenia i picia. Patryk, tu przed zamieszkaniem w pojeÿdzie, przeszed³ instrukta z obs³ugi sprzêtów, który poprowadzi³ przedstawiciel Polskiego Centrum Caravaningu. Losy Patryka i jego doœwiadczeñ z kampera RIMOR KOALA 44 mo emy œledziæ na jego blogu: kamper-manufaktura.blogspot.com. Ca³e wydarzenie ma na celu promowanie caravaningu i aktywnego spêdzania czasu. Wyrzucony przez dziewczynê z mieszkania znalaz³ przytulny k¹t na rynku ³ódzkiej manufaktury Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (12) tel. kom.: tel. kom.: CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH TOMEX Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. KRAKOWIAKÓW OS. SPÓ DZIELCZE czêœci SERWIS CENTRUM N. HUTY serwis OS. TEATRALNE OBROÑCÓW KRZY A serwis KOCMYRZOWSKA FATIMSKA Kraków ul. Cienista 14 tel.: CIENISTA BULWAROWA 14 Zabierz swój salon na tor FanVision G3 daje ci na torze wszystkie szczegó³y, którymi cieszysz siê w domu przed TV Nic nie dorówna emocjom podczas ogl¹dania Grand Prix z trybuny, ale frustrowaæ mo e œwiadomoœæ, e umyka ci wiele akcji i szczegó³ów, które masz w TV. Teraz FanVision (przedtem Kangaroo TV) postawi³ sobie za cel wyeliminowanie tego problemu i zaprezentowa³ nowy podrêczny zestaw G3, nazywany najlepszym towarzyszem wyœcigu. Poprzedni model, G2, by³ przez piêæ lat dostêpny dla kibiców na torach GP. Oferowa³ kilka k¹tów kamer oraz komentarz i dane na ywo przekazywane za pomoc¹ zainstalowanej na torze sieci. GP3 z bardzo wyraÿnym ekranem o przek¹tnej 4,3 cala idzie krok naprzód: dziewiêæ kana³ów z przekazem video na ywo, osiem rodzajów ujêæ z kamer pok³adowych, kana³ z wywiadami, oficjalne czasy i dane, przekaz radiowy miêdzy zespo³ami i kierowcami oraz powtórki. Do œledzenie wyœcigu u ywaj¹ go nawet kierowcy samochodu bezpieczeñstwa i auta medycznego FIA. Niestety, wypo yczenie G3 nie jest mo liwe. Mo na go kupiæ za 218 funtów. Jeœli nie pozwalaj¹ ci na to finanse ale wci¹ chcesz wzbogaciæ swoje prze ycia z GP, modele G2 s¹ jeszcze dostêpne. Trzeba siê jednak pospieszyæ, bo s¹ szybko rezerwowane! Dziêki obrazowi z wielu kamer nie przegapisz ani jednego manewru 11

7 [ ] TESTY Ford S-Max Autor: Zachar Zawadzki Wczeœniej czy póÿniej ka dy m³ody i gniewny kierowca studzi sw¹ gor¹c¹ g³owê, nabiera dystansu do wszystkiego, zak³ada rodzinê, dorabia siê dzieci, codziennych problemów i zaczyna siê trzymaæ bli ej prawego pasa drogi i ycia. Dla takich "tatusiów" wymyœlono wielkie jednobry³owe vany formatu Galaxy, Espace, czy Sharan. A co z "tatusiami" z wci¹ gor¹c¹ g³ow¹, która myœli, e nadal ma 20 lat? Dla nich Ford przygotowa³ bardzo specjalne auto. Pojemne, a nawet 7- osobowe jednak o dynamicznej bryle nadwozia. Funkcjonalne jednak ze smaczkami stylistycznymi, które odwracaj¹ uwagê od schowków i uchwytów. Ciê kie lecz z mocnym silnikiem, który pozwala na odrobinê szaleñstwa. Komfortowe lecz z mo liwoœci¹ utwardzenia zawieszenia. Taki jest S-Max, model pozycjonowany gdzieœ pomiêdzy C- Maxem a Galaxy, choæ rozmiarowo zdecydowanie bli ej tego ostatniego a technologicznie dziel¹cy sporo z Mondeo IV generacji. Bran a doceni³a ten pomys³ ju rok po debiucie, daj¹c temu modelowi tytu³ Auta Roku 2007, ale Ford nie spocz¹³ na laurach i od tego roku proponuje nam zmodernizowan¹ wersjê swojego sportowego kr¹ ownika. Po metamorfozie przedni zderzak jest ni szy, szerszy i ozdobiony œwiat³ami LED a grill ma nowe ob³e kszta³ty i jest otoczony chromowan¹ ramk¹. Ty³ auta zmieni³ siê jeszcze bardziej: w lampach znalaz³o siê miejsce na atrakcyjny LEDowy wzór, a sama lampa powiêkszy³a siê do monstrualnych rozmiarów zachodz¹c na boki auta w takim stopniu, e wiêcej jej jest z boku ni z ty³u auta. Kto modnemu zabroni? Warto wspomnieæ, e w tym samym czasie zosta³ odœwie ony równie model Galaxy, którego tylne lampy przy tym prawie siê nie zmieni³y. Nic dziwnego tatusiowie na prawym pasie nie potrzebuj¹ ekstrawagancji. Ci na lewym - owszem. Kilka innych zmian, takich jak wiêkszy spojler czy nowy zderzak dodaj¹ autu dynamiki, wpisuj¹c siê idealnie w termin kinetic design, czyli zasady stylistyczne wymyœlone przez Forda w 2006 roku i seryjnie zastosowane po raz pierwszy w³aœnie w modelu S-Max (gwoli œcis³oœci, wczeœniej by³ koncepcyjny Ford Iosis). Dziêki opadaj¹cej linii dachu auto jest nas¹czone sportowym charakterem i nie wygl¹da jak dostawczak. Dodatkowego uroku dodaj¹ mu stylistyczne smaczki, takie jak przejête z pierwowzoru otwory za przednimi nadkolami, maj¹ce przypominaæ skrzela rekina czy wyraÿnie zarysowane nadkola, dodaj¹ce sylwetce ostroœci i muskularnoœci. Wnêtrze auta tak e zmieni³o siê na plus. Katalog obiecuje nowe kolory, materia³y, bardziej miêkkie plastiki oraz lepsze audio i rzeczywiœcie - pierwsze wra enie jest bardzo pozytywne, plastiki s¹ miêkkie i przyjemne w dotyku, a wykoñczenia w stylu polerowanego aluminium obficie dekoruj¹ wnêtrze, nadaj¹c mu nowoczesnego po³ysku. Interesuj¹cym elementem stylistycznym jest dÿwignia hamulca rêcznego, wykonana w stylu znanym czy to z samolotów czy z motorówek w ka dym razie nie z pojazdów l¹dowych na szczêœcie w praktyce jej obs³uga niczym siê nie ró ni³a od klasycznych dÿwigni. Kierowcê i pasa erów urzekn¹ takie praktyczne dodatki jak bezkluczykowe uruchamianie silnika, dotykowa nawigacja, elektrycznie regulowane klimatyzowane fotele z przodu, ostrzeganie przed innym pojazdem w martwym polu czy doœwietlanie zakrêtów. O komfort i przyjemnoœæ jazdy dbaj¹ ogromny szklany dach, LEDowe podœwietlenie w 12 Ford S-Max - Miêdzymiastowy DŸwignia hamulca rêcznego, wykonana w stylu znanym czy to z samolotów czy z motorówek podsufitce a tak e lotnicze stoliki w oparciach przednich foteli. Pozostaj¹c przy fotelach S-Max by³by bardziej S, gdybym siedzia³ w nim odrobinê ni ej ale fotele nie przewiduj¹ chyba, e wgramoli siê na nie 2-metrowy kierowca. Czy ma sens szersze opisywanie wra enia przestrzeni w aucie, którego pojemnoœæ bry³y wynosi piêæ metrów szeœciennych? Powiem tylko, e w œrodku jest du o miejsca. W ka d¹ stronê. Z ty³u przy mocno odchylonych i odsuniêtych przednich fotelach miejsca by³o jeszcze tyle, abym sam za sob¹ usiad³. Nie rozsiad³ siê wygodnie. I o to nam, g³owom rodziny, chodzi - prawda? Aby nie narzeka³y dzieci ani teœciowa, a trzy foteliki da³o siê ustawiæ obok siebie. Najwy sza nota za przestrzeñ, ale tak e za sposób jej organizacji. Wszystkie fotele s¹ osobne, a wiêc osobno siê reguluj¹, a du e drzwi prowadz¹ce na tyln¹ kanapê otwieraj¹ siê szeroko, u³atwiaj¹c wsiadanie i wysiadanie. Jest jednak jedna sezonowa wada du ej przestrzeni wewn¹trz pojazdu: ogrzanie go z niewielkiego nawet mrozu do przyjemnej dodatniej temperatury zajmuje wiecznoœæ. W mieœcie oznacza to, e kierowca ca³¹ zimê bêdzie jeÿdzi³ w rêkawiczkach i czapce i to mimo dodatkowych nawiewów w s³upkach B, skierowanych na pasa erów tylnej kanapy. Kierowcê i pasa era z przodu trochê ratuj¹ ogrzewane fotele, jednak dzieci z ty³u nie mia³y umów siê z nami telefonicznie: SOFT-GUM sprzedajemy, serwisujemy, doradzamy Kraków, ul. Ujastek 7 tel.: , , fax: WULKANIZACJA Os. Na Wzgórzach OPONY NOWE I U YWANE MECHANIKA Kocmy rzowsk a Cmentarz Grêba³owski Karola r i Karola owiñskiego Ujastek w a a D n Soft Gum Mrozowa Lubocka ogrzewanych fotelików, a wiêc musia³y znosiæ podró jak w igloo na kó³kach. Dziêki du ej powierzchni przeszklenia widocznoœæ jest na dobrym poziomie. Proces parkowania wspomagaj¹ oczywiœcie czujniki, zainstalowane zarówno z przodu jak i z ty³u pojazdu, jednak kilka spraw do za³atwienia w centrum Krakowa szybko och³odzi³o moje optymistyczne nastawienie do uniwersalnoœci tego kr¹ ownika. Auto stara siê byæ tak zwrotne jak to mo liwe, jednak wymiary nadwozia robi¹ swoje, a du y rozstaw osi daje wynik niemal 12 metrów œrednicy zawracania miêdzy krawê nikami. Manewrowanie w ciasnych uliczkach jest karko³omne, a znalezienie miejsca do parkowania jest o wiele trudniejsze ni w przypadku choæby kompaktów. Jest jeszcze jeden czynnik, dla którego miasto i S-Max nie do koñca siê lubi¹. To niemal 1,7 tony masy w³asnej, któr¹ na ka dych œwiat³ach trzeba wyhamowaæ a póÿniej ponownie rozpêdziæ. Jad¹c bardzo spokojnie, uda³o mi siê osi¹gn¹æ wynik rzêdu 8 litrów, jednak zwiêkszenie dynamiki jazdy sprawia, e spalanie l¹duje w okolicach 10 litrów/100km. Zmiany w S-Maxie objê³y równie niemal ca³¹ gamê jego silników. Auto sta³o siê bardziej dynamiczne nie tylko w obiektywie, ale tak e i podczas jazdy. Zniknê³y s³absze jednostki wysokoprê ne o pojemnoœci 1,8 litra, a 2-litrowy silnik TDCi do poprzednich odmian 115- oraz 140 konnych otrzyma³ dodatkowo wzmocnion¹ wersjê 163-konn¹ z momentem obrotowym o wartoœci 340Nm. Wersja 2.2 TDCi tak e zosta³a wzmocniona do 200 koni mechanicznych i 420 Nm. Dla mi³oœników benzyny pojawi³a siê zielona jednostka 1,6 EcoBoost o mocy 160 koni. Pozosta³e silniki maj¹ pojemnoœæ 2-litrów i moc od 145 do nawet 240 KM w wersji turbodo³adowanej. Prawie wszystkie silniki seryjnie id¹ w parze z 6-biegow¹ skrzyni¹ mechaniczn¹, a dla zwolenników automatów Ford oferuje swoj¹ firmow¹, 6-biegow¹, 2-sprzeg³ow¹ skrzyniê PowerShift. Mo na j¹ dokupiæ do dwóch mocniejszych 2 litrowych benzyn oraz diesli i jeœli nie jesteœ ortodoksyjnym mi³oœnikiem przek³adni manualnych, to wybierz siê na jazdê testow¹ autem z t¹ skrzyni¹ biegów - nie zawiedzie Ciê - jest szybka, a przy tym zmienia biegi ³agodnie i bez szarpania. Nie potrzebuje te wiecznoœci, aby zredukowaæ parê biegów w dó³. Jednym s³owem, Ford do³¹cza do klubu producentów posiadaczy dobrej 2-sprzêg³owej skrzyni biegów w swojej ofercie. Auto testowe by³o wyposa one w tak¹ w³aœnie przek³adniê PowerShift, po³¹czon¹ z silnikiem Diesla o mocy 163 koni. Pierwsze pozytywne wra enie po wciœniêciu przycisku POWER, uruchamiaj¹cego silnik, to bardzo dobre jego wyciszenie. Przy spokojnej jeÿdzie auto nie zdradza jednostki wiêcej wysokoprê nej ani odg³osami ani wibracjami - dopiero zdecydowane wciœniêcie peda³u gazu pozwala rozpoznaæ charakterystyczne odg³osy diesla pod mask¹. Dziêki sporemu momentowi obrotowemu silnik bez wiêkszego problemu radzi sobie z vanem, zapewniaj¹c przyœpieszenie do 100 kmh w czasie 10,2 sekundy. Nie jest to wynik godny sportowca, ale pamiêtajmy, e mamy do czynienia z potê nym vanem. Moc 163 koni jest wystarczaj¹ca do sprawnych przyœpieszeñ bez zbêdnych redukcji i to przy ka dej dozwolonej Manewrowanie w ciasnych uliczkach jest karko³omne na: katalogdla kierowcow.pl prêdkoœci. Nie nale y jednak oczekiwaæ sportowych wra eñ po wdepniêciu gazu w pod³ogê, poniewa zwiêksza to g³ównie poziom ha³asu, nie przek³adaj¹c siê na bardziej zdecydowane przyœpieszenie. Winna jest ponownie spora masa pojazdu, która stawia opór przy rozpêdzaniu, w zamian oferuj¹c przynajmniej mo liwoœæ przejechania z rozpêdu pary przecznic bez dotykania gazu. Jeœli wiêc nastawiasz siê, e S-Max to przede wszystkim Sport, to mo esz odnieœæ wra enie, e po³¹czenie tego silnika z S-Maxem jest jak niskoprocentowe whisky Da siê wstawiæ, jednak to potrwa. Na szczêœcie zarówno wœród diesli jak i benzyn s¹ pozycje, które dostarcz¹ Max-ymalnie S- portowych wra eñ, musisz tylko siê zdecydowaæ na czym Ci bardziej zale y. Ten silnik najlepiej siê czuje przy przyœpieszeniach nie wymagaj¹cych redukcji, co w po³¹czeniu z du ¹ mas¹ i rozstawem osi idealnie sprawdza siê na d³ugich trasach, gdzie to auto dostarczy kierowcy najwiêcej przyjemnoœci i komfortu. Auto chêtnie pod¹ a za wskazaniami kierownicy a fenomenalne zawieszenie ucieszy ka dego kierowcê, niezale nie od tego czy woli komfortowe czy twarde ustawienia. Dziêki systemowi IVDC, który pozwala kierowcy na sterowanie ustawieniami amortyzatorów, auto mo e w kilka sekund przeistoczyæ siê z luksusowej komfortowej kanapy, zdolnej do niemal ca³kowitego po³ykania spowalniaczy, w twardy wóz sportowy... fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy 13

8 czêœci do samochodów dostawczych nowe i u ywane Kraków, ul. Danalówka 6, tel.: , Stacja Kontroli Pojazdów ul. Liryczna 5, Kraków tel.: , tel.: KERCB CRAFTER, LT, T4, T5 MOVANO, VIVARO MASTER, MASCOTT TRAFIC SPRINTER NAJTAÑSZE ZESTAWY CB W KRAKOWIE KERCB, ul. Jana Brzechwy 1, Kraków Tel.: , CB RADIO NAWIGACJA GPS CAR AUDIO ZABEZPIECZENIA, STEROWNIKI, CZUJNIKI PARKOWANIA ZESTAWY G OŒNOMÓWI CE BLUETOOTH DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA: VW, AUDI, BMW OPEL, VOLVO, CITROEN, RENAULT HURT - DETAL - MONTA - SERWIS SPRAWD NAS klimatyzacja - naprawa CHIP TUNING INTERFEJSY XENONY sprzeda i monta od99 PLN zestawy od175 PLN Kraków ul. Balicka 160 tel tel. kom Kraków, Podskale 9 (Rondo Mateczny- boczna od ulicy Zamoyskiego) (12) , interia.pl SQAD SKLEP P. H. I SERWIS.. CITROEN PEUGEOT RENAULT zapraszamy w godz AUTO ALARMY - POGOTOWIE AKUMULATOROWE - MYJNIA RÊCZNA - PARKING 24h - SERWIS OPON MOTO-GARA, ul. Jerzmanowskiego 33d, Kraków tel.: , as P C B ILOTY DO ZAMKÓW ENTRALNE ZAMKI LOKADY SILNIKA KRAKÓW - BIEÑCZYCE ul. Cienista 12, tel. 12/ arispol-serwis - profesjonalny serwis klimatyzacji - mechanika (pe³en zakres us³ug) - naprawy elektroniki pojazdowej - diagnostyka komputerowa rok za³o enia 1989 s.c. OFERUJEMY: CZÊŒCI i AKCESORIA do wszystkich modeli samochodów Kraków ul. Kalwaryjska 64 tel. (12) tel. kom czynny : pon.-pt sobota 8-14 SERWIS, MONTA, WTRYSK GAZU SGI AUTO-GAZ "ART - GAS" HOMOLOGACJA - AUTORYZACJA KOMPUTEROWA ANALIZA SPALIN RATY Kraków - Bie anów, ul. Gardowskiego 30 tel. (12) , kom Zapraszamy: pn.-pt MECHANIKA POJAZDOWA RALLY Kraków ul. M. Konopnickiej 28 (Hotel Forum) tel.kom.: tel.: /12/ akumulatory - naprawa uk³adów wydechowych - wymiana pasków rozrz¹du - wymiana amortyzatorów, naprawa zawieszeñ - naprawa i ustawianie laserowe geometrii zawieszeñ - naprawa uk³adów hamulcowych - wymiana olejów i filtrów komputerowa diagnostyka / silniki, wtrysk, ABS, AIR BAG/ GRATIS!!! GRATIS!!! ZAKUPIONY U NAS OLEJ WYMIENIAMY Kraków, ul. Zbo owa 2 tel. (12) tel. kom RATY M. Graczkowski Kraków ul. Ga³czyñskiego 33 tel. (12) tel. kom ALFA AUTO AUTO GAZ autoryzowany monta i serwis samochodowych instalacji gazowych ELEKTRO MECHANIKA MECHANIKA - SERWIS OGUMIENIA - KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ - SPRZEDA OPON NOWYCH ORAZ U YWANYCH - WYWA ANIE KÓ MOTOCYKLOWYCH zapraszamy: pon.-pt. 8-17, sob NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA - OPONY NOWE I U YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PROSTOWANIE FELG 14 NAPRAWA FELG MAREK CZAJA SPECJALIZACJA ZAK ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) , ZAPEWNIAMY: Profesjonalny poziom us³ug, fachow¹ obs³ugê Pe³en serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Konkurencyjne ceny Kraków,ul. Zbo owa 2 tel: Castrol Castrol Authorised Dealer opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 15

9 CZÊŒCIDO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego 9 tel. (12) , fax (12) , tel. kom zapraszamy: pn.-pt , sob ZAK AD MECHANIKI POJAZDOWEJ czynne: pon.-pt soboty WYszukiwarka z c owsz s c au C êœ i d Y tki h t Janusz Makówka Kraków - Kurdwanów. ul. Myœlenicka 50A tel. zak³ad (12) ( ) tel. kom. 501/ drobne naprawy wykonujemy na poczekaniu 16 Dash Wipes Œciereczki do plastiku i kokpitu Najprostszy i najwygodniejszy sposób na czyszczenie wnêtrza samochodu. Zapewniaj¹ ³adne, d³ugotrwa³e wykoñczenie. Zawarte w nich substancje chroni¹ powierzchniê przed p³owieniem i pêkaniem. Pozostawiaj¹ przyjemny zapach. Promocja ograniczona czasowo i iloœciowo. O szczegó³y pytaj na stacjach ARGE. CZÊŒCI NOWE na wybrane 20% rabatu * produkty Flash Dash Preparat do czyszczenia i nab³yszczania kokpitu Doskona³e do powierzchni plastikowych, skórzanych, gumowych i wykonanych z materia³ów syntetycznych. Zawieraj¹ œrodek antystatyczny i filtry UV. Dostêpne w ró nych wersjach zapachowych. Promocyjne ceny Rabaty dla Taxi i warsztatów do aut osobowych i dostawczych - uk³ady hamulcowe - elementy zawieszenia, amortyzatory - sprzêg³a - uszczelki - filtry, oleje - paski Kraków, ul. Bora Komorowskiego 15b, tel zapraszamy: pon.-pt. 9-17, soboty 9-13 tylko na stacjach *tylko z kart¹ rabatow¹ Polecamy us³ugi w zakresie: - naprawa samochodów z materia³ów powierzonych i w³asnych po konkurencyjnych cenach - na yczenie Klienta przyje d amy po samochód i odwozimy po naprawie - zapewniamy terminowoœæ i solidnoœæ Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel A.T.M-Car Serwis Niepo³omice ul. St. Batorego 18b tel. serwis (12) tel. sklep (12) SERVICE MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KTS MYJNIA OPONY KLIMATYZACJA CZÊŒCI SAMOCHODOWE zak³ad œwiadczy us³ugi od 1980 roku Firma AUTOKOMPUTER Janina Walasek Kraków - Nowa Huta ul. Makuszyñskiego 9b tel. (12) , , STACJA KONTROLI POJAZDÓW Badania techniczne pojazdów do 3.5 t ( przegl¹dy rejestracyjne ) Badania techniczne okresowe Badania pojazdów zasilanych gazem Badania pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granic¹, badania pojazdów powypadkowych skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostê ( dowody rej. zatrzymane przez policjê ) Komputerowy system pomiaru, kontroli i regulacji uk³adów jezdnych samochodów osobowych i ciê arowych do 3.5 t. Komputerowy system sprawnoœci amortyzatorów Zmiana przeznaczenia samochodu z ciê arowego na osobowy zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek KOMUNIKAT Uprzejmie informujemy wszystkie media i w zwi¹zku z ograniczeniami w strukturze gazety nie jesteœmy w stanie ka dorazowo umieszczaæ wszystkich przes³anych materia³ów. Równoczeœnie informujemy i op³aty s¹ pobierane tylko za umieszczony przedruk. Redakcja 17

10 KOMIS "AUTOLUX" FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE AUTA PRZED KUPNEM Geometria - Mechanika pojazdowa - Wulkanizacja Szybkie wymiany oleju - Diagnostyka komputerowa silnika ul. Cechowa 100 b, Kraków, tel./fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: Auto Komis - Kraków, ul. Piastowska 20 tel.: 12/ SKUP - SPRZEDA - KREDYTY - UBEZPIECZENIA /www.bronikowski.otomoto.pl/ Auto Komis "LUCAR" - Kraków, ul. Babiñskiego 63 SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA CA ODOBOWA POMOC DROGOWA , KOMISY AUTO PERFEKT Pawe³ Sobesto Piekary 231, Liszki - mechanika pojazdowa - wulkanizacja - nape³nianie uk³adu klimatyzacji - odgrzybianie uk³adów klimatyzacji Piekary TO TU A4 A4 Kryspinów kierunek A4 Ksiêcia Józefa Salwator tel tel./fax auto-szlif.krakow.pl Kraków, ul. Makuszyñskiego 5b (w budynku Auto Szlif) SPRZEDA CZÊŒCI SILNIKOWYCH ZESTAWY NAPRAWCZE... PANEWKI, T OKI, ZAWORY... PIERŒCIENIE T OKOWE... TULEJE, WA KI ROZRZ DU, D WIGIENKI... USZCZELKI, ŒRUBY G OWICOWE... kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ, sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê minimum formalnoœci bez zaœwiadczeñ o dochodach AUTO SALON samochodów u ywanych 100% WARTOŒCI SAMOCHODY Z GWARANCJ KREDYTY samochodowe w godziny Kraków, ul. Zakopiañska 267 b tel , tel./fax SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA du y wybór samochodów dostawczych do 3,5 T poœrednictwo przy zakupie na raty pojazdu spoza komisu kredyty - uproszczona procedura do z³ Kraków - przy Zakopiance tel. kom.: Auto Komis "MAREX" SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA Kraków, ul. Babiñskiego 64, tel.: % R A B A T U Z K A T A L O G I E M Kraków ul. Ujastek 11 tel fax Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A. Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 29/30, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp, cp, cp wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ SPRZEDA - ZAMIANA UBEZPIECZENIA KREDYTY ZAPRASZAMY: pon.-pt.: 9-18, sob.-niedz.: 9-14 AUTO KOMIS Kraków al. 29-go Listopada 153 tel. kom.: , AUTO KOMIS AUTO-CAR Kraków, okietka 43, tel.: 12/ , tel. kom.: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: AUTO-PARK E7 skup, sprzeda samochodów, kredyty - poœrednictwo kredytowe 19

11 Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: sobota: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja (monta - obs³uga) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów: oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe (expresowo) BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa Wypo yczamy samochody Stacja Demonta u Pojazdów Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel Chy ne 197A, tel Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel Gorlice, ul. Biecka, tel Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel Kraków, ul. Opolska 60, tel Kraków Pasternik 65, tel Kraków Pasternik 66, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel Kraków, ul. Rzebika 6, tel Kraków, ul. Wielicka 22, tel Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel Ksi¹ Wielki Chrusty, tel Mogilany, ul. Krakowska 24, tel Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel S³omniki, ul. Krakowska 62, tel Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78 Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 200, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, LPG Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, VP ON, LPG Pb 95, ON, VP, VPR, VP ON Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF, S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, P, FF S, M, O, K, G, R, W, P, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, FF WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH 20 SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY! rozbite, skorodowane, niesprawne wystawiamy zaœwiadczenia niezbêdne do wydzia³u komunikacji, oraz dokumenty do wyrejestrowania pojazdu G³ogoczów 819 Wadowice Kraków Myœlenice dysponujemy w³asnym transportem sprzeda u ywanych czêœci samochodowych z gwarancj¹! mo liwy monta w naszym serwisie opony nowe i u ywane tel. 12/ , tel. kom , LEGENDA PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VP ON: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja WYszukiwarka z c owsz s c au C êœ i d Y tki h t 21

12 Kraków, Walewskiego 19 (przecznica z Bronowickiej) OPONTEX H PR Kraków Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) tel. (12) OPONY U YWANE I NOWE WULKANIZACJA MONTA KÓ WYWA ANIE KOMPUTEROWE (9-18) OPONY LETNIE KLIMATYZACJA czyszczenie metod¹ ozonow¹ diagnostyka odgrzybianie zabezpieczanie lakieru czyszczenie wnêtrza auta sprzeda opon, akumulatorów, felg i baga ników wymiana i wywa anie kó³, prostowanie felg SPONSOR: Salonik Kosmetyczny COCO Cyfry umieszczone w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie. Prawid³owe rozwi¹zania z kuponem KRZY ÓWKA nr 223 nale y przes³aæ na adres: Firma Us³ug Reklamowych ", Kraków Al. S³owackiego 17A, lub zg³osiæ telefonicznie pod numerem tel , lub em: do 15 czerwca 2011 r. Piêtnaste prawid³owe rozwi¹zanie zostanie nagrodzone bonem na kwotê 100 PLN do Saloniku Kosmetycznego COCO, os.centrum D 2, tel.: KRZY ÓWKA nr 223 HAS O: POZIOMO 1. organ wytwarzaj¹cy ó³æ 5. nie krawat i nie muszka 8. prawos³awny obraz 9. np. osi w samochodzie 10. z³otnik 11. cyrkowa scena 12. np. reklamowy na koszulce 15. op³ywa w dostatki 17. bursztyn 19. pierwiastek chem. o symbolu Co 22. wrz¹tek, war 25. rodzaj miêœnia 26. muza, patronka poezji lirycznej 27. pilnowanie, dogl¹danie 28. naczynie laboratoryjne 29. ssak z rodziny p³etwonogich, lew morski PIONOWO 1. z Komodo, to najwiêksza jaszczurka 2. element zawieszenia ³agodz¹cy wstrz¹sy 3. marka sprzêtu elektronicznego 4. miasto w Japonii na wyspie Honsiu 5. kole anka Gucia 6. uciekinier 7. W³odzimierz, znany polski kompozytor 13. ropucha olbrzymia 14. wirusowa choroba zakaÿna, ró yczka 15. gatunek drzewa liœciastego 16. to, do czego siê d¹ y 17. lodowcowy, to masy lodu wyp³ywaj¹ce z lodowca 18. taniec towarzyski pochodz¹cy z Argentyny 20. nêdza, ubóstwo 21. Jerzy, krakowski aktor 22. czêœæ koñskiej uprzê y arkuszy 24. pañstwo w Ameryce Po³udniowej KUPON NR 223 êdzka bp 22 ³odzimierz SERWIS AUDI-VW-SEAT-SKODA Kompleksowa obs³uga - Diagnostyka Komputerowa - Regulacja silników diesla i benzynowych - Remonty kapitalne silników, skrzyñ biegów i zawieszeñ w samochodach dostawczych i osobowych - Kompleksowa obs³uga powypadkowa - Pe³na gama olejów BP, Mobil, Castrol, Shell i nie tylko - Pompy wtryskowe - Tuning - kompleksowo - Sprzeda czêœci oryginalnych i zamienników Kraków ul. Przysz³oœci 10 tel.: tel. kom.: czynne: pon.-pt

13 dla kierowcow.pl TRANS - GUM OPONY KLIMATYZACJA Kraków ul. Cystersów 21 o tradycje od SPRZEDA - NAPRAWA MONTA - WYWA ENIE Kraków, Al.Bora Komorowskiego tel./fax: (12) (12) pn.-pt.:7-20, sob.:8-14 Kraków, ul. Bratys³awska 1 tel. (12) pn.-pt.:8-18, sob.:8-14 Kraków, ul. Prandoty 6-8 tel. (12) pn.-pt.:8-18, sob.:8-14 MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , Kraków, ul. Zakopiañska 149 tel. kom.: , zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: czynne: Szlifowanie i tulejowanie bloków cylindrowych - Szlifowanie wa³ów korbowych - Regeneracja korbowodów - Regeneracja g³owic - Samochody osobowe i dostawcze zapewniamy czêœci przek³adki opon zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: SPECJALIZACJA: AUTORYZOWANY SERWIS POWYPADKOWY Radziszów, ul. Modrzewiowa 15 tel./fax: (12) , , tel. kom.: VW - AUDI - SEAT NAPRAWY WSZYSTKICH MAREK - sprzeda, monta i regeneracja turbosprê arek - rozliczenia bezgotówkowe - blacharstwo "CAR-O-LINER" - lakiernictwo bezpy³owe - pomiar nadwozia "CAR-O-TRONIC" - geometria zawieszeñ Beissbarth - diagnostyka usterek - tester BOSCH SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (12) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów POMOC DROGOWA 24h - tel.kom zapraszamy: pn. - pt obs³uga uk³adu klimatyzacji - monta blokad skrzyni biegów - auto-handel - czêœci na zamówienie (orygina³y i zamienniki) - obs³uga eksploatacyjna pojazdów do 3,5 t - piaskowanie i malowanie proszkowe felg - spawanie plastiku - wulkanizacja Regeneracja: AKUMULATORY sprzeda - serwis ul. Prandoty 6 (zak³ad przeniesiony z ul. Krowoderskiej 60) /12/ czynne: pn.-pt.: , sob.: SKLEP SERWIS POLISS f.p. ul. Klonowica 15c tel./fax (12) HURT DETAL SERVICE przek³adni kierowniczych turbin samochodowych, sprzêgie³ samochodowych szczêk hamulcowych, rozruszników, alternatorów pomp wspomagania Stêpniowski Krzysztof - czêœci do samochodów krajowych i zagranicznych - akcesoria - oleje, p³yny (olej Shell luzem) - elementy blacharskie - obs³uga i naprawa uk³adów: kierowniczego, zawieszenia, hamulcowego - wymiana: olejów, p³ynów eksploatacyjnych, filtrów, œwiec, sprzêg³a, rozrz¹du, pomp wody i termostatów, ³o ysk, przegubów, uszczelek silnika JESTEŒMY W SIECI - wymiana opon - kompleksowe wywa anie kó³ - geometria kó³ PERFECT SERVICE Niepo³omice, ul. Sosnowa 10 tel , tel. kom SERWIS i WYMIANA NA MIEJSCU PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ AUTOKONSERWACJA - CZYSZCZENIE OZONEM Studio Kosmetyki Samochodowej Kraków, ul. Klimeckiego 14 tel.: , Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Reklama: telefon: (12) , Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ pracujemy na komputerach dostarczonych przez firmê umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto:

14 ADMAR F.H.ADMAR, ul. Ojcowska 174B Czêœci nowe : Czêœci u ywane : tel. (12) tel. (12) tel. (12) Al. 29-go Listopada tel./fax (12) (miêdzy wiaduktami) Dowóz czêœci do Klienta GRATIS Do wszystkich marek samochodów Sklep firmowy : ul. Marii Konopnickiej 28 (hotel FORUM) tel. (12) tel. (12) SPRZÊG A - LUSTERKA - - CH ODNICE - OŒWIETLENIE - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY NADWOZI LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE Lakiery w aerozolach TAPICERSTWO MEBLOWE - renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu TAPICERSTWO SAMOCHODOWE - tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli 26 OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW - Leszek Sowiñski Kraków, ul. Malborska 93a ZAMKI SAMOCHODOWE STACYJKI - NOWE I U YWANE DORABIANIE KLUCZY Z IMMOBILAZEREM KODOWANIE AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW KRZYSIEK tel. (12) Kraków, ul. Centralna 75 BAT - LEB STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY TECHNICZNE POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM JAN BATOR & ANDRZEJ LEBIEST TYPA,B,T/c,d,e tel./fax (12) zak³ad tel./fax (12) dom "LIDER - CAR " tel. kom tel. kom AUTOKOMIS SKUP - SPRZEDA RATY - ZAMIANA tel./fax: 12/ , tel.: , Przebieczany k./wieliczki (trasa E4 Kraków-Tarnów) KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) Czêœci i akcesoria nowe i u ywane importowane z Francji do samochodów marki czynne: 9-17, sob.9-13 AUTO "ELEKTRO-OIL" SERWIS SAMOCHODOWY Elektromechanika Serwis Olejowy Mobil 1 Sklep Motoryzacyjny Klimatyzacja Opony /wymiana i sprzeda / Kraków, ul. Centralna 47, tel.: /12/ Sklep: tel./fax: Warsztat: tel./fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek op.pl Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) CITROEN PEUGEOT RENAULT Kraków, ul. Rybitwy 38a tel./fax (12) , tel do samochodów produkcji francuskiej PEUGEOT RENAULT CITROEN Kraków, ul. Pocieszka 17 tel. (12) Sklep czynny: Pon-PT: 9-17 Sobota:

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców szczegó³y strona 10 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 2/2008 15.04-15.05.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3)

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3) POKE Numer 3/2003 (3) Lotus Turbo Challenge 2 Stunts Kupujemy ZX Spectrum Ekipa czytaj.to Wrzucamy trzeci bieg i nabieramy tempa tak mia³ siê zaczynaæ wstêpniak do tego numeru POKE. Najwidoczniej jednak

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo